1.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 315/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό της Universal Business Language, έκδοση 2.1, για χρήση στις δημόσιες συμβάσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/771/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1,

Κατόπιν διαβούλευσης με την ευρωπαϊκή πολυμερή πλατφόρμα φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ και τους εμπειρογνώμονες του κλάδου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τυποποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (2). Πολλές εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» υπογραμμίζουν τη σημασία της εθελοντικής τυποποίησης σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, να προωθείται η τεχνολογική ανάπτυξη και να παρέχεται υποστήριξη στην καινοτομία.

(2)

Στην ψηφιακή κοινωνία, τα προϊόντα τυποποίησης καθίστανται αναγκαία για να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών, εφαρμογών, αποθετηρίων δεδομένων, υπηρεσιών και δικτύων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα στρατηγικό όραμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα: προχωρώντας προς τα εμπρός για την ενίσχυση και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020» (3) αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της τυποποίησης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ), στο πλαίσιο της οποίας συχνά αναπτύσσονται λύσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες ΤΠΕ από παγκόσμια φόρουμ και κοινοπραξίες για τις ΤΠΕ που έχουν αναδειχθεί σε ηγετικούς οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων ΤΠΕ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 έχει σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του ευρωπαϊκού πλαισίου τυποποίησης. Θεσπίζει ένα σύστημα βάσει του οποίου η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσδιορίσει τις σχετικότερες και ευρύτερα αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ που έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που δεν είναι ευρωπαϊκοί, διεθνείς ή εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το πλήρες φάσμα των τεχνικών προδιαγραφών των ΤΠΕ κατά την προμήθεια υλισμικού, λογισμικού και υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών θα καταστήσει δυνατή τη διαλειτουργικότητα, θα βοηθήσει να αποφεύγονται οι εγκλωβισμοί στις δημόσιες διοικήσεις και θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό στον τομέα της προμήθειας διαλειτουργικών λύσεων ΤΠΕ.

(4)

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ που μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρήση στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζει, για τις δημόσιες αρχές, ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των ΤΠΕ καθορίζονται σύμφωνα με τις αρχές του ανοικτού χαρακτήρα, της ισότητας, της αντικειμενικότητας και της μη επιβολής διακρίσεων, που αναγνωρίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στον τομέα της τυποποίησης.

(5)

Η απόφαση για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών των ΤΠΕ πρόκειται να εκδοθεί ύστερα από διαβούλευση με την ευρωπαϊκή πολυμερή πλατφόρμα φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της Επιτροπής (4) όπως συμπληρώνεται από άλλες μορφές διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες του κλάδου.

(6)

Στις 22 Μαΐου 2014 η ευρωπαϊκή πολυμερής πλατφόρμα φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ αξιολόγησε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη τυποποιημένων επιχειρηματικών εγγράφων Universal Business Language, έκδοση 2.1 (UBL 2.1) με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 και έδωσε θετική γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό της για χρήση στις δημόσιες συμβάσεις. Η αξιολόγηση της UBL 2.1 υποβλήθηκε στη συνέχεια σε διαβούλευση με τους τομεακούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έδωσαν και αυτοί θετική γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό της.

(7)

Η UBL 2.1 που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό για την Προώθηση των Δομημένων Συστημάτων Πληροφοριών (OASIS) είναι μια χωρίς χρέωση για πνευματικά δικαιώματα βιβλιοθήκη τυποποιημένων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών εγγράφων σε μορφή XML (επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης). Έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται άμεσα με υπάρχουσες πρακτικές επιχειρηματικής, νομικής, ελεγκτικής διαχείρισης και διαχείρισης αρχείων, και να λειτουργεί εντός ενός τυποποιημένου επιχειρηματικού πλαισίου όπως το ISO 15000 (ebXML) για να παρέχει μία πλήρη, βασισμένη σε πρότυπα υποδομή και η οποία μπορεί να επεκτείνει τα οφέλη των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Universal Business Language, έκδοση 2.1, που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό για την Προώθηση των Δομημένων Συστημάτων Πληροφοριών (OASIS) είναι επιλέξιμη για χρήση στις δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(2)  COM(2010) 2020 τελικό της 3ης Μαρτίου 2010.

(3)  COM(2011) 311 τελικό της 1ης Ιουνίου 2011.

(4)  Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη σύσταση της ευρωπαϊκής πολυμερούς πλατφόρμας φορέων για την τυποποίηση των ΤΠΕ (ΕΕ C 349 της 30.11.2011, σ. 4).