20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1370/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» ορίζει τις δυνητικές προκλήσεις, τους στόχους και τις κατευθύνσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο σχετικά με την εν λόγω ανακοίνωση, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να μεταρρυθμιστεί από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) (1). Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ρυθμιστικού πλαισίου, θα πρέπει να θεσπισθούν μέτρα για τον καθορισμό τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών.

(2)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι διατάξεις περί δημόσιας παρέμβασης πρέπει να υπάγονται σε κοινή δομή, διατηρουμένης παράλληλα της πολιτικής που ακολουθείται σε κάθε τομέα. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των κατώτατων τιμών αναφοράς που θεσπίζονται με τον κανονισμό (EE) Αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και των τιμών παρέμβασης, όπως επίσης και να προσδιορισθούν οι τελευταίες. Μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση αντιστοιχούν στις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 8 του Παραρτήματος 3 της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία (π.χ. στήριξη της αγοραίας τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές παρέμβασης που δεν χρησιμοποιούν εκ των προτέρων καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

(3)

Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης στην οποία γίνονται οι αγορές σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό θα πρέπει να προβλέπεται, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη η προσαρμογή των τιμών δημόσιας παρέμβασης. Παρομοίως, οφείλουν να ληφθούν μέτρα για τους ποσοτικούς περιορισμούς διεξαγωγής των αγορών σε καθορισμένη τιμή. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι τιμές και τα ποσοτικά μέτρα θα πρέπει να αποτυπώνουν την πρακτική και την εμπειρία από προηγούμενες κοινές οργανώσεις αγορών.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ως μέτρο παρέμβασης στην αγορά. Πρέπει να προβλεφθούν τα μέτρα για τον καθορισμό των ποσών ενίσχυσης. Λόγω της πρακτικής και της εμπειρίας από προηγούμενες κοινές οργανώσεις αγορών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ο καθορισμός των ποσών ενίσχυσης τόσο εκ των προτέρων όσο και με διαγωνισμό, όπως επίσης και να ληφθούν υπόψη ορισμένα στοιχεία όταν η ενίσχυση είναι εκ των προτέρων καθορισμένη.

(5)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, θα πρέπει να προβλεφθούν σταθερό ανώτατο όριο ενωσιακής ενίσχυσης και ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Προκειμένου να μπορέσουν όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικό από άποψη κόστους πρόγραμμα, θα πρέπει να καθορισθεί ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσό της ενίσχυσης της Ένωσης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η σωστή λειτουργία της ενίσχυσης για την προσφορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα παιδιά σε σχολικά ιδρύματα και να διασφαλισθεί η ελαστικότητα στη διαχείριση του προγράμματος, θα πρέπει να καθορισθεί η μέγιστη ποσότητα γάλακτος επιλεξίμου προς ενίσχυση και το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, ορισμένα μέτρα στον τομέα της ζάχαρης θα εκπνεύσουν στο τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017 για τη ζάχαρη, όταν καταργηθεί το σύστημα ποσοστώσεων.

(8)

Τα μέτρα για τον καθορισμό του τέλους παραγωγής που θα εισπράττεται για την ποσόστωση ζάχαρης, την ποσόστωση ισογλυκόζης και την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που προβλέπονται για τον τομέα της ζάχαρης θα πρέπει να προβλέπονται στον κανονισμό αυτό στο πλαίσιο της παράτασης του συστήματος ποσοστώσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

(9)

Για την εξασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος επιστροφών στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλοι όροι για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής στην παραγωγή.

(10)

Θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή για τα ζαχαρότευτλα ποσόστωσης τα οποία αντιστοιχούν σε ποιοτικό τύπο που θα πρέπει να οριστεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου της Ένωσης.

(11)

Για να αποφευχθεί απειλή στην κατάσταση της αγοράς ζάχαρης λόγω της σώρευσης ποσοτήτων ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής, προβλέπεται εισφορά επί του πλεονάσματος.

(12)

Στο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπεται μηχανισμός για τη διασφάλιση επαρκούς και ισορροπημένης προσφοράς ζάχαρης στις αγορές της Ένωση, παρέχοντας στην Επιτροπή την εξουσιοδότηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι τα μέσα διαχείρισης της αγοράς για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού συνίστανται στις προσωρινές προσαρμογές του καταβλητέου εισαγωγικού δασμού για την ακατέργαστη ζάχαρη, καθώς και την προσωρινή εφαρμογή εισφοράς επί της ποσόστωσης παραγωγής που διατίθεται στην εσωτερική αγορά για προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση, θα πρέπει να προβλεφθεί στον κανονισμό ειδική διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επιβάλει το δασμό αυτό και να καθορίζει το ύψος του.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συστήματος των επιστροφών κατά την εξαγωγή, θα πρέπει να θεσπισθούν κατάλληλα μέτρα για τον καθορισμό του ποσού των επιστροφών. Επιπλέον, στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για τον καθορισμό των διορθωτικών ποσών και να προβλεφθεί η προσαρμογή του ποσού της επιστροφής ανάλογα με τις αλλαγές του επιπέδου της τιμής παρέμβασης.

(14)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα μέτρα για τον καθορισμό των ενισχύσεων, των επιστροφών και των τιμών, που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να περιορίζονται στους γενικούς όρους που επιτρέπουν τον καθορισμό συγκεκριμένων ποσών στις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για τον καθορισμό των εν λόγω ποσών. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται με τη βοήθεια της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Επιπλέον, για να μπορέσει η Επιτροπή να αντιδράσει στην ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση της αγοράς, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει νέα επίπεδα επιστροφών και, στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού, να προσαρμόσει το διορθωτικό ποσό χωρίς να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει μέτρα για τον καθορισμό τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών σε σχέση με την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 2

Τιμές δημόσιας παρέμβασης

1.   Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης:

α)

για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, το αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες κατώτατες τιμές αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες κατώτατες τιμές αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

β)

για το βούτυρο ισούται με το 90 % της κατώτατης τιμής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 90 % αυτής της κατώτατης τιμής αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

γ)

για το βόειο και το χοίρειο κρέας δεν υπερβαίνει το επίπεδο που αναφέρεται στο σημείο γ) του άρθρου 13, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013

2.   Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, και το αναποφλοίωτο ρύζι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσαρμόζονται από αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές αυτές βάσει των κύριων ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα.

3.   Η Επιτροπή προσδιορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις αυξήσεις ή μειώσεις της τιμής παρέμβασης των προϊόντων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Τιμές αγοράς και ισχύοντες ποσοτικοί περιορισμοί

1.   Όταν ανοίγει η δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το σημείο α) του άρθρου 13, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, η αγορά γίνεται στην καθορισμένη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού τηρουμένων των ακόλουθων ποσοτικών περιορισμών για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, αντιστοίχως:

α)

για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,

β)

για το βούτυρο, 50 000 τόνοι,

γ)

για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 109 000 τόνοι.

2.   Όταν η δημόσια παρέμβαση ανοίγει σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013:

α)

για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ποσοτικών ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και

β)

για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας

η αγορά γίνεται με διαδικασία διαγωνισμού προκειμένου να προσδιορισθεί η ανώτατη τιμή αγοράς.

Η ανώτατη τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει το οικείο επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του παρόντος κανονισμού και ορίζεται με εκτελεστικές πράξεις.

3.   Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α)

για τον περιορισμό των διαδικασιών διαγωνισμού σε ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους, ή

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παρ. 1, καθορίζοντας τις τιμές αγοράς για τη δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών.

4.   Οι τιμές αγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, και το αναποφλοίωτο ρύζι προσαρμόζονται από αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές αυτές βάσει των κύριων ποιοτικών κριτηρίων για τα εν λόγω προϊόντα.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που προσδιορίζουν τις αυξήσεις ή μειώσεις.

5.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

6.   Η Επιτροπή θεσπίζει, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, τις αναγκαίες εκτελεστικές πράξεις:

α)

για την τήρηση των περιορισμών παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και

β)

την εφαρμογή της διαδικασίας διαγωνισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για το μαλακό σιτάρι, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ποσοτικών περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

1.   Για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού, (ΕΕ) αριθ 1308/2013 εφόσον χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του εν λόγω κανονισμού, είτε προκηρύσσεται διαγωνισμός για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε η ενίσχυση καθορίζεται εκ των προτέρων. Η ενίσχυση μπορεί να καθορίζεται ανά κράτος μέλος η περιφέρεια κράτους μέλους.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις:

α)

εφόσον εφαρμόζεται διαδικασία διαγωνισμού, προσδιορίζοντας το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση,

β)

εφόσον η ενίσχυση είναι εκ των προτέρων καθορισμένη, προσδιορίζοντας το ποσό βάσει του κόστους αποθεματοποίησης και/ή άλλων σχετικών στοιχείων της αγοράς.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Ενίσχυση για την προσφορά οπωροκηπευτικών σε παιδιά

1.   Η ενίσχυση της Ένωσης για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας σε παιδιά που αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013:

α)

δεν υπερβαίνει κανένα των κατωτέρω ορίων:

(i)

τα 150 εκατομμύρια EUR ανά σχολικό έτος, ούτε

(ii)

το 75 % των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, ή το 90 % των εξόδων αυτών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, ούτε

β)

καλύπτει δαπάνες πέραν των σχετικών με την προσφορά και των συναφών προς αυτή δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013.

Για τους σκοπούς του σημείου (α) (ii) του πρώτου εδαφίου «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» είναι οι οριζόμενες στο σημείο (α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 90(2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

2.   Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα οπωροκηπευτικών στα σχολεία λαμβάνει ενίσχυση από την Ένωση ύψους τουλάχιστον 290 000 EUR.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον προσδιορισμό της ενδεικτικής χορήγησης ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προς κάθε κράτος μέλος βάσει των κριτηρίων του άρθρου 23, παρ. 5 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013.

Η Επιτροπή αξιολογεί το αργότερο κάθε τρία έτη το εάν η ενδεικτική κατανομή παραμένει συνεπής προς τα κριτήρια δυνάμει του άρθρου 23, παρ. 5 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013. Εφόσον απαραίτητο, η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό νέας ενδεικτικής κατανομής.

Αφού λάβει τις αιτήσεις των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 5) δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε έτος, εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της οριστικής κατανομής της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, εντός των ορίων των που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ενίσχυση για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά

1.   Η ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά που προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 χορηγείται επί μέγιστης ποσότητας 0,25 λίτρων ισοδυνάμου γάλακτος ανά παιδί και ανά σχολείο ημερησίως.

2.   Η ενωσιακή ενίσχυση ανέρχεται σε 18,15 EUR /100 kg για όλες τις κατηγορίες γάλακτος.

3.   Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ποσών της ενίσχυσης για επιλέξιμα γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός από το γάλα, λαμβάνοντας υπόψη τα συστατικά γάλακτος του σχετικού προϊόντος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15. παρ. 2.

Άρθρο 7

Τέλος παραγωγής για τον τομέα της ζάχαρης

1.   Το τέλος παραγωγής για την ποσόστωση ζάχαρης, την ποσόστωση ισογλυκόζης και την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που προβλέπεται στο άρθρο 128 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 καθορίζεται στα 12 EUR ανά τόνο για την ποσόστωση ζάχαρης και την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης. Για την ισογλυκόζη, το τέλος παραγωγής ορίζεται στο 50 % του τέλους που επιβάλλεται στη ζάχαρη.

2.   Το σύνολο του τέλους παραγωγής που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβάλλεται από το κράτος μέλος στις επιχειρήσεις της επικράτειάς του, βάσει της ποσόστωσης που διαθέτουν για τη σχετική περίοδο εμπορίας.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας.

3.   Οι ενωσιακές επιχειρήσεις ζάχαρης και σιροπιού ινουλίνης μπορούν να απαιτούν από τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου ή από τους προμηθευτές κιχωρίου να καλύπτουν έως και το 50 % του σχετικού τέλους παραγωγής.

Άρθρο 8

Επιστροφή στην παραγωγή για τον τομέα της ζάχαρης

Η Επιστροφή στην παραγωγή για τον τομέα της ζάχαρης που προβλέπεται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων με βάση:

α)

το κόστος που προκύπτει από τη χρήση εισαγόμενης ζάχαρης, το οποίο θα επιβαρύνει τη βιομηχανία σε περίπτωση εφοδιασμού της στην παγκόσμια αγορά· και

β)

την τιμή των πλεονασμάτων ζάχαρης που διατίθενται στην αγορά της 'Ενωσης ή εάν δεν υπάρχουν πλεονάσματα ζάχαρης στην αγορά αυτή, την κατώτερη τιμή αναφοράς για τη ζάχαρη που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013.

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα

1.   Η ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης που προβλέπεται στο άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 ανέρχεται σε 26,29 EUR ανά τόνο μέχρι το τέλος του έτους εμπορίας 2016/2017 για τη ζάχαρη που αναφέρεται στο σημείο στ) του άρθρου 6 του στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

2.   Η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στα ζαχαρότευτλα του ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013.

3.   Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που αγοράζουν εντός ποσόστωσης τεύτλα κατάλληλα για μεταποίηση σε ζάχαρη τα οποία προορίζονται για μεταποίηση σε εντός ποσόστωσης ζάχαρη υποχρεούνται να καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη τιμή, αναπροσαρμοσμένη προς τα άνω ή προς τα κάτω ώστε να λαμβάνονται υπόψη αποκλίσεις από την τυπική ποιότητα. Οι αυξήσεις ή μειώσεις αυτές καθορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

4.   Για τις ποσότητες ζαχαροτεύτλων που αντιστοιχούν στις ποσότητες βιομηχανικής ζάχαρης ή πλεονάσματος ζάχαρης που υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που προβλέπεται στο άρθρο 11, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ζάχαρης αναπροσαρμόζει την τιμή αγοράς, ούτως ώστε να ισούται τουλάχιστον με την ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης.

Άρθρο 10

Προσαρμογή της εθνικής ποσόστωσης ζάχαρης

Το Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3 της Συνθήκης, επί προτάσεως της Επιτροπής, να προσαρμόζει τις ποσοστώσεις του Παραρτήματος ΧΙΙ κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 κατόπιν αποφάσεων των κρατών μελών που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 138 του ανωτέρω κανονισμού.

Άρθρο 11

Εισφορά επί του πλεονάσματος στον τομέα της ζάχαρης

1.   Καθορίζεται εισφορά επί του πλεονάσματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 σε επίπεδο επαρκώς υψηλό ώστε να αποφεύγεται η σώρευση ποσοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η εισφορά επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρεώνεται από το κράτος μέλος στις επιχειρήσεις της επικράτειάς του βάσει των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή ποσοτήτων παραγωγής οι οποίες έχουν διαπιστωθεί για τις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τη σχετική περίοδο εμπορίας.

Άρθρο 12

Προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης

Προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής και ισορροπημένη προσφορά ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης, μέχρι τα τέλη του έτους εμπορίας 2016/2017 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, με επιφύλαξη του άρθρου 142 κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, η Επιτροπή μπορεί, για την ποσότητα και τη χρονική περίοδο που αυτό είναι απαραίτητο, να επιβάλει προσωρινά με εκτελεστικές πράξεις εισφορά επί του πλεονάσματος για την εκτός ποσοστώσεων παραγωγή που αναφέρεται στο σημείο ε) του άρθρου 139, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού.

Η Επιτροπή καθορίζει το ύψος της εισφοράς με εκτελεστικές πράξεις.

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.   Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 196 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 198 του κανονισμού αυτού, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή.

α)

σε τακτικά διαστήματα, για κατάλογο προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 196, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013,

β)

με τη διεξαγωγή διαγωνισμών για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για ένα προϊόν, λαμβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις όσον αφορά:

(i)

τις τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες του εν λόγω προϊόντος στην ενωσιακή αγορά,

(ii)

τις τιμές του εν λόγω προϊόντος στη διεθνή αγορά·

β)

οι στόχοι της κοινής οργάνωσης αγοράς, που συνίστανται στη διασφάλιση της ισορροπίας της εν λόγω αγοράς και της φυσικής εξέλιξης των τιμών και των συναλλαγών σε αυτήν·

γ)

η ανάγκη της αποφυγής διαταραχών οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν παρατεταμένη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην ενωσιακή αγορά·

δ)

η οικονομική πτυχή των προτεινόμενων εξαγωγών·

ε)

τα όρια που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη·

στ)

η ανάγκη εξισορρόπησης της χρήσης ενωσιακών βασικών προϊόντων στην παρασκευή μεταποιημένων εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και της χρήσης προϊόντων τρίτων χωρών που γίνονται δεκτά υπό καθεστώς τελειοποίησης·

ζ)

τα ευνοϊκότερα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς από τις αγορές της Ένωσης μέχρι τα λιμάνια της ή άλλους τόπους εξαγωγής, καθώς και τα έξοδα διακίνησης μέχρι τις χώρες προορισμού·

η)

η ζήτηση στην αγορά της Ένωσης·

(θ)

όσον αφορά τον τομέα του χοιρείου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών, η διαφορά που παρατηρείται όσον αφορά την τιμή, στην Ένωση και στην παγκόσμια αγορά, της ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών που είναι αναγκαία για την παραγωγή των προϊόντων των εν λόγω τομέων στην Ένωση.

3.   Το ποσό της επιστροφής μπορεί, όπου απαιτείται για να διασφαλίζεται η ταχεία ανταπόκριση στην ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση της αγοράς, να προσαρμόζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους είτε με δική της πρωτοβουλία. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Ειδικά μέτρα για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή σιτηρών και ρυζιού

1.   Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίζει διορθωτικά ποσά που εφαρμόζονται στις επιστροφές κατά την εξαγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλισθεί ταχεία ανταπόκριση στην ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση στην αγορά, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 2. τροποποιώντας αυτά τα διορθωτικά ποσά.

Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει την παράγραφο αυτή στα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και του ρυζιού που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου (5).

2.   Κατά τους πρώτους τρεις μήνες της περιόδου εμπορίας, η επιστροφή που εφαρμόζεται στις εξαγωγές βύνης, η οποία είτε βρισκόταν σε αποθεματοποίηση κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου εμπορίας είτε είχε παραχθεί από κριθάρι το οποίο βρισκόταν σε αποθεματοποίηση κατά τη στιγμή εκείνη, ισούται προς την επιστροφή που θα είχε εφαρμοστεί βάσει του σχετικού πιστοποιητικού εξαγωγής στις εξαγωγές του τελευταίου μήνα της προηγούμενης περιόδου εμπορίας.

3.   Η επιστροφή για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μέρος Ι, του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013,στοιχεία α) και β), η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού μπορεί να προσαρμόζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, ανάλογα με τις αλλαγές του επιπέδου της τιμής παρέμβασης.

Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμόζεται, εν όλω ή εν μέρει, στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Ι του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, στοιχεία γ) και δ), καθώς και στα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Ι αυτού του παραρτήματος και εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διορθώνει, με εκτελεστικές πράξεις, την προσαρμογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, με την εφαρμογή συντελεστή ο οποίος εκφράζει τον λόγο μεταξύ της ποσότητας βασικού προϊόντος και της ποσότητας του προϊόντος αυτού που περιέχεται στο μεταποιημένο προϊόν που εξάγεται ή χρησιμοποιείται στα εξαγόμενα εμπορεύματα.

Οι εκτελεστικές πράξεις της παρούσης παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, η οποία συνιστάται από τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, άρθρο 229. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 16

Πίνακας αντιστοιχίας

Οι παραπομπές σε διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μετά από την κατάργησή του από τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα άρθρα 7 έως 12 ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους εμπορίας 2016/17 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. JUKNA


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (EC) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.)

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και, το Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320)

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

κατ' άρθρο 16

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1234/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2α

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2β

Άρθρο 43 αα

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 31 παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 103ζα, παράγραφος 4

Άρθρο 103ζα, παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 102 παράγραφος 4

Άρθρο 102 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 51 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 51 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 51 παράγραφος 4

Άρθρο 97

Άρθρο 8

Άρθρο 49

Άρθρο 9

Άρθρο 64 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 164 παράγραφος 2

Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 164 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 164 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 165

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 166

Άρθρο 14 παράγραφος 3