27.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 338/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Σεπτεμβρίου 2014

για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

2014/C 338/03

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (1), και ειδικότερα τα άρθρα 23 και 24,

Έχοντας υπόψη τις καταστάσεις υποψηφιοτήτων τις οποίες έχουν υποβάλει στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τις αποφάσεις του της 4ης Οκτωβρίου 2012 (2) και της 20ής Νοεμβρίου 2012 (3), το Συμβούλιο διόρισε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (εφεξής «επιτροπή»), για το διάστημα από 25 Σεπτεμβρίου 2012 έως 24 Σεπτεμβρίου 2014.

(2)

Τα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου αντικατασταθούν ή ανανεωθεί η θητεία τους.

(3)

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω επιτροπής διορίζονται για περίοδο δύο ετών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και για το διάστημα από 25 Σεπτεμβρίου 2014 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016:

Ι.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κα Gylvie GUELLUY

κ. Jacques OUZIEL

κ. Thierry LHOIR

Βουλγαρία

κ. Hristo SIMEONOV

κα Tatiana GUEORGUIEVA

κα Dimitrina KOSTADINOVA

Τσεχική Δημοκρατία

κα Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

κα Eva DIANIŠKOVÁ

κα Eva NOVÁKOVÁ

Δανία

κ. Stig Hansen NØRGAARD

κα Rikke Mark SEERUP

κα Simone HEINECKE

Γερμανία

κα Vera BADE

κ. Johannes RASCHKA

κα Anne Katrin LUTZ

Εσθονία

κα Marit RAIST

κα Liis REITER

κα Kristi SUUR

Ιρλανδία

κα Mary Joan KEHOE

κ. Anthony MORRISSEY

κα Aedin DOYLE

Ελλάδα

 

 

Κροατία

κα Marija KNEŽEVIĆ KAJARI

κα Ivana GUBEROVIĆ

κα Aleksandra GAVRILOVIĆ

Ισπανία

κα Paloma MARTÍNEZ GAMO

κ. Miguel COLINA ROBLEDO

κα Rosalía SERRANO VELASCO

Γαλλία

κα Magali MARTIN

κ. Albert MARTINO

κ. Laurent FRIBOULET

Ιταλία

 

 

Κύπρος

 

 

Λετονία

κα Ilze ZVĪDRIŅA

κ. Kristaps ZIEDIŅŠ

κα Linda PAUGA

Λιθουανία

κα Rasa MALAIŠKIENĖ

κα Agnė PECIUKEVIČIENĖ

κα Inga LIUBERTĖ

Λουξεμβούργο

 

 

Ουγγαρία

 

 

Μάλτα

κ. Mario SCHEMBRI

κ. Nicola CINI

κ. George CAMILLERI

Κάτω Χώρες

κ. Onno BRINKMAN

κα Cristel van TILBURG

κ. Mark JACOBS

Αυστρία

κ. Heinz KUTROWATZ

κα Martha ROJAS-PINEDA

κ. Günter STICKLER

Πολωνία

κα Magdalena SWEKLEJ

κ. Marcin WIATRÓW

κα Agnieszka ZDAK

Πορτογαλία

 

 

Ρουμανία

κ. Auraş MARINESCU

κα Simona ŞTEFAN

κ. Bogdan-Tiberius PAŞCA

Σλοβενία

κα Sonja MALEC

κ. Grega MALEC

κα Mateja GOLJA

Σλοβακία

κα Zuzana KRCHŇAVÁ

κ. Jaroslav KOVÁČ

 

Φινλανδία

κα Katri NISKANEN

κ. Olli SORAINEN

κα Elina HIRTTIÖ

Σουηδία

κα Maria NORDIN SKULT

κα Madeleine ÖHBERG

κα Kristina EKBERG

Ηνωμένο Βασίλειο

κα Janina CIECIORA

κα Deborah MORRISON

κ. Jonathan PIGGINS


ΙΙ.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Koen MEESTERS

κα Hanne SANDERS

κ. Jean-François MACOURS

Βουλγαρία

κα Atanaska TODOROVA

κ. Daniel YANEV

 

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Vít SAMEK

κ. Pavel JANÍČKO

κ. Petr ŠULC

Δανία

κ. Jørgen Rønnow BRUUN

κα Helle Hjort BENTZ

κα Käthe Munk RYOM

Γερμανία

κα Alexandra KRAMER

κα Ina HINZER

κ. Mr Thomas BEMMANN

Εσθονία

κα Mare VIIES

κα Liina CARR

κα Aija MAASIKAS

Ιρλανδία

κα Esther LYNCH

κ. John DOUGLAS

 

Ελλάδα

 

 

Κροατία

κα Ana KRANJAC JULARIĆ

κ. David Jakov BABIĆ

κα Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ

Ισπανία

κα Ana María CORRAL JUAN

κ. Francisco GONZÁLEZ MORENO

κ. Jose Antonio MORENO DÍAZ

Γαλλία

κα Francine BLANCHE

κα Corinne MARES

κ. Ommar BENFAID

Ιταλία

 

 

Κύπρος

 

 

Λετονία

κα Natalja MICKEVIČA

κ. Kaspars RĀCENĀJS

κ. Mārtiņš SVIRSKIS

Λιθουανία

κα Janina ŠVEDIENĖ

κα Janina MATUIZIENĖ

κ. Ričardas GARUOLIS

Λουξεμβούργο

 

 

Ουγγαρία

 

 

Μάλτα

κ. Ian Mark ZAMMIT

κ. Jeremy J CAMILLERI

κ. Paul PACE

Κάτω Χώρες

κα Caroline RIETBERGEN

κ. Martijn HORDIJK

κ. Henk BOSSCHER

Αυστρία

κ. Johannes PEYRL

κ. Oliver RÖPKE

κα Lena KARASZ

Πολωνία

κ. Jakub KUS

κα Krystyna CIEMNIAK

κ. Bogdan OLSZEWSKI

Πορτογαλία

 

 

Ρουμανία

κ. Corneliu CONSTANTINOAIA

κ. Liviu APOSTOIU

κ. Dragos FRUMOSU

Σλοβενία

κ. Marko TANASIČ

κ. Jakob POČIVAVŠEK

κα Nadja GÖTZ

Σλοβακία

κα Vlasta SZABOVÁ

κα Zdena DVORANOVÁ

κα Mária SVOREŇOVÁ

Φινλανδία

κα Eve KYNTÄJÄ

κ. Heikki TAULU

κ. Ralf SUND

Σουηδία

κ. Thord INGESSON

κα Josefin EDSTRÖM

κα Sofia RÅSMAR

Ηνωμένο Βασίλειο

κα Rosa CRAWFORD

κ. Mohammed TAJ

κ. Wilf SULLIVAN


ΙΙΙ.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κα Michèle CLAUS

κα Hilde THYS

κα Monica DE JONGHE

Βουλγαρία

κ. Ivan ZAHARIEV

κ. Martin STOYANOV

κα Daniela SIMIDCHIEVA

Τσεχική Δημοκρατία

κα Vladimíra DRBALOVÁ

κα Marie ZVOLSKÁ

κα Jitka HLAVÁČKOVÁ

Δανία

κ. Henning GADE

κ. Flemming DREESEN

κα Karen ROIY

Γερμανία

κ. Alexander WILHELM

κα Christina BREIT

κα Carmen Eugenia BÂRSAN

Εσθονία

κα Piia SIMMERMANN

κ. Katrin TRUVE

κ. Mare HIIESALU

Ιρλανδία

κ. Tony DONOHOE

κα Kara McGANN

 

Ελλάδα

 

 

Κροατία

κα Milica JOVANOVIĆ

κα Milka KOSANOVIĆ

κα Nataša NOVAKOVIĆ

Ισπανία

κα Helena MORALES DE LABRA

κα Patricia CIREZ MIQUELEIZ

κ. Luis MÉNDEZ LÓPEZ

Γαλλία

κα Garance PINEAU

κα Natacha MARQUET

κα Pascale DESSEN

Ιταλία

 

 

Κύπρος

 

 

Λετονία

κα Anita LĪCE

κα Ilona KIUKUCĀNE

κα Jolanta VJAKSE

Λιθουανία

κ. Justinas USONIS

κ. Aidas VAIČIULIS

κ. Dovilė BAŠKYTĖ

Λουξεμβούργο

 

 

Ουγγαρία

 

 

Μάλτα

κ. Lawrence MIZZI

κ. Michael GALEA

κ. John HUBER

Κάτω Χώρες

κ. Rob SLAGMOLEN

κ. A.P.M.G. SCHOENMAECKERS

κ. G.A.M. Gerard VAN DER GRIND

Αυστρία

κα Margit KREUZHUBER

κα Julia ENZELSBERGER

κα Kornelia LIENHART

Πολωνία

κα Monika GŁADOCH

κ. Grzegorz BACZEWSKI

κ. Andrzej STĘPNIKOWSKI

Πορτογαλία

 

 

Ρουμανία

κα Roxana PRODAN

κ. Florian STAMATE

κ. Liviu ROGOJINARU

Σλοβενία

κ. Igor ANTAUER

κα Polona FINK RUŽIČ

κα Maja SKORUPAN

Σλοβακία

κ. Radovan MAXIN

κ. Peter MOLNÁR

κ. Martin HOŠTÁK

Φινλανδία

κ. Mikko RÄSÄNEN

κα Jenni RUOKONEN

κ. Simopekka KOIVU

Σουηδία

κα Karin EKENGER

κα Carin RENGER

κ. Patrik KARLSSON

Ηνωμένο Βασίλειο

κα Sinead LAWRENCE

κ. Rob WALL

κ. Tom SALLIS

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των μελών που δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. GUIDI


(1)  ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1.

(2)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2012, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (ΕΕ C 302 της 6.10.2012, σ. 1).

(3)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2012, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για την Ιταλία (ΕΕ C 360 της 22.11.2012, σ. 4).