20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/671


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη την γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των πιθανών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» αναφέρονται οι πιθανές προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί για την Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2013. Από τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή προέκυψε ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να υποστεί μεταρρύθμιση που θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύψει όλες τις βασικές πράξεις της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (5). Λόγω του εύρους της μεταρρύθμισης, ενδείκνυται να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τις διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν πάνω από ένα γεωργικό τομέα, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να θεσπίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μη ουσιώδη στοιχεία των μέτρων.

(2)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της Κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») (και μαζί «Συνθήκες»), ώστε να υπάρχει μια κοινή οργάνωση της αγοράς για όλα τα προϊόντα αυτά, όπως απαιτείται από το άρθρο 40 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

(4)

Διευκρινιστέον ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με αυτόν θα πρέπει κατ’ αρχήν να εφαρμόζονται στα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θεσπίζει διατάξεις για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις σχετικά με την ΚΓΠ, περιλαμβανομένων ελέγχων και της επιβολής διοικητικών μέτρων και διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και κανόνες που αφορούν την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών. Για λόγους σαφήνειας, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διευκρινίζει ότι τα μέτρα θα εκδίδονται από το Συμβούλιο επ’ αυτής της νομικής βάσεως.

(6)

Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(7)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να θέσει μια σειρά ορισμών που άπτονται συγκεκριμένων τομέων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα του ρυζιού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την τροποποίηση των ορισμών για τον τομέα αυτόν αν απαιτείται για την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της αγοράς.

(8)

Στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων και στις κλάσεις ή τις διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας. Για τις τροποποιήσεις της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου μπορεί να χρειαστούν σημαντικές τεχνικές προσαρμογές του παρόντος κανονισμού. Για να ληφθούν υπόψιν οι προσαρμογές αυτές πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων δια των οποίων θα γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου (7), ο οποίος επί του παρόντος προβλέπει τη σχετική αρμοδιότητα, και η εν λόγω αρμοδιότητα να ενσωματωθεί στον παρόντα κανονισμό.

(9)

Θα πρέπει να καθοριστούν περίοδοι εμπορίας για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, τις αποξηραμένες χορτονομές, τους σπόρους προς σπορά, τον οίνο, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, τον λίνο και την κάνναβη, τα οπωροκηπευτικά, τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τις μπανάνες, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και τους μεταξοσκώληκες, προσαρμοσμένες, στο μέτρο του δυνατού, στους βιολογικούς κύκλους παραγωγής των προϊόντων αυτών.

(10)

Για τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επίπεδου για τον γεωργικό πληθυσμό, έχει αναπτυχθεί ένα διαφοροποιημένο σύστημα στήριξης των αγορών για τους διάφορους τομείς και έχουν θεσπιστεί καθεστώτα άμεσης στήριξης που λαμβάνουν υπόψη, αφενός, τις διαφορετικές ανάγκες σε κάθε τομέα και, αφετέρου, την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Τα μέτρα αυτά συνίστανται σε δημόσια παρέμβαση ή σε καταβολή ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση. Εξακολουθεί να είναι αναγκαία η διατήρηση των μέτρων στήριξης των αγορών παράλληλα με τον εξορθολογισμό και την απλούστευσή τους.

(11)

Πρέπει να καθοριστούν ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση, την ταυτοποίηση και την παρουσίαση των σφαγίων στους τομείς του βοείου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος με σκοπό την καταγραφή των τιμών και την εφαρμογή των καθεστώτων παρέμβασης στους συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, με αυτού του είδους τις κλίμακες της Ένωσης επιδιώκεται η βελτίωση της διαφάνειας στις αγορές.

(12)

Για λόγους σαφηνείας και διαφανείας, οι διατάξεις περί δημόσιας παρέμβασης πρέπει να υπάγονται σε κοινή δομή, διατηρουμένης παράλληλα και της πολιτικής για κάθε τομέα. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ κατώτατων ορίων αναφοράς και τιμών παρέμβασης καθώς και να οριστούν οι τιμές αυτές. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό εν προκειμένω να διευκρινιστεί ότι μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση αντιστοιχούν στις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη περίοδος της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη Γεωργία (ήτοι στήριξη της αγοραίας τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας παρέμβασης και άλλων παρεμβάσεων που δεν χρησιμοποιούν εκ των προτέρων καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

(13)

Ανάλογα με τον τομέα και βάσει της πρακτικής και της πείρας από τις προηγούμενες κοινές οργανώσεις αγοράς (ΚΟΑ), το σύστημα δημόσιας παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους· κατά τις περιόδους αυτές θα πρέπει είτε να παραμένει μονίμως ανοικτό ή να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές στην αγορά.

(14)

Η τιμή δημόσιας παρέμβασης πρέπει να συνίσταται σε καθορισμένη τιμή για ορισμένες ποσότητες κάποιων προϊόντων· σε άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να εξαρτάται από διαδικασία διαγωνισμού, βάσει των πρακτικών και της πείρας από προηγούμενες ΚΟΑ.

(15)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαταράξεις της αγοράς και να διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των αγοραστών.

(16)

Το ισχύον καθεστώς διανομής τροφίμων στους άπορους της Ένωσης, το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ΚΓΠ, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χωριστού κανονισμού που να αντικατοπτρίζει τους στόχους κοινωνικής συνοχής του εν λόγω καθεστώτος. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό η δυνατότητα διάθεσης προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση προς χρήση στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος.

(17)

Προκειμένου να εξισορροπηθεί η αγορά και να σταθεροποιηθούν οι τιμές, ενδέχεται να χρειαστεί η χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων. Χάριν διαφανείας της αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους μπορεί να χορηγήσει ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της αγοράς.

(18)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης ή λαμβάνουν ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση προσφέρονται για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και είναι ανόθευτης, καλής και σύμφωνης με τα συναλλακτική ήθη ποιότητας, καθώς και για να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι οικονομικά συμφέρουσες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των όρων που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω προϊόντα όσον αφορά την ποιότητα και την επιλεξιμότητά τους, πέραν των προϋποθέσεων του παρόντος κανονισμού.

(19)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τον καθορισμό των ποιοτικών κριτηρίων όσον αφορά την αγορά και την πώληση των προϊόντων αυτών.

(20)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η κατάλληλη χωρητικότητα αποθεματοποίησης και η αποδοτικότητα του συστήματος δημόσιας παρέμβασης από τη σκοπιά του κόστους, της διανομής και της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και για να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων που αγοράζονται με δημόσια παρέμβαση με στόχο τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε δημόσια παρέμβαση, τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για αυτά και τη μεταχείρισή τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά χορηγούνται ή εισπράττονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

(21)

Για να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες και όρους όταν η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη της συμβατικής, και τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής, καθώς και τους όρους που εφαρμόζονται στην εκ νέου διοχέτευση στο εμπόριο και τη διάθεση προϊόντων που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

(22)

Για μια καλή λειτουργία των συστημάτων δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων στις οποίες θα προβλέπεται η χρήση διαδικασιών διαγωνισμού, θα θεσπίζονται οι πρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις και η απαίτηση κατάθεσης εγγύησης από αυτές.

(23)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις και οι ανάγκες των τομέων του βοείου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, καθώς και η ανάγκη τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των μέτρων παρέμβασης στην αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την προσαρμογή και την επικαιροποίηση των ενωσιακών κλιμάκων ταξινόμησης των σφαγίων στους εν λόγω τομείς, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων σχετικών πρόσθετων διατάξεων και παρεκκλίσεων.

(24)

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση οπωροκηπευτικών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τους μαθητές με στόχο τη διαρκή αύξηση του μεριδίου των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιό τους κατά το στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών συνηθειών τους, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, ιδίως τη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Θα πρέπει, συνεπώς, να προωθηθεί η ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση της διάθεσης τέτοιων προϊόντων σε παιδιά εντός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

(25)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ενωσιακού καθεστώτος οπωροκηπευτικών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για μαθητές, θα πρέπει να θεσπιστούν, για καθένα από αυτά, οι ενδεδειγμένες διατάξεις. Η ενωσιακή ενίσχυση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση της χρηματοδότησης υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντως να είναι σε θέση να αντικαθιστούν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα εν λόγω καθεστώτα με συνεισφορές από τον ιδιωτικό τομέα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, ενδέχεται να χρειαστούν συνοδευτικά μέτρα για τα οποία πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να κοινοποιούν τον ρόλο της ενωσιακής ενίσχυσης ως πηγής επιδότησης.

(26)

Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών και τη διασφάλιση της διοχέτευσης της ενίσχυσης σε παιδιά που φοιτούν κανονικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που τελούν υπό τη διαχείριση κρατών μελών ή είναι αναγνωρισμένα από αυτά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων στο πλαίσιο των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, σχετικά με τα πρόσθετα κριτήρια που αφορούν τη διοχέτευση της ενίσχυσης στην ομάδα στόχο, την έγκριση και την επιλογή των αιτούντων ενίσχυση, καθώς και τη διαμόρφωση εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών και τα συνοδευτικά μέτρα.

(27)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία όσον αφορά τη μέθοδο αναδιανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών βάσει των αιτημάτων στις ληφθείσες αιτήσεις ενίσχυσης, των επιλέξιμων δαπανών για ενωσιακή ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαμόρφωσης γενικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες, και την υποχρέωση των κρατών μελών να παρακολουθούν και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των καθεστώτων προώθησης των οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

(28)

Για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων που να υποχρεώνουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία να κοινοποιούν τον ρόλο της ενωσιακής ενίσχυσης ως πηγής επιδότησης.

(29)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η εξέλιξη των καταναλωτικών συμπεριφορών ως προς τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι καινοτομίες και οι εξελίξεις στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων, η διαθεσιμότητα των προϊόντων στις διάφορες αγορές της Ένωσης και οι διατροφικές πτυχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία όσον αφορά τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο καθεστώς, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές των κρατών μελών, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συνοδευτικών μέτρων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση του καθεστώτος.

(30)

Προκειμένου να διασφαλιστούν η επιλεξιμότητα των σχετικών δικαιούχων και αιτούντων για τη χορήγηση της ενίσχυσης εκ μέρους της Ένωσης και η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση αυτής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τους κανόνες για τους δικαιούχους και τους αιτούντες που είναι επιλέξιμοι για την ενίσχυση, καθώς και σχετικά με την υποχρεωτική έγκριση των αιτούντων από τα κράτη μέλη και τη χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων κατά την παρασκευή γευμάτων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

(31)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των υποχρεώσεων από τους αιτούντες ενίσχυση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

(32)

Για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς γαλακτοκομικών στα σχολεία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τους όρους κοινοποίησης από τα κράτη μέλη της συμμετοχής τους στο καθεστώς και της χρηματοδότησής του από την Ένωση.

(33)

Προκειμένου να αντανακλάται η ενίσχυση στην τιμή των προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την καθιέρωση της παρακολούθησης των τιμών στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία.

(34)

Απαιτείται ενωσιακή χρηματοδότηση για να ενθαρρυνθούν οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις να καταρτίσουν προγράμματα εργασιών με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την κατανομή της ενωσιακής στήριξης σύμφωνα με την προτεραιότητα που δίδεται στις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων εργασιών. Ωστόσο, η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να περιοριστεί προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των προγραμμάτων αυτών.

(35)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης που χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τα ειδικά μέτρα που μπορούν να λαμβάνουν ενωσιακή ενίσχυση και τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατά τον τρόπο αυτό, την ελάχιστη διάθεση ενωσιακής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους τομείς, την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης, και τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη κατά την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασιών.

(36)

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των οπωροκηπευτικών αφενός, τα οποία αποτελούνται από οπωροκηπευτικά για πώληση στον καταναλωτή, και των οπωροκηπευτικών που προορίζονται για μεταποίηση, αφετέρου,. Οι κανόνες σχετικά με τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στην πρώτη κατηγορία και αμφότερα τα είδη οπωροκηπευτικών της εν λόγω κατηγορίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

(37)

Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι απρόβλεπτη και τα προϊόντα ευαλλοίωτα. Ακόμη και μικρά πλεονάσματα μπορούν να διαταράξουν σοβαρά την αγορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για τη διαχείριση κρίσεων, εντασσόμενα πάντα σε επιχειρησιακά προγράμματα.

(38)

Στην παραγωγή και εμπορία οπωροκηπευτικών θα πρέπει να συνεκτιμώνται πλήρως οι περιβαλλοντικές πτυχές, όπως οι καλλιεργητικές πρακτικές, η διαχείριση των αποβλήτων και η διάθεση των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ποιότητας των υδάτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη συντήρηση της υπαίθρου.

(39)

Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών για όλους τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Επομένως, πρέπει να καταργηθεί η ειδική στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(40)

Προκειμένου να καταστούν οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών περισσότερο υπεύθυνες για τις χρηματοοικονομικές τους αποφάσεις και για να κατευθυνθούν οι δημόσιοι πόροι που τους διατίθενται προς τις μελλοντικές απαιτήσεις, πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρήσης των εν λόγω πόρων. Η συγχρηματοδότηση επιχειρησιακών ταμείων που συγκροτούνται από οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις τους αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο πρόσθετης χρηματοδότησης. Τα επιχειρησιακά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Προκειμένου να ελέγχονται οι ενωσιακές δαπάνες, πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο όσον αφορά τη συνδρομή που χορηγείται σε οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που συγκροτούν επιχειρησιακό ταμείο.

(41)

Στις περιφέρειες στις οποίες υστερεί η οργάνωση της παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να επιτρέπεται η χορήγηση πρόσθετης εθνικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Στην περίπτωση κρατών μελών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση από πλευράς δομών, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των συνεισφορών αυτών από την Ένωση.

(42)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, το εθνικό πλαίσιο και την εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα όσον αφορά την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εθνικού πλαισίου και των εθνικών στρατηγικών, την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή.

(43)

Είναι σημαντικό να προβλεφθούν μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα ικανά να ενισχύσουν ανταγωνιστικές δομές. Μολονότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται και να χρηματοδοτούνται από την Ένωση, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν κατάλληλες δέσμες μέτρων για τις ανάγκες των περιφερειακών φορέων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες τους, εφόσον απαιτείται, και να ενσωματώνουν τα εν λόγω μέτρα σε εθνικά προγράμματα στήριξης. Για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών υπεύθυνα θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη.

(44)

Ένα βασικό μέτρο επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία ενωσιακών οίνων. Η στήριξη της καινοτομίας μπορεί να αυξήσει την εμπορευσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτονται δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεδομένου του θετικού διαρθρωτικού αντικτύπου τους στον αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα που αποβλέπουν στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων αυτών. Το μέτρο της στήριξης για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας των οίνων, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

(45)

Τα μέσα πρόληψης, όπως η ασφάλιση της συγκομιδής, τα ταμεία αλληλοβοήθειας και η πρώιμη συγκομιδή, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, ώστε να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη προσέγγιση καταστάσεων κρίσης.

(46)

Οι διατάξεις για τη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη οριστικοποιήθηκαν, με ισχύ από το οικονομικό έτος 2015, δυνάμει του άρθρου 103ιδ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και υπό τους όρους που προβλέπονται στην ίδια διάταξη.

(47)

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των προγραμμάτων των κρατών μελών για τη στήριξη του οίνου και η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τους κανόνες: σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης από την Επιτροπή και των τροποποιήσεων των προγραμμάτων αυτών, και της ημερομηνίας εφαρμογής τους, τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης και τις δαπάνες, το κόστος διοίκησης και προσωπικού και τις ενέργειες που δύνανται να περιλαμβάνονται στα προγράμματα στήριξης των κρατών μελών, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα διενέργειας πληρωμών μέσω διαμεσολαβητών στην περίπτωση της στήριξης για ασφάλιση της συγκομιδής, κανόνες σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή, κανόνες· για τη χρήση ορισμένων όρων, κανόνες για τη διαμόρφωση ανώτατου ορίου δαπανών για την αναφύτευση αμπέλων για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους·, κανόνες για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης έργων, κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα υποχρεούνται να αποσύρουν τα υποπροϊόντα οινοποίησης, καθώς και κανόνες για τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή, ώστε να αποφευχθεί πρόσθετος διοικητικός φόρτος, κανόνες για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων ·και κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ορίζουν τις προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία των μέτρων στήριξης.

(48)

Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία των συνθηκών παραγωγής και των αποδόσεων καθώς και από τη διασπορά και την ανομοιογένεια των οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. Επιπλέον, δεδομένης της αυξανόμενης επίπτωσης που έχουν στην υγεία των μελισσών ορισμένα είδη εισβολών στις κυψέλες και ιδίως η εξάπλωση της βαρρόας σε πολλά κράτη μέλη τα τελευταία έτη, η οποία προκαλεί προβλήματα στην παραγωγή μελιού, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο, καθότι πρόκειται για ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. Υπό τις συνθήκες αυτές και για να βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ένωση.

(49)

Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα που μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος ενίσχυσης στις τελευταίες εξελίξεις και η αποτελεσματικότητα των καλυπτόμενων μέτρων για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για την επικαιροποίηση του καταλόγου των μέτρων, μέσω της προσαρμογής των υφιστάμενων μέτρων ή της προσθήκης νέων.

(50)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη μελισσοκομία, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των μελισσοκομικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών και σχετικά με τη βάση κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.

(51)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (8), η στρεμματική ενίσχυση για τον λυκίσκο αποσυνδέθηκε από την παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2010. Για να μπορέσουν οι ενώσεις παραγωγών λυκίσκου να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους όπως προηγουμένως, θα πρέπει να προβλεφθεί με ειδική διάταξη ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να χρησιμοποιεί ισοδύναμα ποσά για τις ίδιες δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις χρηματοδοτούν τους στόχους των οργανώσεων παραγωγών, ως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης, τους κανόνες για τις επιλέξιμες εκτάσεις λυκίσκου και τον υπολογισμό των ενισχύσεων.

(52)

Η ενωσιακή ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παραγωγή και να ενταχθεί στο σύστημα άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται για τις ενισχύσεις στους άλλους τομείς.

(53)

Η ενίσχυση για το παραγόμενο στην Ένωση αποκορυφωμένο γάλα και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή και για τη μεταποίηση σε καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα αποδείχθηκε αναποτελεσματική για τη στήριξη της αγοράς και θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί, μαζί με τις διατάξεις για τη χρησιμοποίηση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών.

(54)

Η απόφαση για τον τερματισμό της εφαρμογής του μεταβατικού μέτρου απαγόρευσης της φύτευσης αμπέλων στην Ένωση δικαιολογείται από την επίτευξη των βασικών στόχων της μεταρρύθμισης της οργάνωσης της ενωσιακής αγοράς οίνου που πραγματοποιήθηκε το 2008 και ιδίως από τον τερματισμό του μακροχρόνιου διαρθρωτικού πλεονάσματος της αμπελοοινικής παραγωγής και τη σταδιακή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης και του προσανατολισμού του προς την αγορά. Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις οφείλονται στη σημαντική μείωση των αμπελουργικών εκτάσεων σε ολόκληρη την Ένωση, στην απόσυρση των λιγότερο ανταγωνιστικών παραγωγών και στη σταδιακή κατάργηση ορισμένων μέτρων στήριξης της αγοράς τα οποία παρείχαν κίνητρα για μη βιώσιμες οικονομικά επενδύσεις. Η μείωση της ικανότητας προσφοράς, η στήριξη διαρθρωτικών μέτρων και η προώθηση των εξαγωγών οίνου συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη προσαρμογή στη μείωση της ενδοενωσιακής ζήτησης, η οποία οφείλεται στη σταδιακή μείωση της κατανάλωσης στα παραδοσιακώς οινοπαραγωγά κράτη μέλη.

(55)

Ωστόσο, οι προοπτικές προοδευτικής αύξησης της ζήτησης στην παγκόσμια αγορά παρέχουν κίνητρο ενίσχυσης της ικανότητας προσφοράς και, ως εκ τούτου, φύτευσης νέων αμπέλων κατά την επόμενη δεκαετία. Παρόλο που ο βασικός επιδιωκόμενος στόχος πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης προκειμένου να μην απολέσει το μερίδιο που κατέχει στην παγκόσμια αγορά, μια υπερβολικά ταχεία αύξηση νέων φυτεύσεων λόγω προσδοκώμενης μελλοντικής αύξησης της διεθνούς ζήτησης θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου, μεσοπρόθεσμα, σε καταστάσεις υπερβολικής προσφοράς, με πιθανές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες οινοπαραγωγικές περιοχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεθοδική αύξηση των αμπελοφυτεύσεων κατά την περίοδο 2016-2030, θα πρέπει να θεσπιστεί νέο σύστημα για τη διαχείρισή τους σε επίπεδο Ένωσης, με τη μορφή καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

(56)

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος αυτού, η αδειοδότηση αμπελοφυτεύσεων μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση του παραγωγού και η σχετική άδεια, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριετίας. Έτσι, οι δικαιούχοι οινοπαραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ταχεία και άμεση χρήση των αδειών που τους χορηγούνται και θα αποφεύγονται έτσι φαινόμενα κερδοσκοπίας.

(57)

Η καλλιέργεια νέων αμπέλων πρέπει να πλαισιώνεται από έναν ενωσιακό μηχανισμό διασφάλισης ο οποίος θα βασίζεται στην υποχρέωση των κρατών μελών να χορηγούν σε ετήσιa βάση άδειες για νέες φυτεύσεις που να αντιστοιχούν στο 1 % των αμπελουργικών εκτάσεων, και ταυτόχρονα θα επιτρέπει έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τη διάθεση μικρότερων εκτάσεων —συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που είναι επιλέξιμες για συγκεκριμένες προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις— σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για αντικειμενικούς λόγους και χωρίς να κάνουν διακρίσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί είναι άνω του 0 % και δεν είναι υπερβολικά περιοριστικοί σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.

(58)

Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας κατά την αδειοδότηση, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα κριτήρια, και ιδίως όταν ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που ζητούνται δια αιτήσεων αδειοδότησης υποβαλλομένων από τους παραγωγούς υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των εκταρίων που διατίθενται από τα κράτη μέλη δια των αδειοδοτήσεων.

(59)

Η χορήγηση άδειας εκρίζωσης υπάρχουσας αμπελουργικής έκτασης πρέπει να γίνεται αυτόματα, κατόπιν υποβολής αίτησης του παραγωγού και ανεξαρτήτως του μηχανισμού διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις, καθώς δεν συμβάλλει στη συνολική αύξηση των αμπελουργικών εκτάσεων. Σε συγκεκριμένες περιοχές επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χορήγηση τέτοιου είδους αδειών αναφυτεύσεων βάσει συστάσεων αναγνωρισμένων και αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων.

(60)

Αυτό το νέο καθεστώς αδειοδότησης για αμπελοφυτεύσεις δεν αφορά τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το ενωσιακό μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης και θα πρέπει να ισχύει προαιρετικά στα κράτη μέλη των οποίων οι εκτάσεις αμπελοφύτευσης υπολείπονται των καθορισμένων ορίων, παρά την εφαρμογή των δικαιωμάτων φύτευσης.

(61)

Οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να οριστούν με τρόπο που να εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερβολικών φυτεύσεων πριν από την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ορισμένο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας προκειμένου να καθορίσουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες εντός του διαστήματος από την 31η Δεκεμβρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

(62)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου καθεστώτος αδειοδότησης για τις αμπελοφυτεύσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τις προϋποθέσεις εξαίρεσης ορισμένων αμπελοφυτεύσεων από το καθεστώς, τους κανόνες που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, την προσθήκη κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, τη συνύπαρξη αμπέλων προς εκρίζωση με νεοφυτευθείσες αμπέλους και τους λόγους για τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις.

(63)

Ο έλεγχος των μη εγκεκριμένων φυτεύσεων θα πρέπει να διεξάγεται με τρόπο αποτελεσματικό προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους κανόνες του νέου καθεστώτος.

(64)

Η εφαρμογή προτύπων στην εμπορία γεωργικών προϊόντων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας και της ποιότητας των προϊόντων αυτών. Η εφαρμογή τέτοιων προτύπων είναι συνεπώς προς το συμφέρον των παραγωγών, των εμπόρων και των καταναλωτών.

(65)

Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και κατόπιν των συζητήσεων που ακολούθησαν, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθούν τα πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και η ποιότητά τους.

(66)

Για τα πρότυπα εμπορίας θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα.

(67)

Τα πρότυπα εμπορίας θα πρέπει να διαιρούνται σε υποχρεωτικούς κανόνες για συγκεκριμένους τομείς ή προϊόντα και σε προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις που καθορίζονται βάσει τομέα ή προϊόντος.

(68)

Τα πρότυπα εμπορίας θα πρέπει κατ’ αρχήν να εφαρμόζονται σε όλα τα σχετικά γεωργικά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

(69)

Οι τομείς και τα προϊόντα για τα οποία μπορούν να ισχύουν τα πρότυπα εμπορίας θα πρέπει να παρατίθενται σε κατάλογο στον παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι προσδοκίες των καταναλωτών και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για την τροποποίηση του σχετικού καταλόγου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

(70)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας καθώς και η ποιότητα ορισμένων γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και στις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων και προκειμένου να μην δημιουργούνται εμπόδια στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση προτύπων εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα, σε όλα τα στάδια εμπορίας, καθώς και παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από τα εν λόγω πρότυπα. Τα πρότυπα εμπορίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα φυσικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων, αποφεύγοντας, κατά τον τρόπο αυτό, την ουσιαστική μεταβολή της συνήθους σύστασής τους. Επιπλέον, οι προδιαγραφές εμπορίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών, λόγω των προσδοκιών και των αντιλήψεών τους. Τυχόν παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από τα πρότυπα δεν θα πρέπει να συνεπάγονται επιπλέον κόστος που θα πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους γεωργούς.

(71)

Τα πρότυπα εμπορίας θα πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να μπορεί η αγορά να εφοδιάζεται ευχερώς προϊόντα τυποποιημένης και ικανοποιητικής ποιότητας και θα πρέπει να καλύπτουν ιδίως τους τεχνικούς ορισμούς, την ταξινόμηση, την παρουσίαση, τα σήματα και την επισήμανση, τη συσκευασία, τη μέθοδο παραγωγής, τη συντήρηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, την πιστοποίηση και τις προθεσμίες, καθώς και τους περιορισμούς στη χρήση και την διάθεση.

(72)

Δεδομένου του συμφέροντος των παραγωγών να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και της καλλιέργειας ή της εκτροφής, καθώς και του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, θα πρέπει να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τόπου καλλιέργειας ή εκτροφής και/ή της προέλευσης κατά περίπτωση και στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, λαμβανομένων ταυτοχρόνως υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ορισμένων τομέων, ιδίως όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

(73)

Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, εφόσον οι εθνικές διατάξεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες δικαιολογούν παρεκκλίσεις από τα πρότυπα εμπορίας, και εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των διατάξεων αυτών με την ενωσιακή νομοθεσία. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή των ισχυόντων προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

(74)

Τα οπωροκηπευτικά προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο αν είναι καλής, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και αν αναγράφεται η χώρα προέλευσης. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης και να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες ειδικές καταστάσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά ειδικές παρεκκλίσεις από την εν λόγω προϋπόθεση.

(75)

Η πολιτική περί ποιότητας πρέπει να ακολουθείται σε ολόκληρη την Ένωση μέσω της εφαρμογής διαδικασίας πιστοποίησης των προϊόντων λυκίσκου και της απαγόρευσης της εμπορίας εκείνων των προϊόντων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της εν λόγω προϋπόθεσης και να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες ειδικές καταστάσεις, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με μέτρα που παρεκκλίνουν από την εν λόγω απαίτηση, με σκοπό την εκπλήρωση των εμπορικών απαιτήσεων που τίθενται από ορισμένες τρίτες χώρες ή αφορούν προϊόντα προοριζόμενα για ειδική χρήση.

(76)

Για ορισμένους τομείς και προϊόντα, οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των όρων ανταγωνισμού. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για τους εν λόγω τομείς και/ή προϊόντα, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία προϊόντων που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

(77)

Προκειμένου να προσαρμοστούν οι ορισμοί και οι ονομασίες πώλησης ορισμένων προϊόντων στις ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνική πρόοδο ή την ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις τροποποιήσεις, τις παρεκκλίσεις ή τις εξαιρέσεις από τους ορισμούς και τις ονομασίες πώλησης.

(78)

Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που ορίζονται για ορισμένους τομείς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τους κανόνες για τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

(79)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος ή τομέα, τα διαφορετικά στάδια εμπορίας, οι τεχνικές παράμετροι, οι τυχόν σημαντικές πρακτικές δυσκολίες και η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μεθόδων ανάλυσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τον καθορισμό ορίου ανοχής για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρότυπα πέραν του οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται ως μη συμμορφούμενη με το πρότυπο.

(80)

Πρέπει να προσδιοριστούν ορισμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη και τη χρήση ορισμένων τύπων γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών. Για την τήρηση των διεθνών προτύπων όσον αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ).

(81)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη που παράγουν περισσότερα από 50 000 εκατόλιτρα ετησίως θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες μπορεί να παραχθεί οίνος στην επικράτειά τους. Ορισμένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου θα πρέπει να αποκλειστούν.

(82)

Όσον αφορά τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν ορισμένους εθνικούς κανόνες σχετικά με τα επίπεδα ποιότητας.

(83)

Όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να αποκλείουν τη χρήση ορισμένων οινολογικών πρακτικών, θα πρέπει να επιτραπεί να διατηρούν αυστηρότερους περιορισμούς για οίνους που παράγονται στην επικράτειά τους, και θα πρέπει να επιτρέπουν την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών.

(84)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για ορισμένα προϊόντα και τομείς όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των εν λόγω προτύπων εμπορίας, καθώς και των όρων κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων που προκύπτουν από τις πειραματικές πρακτικές.

(85)

Επιπλέον των προτύπων εμπορίας, πρέπει να καθοριστούν προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις ποιότητος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενδείξεις που περιγράφουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων, της καλλιέργειας/εκτροφής ή της μεταποίησης δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά στην αγορά και ότι οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται τις ενδείξεις αυτές για την αναγνώριση συγκεκριμένων ιδιοτήτων του προϊόντων. Δεδομένων των στόχων του παρόντος κανονισμού και για λόγους σαφήνειας, οι υφιστάμενες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας θα πρέπει να παρατεθούν σε κατάλογο στον παρόντα κανονισμό.

(86)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη διάθεση αμπελοοινικών προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή των εθνικών κανόνων όσον αφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση των όρων χρήσης αμπελοοινικών προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(87)

Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση στην αγορά και οι εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας και τα διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων και τη θέσπιση των όρων χρήσης τους, την τροποποίηση των όρων χρήσης μιας προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης και την ακύρωσή της.

(88)

Προκειμένου να συνυπολογίζονται τα χαρακτηριστικά ορισμένων τομέων και οι προσδοκίες των καταναλωτών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση και άλλων λεπτομερών προϋποθέσεων εισαγωγής μιας πρόσθετης αποκλειστικής ένδειξης.

(89)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των προϊόντων που περιγράφονται με προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις με τους ισχύοντες όρους χρήσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων κανόνων χρήσης των προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων.

(90)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων γεωργικών προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ένωσης ως προς τα πρότυπα εμπορίας και που επιτρέπουν τη λήψη μέτρων τα οποία παρεκκλίνουν από τους κανόνες που ορίζουν ότι τα προϊόντα τίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά και τους κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

(91)

Οι διατάξεις που αφορούν τον οίνο θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

(92)

Η έννοια των οίνων ποιότητας στην Ένωση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οφείλονται στη γεωγραφική προέλευση του οίνου. Οι οίνοι αυτοί ταυτοποιούνται προς όφελος των καταναλωτών με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Προκειμένου να υπάρξει ένα διαφανές και πιο εμπεριστατωμένο πλαίσιο για την υποστήριξη των ισχυρισμένων όσον αφορά την ποιότητα των σχετικών προϊόντων, θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα στο οποίο οι αιτήσεις για τις ονομασίες προέλευσης ή τις γεωγραφικές ενδείξεις θα εξετάζονται σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται στο πλαίσιο της ενωσιακής οριζόντιας πολιτικής για την ποιότητα των τροφίμων πλην του οίνου και των αλκοολούχων ποτών, η οποία ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(93)

Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερες διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν.

(94)

Προκειμένου να απολαύουν προστασίας στην Ένωση, οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις των οίνων θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταχωρίζονται σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με διαδικαστικούς κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή.

(95)

Πρόσβαση στην προστασία θα πρέπει να έχουν οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών οι οποίες προστατεύονται στη χώρα καταγωγής τους.

(96)

Η διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα να ασκεί τα δικαιώματά του υποβάλλοντας τις ενστάσεις του.

(97)

Οι καταχωριζόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να προστατεύονται από χρήσεις που εκμεταλλεύονται τη φήμη των συμμορφουμένων προϊόντων. Για την προαγωγή του θεμιτού ανταγωνισμού και προς αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών, η προστασία αυτή θα πρέπει επίσης να επεκταθεί σε προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I των Συνθηκών.

(98)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων που να επιτρέπουν τη χρήση ονομασίας οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου η οποία περιλαμβάνει ή συνίσταται σε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

(99)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων κριτηρίων για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και τους περιορισμούς και τις παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

(100)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις.

(101)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των νομίμων δικαιωμάτων ή τα συμφέροντα των παραγωγών και των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά το είδος των αιτούντων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης· τους όρους που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και τις διαδικασίες τροποποίησης, ανάκλησης και μετατροπής προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτή η εξουσιοδότηση θα πρέπει επίσης να καλύπτει; τους όρους που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις· τους όρους για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία ή η τροποποίηση αυτής της προστασίας· και τους όρους που αφορούν τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος.

(102)

Προκειμένου διασφαλιστεί επαρκής προστασία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά περιορισμούς που άπτονται της προστατευόμενης ονομασίας.

(103)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν θίγονται άνευ λόγου από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις ονομασίες οίνων στις οποίες έχει χορηγηθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009, ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων που αφορούν αυτές τις ονομασίες οίνων, τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, και τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος.

(104)

Ορισμένες ενδείξεις χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην Ένωση και παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και την ποιότητα των οίνων, συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που παρέχουν οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις. Προκειμένου να εξασφαλίζονται η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ο θεμιτός ανταγωνισμός και να αποφεύγεται η παραπλάνηση των καταναλωτών, οι παραδοσιακές αυτές ενδείξεις θα πρέπει να μπορούν να προστατεύονται εντός της Ένωσης.

(105)

Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τη γλώσσα και την ορθογραφία προστατευόμενων παραδοσιακών ενδείξεων.

(106)

Για να διασφαλιστεί η προστασίατων νομίμων δικαιωμάτων των παραγωγών και των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με: το είδος των αιτούντων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προστασίας παραδοσιακής ένδειξης, τις προϋποθέσεις εγκυρότητας των αιτήσεων αναγνώρισης παραδοσιακής ένδειξης· τους λόγους υποβολής ένστασης κατά της προτεινόμενης προστασίας μιας παραδοσιακής ένδειξης· το εύρος της προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με εμπορικά σήματα, προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις, προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, ομώνυμα ή ορισμένες ονομασίες οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου· τους λόγους της ανάκλησης μιας παραδοσιακής ένδειξης· την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ή αιτημάτων· και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τις αιτήσεις προστασίας παραδοσιακής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή, της διαδικασίας ένστασης και των διαδικασιών ανάκλησης και τροποποίησης.

(107)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα ορισμένων πράξεων για τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα τρίτων χωρών και της πρόβλεψης σχετικών παρεκκλίσεων.

(108)

Η περιγραφή, η ονομασία και η παρουσίαση των προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις προοπτικές εμπορίας τους. Οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων μπορούν να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να λαμβάνουν υπόψη τα έννομα συμφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών. Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να προβλεφθούν ενωσιακοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση.

(109)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τον καθορισμό των εξαιρετικών περιστάσεων στις οποίες δικαιολογείται η παράλειψη της μνείας των όρων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη».

(110)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον τομέα του οίνου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την παρουσίαση και τη χρήση ενδείξεων επισήμανσης πέραν αυτών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και σχετικά με ορισμένες υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις και την παρουσίαση.

(111)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των έννομων συμφερόντων των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά την προσωρινή επισήμανση και την παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, εφόσον η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

(112)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί φορείς, θαπρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά μεταβατικές διατάξεις για τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Αυγούστου 2009.

(113)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με και τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες επισήμανσης και παρουσίασης για προϊόντα προς εξαγωγή, όταν το απαιτεί η νομοθεσία της οικείας τρίτης χώρας.

(114)

Ακόμη και μετά το τέλος του συστήματος ποσόστωσης θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητα ειδικά μέσα για τη διασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις που θα διέπουν τις γραπτές ενδοκλαδικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους.

(115)

Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος της ζάχαρης του 2006 επέφερε εκτεταμένες μεταβολές στον ενωσιακό τομέα της ζάχαρης. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων να ολοκληρώσουν την προσαρμογή τους στη νέα κατάσταση της αγοράς και να ενισχυθεί το επίπεδο προσανατολισμού του κλάδου προς την αγορά, το ισχύον σύστημα ποσοστώσεων για τη ζάχαρη θα πρέπει να παραταθεί μέχρι την κατάργησή του στο τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017.

(116)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για: την επικαιροποίηση των τεχνικών ορισμών που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα· την επικαιροποίηση των όρων αγοράς για τις ενδοκλαδικές συμφωνίες αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων κατά τον παρόντα κανονισμό· και περαιτέρω κανόνες για τον καθορισμό του μεικτού βάρους, του απόβαρου και της περιεκτικότητας σε σάκχαρα της ζάχαρης που παραδίδεται σε μια επιχείρηση, καθώς και για τον πολτό τεύτλων.

(117)

Η πρόσφατη εμπειρία έχει καταδείξει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης περιόδου των ποσοστώσεων ζάχαρης.

(118)

Για να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να συνεκτιμώνται δεόντως τα συμφέροντα όλων των μερών, και με δεδομένη την ανάγκη πρόληψης κάθε διατάραξης της αγοράς, θαπρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με; τους όρους παράδοσης και τις συμβάσεις προμηθείας· την επικαιροποίηση των όρων αγοράς ζαχαροτεύτλων κατά τον παρόντα κανονισμό και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ζάχαρης όταν κατανέμουν μεταξύ των πωλητών τεύτλων τις ποσότητες τεύτλων που θα καλύπτονται από συμβάσεις παράδοσης συναπτόμενες πριν τη σπορά.

(119)

Για την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων για την παραγωγή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιείται βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης.

(120)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις που παράγουν ή επεξεργάζονται ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι ινουλίνης τηρούν τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη χορήγηση και την ανάκληση της έγκρισης αυτών των επιχειρήσεων, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

(121)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να συνεκτιμώνται δεόντως τα συμφέροντα όλων των μερών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την σημασία των όρων για τη λειτουργία του συστήματος των ποσοστώσεων και τους όρους που διέπουν τις πωλήσεις προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

(122)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των καλλιεργητών στη λήψη αποφάσεων για τη μεταφορά ορισμένης ποσότητας παραγωγής στην επόμενη περίοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στη Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη μεταφορά ζάχαρης στην επόμενη περίοδο.

(123)

Για την καλύτερη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή απογραφή του δυναμικού παραγωγής τους, βάσει του αμπελουργικού μητρώου. Για να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν τα στοιχεία της απογραφής, η στήριξη της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής θα πρέπει να περιορίζεται στα κράτη μέλη εκείνα που έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά.

(124)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η επαλήθευση του δυναμικού παραγωγής από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με το περιεχόμενο του αμπελουργικού μητρώου και τις εξαιρέσεις.

(125)

Για μια ικανοποιητική ιχνηλασιμότητα των σχετικών προϊόντων, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει να απαιτείται για όλα τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό να κυκλοφορούν εντός της Ένωσης με συνοδευτικό έγγραφο.

(126)

Προκειμένου να διευκολύνονται η μεταφορά προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και ο έλεγχός της από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά: τους κανόνες για το συνοδευτικό έγγραφο και τη χρήση του· τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το συνοδευτικό έγγραφο θεωρείται ότι πιστοποιεί προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις· την υποχρέωση τήρησης βιβλίου και τη χρήση του· τον προσδιορισμό των προσώπων που υπέχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή· καθώς και τις εργασίες που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο.

(127)

Επειδή δεν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία για τυποποιημένες γραπτές συμβάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου των συμβάσεων, να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συμβάσεων αυτών, τηρουμένου πάντοτε του ενωσιακού δικαίου και, κυρίως, χωρίς να θίγεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς. Με δεδομένη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στο σύνολο της Ένωσης και για λόγους επικουρικότητας είναι σκόπιμο να παραμείνει η εν λόγω απόφαση στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντούτοις, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστούν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα για τις εν λόγω συμβάσεις και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς, θα πρέπει να καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο ορισμένοι βασικοί όροι για τη χρήση των συμβάσεων. Όλοι οι βασικοί όροι θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι τα καταστατικά ορισμένων γαλακτοκομικών συνεταιρισμών ενδέχεται να περιλαμβάνουν κανόνες παρομοίου αποτελέσματος, οι εν λόγω συνεταιρισμοί θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσονται από την απαίτηση σύναψης συμβάσεων, για λόγους απλούστευσης. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος σύναψης συμβάσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει αυτές να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου η συλλογή του γάλακτος από τους γεωργούς και η παράδοσή του στους μεταποιητές πραγματοποιούνται από ενδιάμεσες επιχειρήσεις.

(128)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους έναντι των μεταποιητών, κάτι που θα έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι της ΚΓΠ, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ η οποία να επιτρέπει σε οργανώσεις παραγωγών που έχουν συγκροτηθεί από γαλακτοπαραγωγούς ή σε ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται συλλογικά με μια γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή, για ένα μέρος ή για το σύνολο της παραγωγής νωπού γάλακτος των μελών τους. Προκειμένου να διατηρηθούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς. Για να μην θιγεί η αποτελεσματική λειτουργία των συνεταιρισμών και για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να οριστεί ότι, όταν η συμμετοχή γεωργού σε συνεταιρισμό συνεπάγεται υποχρέωση παράδοσης νωπού γάλακτος —όσον αφορά το σύνολο ή μέρος της γαλακτοπαραγωγής του γεωργού— σύμφωνα με όρους που τίθενται στο καταστατικό του συνεταιρισμού ή σε κανόνες ή αποφάσεις που βασίζονται σε αυτό, οι όροι αυτοί δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσω οργάνωσης παραγωγών.

(129)

Δεδομένης της σημασίας των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων κυρίως για τις ευάλωτες αγροτικές περιοχές και προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστιθέμενη αξία και να διατηρηθεί η ποιότητα ιδιαίτερα των τυριών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και δεδομένης της επερχόμενης εκπνοής του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν κανόνες για τη ρύθμιση του συνόλου της προσφοράς τέτοιων τυριών που παράγονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή κατόπιν αίτησης διεπαγγελματικής οργάνωσης, οργάνωσης παραγωγών ή ομάδας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να στηρίζεται από τη μεγάλη πλειονότητα των γαλακτοπαραγωγών, οι οποίοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας του γάλακτος που χρησιμοποιείται για το εν λόγω τυρί και, στην περίπτωση διοργανικών οργανώσεων και ομάδων, θα πρέπει να στηρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των τυροκόμων, οι οποίοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του εν λόγω τυριού.

(130)

Για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, η Επιτροπή χρειάζεται έγκαιρες πληροφορίες για τις παραδιδόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο πρώτος αγοραστής διαβιβάζει τακτικά τις πληροφορίες στα κράτη μέλη και ότι το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή.

(131)

Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους μπορούν να είναι χρήσιμες για τη συγκέντρωση της προσφοράς, τη βελτίωση της εμπορίας, τον προγραμματισμό και την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού, τη διενέργεια ερευνών, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την παροχή τεχνικής βοήθειας, τη διαχείριση υποπροϊόντων και τη διαχείριση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που τίθενται στη διάθεση των μελών τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων.

(132)

Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και της διαφάνειας στην αγορά.

(133)

Οι υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να επεκταθούν, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα αναγνώρισης κατόπιν αίτησης δυνάμει καταστατικών καταρτισμένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για ορισμένους τομείς. Ειδικότερα, τα κριτήρια αναγνώρισης και τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι φορείς αυτοί συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών και ελέγχονται βάσει κανόνων που επιτρέπουν στους παραγωγούς-μέλη να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στην οργάνωσή τους και τις αποφάσεις της.

(134)

Οι ισχύουσες διατάξεις σε διάφορους τομείς, οι οποίες ενισχύουν τον αντίκτυπο των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, επιτρέποντας στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επεκτείνουν ορισμένους κανόνες των οργανώσεων αυτών σε επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη τους αποδείχτηκαν αποτελεσματικές και θα πρέπει να εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να επεκταθούν σε όλους τους τομείς.

(135)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον οικείο γεωργικό πληθυσμό.

(136)

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις να ενεργήσουν με σκοπό την ευκολότερη προσαρμογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων των ενεργειών ανάκλησης από την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με: μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα· προάγουν την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας· διευκολύνουν την καταγραφή των τάσεων των τιμών στην αγορά,·και επιτρέπουν την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

(137)

Για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς του οίνου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων αυτών θα πρέπει να αποκλείει πρακτικές που μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό.

(138)

Λαμβανομένου υπόψη ότι η χρήση τυποποιημένων γραπτών συμβάσεων στον γαλακτοκομικό τομέα καλύπτεται από χωριστές διατάξεις, η χρήση τέτοιων συμβάσεων θα μπορούσε να συνεισφέρει επίσης στην ενίσχυση της ευθύνης των επιχειρήσεων σε άλλους τομείς και στην καλύτερη συνειδητοποίηση από τις επιχειρήσεις της ανάγκης να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα μηνύματα της αγοράς, να μεριμνούν για την καλύτερη μετάδοση των τιμών και να προσαρμόζουν την προσφορά στη ζήτηση, καθώς να συνεισφέρουν στην αποφυγή ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Απουσία ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με αυτού του είδους τις συμβάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου για τις συμβάσεις, να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συμβάσεων αυτών, υπό τον όρο ότι τηρείται συγχρόνως το ενωσιακό δίκαιο και, κυρίως, δεν θίγεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης της αγοράς.

(139)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής και, με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς του τομέα του βοείου κρέατος και του ελαιολάδου, καθώς και για τους παραγωγούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους έναντι των επιχειρήσεων που έπονται στην αλυσίδα του εφοδιασμού, κάτι που θα φέρει δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας αυτής. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων της ΚΓΠ, οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να μπορούν να διαπραγματεύονται, τηρουμένων ορισμένων ποσοτικών περιορισμών, τους όρους συμβάσεων παράδοσης, περιλαμβανομένων των τιμών, για μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των μελών τους, εφόσον οι οργανώσεις αυτές επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους της συγκέντρωσης της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που παράγουν τα μέλη τους και της βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής, και εφόσον η επιδίωξη των σκοπών αυτών οδηγεί στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων, η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες της οργάνωσης παραγωγών να συνεισφέρουν συνολικά στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες σημαντικές ως προς τον όγκο της παραγωγής και ως προς το κόστος της παραγωγής και της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά.

(140)

Για τη διασφάλιση της προστιθέμενης αξίας και τη διατήρηση της ποιότητας ιδίως του χοιρομεριού που απολαύει προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, βάσει αυστηρών προϋποθέσεων, να εφαρμόζουν κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς του συγκεκριμένου είδους χοιρομεριού, εφόσον οι εν λόγω κανόνες στηρίζονται από τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών και, κατά περίπτωση, των παραγωγών χοιρείου κρέατος στη γεωγραφική περιοχή με την οποία συνδέεται το συγκεκριμένο είδος χοιρομεριού.

(141)

Η υποχρέωση καταχώρισης όλων των συμβάσεων προμήθειας λυκίσκου που παράγεται στην Ένωση είναι επαχθής και θα πρέπει να καταργηθεί.

(142)

Για να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων ορίζονται με σαφήνεια και να προάγεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους χωρίς να επιβάλλεται περιττή διοικητική επιβάρυνση και χωρίς να υπονομεύεται η αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι ιδίως σε σχέση με όσους δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με:

τους κανόνες για τους συγκεκριμένους σκοπούς που μπορεί, πρέπει ή δεν πρέπει να επιδιώκονται από τις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, και, κατά περίπτωση, θα πρέπει να προστίθενται σε αυτούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό· τους κανόνες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα καταστατικά των οργανώσεων πλην των οργανώσεων παραγωγών, τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων παρεκκλίσεων, τη δομή, τη διάρκεια συμμετοχής, το μέγεθος, τη δημοκρατική λογοδοσία και τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, καθώς τα αποτελέσματα συγχωνεύσεων· τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, αναστολής και ανάκλησης της αναγνώρισης και τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τις απαιτήσεις λήψης διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης·

τις διακρατικές οργανώσεις και ενώσεις και τους κανόνες που αφορούν τη διοικητική συνδρομή στην περίπτωση διακρατικής συνεργασίας· τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς υπεργολάβους, κατόπιν έγκρισης των κρατών μελών, και τους σχετικούς όρους, τη φύση των δραστηριοτήτων που μπορούν να ανατίθενται σε εξωτερικούς υπεργολάβους, καθώς και την παροχή τεχνικών μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου όγκου ή της αξίας της εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων, τους κανόνες για τον υπολογισμό της ποσότητας του νωπού γάλακτος που καλύπτεται από τις διαπραγματεύσεις που διενεργεί οργάνωση παραγωγών, την αποδοχή μελών που δεν είναι παραγωγοί, όταν πρόκειται για οργάνωση παραγωγών, ή που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών, όταν πρόκειται για ένωση οργανώσεων παραγωγών·

την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων σε μη μέλη και την υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και της διάθεσης των καταβαλλόμενων εισφορών από τις οργανώσεις αυτές και ενός καταλόγου αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές οικονομικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του ορισμού τους από την Επιτροπή, τις ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν από την επέκταση τους, τα πρόσωπα ή τις οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι εισφορές μπορούν να επιβληθούν, καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να απαιτεί την απόρριψη ή την ανάκληση επέκτασης των κανόνων ή υποχρεωτικών εισφορών.

(143)

Η παρακολούθηση των εμπορικών ροών αποτελεί πρωτίστως θέμα διαχείρισης το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευελιξία. Η απόφαση για τη θέσπιση απαιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών θα πρέπει να λαμβάνεται με συνεκτίμηση της αναγκαιότητας των πιστοποιητικών για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, ειδικότερα, της αναγκαιότητας για την παρακολούθηση των εισαγωγών ή εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων.

(144)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και τα ισχύοντα ενωσιακά κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, η ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στο εμπόριο και την αγορά και των εισαγωγών και εξαγωγών, η ανάγκη υγιούς διαχείρισης της αγοράς και η ανάγκη μείωσης του διοικητικού φόρτου, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τον κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής και τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται προσκόμιση τέτοιου είδους πιστοποιητικού.

(145)

Προκειμένου να προβλεφθούν περαιτέρω στοιχεία του συστήματος πιστοποιητικών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων που περιλαμβάνουν κανόνες για: τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πιστοποιητικό, τα έννομα αποτελέσματά του και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύει όριο ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής ή εξαγωγής της ποσότητας που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή κατά τις οποίες πρέπει να αναγράφεται η καταγωγή, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκδοση του πιστοποιητικού εισαγωγής ή η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ως προϋπόθεση την προσκόμιση εγγράφου εκδοθέντος από τρίτη χώρα ή οντότητα που να πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, την προέλευση, τη γνησιότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων · τη μεταβίβαση του πιστοποιητικού ή περιορισμούς της δυνατότητας μεταβίβασής του· πρόσθετες προϋποθέσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για την κάνναβη και την αρχή της διοικητικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών· καθώς και τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες απαιτείται ή δεν απαιτείται κατάθεση εγγύησης με την οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται ή εξάγονται εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

(146)

Τα βασικά στοιχεία των δασμών που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα βάσει των συμφωνιών του ΠΟΕ και διμερών συμφωνιών ορίζονται στο κοινό δασμολόγιο. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα θέσπισης μέτρων για τον λεπτομερή υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών σύμφωνα με τα εν λόγω βασικά στοιχεία.

(147)

Για ορισμένα προϊόντα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει το σύστημα τιμής εισόδου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του εν λόγω συστήματος, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τον έλεγχο της δηλούμενης τιμής ενός φορτίου με τη χρήση κατ’ αποκοπήν αξίας εισαγωγής και τη θέσπιση όρων για την κατάθεση εγγύησης.

(148)

Για την πρόληψη ή την εξουδετέρωση δυσμενών επιπτώσεων στην ενωσιακή αγορά οι οποίες μπορούν να προκύψουν από εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων θα πρέπει να υπόκεινται στην καταβολή συμπληρωματικού δασμού, εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι.

(149)

Υπό ορισμένους όρους, κρίνεται σκόπιμο το άνοιγμα και η διαχείριση εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ ή από άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. Όσον αφορά τις εισαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις, η μέθοδος διαχείρισης που υιοθετείται πρέπει να δίνει τη δέουσα βαρύτητα στις ανάγκες εφοδιασμού της υφιστάμενης και αναδυόμενης ενωσιακής αγοράς παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης ως προς την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη συνέχεια του εφοδιασμού, καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας της αγοράς.

(150)

Για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή 2 000 000 τόνων αραβοσίτου και 300 000 τόνων σόργου στην Ισπανία και τις δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή 500 000 τόνων αραβοσίτου στην Πορτογαλία, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση των κανόνων που είναι αναγκαίοι για να διεξάγονται οι υποκείμενες σε δασμολογική ποσόστωση εισαγωγές και, ενδεχομένως, η δημόσια αποθεματοποίηση των εισαγόμενων ποσοτήτων από τους οργανισμούς πληρωμών των οικείων κρατών μελών.

(151)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στις διαθέσιμες ποσότητες και η ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με: τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης· τη θέσπιση κανόνων για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ επιχειρήσεων και, όπου απαιτείται, για τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων· την επιβολή της κατάθεσης εγγύησης ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή στην δασμολογική ποσόστωση· και την πρόβλεψη, όπου απαιτείται, τυχόν ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, απαιτήσεων ή περιορισμών που εφαρμόζονται στη δασμολογική ποσόστωση, όπως καθορίζονται στη διεθνή συμφωνία ή άλλη σχετική πράξη.

(152)

Τα γεωργικά προϊόντα μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτες χώρες, εφόσον πληρούν ορισμένες προδιαγραφές και/ή προϋποθέσεις τιμής. Για την ορθή εφαρμογή του συστήματος αυτού, είναι αναγκαία η διοικητική συνεργασία μεταξύ των αρχών της τρίτης χώρας εισαγωγής και των αρχών της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό εκδοθέν στην Ένωση.

(153)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που εξάγονται μπορούν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείριση κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την απαίτηση έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος και διεξαγωγής των κατάλληλων ελέγχων, εγγράφου που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.

(154)

Προκειμένου να μη διαταράσσεται από παράνομες καλλιέργειες η αγορά κάνναβης που προορίζεται για την παραγωγή ινών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει έλεγχο των εισαγωγών κάνναβης και σπόρων κάνναβης, προκειμένου να παρέχονται ορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα των εν λόγω προϊόντων σε τετραϋδροκανναβινόλη. Επιπλέον, η εισαγωγή σπόρων κάνναβης, εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπόκειται σε καθεστώς ελέγχου που να προβλέπει σύστημα έγκρισης των εισαγωγέων.

(155)

Σε ολόκληρη την Ένωση επιδιώκεται πολιτική ποιότητας όσον αφορά τα προϊόντα στον τομέα του λυκίσκου. Στην περίπτωση των εισαγόμενων προϊόντων, πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις που διασφαλίζουν την εισαγωγή μόνο προϊόντων που ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα στοιχειώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να ισχύουν οι υποχρεώσεις που αφορούν τη βεβαίωση ισοτιμίας και την επισήμανση της συσκευασίας.

(156)

Η Ένωση έχει συνάψει αρκετούς διακανονισμούς προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά με τρίτες χώρες, οι οποίοι επιτρέπουν στις χώρες αυτές να εξάγουν ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στην Ένωση υπό ευνοϊκούς όρους. Πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν για ορισμένο διάστημα οι σχετικές διατάξεις για την αξιολόγηση των αναγκών των εργοστασίων εξευγενισμού σε ζάχαρη που προορίζεται για εξευγενισμό και, υπό ορισμένες συνθήκες, η παροχή αδειών εισαγωγής μόνο σε ειδικευμένους χρήστες σημαντικών ποσοτήτων εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου οι οποίοι θεωρούνται επιχειρήσεις ασχολούμενες αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εισαγόμενη ζάχαρη που προορίζεται για εξευγενισμό υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη χρήση των όρων εφαρμογής των διακανονισμών εισαγωγής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση λήψης πιστοποιητικού εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης εγγύησης, και τους κανόνες που διέπουν τις προς επιβολή διοικητικές κυρώσεις.

(157)

Το καθεστώς τελωνειακών δασμών επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της εσωτερικής αγοράς και των δασμών μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να μην αφεθεί απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι ενδεχόμενων συνακόλουθων διαταράξεων, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

(158)

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί η αναστολή της χρήσης ρυθμίσεων ενεργητικής και παθητικής τελειοποίησης σε περίπτωση που η ενωσιακή αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από τις ρυθμίσεις αυτές.

(159)

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά και υπόκεινται στους περιορισμούς εκ των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στον ΠΟΕ, πρέπει να διατηρηθούν ως μέτρο που μπορεί να καλύπτει ορισμένα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, όταν οι συνθήκες στην εσωτερική αγορά είναι τέτοιες που να δικαιολογούν τη λήψη έκτακτων μέτρων. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία και την ποσότητα και, με την επιφύλαξη της εφαρμογής έκτακτων μέτρων, η διαθέσιμη επιστροφή πρέπει να είναι μηδενική.

(160)

Η τήρηση των ορίων εκπεφρασμένων ως προς την αξία θα πρέπει να διασφαλίζεται τη στιγμή του καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή μέσω του ελέγχου των πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Η παρακολούθηση θα πρέπει να διευκολυνθεί με τον υποχρεωτικό προκαθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, παράλληλα με την πρόβλεψη της δυνατότητας, σε περίπτωση διαφοροποιημένων επιστροφών, μεταβολής του καθορισμένου προορισμού εντός μιας γεωγραφικής ζώνης στην οποία εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε περίπτωση μεταβολής του προορισμού, θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή κατά την εξαγωγή που εφαρμόζεται στον πραγματικό προορισμό, αφού καθοριστεί ανώτατο όριο για το ποσό που εφαρμόζεται στον προκαθορισμένο προορισμό.

(161)

Η συμμόρφωση με τα ποσοτικά όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης. Προς τον σκοπό αυτό, για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να χορηγούνται εντός των διαθέσιμων ορίων, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί για κάθε σχετικό προϊόν. Εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα πρέπει να επιτρέπονται μόνο για τα μεταποιημένα προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I των Συνθηκών και για τα οποία δεν ισχύουν ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από την απαίτηση αυστηρής συμμόρφωσης με τους κανόνες διαχείρισης, όταν οι εξαγωγές για τις οποίες χορηγείται επιστροφή δεν είναι πιθανόν να υπερβούν την καθορισμένη ποσότητα.

(162)

Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων βοοειδών, θα πρέπει να παρέχονται και να καταβάλλονται επιστροφές κατά την εξαγωγή μόνον εάν τηρούνται οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

(163)

Για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος επιστροφών κατά την εξαγωγή, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης που να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

(164)

Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις και τις αρχές, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με πράξεις για τον καθορισμό ορίων κάτω από τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ή η προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής, για τον καθορισμό των προορισμών ή των δραστηριοτήτων για τις οποίες δικαιολογείται η απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εξαγωγής και για την πρόβλεψη της δυνατότητας χορήγησης, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, πιστοποιητικών εξαγωγής εκ των υστέρων.

(165)

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην κάλυψη του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης και της τελικής καταβολής της επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με κανόνες για: τον καθορισμό διαφορετικής ημερομηνίας για την επιστροφή· την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των όρων κατάθεσης και αποδέσμευσης της εγγύησης· τις πρόσθετες αποδείξεις σε περιπτώσεις αμφιβολίας σχετικά με τον πραγματικό προορισμό των προϊόντων και της δυνατότητας επανεισαγωγής στην τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης, τους προορισμούς που εξομοιώνονται με εξαγωγές από την Ένωση και την ένταξη προορισμών εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που είναι επιλέξιμοι για επιστροφές κατά την εξαγωγή.

(166)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις επιστροφές κατά την εξαγωγή μεταξύ των εξαγωγέων των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών, καθώς και των προϊόντων που προκύπτουν από την μεταποίηση αυτών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων κανόνων για τα γεωργικά προϊόντα στα προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων.

(167)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από επιστροφές κατά την εξαγωγή εξάγονται από την τελωνειακή επικράτεια της Ένωσης, να αποφεύγεται η επιστροφή τους στην εν λόγω επικράτεια, καθώς και να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η συγκέντρωση και η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την άφιξη στη χώρα προορισμού των προϊόντων που δικαιούνται επιστροφή κατά την εξαγωγή σε περίπτωση διαφοροποιημένων επιστροφών, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με κανόνες για: την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρώνεται η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας προσωρινής επανεισόδου, τη μεταποίηση στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τα προϊόντα που δικαιούνται επιστροφή κατά την εξαγωγή στο διάστημα αυτό, τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την άφιξη στον προορισμό για να είναι επιλέξιμα για διαφοροποιημένες επιστροφές· τα κατώτατα όρια επιστροφής κατά την εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους οι εξαγωγείς μπορούν να απαλλάσσονται από την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους φορείς των αποδεικτικών στοιχείων άφιξης σε προορισμό όπου ισχύουν διαφοροποιημένες επιστροφές.

(168)

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν τους όρους καλής μεταχείρισης των ζώων και να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή εκτέλεση των δαπανών για επιστροφές κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που εξαρτώνται από την τήρηση απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των ζώων, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων εκτός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ανεξάρτητων τρίτων μερών.

(169)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση συγκεκριμένων απαιτήσεων και όρων για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή, καθώς και για τον καθορισμό συντελεστών για τον υπολογισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, λαμβανομένης υπόψη της διαδικασίας παλαίωσης ορισμένων αλκοολούχων ποτών που παράγονται από σιτηρά.

(170)

Οι ελάχιστες τιμές εξαγωγής για τους βολβούς ανθέων δεν είναι πλέον χρήσιμες και θα πρέπει να καταργηθούν.

(171)

Σύμφωνα με το άρθρο 42 ΣΛΕΕ, οι διατάξεις της ΣΛΕΕ που αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφοι 2 ΣΛΕΕ.

(172)

Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του γεωργικού τομέα και της εξάρτησής του από την ορθή λειτουργία του συνόλου της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σε όλους τους σχετικούς τομείς της τροφικής αλυσίδας, οι οποίες μπορούν να είναι πολυάριθμες, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον κανόνα περί εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζεται στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ. Προς αυτόν τον σκοπό, απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Επιτροπή, κατά περίπτωση, αποτελούν κατάλληλο μέσο καθοδήγησης των επιχειρήσεων και των λοιπών σχετικών ενδιαφερομένων.

(173)

Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι κανόνες ανταγωνισμού που αφορούν τις συμφωνίες, τις αποφάσεις και τις πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 101 ΣΛΕΕ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων, εφόσον δεν η εφαρμογή τους δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ.

(174)

Θα πρέπει να επιτρέπεται ειδική προσέγγιση στην περίπτωση οργανώσεων γεωργών ή παραγωγών ή ενώσεών τους των οποίων στόχος είναι η από κοινού παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων ή η χρήση κοινών εγκαταστάσεων, εκτός εάν η εν λόγω κοινή δράση αποκλείει τον ανταγωνισμό ή θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ.

(175)

Με την επιφύλαξη της ρύθμισης της προσφοράς ορισμένων προϊόντων, όπως το τυρί και το χοιρομέρι που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ή ο οίνος, για τον οποίο ισχύει ένα ειδικό σύνολο κανόνων, θα πρέπει να ακολουθείται ειδική προσέγγιση όσον αφορά ορισμένες δραστηριότητες των διεπαγγελματικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε κατακερματισμό των αγορών, δεν επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της ΚΟΑ, δεν διαστρεβλώνουν και δεν εξαλείφουν τον ανταγωνισμό, δεν συνεπάγονται καθορισμό τιμών ή ποσοστώσεων και δεν προκαλούν διακρίσεις.

(176)

Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Για τον λόγο αυτό, στα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει, κατά κανόνα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΣΛΕΕ που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Παρά ταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, όταν υφίστανται τέτοιες εξαιρέσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει κατάλογο των υφισταμένων, των νέων ή των προτεινόμενων εθνικών ενισχύσεων, να διατυπώνει τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις στα κράτη μέλη και να τους προτείνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

(177)

Οι διατάξεις για την πριμοδότηση εκρίζωσης και ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα δεν θα πρέπει να αποκλείουν αφ’ εαυτών τις εθνικές ενισχύσεις για τους ίδιους σκοπούς.

(178)

Λόγω της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης της παραγωγής και εμπορίας ταράνδων και προϊόντων ταράνδων, η Φινλανδία και η Σουηδία θα πρέπει να συνεχίσουν να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις στον τομέα αυτόν.

(179)

Στη Φινλανδία, η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων υπόκειται σε ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά τον τομέα αυτό πέραν των γενικών επιπτώσεων της μεταρρύθμισης για τη ζάχαρη. Επομένως, θα πρέπει να επιτραπεί στο εν λόγω κράτος μέλος να καταβάλλει στους οικείους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων εθνικές ενισχύσεις σε μόνιμη βάση.

(180)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καταβάλλουν εθνικές ενισχύσεις για τη συγχρηματοδότηση των μελισσοκομικών μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό καθώς και για την προστασία των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν για λόγους διαρθρωτικούς ή φυσικούς ή βάσει προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, με εξαίρεση τις εθνικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την παραγωγή ή το εμπόριο.

(181)

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε καθεστώτα για τη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών στα τρόφιμα θα πρέπει να μπορούν, επιπλέον της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγούν και εθνικές ενισχύσεις για την προμήθεια των προϊόντων και για ορισμένες συναφείς δαπάνες.

(182)

Για την αντιμετώπιση αιτιολογημένων περιπτώσεων κρίσεων ακόμα και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις για απόσταξη σε περιπτώσεις κρίσης εντός συνολικού δημοσιονομικού ορίου ίσου προς το 15 % της αντίστοιχης αξίας του συγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους μέλους για το εθνικό του πρόγραμμα στήριξης. Πριν από τη χορήγησή τους, οι εν λόγω εθνικές ενισχύσεις πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και να εγκρίνονται.

(183)

Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εθνικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του προηγούμενου ενωσιακού καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος. Για λόγους σαφήνειας, δεδομένου ότι πρόκειται να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός, αυτές οι εθνικές ενισχύσεις πρέπει να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(184)

Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα παρέμβασης για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών διατάραξης των αγορών. Θα πρέπει να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυτών.

(185)

Για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών διατάραξης των αγορών λόγω σημαντικών αυξομειώσεων των τιμών στις εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή άλλων γεγονότων και περιστάσεων που διαταράσσουν ή απειλούν να διαταράξουν την αγορά σε σημαντικό βαθμό, εφόσον η εν λόγω κατάσταση, ή οι συνέπειές της στην αγορά ενδέχεται να συνεχιστούν ή να επιδεινωθούν, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης στην αγορά, τηρουμένων τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε άλλο μέτρο του παρόντος κανονισμού αποδεικνύεται ανεπαρκές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την επέκταση ή τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της διάρκειας ή άλλων πτυχών λοιπών μέτρων του παρόντος κανονισμό, ή για την πρόβλεψη επιστροφών κατά την εξαγωγή ή την αναστολή των εισαγωγικών δασμών, εν όλω ή εν μέρει, μεταξύ άλλων για ορισμένες ποσότητες ή περιόδους, όπως απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση.

(186)

Οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών ζώων είναι δυνατόν να προκαλέσουν δυσχέρειες στην αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η εμπειρία δείχνει ότι ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή των φυτών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή διατάραξη της αγοράς, όπως η σημαντική πτώση της κατανάλωσης ή των τιμών. Βάσει εμπειρίας, τα μέτρα που λαμβάνονται λόγω κλονισμού της εμπιστοσύνης των καταναλωτών πρέπει να επεκταθούν στα φυτικά προϊόντα.

(187)

Τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς για το βόειο κρέας, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το χοίρειο κρέας, το αιγοπρόβειο κρέας, τα αυγά και το κρέας πουλερικών θα πρέπει να συνδέονται ευθέως με υγειονομικά και κτηνιατρικά μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης ασθενειών. Θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν αίτησης των κρατών μελών, ώστε να αποφεύγεται σοβαρή διατάραξη των αγορών.

(188)

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα έκτακτα περιστατικά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για την επέκταση του καταλόγου προϊόντων που περιέχεται στον παρόντα κανονισμό,για τα οποία μπορούν να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στήριξης.

(189)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα θέσπισης των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίλυση ειδικών προβλημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(190)

Η ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση γεγονότων που απειλούν να διαταράξουν την αγορά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα του γάλακτοςΠαρομοίως, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να προκύψουν ειδικά προβλήματα για τον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, πρέπει να τονιστεί ότι η λήψη των προαναφερθέντων μέτρων από την Επιτροπή, περιλαμβανομένης της ανισορροπίας της αγοράς, μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους απειλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ειδικά προβλήματα συγκεκριμένα στον τομέα του γάλακτος.

(191)

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι περίοδοι μεγάλης αστάθειας στην αγορά μπορεί να ενδείκνυνται συγκεκριμένα είδη συλλογικών δράσεων από ιδιωτικούς φορείς, ως έκτακτα μέτρα, με σκοπό τη σταθεροποίηση των σχετικών τομέων, βάσει συγκεκριμένων διασφαλίσεων, περιορισμών και όρων. Αν οι εν λόγω δράσεις θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο άρθρο101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παρέκκλισης για περιορισμένη περίοδο. Εντούτοις, οι δράσεις αυτές πρέπει να συμπληρώνουν την ενωσιακή δράση στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ή στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(192)

Πρέπει να είναι δυνατόν να απαιτείται από επιχειρήσεις, κράτη μέλη ή τρίτες χώρες να υποβάλουν κοινοποιήσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, τη διασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς, την ορθή λειτουργία των μέτρων της ΚΓΠ, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ, και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη, εξορθολογισμένη και απλουστευμένη προσέγγιση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα θέσπισης όλων των αναγκαίων μέτρων όσον αφορά τις κοινοποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

(193)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η αυθεντικότητα και η αναγνωσιμότητα των διαβιβαζόμενων εγγράφων και των συναφών δεδομένων, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τη φύση και το είδος των προς κοινοποίηση πληροφοριών, τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων και τις μέγιστες περιόδους διατήρησης, τον σκοπό της επεξεργασίας, ιδίως σε περίπτωση δημοσιοποίησης των εν λόγω δεδομένων και διαβίβασής τους σε τρίτες χώρες· τα δικαιώματα πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες ή στα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα, και τους όρους για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

(194)

Εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ειδικότερα η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(195)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 14 Δεκεμβρίου 2011 (12).

(196)

Τα κονδύλια από το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων στον γεωργικό τομέα πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και στην παράγραφο 22 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (13) και πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός είναι η βασική εφαρμοστέα πράξη.

(197)

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα, ιδίως αυτά που άπτονται της προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων και των δικαιολογημένων προσδοκιών των επιχειρήσεων.

(198)

Η διαδικασία του επείγοντος κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών διατάραξης της αγοράς ή όταν υπάρχει διατάραξη της αγοράς. Η επιλογή της διαδικασίας του επείγοντος θα πρέπει να αιτιολογείται και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιείται η εν λόγω διαδικασία.

(199)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(200)

Για την έκδοση πράξεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πράξεις σχετίζονται με την ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ωστόσο, για την έκδοση πράξεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού που αφορούν θέματα ανταγωνισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία, δεδομένου ότι η συμβουλευτική διαδικασία εφαρμόζεται κατά γενικό κανόνα για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού.

(201)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις αμέσου εφαρμογής σχετικά με την έκδοση, τροποποίηση ή ανάκληση ενωσιακών μέτρων διασφάλισης, την αναστολή της χρησιμοποίησης του καθεστώτος μεταποίησης ή των ρυθμίσεων ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης, αν τούτο είναι αναγκαίο για να αντιμετωπισθεί αμέσως η κατάσταση στην αγορά, και για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε επείγουσες περιπτώσεις που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, όταν, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης,

(202)

Όσον αφορά ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού τα οποία απαιτούν ταχεία δράση ή συνίστανται σε απλή εφαρμογή γενικών διατάξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς να υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων χωρίς εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(203)

Θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εκτέλεσης ορισμένων διοικητικών ή διαχειριστικών καθηκόντων τα οποία δεν συνεπάγονται την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων.

(204)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ορισμένους ειδικούς κανόνες όσον αφορά την Κροατία σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης της Κροατίας (15).

(205)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, αρκετά τομεακά μέτρα θα λήξουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι σχετικές διατάξεις πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων καθεστώτων.

(206)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 (16) του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για τους μεταξοσκώληκες για την περίοδο εκτροφής 1972/1973 έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 περί διαδικασίας προσαρμογής της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου αντικαθίσταται από τον παρόντα κανονισμό. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1601/96 (17) του Συμβουλίου για τον καθορισμό, στον τομέα του λυκίσκου, του ύψους της ενίσχυσης που χορηγείται στους παραγωγούς για τη συγκομιδή 1995 είναι προσωρινό μέτρο, το οποίο, λόγω του χαρακτήρα του, έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 (18) του Συμβουλίου που επιτρέπει την προσφορά και την παράδοση ορισμένων εισαγόμενων οίνων έχει αντικατασταθεί από τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για το εμπόριο οίνου, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/232/ΕΚ του Συμβουλίου (19) και, ως εκ τούτου, έχει καταστεί άνευ αντικειμένου. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να καταργηθούν.

(207)

Ορισμένοι κανόνες στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις, τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τις δηλώσεις των πρώτων αγοραστών, τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, ετέθησαν προσφάτως σε ισχύ και εξακολουθούν να δικαιολογούνται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Πρέπει συνεπώς να εφαρμοστούν στον τομέα αυτό για επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο και μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους. Εντούτοις, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να είναι προσωρινοί και να επανεξετάζονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει εκθέσεις για την εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες κοινής παραγωγής, η πρώτη των οποίων πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 και η δεύτερη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων για όλα τα προϊόντα του παραρτήματος Ι των Συνθηκών, εκτός από τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας.

2.   Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα του παραρτήματος Ι:

α)

σιτηρά, μέρος Ι·

β)

ρύζι, μέρος ΙΙ·

γ)

ζάχαρη, παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ·

δ)

αποξηραμένες χορτονομές, μέρος IV·

ε)

σπόροι προς σπορά, μέρος V·

στ)

λυκίσκος, μέρος VI·

ζ)

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, μέρος VII·

η)

λίνος και κάνναβη, μέρος VIII·

θ)

οπωροκηπευτικά, μέρος IX·

ι)

μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, μέρος X·

ια)

μπανάνες, μέρος XI·

ιβ)

οίνος, μέρος XII·

ιγ)

ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, μέρος ΧΙΙΙ·

ιδ)

καπνός, μέρος XIV·

ιε)

βόειο κρέας, μέρος XV·

ιστ)

γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, μέρος XVI·

ιζ)

χοίρειο κρέας, μέρος XVII·

ιη)

αιγοπρόβειο κρέας, μέρος XVIII·

ιθ)

αυγά, μέρος XIX·

κ)

κρέας πουλερικών, μέρος XX·

κα)

αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέρος ΧΧΙ·

κβ)

προϊόντα μελισσοκομίας, μέρος XXII·

κγ)

μεταξοσκώληκες, μέρος XXIII·

κδ)

λοιπά προϊόντα, μέρος XXIV.

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος ΙΙ, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένους επιμέρους τομείς.

2.   Οι ορισμοί του παραρτήματος II μέρος ΙΙ τμήμα B ισχύουν μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου αγοράς 2016/2017 για την ζάχαρη.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21), εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

4.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα του ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την τροποποίηση των ορισμών που αφορούν τον τομέα του ρυζιού και παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι στον βαθμό που απαιτείται για την επικαιροποίησή τους συναρτήσει των εξελίξεων της αγοράς.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α)

ως «λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» νοούνται οι περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22).

β)

ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές» νοούνται συνθήκες όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή ξηρασία οι οποίες καταστρέφουν άνω του 30 % είτε της μέσης ετήσιας παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία είτε του μέσου όρου τριετίας υπολογιζόμενου με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένης της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις στην ονοματολογία του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα

Εφόσον απαιτείται, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την προσαρμογή της περιγραφής των προϊόντων και των αναφορών που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό στις κλάσεις ή διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 5

Συντελεστές μετατροπής για το ρύζι

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α)

για να καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής για το ρύζι στα διάφορα στάδια της μεταποίησης, το κόστος μεταποίησης και την αξία των υποπροϊόντων·

β)

για να θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή συντελεστών μετατροπής για το ρύζι.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Περίοδοι εμπορίας

Καθορίζονται οι ακόλουθες περίοδοι εμπορίας:

α)

από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου ενός έτους για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας·

β)

από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους για τους τομείς των αποξηραμένων χορτονομών και των μεταξοσκωλήκων·

γ)

από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους για:

i)

τον τομέα των σιτηρών·

ii)

τον τομέα των σπόρων προς σπορά·

iii)

τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

iv)

τον τομέα του λίνου και της κάνναβης·

v)

τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

δ)

από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους για τον αμπελοοινικό τομέα·

ε)

από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους για τον τομέα του ρυζιού·

στ)

από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τον τομέα της ζάχαρης.

Άρθρο 7

Κατώτατες τιμές αναφοράς

1.   Καθορίζονται οι εξής κατώτατες τιμές αναφοράς:

α)

όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, 101,31 ευρώ/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους·

β)

όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο Α, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους·

γ)

όσον αφορά τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο Β, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:

i)

λευκή ζάχαρη: 404,4 ευρώ/τόνο·

ii)

ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 ευρώ/τόνο·

δ)

όσον αφορά τον τομέα του βοείου κρέατος, 2 224 ευρώ/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών κλάσης διάπλασης / Κλάσης κατάστασης πάχυνσης R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α·

ε)

όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:

i)

246,39 ευρώ ανά 100 κιλά για το βούτυρο·

ii)

169,80 ευρώ ανά 100 κιλά για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

στ)

όσον αφορά το χοίρειο κρέας, 1 509,39 ευρώ/τόνο για τα σφάγια χοίρων ποιοτικού τύπου οριζόμενου βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας, όπως προβλέπεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Β:

i)

σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 κιλά: κλάση διάπλασης Ε·

ii)

σφάγια βάρους από 120 έως 180 κιλά: κλάση διάπλασης R·

ζ)

όσον αφορά τον τομέα του ελαιολάδου:

i)

1 779 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο·

ii)

1 710 ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο·

iii)

1 524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών, ενώ το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

2.   Οι κατώτατες τιμές αναφοράς της παραγράφου 1 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη αντικειμενικών κριτηρίων, ιδιαίτερα των εξελίξεων στην παραγωγή, του κόστους παραγωγής (ιδιαίτερα των εισροών) και των τάσεων στην αγορά. Όταν απαιτείται, κατώτατες τιμές αναφοράς επικαιροποιούνται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία βάσει των εξελίξεων στην παραγωγή και τις αγορές.

ΜΕΡΟΣ II

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Δημοσια παρεμβαση και ενισχυση για ιδιωτικη αποθεματοποιηση

Τμημα 1

Κοινές διατάξεις για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Άρθρο 8

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τους κανόνες για την παρέμβαση στην αγορά όσον αφορά:

α)

τη δημόσια παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αγοράζουν προϊόντα και τα αποθεματοποιούν μέχρι τη διάθεσή τους· και

β)

τη χορήγηση ενίσχυσης για την αποθεματοποίηση προϊόντων από ιδιώτες.

Άρθρο 9

Καταγωγή των επιλέξιμων προϊόντων

Επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης ή ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης. Επίσης, αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από καλλιέργειες, πρέπει να έχουν συγκομισθεί στην Ένωση και, αν προέρχονται από γάλα, το γάλα αυτό πρέπει να έχει παραχθεί στην Ένωση.

Άρθρο 10

Ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση σφαγίων

Οι ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση σφαγίων εφαρμόζονται σύμφωνα με το παράρτημα IV, σημεία Α και Β αντιστοίχως στον τομέα του βοείου κρέατος όσον αφορά τα σφάγια βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, καθώς και στον τομέα του χοιρείου κρέατος όσον αφορά τους χοίρους πλην όσων έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή.

Στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ενωσιακή κλίμακα για την ταξινόμηση των σφαγίων προβάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV μέρος Γ.

Τμημα 2

Δημόσια παρέμβαση

Άρθρο 11

Προϊόντα επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται υπό τους όρους του παρόντος τμήματος και με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 και με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, για τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι·

β)

αναποφλοίωτο ρύζι·

γ)

νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50·

δ)

βούτυρο παραγόμενο απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος·

ε)

αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιονισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0 % κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.

Άρθρο 12

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι εξής:

α)

για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι και το καλαμπόκι, από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου·

β)

για το αναποφλοίωτο ρύζι, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου·

γ)

για το βόειο κρέας, καθ’ όλο το έτος·

δ)

για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 13

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

1.   Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 11, η δημόσια παρέμβαση:

α)

είναι ανοικτή για το μαλακό σιτάρι, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

β)

μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού) εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2·

γ)

μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, εάν, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου καθορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) η μέση αγοραία τιμή σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α, είναι χαμηλότερη από το 85 % της κατώτατης τιμής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να κλεί τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν πληρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Άρθρο 14

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

Αν ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, το Συμβούλιο λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, μέτρα για τον καθορισμό τιμών αγοράς των προϊόντων του άρθρου 11 και, εφόσον ενδείκνυνται, μέτρα επιβολής ποσοτικών περιορισμών όταν η αγορά γίνεται σε καθορισμένη τιμή.

Άρθρο 15

Τιμή δημόσιας παρέμβασης

1.   Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:

α)

η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή· ή

β)

η ανώτατη τιμή στην οποία μπορούν να αγορασθούν τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση, όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

2.   Τα μέτρα για τον καθορισμό του ύψους της τιμής δημόσιας παρέμβασης συμπεριλαμβανομένων των ποσών των αυξήσεων και των μειώσεων, λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 16

Γενικές αρχές για τη διάθεση από τη δημόσια παρέμβαση

1.   Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης διατίθενται κατά τρόπο ώστε:

α)

να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη της αγοράς·

β)

να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των αγοραστών· και

γ)

να τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της ΣΛΕΕ.

2.   Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης που θεσπίζεται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λογιστική αξία των προϊόντων αυτών είναι στο επίπεδο της σχετικής καθορισμένης τιμής δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους λεπτομερείς όρους υπό τους οποίους πωλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος τα προϊόντα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης.

Τμημα 3

Ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Άρθρο 17

Επιλέξιμα προϊόντα

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 ή του άρθρου 19 και με εκτελεστικές πράξεις βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 ή του άρθρου 20, για τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

λευκή ζάχαρη·

β)

ελαιόλαδο·

γ)

ίνες λίνου·

δ)

κρέατα βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη·

ε)

βούτυρο παραγόμενο από κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα·

στ)

τυρί·

ζ)

αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα·

η)

χοίρειο κρέας·

θ)

αιγοπρόβειο κρέας.

Το στοιχείο στ) της πρώτης παραγράφου περιορίζεται στα τυριά που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και αποθηκεύονται πέραν της περιόδου ωρίμανσης που ορίζεται στις προδιαγραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού και/ή περιόδου ωρίμανσης που συμβάλλει στην αύξηση την αξίας του τυριού.

Άρθρο 18

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1.   Με στόχο τη διαφάνεια της αγοράς, ανατίθεται στην Επιτροπή, όπου απαιτείται, η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίζει να χορηγεί ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 17, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τις μέσες καταγραφόμενες τιμές στην Ένωση, τις κατώτατες τιμές αναφοράς και το κόστος παραγωγής για τα σχετικά προϊόντα· και/ή

β)

την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης μίας ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης στην αγορά ή οικονομικών εξελίξεων με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια του τομέα.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις,

α)

για να αποφασίζει να χορηγεί ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 17, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου

β)

για να περιορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

3.   Τα μέτρα για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Τμημα 4

Κοινές διατάξεις για τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

Άρθρο 19

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης ή για τα οποία χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση προσφέρονται για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και είναι ανόθευτης, καλής και σύμφωνης με τα συναλλακτική ήθη ποιότητας, καθώς και για να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διάφορων τομέων, ώστε η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση να είναι οικονομικά συμφέρουσες, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των όρων που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω προϊόντα, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση των κατωτέρω για τα προϊόντα που αγοράζονται και αποθεματοποιούνται:

α)

της ποιότητάς τους, όσον αφορά τις παραμέτρους ποιότητας, τις ομάδες ποιότητας, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την ηλικία·

β)

της επιλεξιμότητάς τους, όσον αφορά τις ποσότητες, τη συσκευασία, περιλαμβανομένης της επισήμανσης, τη συντήρηση, πρότερες συμβάσεις αποθεματοποίησης, την έγκριση των επιχειρήσεων και το στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορούν η τιμή δημόσιας παρέμβασης και η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

2.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227, στις οποίες ορίζονται τα ποιοτικά κριτήρια αγοράς και πώλησης μαλακού σιταριού, σκληρού σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού και αναποφλοίωτου ρυζιού.

3.   Προκειμένου να εξασφαλιστούν η κατάλληλη χωρητικότητα αποθεματοποίησης και η αποδοτικότητα του συστήματος δημόσιας παρέμβασης από τη σκοπιά του κόστους, της διανομής και της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης με στόχο τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε δημόσια παρέμβαση·

β)

τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για αυτά και τη μεταχείρισή τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά χορηγούνται ή εισπράττονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

4.   Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τους κανόνες και όρους που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα·

β)

τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής από την ενίσχυση αυτή·

γ)

του όρους βάσει των οποίων μπορεί να αποφασίζεται η εκ νέου διοχέτευσή τους στο εμπόριο ή η διάθεση προϊόντων που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

5.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία των συστημάτων δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227:

α)

για την πρόβλεψη της χρήσης διαδικασιών διαγωνισμού που να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων·

β)

για τον καθορισμό των πρόσθετων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνονται για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις η αποτελεσματική διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος·

γ)

για τον καθορισμό της υποχρέωσης κατάθεσης εγγύησης εκ μέρους των επιχειρήσεων που να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων τους.

6.   Προκειμένου να ληφθούν οι υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις και οι ανάγκες των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 10, καθώς και η ανάγκη τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των μέτρων παρέμβασης στην αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227:

α)

για την προσαρμογή και την επικαιροποίηση των διατάξεων του παραρτήματος IV σχετικά με τις ενωσιακές κλίμακες για την ταξινόμηση, την ταυτοποίηση και την παρουσίαση των σφαγίων

β)

για τον καθορισμό συμπληρωματικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, μεταξύ άλλων, από ειδικευμένους ταξινομητές, την κατάταξη σε κατηγορίες, μεταξύ άλλων, με τεχνικές αυτόματης κατάταξης, την ταυτοποίηση, τη ζύγιση και τη σήμανση των σφαγίων, καθώς και σχετικά με τον υπολογισμό των μέσων τιμών στην Ένωση και τους συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών αυτών·

γ)

για τη θέσπιση, στον τομέα του βοείου κρέατος, παρεκκλίσεων από τις διατάξεις και ειδικών παρεκκλίσεων που μπορούν να χορηγούνται από κράτη μέλη σε σφαγεία όπου σφάζεται μικρός αριθμός βοοειδών, καθώς και συμπληρωματικών διατάξεων για τα σχετικά προϊόντα, όπως διατάξεων που αφορούν τις κατηγορίες διάπλασης και την κατάσταση πάχυνσης και, στον τομέα του πρόβειου κρέατος, πρόσθετων διατάξεων όσον αφορά το βάρος, το χρώμα του κρέατος και την κατάσταση πάχυνσης και κριτηρίων για την ταξινόμηση των ελαφρών αμνών ·

δ)

για την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να μην εφαρμόζουν την κλίμακα κατάταξης για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων και της δυνατότητας να χρησιμοποιούν κριτήρια αξιολόγησης πέραν του βάρους και της εκτιμώμενης περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας ή για τον καθορισμό παρεκκλίσεων από αυτή την κλίμακα.

Άρθρο 20

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ομοιογενή εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν ιδίως τα εξής:

α)

τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται η επιχείρηση όταν τα προϊόντα που παραδίδονται για δημόσια παρέμβαση δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας·

β)

τον καθορισμό ελάχιστης χωρητικότητας αποθεματοποίησης για τις αποθήκες παρέμβασης·

γ)

τις αντιπροσωπευτικές περιόδους, τις αγορές και τις αγοραίες τιμές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·

δ)

την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, τα μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών και την πληρωμή·

ε)

τις διάφορες εργασίες που συνδέονται με τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών για τον τομέα του βοείου κρέατος·

στ)

τις πρακτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη συσκευασία, την εμπορία και την επισήμανση των προϊόντων·

ζ)

τις διαδικασίες έγκρισης των επιχειρήσεων που παράγουν βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου·

η)

την έγκριση αποθεματοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου έχουν αγοραστεί και αποθηκευτεί τα προϊόντα·

θ)

την πώληση ή διάθεση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, όσον αφορά, ιδίως, τις τιμές πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέματα και τη μετέπειτα χρήση ή τον προορισμό των προϊόντων που αποδεσμεύονται, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν τα προϊόντα που διατίθενται για χρήση στο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών·

ι)

όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, τις διατάξεις για τη δυνατότητα των κρατών μελών να πωλούν, υπό την ευθύνη τους, μικρές ποσότητες που απομένουν στα αποθέματα ή ποσότητες που δεν μπορούν πλέον να επανασυσκευασθούν ή που έχουν υποστεί φθορά·

ια)

όσον αφορά την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και των αιτούντων·

ιβ)

την είσοδο και τη διατήρηση των προϊόντων σε ιδιωτικά αποθέματα καθώς και την έξοδό τους από τα αποθέματα·

ιγ)

τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι περίοδοι αυτές μπορούν να συντμηθούν ή να παραταθούν αφού έχουν καθοριστεί στις συμβάσεις·

ιδ)

τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά σε καθορισμένη τιμή, περιλαμβανομένων των διαδικασιών κατάθεσης εγγυήσεων και του ύψους των εγγυήσεων αυτών, ή τις διαδικασίες χορήγησης ενίσχυσης που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων για ιδιωτική αποθεματοποίηση ·

ιε)

τη διενέργεια διαγωνισμών, τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ιδίως όσον αφορά:

i)

την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αίτησης ή προσφοράς ·

ii)

τις διαδικασίες κατάθεσης εγγύησης και το ύψος της· και

iii)

την επιλογή των προσφορών κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προτίμηση στις πλέον ευνοϊκές για την Ένωση προσφορές, χωρίς να επακολουθεί απαραίτητα ανάθεση σύμβασης·

ιστ)

την εφαρμογή ενωσιακών κλιμάκων για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων·

ιζ)

την παρουσίαση των σφαγίων και των ημιμορίων σφαγίων κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στο παράρτημα IV μέρος A τμήμα IV για τον καθορισμό των αγοραίων τιμών·

ιη)

τους διορθωτικούς συντελεστές που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων βοοειδών και των προβάτων όταν δεν χρησιμοποιείται η παρουσίαση αναφοράς·

ιθ)

τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη σήμανση των ταξινομούμενων σφαγίων και για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης ενωσιακής τιμής για τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων από την Επιτροπή·

κ)

την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να προβλέπουν, όσον αφορά τους χοίρους που σφάζονται στο έδαφός τους, παρουσίαση των σφαγίων χοίρων διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παράρτημα IV μέρος Β τμήμα III, εάν πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

η συνήθης εμπορική πρακτική στο έδαφός τους διαφέρει από την τυπική παρουσίαση που καθορίζεται στο παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙΙ πρώτο εδάφιο·

ii)

δικαιολογείται λόγω τεχνικών απαιτήσεων·

iii)

τα σφάγια έχουν εκδαρεί με ομοιόμορφο τρόπο·

κα)

τις διατάξεις για τον επιτόπιο έλεγχο της εφαρμογής της ταξινόμησης των σφαγίων στα κράτη μέλη από ενωσιακή επιτροπή απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από τα κράτη μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας της ταξινόμησης των σφαγίων. Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν την Ένωση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 21

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, προκειμένου να εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα ακόλουθα κριτήρια ταξινόμησης για αμνούς με βάρος σφαγίου μικρότερο των 13 κιλών, κατά παρέκκλιση από το παράρτημα IV μέρος Γ τμήμα ΙΙΙ παράγραφος 1:

α)

βάρος σφαγίου·

β)

χρώμα κρέατος·

γ)

κατάσταση πάχυνσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Καθεστωτα ενισχυσεων

Τμημα 1

Καθεστώτα για τη βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα

Άρθρο 22

Ομάδα-στόχος

Τα καθεστώτα ενίσχυσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της διανομής γεωργικών προϊόντων και των διατροφικών συνηθειών των παιδιών απευθύνονται σε παιδιά που φοιτούν κανονικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδρύματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας ή σχολικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση ή απολαύουν της αναγνώρισης των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

Υποτμημα 1

Καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία

Άρθρο 23

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά

1.   Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση:

α)

για την παροχή προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας σε παιδιά εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 22· και

β)

για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων που σχετίζονται με την εφοδιαστική και τη διανομή, τον εξοπλισμό, την προβολή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και συνοδευτικά μέτρα.

2.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς διαμορφώνουν προηγουμένως, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα συνοδευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, όπως, ενδεχομένως, ενημέρωση για μέτρα διαπαιδαγώγησης με στόχο την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών, για τοπικές αλυσίδες τροφίμων και για την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.

3.   Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων τους. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα V.

Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εξασφαλίσει ευρύ φάσμα προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος του ή να το καταστήσει ελκυστικότερο, η στρατηγική του μπορεί να προβλέπει ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι επιλέξιμα, μόνο εάν οι προστιθέμενες ποσότητες των ουσιών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα είναι περιορισμένες.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την έγκριση του καταλόγου των προϊόντων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του καθεστώτος τους από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους.

Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως οι παράμετροι της υγείας και του περιβάλλοντος, η εποχικότητα, η ποικιλία ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα, κατά το δυνατόν, σε προϊόντα ενωσιακής προέλευσης, και ιδίως στην αγορά τοπικών προϊόντων, τις τοπικές αγορές, τις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη.

4.   Τα μέτρα για τον καθορισμό της ενωσιακής ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

5.   Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που βασίζονται στην αναλογία των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών.

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση ενωσιακής ενίσχυσης βάσει της κατά την παράγραφο 2 στρατηγικής τους.

Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου ποσού ενωσιακής ενίσχυσης για κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο καθεστώς και την ενδεικτική και οριστική κατανομή της ενίσχυσης στα κράτη μέλη λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

6.   Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση της χρηματοδότησης υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται οπωροκηπευτικά, μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και μπανάνες ή άλλων καθεστώτων διανομής τέτοιου είδους προϊόντων στα σχολεία.

Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει ήδη καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται τα όρια που τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ όσον αφορά την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης προς τη συνολική εθνική συνεισφορά. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στη στρατηγική εφαρμογής τον τρόπο με τον οποίο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγούν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 217.

8.   Το ενωσιακό πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία τα οποία συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο.

9.   Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την σχετική ενημέρωση του κοινού, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης.

10.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.

Άρθρο 24

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών και τη διασφάλιση της διοχέτευσης της ενίσχυσης σε παιδιά που ανήκουν στην ομάδα-στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 22, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες για:

α)

τα πρόσθετα κριτήρια που αφορούν τη διοχέτευση της ενίσχυσης από τα κράτη μέλη στην ομάδα στόχο·

β)

την έγκριση και επιλογή των αιτούντων ενίσχυση από τα κράτη μέλη·

γ)

τη διαμόρφωση των εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών και τα συνοδευτικά μέτρα.

2.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τη μέθοδο ανακατανομής της ενδεικτικής κατανομής της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 μεταξύ των κρατών μελών, βάσει των αιτήσεων ενίσχυσης που λαμβάνονται·

β)

τις δαπάνες στο πλαίσιο των στρατηγικών των κρατών μελών που είναι επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση και τη δυνατότητα καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για συγκεκριμένες δαπάνες·

γ)

την υποχρέωση των κρατών μελών να παρακολουθούν και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των καθεστώτων προώθησης των οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

3.   Για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, που να υποχρεώνουν τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν καθεστώς προώθησης οπωροκηπευτικών στα σχολεία να κοινοποιούν τον ρόλο της ενωσιακής ενίσχυσης ως πηγής επιδότησης.

Άρθρο 25

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά:

α)

τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις στρατηγικές των κρατών μελών·

β)

τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές·

γ)

τις μεθόδους προβολής του καθεστώτος και σχετικά μέτρα δικτύωσης·

δ)

την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης που εκπονούν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ενωσιακό καθεστώς προώθησης των οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Υποτμημα 2

Καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία

Άρθρο 26

Ενίσχυση για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα παιδιά

1.   Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή ορισμένων προϊόντων γάλακτος και κατεργασμένου γάλακτος των κωδικών ΣΟ 0401, 0403, 0404 90, και 0406 ή του κωδικού ΣΟ 2202 90 σε παιδιά εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 22.

2.   Από την 1η Αυγούστου 2015, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Μπορούν επίσης να προβλέπουν τα συνοδευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, όπως, ενδεχομένως, ενημέρωση για μέτρα διαπαιδαγώγησης με στόχο τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, για τοπικές αλυσίδες τροφίμων και για την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.

3.   Κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που θα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 27.

4.   Με εξαίρεση τη δωρεάν διανομή γευμάτων στα παιδιά εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση της χρηματοδότησης υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή άλλων καθεστώτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος διαθέτει ήδη καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, ιδίως όσον αφορά την ομάδα-στόχο του προγράμματος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στη στρατηγική εφαρμογής τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγούν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 217.

6.   Το ενωσιακό καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία τα οποία συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο.

7.   Τα μέτρα για τον καθορισμό της ενωσιακής ενίσχυσης για όλα τα είδη γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και της μέγιστης ποσότητας που είναι επιλέξιμη για την ενωσιακή ενίσχυση της παραγράφου 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

8.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.

Άρθρο 27

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των καταναλωτικών συμπεριφορών όσον αφορά την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, οι καινοτομίες και οι εξελίξεις στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων, η διαθεσιμότητα των προϊόντων στις διάφορες αγορές της Ένωσης και οι διατροφικές πτυχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α)

των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 και λαμβανομένης υπόψη της διατροφικής διάστασης·

β)

της χάραξης των εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συνοδευτικών μέτρων· και

γ)

των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση.

2.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τους κανόνες για την επιλεξιμότητα για ενίσχυση των δικαιούχων και των αιτούντων·

β)

την απαίτηση για έγκριση των αιτούντων από τα κράτη μέλη·

γ)

την χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων που λαμβάνουν ενίσχυση, για την παρασκευή γευμάτων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

3.   Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των υποχρεώσεων από τους αιτούντες ενίσχυση, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με την υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης σε περίπτωση προκαταβολής ποσού της ενίσχυσης.

4.   Για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη διευκρίνιση των όρων σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν να δημοσιοποιούν τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι αυτό επιδοτείται από την Ένωση.

5.   Προκειμένου να αντανακλάται η ενίσχυση στην τιμή στην οποία διατίθενται τα προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέπιση κανόνων σχετικά με την καθιέρωση παρακολούθησης των τιμών στο πλαίσιο του καθεστώτος.

Άρθρο 28

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά:

α)

τις διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η τήρηση της μέγιστης επιλέξιμης ποσότητας για το καθεστώς ενίσχυσης·

β)

τις διαδικασίες και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν χορηγείται προκαταβολή·

γ)

τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα κράτη μέλη για την έγκριση των αιτούντων, τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές·

δ)

τις μεθόδους προβολής του καθεστώτος·

ε)

τη διαχείριση της παρακολούθησης των τιμών σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 2

Ενισχύσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών

Άρθρο 29

Προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

1.   Η Ένωση χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασιών που καταρτίζουν οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 152, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 156 ή διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες βάσει του άρθρου 157 σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α)

παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

β)

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας·

γ)

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού·

δ)

βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών·

ε)

σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, υπό την καθοδήγηση των κρατικών διοικήσεων·

στ)

διάδοση πληροφοριών σχετικών με τα μέτρα οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

2.   Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα προγράμματα εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α)

11 098 000 ευρώ ετησίως για την Ελλάδα·

β)

576 000 ευρώ ετησίως για τη Γαλλία· και

γ)

35 991 000 ευρώ ετησίως για την Ιταλία.

3.   Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται με τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη μέλη. Η μέγιστη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι:

α)

75 % για δραστηριότητες στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ)·

β)

75 % για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 50 % για άλλες δραστηριότητες στον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ)·

γ)

75 % για τα προγράμματα εργασιών που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη μέλη που δεν είναι παραγωγοί από αναγνωρισμένες οργανώσεις της παραγράφου 1 από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη παραγωγής, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ε) και στ), και 50 % για τις άλλες δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Άρθρο 30

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 29, και προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της παραγωγής του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για:

α)

όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1, τα ειδικά μέτρα που μπορούν λάβουν ενωσιακή χρηματοδότηση και τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν·

β)

την ελάχιστη διάθεση ενωσιακής χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένους τομείς·

γ)

την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν υποβάλλεται αίτηση για έγκριση προγράμματος εργασιών και όταν χορηγείται προκαταβολή από την ενίσχυση·

δ)

τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη κατά την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασιών.

Άρθρο 31

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος όσον αφορά:

α)

την εφαρμογή και την τροποποίηση των προγραμμάτων εργασιών·

β)

την καταβολή της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών·

γ)

τις διαδικασίες εγγυοδοσίας και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν υποβάλλεται αίτηση για την έγκριση προγράμματος εργασιών και όταν χορηγείται προκαταβολή από την ενίσχυση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 3

Ενίσχυση στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Άρθρο 32

Επιχειρησιακά ταμεία

1.   Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο λαμβάνει:

α)

χρηματικές εισφορές από:

i)

τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών· ή

ii)

τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων.

β)

ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, σε περίπτωση που αυτές υποβάλλουν, διαχειρίζονται και εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις από την Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 37 και 38 αντιστοίχως.

2.   Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από κράτη μέλη.

Άρθρο 33

Επιχειρησιακά προγράμματα

1.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Έχουν τουλάχιστον δύο από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δύο από τους ακόλουθους στόχους:

α)

προγραμματισμός της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης και της ακολούθησης της παραγωγής και της κατανάλωσης·

β)

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·

γ)

ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων·

δ)

προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·

ε)

περιβαλλοντικά μέτρα, ιδίως όσα αφορούν το νερό, και μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας·

στ)

πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς έγκριση.

2.   Οι ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μπορούν επίσης να υποβάλουν συνολικό ή μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελούμενο από μέτρα που προσδιορίζονται αλλά δεν υλοποιούνται από οργανώσεις-μέλη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών και εξετάζονται ταυτόχρονα με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων-μελών.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

τα μέτρα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των οργανώσεων-μελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων-μελών·

β)

οι δράσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης-μέλους·

γ)

δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση.

3.   Η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο στ) συνίστανται στην αποφυγή και την αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτουν στο πλαίσιο αυτό:

α)

επενδύσεις που καθιστούν αποδοτικότερη τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά·

β)

μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

γ)

ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας, είτε για λόγους πρόληψης είτε σε περίοδο κρίσης·

δ)

τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας·

ε)

την αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους·

στ)

την απόσυρση από την αγορά·

ζ)

την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών·

η)

την ασφάλιση της συγκομιδής.

Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών από ζημίες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.

Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο, δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 34. Κάθε ειδική δράση στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων μπορεί να χρηματοδοτείται με τα δάνεια αυτά, ή απευθείας ή και με τους δύο τρόπους.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α)

ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η πλήρης συγκομιδή μη ώριμων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιοχή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο·

β)

ως «μη συγκομιδή» νοείται η παύση του τρέχοντος κύκλου παραγωγής στην οικεία έκταση όπου το προϊόν έχει αναπτυχθεί καλώς και είναι ανόθευτης, καλής και σύμφωνης με τα συναλλακτική ήθη ποιότητας. Η καταστροφή προϊόντων λόγω καιρικών φαινομένων ή ασθένειας δεν θεωρείται μη συγκομιδή».

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α)

τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις· ή

β)

το 10 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων τηρούνται οι απαιτήσεις για τις γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Όταν τουλάχιστον το 80 % των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) της παρούσης παραγράφου.

Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.

Άρθρο 34

Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

1.   Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50 % του ποσού των δαπανών που όντως πραγματοποιούνται.

2.   H ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διαθέτουν στο εμπόριο για κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.

Ωστόσο, στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Στην περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί έως το 4,7 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων υλοποιούμενα από την ένωση οργανώσεων παραγωγών για λογαριασμό των μελών της.

3.   Κατόπιν σχετικής αίτησης οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

υποβάλλεται από περισσότερες της μιας ενωσιακές οργανώσεις παραγωγών που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο διακρατικών καθεστώτων·

β)

υποβάλλεται από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες μετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·

γ)

καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (23)·

δ)

είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών η οποία είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης μεταξύ δύο αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών·

ε)

είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών·

στ)

υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών·

ζ)

υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

4.   Το όριο του 50 % που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100 % στην περίπτωση αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και τα οποία διατίθενται με:

α)

δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη διαβίωσή τους· ή

β)

δωρεάν διανομή σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα; σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία, ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 22, παιδικές κατασκηνώσεις, νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνουν εκείνες που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα.

Άρθρο 35

Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

1.   Στις περιφέρειες των κρατών μελών στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι ιδιαίτερα χαμηλός, η Επιτροπή μπορεί με εκτελεστικές πράξεις να επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν στις οργανώσεις παραγωγών, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, εθνική χρηματοδοτική συνδρομή ίση προς το 80 % κατ’ ανώτατο όριο των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η συνδρομή αυτή είναι επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.   Στις περιφέρειες των κρατών μελών όπου οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 διαθέτουν στο εμπόριο λιγότερο από το 15 % της αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών των εν λόγω περιφερειών, όπου η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής των εν λόγω περιφερειών, η εθνική χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να επιστρέφεται από την Ένωση κατόπιν αίτησης του οικείου κράτους μέλους.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την εν λόγω επιστροφή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 36

Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο που περιέχει τους γενικούς όρους σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το προτεινόμενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, εντός τριών μηνών από την υποβολή, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν θα συνέβαλλε στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει επίσης να εξυπηρετούν την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

2.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

α)

ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα ισχυρά και ασθενή σημεία και το δυναμικό ανάπτυξης·

β)

αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων·

γ)

τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσων καθώς και δείκτες επιδόσεων·

δ)

αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

ε)

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.

Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών.

Άρθρο 37

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με:

α)

τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσον αφορά:

i)

τα προβλεπόμενα ποσά, τις αποφάσεις των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους σχετικά με τις χρηματοδοτικές εισφορές και τη χρήση των επιχειρησιακών ταμείων·

ii)

τα μέτρα, τις δράσεις, τις δαπάνες διοίκησης και προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες που πρέπει να περιλαμβάνονται ή να αποκλείονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την τροποποίησή τους και τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη·

iii)

την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

iv)

τα επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών·

v)

τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου ενώσεις οργανώσεων παραγωγών διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, εφαρμόζουν και υποβάλλουν πλήρη ή μερικά επιχειρησιακά προγράμματα·

vi)

την υποχρέωση χρήσης κοινών δεκτών για τους σκοπούς της παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

β)

το εθνικό πλαίσιο και την εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα όσον αφορά την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εθνικών πλαισίων και των εθνικών στρατηγικών·

γ)

την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

i)

τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής και της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 παράγραφος 2·

ii)

τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης·

iii)

την παροχή προκαταβολών και την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή από την ενίσχυση·

iv)

τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, ειδικότερα εκείνες που αφορούν την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2·

δ)

μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όσον αφορά:

i)

τη δυνατότητα των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων·

ii)

τις προϋποθέσεις που αφορούν το άρθρο 33 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α), β) και γ)·

iii)

τους επιτρεπόμενους προορισμούς που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη για τα αποσυρόμενα προϊόντα·

iv)

το μέγιστο επίπεδο στήριξης για τις αποσύρσεις από την αγορά·

v)

την απαίτηση προηγούμενων κοινοποιήσεων στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά·

vi)

τη βάση για τον υπολογισμό του όγκου της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής προς δωρεάν διανομή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 και τον καθορισμό του ανώτατου όγκου της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά·

vii)

την υποχρεωτική εμφάνιση του ενωσιακού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή·

viii)

τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται·

ix)

τη χρήση όρων για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος,

x)

τους όρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή·

xi)

την ασφάλιση της συγκομιδής·

xii)

τα ταμεία αλληλοβοήθειας· και

xiii)

τους όρους και τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπανών για την αναφύτευση οπωρώνων για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε)·

ε)

την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

i)

τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών·

ii)

την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή·

iii)

το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Άρθρο 38

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν μέτρα για:

α)

τη διαχείριση των επιχειρησιακών ταμείων·

β)

τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα εθνικά πλαίσια και οι εθνικές στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 36, την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στα κράτη μέλη, τις προθεσμίες, τα συνοδευτικά έγγραφα και την έγκριση από τα κράτη μέλη·

γ)

την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών·

δ)

την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών και των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

ε)

τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών και της μερικής καταβολής των ενισχύσεων·

στ)

τις πρακτικές ρυθμίσεις της εμφάνισης του ενωσιακού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή·

ζ)

την τήρηση των προτύπων εμπορίας στην περίπτωση αποσύρσεων·

η)

τα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και συσκευασίας στην περίπτωση δωρεάν διανομής·

θ)

τα μέτρα προώθησης, επικοινωνίας και κατάρτισης στην περίπτωση πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων·

ι)

την υλοποίηση μέτρων για την απόσυρση, την πρώιμη συγκομιδή, τη μη συγκομιδή και την ασφάλιση της συγκομιδής·

ια)

την εφαρμογή, έγκριση, καταβολή και επιστροφή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής

ιβ)

τις διαδικασίες και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν χορηγείται προκαταβολή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 4

Προγραμματα στηριξης στον αμπελοοινικο τομεα

Υποτμημα 1

Γενικες διαταξεις και επιλεξιμα μετρα

Άρθρο 39

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση ενωσιακών πόρων στα κράτη μέλη και τη χρησιμοποίηση των πόρων αυτών από τα κράτη μέλη, μέσω πενταετών εθνικών προγραμμάτων στήριξης («προγράμματα στήριξης»), για τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης που αποβλέπουν στην ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα.

Άρθρο 40

Συμβατότητα και συνοχή

1.   Τα προγράμματα στήριξης πρέπει να είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και να χαρακτηρίζονται από συνοχή με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.

2.   Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερική συνοχή και ότι καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης των οικείων παραγωγών και της ανάγκης να αποφεύγεται η αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των παραγωγών.

3.   Δεν χορηγείται στήριξη για:

α)

ερευνητικά έργα και μέτρα στήριξης ερευνητικών έργων εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε)·

β)

μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Άρθρο 41

Υποβολή προγραμμάτων στήριξης

1.   Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα VΙ υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 38.

2.   Τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των σχεδίων προγραμμάτων στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα κράτη μέλη θεωρούν το καταλληλότερο. Το κράτος μέλος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο με αντικείμενο το σχέδιο προγράμματος στήριξης, πριν να το υποβάλει στην Επιτροπή.

3.   Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ένα μόνο σχέδιο προγράμματος στήριξης, στο οποίο μπορεί να λαμβάνονται υπόψη περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

4.   Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την υποβολή του σχεδίου προγράμματος στήριξης στην Επιτροπή.

Ωστόσο, Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστική πράξη να κρίνει ότι το υποβληθέν σχέδιο προγράμματος στήριξης δεν συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και να ενημερώσει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο προγράμματος στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά την υποβολή του αναθεωρημένου σχεδίου προγράμματος στήριξης, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, οπότε εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

Οι πράξεις αυτές εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3

5.   Η παράγραφος 4 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 42

Περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης

Τα προγράμματα στήριξης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων, καθώς και των ποσοτικοποιημένων στόχων τους·

β)

τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που έχουν διεξαχθεί·

γ)

εκτίμηση που δείχνει τον αναμενόμενο τεχνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο·

δ)

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων·

ε)

γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους πόρους που θα διατεθούν και την προβλεπόμενη ενδεικτική κατανομή των πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με τα δημοσιονομικά όρια που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ·

στ)

τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση και αξιολόγηση καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης· και

ζ)

τον προσδιορισμό των αρμοδίων αρχών και φορέων που θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης.

Άρθρο 43

Επιλέξιμα μέτρα

Τα προγράμματα στήριξης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)

προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 45·

β)

αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 46·

γ)

πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 47·

δ)

ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 48·

ε)

ασφάλιση της συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 49·

στ)

επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 50·

ζ)

καινοτομία στον τομέα του οίνου, σύμφωνα με το άρθρο 51·

η)

απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 52.

Άρθρο 44

Γενικές διατάξεις για τα προγράμματα στήριξης

1.   Οι διαθέσιμοι ενωσιακοί πόροι κατανέμονται εντός των δημοσιονομικών ορίων που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ.

2.   Η ενωσιακή στήριξη χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή του σχετικού σχεδίου προγράμματος στήριξης.

3.   Τα κράτη μέλη δεν συγχρηματοδοτούν μέτρα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση δυνάμει των προγραμμάτων στήριξης.

Υποτμημα 2

Ειδικα μετρα στηριξης

Άρθρο 45

Προώθηση

1.   Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης αναφορικά με τους ενωσιακούς οίνους:

α)

στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα που διέπουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις· ή

β)

σε τρίτες χώρες, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ισχύουν για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή τους οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου και συνίστανται αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

μέτρα δημόσιων σχέσεων, προώθησης ή διαφήμισης, που προβάλλουν ιδίως τις υψηλές προδιαγραφές των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος·

β)

συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας·

γ)

ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

δ)

μελέτες νέων αγορών που είναι αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων·

ε)

μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης.

3.   Η ενωσιακή συνεισφορά στην ενημέρωση ή στις δραστηριότητες προώθησης κατά την παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 46

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

1.   Στόχος των μέτρων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών.

2.   Η αναδιάρθρωση και η μετατροπή αμπελώνων χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο εάν τα κράτη μέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 3.

3.   Η στήριξη για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων, η οποία θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των συστημάτων βιώσιμης παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του αμπελοοινικού τομέα, μπορεί μόνο να καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

τη μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού·

β)

τη μετεγκατάσταση αμπελώνων·

γ)

την αναφύτευση αμπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους·

δ)

τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης αμπελώνων, ιδίως την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής.

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων, δηλαδή την αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας σταφυλιών οίνου στην ίδια έκταση και με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας, όταν οι αμπελώνες προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν περαιτέρω προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά την ηλικία των αμπελώνων που αντικαθίστανται.

4.   Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων, μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:

α)

αποζημίωση των παραγωγών για απώλειες εισοδήματος που έχουν υποστεί λόγω της εφαρμογής του μέτρου·

β)

συμβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής.

5.   Η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100 % της σχετικής απώλειας και μπορεί να λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)

κατά παρέκκλιση από το μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙVα υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, επιτρεπόμενη συνύπαρξη παλαιών και νέων αμπελώνων έως το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος για μέγιστη περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη·

β)

οικονομική αποζημίωση.

6.   Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50 % των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, η συνεισφορά της Ένωσης στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 75 %.

Άρθρο 47

Πρώιμη συγκομιδή

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμη συγκομιδή νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.

Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στο κλήμα μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.

2.   Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην αγορά.

3.   Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή μπορεί να χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50 % του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

4.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής δεν οδηγεί σε αποζημίωση οινοπαραγωγών καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 48

Ταμεία αλληλοβοήθειας

1.   Στο πλαίσιο της στήριξης για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας παρέχεται βοήθεια στους παραγωγούς που επιζητούν να ασφαλισθούν έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς.

2.   Η στήριξη για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας μπορεί να παρέχεται με τη μορφή προσωρινής και φθίνουσας ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των ταμείων.

Άρθρο 49

Ασφάλιση συγκομιδής

1.   Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.

2.   Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:

α)

το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

β)

το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση:

i)

έναντι απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·

ii)

έναντι απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

3.   Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές αποζημιώσεις στους παραγωγούς δεν καλύπτουν πάνω από το 100 % της απώλειας εισοδήματος, συνυπολογιζομένων των τυχόν αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

4.   Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.

Άρθρο 50

Επενδύσεις

1.   Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της· αφορούν, επίσης, την παραγωγή ή την εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος II, μεταξύ άλλων με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών.

2.   Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1:

α)

ισχύει μόνο για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (24)·

β)

μπορεί, επίσης, να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25).

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ, η μεγίστη ένταση ενίσχυσης μειώνεται κατά το ήμισυ.

Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (26).

3.   Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν συγκαταλέγονται οι μη επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

4.   Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

α)

50 % στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β)

40 % σε άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο αναπτυγμένων·

γ)

75 % στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ·

δ)

65 % στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

5.   Το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 51

Καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα

Η στήριξη μπορεί να χορηγείται για υλικές ή άυλες επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογιών όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ. Μέσω της στήριξης επιδιώκεται η αύξηση της εμπορευσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ενωσιακών αμπελοοινικών προϊόντων, ενώ σε αυτήν μπορεί να περιλαμβάνεται και η μεταφορά γνώσεων. Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τη συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη που παρέχεται βάσει του παρόντος άρθρου είναι τα ίδια με εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4.

Άρθρο 52

Απόσταξη υποπροϊόντων

1.   Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VIII μέρος ΙΙ τμήμα Δ.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε ποσοστό κατ’ όγκο και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10 % του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

2.   Η ενίσχυση καταβάλλεται σε αποστακτήρια που μεταποιούν υποπροϊόντα οινοποιίας που παραδίδονται για απόσταξη με σκοπό την παραγωγή ακατέργαστης αλκοόλης ελαχίστου κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου 92 %.

Τα κράτη μέλη μπορεί να θέτουν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της στήριξης την κατάθεση εγγύησης από τον δικαιούχο.

3.   Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το κόστος συλλογής και μεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 54.

4.   Η σχετική ενίσχυση περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω ποσό μεταφέρεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό, όταν ο τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

5.   Η αλκοόλη που παράγεται από την απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Υποτμημα 3

Διαδικαστικές διατάξεις

Άρθρο 53

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να εξασφαλίζονται η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων των κρατών μελών για τη στήριξη του οίνου και η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση:

α)

κανόνων σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους από την Επιτροπή και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους·

β)

κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης και τις δαπάνες, το κόστος διοίκησης και προσωπικού και τις ενέργειες που δύνανται να περιλαμβάνονται στα προγράμματα στήριξης των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα διενέργειας πληρωμών μέσω διαμεσολαβητών στην περίπτωση της ασφάλισης συγκομιδής που προβλέπεται στο άρθρο 49·

γ)

κανόνων σχετικά με την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης όταν χορηγείται προκαταβολή·

δ)

κανόνων σχετικά με τη χρήση όρων για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος·

ε)

κανόνων σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπανών για την αναφύτευση αμπελώνων για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)·

στ)

κανόνων σχετικά με την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ:

i)

των διάφορων ενεργειών ενός προγράμματος κράτους μέλους για τη στήριξη του οίνου· και

ii)

ενός προγράμματος κράτους μέλους για τη στήριξη του οίνου και των προγραμμάτων του για την αγροτική ανάπτυξη ή την προώθηση·

ζ)

κανόνων βάσει των οποίων οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, καθώς και σχετικά με εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και κανόνες για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων·

η)

κανόνων που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ορίζουν τις προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία των μέτρων στήριξης που περιέχονται στα προγράμματά τους.

Άρθρο 54

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν μέτρα για:

α)

την υποβολή των προγραμμάτων στήριξης, τον αντίστοιχο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και την αναθεώρηση των προγραμμάτων στήριξης·

β)

τις διαδικασίες υποβολής και επιλογής αιτήσεων, καθώς και πληρωμής·

γ)

την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων και των αξιολογήσεων των προγραμμάτων στήριξης των κρατών μελών·

δ)

τον καθορισμό από τα κράτη μέλη του ύψους της ενίσχυσης για την πρώιμη συγκομιδή και την απόσταξη υποπροϊόντων·

ε)

τη δημοσιονομική διαχείριση και τις διατάξεις περί εφαρμογής των μέτρων στήριξης από τα κράτη μέλη·

στ)

τις διαδικασίες και το ύψος της εγγύησης που πρέπει να κατατίθεται όταν χορηγείται προκαταβολή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 5

Ενίσχυση στον τομέα της μελισσοκομίας

Άρθρο 55

Εθνικά προγράμματα και χρηματοδότηση

1.   Με στόχο τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν τριετή εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας («μελισσοκομικά προγράμματα»). Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται σε συνεργασία με οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.

2.   Η συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα αντιστοιχεί στο 50 % των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη για τα προγράμματα αυτά, όπως εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 57 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

3.   Για να είναι επιλέξιμα για τη συνεισφορά της Ένωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη εκπονούν μελέτη για τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους, σε επίπεδο παραγωγής και εμπορίας.

4.   Στα μελισσοκομικά προγράμματα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

α)

τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων·

β)

καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, ιδιαίτερα της βαρρόας·

γ)

εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης·

δ)

μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους·

ε)

μέτρα στήριξης για την ανασύσταση του ενωσιακού μελισσοκομικού κεφαλαίου·

στ)

συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·

ζ)

παρακολούθηση της αγοράς·

η)

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

Άρθρο 56

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών πόρων για τη μελισσοκομία, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης μεταξύ των μελισσοκομικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών·

β)

τη βάση κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος ανάλογα, μεταξύ άλλων, με τον συνολικό αριθμό κυψελών στην Ένωση.

2.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος ενίσχυσης στις τελευταίες εξελίξεις και η αποτελεσματικότητα των καλυπτόμενων μέτρων για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την επικαιροποίηση του καταλόγου μέτρων του άρθρου 55 παράγραφος 4 που μπορούν να περιλαμβάνονται στα μελισσοκομικά προγράμματα των κρατών μελών, μέσω της προσθήκης άλλων μέτρων ή της προσαρμογής των εν λόγω μέτρων χωρίς να διαγραφεί κανένα εξ αυτών. Η εν λόγω επικαιροποίηση του καταλόγου μέτρων δεν θίγει τα εθνικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Άρθρο 57

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος όσον αφορά:

α)

το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων και των μελετών που εκπονούν τα κράτη σχετικά με τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους στο επίπεδο της παραγωγής και της εμπορίας·

β)

τη διαδικασία ανακατανομής των αχρησιμοποίητων κονδυλίων·

γ)

την έγκριση των μελισσοκομικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος· και το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 6

Ενίσχυση στον τομέα του λυκίσκου

Άρθρο 58

Ενισχύσεις στις οργανώσεις παραγωγών

1.   Η Ένωση χορηγεί ενίσχυση σε οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του λυκίσκου αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 152 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία i), ii) ή iii).

2.   Η ετήσια ενωσιακή χρηματοδότηση για την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 2 277 000 ευρώ για τη Γερμανία.

Άρθρο 59

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 58 χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τις αιτήσεις ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις προθεσμίες και τα συνοδευτικά έγγραφα·

β)

τους κανόνες σχετικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις λυκίσκου και τον υπολογισμό των ποσών που καταβάλλονται σε κάθε οργάνωση παραγωγών.

Άρθρο 60

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος όσον αφορά την καταβολή της ενίσχυσης.

Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Άρθρο 61

Διάρκεια

Το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030· η Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση για να αξιολογήσει την λειτουργία του καθεστώτος και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει προτάσεις.

Τμημα 1

Διαχείριση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Άρθρο 62

Άδειες

1.   Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 δύνανται να φυτεύονται ή να αναφυτεύονται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66 και 68, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Τα κράτη μέλη χορηγούν την άδεια της παραγράφου 1 για συγκεκριμένη έκταση, εκπεφρασμένη σε εκτάρια, κατόπιν αίτησης του παραγωγού και τηρώντας αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας δεν επιβαρύνουν τον παραγωγό.

3.   Οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους. Παραγωγός ο οποίος δεν χρησιμοποίησε άδεια στη διάρκεια ισχύος της υφίσταται διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 89 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

4.   Το παρόν κεφάλαιο δεν ισχύει για τη φύτευση ή αναφύτεση εκτάσεων που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας, για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή ή για εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση, ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών αγορών υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 63

Μηχανισμός διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις

1.   Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν:

α)

να εφαρμόζουν χαμηλότερο εθνικό ποσοστό από το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1·

β)

να περιορίζουν την έκδοση αδειών σε περιφερειακό επίπεδο, για συγκεκριμένες περιοχές, επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για περιοχές χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

3.   Όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμβάλλουν στη μεθοδική αύξηση των αμπελοφυτεύσεων, ορίζονται σε επίπεδο άνω του 0 % και στηρίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς λόγους:

α)

ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου υπερπροσφοράς σε σχέση με τις προοπτικές των αμπελοοινικών προϊόντων στην αγορά, χωρίς την υπέρβαση των απαραίτητων μέτρων για την κάλυψη της ανάγκης αυτής·

β)

ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου σημαντικής υποτίμησης μιας συγκεκριμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

4.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και αιτιολογούν δεόντως κάθε απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τις εν λόγω αποφάσεις και τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 64

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

1.   Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός ορισμένου έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται όλες οι σχετικές άδειες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

α)

ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση τουλάχιστον ίση με την έκταση για την οποία αιτείται την άδεια·

β)

ο αιτών διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

γ)

από την αίτηση δεν προκύπτει σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, κάτι που θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου κινδύνου·

δ)

κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη μεροληπτικό τρόπο.

2.   Εάν, σε ορισμένο έτος, η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων κατ’ αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας:

α)

παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)·

β)

εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος·

γ)

εκτάσεις που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

δ)

εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

ε)

βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει οικονομικής αξιολόγησης·

στ)

εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιφέρειας·

ζ)

σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

η)

εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

3.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 τα οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή.

Άρθρο 65

Ο ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 63 παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει υπόψη συστάσεις αναγνωρισμένων επαγγελματικών οργανώσεων του αμπελοοινικού τομέα που αναφέρονται στο άρθρα 152,156 και 157, ενδιαφερόμενων ομάδων παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 95 ή άλλων ειδών επαγγελματικών οργανώσεων αναγνωρισμένων από τη νομοθεσία του κράτους μέλους, εφόσον των εν λόγω συστάσεων προηγείται συμφωνία που συνήφθη από τους ενδιαφερόμενους φορείς αντιπροσώπευσης της σχετικής γεωγραφικής περιοχής.

Οι συστάσεις αφορούν το πολύ τρία έτη.

Άρθρο 66

Αναφυτεύσεις

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη μέλη χορηγούν αυτομάτως άδεια σε παραγωγούς που έχουν προχωρήσει σε εκρίζωση αμπελουργικών εκτάσεων και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση. Η εν λόγω άδεια αντιστοιχεί σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε. Οι εκτάσεις που καλύπτονται από τις εν λόγω άδειες δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 63.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν την άδεια της παραγράφου 1 σε παραγωγούς που αναλαμβάνουν την εκρίζωση αμπελουργικής έκτασης εφόσον η εκρίζωση της σχετικής έκτασης πραγματοποιηθεί το αργότερο έως στο τέλος του τέταρτου έτους από την ημερομηνία που φυτεύτηκαν οι νέοι αμπελώνες.

3.   Η άδεια της παραγράφου 1 χρησιμοποιείται στην ίδια εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε εκτάσεις επιλέξιμες για την παραγωγή προϊόντων οίνου με προστατευόμενη ονομασία προέλευση ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την αναφύτευση, βάσει σύστασης επαγγελματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 65, σε αμπέλους που πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με την περιοχή που εκριζώθηκε.

4.   Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις περιπτώσεις εκρίζωσης μη εγκεκριμένων φυτεύσεων.

Άρθρο 67

Κανόνας de minimis

1.   Το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη όπου δεν εφαρμοζόταν την 31η Δεκεμβρίου 2007 το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης που ορίζεται στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα IVα υποτμήμα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμοζόταν την 31η Δεκεμβρίου 2007 το καθεστώς της παραγράφου 1 και στα οποία οι νεοφυτευθείσες με αμπέλους εκτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 000 εκτάρια, μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 68

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα δικαιώματα φύτευσης που έχουν παραχωρηθεί σε παραγωγούς πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015 κατ’ εφαρμογή των άρθρων 85η, 85θ ή 85ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους εν λόγω παραγωγούς, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να μετατραπούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε άδειες χορηγούμενες δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Η ανωτέρω μετατροπή συντελείται εφόσον οι εν λόγω παραγωγοί υποβάλουν σχετική αίτηση πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Τα κράτη μέλη μπορούν με απόφασή τους να επιτρέψουν στους παραγωγούς να υποβάλουν αίτηση μετατροπής των δικαιωμάτων σε άδειες έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2.   Οι άδειες που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 έχουν την ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν οι εν λόγω άδειες δεν χρησιμοποιηθούν, εκπνέουν το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2018, ή, εάν ένα κράτος μέλος έχει λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023.

3.   Οι εκτάσεις που καλύπτονται από τις άδειες που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 63.

Άρθρο 69

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227 όσον αφορά:

α)

τις προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 4·

β)

τους κανόνες σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2·

γ)

την προσθήκη κριτηρίων σε αυτά που παρατίθενται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2·

δ)

τη συνύπαρξη αμπέλων που ο παραγωγός έχει δεσμευτεί να εκριζώσει με νεοφυτευθείσες αμπέλους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 παράγραφος 2·

ε)

τους λόγους για τις αποφάσεις των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 66 παράγραφος 3.

Άρθρο 70

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με:

α)

τις διαδικασίες αδειοδότησης·

β)

τα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη και τις κοινοποιήσεις που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 2

Έλεγχος του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Άρθρο 71

Μη εγκεκριμένες φυτεύσεις

1.   Οι παραγωγοί εκριζώνουν με δικά τους έξοδα τις αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

2.   Σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν προχωρήσουν σε εκριζώσεις εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που τους γνωστοποιήθηκε η παρατυπία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εκρίζωση των φυτεύσεων αυτών εντός δύο ετών από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους παραγωγούς τους οποίους αφορά το μέτρο.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους το αργότερο, το συνολικό μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες διαπιστώνεται φύτευση αμπέλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, καθώς και των εκτάσεων που εκριζώθηκαν κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2.

4.   Παραγωγός ο οποίος δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφίσταται τις κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

5.   Οι αμπελουργικές εκτάσεις που δεν διαθέτουν άδεια αποκλείονται από εθνικά ή ενωσιακά μέτρα στήριξης.

Άρθρο 72

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών των υποχρεώσεων κοινοποίησης με τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών μειώσεων των δημοσιονομικών ορίων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κανονεσ σχετικοι με την εμπορια

Τμημα 1

Προτυπα εμποριας

Υποτμημα 1

Εισαγωγικες διαταξεις

Άρθρο 73

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τροφίμων με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας. Οι κανόνες αυτοί διακρίνονται σε υποχρεωτικούς κανόνες και προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις, για τα γεωργικά προϊόντα.

Υποτμημα 2

Προτυπα εμποριας κατα τομεις ή προϊοντα

Άρθρο 74

Γενική αρχή

Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν σύμφωνα με το παρόν τμήμα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα.

Άρθρο 75

Θέσπιση και περιεχόμενο

1.   Τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς και/ή προϊόντα:

α)

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

β)

οπωροκηπευτικά·

γ)

μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·

δ)

μπανάνες·

ε)

ζώντα φυτά·

στ)

αυγά·

ζ)

κρέας πουλερικών·

η)

λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

θ)

λυκίσκος.

2.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, καθώς και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και τις παρεκκλίσεις και τις εξαιρέσεις από τα εν λόγω πρότυπα, με σκοπό την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και τις εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα, καθώς και την αποφυγή της δημιουργίας εμποδίων στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27), τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, που καθορίζονται ανά τομέα ή προϊόν και βασίζονται στα χαρακτηριστικά κάθε τομέα, την ανάγκη ρύθμισης της διάθεσης στην αγορά και τους όρους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου:

α)

τους τεχνικούς ορισμούς, την ονομασία και τις ονομασίες πώλησης για τομείς εκτός εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 78·

β)

τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η κατάταξη σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·

γ)

το είδος, τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·

δ)

την παρουσίαση, την επισήμανση ως προς τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που ισχύουν για τα συσκευαστήρια, τη σήμανση, το έτος συγκομιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων, με την επιφύλαξη των άρθρων 92 έως 123·

ε)

κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος η ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό·

στ)

ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων ποσοτήτων, της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·

ζ)

τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη μέθοδο παραγωγής, περιλαμβανόμενων των οινολογικών πρακτικών και των προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής·

η)

την ανάμειξη γλευκών σταφυλιών και οίνων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορισμών, τη σύμμειξη και τους σχετικούς περιορισμούς·

θ)

τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και την επεξεργασία, τη μέθοδο και τη θερμοκρασία διατήρησης, την αποθήκευση και τη μεταφορά·

ι)

τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής και/ή καταγωγής, εκτός του κρέατος πουλερικών και των λιπαρών ουσιών για επάλειψη·

ια)

τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ουσιών και πρακτικών·

ιβ)

ειδικές χρήσεις·

ιγ)

τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρήση των προϊόντων που δεν συνάδουν με τα πρότυπα εμπορίας που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή με τους ορισμούς, τις ονομασίες και τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 78, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων.

4.   Επιπροσθέτως της παραγράφου 1α, οι προδιαγραφές εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται στον τομέα του οίνου. Τα στοιχεία στ), ζ), η), ι) και ιγ) της παραγράφου 3 εφαρμόζονται επί του προκειμένου τομέως.

5.   Τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 84 έως 88 και του παραρτήματος ΙΧ και λαμβανομένων υπόψη των εξής:

α)

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων·

β)

της ανάγκης να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διευκόλυνσης της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά·

γ)

του συμφέροντος των παραγωγών να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά καλλιέργειας ή εκτροφής και του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τόπους καλλιέργειας ή εκτροφής, που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, έπειτα από εκτίμηση, ιδίως, του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των ωφελειών για τους παραγωγούς και τον τελικό καταναλωτή·

δ)

των μεθόδων που είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων·

ε)

των τυποποιημένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς·

στ)

της ανάγκης να διαφυλάσσονται τα φυσικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και να αποφεύγεται η ουσιαστική μεταβολή της σύνθεσης του οικείου προϊόντος.

6.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την τροποποίηση του καταλόγου των τομέων της παραγράφου 1. Οι συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιορίζονται αυστηρά στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνική πρόοδο ή την ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα, και αποτελούν αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογούνται, ειδικότερα, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι δαπάνες και η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου του αντικτύπου στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο και τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους τελικούς καταναλωτές.

Άρθρο 76

Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορία προϊόντων στον τομέα των οπωροκηπευτικών

1.   Επιπλέον, καθόσον αφορά τα εφαρμοστέα πρότυπα εμπορίας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 75, τα οπωροκηπευτικά προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι καλής, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και εάν αναγράφεται η χώρα προέλευσης.

2.   Τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τυχόν πρότυπα εμπορίας για τον τομέα των οπωροκηπευτικών οριζόμενα σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα, εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια εμπορίας, περιλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής και μπορούν να καλύπτουν την ποιότητα, την ταξινόμηση σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την παρουσίαση και την εμπορία.

3.   Ο κάτοχος προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών που καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας εκθέτει τα εν λόγω προϊόντα, τα προσφέρει προς πώληση και τα παραδίδει ή τα εμπορεύεται εντός της Ένωσης αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα, είναι δε υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτά.

4.   Για τη σωστή εφαρμογή της απαίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για να συνεκτιμηθούν ειδικές καταστάσεις ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227 οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του.

Άρθρο 77

Πιστοποίηση για τον λυκίσκο

1.   Κατά περίπτωση, επιπλέον των εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, τα προϊόντα λυκίσκου, τα οποία συγκομίζονται ή παρασκευάζονται εντός της Ένωσης υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον για προϊόντα που παρουσιάζουν τα στοιχειώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλα για συγκεκριμένο στάδιο της εμπορίας τους. Για τη σκόνη λυκίσκου, τη σκόνη λυκίσκου με υψηλότερη περιεκτικότητα λουπουλίνης, τα εκχυλίσματα λυκίσκου και τα ανάμεικτα προϊόντα λυκίσκου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνον εφόσον η περιεκτικότητα των εν λόγω προϊόντων σε οξύ άλφα δεν είναι κατώτερη από την αντίστοιχη περιεκτικότητα του λυκίσκου από τον οποίον παρασκευάσθηκαν τα προϊόντα αυτά.

3.   Το πιστοποιητικό αναφέρει τουλάχιστον:

α)

τον ή τους τόπους παραγωγής του λυκίσκου·

β)

το ή τα έτη συγκομιδής· και

γ)

την ή τις ποικιλίες.

4.   Η εμπορία ή η εξαγωγή προϊόντων λυκίσκου επιτρέπεται μόνον εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Στην περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων του τομέα του λυκίσκου, το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 190 παράγραφος 2 θεωρείται ισότιμο προς το πιστοποιητικό αυτό.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό μέτρων που παρεκκλίνουν από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου:

α)

με σκοπό την ικανοποίηση των εμπορικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών· ή

β)

για τα προϊόντα που προορίζονται για ιδιαίτερες χρήσεις.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:

i)

δεν επηρεάζουν την κανονική εμπορία προϊόντων για τα οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό· και

ii)

συνοδεύονται από εγγυήσεις προς αποφυγή σύγχυσης με τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 78

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για ορισμένους τομείς και προϊόντα

1.   Κατά περίπτωση, επιπλέον των εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ ισχύουν για τους εξής τομείς ή προϊόντα:

α)

βόειο κρέας·

β)

οίνος·

γ)

γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

δ)

κρέας πουλερικών

ε)

αυγά·

στ)

λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· και

ζ)

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

2.   Οι ορισμοί, οι ονομασίες ή οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία προϊόντων τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, καθώς και τις παρεκκλίσεις ή τις εξαιρέσεις από αυτές. Οι πράξεις αυτές περιορίζονται αυστηρώς στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από την μεταβαλλομένη καταναλωτική ζήτηση, την τεχνική πρόοδο ή τις ανάγκες για καινοτόμα προϊόντα.

4.   Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες για τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

5.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η εξέλιξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον προσδιορισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων για τα οποία πρέπει να αναφέρεται το ζωικό είδος από το οποίο προέρχεται το γάλα, αν δεν προέρχεται από βοοειδή, και για τη θέσπιση των απαραίτητων κανόνων.

Άρθρο 79

Όρια ανοχής

1.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος ή τομέα, τα διαφορετικά στάδια εμπορίας, οι τεχνικές συνθήκες, πιθανές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, καθώς και η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των μεθόδων ανάλυσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με το όριο ανοχής για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρότυπα, πέραν του οποίου ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται μη συμμορφούμενη με το συγκεκριμένο πρότυπο.

2.   Κατά τη θέσπιση των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να μην αλλοιώνονται τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και να αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητάς του.

Άρθρο 80

Οινολογικές πρακτικές και μέθοδοι ανάλυσης

1.   Για την παραγωγή και συντήρηση στην Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ, χρησιμοποιούνται μόνο οι οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙΙ και προβλέπονται στο άρθρο 75 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 83 παράγραφοι 2 και 3.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται:

α)

στους χυμούς σταφυλιών και τους συμπυκνωμένους χυμούς σταφυλιών· και

β)

στο γλεύκος σταφυλιών και στο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή χυμού σταφυλιών.

Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή οινοποίηση, την καλή συντήρηση ή τον εξευγενισμό του προϊόντος.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ παράγονται στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

2.   Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης εάν:

α)

έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες ενωσιακές οινολογικές πρακτικές·

β)

έχουν παραχθεί σύμφωνα με μη εγκεκριμένες εθνικές οινολογικές πρακτικές· ή

γ)

δεν τηρούν τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

Τα μη εμπορεύσιμα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο αμπελοοινικά προϊόντα καταστρέφονται. Κατά παρέκκλιση από τον ως άνω κανόνα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται από αποστακτήρια, εργοστάσια οξοποιίας ή για βιομηχανικούς σκοπούς ορισμένα προϊόντα που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα ίδια τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση αυτή δεν μετατρέπεται σε κίνητρο παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων με χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών.

3.   Για την έγκριση των οινολογικών πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 3 στοιχείο ζ), η Επιτροπή:

α)

λαμβάνει υπόψη τις οινολογικές πρακτικές και μεθόδους ανάλυσης που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου, καθώς και τα αποτελέσματα της πειραματικής χρήσης οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·

β)

λαμβάνει υπόψη την προστασία της δημόσιας υγείας·

γ)

λαμβάνει υπόψη τον πιθανό κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών λόγω των παγιωμένων αντιλήψεων και των αντίστοιχων προσδοκιών τους για το προϊόν, εκτιμώντας τη διαθεσιμότητα και την εφαρμοσιμότητα μέσων πληροφόρησης για την εξάλειψη παρόμοιων κινδύνων·

δ)

επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών και βασικών χαρακτηριστικών του οίνου και δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του σχετικού προϊόντος·

ε)

διασφαλίζει αποδεκτό στοιχειώδες επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

στ)

τηρεί τους γενικούς κανόνες σχετικά με τις οινολογικές πρακτικές και τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙΙ.

4.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή μεταχείριση των μη εμπορεύσιμων αμπελοοινικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τις εθνικές διαδικασίες απόσυρσης ή καταστροφής αμπελοοινικών προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.

5.   Η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 5 στοιχείο δ) για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε κάθε σχετική μέθοδο που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου, εκτός αν είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη για τον σκοπό που επιδιώκει η Ένωση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Μέχρις ότου θεσπιστούν αυτές οι εκτελεστικές πράξεις, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και οι κανόνες που επιτρέπονται από το οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 81

Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

1.   Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ και παράγονται στην Ένωση παρασκευάζονται από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομήσιμες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

α)

η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis·

β)

η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Hebermont.

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.

3.   Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελουργική περίοδο, υπολογιζόμενη βάσει της μέσης παραγωγής κατά τις τελευταίες πέντε αμπελουργικές περιόδους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ταξινόμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο.

Ωστόσο, και στα εν λόγω κράτη μέλη επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται προς οινοπαραγωγή μόνον οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που είναι σύμφωνες με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη φύτευση, την αναφύτευση ή τον εμβολιασμό των ακόλουθων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και πειραμάτων:

α)

οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μη ταξινομημένες, στην περίπτωση κρατών μελών πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 3·

β)

οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με την παράγραφο 2 εδάφιο 2, στην περίπτωση των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.   Αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, με σκοπό την παραγωγή οίνου, που έχουν φυτευτεί κατά παράβαση των παραγράφων 2, 3 και 4 εκριζώνονται.

Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική η εκρίζωση των αμπελώνων των εκτάσεων αυτών όταν η παραγωγή τους προορίζεται αποκλειστικά για κατανάλωση από την οικογένεια του οινοπαραγωγού.

Άρθρο 82

Ειδική χρήση οίνου που δεν ανήκει σε καμία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ

Εκτός από τον εμφιαλωμένο οίνο για τον οποίο τεκμηριώνεται ότι η εμφιάλωση πραγματοποιήθηκε πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1971, ο οίνος που παράγεται από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες απαριθμούνται στην ταξινόμηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο αλλά δεν ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ, χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς οικιακή κατανάλωση από τους οινοπαραγωγούς, για παραγωγή ξιδιού από οίνο ή για απόσταξη.

Άρθρο 83

Εθνικές διατάξεις για ορισμένα προϊόντα και τομείς

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που καθορίζουν διαφορετικά επίπεδα ποιότητας όσον αφορά τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη. Οι εθνικές αυτές διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση των εν λόγω επιπέδων ποιότητας σύμφωνα με κριτήρια που αφορούν κυρίως τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη φυσική και μικροβιολογική τους σταθερότητα.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εξασφαλίζουν ότι στα προϊόντα άλλων κρατών μελών τα οποία πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται με τις εν λόγω εθνικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, ενδείξεις οι οποίες δηλώνουν ότι ετηρήθησαν τα εν λόγω κριτήρια.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων οινολογικών πρακτικών και να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για οίνους εγκεκριμένους βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας οι οποίοι παράγονται στο έδαφός τους, με στόχο την ενίσχυση της διατήρησης των βασικών χαρακτηριστικών των οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, καθώς και των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την πειραματική χρήση μη εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών.

4.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και των όρων κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων που προκύπτουν από τις πειραματικές πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν ή να διατηρούν συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις για τα προϊόντα που καλύπτονται από ενωσιακό πρότυπο εμπορίας μόνον εφόσον οι εν λόγω διατάξεις συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο, ιδιαίτερα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, και με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (28).

Υποτμημα 3

Προαιρετικες αποκλειστικες ενδειξεις

Άρθρο 84

Γενική διάταξη

Δημιουργείται σύστημα προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων ανά τομέα ή προϊόν για να καταστεί ευκολότερο για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων με χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που παρέχουν προστιθέμενη αξία να κοινοποιούν τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες αυτές εντός της εσωτερικής αγοράς και ιδίως για να στηριχθούν και να συμπληρωθούν τα ειδικά πρότυπα εμπορίας.

Το παρόν υποτμήμα δεν ισχύει για τα αμπελοοινικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1.

Άρθρο 85

Υφιστάμενες προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις

1.   Οι προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις που καλύπτονται από το σύστημα αυτό από 20ής Δεκεμβρίου 2013 απαριθμούνται στο παράρτημα IX και οι όροι χρήσης τους καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 86 σημείο α).

2.   Οι προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων, εκτός εάν ακυρωθούν δυνάμει του άρθρου 86.

Άρθρο 86

Δέσμευση, τροποποίηση και ακύρωση προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών, οι εξελίξεις της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, η κατάσταση στην αγορά και οι εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας και τα διεθνή πρότυπα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227:

α)

για τη δέσμευση πρόσθετης προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης και τον καθορισμό των προϋποθέσεων χρήσης της·

β)

για την τροποποίηση των προϋποθέσεων χρήσης μιας προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης· ή

γ)

για την ακύρωση μιας προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης.

Άρθρο 87

Πρόσθετες προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις

1.   Μια ένδειξη, για να είναι επιλέξιμη να καταστεί πρόσθετη προαιρετική αποκλειστική ένδειξη, πρέπει να πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ένδειξη αφορά χαρακτηριστικό προϊόντος ή ιδιότητα της καλλιέργειας, της εκτροφής ή της επεξεργασίας και συγκεκριμένο τομέα ή προϊόν·

β)

η χρήση της ένδειξης επιτρέπει τη σαφέστερη προβολή της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος μέσω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών ή των ιδιοτήτων καλλιέργειας, εκτροφής ή επεξεργασίας·

γ)

όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά, το αναφερόμενο στο στοιχείο α) χαρακτηριστικό ή ιδιότητά του είναι αναγνωρίσιμο από καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη·

δ)

οι όροι και η χρήση της ένδειξης συνάδουν με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Κατά τη θέσπιση πρόσθετης προαιρετικής αποκλειστικής ένδειξης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν σχετικά διεθνή πρότυπα και τις υφιστάμενες αποκλειστικές ενδείξεις για τα οικεία προϊόντα ή τομείς.

2.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισμένων τομέων καθώς και οι προσδοκίες των καταναλωτών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις που αφορούν τη θέσπιση πρόσθετης αποκλειστικής ένδειξης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 88

Περιορισμοί στη χρήση των προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων

1.   Μια προαιρετική αποκλειστική ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για την περιγραφή προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που ισχύουν για τη χρήση της.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η επισήμανση του προϊόντος δεν προκαλεί σύγχυση με τις προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις.

3.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που περιγράφονται με προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις πληρούν τους όρους που ισχύουν για τη χρήση τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με πρόσθετους κανόνες για τη χρήση προαιρετικών αποκλειστικών ενδείξεων.

Υποτμημα 4

Προτυπα εμποριας που αφορουν τις εισαγωγες και τις εξαγωγες

Άρθρο 89

Γενικές διατάξεις

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, καθώς και ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας και τους όρους της Ένωσης που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 74· και

β)

τους κανόνες περί εφαρμογής των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

Άρθρο 90

Ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές οίνου

1.   Εκτός αν άλλως προβλέπεται σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, οι διατάξεις σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την επισήμανση του οίνου που προβλέπονται στο τμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 78 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση και εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 2009 61, 2009 69 και 2204.

2.   Πλην αντιθέτων διατάξεων διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου παράγονται σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές εγκεκριμένες από την Ένωση δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή, πριν από την έγκριση κατά το άρθρο 80 παράγραφος 3, σύμφωνα με οινολογικές πρακτικές τις οποίες συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου.

3.   Για την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται η προσκόμιση:

α)

πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, το οποίο συντάσσεται από αρμόδιο φορέα της χώρας καταγωγής του προϊόντος ο οποίος περιλαμβάνεται σε κατάλογο δημοσιοποιούμενο από την Επιτροπή·

β)

δελτίου ανάλυσης που συντάσσεται από οργανισμό ή υπηρεσία που ορίζεται από τη χώρα καταγωγής του προϊόντος, εάν το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Υποτμημα 5

Κοινες διαταξεις

Άρθρο 91

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α)

που να καταρτίζουν τον κατάλογο για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙΙ σημείο 5 δεύτερο εδάφιο και τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος VΙΙ έκτο εδάφιο στοιχείο α) με βάση ενδεικτικούς καταλόγους προϊόντων που τα κράτη μέλη θεωρούν ότι αντιστοιχούν, εντός της επικράτειάς τους, στις διατάξεις αυτές και τους οποίους τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή·

β)

που να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν·

γ)

που να θεσπίζουν κανόνες βάσει των οποίων να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών·

δ)

που να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων·

ε)

που να θεσπίζουν κανόνες για τον καθορισμό του ορίου ανοχής ·

στ)

που να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 89·

ζ)

που να θεσπίζουν κανόνες για την ταυτοποίηση ή την καταγραφή του παραγωγού και/ή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις οποίες παρασκευάσθηκε ή μεταποιήθηκε το προϊόν, για τις διαδικασίες πιστοποίησης και για τα εμπορικά έγγραφα, τα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 2

Ονομασιες προελευσης, γεωγραφικες ενδειξεις και παραδοσιακες ενδειξεις στον αμπελοοινικο τομεα

Υποτμημα 1

Εισαγωγικες διαταξεις

Άρθρο 92

Πεδίο εφαρμογής

1.   Οι κανόνες για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 και 16.

2.   Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ως βάση:

α)

την προστασία των έννομων συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·

β)

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των σχετικών προϊόντων· και

γ)

την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, με παράλληλη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων στο πλαίσιο πολιτικών για την ποιότητα.

Υποτμημα 2

Ονομασiες προeλευσης και γεωγραφικες ενδειξεις

Άρθρο 93

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ονομασία προέλευσης»: ονομασία περιοχής, συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χώρας η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον με τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντές του·

ii)

τα σταφύλια από τα οποία παράγεται το προϊόν προέρχονται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή·

iii)

η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και

iv)

το προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera·

β)   «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη αναφερόμενη σε περιοχή, συγκεκριμένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χώρα η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 και το οποίο πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i)

έχει συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά που οφείλονται στην εν λόγω γεωγραφική προέλευσή του·

ii)

τουλάχιστον το 85 % των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή περιοχή·

iii)

η παραγωγή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή· και

iv)

προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

2.   Ορισμένες παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες ονομασίες συνιστούν ονομασίες προέλευσης εάν:

α)

περιγράφουν έναν οίνο·

β)

αναφέρονται σε γεωγραφική ονομασία·

γ)

πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και

δ)

έχουν υποστεί τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν υποτμήμα για την εξασφάλιση προστασίας σε ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις.

3.   Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιμες για προστασία στην Ένωση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

4.   Η παραγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο iii) καλύπτει όλες τις σχετικές εργασίες, από τον τρύγο έως την ολοκλήρωση της οινοποίησης, πλην των διεργασιών που εκτελούνται μετά την παραγωγή.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο ii), το 15 % των σταφυλιών που μπορεί κατ’ ανώτατο όριο να μην προέρχεται από την οριοθετημένη περιοχή προέρχεται από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου βρίσκεται η περιοχή αυτή.

Άρθρο 94

Αιτήσεις προστασίας

1.   Οι αιτήσεις προστασίας ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:

α)

την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

β)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος·

γ)

τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

δ)

ενιαίο έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2.   Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν τις σχετικές συνθήκες παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.

Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

β)

περιγραφή του οίνου ή των οίνων:

i)

για την ονομασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά·

ii)

για την γεωγραφική ένδειξη, τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά, καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών·

γ)

κατά περίπτωση, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων, καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς για την παραγωγή τους·

δ)

την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·

ε)

την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·

στ)

ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·

ζ)

τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·

η)

τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται σε ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη, από οργάνωση που διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·

θ)

την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

3.   Σε περίπτωση που η αίτηση παροχής προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σχετική ονομασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.

Άρθρο 95

Αιτούντες

1.   Αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης μπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μεμονωμένος παραγωγός. Στην αίτηση μπορούν να συμμετέχουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

2.   Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παροχής προστασίας μόνο για οίνους τους οποίους παράγουν.

3.   Σε περίπτωση ονομασίας που αφορά διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή παραδοσιακή ονομασία που συνδέεται με διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, μπορεί να υποβάλλεται κοινή αίτηση.

Άρθρο 96

Εθνική προκαταρκτική διαδικασία

1.   Οι αιτήσεις προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης για οίνους καταγωγής Ένωσης υπόκεινται σε εθνική προκαταρκτική διαδικασία.

2.   Η αίτηση προστασίας υποβάλλεται στο κράτος μέλος από την επικράτεια του οποίου προέρχεται η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη.

3.   Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση προστασίας προβαίνει σε εξέτασή της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληροί τους όρους που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Το εν λόγω κράτος μέλος εφαρμόζει εθνική διαδικασία που διασφαλίζει τη δέουσα δημοσίευση της αίτησης και προβλέπει προθεσμία τουλάχιστον δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον και διαμένει ή είναι εγκατεστημένο στο έδαφός του δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας στο εν λόγω κράτος μέλος δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

4.   Εάν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση θεωρεί ότι η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα ή ότι δεν συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία, απορρίπτει την αίτηση.

5.   Εάν το κράτος μέλος που εξετάζει την αίτηση θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, προβλέπει εθνική διαδικασία που διασφαλίζει τη δέουσα δημοσίευση της προδιαγραφής του προϊόντος τουλάχιστον στο Διαδίκτυο και προωθεί την αίτηση στην Επιτροπή.

Άρθρο 97

Εξέταση από την Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης.

2.   Η Επιτροπή εξετάζει αν οι αιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 94 πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

3.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος υποτμήματος, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των στοιχείων της δημοσίευσης των προδιαγραφών του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε κατά την προκαταρκτική εθνική διαδικασία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

4.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος υποτμήματος, εκδίδει,εκτελεστικές πράξεις που απορρίπτουν την αίτηση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 98

Διαδικασία ένστασης

Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ), οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον και διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος εκτός εκείνου στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση προστασίας ή σε τρίτη χώρα δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόμενης προστασίας, καταθέτοντας στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη δήλωση σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, η δήλωση αυτή υποβάλλεται είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας, εντός της περιόδου των δύο μηνών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 99

Απόφαση σχετικά με την παροχή προστασίας

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή κατά την περάτωση της διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο άρθρο 98, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είτε παρέχουν προστασία στην ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη που πληροί τους όρους που αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα και συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία είτε απορρίπτουν την αίτηση όταν δεν πληρούνται οι όροι αυτοί.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 100

Ομώνυμα

1.   Ονομασία για την οποία υποβάλλεται αίτηση και η οποία είναι απολύτως ή εν μέρει ομώνυμη με ονομασία που έχει ήδη καταχωριστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού καταχωρίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και τυχόν κινδύνων σύγχυσης.

Ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλη επικράτεια δεν καταχωρίζεται, ακόμη και αν είναι ακριβής όσον αφορά την επικράτεια, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχονται τα εν λόγω προϊόντα.

Η χρήση καταχωρισμένης ομώνυμης ονομασίας είναι δυνατή μόνον εάν εξασφαλίζεται ότι η μεταγενέστερα καταχωριζόμενη ομώνυμη ονομασία διακρίνεται σαφώς στην πράξη από την ήδη καταχωρισμένη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισότιμη μεταχείριση των οικείων παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, εάν μια ονομασία για την οποία υποβάλλεται αίτηση είναι απολύτως ή εν μέρει ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται δυνάμει του δικαίου των κρατών μελών.

3.   Σε περίπτωση που η ονομασία μιας οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου περιλαμβάνει ή συνίσταται σε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται για την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τον κανόνα αυτό.

4.   Η προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων που καλύπτονται από το άρθρο 93 του παρόντος κανονισμού δεν θίγει προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που ισχύουν για αλκοολούχα ποτά κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (30).

Άρθρο 101

Πρόσθετοι λόγοι άρνησης προστασίας

1.   Οι ονομασίες που έχουν καταστεί κοινές δεν προστατεύονται ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις.

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «ονομασία που έχει καταστεί κοινή» νοείται η ονομασία οίνου η οποία, παρόλο που συνδέεται με την τοποθεσία ή την περιοχή όπου το προϊόν είχε αρχικά παραχθεί ή διατεθεί στην αγορά, έχει πλέον καταστεί κοινή ονομασία οίνου στην Ένωση.

Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μία ονομασία έχει καταστεί κοινή ή όχι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, ιδίως:

α)

η υφιστάμενη κατάσταση στην Ένωση, ιδίως στις περιοχές κατανάλωσης·

β)

το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

2.   Δεν προστατεύεται ως ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη ονομασία εάν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος και της αναγνωρισιμότητάς του, η προστασία θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα του οίνου.

Άρθρο 102

Σχέση με εμπορικά σήματα

1.   Η καταχώριση εμπορικού σήματος το οποίο περιλαμβάνει ή συνίσταται σε προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη που δεν τηρεί τη σχετική προδιαγραφή του προϊόντος ή η χρήση του οποίου εμπίπτει στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και αφορά προϊόν που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μέρος II:

α)

δεν γίνεται δεκτή, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, παρέχεται προστασία στην ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη· ή

β)

ακυρώνεται.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 101 παράγραφος 2, εμπορικό σήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή το οποίο έχει καταχωριστεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση καλή τη πίστει, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από το σχετικό εθνικό δίκαιο, στην επικράτεια της Ένωσης είτε πριν από την ημερομηνία έναρξης της προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα προέλευσης είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεώνεται κατά παρέκκλιση από την προστασία της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι ακύρωσης ή ανάκλησης του εμπορικού σήματος σύμφωνα με την οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31) ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου (32).

Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης παράλληλα με τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα.

Άρθρο 103

Προστασία

1.   Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή προϊόντος.

2.   Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και οι οίνοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος προστατεύονται από:

α)

κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας:

i)

από παρόμοια προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

ii)

στον βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης·

β)

κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

γ)

κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την προέλευσή του·

δ)

κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

3.   Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1.

Άρθρο 104

Μητρώο

Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων οίνων, στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό. Στο μητρώο μπορούν να καταχωρίζονται ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι εν λόγω ονομασίες καταχωρίζονται στο μητρώο ως προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός εάν στην εν λόγω συμφωνία χαρακτηρίζονται ρητά ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 105

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του άρθρου 95 μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή την εκ νέου οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ). Στις αιτήσεις περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τροποποιήσεις.

Άρθρο 106

Ανάκληση

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να ανακαλούν την προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 107

Υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων

1.   Οι ονομασίες οίνων που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (33) του Συμβουλίου και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 (34) της Επιτροπής προστατεύονται αυτομάτως δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διαγραφή των ονομασιών οίνων για τις οποίες ισχύει το άρθρο 118ιε παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από το μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

3.   Το άρθρο 106 δεν εφαρμόζεται στις υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να ανακαλούν την προστασία υφισταμένων προστατευόμενων ονομασιών οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 93.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

4.   Για την Κροατία, οι ονομασίες οίνων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (35) προστατεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της διαδικασίας ενστάσεων. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 104.

Άρθρο 108

Τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέλη για την κάλυψη των δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων προστασίας, των ενστάσεων, των αιτήσεων τροποποιήσεων και των αιτήσεων ανάκλησης δυνάμει του παρόντος υποτμήματος.

Άρθρο 109

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, που θεσπίζουν:

α)

τα πρόσθετα κριτήρια οριοθέτησης της γεωγραφικής περιοχής· και

β)

τους περιορισμούς και τις παρεκκλίσεις αναφορικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

2.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις.

3.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων των παραγωγών και των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

το είδος του αιτούντος που μπορεί να υποβάλλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης·

β)

τους όρους που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και τις διαδικασίες τροποποίησης, ανάκλησης και μετατροπής προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων·

γ)

του όρους που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις·

δ)

τους όρους για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφικές περιοχές τρίτης χώρας·

ε)

την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία ή η τροποποίηση προστασίας·

στ)

τους όρους που αφορούν τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος.

4.   Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά την προστατευόμενη ονομασία.

5.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν θίγονται άνευ λόγου από την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος όσον αφορά τις ονομασίες οίνων στις οποίες είχε χορηγηθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009 ή για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με μεταβατικούς κανόνες που αφορούν:

α)

τις ονομασίες οίνων που είχαν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009 και τις ονομασίες οίνων για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση προστασίας πριν από την ημερομηνία αυτή·

β)

τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία· και

γ)

τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων.

Άρθρο 110

Εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία εξέτασης

1.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που αφορούν:

α)

τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος όσον αφορά τον δεσμό μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού προϊόντος·

β)

τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων σχετικά με την παροχή ή την άρνηση προστασίας·

γ)

τη δημιουργία και την τήρηση του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 104·

δ)

τη μετατροπή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

ε)

την υποβολή διασυνοριακών αιτήσεων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.   Η Επιτροπή μπορεί εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων προστασίας ή έγκρισης της τροποποίησης μιας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένστασης, ανάκλησης ή μετατροπής και την υποβολή πληροφοριών σχετικά με υφιστάμενες προστατευόμενες ονομασίες οίνων, ιδίως όσον αφορά:

α)

τα υποδείγματα εγγράφων και τον μορφότυπο διαβίβασης·

β)

τις προθεσμίες·

γ)

τα λεπτομερή στοιχεία, τις αποδείξεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης ή του αιτήματος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 111

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Σε περίπτωση που μια ένσταση κρίνεται απαράδεκτη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η εν λόγω πράξη εκδίδεται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Υποτμημα 3

Παραδοσιακες ενδειξεις

Άρθρο 112

Ορισμός

Ως «παραδοσιακή ένδειξη» νοείται ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά στα κράτη μέλη για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 για να δηλώσει:

α)

ότι το προϊόν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας· ή

β)

τη μέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή την ποιότητα, το χρώμα, την τοποθεσία ή ένα ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Άρθρο 113

Προστασία

1.   Προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για προϊόν που έχει παραχθεί σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 112.

Οι παραδοσιακές ενδείξεις προστατεύονται από την παράνομη χρήση.

2.   Οι παραδοσιακές ενδείξεις προστατεύονται μόνο στη γλώσσα και για τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων που ζητούνται δια της αιτήσεως από:

α)

κάθε κατάχρηση της προστατευόμενης ένδειξης, ακόμη και εάν συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται σε», «απομίμηση», «άρωμα», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

β)

οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη όσον αφορά τη φύση, τα χαρακτηριστικά ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος η οποία αναγράφεται στην εσωτερική συσκευασία ή το περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν·

γ)

κάθε άλλη πρακτική η οποία είναι πιθανόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή και, ιδίως, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο οίνος πληροί τα κριτήρια για την προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη.

3.   Οι παραδοσιακές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές ενδείξεις στην Ένωση.

Άρθρο 114

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τη γλώσσα και την ορθογραφία της παραδοσιακής ένδειξης που πρέπει να προστατευθεί.

2.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των έννομων δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παραγωγών και των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό:

α)

του είδους των αιτούντων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προστασίας παραδοσιακής ένδειξης·

β)

των προϋποθέσεων εγκυρότητας των αιτήσεων προστασίας παραδοσιακής ένδειξης·

γ)

των λόγων υποβολής ένστασης κατά προτεινόμενης αναγνώρισης παραδοσιακής ένδειξης·

δ)

του εύρους της προστασίας και της σχέσης με εμπορικά σήματα, προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις, προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, ομώνυμα ή ορισμένες ονομασίες οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου·

ε)

των λόγων ανάκλησης παραδοσιακής ένδειξης·

στ)

της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων προστασίας παραδοσιακής ένδειξης ή αιτημάτων ένστασης ή ανάκλησης·

ζ)

των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τις αιτήσεις προστασίας παραδοσιακής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή, της διαδικασίας ένστασης και των διαδικασιών ανάκλησης και τροποποίησης.

3.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται παραδοσιακές ενδείξεις σε προϊόντα τρίτων χωρών και για την πρόβλεψη παρεκκλίσεων από το άρθρο 112 και το άρθρο 113 παράγραφος 2.

Άρθρο 115

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

1.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων προστασίας ή έγκρισης τροποποίησης παραδοσιακής ένδειξης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένστασης ή ανάκλησης, ιδίως όσον αφορά:

α)

τα υποδείγματα εγγράφων και τον μορφότυπο διαβίβασης·

β)

τις προθεσμίες·

γ)

τα λεπτομερή στοιχεία, τις αποδείξεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης ή του αιτήματος·

δ)

λεπτομερείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των προστατευόμενων παραδοσιακών ενδείξεων.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αποδέχονται ή απορρίπτουν μια αίτηση προστασίας παραδοσιακής ένδειξης ή ένα αίτημα τροποποίησης προστατευόμενης ένδειξης ή ανάκλησης της προστασίας μιας παραδοσιακής ένδειξης.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να προβλέπουν την προστασία παραδοσιακών ενδείξεων σε σχέση με τις οποίες μια αίτηση προστασίας έχει γίνει δεκτή, ιδίως κατατάσσοντάς τις σύμφωνα με το άρθρο 112 και δημοσιεύοντας τον ορισμό και/ή τις προϋποθέσεις χρήσης.

4.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 116

Άλλες εκτελεστικές αρμοδιότητες

Σε περίπτωση που μια ένσταση κρίνεται απαράδεκτη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η εν λόγω πράξη εκδίδεται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Τμημα 3

Επισημανση και παρουσιαση στον αμπελοοινικο τομεα

Άρθρο 117

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α)   «επισήμανση»: το σύνολο των λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που τοποθετούνται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν·

β)   «παρουσίαση»: κάθε πληροφορία που παρέχεται στους καταναλωτές μέσω της συσκευασίας του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και μέσω του σχήματος και του τύπου των φιαλών.

Άρθρο 118

Εφαρμογή οριζόντιων κανόνων

Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, για την επισήμανση και την παρουσίαση ισχύει η οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου (36), η οδηγία 2000/13/ΕΚ, η οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37),η οδηγία 2008/95/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Η επισήμανση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 δεν συμπληρώνεται με ενδείξεις πέραν αυτών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν οι ενδείξεις αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Άρθρο 119

Υποχρεωτικές ενδείξεις

1.   Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 και τα οποία διατίθενται στην αγορά στην Ένωση ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:

α)

την ονομασία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ·

β)

για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

i)

την ένδειξη «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· και

ii)

την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

γ)

τον αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο·

δ)

την ένδειξη προέλευσης·

ε)

την ένδειξη του εμφιαλωτή ή, στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, το όνομα του παραγωγού ή του πωλητή·

στ)

την ένδειξη του εισαγωγέα στην περίπτωση εισαγόμενων οίνων· και

ζ)

στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να παραλείπεται για τους οίνους των οποίων οι ετικέτες περιλαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), η μνεία των ενδείξεων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» μπορεί να παραλείπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη δυνάμει του άρθρου 112 στοιχείο α), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 2·

β)

σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 227, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης.

Άρθρο 120

Προαιρετικές ενδείξεις

1.   Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 και τα οποία διατίθενται στην αγορά στην Ένωση ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις:

α)

το έτος συγκομιδής·

β)

την ονομασία μιας ή περισσοτέρων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου·

γ)

στην περίπτωση άλλων οίνων πλην των αναφερομένων στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα·

δ)

για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τις παραδοσιακές ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο β)·

ε)

το ενωσιακό σύμβολο που δηλώνει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

στ)

ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής·

ζ)

για τους οίνους που φέρουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, το όνομα άλλης γεωγραφικής ενότητας η οποία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την περιοχή στην οποία βασίζεται η ονομασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 100 παράγραφος 3 και όσον αφορά τη χρήση ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) για οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

α)

τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την εξασφάλιση των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου, ώστε να κατοχυρώνεται το αληθές των σχετικών πληροφοριών·

β)

τα κράτη μέλη μπορούν, για οίνους παραγόμενους στο έδαφός τους από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, να καταρτίζουν καταλόγους εξαιρούμενων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου βάσει αμερόληπτων και αντικειμενικών κριτηρίων και με τη δέουσα μέριμνα για τον θεμιτό ανταγωνισμό, ιδίως όταν:

i)

υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών ως προς την πραγματική προέλευση του οίνου, διότι η συγκεκριμένη οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου συνιστά αναπόσπαστο μέρος υπάρχουσας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης·

ii)

οι σχετικοί έλεγχοι δεν συμφέρουν οικονομικώς, διότι η συγκεκριμένη οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου καταλαμβάνει πολύ μικρό τμήμα των αμπελώνων του κράτους μέλους·

γ)

τα μείγματα οίνων από διαφορετικά κράτη μέλη δεν επιδέχονται επισήμανση της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου, εκτός αν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνήσουν διαφορετικά και εξασφαλίσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου.

Άρθρο 121

Γλώσσες

1.   Όταν οι προβλεπόμενες στα άρθρα 119 και 120 υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις παρουσιάζονται με τη μορφή κειμένου, αναγράφονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 112 στοιχείο β) αναγράφεται στην ετικέτα στη γλώσσα ή στις γλώσσες για τις οποίες ισχύει η προστασία. Σε περίπτωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή ειδικής εθνικής ονομασίας όπου δεν χρησιμοποιείται λατινικό αλφάβητο, το όνομα μπορεί επίσης να αναγράφεται ή σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 122

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αμπελοοινικού τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες και περιορισμούς που αφορούν:

α)

την παρουσίαση και τη χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης πέραν εκείνων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα·

β)

τις υποχρεωτικές ενδείξεις όσον αφορά:

i)

τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των υποχρεωτικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

ii)

τις ενδείξεις που αναφέρονται σε μια γεωργική εκμετάλλευση και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

iii)

διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις·

iv)

διατάξεις που επιτρέπουν περαιτέρω παρεκκλίσεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 2, όσον αφορά την παράλειψη της μνείας της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος· και

v)

διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών·

γ)

τις προαιρετικές ενδείξεις όσον αφορά:

i)

τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των προαιρετικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

ii)

διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις προαιρετικές ενδείξεις·

δ)

την παρουσίαση όσον αφορά:

i)

τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων σχημάτων φιαλών και κατάλογο ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών·

ii)

προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και συστημάτων πωματισμού τύπου «αφρώδους οίνου»·

iii)

διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση·

iv)

διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

2.   Προκειμένου να προστατεύονται τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, οι οποίες περιέχουν κανόνες σχετικά με την προσωρινή επισήμανση και παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, εφόσον η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί φορείς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που εφαρμόζονταν πριν από την 1η Αυγούστου 2009.

4.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με παρεκκλίσεις από το παρόν τμήμα όσον αφορά προϊόντα προς εξαγωγή, σε περίπτωση που απαιτείται από το δίκαιο της οικείας τρίτης χώρας.

Άρθρο 123

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για τις διαδικασίες και τα τεχνικά κριτήρια που εφαρμόζονται στο παρόν τμήμα, περιλαμβανόμενων των αναγκαίων μέτρων για τις διαδικασίες πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται στους οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικεσ διαταξεισ για συγκεκριμενουσ τομεισ

Τμημα 1

Ζαχαρη

Άρθρο 124

Διάρκεια ισχύος

Εξαιρουμένων των άρθρων 125 και 126, το παρόν τμήμα ισχύει έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/2017.

Υποτμημα 1

Συγκεκριμενα μετρα

Άρθρο 125

Συμφωνίες στον τομέα της ζάχαρης

1.   Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης πριν από τη σπορά, διέπονται από ενδοκλαδικές γραπτές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ, αφενός, ενωσιακών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων ή, εξ ονόματός τους, των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν και, αφετέρου, ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης ή, εξ ονόματός τους, των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν.

2.   Οι επιχειρήσεις ζάχαρης κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου παράγουν ζάχαρη τις ενδοκλαδικές συμφωνίες του παραρτήματος ΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Α σημείο 6.

3.   Από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες συνάδουν με τους όρους αγοράς που θεσπίζονται στο παράρτημα Χ.

4.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και η ανάπτυξή του μετά το τέλος των ποσοστώσεων παραγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

την επικαιροποίηση των όρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα A·

β)

την επικαιροποίηση των όρων αγοράς ζαχαροτεύτλων που ορίζονται στο παράρτημα Χ·

γ)

τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τον καθορισμό του μεικτού βάρους, του απόβαρου και της περιεκτικότητας σε σάκχαρα των ζαχαρότευτλων που παραδίδεται σε μια επιχείρηση, καθώς και για τον πολτό τεύτλων.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις και τη διοικητική συνδρομή στην περίπτωση ενδοκλαδικών συμφωνιών οι οποίες καλύπτουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 126

Κοινοποίηση τιμών στην αγορά ζάχαρης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζει σύστημα κοινοποίησης των τιμών στην αγορά της ζάχαρης, όπου θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των επιπέδων των τιμών στην εν λόγω αγορά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Το σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βασίζεται σε πληροφορίες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής λευκής ζάχαρης ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ζάχαρης. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν δημοσιεύονται συγκεκριμένες τιμές ή ονομασίες μεμονωμένων οικονομικών φορέων.

Υποτμημα 2

Προϋποθεσεις στον τομεα της ζαχαρης στην περιοδο του αρθρου 124

Άρθρο 127

Συμβάσεις παράδοσης

1.   Επιπλέον των απαιτήσεων του άρθρου 125 παράγραφος 1, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες συνάδουν με τους όρους αγοράς του παραρτήματος ΧΙ.

2.   Στις συμβάσεις παράδοσης γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν οι ποσότητες της ζάχαρης που θα παρασκευασθούν από τα ζαχαρότευτλα είναι:

α)

ζάχαρη εντός ποσόστωσης· ή

β)

ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.

3.   Κάθε επιχείρηση ζάχαρης παρέχει στο κράτος μέλος εντός του οποίου παράγει ζάχαρη τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες τεύτλων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) για τις οποίες έχει συνάψει πριν από τη σπορά συμβάσεις παράδοσης, καθώς και την περιεκτικότητα σε σάκχαρα επί της οποίας βασίζονται οι εν λόγω συμβάσεις·

β)

την αντίστοιχη προβλεπόμενη απόδοση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

4.   Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που δεν έχουν υπογράψει πριν από την σπορά συμβάσεις παράδοσης στην ελάχιστη τιμή των εντός ποσόστωσης τεύτλων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 135, για ποσότητα τεύτλων ισοδύναμη με τη ζάχαρη για την οποία διαθέτουν ποσόστωση, αναπροσαρμοσμένη, κατά περίπτωση, με τον συντελεστή προληπτικής απόσυρσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να καταβάλλουν για όλα τα ζαχαρότευτλα που μεταποιούν σε ζάχαρη τουλάχιστον την ελάχιστη τιμή των εντός ποσόστωσης τεύτλων.

5.   Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το οικείο κράτος μέλος, οι ενδοκλαδικές συμφωνίες μπορούν να παρεκκλίνουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4.

6.   Απουσία ενδοκλαδικών συμφωνιών, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό για την προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 128

Τέλος παραγωγής

1.   Επιβάλλεται τέλος παραγωγής στην ποσόστωση ζάχαρης, στην ποσόστωση ισογλυκόζης και στην ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης όπως αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 2.

2.   Τα μέτρα καθορισμού του τέλους παραγωγής για την εντός ποσόστωσης ζάχαρη, την εντός ποσόστωσης ισογλυκόζη και το εντός ποσόστωσης σιρόπι ινουλίνης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 129

Επιστροφή στην παραγωγή

1.   Στα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙΙ στοιχεία β) έως ε), μπορεί να χορηγείται επιστροφή στην παραγωγή, εάν το πλεόνασμα ζάχαρης ή εισαγόμενη ζάχαρη, το πλεόνασμα ισογλυκόζης ή το πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης δεν διατίθεται σε τιμή που να αντιστοιχεί στην τιμή της διεθνούς αγοράς για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 140 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στοιχεία β) και γ).

2.   Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 130

Απόσυρση ζάχαρης

1.   Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των τιμών στην εσωτερική αγορά και να αποκατασταθούν καταστάσεις υπερπαραγωγής βάσει του προβλεπόμενου ισοζυγίου προσφοράς/ζήτησης και λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων της Ένωσης οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την απόσυρση από την αγορά, για συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, των παραγόμενων βάσει ποσόστωσης ποσοτήτων ζάχαρης, ή ισογλυκόζης οι οποίες υπερβαίνουν το όριο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Το ανώτατο όριο για την απόσυρση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται για κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση με πολλαπλασιασμό της ποσόστωσής της επί έναν συντελεστή. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον ορισμό του συντελεστή αυτού για μία περίοδο εμπορίας το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου της προηγούμενης περιόδου εμπορίας, βάσει των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς.

Βάσει της εξέλιξης των τάσεων της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, έως τις 31 Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις είτε για την προσαρμογή του συντελεστή είτε, σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί συντελεστής σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, για τον καθορισμό συντελεστή.

3.   Κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση αποθεματοποιεί, με δικές της δαπάνες, έως την έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, την παραγόμενη βάσει ποσόστωσης ζάχαρη,πέραν του ανώτατου ορίου που υπολογίζεται κατά την παράγραφο 2. Οι ποσότητες ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που αποσύρονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται βάσει της ποσόστωσης της επόμενης περιόδου εμπορίας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων τάσεων της αγοράς ζάχαρης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν ότι, για την τρέχουσα και/ή την επόμενη περίοδο εμπορίας, το σύνολο ή μέρος της αποσυρόμενης ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης θεωρείται:

α)

πλεόνασμα ζάχαρης, πλεόνασμα ισογλυκόζης ή πλεόνασμα σιροπιού ινουλίνης διαθέσιμο για μετατροπή σε βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης ή

β)

προσωρινή εντός ποσόστωσης παραγωγή, μέρος της οποίας μπορεί να διατεθεί αποκλειστικά για εξαγωγές στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Ένωσης που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

4.   Εάν η προσφορά ζάχαρης στην Ένωση είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να επιτρέψει την πώληση συγκεκριμένης ποσότητας της αποσυρθείσας ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης.

5.   Όταν η αποσυρθείσα ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή ζάχαρης της επόμενης περιόδου εμπορίας, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της εν λόγω περιόδου εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 135.

Όταν η αποσυρθείσα ζάχαρη μετατρέπεται σε βιομηχανική ζάχαρη ή εξάγεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 135 για την ελάχιστη τιμή.

Όταν η αποσυρθείσα ζάχαρη πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιμή της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.

6.   Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 131

Προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της αγοράς

1.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 124, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την επαρκή προμήθεια ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να προσαρμόζουν, ως προς την ποσότητα και τον απαιτούμενο χρόνο, τα επίπεδα του καταβλητέου τέλους επί της εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης.

Στα πλαίσια του προσωρινού μηχανισμού διαχείρισης της αγοράς, μέτρα για τον καθορισμό της εισφοράς επί του πλεονάσματος λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν την κατάλληλη ποσότητα εκτός ποσόστωσης ζάχαρης και εισαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης που μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 132

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται η δέουσα συνεκτίμηση των συμφερόντων όλων των μερών και με δεδομένη την ανάγκη πρόληψης κάθε διατάραξης της αγοράς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

τους όρους αγοράς και τις συμβάσεις παράδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 127·

β)

την επικαιροποίηση των όρων αγοράς ζαχαροτεύτλων που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ·

γ)

τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις ζάχαρης όταν κατανέμουν μεταξύ των πωλητών τεύτλων τις ποσότητες των τεύτλων προς κάλυψη από συμβάσεις παράδοσης συναπτόμενες πριν από τη σπορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 3.

Άρθρο 133

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος υποτμήματος όσον αφορά τις διαδικασίες, την περιεκτικότητα και τα τεχνικά κριτήρια.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Υποτμημα 3

Συστημα ρυθμισης της παραγωγης

Άρθρο 134

Ποσοστώσεις στον τομέα της ζάχαρης

1.   Εφαρμόζεται καθεστώς ποσοστώσεων όσον αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης.

2.   Όσον αφορά το καθεστώς ποσοστώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν ένας παραγωγός υπερβεί τη σχετική ποσόστωση και δεν κάνει χρήση των πλεονασματικών ποσοτήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 139, στις ποσότητες αυτές επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στα άρθρα 139 έως 142.

Άρθρο 135

Ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα

Η ελάχιστη τιμή για τα εντός ποσόστωσης τεύτλα καθορίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 136

Κατανομή ποσοστώσεων

1.   Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ.

2.   Τα κράτη μέλη κατανέμουν ποσόστωση σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά τους και εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 137.

Για κάθε επιχείρηση, η κατανεμόμενη ποσόστωση είναι ίση με την ποσόστωση που χορηγήθηκε στην επιχείρηση για την περίοδο εμπορίας 2010/2011 κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.   Σε περίπτωση κατανομής ποσόστωσης σε επιχείρηση ζάχαρης που διαθέτει περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

Άρθρο 137

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις

1.   Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση σε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης ή σε επιχείρηση που μεταποιεί τα προϊόντα αυτά σε προϊόν το οποίο περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στο άρθρο 140 παράγραφος 2 κατάλογο, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση:

α)

αποδεικνύει τις επαγγελματικές της δυνατότητες παραγωγής·

β)

συμφωνεί να παράσχει κάθε πληροφορία και να υποβληθεί σε ελέγχους που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό·

γ)

δεν υπόκειται σε αναστολή ή απόσυρση έγκρισης.

2.   Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέχουν στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται η συγκομιδή των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου ή ο εξευγενισμός τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες τεύτλων ή ζαχαροκάλαμου για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση παράδοσης, καθώς και τις αντίστοιχες εκτιμώμενες αποδόσεις των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαμου και της ζάχαρης ανά εκτάριο·

β)

δεδομένα σχετικά με την προβλεπομένη και την πραγματική παράδοση ζαχαρότευτλων, ζαχαροκάλαμου και ακατέργαστης ζάχαρης, καθώς και σχετικά με την παραγωγή ζάχαρης και τις δηλώσεις αποθεμάτων ζάχαρης·

γ)

τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που πωλήθηκαν και τις αντίστοιχες τιμές και όρους.

Άρθρο 138

Ανακατανομή εθνικών ποσοστώσεων και μείωση ποσοστώσεων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν την ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που έχει κατανεμηθεί σε επιχείρηση εγκατεστημένη στην επικράτειά τους έως 10 %. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν ποσοστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΧΙΙΙ και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα καθενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

3.   Οι ποσότητες που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατανέμονται από το εν λόγω κράτος μέλος σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις στην επικράτειά του, είτε διαθέτουν ποσόστωση είτε όχι.

Άρθρο 139

Παραγωγή εκτός ποσόστωσης

1.   Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι ινουλίνης που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 136 μπορούν:

α)

να χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση ορισμένων προϊόντων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 140·

β)

να μεταφέρονται στην εντός ποσόστωσης παραγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 141·

γ)

να χρησιμοποιούνται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (38),

δ)

να εξάγονται εντός του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται δυνάμει της ΣΛΕΕ· ή

ε)

να τίθενται σε κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο άρθρο 131, προκειμένου να προσαρμόζεται η προσφορά στη ζήτηση βάσει του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου τίθενται σε εφαρμογή πριν από οποιαδήποτε ενεργοποίηση των μέτρων πρόληψης της διατάραξης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 219 παράγραφος 1.

Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 142.

2.   Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 140

Βιομηχανική ζάχαρη

1.   Η βιομηχανική ζάχαρη, η βιομηχανική ισογλυκόζη ή το βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης προορίζονται μόνον για την παραγωγή ενός από τα προϊόντα της παραγράφου 2, όταν:

α)

αποτελούν αντικείμενο σύμβασης παράδοσης που συνάπτεται πριν από το τέλος της περιόδου εμπορίας μεταξύ παραγωγού και χρήστη, εφόσον σε αμφότερους έχει χορηγηθεί έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 137· και

β)

παραδόθηκαν στον χρήστη έως τις 30 Νοεμβρίου της επόμενης περιόδου εμπορίας το αργότερο.

2.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την κατάρτιση καταλόγου προϊόντων για την παραγωγή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιείται βιομηχανική ζάχαρη, βιομηχανική ισογλυκόζη ή βιομηχανικό σιρόπι ινουλίνης.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιλαμβάνει:

α)

βιοαιθανόλη, αλκοόλη, ρούμι, ενεργό ζύμη και ποσότητες σιροπιών για επάλειψη και για μεταποίηση σε «Rinse appelstroop»·

β)

ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα που δεν περιέχουν ζάχαρη αλλά τα οποία έχουν μεταποιηθεί με τη χρήση ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης·

γ)

ορισμένα προϊόντα της χημικής ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας τα οποία περιέχουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι ινουλίνης.

Άρθρο 141

Μεταφορά πλεονάσματος ζάχαρης στην επόμενη περίοδο εμπορίας

1.   Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίζει να μεταφέρει στην επόμενη περίοδο εμπορίας το σύνολο ή μέρος της παραγωγής της που υπερβαίνει την ποσόστωση ζάχαρης, την ποσόστωση ισογλυκόζης ή την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που διαθέτει, προκειμένου να θεωρηθεί ως μέρος της παραγωγής της επόμενης περιόδου εμπορίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη.

2.   Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

ενημερώνουν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πριν από μια ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό:

i)

μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εμπορίας για τις μεταφερόμενες ποσότητες ζάχαρης ζαχαροκάλαμου·

ii)

μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Αυγούστου της τρέχουσας περιόδου εμπορίας για τις λοιπές μεταφερόμενες ποσότητες ζάχαρης από ζαχαρότευτλα, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης·

β)

αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση των εν λόγω ποσοτήτων με δικές τους δαπάνες έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.

3.   Εάν η οριστική παραγωγή μιας επιχείρησης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας ήταν μικρότερη από την εκτιμώμενη κατά τη λήψη της απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η μεταφερόμενη ποσότητα μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναδρομικά το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου της επόμενης περιόδου εμπορίας.

4.   Οι μεταφερόμενες ποσότητες θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται δυνάμει της ποσόστωσης της επόμενης περιόδου εμπορίας.

5.   Η ζάχαρη που αποθεματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανένα άλλο μέτρο αποθεματοποίησης από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 ή το άρθρο 130.

Άρθρο 142

Εισφορά επί του πλεονάσματος

1.   Επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσματος σε ποσότητες:

α)

πλεονάσματος ζάχαρης, πλεονάσματος ισογλυκόζης και πλεονάσματος σιροπιού ινουλίνης οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, εκτός των ποσοτήτων που μεταφέρονται στην εντός ποσόστωσης παραγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας και αποθεματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 141 ή των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχεία γ), δ) και ε)·

β)

βιομηχανικής ζάχαρης, βιομηχανικής ισογλυκόζης ή βιομηχανικού σιροπιού ινουλίνης για τις οποίες δεν έχει προσκομιστεί, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, απόδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 140 παράγραφος 2·

γ)

ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης οι οποίες αποσύρονται από την αγορά σύμφωνα με το άρθρο 130 και για τις οποίες δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 παράγραφος 3.

Οι εκτελεστικές πράξεις του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου εκδίδονται με την διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

2.   Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της εισφοράς επί του πλεονάσματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 143

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.   Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 137 τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη χορήγηση και την ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς και των κριτηρίων επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

2.   Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται η δέουσα συνεκτίμηση των συμφερόντων όλων των μερών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με την έννοια των όρων που αφορούν τη λειτουργία του καθεστώτος ποσοστώσεων, καθώς και για τη θέσπιση των προϋποθέσεων πώλησης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

3.   Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των καλλιεργητών στην απόφαση μεταφοράς ορισμένης ποσότητας παραγωγής στην επόμενη περίοδο εμπορίας, ανατίθεται στη Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη μεταφορά ζάχαρης στην επόμενη περίοδο εμπορίας.

Άρθρο 144

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του άρθρου 137, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με:

α)

τις αιτήσεις έγκρισης που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις, τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν·

β)

το σύστημα ελέγχων στους οποίους τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις·

γ)

τις επαφές των κρατών μελών με την Επιτροπή και τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις·

δ)

την παράδοση πρώτων υλών στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παράδοσης και των δελτίων παράδοσης·

ε)

την ισοδυναμία όσον αφορά τη ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 139 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α)·

στ)

το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

ζ)

τις εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ)·

η)

τη συνεργασία του κράτους μέλους για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων·

θ)

την τροποποίηση των ημερομηνιών του άρθρου 141 για συγκεκριμένες περιόδους εμπορίας·

ι)

τον καθορισμό της πλεονασματικής ποσότητας, τις κοινοποιήσεις και την καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στο άρθρο 142·

ια)

την έγκριση καταλόγου επιχειρήσεων ασχολούμενων αποκλειστικά με δραστηριότητες εξευγενισμού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Β σημείο 6.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 2

Οινος

Άρθρο 145

Αμπελουργικό μητρώο και απογραφή παραγωγικού δυναμικού

1.   Τα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η εν λόγω υποχρέωση ισχύει μόνο εάν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου Ι ή εθνικό πρόγραμμα στήριξης.

2.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη μέλη στα οποία η συνολική έκταση που έχει φυτευτεί με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομήσιμες σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2 είναι μικρότερη των 500 εκταρίων δεν υπέχουν την υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Τα κράτη μέλη που προβλέπουν αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων στα οικεία προγράμματα στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 46 διαβιβάζουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους ενημερωμένη απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής με βάση το αμπελουργικό μητρώο. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι λεπτομέρειες των κοινοποιήσεων προς την Επιτροπή όσον αφορά τις αμπελουργικές εκτάσεις καθορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

4.   Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η επαλήθευση του δυναμικού παραγωγής από τα κράτη μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες για το περιεχόμενο του αμπελουργικού μητρώου, καθώς και τις σχετικές εξαιρέσεις.

Άρθρο 146

Αρμόδιες εθνικές αρχές για τον αμπελοοινικό τομέα

1.   Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον ορισμό των αρμόδιων εθνικών αρχών, τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές ως αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των ενωσιακών κανόνων στον αμπελοοινικό τομέα. Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη ορίζουν τα εργαστήρια που είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν επίσημες αναλύσεις στον αμπελοοινικό τομέα. Τα οριζόμενα εργαστήρια πληρούν τα γενικά κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που περιλαμβάνονται στο πρότυπο ISO/IEC 17025.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών και των εργαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά και τα επικαιροποιεί περιοδικά.

Άρθρο 147

Συνοδευτικά έγγραφα και βιβλίο

1.   Τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση μόνο αν συνοδεύονται από επίσημα εγκεκριμένο συνοδευτικό έγγραφο.

2.   Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που κατέχουν για την άσκηση του επαγγέλματός τους προϊόντα που εμπίπτουν στον αμπελοοινικό τομέα, ιδίως οι παραγωγοί, οι εμφιαλωτές, οι μεταποιητές και οι έμποροι, τηρούν βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα.

3.   Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και του ελέγχου της από τα κράτη μέλη, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με:

α)

κανόνες για το συνοδευτικό έγγραφο και τη χρήση του·

β)

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το συνοδευτικό έγγραφο θεωρείται ότι πιστοποιεί προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις·

γ)

την υποχρέωση τήρησης βιβλίου και τη χρήση του·

δ)

τα πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου και τις εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση·

ε)

τις εργασίες που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν:

α)

κανόνες για την κατάρτιση των βιβλίων, τα προϊόντα που πρέπει να περιλαμβάνονται, τις προθεσμίες εγγραφών στα βιβλία και το κλείσιμο των βιβλίων·

β)

μέτρα με τα οποία υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να καθορίζουν τα μέγιστα αποδεκτά ποσοστά απωλειών·

γ)

γενικές και μεταβατικές διατάξεις για την τήρηση των βιβλίων·

δ)

κανόνες που καθορίζουν πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να φύλασσονται τα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιβλία.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Τμημα 3

Γαλα και γαλακτοκομικα προϊοντα

Άρθρο 148

Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.   Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση νωπού γάλακτος στην επικράτειά του από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των μερών και/ή αποφασίσει ότι οι πρώτοι αγοραστές οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης για την παράδοση νωπού γάλακτος από τους γεωργούς, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης αυτή πληρούν τους όρους της παραγράφου 2.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει ότι οι παραδόσεις νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτονται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια στάδια της παράδοσης καλύπτονται από τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση νωπού γάλακτος γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων συλλεκτών.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συλλέκτης» νοείται κάθε επιχείρηση που μεταφέρει νωπό γάλα από γεωργό ή άλλο συλλέκτη σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή άλλο συλλέκτη, με μεταβίβαση της κυριότητας επί του νωπού γάλακτος σε κάθε περίπτωση.

2.   Η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης της παραγράφου 1:

α)

προηγούνται της παράδοσης·

β)

συντάσσονται γραπτώς· και

γ)

περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση και/ή

υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, όπως δεικτών της αγοράς που αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών στην αγορά, της παραδιδόμενης ποσότητας και της ποιότητας ή της σύνθεσης του παραδιδόμενου νωπού γάλακτος·

ii)

την ποσότητα του νωπού γάλακτος που μπορεί και/ή πρέπει να παραδοθεί και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων,

iii)

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης·

iv)

λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·

v)

ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την παράδοση του νωπού γάλακτος· και

vi)

κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν γεωργός παραδίδει νωπό γάλα σε συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).

4.   Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων παράδοσης νωπού γάλακτος που συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή μεταποιητές νωπού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται μία από τις κατωτέρω διατάξεις ή αμφότερες οι διατάξεις αυτές:

α)

σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτικές τις γραπτές συμβάσεις για την παράδοση νωπού γάλακτος σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ελάχιστη διάρκεια ισχύουσα αποκλειστικά για τις γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργών και πρώτων αγοραστών νωπού γάλακτος· η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

β)

σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής νωπού γάλακτος πρέπει να υποβάλλει γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ότι στην προσφορά πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για τη σύμβαση, όπως καθορίζεται σχετικώς από την εθνική νομοθεσία· η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

5.   Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των επιλογών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο εφαρμογής τους.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Άρθρο 149

Συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.   Μια οργάνωση παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3 μπορεί να διαπραγματεύεται εξ ονόματος των γεωργών που είναι μέλη της, όσον αφορά μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής τους, τις συμβάσεις παράδοσης νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή σε συλλέκτη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

2.   Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξάγονται από την οργάνωση παραγωγών:

α)

είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η κυριότητα του νωπού γάλακτος από τους γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών·

β)

είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

γ)

υπό την προϋπόθεση ότι, για τη συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

i)

η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει το 3,5 % της συνολικής παραγωγής της Ένωσης·

ii)

η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους· και

iii)

η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους ·

δ)

υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών που επίσης διαπραγματεύεται τέτοιου είδους συμβάσεις εξ ονόματός τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου αυτού σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

ε)

υπό την προϋπόθεση ότι το νωπό γάλα δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· και

στ)

υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία ασκεί τις δραστηριότητές της την καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα του νωπού γάλακτος.

3.   Κατά παρέκκλιση από τους όρους της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii), η διαπραγμάτευση από οργάνωση παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον για την εν λόγω οργάνωση παραγωγών η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται ή παραδίδεται σε κράτος μέλος με συνολική ετήσια παραγωγή νωπού γάλακτος μικρότερη των 500 000 τόνων δεν υπερβαίνει το 45 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν τις ενώσεις αυτών.

5.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ) και της παραγράφου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει, με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής νωπού γάλακτος στην Ένωση και στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο γ) και την παράγραφο 3, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται σε αυτές, η αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποφασίσει, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης από την οργάνωση παραγωγών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ μεταποίησης νωπού γάλακτος στην επικράτειά της.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται από την εθνική αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

7.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α)

ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (39)·

β)

ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, η μικρή ή η μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.

8.   Τα κράτη μέλη στα οποία οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ) και της παραγράφου 6.

Άρθρο 150

Ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

1.   Κατόπιν αιτήσεως οργάνωσης παραγωγών αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3, διεπαγγελματικής οργάνωσης αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3 ή ομάδας επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, δεσμευτικούς κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

2.   Οι κανόνες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των μερών στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών γάλακτος ή των αντιπροσώπων τους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του νωπού γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του τυριού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών του εν λόγω τυριού που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής του εν λόγω τυριού στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και όσον αφορά τα τυριά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η γεωγραφική περιοχή προέλευσης του νωπού γάλακτος, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή προϊόντος για το τυρί, είναι η ίδια με τη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 σχετικά με το εν λόγω τυρί.

4.   Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της προσφοράς του σχετικού προϊόντος και αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς του εν λόγω τυριού στη ζήτηση·

β)

έχουν επίπτωση μόνο στο σχετικό προϊόν·

γ)

μπορεί να είναι δεσμευτικοί για τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να ανανεώνονται μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής κατόπιν νέου αιτήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·

δ)

δεν ζημιώνουν το εμπόριο προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·

ε)

δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού τυριού·

στ)

δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της τιμής, ακόμη και αν πρόκειται για ενδεικτική ή συνιστώμενη·

ζ)

δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση υπερβολικά μεγάλου μέρους του σχετικού προϊόντος το οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

η)

δεν δημιουργούν διακρίσεις, δεν συνιστούν εμπόδιο για τους νεοεισερχομένους στην αγορά και δεν αποβαίνουν σε βάρος των μικροπαραγωγών·

θ)

συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας και/ή την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος·

ι)

δεν θίγουν την εφαρμογή του άρθρου 149.

5.   Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται σε επίσημο φύλλο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

6.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, προβαίνουν στην κατάργηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

7.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες που εγκρίνουν. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για οποιαδήποτε κοινοποίηση τέτοιων κανόνων.

8.   Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που να υποχρεώνουν ένα κράτος μέλος να καταργήσει τους κανόνες που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 4, ότι εμποδίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς ή ότι θέτουν σε κίνδυνο το ελεύθερο εμπόριο ή την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 151

Υποχρεωτικές δηλώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Από 1ης Απριλίου 2015, οι πρώτοι αγοραστές νωπού γάλακτος δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή την ποσότητα νωπού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 148, ως «πρώτος αγοραστής» νοείται επιχείρηση ή ομάδα η οποία αγοράζει γάλα από παραγωγούς προκειμένου:

α)

να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων διεργασιών βάσει σύμβασης·

β)

να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων·

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα νωπού γάλακτος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω δηλώσεων, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Οργανωσεισ kai ενωσεισ παραγωγων και διεπαγγελματικεσ οργανωσεισ

Τμημα 1

Ορισμοσ και αναγνωριση

Άρθρο 152

Οργανώσεις παραγωγών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες:

α)

αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

β)

συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών·

γ)

επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

i)

την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii)

τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

iii)

τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·

iv)

τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς·

v)

την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·

vi)

την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα ποιότητας·

vii)

τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας,

viii)

τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

ix)

την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

x)

τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, και στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305 /2013 ·

xi)

την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

2.   Μια οργάνωση παραγωγών που είναι αναγνωρισμένη βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να παραμείνει αναγνωρισμένη εάν δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων που καλύπτονται από τον κώδικα ΣΟ ex 2208 πλην εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογία των προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει το 49 % της συνολικής παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς του άρθρου 34 παράγραφος 2.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών που έχουν συγκροτηθεί από παραγωγούς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον αυτές:

α)

συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών·

β)

επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

i)

την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii)

τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους·

iii)

τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.

Άρθρο 153

Καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών

1.   Το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών επιβάλλει στους παραγωγούς που είναι μέλη της τις ακόλουθες, κυρίως, υποχρεώσεις:

α)

να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος·

β)

να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης· με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παρέκκλισης που χορήγησε το εμπλεκόμενο κράτος μέλος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί διαθέτουν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

γ)

να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών για στατιστικούς σκοπούς.

2.   Το καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης:

α)

τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β)

την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της οργάνωσης παραγωγών·

γ)

τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη τον δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της·

δ)

κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των καθηκόντων που απορρέουν από το καταστατικό, ιδίως σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικών εισφορών, ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση παραγωγών·

ε)

τους κανόνες σχετικά με την αποδοχή νέων μελών, κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην οργάνωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους·

στ)

τους λογιστικούς και οικονομικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της οργάνωσης.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άρθρο 154

Αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών

1.   Προκειμένου να αναγνωριστεί από ένα κράτος μέλος, η οργάνωση παραγωγών που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας η οποία:

α)

πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 152 παράγραφος 1 στοιχεία α) β) και γ)·

β)

διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή καλύπτει μία ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς της·

γ)

παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της αποτελεσματικότητας, της στήριξης των μελών τους με ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της προσφοράς·

δ)

διαθέτει καταστατικά σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2014 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 152.

3.   Οι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους δυνάμει του εθνικού δικαίου έως την 1η Ιανουαρίου 2015.

4.   Τα κράτη μέλη:

α)

αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β)

διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών συμμορφούνται προς το παρόν κεφάλαιο·

γ)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ)

ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 155

Εξωτερική ανάθεση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε μια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών ή σε μια αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών στους τομείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 173 παράγραφος 1 στοιχείο στ) να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για τον συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 156

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 173, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μιας οργάνωσης παραγωγών.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον κρίνουν ότι η ένωση αυτή είναι ικανή να εκτελέσει αποτελεσματικά κάθε δραστηριότητα αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και πληροί τους όρους της παραγράφου 161 παράγραφος 1.

Άρθρο 157

Διεπαγγελματικές οργανώσεις

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:

α)

αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων σε έναν ή περισσότερους τομείς·

β)

συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

γ)

επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών τους και των καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, έναν από τους ακόλουθους στόχους:

i)

βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις τιμές, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται, των δεικτών τιμών, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί προηγουμένως και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii)

πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς·

iii)

συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

iv)

διερεύνηση δυνητικών αγορών εξαγωγών·

v)

με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168, κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

vi)

πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας·

vii)

παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την καινοτομία, τον εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, κατά περίπτωση, της μεταποίησης και της εμπορίας, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και την προστασία του περιβάλλοντος·

viii)

αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη διαχείριση άλλων εισροών, διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και της προστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων, ειδικότερα μέσω της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, και βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

ix)

ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας και, κατά περίπτωση, μεταποίησης και εμπορίας·

x)

ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την διατήρηση, προάσπιση και προστασία της βιολογικής γεωργίας καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·

xi)

προώθηση και διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον·

xii)

ενθάρρυνση της υγιεινής και υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που συνδέονται με επικίνδυνες συνήθειες κατανάλωσης·

xiii)

προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

xiv)

συμβολή στη διαχείριση των υποπροϊόντων και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση αυτών·

2.   Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων ότι η προϋπόθεση του άρθρου 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πληρούται με τον περιορισμό του αριθμού των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εφόσον προβλέπεται από εθνικές διατάξεις που ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις εφόσον αυτές:

α)

έχουν επισήμως ζητήσει αναγνώριση και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή νωπού γάλακτος και σχετίζονται με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

β)

συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τους εκπροσώπους που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

ασκούν, σε μία ή περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών των εν λόγω διεπαγγελματικών οργανώσεων και των καταναλωτών, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i)

βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii)

συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

iii)

προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

iv)

διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών αγορών·

v)

κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση νωπού γάλακτος σε αγοραστές ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

vi)

παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την ανακατεύθυνση της παραγωγής προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος·

vii)

διατήρηση και ανάπτυξη του δυναμικού παραγωγής του γαλακτοκομικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της στήριξης προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την αξιοποίηση όλου του δυναμικού του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως για τη δημιουργία ελκυστικότερων για τους καταναλωτές προϊόντων με προστιθέμενη αξία·

viii)

αναζήτηση μεθόδων για τον περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης άλλων εισροών και την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας των ζώων·

ix)

ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·

x)

εκμετάλλευση του δυναμικού της βιολογικής γεωργίας και προστασία και προώθηση του συγκεκριμένου γεωργικού κλάδου και της παραγωγής προϊόντων με ονομασίες προέλευσης, σήματα ποιότητας και γεωγραφικές ενδείξεις· και

xi)

προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον.

Άρθρο 158

Αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που το ζητούν εφόσον:

α)

πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 157·

β)

ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιοχές του οικείου εδάφους·

γ)

αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)

δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζει το άρθρο 162.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τη 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 157.

3.   Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και οι οποίες δεν πληρούν τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 1 μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους δυνάμει του εθνικού δικαίου έως την 1η Ιανουαρίου 2015.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλους τους τομείς οι οποίες υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, είτε είχαν αναγνωρισθεί κατόπιν αίτησης ή είτε είχαν συσταθεί νομίμως, έστω και αν δεν πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο β).

5.   Όταν χρησιμοποιούν την επιλογή να αναγνωρίσουν μια διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη:

α)

αποφαίνονται σχετικά με τη χορήγηση της αναγνώρισης εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β)

διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή τους·

γ)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζουν να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ)

ανακαλούν την αναγνώριση εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

ε)

ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Τμημα 2

Προσθετοι κανονες για συγκεκριμενους τομεις

Άρθρο 159

Υποχρεωτική αναγνώριση

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 152 έως 158, τα κράτη μέλη, μετά από αίτηση, αναγνωρίζουν:

α)

τις οργανώσεις παραγωγών:

i)

του τομέα των οπωροκηπευτικών, όσον αφορά ένα ή περισσότερα προϊόντα του εν λόγω τομέα και/ή προϊόντα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση·

ii)

στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

iii)

στον τομέα των μεταξοσκωλήκων·

iv)

στον τομέα του λυκίσκου·

β)

τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και τον τομέα του καπνού.

Άρθρο 160

Οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (i), (ii) και iii).

Τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών υποχρεώνει απαιτούν από τους παραγωγούς που είναι μέλη τους να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης παραγωγών.

Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και οι ενώσεις των οργανώσεων αυτών τεκμαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και για λογαριασμό τους όσον αφορά οικονομικά θέματα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 161

Αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όλες τις νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον:

α)

πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 152 παράγραφος 3·

β)

διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή καλύπτουν μία ελάχιστη ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής, η οποία καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς τους·

γ)

παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τόσο τη διάρκεια τους όσο και την αποτελεσματικότητα και τη συγκέντρωση της προσφοράς·

δ)

διαθέτουν καταστατικό σύμφωνο με τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3.

3.   Τα κράτη μέλη:

α)

αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β)

διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου·

γ)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζουν να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ)

ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης που έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 162

Διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και τον τομέα του καπνού

Για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και τον τομέα του καπνού, ο συγκεκριμένος σκοπός που αναφέρεται στο άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

α)

τη συγκέντρωση και τον συντονισμό της προσφοράς και της εμπορίας των προϊόντων των μελών·

β)

την από κοινού προσαρμογή της παραγωγής και της μεταποίησης στις απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση του προϊόντος·

γ)

την προαγωγή του εξορθολογισμού και της βελτίωσης της παραγωγής και της μεταποίησης.

Άρθρο 163

Αναγνώριση διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον οι οργανώσεις αυτές:

α)

πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3·

β)

ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιοχές του οικείου εδάφους·

γ)

αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

δ)

δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο προϊόντων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3.

3.   Όταν χρησιμοποιούν την επιλογή να αναγνωρίσουν μια διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη:

α)

αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης στη διεπαγγελματική οργάνωση εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β)

διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή τους·

γ)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και, αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ)

ανακαλούν την αναγνώριση εάν:

i)

δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

ii)

η διεπαγγελματική οργάνωση συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που προβλέπονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4· η εν λόγω ανάκληση της αναγνώρισης γίνεται ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

iii)

η διεπαγγελματική οργάνωση δεν τηρεί την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 210 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)·

ε)

ενημερώνουν την Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Τμημα 3

Επεκταση κανονων και υποχρεωτικεσ εισφορεσ

Άρθρο 164

Επέκταση κανόνων

1.   Στις περιπτώσεις όπου μια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, μια αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών ή μια αναγνωρισμένη διεπαγγελματική οργάνωση που αναπτύσσει δραστηριότητες σε συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια ή περιφέρειες κράτους μέλους θεωρείται αντιπροσωπευτική της παραγωγής ή του εμπορίου ή της μεταποίησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν αιτήματος της εν λόγω οργάνωσης, να καθιστά δεσμευτικές, για περιορισμένη χρονική περίοδο, ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές που εγκρίνονται στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτής για άλλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στη σχετική οικονομική περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν ανήκουν στην οργάνωση ή την ένωση αυτή.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «οικονομική περιφέρεια» νοείται γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από όμορες ή γειτονικές περιοχές παραγωγής στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας είναι ομοιογενείς.

3.   Οι οργανώσεις ή ενώσεις θεωρούνται αντιπροσωπευτικές εφόσον η οικεία ή οι οικείες οικονομικές περιφέρειες ενός κράτους μέλους:

α)

συγκεντρώνουν, ως μέρος του όγκου της παραγωγής ή του εμπορίου ή της μεταποίησης των σχετικών προϊόντων:

i)

για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τουλάχιστον το 60 %· ή

ii)

στις λοιπές περιπτώσεις, τουλάχιστον τα δύο τρίτα· και

β)

συγκεντρώνει, στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 50 % των σχετικών παραγωγών.

Ωστόσο, στην περίπτωση διεπαγγελματικών οργανώσεων, όταν ο καθορισμός του μέρους του όγκου της παραγωγής, του εμπορίου ή της μεταποίησης του προϊόντος ή των προϊόντων συνεπάγεται πρακτικές δυσκολίες, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν εθνικούς κανόνες για τον ορισμό του καθορισμένου επιπέδου αντιπροσωπευτικότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου.

Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει περισσότερες από μία οικονομικές περιφέρειες, η οργάνωση ή η ένωση αποδεικνύει το ελάχιστο επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για καθέναν από τους κλάδους που συγκεντρώνει, σε καθεμιά από τις καλυπτόμενες οικονομικές περιφέρειες.

4.   Οι κανόνες για τους οποίους μπορεί να ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους:

α)

την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά·

β)

την εφαρμογή κανόνων παραγωγής αυστηρότερων από εκείνους που προβλέπει η ενωσιακή ή η εθνική νομοθεσία·

γ)

την κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες·

δ)

την εμπορία·

ε)

την προστασία του περιβάλλοντος·

στ)

μέτρα για την προώθηση και την αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων·

ζ)

μέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·

η)

έρευνα για την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων, ιδίως με νέες χρήσεις που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

θ)

μελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·

ι)

την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές μεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων και εξασφαλίζουν την προστασία του εδάφους και την προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος·

ια)

τον ορισμό στοιχειωδών προτύπων ποιότητας και τον ορισμό στοιχειωδών προτύπων συσκευασίας και παρουσίασης·

ιβ)

τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων·

ιγ)

την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών ή την ασφάλεια των τροφίμων·

ιδ)

τη διαχείριση των υποπροϊόντων.

Οι εν λόγω κανόνες δεν ζημιώνουν άλλους οικονομικούς φορείς του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή της Ένωσης και δεν έχουν κανένα από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4 ούτε αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στο ενωσιακό δίκαιο ή τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

5.   Η επέκταση των κανόνων που ορίζεται στην παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με δημοσίευση του συνόλου τους σε επίσημο φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

6.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 165

Χρηματικές εισφορές από μη μέλη

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή αναγνωρισμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης δυνάμει του άρθρου 164 και εάν οι δραστηριότητες που καλύπτοντα