5.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/1


ΟΔΗΓΊΑ 2014/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Φεβρουαρίου 2014

για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο χώρο εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές θα πρέπει να αποφεύγεται η παρεμπόδιση της δημιουργίας και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του δυναμικού τους για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι καλές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιορισμοί, δεδομένου ότι συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα, και πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαιρέτως σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

(2)

Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θέσπισε νέο σύστημα για την ταξινόμηση και την επισήμανση των ουσιών και των μειγμάτων εντός της Ένωσης, βάσει του Παγκοσμίως Εναρμονισμένου Συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (ΠΕΣ) σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

(4)

Οι οδηγίες του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ (4), 92/85/ΕΟΚ (5), 94/33/ΕΚ (6), 98/24/ΕΚ (7) και η οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) περιέχουν παραπομπές στο προηγούμενο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης. Οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθούν ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο σύστημα που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(5)

Οι τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για να διασφαλισθεί η συνεχής αποτελεσματικότητα των εν λόγω οδηγιών. Σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν είναι να μεταβάλει το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Η παρούσα οδηγία σκοπεί να διατηρήσει και να μη μειώσει το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων που παρέχουν αυτές οι οδηγίες. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου θα πρέπει και οι οδηγίες αυτές να τελούν υπό περιοδική αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 17α της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9) προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή της νομοθεσίας και κατάλληλο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε περίπτωση που στο περιβάλλον εργασίας υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους εργάζονται σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει συχνή επαφή με επικίνδυνες ουσίες και μείγματα.

(6)

Οι τροποποιήσεις στην οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν εξετάζουν το θέμα των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη γονιμότητα των εγκύων ή των λεχώνων ή των γαλουχουσών εργαζομένων, δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία απλώς επικαιροποιεί τις παραπομπές και την ορολογία της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα υπό συνεχή εξέλιξη επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά το θέμα αυτό παράλληλα με την αυξανόμενη εξειδίκευση της ταξινόμησης αυτών των επιπτώσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα πιο πρόσφορα μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων.

(7)

Οι τροποποιήσεις στην οδηγία 92/85/ΕΟΚ και την οδηγία 94/33/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμίζουν την προσέγγιση που περιέχεται στις εν λόγω οδηγίες με τη διατύπωση που έχει ήδη εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 98/24/ΕΚ στο βαθμό που οι λέξεις «ουσίες με την επισήμανση», στο παράρτημα I τμήμα Α σημείο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ και «ουσίες και παρασκευάσματα που κατατάσσονται», στο παράρτημα τμήμα I σημείο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 94/33/ΕΚ αντικαθίστανται από τη διατύπωση «ουσίες και μείγματα που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης». Η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει υποχρεώσεις στους εργοδότες όσον αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Ανεξάρτητα από το εάν οι ουσίες ή τα μείγματα διατίθενται στην αγορά ή όχι, ο εργοδότης πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου για όλους τους επικίνδυνους χημικούς παράγοντες σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ.

(8)

Το τμήμα I σημείο 2 και το τμήμα II σημείο 1 του παραρτήματος της οδηγίας 94/33/ΕΚ περιέχουν παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ (10) και 90/394/ΕΟΚ (11). Οι παραπομπές αυτές θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν από παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους για τον ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και οι κοινωνικοί εταίροι ανέφεραν ότι η αιτιολογημένη καθοδήγηση είναι χρήσιμη, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(10)

Η Επιτροπή, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, έκρινε ότι είναι σκόπιμη η ανάληψη ενωσιακής δράσης και διαβουλεύθηκε εκ νέου με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το περιεχόμενο της μελετώμενης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης.

(11)

Στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου σταδίου διαβουλεύσεων, οι κοινωνικοί εταίροι δεν επιθυμούσαν να κινήσουν τη διαδικασία που θα μπορούσε να καταλήξει στη σύναψη συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 155 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ

Η οδηγία 92/58/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στη σήμανση επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων, προϊόντων και/ή εξοπλισμού σχετικά με τη διάθεσή τους στην αγορά, εκτός αν άλλες ενωσιακές διατάξεις κάνουν σαφή αναφορά σε αυτά.».

2)

Στο παράρτημα I, το τμήμα 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

12.   Οι χώροι, οι αίθουσες ή οι περίβολοι που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλο προειδοποιητικό σήμα επιλεγόμενο μεταξύ των σημάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα II τμήμα 3.2 ή να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το παράρτημα III τμήμα 1, εκτός εάν η επισήμανση με ετικέτα των διαφόρων συσκευασιών ή δοχείων επαρκεί για το σκοπό αυτό.

Εάν δεν υπάρχει ισοδύναμο προειδοποιητικό σήμα στο παράρτημα II τμήμα 3.2 για να προειδοποιεί σχετικά με επικίνδυνες χημικές ουσίες ή μείγματα, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13).

3)

Στο παράρτημα II, το τμήμα 3.2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το προειδοποιητικό σήμα «επιβλαβές ή ερεθιστικό υλικό» διαγράφεται·

β)

προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση που συνδέεται με το προειδοποιητικό σήμα «Γενικός κίνδυνος»:

«***

Αυτό το προειδοποιητικό σήμα δεν χρησιμοποιείται για να προειδοποιεί σχετικά με επικίνδυνες χημικές ουσίες ή μείγματα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προειδοποιητικό σήμα χρησιμοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του τμήματος 5 του παραρτήματος III για να υποδείξει την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων.»

4)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

το τμήμα 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Στα χρησιμοποιούμενα κατά την εργασία δοχεία τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες ή μείγματα που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα σύμφωνα με τα κριτήρια για οιαδήποτε τάξη κινδύνου για το περιβάλλον ή την υγεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, καθώς και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αυτών των επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων, καθώς και οι εμφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες και μείγματα, πρέπει να επισημαίνονται με σχετικά εικονογράμματα κινδύνου σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα δοχεία που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία για σύντομο χρονικό διάστημα ούτε στα δοχεία των οποίων το περιεχόμενο αλλάζει συχνά, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται κατάλληλα εναλλακτικά μέτρα, ενημέρωσης ή/και κατάρτισης, που εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Οι ετικέτες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν:

να αντικαθίστανται από προειδοποιητικά σήματα που καθορίζονται στο παράρτημα II, που χρησιμοποιούν τα ίδια εικονογράμματα ή σύμβολα. Εάν δεν υπάρχει ισοδύναμο προειδοποιητικό σήμα στο παράρτημα II τμήμα 3.2, πρέπει να χρησιμοποιείται το σχετικό εικονόγραμμα κινδύνου που καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008,

να συμπληρώνονται με πρόσθετα στοιχεία όπως το όνομα ή/και ο χημικός τύπος της επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος, καθώς και λεπτομέρειες για τον κίνδυνο,

όσον αφορά τη μεταφορά δοχείων στον χώρο εργασίας, να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από σήματα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων.»·

β)

στο τμήμα 5 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η λέξη «παρασκευάσματα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγματα».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ

Το παράρτημα I της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το τμήμα Α τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Βιολογικοί παράγοντες

Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων κινδύνου 2, 3 και 4 κατά την έννοια των σημείων 2, 3 και 4, του δεύτερου εδαφίου, του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), στο βαθμό που είναι γνωστό ότι οι παράγοντες αυτοί ή τα θεραπευτικά μέτρα τα οποία επέβαλαν οι εν λόγω παράγοντες, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εγκύων και του κυοφορουμένου και εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα II.

β)

το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ουσίες και μείγματα που πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τάξεις κινδύνου και κατηγορίες κινδύνου με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα II:

μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων, κατηγορία 1A, 1B ή 2 (H340, H341),

καρκινογένεση, κατηγορία 1A, 1B ή 2 (H350, H350i, H351),

τοξικότητα στην αναπαραγωγή κατηγορία 1Α, 1Β ή 2 ή πρόσθετη κατηγορία για επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από μία και μόνη έκθεση, κατηγορία 1 ή 2 (H370, H371)·

ii)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

χημικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16)·

2)

Το τμήμα B αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Β.   Μέθοδοι παραγωγής

Βιομηχανικές μέθοδοι παραγωγής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.».

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις της οδηγίας 94/33/ΕΚ

Το παράρτημα της οδηγίας 94/33/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το τμήμα I τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων κινδύνου 3 και 4 κατά την έννοια των σημείων 3 και 4, του δεύτερου εδαφίου, του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

β)

το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ουσίες και μείγματα που πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τάξεις κινδύνου και κατηγορίες κινδύνου με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας:

οξεία τοξικότητα, κατηγορία 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 1A, 1B ή 1Γ (H314),

εύφλεκτο αέριο, κατηγορία 1 ή 2 (H220, H221),

εύφλεκτα αερολύματα, κατηγορία 1 (H222),

εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 1 ή 2 (H224, H225),

εκρηκτικά, κατηγορίες “ασταθή εκρηκτικά”, ή εκρηκτικά των υποδιαιρέσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

αυτοαντιδρώσες ουσίες και μείγματα τύπου A, B, Γ ή Δ (H240, H241, H242),

οργανικά υπεροξείδια τύπου Α ή Β (H240, H241),

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από μία και μόνη έκθεση, κατηγορία 1 ή 2 (H370, H371),

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 1 ή 2 (H372, H373),

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, υποκατηγορία 1Α ή 1Β (H334),

ευαισθητοποίηση του δέρματος, υποκατηγορία 1Α ή 1Β (H317),

καρκινογένεση, κατηγορία 1A, 1B ή 2 (H350, H350i, H351),

μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων, κατηγορία 1A, 1B ή 2 (H340, H341),

τοξικότητα στην αναπαραγωγή κατηγορία 1Α ή 1Β (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)·

ii)

το στοιχείο β) απαλείφεται·

iii)

το στοιχείο γ) απαλείφεται·

iv)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

ουσίες και μείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο ii) της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19)·

2)

Στο τμήμα II, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Διαδικασίες και εργασίες που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.».

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις της οδηγίας 98/24/ΕΚ

Η οδηγία 98/24/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

κάθε χημικός παράγοντας ο οποίος πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης σε οποιαδήποτε από τις τάξεις κινδύνου ως επικίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), είτε ο συγκεκριμένος χημικός παράγοντας έχει καταταγεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού είτε όχι·

β)

το σημείο ii) απαλείφεται·

γ)

το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iii)

κάθε χημικός παράγοντας που δεν πληροί μεν τα κριτήρια κατάταξης ως επικίνδυνου σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο i) του παρόντος άρθρου, ενδέχεται όμως να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων λόγω των φυσικοχημικών, χημικών ή τοξικολογικών ιδιοτήτων του και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ή υπάρχει στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένου κάθε χημικού παράγοντα για τον οποίο έχει καθοριστεί οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης δυνάμει του άρθρου 3.».

2)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

τις πληροφορίες περί ασφάλειας και υγείας που παρέχονται από τον προμηθευτή [π.χ. δελτία δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21)],

3)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

πρόσβαση σε κάθε δελτίο δεδομένων ασφάλειας που χορηγείται από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες δύνανται, κατόπιν αιτήσεως, να λάβουν, κατά προτίμηση από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή, όλες τις πληροφορίες για τους επικίνδυνους χημικούς παράγοντες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που ούτε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ούτε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 προβλέπουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών.».

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/37/ΕΚ

Η οδηγία 2004/37/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όσον αφορά τον αμίαντο, με τον οποίο ασχολείται η οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22), οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται όταν αυτές είναι πιο ευνοϊκές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

“καρκινογόνος παράγοντας” σημαίνει:

i)

ουσία ή μείγμα που ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόμηση ως καρκινογόνος παράγοντας στην κατηγορία 1Α ή 1Β, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23)·

ii)

ουσία, μείγμα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας, καθώς και ουσία ή μείγμα που προκύπτει από μια διαδικασία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα·

β)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

“μεταλλαξιγόνος παράγοντας” σημαίνει:

ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α ή 1Β που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·».

3)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 η λέξη «παρασκεύασμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα».

4)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 η λέξη «παρασκεύασμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα».

5)

Στο άρθρο 6 στοιχείο β) η λέξη «παρασκευασμάτων» αντικαθίσταται από τη λέξη «μειγμάτων».

6)

Στον τίτλο του παραρτήματος I, η λέξη «παρασκευασμάτων» αντικαθίσταται από τη λέξη «μειγμάτων».

Άρθρο 6

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουνίου 2015. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εσωτερικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 204 της 9.8.2008, σ. 47.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2014.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(4)  Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 23).

(5)  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1).

(6)  Οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12).

(7)  Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

(8)  Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).

(9)  Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1).

(10)  Οδηγία 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1990, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 374 της 31.12.1990, σ. 1).

(11)  Οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1).

(12)  Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).».

(14)  Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21).»·

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).»·

(16)  Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).».

(17)  Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21).»·

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).»·

(19)  Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50).».

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).»·

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).».

(22)  Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 28).».

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).»·