31.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 229/13


ΑΠΌΦΑΣΗ 2014/512/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Ιουλίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στις 6 Μαρτίου 2014, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν απερίφραστα την απρόκλητη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και ζήτησαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αμέσως τις ένοπλες δυνάμεις της στις περιοχές όπου σταθμεύουν μόνιμα, σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες. Δήλωσαν ότι τυχόν περαιτέρω ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία θα έχουν πρόσθετες και εκτενείς συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, σε ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων.

(2)

Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1), με την οποία επέβαλε ταξιδιωτικούς περιορισμούς και μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

(3)

Στις 21 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 6ης Μαρτίου 2014 και ζήτησε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν ενδεχόμενα στοχευμένα μέτρα.

(4)

Στις 27 Μαΐου, 27 Ιουνίου και 16 Ιουλίου 2014, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσαν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη για τη λήψη ενδεχόμενων στοχευμένων μέτρων ούτως ώστε να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

(5)

Στις 22 Ιουλίου, το Συμβούλιο κάλεσε τη Ρωσική Ομοσπονδία να χρησιμοποιήσει ενεργά την επιρροή της στις παράνομα οπλισμένες ομάδες με σκοπό την πλήρη, άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον τόπο της συντριβής στο Ντονέτσκ του αεροσκάφους της Malaysian Airlines που εκτελούσε την πτήση MH17, την πλήρη συνεργασία στις ενέργειες για την ανάκτηση των σορών και των προσωπικών αντικειμένων και την πλήρη συνεργασία με την ανεξάρτητη έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της απρόσκοπτης πρόσβασης στο σημείο, για όσο χρόνο απαιτούν οι έρευνες και οι ενδεχόμενες επακόλουθες έρευνες.

(6)

Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης τη Ρωσία να σταματήσει την αυξανόμενη ροή όπλων, εξοπλισμού και μαχητών πέραν των συνόρων, ούτως ώστε να επιτευχθούν ταχέα και απτά αποτελέσματα όσον αφορά την αποκλιμάκωση. Ακόμη, το Συμβούλιο κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα επιπλέον στρατεύματά της από την περιοχή των συνόρων.

(7)

Επίσης, το Συμβούλιο υπενθύμισε τις προηγούμενες δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωσε πρόθυμο να θεσπίσει αμελλητί δέσμη περαιτέρω σημαντικών περιοριστικών μέτρων, εφόσον η Ρωσία δεν συνεργασθεί πλήρως και αμέσως σχετικά με τις ανωτέρω απαιτήσεις. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ολοκληρώσουν τις προπαρασκευαστικές τους εργασίες για ενδεχόμενα στοχευμένα μέτρα και να υποβάλουν, έως τις 24 Ιουλίου, προτάσεις για την ανάληψη δράσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με την πρόσβαση στις κεφαλαιακές αγορές, την άμυνα, τα αγαθά διπλής χρήσης και τις ευαίσθητες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα.

(8)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμη τη λήψη περιοριστικών μέτρων αντιδρώντας στην αποσταθεροποιητική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

(9)

Εν προκειμένω, ενδείκνυται η απαγόρευση των συναλλαγών σχετικά με χρηματοδοτικές ή επενδυτικές υπηρεσίες ή της παροχής των υπηρεσιών αυτών ή των συναλλαγών με αντικείμενο νέα ομόλογα ή τίτλους κεφαλαίου ή συναφή χρηματοοικονομικά μέσα με μέγιστη διάρκεια η οποία υπερβαίνει τις 90 ημέρες που εκδίδονται από κρατικά ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των ιδρυμάτων με έδρα τη Ρωσία που έχουν διεθνή υπόσταση και έχουν ιδρυθεί δυνάμει διακυβερνητικών συμφωνιών με τη Ρωσία ως έναν από τους μετόχους. Οι απαγορεύσεις αυτές δεν επηρεάζουν τη χορήγηση δανείων στα ή από τα εν λόγω κρατικά ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως της λήξης τους.

(10)

Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορεύσουν την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή στη Ρωσία οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου. Θα πρέπει να απαγορευθεί επίσης η προμήθεια από τη Ρωσία οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου.

(11)

Ακόμη, θα πρέπει να απαγορευθεί η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης για στρατιωτική χρήση ή σε στρατιωτικούς τελικούς χρήστες στη Ρωσία. Η απαγόρευση αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις εξαγωγές των ειδών διπλής χρήσης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδών για την αεροναυπηγική και τη διαστημική βιομηχανία για μη στρατιωτικούς σκοπούς και/ή για μη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες.

(12)

Θα πρέπει να απαγορευθεί η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ορισμένων ευαίσθητων ειδών και τεχνολογιών, εφόσον προορίζονται για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου σε βαθέα ύδατα, την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική ή για έργα σχιστολιθικού πετρελαίου.

(13)

Απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η άμεση ή έμμεση αγορά ή πώληση, η μεσιτεία ή η συνδρομή στην έκδοση, ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ομόλογα ή τίτλους κεφαλαίου ή συναφή χρηματοοικονομικά μέσα με μέγιστη διάρκεια, η οποία υπερβαίνει τις 90 ημέρες που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2014, από:

(α)

μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα που έχουν έδρα στη Ρωσία και είναι κρατικής ιδιοκτησίας ή ελέγχου σε ποσοστό άνω του 50 % κατά την 1η Αυγούστου 2014, ως έχουν στο παράρτημα·

(β)

οιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό εκτός της Ένωσης που ανήκει σε ποσοστό άνω του 50 % σε οντότητα που κατονομάζεται στο παράρτημα κατά ποσοστό άνω του 50 %·ή

γ)

οιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί εξ ονόματος ή υπό τις εντολές οντότητας που αναφέρεται στο σημείο β) ή κατονομάζεται στο παράρτημα,

απαγορεύονται.

Άρθρο 2

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών τους, στη Ρωσία από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, είτε αυτά προέρχονται είτε όχι από το έδαφός τους.

2.   Απαγορεύεται επίσης:

(α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών που αφορούν στρατιωτικές δραστηριότητες και την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών τους, άμεσα ή έμμεσα σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία,

(β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλισης ή εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων καθώς και της ασφάλισης και αντασφάλισης, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή οπλισμού και συναφούς υλικού ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών άμεσα ή έμμεσα σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

3.   Απαγορεύεται η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών τους, από τη Ρωσία, από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους.

4.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν θίγουν την εκτέλεση συμβάσεων ή συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από 1η Αυγούστου 2014 και την προμήθεια ανταλλακτικών ή υπηρεσιών απαραίτητων για τη συντήρηση και ασφάλεια υπαρχουσών δυνατοτήτων εντός της Ένωσης.

Άρθρο 3

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή όλων των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (2) για στρατιωτική χρήση στη Ρωσία ή για οιονδήποτε τελικό χρήση στη Ρωσία από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, είτε αυτά προέρχονται είτε όχι από το έδαφός τους.

2.   Απαγορεύεται επίσης:

(α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, άμεσα ή έμμεσα σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία,

(β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών άμεσα ή έμμεσα σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία,

3.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 2 δεν θίγουν την εκτέλεση συμβάσεων ή συμφωνιών που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2014.

Άρθρο 4

1.   Η άμεση ή έμμεση πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τεχνολογιών που χρησιμεύουν για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου σε βαθέα ύδατα, την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική ή για έργα σχιστολιθικού πετρελαίου στη Ρωσία από υπηκόους των κρατών μελών ή από το έδαφος κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών υπόκειται σε εκ των προτέρων αδειοδότηση της αρμόδιας αρχής του εξάγοντος κράτους μέλους.

Η Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθούν τα σχετικά είδη που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.

2.   Η παροχή:

(α)

τεχνικής βοήθειας ή άλλων υπηρεσιών που αφορούν τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

(β)

χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης.

επίσης υπόκειται σε εκ των προτέρων αδειοδότηση της αρμόδιας αρχής του εξάγοντος κράτους μέλους.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν άδεια για οιαδήποτε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή της τεχνολογίας ή για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εφόσον κρίνουν ότι η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου σε βαθέα ύδατα, την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Αρκτική ή για έργα σχιστολιθικού πετρελαίου στη Ρωσία.

4.   Η παράγραφος 3 δεν θίγει την εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2014.

Άρθρο 5

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, η Ένωση ενθαρρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρεμφερή με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 7

1.   Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει η παρούσα απόφαση, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση αποζημίωσης ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ιδίως χρηματοοικονομική εγγύηση ή χρηματοοικονομική αποζημίωση, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

(α)

οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 1 ή οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα·

(β)

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό από τη Ρωσία.

(γ)

οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς των στοιχείων α) και β) της παρούσας παραγράφου.

2.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

Απαγορεύεται η εν γνώσει ή εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη των απαγορεύσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 4, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας ως υποκατάστατου για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 9

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως την 31η Ιουλίου 2015.

2.   Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται συνεχώς. Ανανεώνεται ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, εφόσον το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της.

3.   Τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση επανεξετάζονται το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το αποτέλεσμά τους και τα μέτρα που λαμβάνονται από τρίτα κράτη.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GOZI


(1)  ΕΕ L 78, 17.3.2014, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 134, 29.5.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1α

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK