28.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/86


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1385/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, λόγω της τροποποίησης του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2012/419/ΕΕτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (3), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το καθεστώς της Μαγιότ έναντι της Ένωσης με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντια χώρα ή έδαφος και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή της 'Ενωσης κατά την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (ΣλΕΕ). Μετά την τροποποίηση αυτή του νομικού καθεστώτος της Μαγιότ, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα σε ορισμένους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες διαρθρωτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της Μαγιότ, οι οποίες επιδεινώνονται από τον περιφερειακό και νησιωτικό χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και το κλίμα.

(2)

Στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ακόλουθοι κανονισμοί.

(3)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου (4), τα ύδατα γύρω από τη Μαγιότ, ως νέα εξόχως απόκεντρη περιοχή, θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού και η χρήση των κυκλικών διχτυών (γρι-γρι) για την αλίευση τόνου και παρόμοιων του τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός της περιοχής των 24 μιλίων από τις βασικές ακτογραμμές της νήσου θα πρέπει να απαγορεύεται για να διαφυλαχθούν τα κοπάδια των μεγάλων μεταναστευτικών ιχθύων στη γειτονική περιοχή της νήσου Μαγιότ.

(4)

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), λόγω των πολύ κατακερματισμένων και ανεπαρκώς ανεπτυγμένων καθεστώτων εμπορίας της Μαγιότ, η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων αλιείας θα επέβαλλε στους εμπόρους λιανικής πώλησης επιβάρυνση δυσανάλογη προς τις πληροφορίες που θα διαβιβάζονται στον καταναλωτή. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων αλιείας που προσφέρονται για λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή στη Μαγιότ.

(5)

Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό […] (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), θα πρέπει να εισαχθούν ειδικά μέτρα σχετικά με την αλιευτική ικανότητα και το αλιευτικό μητρώο.

(6)

Σημαντικό μέρος του στόλου υπό τη σημαία της Γαλλίας που λειτουργεί από το γαλλικό διαμέρισμα της Μαγιότ αποτελείται από σκάφη κάτω των 10 μέτρων, τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλη τη νήσο, δεν έχουν ειδικούς τόπους πρόσδεσης και δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, μετρηθεί και εξοπλισθεί με ελάχιστο εξοπλισμό ασφάλειας προκειμένου να συμπεριληφθούν στο μητρώο των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης. Κατόπιν τούτου, η Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει το μητρώο αυτό έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η Γαλλία θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσει προσωρινό αλιευτικό μητρώο για την εξασφάλιση ελάχιστης ταυτοποίησης των σκαφών αυτού του τμήματος, προκειμένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των άτυπων αλιευτικών σκαφών.

(7)

Λόγω του γεγονότος ότι η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) αναπτυξιακό σχέδιο που περιγράφει το ενδεικτικό μέγεθος του στόλου της Μαγιότ και την αναμενόμενη εξέλιξη του ανεπαρκώς ανεπτυγμένου στόλου μηχανικών παραγιαδιάρικων με μήκος μικρότερο των 23 μέτρων και σκαφών που χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) με έδρα τη Μαγιότ, ως νέα εξόχως απόκεντρη περιοχή, στο οποίο δεν έφερε αντιρρήσεις κανένα συμβαλλόμενο μέρος του IOTC, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τα επίπεδα αναφοράς του εν λόγω σχεδίου ως ανώτατα όρια για την αλιευτική ικανότητα του στόλου μηχανικών παραγιαδιάρικων με μήκος μικρότερο των 23 μέτρων και των σκαφών που χρησιμοποιούν κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι), τα οποία έχουν νηολογηθεί στα λιμάνια της Μαγιότ. Κατά παρέκκλιση από τους γενικώς ισχύοντες κανόνες της'Ενωσης, θα πρέπει, λόγω των ειδικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν επί του παρόντος στη Μαγιότ, να δοθεί επαρκής χρόνος στη Γαλλία για να αυξήσει τις δυνατότητες του ανεπαρκώς ανεπτυγμένου τμήματος του στόλου μικρότερων σκαφών της Μαγιότ έως το 2025.

(8)

'Οσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Μαγιότ δεν διαθέτει τη βιομηχανική ικανότητα για την επεξεργασία των ζωικών παραπροϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί στη Γαλλία περίοδος πέντε ετών για να δημιουργήσει την υποδομή που είναι αναγκαία για την αναγνώριση, τον χειρισμό, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεση ζωικών παραπροϊόντων στη Μαγιότ σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

(9)

'Οσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (8), φαίνεται ότι η Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις ελέγχου της Ένωσης για το τμήμα «Μαγιότ· πελαγικά και βενθοπελαγικά είδη· μήκος < 10 m» του στόλου της Μαγιότ από την ημερομηνία κατά την οποία η Μαγιότ θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή. Τα σκάφη του εν λόγω τμήματος του στόλου, τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλο το νησί, δεν έχουν συγκεκριμένο τόπο πρόσδεσης και χρειάζεται ακόμη να προσδιοριστούν. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν οι αλιείς και οι ελεγκτές, καθώς και να δημιουργηθεί η κατάλληλη διοικητική και υλική υποδομή. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών και των χαρακτηριστικών τους, των δραστηριοτήτων τους στη θάλασσα, των εργαλείων τους και των αλιευμάτων τους σε όλα τα στάδια από το σκάφος στην αγορά για αυτό το τμήμα του στόλου. Ωστόσο, για να επιτευχθούν ορισμένοι τουλάχιστον από τους σημαντικότερους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η Γαλλία θα πρέπει να θεσπίσει εθνικό σύστημα ελέγχου, το οποίο θα της επιτρέπει να ελέγχει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες του εν λόγω τμήματος του στόλου, καθώς και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης σχετικά με την υποβολή εκθέσεων.

(11)

Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ1069./2009 (ΕΚ) αριθ1224/2009, (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

Περιοχή 8:

Όλα τα ύδατα στα ανοικτά των γαλλικών διαμερισμάτων της Ρεϋνιόν και της Μαγιότ, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 34ζ

Περιορισμοί σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη των 24 μιλίων γύρω από τη νήσο Μαγιότ

Απαγορεύεται στα σκάφη να χρησιμοποιούν κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) για την αλιεία τόνου ή παρόμοιων του τόνου κοπαδιών ιχθύων εντός της περιοχής σε απόσταση 24 μιλίων από τις ακτές της Μαγιότ, ως εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μετράται από τη βασική ακτογραμμή από την οποία μετρώνται τα χωρικά ύδατα.».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013

Στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα που προσφέρονται για λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή στη Μαγιότ, ως εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 ΣλΕΕ.»

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Γαλλία δύναται να εισάγει νέα αλιευτική ικανότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς να ανακληθεί ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα για τα διάφορα τμήματα του στόλου στη Μαγιότ ως εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Μαγιότ»), που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.».

(2)

Στο άρθρο 36, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Γαλλία απαλλάσσεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από την υποχρέωση να συμπεριλάβει στο μητρώο των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης εκείνα τα σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και αφετηρία τους είναι η Μαγιότ.

6.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Γαλλία διατηρεί προσωρινό μητρώο αλιευτικών σκαφών που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και αφετηρία τους είναι η Μαγιότ. Το μητρώο αυτό περιέχει τουλάχιστον το όνομα, το συνολικό μήκος και τον κωδικό αναγνώρισης κάθε σκάφους. Σκάφη που νηολογούνται στο προσωρινό μητρώο λογίζονται νηολογημένα στη Μαγιότ.».

(3)

Οι καταχωρίσεις που αφορούν τη Μαγιότ και περιέχονται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μετά την καταχώριση «Γουαδελούπη: Πελαγικά είδη. Ι)12m».

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, το άρθρο 56 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Μαρτίου 2011.

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται στη Μαγιότ, ως εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «Μαγιότ») από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα ζωικά παραπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα που έχουν παραχθεί στη Μαγιότ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 απορρίπτονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος».

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009,το ακόλουθο άρθρο παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

Εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της Ένωσης για ορισμένα τμήματα του στόλου στη Μαγιότ ως εξόχως απόκεντρη περιοχή

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και τα άρθρα 6, 8, 41, 56, 58 έως 62, 66, 68 και 109 δεν εφαρμόζονται στη Γαλλία όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και η αφετηρία τους είναι η Μαγιότ, ως εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 349 Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «Μαγιότ»), και στις δραστηριότητες και στα αλιεύματά τους.

2.   Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Γαλλία θεσπίζει απλοποιημένο και προσωρινό σύστημα ελέγχου για τα αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και η αφετηρία τους είναι η Μαγιότ. Το εν λόγω σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

Τη γνώση της αλιευτικής ικανότητας,

β)

την πρόσβαση στα ύδατα της Μαγιότ,

γ)

την εφαρμογή των υποχρεώσεων δήλωσης,

δ)

τον καθορισμό των αρχών που είναι υπεύθυνες για τις δραστηριότητες ελέγχου,

ε)

τα μέτρα που εξασφαλίζουν τη χωρίς διακρίσεις επιβολή του νόμου σε σκάφη με μήκος μεγαλύτερο από 10 μέτρα.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η Γαλλία υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης που θα καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, από την 1η Ιανουαρίου 2022, σχετικά με αλιευτικά σκάφη που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο από 10 μέτρα και η αφετηρία τους είναι η Μαγιότ. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποτελεί αντικείμενο διαλόγου μεταξύ της Γαλλίας και της Επιτροπής. Η Γαλλία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.».

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS


(1)  Γνώμη της 12 Δεκεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 341,21.11.2013, σ.97.

(3)  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 204, 31.7.2012, σ. 131).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1).

(5)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  Βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΑΓΙΟΤ ΩΣ ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 349 ΤΗΣ ΣΛΕΕ

Μαγιότ Αλιευτικά σκάφη γρι-γρι

13 916 (1)

24 000 (1)

Μαγιότ

Μηχανικά παραγαδιάρικα < 23 μ.

2 500 (1)

8 500 (1)

Μαγιότ

Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Σκάφη < 10 μ

π.υ. (2)

π.υ. (2)


(1)  Σύμφωνα με το αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε στην IOTC την 7η Ιανουαρίου 2011.

(2)  Τα ανώτατα όρια θα περιληφθούν στον παρόντα πίνακα όταν είναι έτοιμα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.