17.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 340/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1318/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Οκτωβρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (3), αναθέτει στην Επιτροπή αρμοδιότητες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες χρειάζεται να προσαρμοστούν προς τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συνθήκη»).

(2)

Με σκοπό τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών δεδομένων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος I σχετικά με τις ανά κράτος μέλος περιφέρειες του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΓΛΠ), τη θέσπιση κανόνων για τον καθορισμό του ορίου οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο και κανόνων για τον καθορισμό του σχεδίου επιλογής τους, τον καθορισμό της περιόδου αναφοράς για τις τυπικές αποδόσεις, τον ορισμό γενικών και κύριων τύπων γεωργίας, την εξειδίκευση των βασικών ομάδων λογιστικών στοιχείων που πρέπει να συλλέγονται και τη θέσπιση γενικών κανόνων για τα λογιστικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δελτίο της εκμετάλλευσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ γεωργών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό του ορίου οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο, τον καθορισμό του αριθμού τους ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια ΔΓΛΠ, τον καθορισμό και την επικαιροποίηση των μεθόδων και μοντέλων για την κοινοποίηση του σχεδίου επιλογής στην Επιτροπή, τον καθορισμό των διαδικασιών και των μεθόδων υπολογισμού που εφαρμόζονται στην ενωσιακή τυπολογία, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις δραστηριότητες των εθνικών επιτροπών για το δίκτυο πληροφόρησης και των οργάνων συνδέσμων των κρατών μελών και τον καθορισμό της μορφής και της διάταξης του δελτίου εκμετάλλευσης, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την κατ’ αποκοπή αμοιβή όσον αφορά το ΔΓΛΠ. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (4).

(4)

Για λόγους απλούστευσης και με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν ορισμένες από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, πρέπει να υποβάλλονται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις που βασίζονται στα στοιχεία του ΔΓΛΠ, ιδίως για τον ετήσιο καθορισμό των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, στην πράξη δεν υποβάλλονται πλέον εκθέσεις με σκοπό τον ετήσιο καθορισμό των τιμών των γεωργικών προϊόντων στα εν λόγω θεσμικά όργανα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απλή και πρόσφορη πρόσβαση των άλλων θεσμικών οργάνων και του κοινού στις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις που βασίζονται στο ΔΓΛΠ, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εκθέσεις που καλύπτουν επιλεγμένους τομείς θα δημοσιεύονται σε ειδικό δικτυακό τόπο.

(6)

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 καθορίζει μέγιστο αριθμό εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να θέσει ένα δημοσιονομικό όριο για τη συλλογή στοιχείων του ΔΓΛΠ. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο δημοσιονομικό όριο καθορίζεται πλέον από τη διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης, το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 δεν είναι πια απαραίτητο.

(7)

Το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 διέπει τους κανόνες για τον τρόπο διαπίστωσης των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ το κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού καθορίζει τους κανόνες για την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Και οι δύο τύποι ερευνών υπόκεινται κατά βάση στους ίδιους κανόνες και, με σκοπό την απλούστευση, είναι επομένως σκόπιμο να συγχωνευτούν σε ένα κεφάλαιο οι διατάξεις που εφαρμόζονται στους δύο τύπους ερευνών.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 περιλαμβάνει περαιτέρω διατάξεις οι οποίες δεν αντανακλούν πλέον την πρακτική στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν στις εκμεταλλεύσεις του δικτύου πληροφόρησης πίνακα των γραφείων λογιστικής για επιλογή από τον κατάλογο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις έχουν δικό τους λογιστή ή λογιστικό γραφείο που παρέχει τα στοιχεία στο ΔΓΛΠ ή τα στοιχεία συλλέγονται απευθείας από το γραφείο συνδέσμου ή τους συνεργάτες του. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν απαιτεί πλέον τις εκθέσεις εκτέλεσης του σχεδίου επιλογής των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που εγκρίνονται από τις εθνικές επιτροπές.

(9)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2)

Ο τίτλος του κεφαλαίου I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ».

3)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για τις ανάγκες της κοινής γεωργικής πολιτικής, δημιουργείται ενωσιακό δίκτυο για τη συλλογή γεωργικών λογιστικών στοιχείων (“δίκτυο πληροφόρησης”).»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται βάσει του παρόντος κανονισμού χρησιμεύουν ιδίως ως βάση ώστε η Επιτροπή να συντάσσει εκθέσεις για την κατάσταση της γεωργίας και των γεωργικών αγορών, καθώς και για τα γεωργικά εισοδήματα εντός της Ένωσης. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιοποιούνται σε ειδικό δικτυακό τόπο.».

4)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), η λέξη «αρχηγός εκμετάλλευσης» αντικαθίσταται από το «γεωργός»·

β)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«-β)   “εκμετάλλευση”: μια γεωργική επιχείρηση σύμφωνα με τη γενική χρήση του όρου στο πλαίσιο των ενωσιακών γεωργικών ερευνών και απογραφών·

β)   “κατηγορία εκμεταλλεύσεων”: σύνολο γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες, όσον αφορά τον τύπο γεωργικής δραστηριότητας και το οικονομικό μέγεθος, όπως ορίζονται στην ενωσιακή τυπολογία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·»·

γ)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)   “περιφέρεια του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης” ή “περιφέρεια ΔΓΛΠ”: το έδαφος κράτους μέλους, ή οποιοδήποτε τμήμα του, το οποίο ορίζεται προς επιλογή των εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο (κατάλογος των περιφερειών αυτών εμφαίνεται στο παράρτημα I)·»·

δ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«στ)   τυπική απόδοση: η τυπική αξία της ακαθάριστης παραγωγής.».

5)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο κατάλογος των περιφερειών ΔΓΛΠ μπορεί να ενημερώνεται μετά από αίτημα κράτους μέλους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α για την τροποποίηση του παραρτήματος I όσον αφορά τον κατάλογο των περιφερειών ΔΓΛΠ ανά κράτος μέλος.».

6)

Ο τίτλος του κεφαλαίου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

7)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη συλλογή λογιστικών στοιχείων με σκοπό τη διαπίστωση των ετησίων εισοδημάτων και την ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται μέσω τακτικών και ειδικών ερευνών.».

8)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το πεδίο παρατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περιλαμβάνει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικονομικού μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου από ένα όριο που εκφράζεται σε ευρώ και αντιστοιχεί σ’ ένα από τα κατώτερα όρια των κατηγοριών οικονομικού μεγέθους της ενωσιακής τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ορίζεται στο άρθρο 5β.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α, οι οποίες θεσπίζουν τους κανόνες για τον καθορισμό του ορίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η Επιτροπή, βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν το όριο του πρώτου εδαφίου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.»·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

είναι, μαζί με άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στο επίπεδο κάθε περιφέρειας ΔΓΛΠ, αντιπροσωπευτική του υπό εξέταση πεδίου.»·

γ)

οι παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται.

9)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 5α

1.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που εξασφαλίζει ένα αντιπροσωπευτικό λογιστικό δείγμα του πεδίου της έρευνας.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 19α, για τον καθορισμό των κανόνων με βάση τους οποίους τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν τέτοια σχέδια. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι τα σχέδια για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο:

συντάσσονται με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία,

παρουσιάζονται σύμφωνα με την ενωσιακή τυπολογία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και

προσδιορίζουν, ιδίως, την κατανομή των εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο ανά κατηγορία εκμετάλλευσης και τους λεπτομερείς κανόνες για την επιλογή τους.

2.   Σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τον αριθμό εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο ανά κράτος μέλος και ανά περιφέρεια ΔΓΛΠ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.

3.   Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που θα επιλεγούν ανά περιφέρεια ΔΓΛΠ μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό ο οποίος ορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατά 20 % το πολύ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων που υποβάλλουν δελτίο του αντίστοιχου κράτους μέλους.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν και επικαιροποιούν μοντέλα και μεθόδους όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των στοιχείων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.

Άρθρο 5β

1.   Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ταξινομούνται κατά τρόπο ομοιόμορφο και σύμφωνα με την τυπολογία της Ένωσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (“τυπολογία”), ανάλογα με τον τύπο της γεωργικής τους δραστηριότητας, το οικονομικό τους μέγεθος και τη σημασία άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με αυτές.

Η τυπολογία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για να παρουσιάζονται κατά τύπο γεωργικής δραστηριότητας και τάξη οικονομικού μεγέθους τα στοιχεία που συλλέγονται από τις ενωσιακές έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και από το ΔΓΛΠ.

2.   Ο “τύπος γεωργικής δραστηριότητας” μιας επιχείρησης καθορίζεται από τη σχετική συμμετοχή της τυπικής απόδοσης των διάφορων χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης στη συνολική τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α που να καθορίζουν την περίοδο αναφοράς για τις τυπικές αποδόσεις.

3.   Οι εκμεταλλεύσεις ταξινομούνται με βάση έναν περιορισμένο αριθμό τύπων γεωργικής δραστηριότητας. Εξειδικεύονται οι γενικοί τύποι γεωργικής δραστηριότητας. Ανάλογα με την ποσότητα λεπτομερειών που απαιτείται, οι γενικοί τύποι γεωργικής δραστηριότητας διαιρούνται σε κύριους τύπους γεωργικής δραστηριότητας.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α σχετικά με τον καθορισμό των γενικών και των κύριων τύπων γεωργικής δραστηριότητας.

Διευκρινίζεται η αντιστοιχία μεταξύ γενικών και κύριων τύπων γεωργικής δραστηριότητας και συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων που αντιστοιχούν στους κύριους τύπους γεωργικής δραστηριότητας.

4.   Το οικονομικό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προσδιορίζεται με βάση τη συνολική τυπική τους απόδοση.

5.   Η σημασία των κερδοφόρων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική εκμετάλλευση, εκτός από τις γεωργικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, προσδιορίζεται με βάση τη συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων στην απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης.

6.   Οι τυπικές αποδόσεις και τα στοιχεία για τον καθορισμό τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat), από το όργανο-σύνδεσμο που έχει ορισθεί από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 ή από τον οργανισμό στον οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον αυτό.

7.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν:

μεθόδους για τον υπολογισμό συγκεκριμένων τύπων γεωργικών εξειδικεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και για την ταξινόμηση της εκμετάλλευσης σε ένα κύριο είδος καλλιέργειας,

τη μέθοδο υπολογισμού του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης,

τάξεις οικονομικού μεγέθους για τις εκμεταλλεύσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

μεθόδους υπολογισμού της απόδοσης της εκμετάλλευσης και για την εκτίμηση της συμβολής των άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων στην εν λόγω απόδοσης, για τους σκοπούς της παραγράφου 5,

τη μέθοδο υπολογισμού για τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή αποδόσεων κάθε χαρακτηριστικού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τις διαδικασίες για τη συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων και τα μέσα και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των κατ’ αποκοπή αποδόσεων στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.».

10)

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η εθνική επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη της επιλογής των εκμεταλλεύσεων που θα υποβάλουν δελτίο. Για τον σκοπό αυτό, στα καθήκοντά της περιλαμβάνεται ιδίως η έγκριση του σχεδίου επιλογής των εκμεταλλεύσεων.»·

β)

στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα κράτη μέλη που περιλαμβάνουν περισσότερες περιφέρειες ΔΓΛΠ δύνανται να δημιουργούν, στο επίπεδο καθεμιάς από τις περιφέρειες ΔΓΛΠ της δικαιοδοσίας τους, μία περιφερειακή επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης (εφεξής καλούμενη “περιφερειακή επιτροπή”).»·

γ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.».

11)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα όργανο-σύνδεσμο, του οποίου τα καθήκοντα είναι:

α)

να πληροφορεί την εθνική επιτροπή, τις περιφερειακές επιτροπές και τα γραφεία λογιστικής για το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και να μεριμνά για τη σωστή εκτέλεσή του·

β)

να συντάσσει το σχέδιο επιλογής των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης, να το υποβάλλει προς έγκριση στην εθνική επιτροπή και να το διαβιβάζει κατόπιν στην Επιτροπή·

γ)

να συντάσσει:

i)

τον κατάλογο των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης,

ii)

κατά περίπτωση, τον πίνακα των γραφείων λογιστικής που είναι διατεθειμένα και είναι σε θέση να συμπληρώσουν το δελτίο εκμετάλλευσης·

δ)

να συγκεντρώνει τα δελτία εκμετάλλευσης που του διαβιβάζουν τα λογιστικά γραφεία·

ε)

να επαληθεύει ότι τα δελτία εκμετάλλευσης είναι δεόντως συμπληρωμένα·

στ)

να αποστέλλει στην Επιτροπή τα δελτία εκμετάλλευσης δεόντως συμπληρωμένα με τον απαιτούμενο μορφότυπο και εντός της καθορισμένης προθεσμίας·

ζ)

να διαβιβάζει τις αιτήσεις πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 στην εθνική επιτροπή, στις περιφερειακές επιτροπές και στα γραφεία λογιστικής και να διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αντίστοιχες απαντήσεις.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.».

12)

Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το δεόντως συμπληρωμένο δελτίο εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τα λογιστικά στοιχεία που επιτρέπουν:

να χαρακτηρισθεί η εκμετάλλευση που απαντά με αναφορά στα ουσιώδη στοιχεία των συντελεστών παραγωγής της,

να εκτιμηθεί το εισόδημα της εκμετάλλευσης στις διάφορες μορφές του,

να εξακριβώνεται, με επιτόπιους ελέγχους, η ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

3.   Τα στοιχεία στο έγγραφο της εκμετάλλευσης συνδέονται προς μία μόνο γεωργική εκμετάλλευση και μία μόνο λογιστική χρήση 12 διαδοχικών μηνών και αφορούν αποκλειστικά την εν λόγω γεωργική εκμετάλλευση. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν γεωργικές δραστηριότητες της ίδιας της εκμετάλλευσης και άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση. Στοιχεία που συνδέονται με οποιεσδήποτε δραστηριότητες του γεωργού ή της οικογένειάς του εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης ή με οποιαδήποτε σύνταξη, κληρονομία, ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αγαθά πέραν της γεωργικής εκμετάλλευσης, προσωπική φορολόγηση ή ιδιωτική ασφάλεια δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των δελτίων της εκμετάλλευσης.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19α σχετικά με τον καθορισμό των βασικών ομάδων λογιστικών στοιχείων που συλλέγονται και τους γενικούς κανόνες για τη συλλογή στοιχείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα λογιστικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω του δελτίου εκμετάλλευσης είναι συγκρίσιμα, ανεξαρτήτως των ερωτηθεισών εκμεταλλεύσεων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τη μορφή και τη διάταξη του δελτίου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις μεθόδους και τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.».

13)

Τα άρθρα 9 έως 15 και 18 διαγράφονται.

14)

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

την πληρωμή κατ’ αποκοπή αμοιβής στα κράτη μέλη για τη διαβίβαση δεόντως συμπληρωμένων εντύπων εκμεταλλεύσεων εντός της καθορισμένης προθεσμίας μέχρι τον μέγιστο αριθμό εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης όπως καθορίστηκε σύμφωνα με σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 2. Εάν ο συνολικός αριθμός των εντύπων εκμεταλλεύσεων που συμπληρώνονται και υποβάλλονται δεόντως σε σχέση με μια περιφέρεια ΔΓΛΠ ή ένα κράτος μέλος είναι κάτω από το 80 % του αριθμού των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης που προβλέπονται για την περιφέρεια ΔΓΛΠ αυτή ή το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ισχύει αμοιβή ίση με το 80 % της κατ’ αποκοπήν αμοιβής για κάθε δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης από την εν λόγω περιφέρεια ΔΓΛΠ ή από το συγκεκριμένο κράτος μέλος·»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι δαπάνες που εξετέθησαν για την ίδρυση και τη λειτουργία της εθνικής επιτροπής, των περιφερειακών επιτροπών και των οργάνων συνδέσμων δεν εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.»·

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών σχετικά με την κατ’ αποκοπή αμοιβή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19β παράγραφος 2.».

15)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 19α

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται στο άρθρο 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στο άρθρο 5α παράγραφος 1, στο άρθρο 5β παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από τις 20 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στο άρθρο 5α παράγραφος 1, στο άρθρο 5β παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3, το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 5α παράγραφος 1, το άρθρο 5β παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 19β

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούμενη “επιτροπή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης”. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (5).

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

16)

Ο τίτλος του παραρτήματος I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλογος των περιφερειών ΔΓΛΠ που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ)».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 149.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013.

(3)  ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 27.

(4)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.».