25.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 184/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 4083]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/391/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι πρέπει να καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2009/598/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τα στρώματα κρεβατιών, που ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.

(4)

Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων και να ληφθεί υπόψη η καινοτομία των προηγούμενων ετών, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής της κατηγορίας προϊόντων και να καθοριστεί αναθεωρημένο σύνολο οικολογικών κριτηρίων.

(5)

Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου καινοτομίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα αναθεωρημένα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Στόχος των εν λόγω κριτηρίων είναι η χρήση υλικών που έχουν παραχθεί με πιο αειφορικό τρόπο (με προσέγγιση βασιζόμενη στην ανάλυση του κύκλου ζωής), ο περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων χημικών ενώσεων, των επιπέδων επικίνδυνων καταλοίπων και της συμβολής των στρωμάτων στη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και η προώθηση ανθεκτικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων με εύκολη επισκευή και αποσυναρμολόγηση.

(6)

Συνεπώς, η απόφαση 2009/598/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(7)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε οι παραγωγοί των οποίων τα προϊόντα έλαβαν το οικολογικό σήμα ΕΕ για στρώματα κρεβατιών με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2009/598/ΕΚ να έχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» περιλαμβάνει προϊόντα που αποτελούνται από υφασμάτινο κάλυμμα, το οποίο έχει πληρωθεί με υλικά και μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε υφιστάμενο πλαίσιο κρεβατιού ή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται χωρίς βάση, προκειμένου να παρέχει μια επιφάνεια για ύπνο ή ανάπαυση σε εσωτερικούς χώρους.

2.   Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τις ξύλινες και ταπετσαρισμένες βάσεις κρεβατιού, τα φουσκωτά στρώματα και τα στρώματα νερού, ούτε τα στρώματα που ταξινομούνται βάσει της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «παιδικό στρώμα»: στρώμα μήκους μικρότερου από 1 400 mm·

2)   «ουσία δυνάμενη να απομακρυνθεί»: ουσία με ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 80 % εντός 28 ημερών, με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: 303A/B του ΟΟΣΑ, ISO 11733·

3)   «εγγενώς βιοαποδομήσιμη ουσία»: ουσία με ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 70 % εντός 28 ημερών ή με ποσοστό θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 60 % εντός 28 ημερών με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: ISO 14593, 302 A του ΟΟΣΑ, ISO 9887, 302 B του ΟΟΣΑ, ISO 9888, 302 C του ΟΟΣΑ·

4)   «άμεσα βιοαποδομήσιμη ουσία»: ουσία με ποσοστό αποδόμησης του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα 70 % εντός 28 ημερών ή με ποσοστό θεωρητικής μέγιστης εξάντλησης οξυγόνου ή παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 60 % εντός 28 ημερών με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών: 301 A του ΟΟΣΑ, ISO 7827, 301 B του ΟΟΣΑ, ISO 9439, 301 C και 301 D του ΟΟΣΑ, ISO 10708, 301 E και 301 F του ΟΟΣΑ, ISO 9408·

5)   «ημιπτητικές οργανικές ενώσεις (SVOC)»: οργανικές ενώσεις που εκλούονται σε αεριοχρωματογραφική στήλη μεταξύ του n-δεκαεξανίου (εξαιρουμένου) και του n-εικοσιδυανίου (συμπεριλαμβανομένου), με σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 287 °C κατά προσέγγιση, όταν η μέτρηση εκτελείται με τη χρήση τριχοειδούς στήλης επιστρωμένης με μείγμα φαινυλοπολυσιλοξανίου (5 %) — μεθυλοπολυσιλοξανίου (95 %)·

6)   «πολύ πτητικές οργανικές ενώσεις (VVOC)»: οργανικές ενώσεις που εκλούονται σε αεριοχρωματογραφική αερίων πριν από το n-εξάνιο, με σημείο βρασμού μικρότερο από 68 °C κατά προσέγγιση, όταν η μέτρηση εκτελείται με τη χρήση τριχοειδούς στήλης επιστρωμένης με μείγμα φαινυλοπολυσιλοξανίου (5 %) — μεθυλοπολυσιλοξανίου (95 %)·

7)   «πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)»: οργανικές ενώσεις που εκλούονται σε αεριοχρωματογραφική στήλη μεταξύ του n-εξανίου και του n-δεκαεξανίου (συμπεριλαμβανομένων), με σημείο βρασμού μεταξύ 68 °C και 287 °C κατά προσέγγιση, όταν η μέτρηση εκτελείται με τη χρήση τριχοειδούς στήλης επιστρωμένης με μείγμα φαινυλοπολυσιλοξανίου (5 %) — μεθυλοπολυσιλοξανίου (95 %).

Άρθρο 3

Προκειμένου να λάβει ένα προϊόν το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και να πληροί τα κριτήρια, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών» φέρει τον κωδικό αριθμό «014».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2009/598/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία «στρώματα κρεβατιών», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται υπό τους όρους της απόφασης 2009/598/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία προϊόντων «στρώματα κρεβατιών», οι οποίες έχουν υποβληθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια της απόφασης 2009/598/ΕΚ είτε στα κριτήρια της παρούσας απόφασης.

Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Οι άδειες χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2009/598/ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιούνται για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2009/598/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος όσον αφορά τα στρώματα κρεβατιών (ΕΕ L 203 της 5.8.2009, σ. 65).

(3)  Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης

Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης περιλαμβάνονται σε κάθε κριτήριο.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα και/ή από τον ή τους προμηθευτές του και/ή από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων κ.λπ., κατά περίπτωση.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις δοκιμές που έχουν διαπιστευθεί κατά ISO 17025 και τις εξακριβώσεις που διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο EN 45011 ή αντίστοιχο διεθνές πρότυπο.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από αυτές που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Όπου ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληροί το προϊόν όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας ή των χωρών στην αγορά των οποίων πρόκειται να διατεθεί το προϊόν. Ο αιτών δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την προϋπόθεση αυτή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών:

1.

Αφρώδες ελαστικό

2.

Αφρώδης πολυουρεθάνη (PUR)

3.

Σύρματα και ελατήρια

4.

Ίνες κοκοφοίνικα

5.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (υφάσματα και ίνες που χρησιμοποιούνται ως κάλυμμα και/ή υλικά πλήρωσης στρώματος)

6.

Κόλλες και συγκολλητικές ύλες

7.

Επιβραδυντές φλόγας (καύσης)

8.

Βιοκτόνα

9.

Πλαστικοποιητές

10.

Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

11.

Εκπομπή συγκεκριμένων πτητικών οργανικών ενώσεων (SVOC, VOC, VVOC) από το στρώμα

12.

Τεχνικές επιδόσεις

13.

Σχεδιασμός που καθιστά εφικτή την αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση υλικών

14.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

15.

Παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στην αγορά των στρωμάτων κρεβατιών.

Μολονότι η χρήση χημικών προϊόντων και η έκλυση ρύπων συνιστούν μέρος της διεργασίας παραγωγής, η χρήση επικίνδυνων ουσιών αποκλείεται όποτε αυτό είναι δυνατό ή περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο για την επαρκή λειτουργία του στρώματος και, παράλληλα, την τήρηση αυστηρών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλέπονται όροι παρέκκλισης για συγκεκριμένες ουσίες/ομάδες ουσιών, προκειμένου να μη μετατοπίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε άλλα στάδια ή επιπτώσεις του κύκλου ζωής και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην αγορά.

Κριτήριο 1. Αφρώδες ελαστικό

Σημείωση: Οι ακόλουθες απαιτήσεις για το αφρώδες ελαστικό πρέπει να πληρούνται μόνο εάν το βάρος του είναι μεγαλύτερο από 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος.

1.1.   Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι συγκεντρώσεις των ουσιών του επόμενου πίνακα στο αφρώδες ελαστικό δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

Κατηγορία ουσιών

Ουσία

Οριακή τιμή (ppm)

Διατάξεις για την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Χλωροφαινόλες

μονο- και δι-χλωριωμένες φαινόλες (άλατα και εστέρες)

1

A

Άλλες χλωροφαινόλες

0,1

A

Βαρέα μέταλλα

As (Αρσενικό)

0,5

B

Cd (Κάδμιο)

0,1

B

Co (Κοβάλτιο)

0,5

B

Cr (Χρώμιο), ολικό

1

B

Cu (Χαλκός)

2

B

Hg (Υδράργυρος)

0,02

B

Ni (Νικέλιο)

1

B

Pb (Μόλυβδος)

0,5

B

Sb (Αντιμόνιο)

0,5

B

Φυτοφάρμακα (1)

Αλδρίνη

0,04

Γ

o,p-DDE

0,04

Γ

p,p-DDE

0,04

Γ

o,p-DDD

0,04

Γ

p,p-DDD

0,04

Γ

o,p-DDT

0,04

Γ

p,p-DDT

0,04

Γ

Διαζινόνη

0,04

Γ

Διχλωρφενθείο

0,04

Γ

Dichlorvos

0,04

Γ

Διελδρίνη

0,04

Γ

 

Ενδρίνη

0,04

Γ

Heptachlor

0,04

Γ

Επταχλωροεποξείδιο

0,04

Γ

Εξαχλωροβενζόλιο

0,04

Γ

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

α-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

β-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

γ-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (Λινδάνιο)

0,04

Γ

δ-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

0,04

Γ

Μαλαθείο

0,04

Γ

Methoxichlor

0,04

Γ

Mirex

0,04

Γ

Αιθυλοπαραθείο

0,04

Γ

Μεθυολοπαραθείο

0,04

Γ

Άλλες συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Βουταδιένιο

1

Δ

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

A.

Για τις χλωροφαινόλες, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Κονιοποιούνται 5 γραμμάρια δείγματος και εκχυλίζονται οι χλωροφαινόλες με τη μορφή φαινόλης, άλατος νατρίου ή εστέρων. Τα εκχυλίσματα αναλύονται με αεριοχρωματογραφία (GC). Για την ανίχνευση χρησιμοποιείται φασματόμετρο μάζας ή ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD).

Β.

Για τα βαρέα μέταλλα, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Κονιοποιημένο δείγμα εκλύεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 38414-S4 ή ισοδύναμο πρότυπο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα διαβιβάζεται μέσω διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (εάν είναι απαραίτητο, με διήθηση υπό πίεση). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES), καλούμενη επίσης φασματομετρία ατομικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES), ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή ψυχρών ατμών.

Γ.

Για τα φυτοφάρμακα, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Εκχυλίζονται 2 γραμμάρια δείγματος σε λουτρό υπερήχων με μείγμα εξανίου-διχλωρομεθανίου (85:15). Το εκχύλισμα καθαρίζεται με ανάδευση σε ακετονιτρίλιο ή με χρωματογραφία προσρόφησης με florisil. Για τη μέτρηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό χρησιμοποιείται αεριοχρωματογραφία με ανίχνευση σε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων ή συνδυασμός αεριοχρωματογραφίας/φασματομετρίας μάζας. Η δοκιμή φυτοφαρμάκων απαιτείται για τα αφρώδη ελαστικά με περιεκτικότητα σε φυσικό ελαστικό κόμμι τουλάχιστον 20 %.

Δ.

Για το βουταδιένιο, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Μετά από κονιοποίηση και ζύγιση του αφρώδους ελαστικού, εκτελείται δειγματοληψία υπερκείμενου χώρου. Η περιεκτικότητα σε βουταδιένιο προσδιορίζεται με αεριοχρωματογραφία με ανίχνευση ιονισμού φλόγας.

1.2.   Εκπομπές συγκεκριμένων πτητικών οργανικών ενώσεων (SVOC, VOC, VVOC)

Οι συγκεντρώσεις των κατωτέρω ουσιών σε εσωτερικούς χώρους, υπολογιζόμενες με τη μέθοδο του θαλάμου δοκιμών, δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές μετά από παρέλευση 24 ωρών.

Ουσία

Οριακή τιμή (mg/m3)

1,1,1-τριχλωροαιθάνιο

0,2

4-φαινυλοκυκλοεξένιο

0,02

Διθειάνθρακας

0,02

Φορμαλδεΰδη

0,005

Νιτρωδαμίνες (2)

0,0005

Στυρόλιο

0,01

Τετραχλωροαιθυλένιο

0,15

Τολουόλιο

0,1

Τριχλωροαιθυλένιο

0,05

Βινυλοχλωρίδιο

0,0001

Βινυλοκυκλοεξένιο

0,002

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ολικοί)

0,3

VOC (ολικές)

0,5

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: εκτελείται ανάλυση σε θάλαμο δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9. Το συσκευασμένο δείγμα φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες τουλάχιστον. Στη συνέχεια αφαιρείται η συσκευασία και το δείγμα μεταφέρεται αμέσως στον θάλαμο δοκιμών, όπου τοποθετείται σε στήριγμα δειγμάτων που επιτρέπει την πρόσβαση του αέρα από όλες τις πλευρές. Οι κλιματικοί παράγοντες ρυθμίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-9. Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ο εξαρτώμενος από την επιφάνεια ειδικός ρυθμός εξαερισμού (q = n/l) είναι 1. Ο ρυθμός εξαερισμού να είναι 0,5 έως 1. Η δειγματοληψία αέρα διενεργείται 24 ± 1 ώρες μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, για 1 ώρα, σε φύσιγγα DNPH για την ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών και σε Tenax TA για την ανάλυση άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων. Η δειγματοληψία για τις άλλες ενώσεις μπορεί να διαρκεί περισσότερο, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παρέλευση 30 ωρών.

Η ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-3. Εκτός αντίθετων διατάξεων, η ανάλυση των άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6.

Οι δοκιμές που διεξάγονται κατά το πρότυπο CEN/TS 16516 θεωρούνται ισοδύναμες με τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 16000.

Η ανάλυση νιτρωδαμινών εκτελείται με αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ανάλυσης θερμικής ενέργειας (GC-TEA), σύμφωνα με τη μέθοδο BGI 505-23 (πρώην ZH 1/120.23) ή ισοδύναμη.

1.3.   Χρώματα

Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα, τηρείται το κριτήριο 5.5.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους υλικού, με την οποία ο τελευταίος βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται βαφές, ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βαφές, δήλωση συμμόρφωσης προς το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από έγγραφα τεκμηρίωσης.

Κριτήριο 2. Αφρώδης πολυουρεθάνη (PUR)

Σημείωση: Οι ακόλουθες απαιτήσεις για την αφρώδη πολυουρεθάνη (PUR) πρέπει να πληρούνται μόνο εάν το βάρος της είναι μεγαλύτερο από 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος.

2.1.   Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι συγκεντρώσεις των κατωτέρω ουσιών στην PUR δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές:

Ομάδα ουσιών

Ουσία (ακρωνύμιο, αριθμός CAS, σύμβολο στοιχείου)

Οριακή τιμή

Διατάξεις για την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Βιοκτόνα

Ουσίες υποκείμενες σε περιορισμούς σύμφωνα με το κριτήριο 8.1

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Βαρέα μέταλλα

As (Αρσενικό)

0,2 ppm

B

Cd (Κάδμιο)

0,1 ppm

B

Co (Κοβάλτιο)

0,5 ppm

B

Cr (Χρώμιο), ολικό

1,0 ppm

B

Cr VI (Εξασθενές χρώμιο)

0,01 ppm

B

Cu (Χαλκός)

2,0 ppm

B

Hg (Υδράργυρος)

0,02 ppm

B

Ni (Νικέλιο)

1,0 ppm

B

Pb (Μόλυβδος)

0,2 ppm

B

Sb (Αντιμόνιο)

0,5 ppm

B

Se (Σελήνιο)

0,5 ppm

B

Πλαστικοποιητές

Φθαλικός διισοεννεϋλεστέρας (DINP, 28553-12-0)

0,01 % w/w (άθροισμα)

Γ

Φθαλικός δι-n-οκτυλεστέρας (DNOP, 117-84-0)

 

 

Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας (DEHP, 117-81-7)

Φθαλικός διισοδεκυλεστέρας (DIDP, 26761-40-0)

Φθαλικός βουτυλοβενζυλεστέρας (BBP, 85-68-7)

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP, 84-74-2)

Εστέρες του φθαλικού οξέος

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

TDA και MDA

2,4 Τολουολοδιαμίνη (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

Δ

4,4'-Διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

5,0 ppm

Δ

(4,4'-MDA, 101-77-9)

 

 

Οργανοκασσιτερικές ενώσεις

Τριβουτυλοκασσίτερος (TBT)

50 ppb

E

Διβουτυλοκασσίτερος (DBT)

100 ppb

E

Μονοβουτυλοκασσίτερος (MBT)

100 ppb

E

Τετραβουτυλοκασσίτερος (TeBT)

Μονοοκτυλοκασσίτερος (MOT)

Διοκτυλοκασσίτερος (DOT)

Τρικυκλοεξυλοκασσίτερος (TcyT)

Τριφαινυλοκασσίτερος (TPhT)

Άθροισμα

500 ppb

E

Άλλες συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Χλωριωμένες ή βρωμιωμένες διοξίνες ή φουράνια

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο, πενταχλωροαιθάνιο, 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο, 1,1-διχλωροαιθάνιο)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

 

Χλωριωμένες φαινόλες (PCP, TeCP, 87-86-5)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (58-89-9)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Μονομεθυλο-διβρωμο-διφαινυλομεθάνιο (99688-47-8)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Μονομεθυλο-διχλωρο-διφαινυλομεθάνιο (81161-70-8)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Νιτρώδη άλατα

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB, 59536-65-1)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (PeBDE, 32534-81-9)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (OBDE, 32536-52-0)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PBB, 1336-36-3)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT, 61788-33-8)

Δεν προστίθενται σκοπίμως

A

Φωσφορικός τρις(2,3-διβρωμοπροπυλ)εστέρας (TRIS, 126-72-7)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Φωσφορικός τριμεθυλεστέρας (512-56-1)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Τρις(αζιριδινυλο)φωσφινοξείδιο (TEPA, 545-55-1)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Φωσφορικός τρις(2-χλωροαιθυλ)εστέρας (TCEP, 115-96-8)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Μεθυλοφωσφονικός διμεθυλεστέρας (DMMP, 756-79-6)

Δεν προστίθεται σκοπίμως

A

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

A.

Για τα βιοκτόνα, τους εστέρες του φθαλικού οξέος και άλλες συγκεκριμένες ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συνοδευόμενη από δηλώσεις των κατασκευαστών του αφρώδους υλικού που βεβαιώνουν ότι δεν προστίθενται σκοπίμως ουσίες του καταλόγου στη σύνθεση του αφρώδους υλικού.

Β.

Για τα βαρέα μέταλλα, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Κονιοποιημένο δείγμα εκλύεται σύμφωνα με το DIN 38414-S4 ή ισοδύναμο σε αναλογία 1:10. Το προκύπτον διήθημα διαβιβάζεται μέσω διηθητικής μεμβράνης των 0,45 μm (εάν είναι απαραίτητο, με διήθηση υπό πίεση). Το λαμβανόμενο διάλυμα εξετάζεται για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES ή ICP-OES) ή με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με χρήση διεργασίας υδριδίου ή ψυχρών ατμών.

Γ.

Για τη συνολική ποσότητα πλαστικοποιητών, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Το δείγμα είναι σύνθετο, αποτελούμενο από 6 τεμάχια που λαμβάνονται από το εσωτερικό μέρος καθεμίας από τις όψεις του δείγματος (σε μέγιστη απόσταση 2 εκατοστών από την επιφάνεια). Εκτελείται εκχύλιση με διχλωρομεθάνιο, με τη χρήση επικυρωμένης μεθόδου, και ακολουθεί ανάλυση με αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC/MS) ή με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC/UV).

Δ.

Για τις ουσίες TDA και MDA, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Το δείγμα είναι σύνθετο, αποτελούμενο από 6 τεμάχια που λαμβάνονται από το εσωτερικό μέρος καθεμίας από τις όψεις του δείγματος (σε μέγιστη απόσταση 2 εκατοστών από την επιφάνεια). Εκτελείται εκχύλιση με υδατικό διάλυμα οξικού οξέος 1 %. Επαναλαμβάνεται η εκχύλιση τέσσερις φορές στο ίδιο δείγμα αφρώδους υλικού, με διατήρηση της αναλογίας βάρους δείγματος προς όγκο στο 1:5 σε κάθε περίπτωση. Τα εκχυλίσματα συνδυάζονται, συμπληρώνεται ο όγκος τους μέχρι μια γνωστή τιμή, διηθούνται και αναλύονται με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC-UV) ή HPLC-MS. Εάν εκτελείται HPLC-UV και υπάρχουν υπόνοιες για παρεμπόδιση, πρέπει να πραγματοποιείται νέα ανάλυση με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης-φασματομετρία μάζας (HPLC-MS).

Ε.

Για τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις, ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Το δείγμα είναι σύνθετο, αποτελούμενο από 6 τεμάχια που λαμβάνονται από το εσωτερικό μέρος καθεμίας από τις όψεις του δείγματος (σε μέγιστη απόσταση 2 εκατοστών από την επιφάνεια). Εκτελείται εκχύλιση για 1 ώρα σε λουτρό υπερήχων σε θερμοκρασία δωματίου. Το εκχυλιστικό μέσο είναι μείγμα με την εξής σύνθεση: 1 750 ml μεθανόλης + 300 ml οξικού οξέος + 250 ml ρυθμιστικού διαλύματος (pH 4,5). Το ρυθμιστικό διάλυμα είναι διάλυμα 164 γραμμαρίων οξικού νατρίου σε 1 200 ml νερού και 165 ml οξικού οξέος, που αραιώνεται με νερό έως τα 2 000 ml. Μετά την εκχύλιση, σχηματίζεται παράγωγο του αλκυλοκασσιτερικού σωματιδίου με την προσθήκη διαλύματος τετρααιθυλοβορικού νατρίου σε τετραϋδροφουράνιο (THF). Το παράγωγο εκχυλίζεται με n-εξάνιο και το δείγμα υποβάλλεται σε δεύτερη διαδικασία εκχύλισης. Τα δύο εκχυλίσματα σε εξάνιο συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον προσδιορισμό των οργανοκασσιτερικών ενώσεων με αεριοχρωματογραφία με επιλεκτική ανίχνευση μάζας σε λειτουργία SIM.

2.2.   Εκπομπές συγκεκριμένων πτητικών οργανικών ενώσεων (SVOC, VOC, VVOC)

Οι συγκεντρώσεις των κατωτέρω ουσιών σε εσωτερικούς χώρους, υπολογιζόμενες με τη μέθοδο του θαλάμου δοκιμών, δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές μετά από παρέλευση 72 ωρών.

Ουσία (αριθμός CAS)

Οριακή τιμή (mg/m3)

Φορμαλδεΰδη (50-00-0)

0,005

Τολουόλιο (108-88-3)

0,1

Στυρόλιο (100-42-5)

0,005

Κάθε ανιχνεύσιμη ένωση που ταξινομείται ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)

0,005

Άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως καρκινογόνες κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

0,04

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

0,5

VOC (ολικές)

0,5

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της ακόλουθης διαδικασίας δοκιμών: Το δείγμα αφρώδους υλικού τοποθετείται στον πυθμένα θαλάμου δοκιμής εκπομπών και σταθεροποιείται για 3 ημέρες σε θερμοκρασία 23 °C και σχετική υγρασία 50 %, με εφαρμογή ρυθμού εναλλαγής του αέρα n = 0,5 ανά ώρα και φόρτιση θαλάμου L = 0,4 m2/m3 (= συνολική εκτιθέμενη επιφάνεια δείγματος προς τις διαστάσεις του θαλάμου χωρίς τις ακμές συγκόλλησης και το οπίσθιο μέρος) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 16000-9 και ISO 16000-11. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται 72 ± 2 h μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στον θάλαμο, για 1 ώρα, με Tenax TA και φύσιγγες DNPH για την ανάλυση VOC και φορμαλδεΰδης, αντίστοιχα. Οι εκπομπές VOC δεσμεύονται στους σωλήνες ρόφησης Tenax TA και, στη συνέχεια, αναλύονται με θερμική εκρόφηση-GC-MS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-6. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ημιποσοτικά ως ισοδύναμα τολουολίου. Αναφέρονται όλα τα προσδιορισμένα επιμέρους συστατικά με τιμές συγκέντρωσης ≥ 1 μg/m3. Η συνολική τιμή των VOC εκφράζει το άθροισμα όλων των συστατικών με συγκέντρωση ≥ 1 μg/m3 τα οποία εκλούονται εντός του διαστήματος χρόνων κατακράτησης από n-εξάνιο (C6) έως n-δεκαεξάνιο (C16), συμπεριλαμβανομένων. Το άθροισμα όλων των ανιχνεύσιμων ενώσεων που ταξινομούνται ως καρκινογόνες κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αποτελεί το άθροισμα όλων αυτών των ουσιών με συγκέντρωση ≥ 1 μg/m3. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των δοκιμών υπερβαίνουν τις πρότυπες οριακές τιμές, πρέπει να διεξάγεται ποσοτικός προσδιορισμός ανά ουσία. Η φορμαλδεΰδη μπορεί να προσδιοριστεί με συλλογή του δείγματος αέρα σε φύσιγγα DNPH, ακολουθούμενη από ανάλυση με HPLC/UV σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16000-3.

Οι δοκιμές που διεξάγονται κατά το πρότυπο CEN/TS 16516 θεωρούνται ισοδύναμες με τις δοκιμές που διεξάγεται σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 16000.

Σημείωση:

Ο όγκος του θαλάμου είναι 0,5 ή 1 m3.

Σε θάλαμο δοκιμών του 0,5 m3 χρησιμοποιείται 1 δείγμα (25 cm × 20 cm × 15 cm), σε κατακόρυφη θέση πάνω σε μία πλευρά 20 cm × 15 cm.

Σε θάλαμο δοκιμών του 1 m3 χρησιμοποιούνται 2 δείγματα (25 cm × 20 cm × 15 cm), σε κατακόρυφη θέση πάνω σε μία πλευρά 20 cm × 15 cm· σε αυτή την περίπτωση τα δύο δείγματα τοποθετούνται στον θάλαμο δοκιμών σε απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ τους.

2.3.   Χρώματα

Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα, τηρείται το κριτήριο 5.5.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους υλικού με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται χρώματα ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται, δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από έγγραφα τεκμηρίωσης.

2.4.   Συνολική περιεκτικότητα των ισοκυανικών ενώσεων σε χλώριο

Εάν στην παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης χρησιμοποιείται μείγμα ισομερών του διισοκυανικού τολουολίου (TDI), η συνολική περιεκτικότητα αυτών των ισοκυανικών ενώσεων σε χλώριο δεν υπερβαίνει το 0,07 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους υλικού με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται τέτοιες ουσίες ή τα αποτελέσματα των δοκιμών που διεξήχθησαν σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D4661-93 ή ισοδύναμη.

2.5.   Διογκωτικά

Δεν χρησιμοποιούνται αλογονούχες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά ή ως βοηθητικά διογκωτικών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή του αφρώδους υλικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω ουσίες.

Κριτήριο 3. Σύρματα και ελατήρια

Σημείωση: Οι ακόλουθες απαιτήσεις για τα σύρματα και τα ελατήρια πρέπει να πληρούνται μόνο εάν το βάρος τους είναι μεγαλύτερο από 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος.

3.1.   Απολίπανση

Αν χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες για την απολίπανση και/ή τον καθαρισμό των συρμάτων και/ή των ελατηρίων, εφαρμόζεται κλειστό σύστημα καθαρισμού/απολίπανσης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίστοιχη δήλωση του κατασκευαστή των συρμάτων και/ή των ελατηρίων.

3.2.   Επιψευδαργύρωση (γαλβανισμός)

Η επιφάνεια των ελατηρίων δεν είναι επικαλυμμένη με μεταλλικό στρώμα γαλβανισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίστοιχη δήλωση του κατασκευαστή των συρμάτων και/ή των ελατηρίων.

Κριτήριο 4. Ίνες κοκοφοίνικα

Σημείωση: Οι ακόλουθες απαιτήσεις για τις ίνες κοκοφοίνικα πρέπει να πληρούνται μόνο εάν το βάρος τους είναι μεγαλύτερο από 5 % του συνολικού βάρους του στρώματος.

Εάν το υλικό από ίνες κοκοφοίνικα έχει υποβληθεί σε ελαστικοποίηση με ελαστικό κόμμι, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια για το αφρώδες ελαστικό.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται ελαστικοποιημένες ίνες κοκοφοίνικα είτε τα αποτελέσματα των δοκιμών που απαιτούνται κατά το κριτήριο 1 για το αφρώδες ελαστικό.

Κριτήριο 5. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (υφάσματα και ίνες που χρησιμοποιούνται ως κάλυμμα και/ή υλικά πλήρωσης στρώματος)

Παρατηρήσεις:

1.

Το κάλυμμα του στρώματος (στρωματσόπανο) πληροί όλες τις απαιτήσεις (5.1 έως 5.11).

2.

Το υλικό πλήρωσης (παραγέμισμα) ανταποκρίνεται στην απαίτηση 5.1. Όταν ως υλικό πλήρωσης χρησιμοποιείται μαλλί, πληρούνται οι απαιτήσεις 5.1, 5.2 και 5.8.

3.

Όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως ορίζει η απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής (4), θεωρείται ότι πληρούν αυτόματα τις απαιτήσεις 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 και 5.11. Εντούτοις, για να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ για στρώματα, πρέπει να καταδεικνύεται ότι το κάλυμμα του στρώματος πληροί και το κριτήριο 5.9.

5.1.   Γενικές απαιτήσεις για επικίνδυνες ουσίες (συμπεριλαμβάνονται επιβραδυντές φλόγας, βιοκτόνα και πλαστικοποιητές) (Πεδίο εφαρμογής: όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα)

Όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: Τα κριτήρια 7 (επιβραδυντές φλόγας), 8 (βιοκτόνα), 9 (πλαστικοποιητές) και 10 (επικίνδυνες ουσίες) πληρούνται από όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται κατά το αντίστοιχο κριτήριο (7, 8, 9 και 10).

5.2.   Βοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παρασκευάσματα και σκευάσματα (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες και υλικό πλήρωσης από μαλλί)

Όλα τα καλύμματα: Δεν χρησιμοποιούνται οι κατωτέρω ουσίες σε παρασκευάσματα ή σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όλων των καλυμμάτων στρωμάτων. Τηρούνται οι οριακές τιμές για την παρουσία αλκυλοφαινολών και αιθοξυαλκυλοφαινολών στα καλύμματα.

Υλικά πλήρωσης από μαλλί: Δεν χρησιμοποιούνται αλκυλοφαινόλες και αιθοξυαλκυλοφαινόλες σε παρασκευάσματα ή σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικών πλήρωσης από μαλλί και τηρούνται οι οριακές τιμές για την παρουσία τους στα υλικά πλήρωσης.

Ουσία (αριθμός CAS/Ακρωνύμιο)

Οριακή τιμή (mg/kg)

Διατάξεις για την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Αλκυλοφαινόλες:

25 (άθροισμα)

A

εννεϋλοφαινόλη, μείγμα ισομερών (25154-52-3)

4-εννεϋλοφαινόλη (104-40-5)

4-εννεϋλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας (84852-15-3)

οκτυλοφαινόλη (27193-28-8)

4-οκτυλοφαινόλη (1806-26-4)

4-τριτ. οκτυλοφαινόλη (140-66-9)

Αιθοξυλκυλοφαινόλες (APEO) και τα παράγωγά τους

 

 

πολυοξυαιθυλιωμένη οκτυλοφαινόλη (9002-93-1)

πολυοξυαιθυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη (9016-45-9)

πολυοξυαιθυλιωμένη p-εννεϋλοφαινόλη (26027-38-3)

Χλωριούχο δις(αλκύλιο υδρογονωμένου στέατος)διμεθυλαμμώνιο (DTDMAC)

Δεν χρησιμοποιείται

B

Χλωριούχο διστεατυλοδιμεθυλαμμώνιο (DSDMAC)

Χλωριούχο δις(υδρογονωμένο στέαρ)διμεθυλαμμώνιο (DHTDMAC)

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA)

Διαιθυλενοτριαμινοπενταοξικό οξύ (DTPA)

4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη

1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

Νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA)

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Α.

Ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων της δοκιμής του τελικού προϊόντος, η οποία διεξάγεται με εκχύλιση με διαλύτη και, στη συνέχεια, με υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (LC-MS).

Β.

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή με την οποία ο τελευταίος βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω ουσίες, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για όλα τα στάδια της παραγωγής.

5.3.   Επιφανειοδραστικές ουσίες, μαλακτικά υφασμάτων και συμπλεκτικοί παράγοντες σε υγρές διεργασίες (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες, μαλακτικά και συμπλεκτικοί παράγοντες: Τουλάχιστον το 95 % κατά βάρος των επιφανειοδραστικών ουσιών, των μαλακτικών και των συμπλεκτικών παραγόντων πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

α)

είναι άμεσα βιοαποδομήσιμο σε αερόβιες συνθήκες·

β)

είναι εγγενώς βιοαποδομήσιμο ή δυνάμενο να απομακρυνθεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Μη ιονικές και κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες: Όλες οι μη ιονικές και κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες είναι επίσης άμεσα βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες.

Ως σημείο αναφοράς για τη βιοαποδομησιμότητα πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη αναθεώρηση της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλληλη τεκμηρίωση με δελτία δεδομένων ασφαλείας και δηλώσεις των προμηθευτών.

Για όλες τις επιφανειοδραστικές ουσίες, μαλακτικά και συμπλεκτικούς παράγοντες, η εν λόγω τεκμηρίωση στηρίζεται στα αποτελέσματα των ενδεδειγμένων δοκιμών ΟΟΣΑ ή ISO για:

άμεση βιοαποδομησιμότητα (301 A του ΟΟΣΑ, ISO 7827, 301 B του ΟΟΣΑ, ISO 9439, 301 C και 301 D του ΟΟΣΑ, ISO 10708, 301 E και 301 F του ΟΟΣΑ, ISO 9408)·

εγγενή βιοαποδομησιμότητα (ISO 14593, 302 A του ΟΟΣΑ, ISO 9887, 302 B του ΟΟΣΑ, ISO 9888, 302 C του ΟΟΣΑ)·

δυνατότητα απομάκρυνσης (303A/B του ΟΟΣΑ, ISO 11733).

Για μη ιονικές και κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, η εν λόγω τεκμηρίωση στηρίζεται στα αποτελέσματα των ενδεδειγμένων δοκιμών ΟΟΣΑ ή ISO (ISO 11734, ECETOC No 28 (Ιούνιος 1988), 311 του ΟΟΣΑ).

5.4.   Λεύκανση χαρτοπολτού, νημάτων, υφασμάτων και τελικών προϊόντων (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Δεν χρησιμοποιούνται χλωριούχα μέσα για τη λεύκανση νημάτων, υφασμάτων ή τελικών προϊόντων, εξαιρουμένων των συνθετικών ινών κυτταρίνης.

Ο χαρτοπολτός που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συνθετικών ινών κυτταρίνης (π.χ. βισκόζη) λευκαίνεται χωρίς τη χρήση στοιχειακού χλωρίου. Η προκύπτουσα συνολική ποσότητα χλωρίου και οργανικών ενώσεων χλωρίου στις τελειωμένες ίνες (ΟΧ) ή στα λύματα της παραγωγής πολτού (ΑΟΧ) δεν υπερβαίνει, αντίστοιχα, τα 150 ppm ή τα 0,170 kg/t αερόξηρου πολτού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται τα εν λόγω χλωριωμένα λευκαντικά.

Για συνθετικές ίνες κυτταρίνης, ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών, από την οποία προκύπτει συμμόρφωση είτε με την απαίτηση για τα ΟΧ ή με την απαίτηση για τις ΑΟΧ, με τη χρήση της ενδεδειγμένης μεθόδου δοκιμών:

ΟΧ: ISO 11480 (ελεγχόμενη καύση και μικροκουλομετρία)

AOX: ISO 9562

5.5.   Χρώματα (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Για τα χρώματα ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί.

Η χρήση χρωμάτων στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πρέπει επίσης πληροί το κριτήριο 10 για τις επικίνδυνες ουσίες και, συνεπώς, ισχύουν οι σχετικοί όροι παρέκκλισης. Οι όροι παρέκκλισης αφορούν με τον χειρισμό των χρωμάτων στο βαφείο, τη διεργασία βαφής και τον αποχρωματισμό των λυμάτων των βαφείων.

Κατηγορία ουσιών

Κριτήριο

Εκτίμηση και εξακρίβωση

i)

Αλογονωμένοι φορείς

Όταν χρησιμοποιούνται χρώματα διασποράς, δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένοι επιταχυντές βαφής (φορείς) για τη βαφή πολυεστερικών, ακρυλικών ή πολυαμιδικών ινών και υφασμάτων από αυτές τις ίνες ή από μείγματα πολυεστέρα-μαλλιού (παραδείγματα φορέων: 1,2-διχλωροβενζόλιο, 1,2,4-τριχλωροβενζόλιο, χλωροφαινοξυαιθανόλη).

A

ii)

Αζωχρώματα

Δεν χρησιμοποιούνται σε ακρυλικές, βαμβακερές, πολυαμιδικές και μάλλινες ίνες ούτε σε υφάσματα από αυτές τις ίνες αζωχρώματα που ενδέχεται να διασπαστούν προς αρωματικές αμίνες με γνωστές καρκινογόνες ιδιότητες. Η οριακή τιμή περιεκτικότητας του τελικού προϊόντος σε κάθε αρυλαμίνη είναι 30 mg/kg.

Β

 

Αρυλαμίνη

Αριθμός CAS

 

 

4-αμινοδιφαινύλιο

92-67-1

 

 

Βενζιδίνη

92-87-5

 

 

4-χλωρο-ο-τολουιδίνη

95-69-2

 

 

2-ναφθυλαμίνη

91-59-8

 

 

ο-αμινο-αζωτολουόλιο

97-56-3

 

 

2-αμινο-4-νιτροτολουόλιο

99-55-8

 

 

p-χλωροανιλίνη

106-47-8

 

 

2,4-διαμινοανισόλη

615-05-4

 

 

4,4'-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

101-77-9

 

 

3,3'-διχλωροβενζιδίνη

91-94-1

 

 

3,3'-διμεθοξυβενζιδίνη

119-90-4

 

 

3,3′-διμεθυλοβενζιδίνη

119-93-7

 

 

3,3′-διμεθυλο-4,4′-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο

838-88-0

 

 

p-κρεσιδίνη

120-71-8

 

 

4,4'-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη)

101-14-4

 

 

4,4′-οξυδιανιλίνη

101-80-4

 

 

4,4′-θειοδιανιλίνη

139-65-1

 

 

o-τολουιδίνη

95-53-4

 

 

2,4-διαμινοτολουόλιο

95-80-7

 

 

2,4,5-τριμεθυλανιλίνη

137-17-7

 

 

o-ανισιδίνη (2-μεθοξυανιλίνη)

90-04-0

 

 

2,4-ξυλιδίνη

95-68-1

 

 

2,6-ξυλιδίνη

87-62-7

 

 

4-αμινοαζωβενζόλιο

60-09-3

 

 

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος αζωχρωμάτων που ενδέχεται να διασπαστούν προς αρυλαμίνες.

 

 

Χρώματα διασποράς που ενδέχεται να διασπαστούν σε αρωματικές αμίνες

 

 

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

 

 

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

 

 

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

 

 

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

 

 

Βασικά χρώματα που ενδέχεται να διασπαστούν προς αρωματικές αμίνες

 

 

Basic Brown 4

Basic Red 114

 

 

Basic Red 42

Basic Yellow 82

 

 

Basic Red 76

Basic Yellow 103

 

 

Basic Red 111

 

 

 

Όξινα χρώματα που ενδέχεται να διασπαστούν προς αρωματικές αμίνες

 

 

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

 

 

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

 

 

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

 

 

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

 

 

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

 

 

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

 

 

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

 

 

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

 

 

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

 

 

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

 

 

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

 

 

Απευθείας βάφοντα χρώματα που ενδέχεται να διασπαστούν προς αρωματικές αμίνες

 

 

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

 

 

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

 

 

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

 

 

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

 

 

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

 

 

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

 

 

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

 

 

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

 

 

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

 

 

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

 

 

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

 

 

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

 

 

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

 

 

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

 

 

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

 

 

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

 

 

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

 

 

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

 

 

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

 

 

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

 

 

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

 

 

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

 

 

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

 

 

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

 

 

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

 

 

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

 

 

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

 

 

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

 

 

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

 

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

 

iii)

Χρώματα ΚΜΤ

Δεν χρησιμοποιούνται σε κανενός είδους ίνες και υφάσματα καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή χρώματα.

A

 

Καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή χρώματα

Αριθμός CAS

 

 

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

 

 

C.I. Basic Red 9

569-61-9

 

 

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

 

 

C. I. Direct Black 38

1937-37-7

 

 

C. I. Direct Blue 6

2602-46-2

 

 

C. I. Direct Red 28

573-58-0

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

 

 

C. I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

iv)

Δυνητικά ευαισθητοποιητικά χρώματα

Δεν χρησιμοποιούνται δυνητικά ευαισθητοποιητικά χρώματα σε ακρυλικές, πολυαμιδικές και πολυεστερικές ίνες ούτε σε υφάσματα από τις εν λόγω ίνες.

A

 

Δυνητικά ευαισθητοποιητικά χρώματα διασποράς

Αριθμός CAS

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

 

 

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

 

 

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

 

 

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

 

 

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

 

 

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

 

 

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

 

 

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

 

 

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

 

 

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

 

 

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

 

 

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

 

 

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

 

 

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

 

 

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

 

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

 

 

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

 

 

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

 

v)

Χρώματα με προστύμματα (στερεωτικά) χρωμίου

Δεν χρησιμοποιούνται χρώματα με προστύμματα χρωμίου σε πολυαμιδικές και μάλλινες ίνες ούτε σε υφάσματα από τις εν λόγω ίνες.

A

vi)

Χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

Χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου που έχουν ως βάση τον χαλκό, το χρώμιο και το νικέλιο επιτρέπονται μόνο για τη βαφή μαλλιού, πολυαμιδίου ή μειγμάτων αυτών των ινών με συνθετικές ίνες κυτταρίνης (π.χ. βισκόζη).

A

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

A.

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται οι ανωτέρω ουσίες, συνοδευόμενη από δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Β.

Ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων των δοκιμών του τελικού προϊόντος. Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε αζωχρώματα ελέγχεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14362-1 και 14362-3. Η οριακή τιμή είναι 30 mg/kg για κάθε αρυλαμίνη. (Σημείωση: δεδομένου ότι είναι πιθανόν να ληφθούν ψευδοθετικά αποτελέσματα σχετικά με την παρουσία 4-αμινοαζωβενζολίου, συνιστάται επιβεβαιωτική δοκιμή).

5.6.   Εκχυλίσιμα μέταλλα (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιμές:

Μέταλλο

Οριακές τιμές (mg/kg)

Καλύμματα παιδικών στρωμάτων

Όλα τα άλλα προϊόντα

Αντιμόνιο (Sb)

30,0

30,0

Αρσενικό (As)

0,2

1,0

Κάδμιο (Cd)

0,1

0,1

Χρώμιο (Cr):

 

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

1,0

2,0

Όλα τα υπόλοιπα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

0,5

1,0

Κοβάλτιο (Co)

 

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

1,0

4,0

Όλα τα υπόλοιπα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

1,0

1,0

Χαλκός (Cu)

25,0

50,0

Μόλυβδος (Pb)

0,2

1,0

Νικέλιο (Ni):

 

 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν βαφεί με χρώματα συμπλοκοποιημένου μετάλλου

1,0

1,0

Όλα τα υπόλοιπα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

0,5

1,0

Υδράργυρος (Hg)

0,02

0,02

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση των αποτελεσμάτων των δοκιμών του τελικού προϊόντος ως εξακρίβωση της τήρησης των οριακών τιμών. Οι δοκιμές συνίστανται σε εκχύλιση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 105-E04 (όξινο διάλυμα εφίδρωσης) και ανίχνευση με φασματομετρία μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS) ή με φασματομετρία οπτικής εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES, γνωστή επίσης με το ακρωνύμιο ICP-AES).

5.7.   Υδρόφοβοι παράγοντες και απωθητικά ρύπων και λεκέδων (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Δεν εφαρμόζεται κατεργασία με φθοριωμένους υδρόφοβους παράγοντες και φθοριωμένα απωθητικά λεκέδων και ελαίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι κατεργασίες με υπερφθοριωμένο και πολυφθοριωμένο άνθρακα.

Τα μη φθοριωμένα μέσα κατεργασίας είναι εύκολα βιοαποδομήσιμα και μη βιοσυσσωρεύσιμα στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ιζημάτων. Επιπλέον, πληρούν το κριτήριο 10 για τις επικίνδυνες ουσίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή περί μη χρησιμοποίησης, συνοδευόμενη από δελτία δεδομένων ασφαλείας, ενώ η συμμόρφωση με το κριτήριο 10 αποδεικνύεται αναλόγως.

5.8.   Απορρίψεις λυμάτων από υγρή επεξεργασία (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες και υλικά πλήρωσης από μαλλί)

Οι απορρίψεις λυμάτων στο περιβάλλον δεν υπερβαίνουν τα 20 g COD/kg επεξεργασμένου κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τις διεργασίες ύφανσης, βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος (των προϊόντων). Η εκπλήρωση της απαίτησης μετράται στα κατάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, εντός ή εκτός της μονάδας επεξεργασίας, που δέχεται λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας.

Εάν τα λύματα υποβάλλονται σε επιτόπια επεξεργασία και απορρίπτονται κατευθείαν σε επιφανειακά ύδατα, πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

pH μεταξύ 6 και 9 (εκτός εάν το pH του υδάτινου αποδέκτη δεν περικλείεται σε αυτό το εύρος),

ii)

θερμοκρασία μικρότερη των 35 °C (εκτός εάν η θερμοκρασία του υδάτινου αποδέκτη υπερβαίνει αυτήν την τιμή).

Εάν απαιτείται αποχρωματισμός βάσει όρου παρέκκλισης από το κριτήριο 10 στοιχείο α), πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι συντελεστές φασματικής απορρόφησης:

i)

7 m–1 στα 436 nm (κίτρινο τμήμα),

ii)

5 m–1 στα 525 nm (ερυθρό τμήμα),

iii)

3 m–1 στα 620 nm (κυανό τμήμα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αναλυτική τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών, με εφαρμογή των προτύπων ISO 6060 για τον προσδιορισμό του COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) και ISO 7887 για τον προσδιορισμό του χρώματος, οι οποίες καταδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, βάσει μέσων μηνιαίων τιμών για το εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης. Τα δεδομένα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της μονάδας παραγωγής ή, εάν τα λύματα υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της μονάδας, τη συμμόρφωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

5.9.   Μηχανική αντοχή (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Τα καλύμματα στρωμάτων επιδεικνύουν ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες ορίζονται από τα ακόλουθα πρότυπα δοκιμών:

Ιδιότητα

Απαίτηση

Μέθοδος δοκιμών

Αντοχή στο σχίσιμο

Υφασμένα υφάσματα ≥ 15 N

Μη υφασμένα υφάσματα ≥ 20 N

Πλεκτά υφάσματα:δεν εφαρμόζεται

ISO 13937-2 (υφασμένα υφάσματα)

ISO 9073-4 (μη υφασμένα υφάσματα)

Ολίσθηση ραφών

Υφασμένα υφάσματα ≥ 16 υφάδια: κατ' ανώτατο όριο 6 mm

Υφασμένα υφάσματα < 16 υφάδια: κατ' ανώτατο όριο 10 mm

Πλεκτά και μη υφασμένα υφάσματα: δεν εφαρμόζεται

ISO 13936-2 (υπό φορτίο 60 N για όλα τα υφασμένα υφάσματα)

Αντοχή εφελκυσμού

Υφασμένα υφάσματα ≥ 350 N

Πλεκτά και μη υφασμένα υφάσματα: δεν εφαρμόζεται

ISO 13934-1

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις των αποτελεσμάτων των δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13937-2 ή ISO 9073-4 για την αντοχή στο σχίσιμο, ISO 13936-2 (υπό φορτίο 60 N) για την ολίσθηση ραφών και ISO 13934-1 για την αντοχή εφελκυσμού.

5.10.   Ανθεκτικότητα της λειτουργίας επιβράδυνσης της φλόγας (Πεδίο εφαρμογής: καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Τα καλύμματα που μπορούν να αφαιρούνται και να πλένονται διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά μετά από 50 κύκλους πλύσης και στεγνώματος σε θερμοκρασία τουλάχιστον 75 °C. Τα καλύμματα που δεν προορίζονται να αφαιρούνται και να πλένονται διατηρούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά μετά από δοκιμή εμποτισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα, κατά περίπτωση:

ISO 6330, σε συνδυασμό με το ISO 12138, για κύκλους πλύσης σε οικιακό πλυντήριο, και ISO 10528 για κύκλους πλύσης σε βιομηχανικό πλυντήριο, στην περίπτωση των καλυμμάτων που αφαιρούνται και πλένονται·

BS 5651 ή ισοδύναμο, σε περίπτωση που το κάλυμμα δεν προορίζεται να αφαιρείται και να πλένεται.

5.11.   Μεταβολή διαστάσεων (Πεδίο εφαρμογής: αφαιρούμενα καλύμματα από κάθε είδους ίνες)

Για καλύμματα στρωμάτων που αφαιρούνται και πλένονται, η μεταβολή των διαστάσεων μετά την πλύση και το στέγνωμα είτε σε οικιακές είτε σε βιομηχανικές θερμοκρασίες και συνθήκες πλύσης δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

υφασμένα υφάσματα: ± 3 %,

μη υφασμένα υφάσματα: ± 5 %

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για υφάσματα τα οποία δεν προωθούνται στην αγορά με την ένδειξη «πλένεται».

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών που παραπέμπουν στα κατάλληλα πρότυπα. Ως μέθοδος δοκιμών χρησιμοποιείται το πρότυπο ISO 6330, σε συνδυασμό με το EN 25077. Εκτός αντίθετων υποδείξεων στο κάλυμμα, οι προεπιλεγμένες συνθήκες είναι πλύση 3A (60 °C), στέγνωμα C (στέγνωμα με οριζόντιο άπλωμα) και σιδέρωμα ανάλογα με τη σύνθεση του υφάσματος.

Κριτήριο 6. Κόλλες και συγκολλητικές ύλες

Δεν χρησιμοποιούνται κόλλες που περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Οι κόλλες και συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του προϊόντος πληρούν επίσης το κριτήριο 10 για τις επικίνδυνες ουσίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση περί μη χρησιμοποίησης ή δήλωση των προμηθευτών, συνοδευόμενη από έγγραφα τεκμηρίωσης, ενώ η συμμόρφωση με το κριτήριο 10 αποδεικνύεται αναλόγως.

Κριτήριο 7. Επιβραδυντές φλόγας

Οι ακόλουθοι επιβραδυντές φλόγας δεν προστίθενται σκοπίμως στο προϊόν, σε αντικείμενα που το απαρτίζουν και σε ομοιογενή μέρη του:

Ονομασία

Αριθμός CAS

Ακρωνύμιο

Δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

1163-19-5

decaBDE

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο

25637-99-4

HBCD/HBCDD

Οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

32536-52-0

octaBDE

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

32534-81-9

pentaBDE

Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια

59536-65-1

PBBs

Χλωριωμένες παραφίνες βραχείας αλυσίδας (C10-C13)

85535-84-8

SCCP

Φωσφορικός τρις(2,3 διβρωμοπροπυλ)εστέρας

126-72-7

TRIS

Φωσφορικός τρις(2-χλωροαιθυλ)εστέρας

115-96-8

TCEP

Τρις(αζιριδινυλο)φωσφινοξείδιο

545-55-1

TEPA

Η χρήση επιβραδυντών φλόγας πρέπει να πληροί το κριτήριο 10 για τις επικίνδυνες ουσίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση περί μη χρησιμοποίησης, στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται επιβραδυντές φλόγας του ανωτέρω καταλόγου στο προϊόν, σε αντικείμενα που το απαρτίζουν και σε ομοιογενή μέρη του. Υποβάλλεται επίσης κατάλογος των ουσιών που προστίθενται για βελτίωση των ιδιοτήτων επιβράδυνσης της φλόγας, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων και των σχετικών δηλώσεων επικινδυνότητας/φράσεων κινδύνου, ενώ η συμμόρφωση με το κριτήριο 10 αποδεικνύεται αναλόγως.

Κριτήριο 8. Βιοκτόνα

8.1.   Παραγωγή

Η χρήση βιοκτόνου δραστικής ουσίας στο προϊόν πρέπει να έχει εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) (ο κατάλογος διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) και να πληροί το κριτήριο 10 για τις επικίνδυνες ουσίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δηλώσεις περί μη χρησιμοποίησης ή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χρήση βιοκτόνων έχει εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Υποβάλλεται επίσης κατάλογος των βιοκτόνων που προστίθενται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων και των σχετικών δηλώσεων επικινδυνότητας/φράσεων κινδύνου, ενώ η συμμόρφωση με το κριτήριο 10 αποδεικνύεται αναλόγως.

8.2.   Μεταφορά

Κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση του προϊόντος, των αντικειμένων που το απαρτίζουν και των ομοιογενών μερών του δεν χρησιμοποιούνται χλωροφαινόλες (τα άλατα και οι εστέρες τους), πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), οργανοκασσιτερικές ενώσεις (μεταξύ των οποίων TBT, TPhT, DBT και DOT) και φουμαρικός διμεθυλεστέρας (DMFu).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση περί μη χρησιμοποίησης, κατά περίπτωση, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται ουσίες του καταλόγου κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση του προϊόντος, των αντικειμένων που το απαρτίζουν και των ομοιογενών μερών του. Υποβάλλεται επίσης κατάλογος των βιοκτόνων που προστίθενται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων και των σχετικών δηλώσεων επικινδυνότητας/φράσεων κινδύνου, ενώ η συμμόρφωση με το κριτήριο 10 αποδεικνύεται αναλόγως.

Κριτήριο 9. Πλαστικοποιητές

Οι ακόλουθοι πλαστικοποιητές δεν προστίθενται σκοπίμως στο προϊόν, στα αντικείμενα που το απαρτίζουν και στα ομοιογενή μέρη του:

Ονομασία

Αριθμός CAS

Ακρωνύμιο

Φθαλικός διισοεννεϋλεστέρας (6)

28553-12-0, 68515-48-0

DINP

Φθαλικός δι-n-οκτυλεστέρας

117-84-0

DNOP

Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας

117-81-7

DEHP

Φθαλικός διισοδεκυλεστέρας (6)

26761-40-0, 68515-49-1

DIDP

Φθαλικός βουτυλοβενζυλεστέρας

85-68-7

BBP

Φθαλικός διβουτυλεστέρας

84-74-2

DBP

Φθαλικός διισοβουτυλεστέρας

84-69-5

DIBP

Φθαλικοί δι-C6-8-διακλαδισμένοι αλκυλεστέρες

71888-89-6

DIHP

Φθαλικοί δι-C7-11-διακλαδισμένοι αλκυλεστέρες

68515-42-4

DHNUP

Φθαλικός δι-n-εξυλεστέρας

84-75-3

DHP

Φθαλικός δις(2-μεθοξυαιθυλ)εστέρας

117-82-8

DMEP

Το άθροισμα των απαγορευμένων πλαστικοποιητών είναι μικρότερο του 0,10 % κατά βάρος. Η χρήση πλαστικοποιητών πρέπει να πληροί το κριτήριο 10 για τις επικίνδυνες ουσίες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση μη χρησιμοποίησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται ουσίες του καταλόγου στο προϊόν, στα αντικείμενα που το απαρτίζουν και στα ομοιογενή μέρη του. Μπορούν να ζητούνται δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με τη σύνθεση των πολυμερών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι ουσίες του καταλόγου δεν συμπεριλαμβάνονται στο προϊόν. Υποβάλλεται επίσης κατάλογος των πλαστικοποιητών που προστίθενται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων και των σχετικών δηλώσεων επικινδυνότητας/φράσεων κινδύνου, ενώ η συμμόρφωση με το κριτήριο 10 αποδεικνύεται αναλόγως. Ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη εξακρίβωση της συνολικής περιεκτικότητας σε εστέρες του φθαλικού οξέος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14389, όταν η ποιότητα των πληροφοριών κρίνεται ανεπαρκής.

Κριτήριο 10. Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

α)   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Δεν επιτρέπεται η απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ εάν το προϊόν ή αντικείμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), ή ομοιογενές μέρος του περιέχει ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8), ή περιέχει ουσία ή μείγμα που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εκτός εάν έχει εγκριθεί ειδική παρέκκλιση.

Οι πλέον πρόσφατοι κανόνες ταξινόμησης που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση υπερισχύουν έναντι των ταξινομήσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου του κατωτέρω πίνακα. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ταξινομήσεις βασίζονται στους πλέον πρόσφατους κανόνες ταξινόμησης.

Οι δηλώσεις επικινδυνότητας και οι φράσεις κινδύνου του κατωτέρω πίνακα εν γένει αφορούν ουσίες. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες για τις ουσίες, εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης των μειγμάτων.

Εξαιρείται από την ανωτέρω απαίτηση η χρήση ουσιών ή μειγμάτων των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα ή υφίστανται χημική τροποποίηση) με αποτέλεσμα να εκλείπουν οι προσδιορισθέντες κίνδυνοι. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα τροποποιημένα πολυμερή και μονομερή και τα πρόσθετα που συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό εντός πλαστικών επενδύσεων.

Δήλωση επικινδυνότητας (9)

Φράση κινδύνου (10)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23/26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R60/61/60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R60/63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R61/62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20/21/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R48/25/24/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R48/20/21/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

H317 (Υποκατηγορία 1Α): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (συγκέντρωση πρόκλησης ≥ 0,1 % w/w) (11)

R43

H317 (Υποκατηγορία 1Β): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (συγκέντρωση πρόκλησης ≥ 1,0 % w/w) (11)

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 ισχύει ρητή παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του κριτηρίου 10 στοιχείο α) για τις ακόλουθες ουσίες, υπό τους όρους παρέκκλισης που παρατίθενται κατωτέρω. Για κάθε ουσία πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι παρέκκλισης για τις συγκεκριμένες ταξινομήσεις επικινδυνότητας.

Ουσίες/Ομάδες ουσιών

Ταξινόμηση που καλύπτεται από παρέκκλιση

Όροι παρέκκλισης

Τριοξείδιο του αντιμονίου — ATO

H351

Το ΑΤΟ χρησιμοποιείται ως καταλύτης σε πολυεστέρες ή ως συνεργός ουσία επιβραδυντών φλόγας σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για ενισχυτικά υποθέματα.

Οι εκπομπές στον αέρα των χώρων εργασίας όπου εφαρμόζεται ΑΤΟ πρέπει να ανταποκρίνονται σε οριακή τιμή οκτάωρης επαγγελματικής έκθεσης 0,5 mg/m3.

Νικέλιο

H317, H351, H372

Νικέλιο περιέχεται στον ανοξείδωτο χάλυβα.

Χρωστικές ουσίες για βαφή και τυποβαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χωρίς πιγμέντα

H301, H311, H331, H317, H334

Στα βαφεία και τυποβαφεία χρησιμοποιούνται συνθέσεις βαφής χωρίς σκόνη ή σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης και παροχής, ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων.

 

H411, H412, H413

Η χρήση χρωμάτων αντίδρασης, απευθείας βαφόντων χρωμάτων, χρωμάτων οξειδοαναγωγής (βαφών κάδου) ή θειούχων χρωμάτων με τις ταξινομήσεις αυτές πληροί τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους:

χρήση βαφών υψηλής χημικής συγγένειας·

χρήση οργάνων χρωματικής αντιστοίχισης·

χρήση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP) για τη διεργασία βαφής·

αποχρωματισμός κατά την επεξεργασία λυμάτων (βλέπε κριτήριο 5.8)·

χρήση διεργασιών βαφής σε διάλυμα·

χρήση διεργασιών ψηφιακής τυποβαφής με εκτόξευση μελάνης.

Η χρήση διεργασιών βαφής σε διάλυμα και/ή ψηφιακής τυποβαφής εξαιρείται από τους παρόντες όρους.

Επιβραδυντές φλόγας χρησιμοποιούμενοι σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Το προϊόν σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις απαιτήσεις πυροπροστασίας που καθορίζονται σε πρότυπα και κανονισμούς ISO, EN, των κρατών μελών ή των δημόσιων συμβάσεων.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας λειτουργίας (βλέπε κριτήριο 5.10)

Οπτικά λευκαντικά

H411, H412, H413

Οπτικά λευκαντικά εφαρμόζονται μόνο ως πρόσθετα κατά την παραγωγή ακρυλικών, πολυαμιδικών και πολυεστερικών ινών.

Υδρόφοβοι παράγοντες και απωθητικά ρύπων και λεκέδων

H413

Οι απωθητικοί παράγοντες και τα προϊόντα διάσπασής τους είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα και μη βιοσυσσωρεύσιμα στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ιζημάτων.

Βοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (συμπεριλαμβάνονται: φορείς, μέσα εξισορρόπησης, μέσα διασποράς, επιφανειοδραστικές ουσίες, πυκνωτικά, συνδετικά υλικά)

H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070

Οι συνταγές εκτελούνται με χρήση αυτόματων δοσομετρικών συστημάτων και για τις διεργασίες εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.

H311, H331, H317 (1B)

Οι συγκεντρώσεις των υπολειμμάτων βοηθητικών ουσιών με αυτές τις ταξινομήσεις στο τελικό προϊόν δεν υπερβαίνουν το 1,0 % w/w.

Κόλλες και συγκολλητικές ύλες

H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334

Οι κόλλες και οι συγκολλητικές ύλες πληρούν τους όρους του κριτηρίου 6.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τον κατάλογο υλικών του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει και κατάλογο όλων των αντικειμένων και ομοιογενών μερών αυτού.

Ο αιτών ελέγχει το προϊόν για να διαπιστώσει τυχόν παρουσία ουσιών και μειγμάτων που ενδέχεται να ταξινομούνται με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται ανωτέρω στο πλαίσιο του κριτηρίου. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την απαίτηση 10 στοιχείο α) για το προϊόν, τα αντικείμενα που το απαρτίζουν και τα ομοιογενή μέρη του.

Οι αιτούντες επιλέγουν τις ενδεδειγμένες μορφές εξακρίβωσης. Προβλέπονται οι ακόλουθες κύριες μορφές εξακρίβωσης:

Αντικείμενα που κατασκευάζονται σύμφωνα με ειδική χημική σύνθεση (π.χ. αφρώδες ελαστικό και αφρός πολυουρεθάνης): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για το τελικό αντικείμενο ή για τις ουσίες και τα μείγματα που συνθέτουν το τελικό αντικείμενο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο αποκοπής 0,10 % w/w.

Ομοιογενή μέρη και τυχόν συνδεόμενες με αυτά κατεργασίες ή προσμείξεις (π.χ. πλαστικά και μεταλλικά μέρη): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά που απαρτίζουν το συγκεκριμένο μέρος του προϊόντος, καθώς και για τις ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση και κατεργασία των υλικών που παραμένουν στο τελικό μέρος σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο αποκοπής 0,10 % w/w.

Χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ειδικών λειτουργιών του προϊόντος ή των κλωστοϋφαντουργικών συστατικών του (π.χ. κόλλες και συγκολλητικές ύλες, επιβραδυντές φλόγας, βιοκτόνα, πλαστικοποιητές, χρώματα): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για τις ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος ή που εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά συστατικά κατά τις διεργασίες παραγωγής, βαφής, τυποβαφής και φινιρίσματος και παραμένουν στα εν λόγω συστατικά.

Η δήλωση περιλαμβάνει σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές περί μη ταξινόμησης των ουσιών, μειγμάτων ή υλικών σε καμία από τις τάξεις επικινδυνότητας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου οι οποίες περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εφόσον αυτό μπορεί να διαπιστωθεί τουλάχιστον από στοιχεία που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν τις μορφές ή τις φυσικές καταστάσεις των ουσιών ή των μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.

Για την τεκμηρίωση της δήλωσης περί ταξινόμησης ή μη, υποβάλλονται οι ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες για κάθε ουσία και μείγμα:

i)

για ουσίες που δεν έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση βάσει των διατάξεων περί ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP): πληροφορίες που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού·

ii)

για ουσίες που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ταξινόμηση CLP: πληροφορίες βάσει του φακέλου καταχώρισης στο REACH που επιβεβαιώνουν ότι η ουσία δεν έχει ταξινομηθεί·

iii)

για ουσίες που έχουν υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση ή αυτοταξινόμηση: δελτία δεδομένων ασφαλείας, εφόσον διατίθενται. Εάν δεν διατίθενται ή σε περίπτωση αυτοταξινόμησης της ουσίας, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των ουσιών σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

iv)

εάν πρόκειται για μείγματα: δελτία δεδομένων ασφαλείας, εφόσον διατίθενται. Εάν δεν διατίθενται, υποβάλλεται υπολογισμός της ταξινόμησης του μείγματος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, συνοδευόμενος από πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των μειγμάτων σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) συμπληρώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται στα τμήματα 10, 11 και 12 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (Απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας) Τα ελλιπή SDS πρέπει να συμπληρώνονται με πληροφορίες από τις δηλώσεις των προμηθευτών χημικών ουσιών.

Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών μπορούν να συγκεντρώνονται με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, λόγου χάριν με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, όπως οι μέθοδοι in vitro, με ποσοτικά μοντέλα της σχέσης δομής-δραστικότητας ή με τη χρήση ομαδοποίησης ή σύγκρισης, σύμφωνα με το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Συνιστάται ένθερμα η από κοινού χρήση των σχετικών δεδομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Όταν οι χρησιμοποιούμενες ουσίες καλύπτονται από παρέκκλιση, προσδιορίζονται ρητά στη δήλωση αυτές οι υπό παρέκκλιση ουσίες και υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν τον τρόπο τήρησης των όρων παρέκκλισης.

β)   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό κατά το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για ουσίες χαρακτηριζόμενες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα, σε αντικείμενα ή σε οποιοδήποτε ομοιογενές μέρος προϊόντος σε συγκεντρώσεις > 0,10 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Γίνεται αναφορά στον πλέον πρόσφατο κατάλογο των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την απαίτηση 10 στοιχείο β), συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές των υλικών και αντίγραφα των σχετικών δελτίων δεδομένων ασφαλείας για ουσίες ή μείγματα σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Τα όρια συγκέντρωσης προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για ουσίες και μείγματα σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Κριτήριο 11. Εκπομπές συγκεκριμένων πτητικών οργανικών ενώσεων (SVOC, VOC, VVOC) από το στρώμα

Η συνεισφορά των στρωμάτων στην περιεκτικότητα του αέρα εσωτερικών χώρων σε VOC δεν υπερβαίνει τις κατωτέρω τελικές τιμές για περίοδο 7 ημερών ή, εναλλακτικά, 28 ημερών.

Οι τιμές υπολογίζονται με τη μέθοδο του θαλάμου δοκιμών εκπομπών και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό θάλαμο αναφοράς (European Reference Room), κατ' αναλογία με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων από δομικά προϊόντα σε συνάρτηση με την υγεία (Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products) που κατάρτισε η AgBB (η έκδοση του 2012 διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf).

Ουσία

Τελική τιμή

7η ημέρα

Τελική τιμή

28η ημέρα

Φορμαλδεΰδη

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

Άλλες αλδεΰδες

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

VOC (ολικές)

< 0,5 mg/m3

< 0,2 mg/m3

SVOC (ολικές)

< 0,1 mg/m3

< 0,04 mg/m3

Κάθε ανιχνεύσιμη ένωση που ταξινομείται ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

< 0,001 mg/m3

< 0,001 mg/m3

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών εκτελεί ανάλυση σε θάλαμο δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16000-9. Η ανάλυση φορμαλδεΰδης και άλλων αλδεϋδών εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16000-3, ενώ η ανάλυση VOC και SVOC εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16000-6. Οι δοκιμές που διεξάγονται κατά το πρότυπο CEN/TS 16516 θεωρούνται ισοδύναμες με τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 16000.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών υπολογίζονται για εξαρτώμενο από την επιφάνεια ειδικό ρυθμό εξαερισμού q = 0,5 m3/m2h, που αντιστοιχεί σε συντελεστή φορτίου L = 1 m2/m3 και ρυθμό εναλλαγής του αέρα n = 0,5/h. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το συνολικό εμβαδόν όλων των επιφανειών (άνω, κάτω και ακμές) του στρώματος καθορίζει την επιφάνεια που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συντελεστή φορτίου. Η δοκιμή εκτελείται σε ακέραιο στρώμα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να εφαρμόζεται κάποια από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών:

1.

Διεξαγωγή της δοκιμής σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του στρώματος (δηλαδή ήμισυ, τέταρτο ή όγδοο)·οι ακμές κοπής σφραγίζονται αεροστεγώς με κατάλληλο μέσο. Προκειμένου να εξασφαλίζεται συντηρητική εκτίμηση των τιμών συγκέντρωσης που αναμένονται από ολόκληρο το στρώμα, οι συγκεντρώσεις που καταγράφονται για το δείγμα ανάγονται σε κλίμακα κατ' όγκο (δηλαδή οι εκπομπές πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2, 4 ή 8)·

2.

Διεξαγωγή της δοκιμής για κάθε χωριστό στοιχείο που αποτελεί μέρος του στρώματος. Προκειμένου να εξασφαλίζεται συντηρητική εκτίμηση των τιμών συγκέντρωσης που αναμένονται από ολόκληρο το στρώμα, οι καταγραφόμενες συνεισφορές των επιμέρους συστατικών στοιχείων συνδυάζονται με τη χρήση του τύπου CM= S wi × Ci, όπου:

CM (μg × m–3) είναι η συνολική συνεισφορά ολόκληρου του στρώματος·

Ci (μg × m–3 × kgi –1) είναι η συνεισφορά, ανά μονάδα μάζας, κάθε στοιχείου «i» που αποτελεί μέρος του στρώματος·

wi (kgi) είναι το βάρος του στοιχείου «i» στο ακέραιο στρώμα.

Οι εκπομπές όλων των στοιχείων του στρώματος αθροίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν φαινόμενα προσρόφησης ή φραγμού (προσέγγιση της δυσμενέστερης εκδοχής).

Κριτήριο 12. Τεχνικές επιδόσεις

12.1.   Ποιότητα

Τα στρώματα σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι διατίθενται στην αγορά προϊόντα ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση στην οποία περιγράφει την προσέγγιση που εφαρμόζεται και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλίζονται η ποιότητα του προϊόντος, η επίτευξη ειδικών λειτουργικών χαρακτηριστικών και η ικανοποίηση των απαιτήσεων θερμο-υγρομετρικής ισορροπίας. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής πτυχές: έρευνα και ανάπτυξη, επιλογή υλικών, εσωτερικές διαδικασίες δοκιμών και εξακρίβωσης για την απόδειξη της επίτευξης των λειτουργικών χαρακτηριστικών και της ικανοποίησης των απαιτήσεων θερμο-υγρομετρικής καλής κατάστασης.

12.2.   Ανθεκτικότητα

Τα στρώματα διαθέτουν τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά:

απώλεια ύψους < 15 %,

απώλεια σκληρότητας < 20 %.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών στην οποία περιγράφει τα αποτελέσματα που προέκυψαν με εφαρμογή της μεθόδου δοκιμών EN 1957. Οι απώλειες ύψους και σκληρότητας αναφέρονται στη διαφορά μεταξύ των αρχικών μετρήσεων (στους 100 κύκλους) και των μετρήσεων μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής ανθεκτικότητας (30 000 κύκλοι).

12.3.   Εγγύηση

Στα έγγραφα της εγγύησης περιλαμβάνεται κατάλογος συστάσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης, συντήρησης και τελικής διάθεσης του στρώματος. Η εγγύηση για τα στρώματα ισχύει για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών. Η προδιαγραφή αυτή δεν απαιτείται για τα παιδικά στρώματα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τεκμηρίωση που βεβαιώνει την εφαρμογή συστήματος εγγύησης.

Κριτήριο 13. Σχεδιασμός που καθιστά εφικτή την αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση υλικών

Ο κατασκευαστής αποδεικνύει ότι το στρώμα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων μερών,

αναβάθμιση παλαιότερων ή παρωχημένων μερών,

διαχωρισμός μερών και υλικών για πιθανή ανακύκλωση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά η αποσυναρμολόγηση του στρώματος και η πιθανή τελική διάθεση κάθε μέρους. Για παράδειγμα, τα εξής μέτρα θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση του στρώματος: προτίμηση στη ραφή έναντι της εφαρμογής κόλλας, χρήση αφαιρούμενων καλυμμάτων, χρήση ενιαίων και ανακυκλώσιμων υλικών για κάθε ομοιογενές μέρος.

Κριτήριο 14. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να τοποθετείται τόσο στη συσκευασία όσο και στο ίδιο το προϊόν. Εάν χρησιμοποιείται το προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου, πρέπει να περιέχει το ακόλουθο κείμενο:

«Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό προϊόν»

«Περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών»

«Μείωση της ρύπανσης του αέρα εσωτερικών χώρων»

Επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αυτό το προϊόν έλαβε το οικολογικό σήμα της ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.»

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης και οπτικά αποδεικτικά στοιχεία.

Κριτήριο 15. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές

Ο αιτών παρέχει στους καταναλωτές, εγγράφως ή με οπτικοακουστικά μέσα, κατάλογο συστάσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης, συντήρησης και τελικής διάθεσης του στρώματος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης και οπτικά αποδεικτικά στοιχεία.


(1)  Μόνο για αφρώδη υλικά που αποτελούνται από φυσικό ελαστικό κόμμι σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % κατά βάρος.

(2)  N-νιτρωδοδιμεθυλαμίνη (NDMA), N-νιτρωδοδιαιθυλαμίνη (NDEA), N-νιτρωδομεθυλαιθυλαμίνη (NMEA), N-νιτρωδοδιισοπροπυλαμίνη (NDIPA), N-νιτρωδοδι-n-προπυλαμίνη (NDPA), N-νιτρωδοδι-n-βουτυλαμίνη (NDBA), N-νιτρωδοπυρρολιδινόνη (NPYR), N-νιτρωδοπιπεριδίνη (NPIP), N-νιτρωδομορφολίνη (NMOR)

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2014/350/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ΕΕ L 174 της 13.6.2014, σ. 45).

(5)  Κανονισμός (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

(6)  Μόνο για παιδικά στρώματα.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(8)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1).

(9)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(10)  Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις οδηγίες 2006/121/ΕΚ και 1999/45/ΕΚ.

(11)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 286/2011 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2011, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 83 της 30.3.2011, σ. 1).