20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/238


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», με την οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («το πρόγραμμα») το οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), της εκτελεστικής απόφασης 2012/733/EE της Επιτροπής (6) και της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δημιούργησε έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (7) («ο μηχανισμός»).

(2)

Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για την Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Ευρώπη 2020»), η οποία προβλέπει πέντε πρωταρχικούς στόχους (εκ των οποίων τρεις αφορούν την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την εκπαίδευση, αντίστοιχα) και επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες και συνιστά, ως εκ τούτου, ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για την επόμενη δεκαετία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστήριξε την πλήρη κινητοποίηση των κατάλληλων μέσων και πολιτικών της Ένωσης για την επίτευξη των κοινών στόχων και κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συντονισμένη δράση.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο ενέκρινε στις 21 Οκτωβρίου 2010 τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες, μαζί με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 121 ΣΛΕΕ, περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020, ιδίως σε τους στόχους της για τη μείωση της φτώχειας και για την απασχόληση, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή των εμβληματικών πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και στη «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και στην Πρωτοβουλία Ευκαιριών για Νέους.

(4)

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης 2020 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» και «Ένωση καινοτομίας» ορίζουν την κοινωνική καινοτομία ως ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια, την ανεργία, τα νέα πρότυπα εργασίας και τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, την παιδεία και την περίθαλψη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη δράση για την επιτάχυνση της κοινωνικής καινοτομίας ανταποκρινόμενο στις κοινωνικές ανάγκες που δεν ικανοποιούνται ή ικανοποιούνται ανεπαρκώς και αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας που θα προλαμβάνει τη φτώχεια, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ατόμων στην υγειονομική περίθαλψη και την κατάρτιση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων και τη δικτύωση μεταξύ παραγόντων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τριτογενούς τομέα και για την υποστήριξη της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων.

(5)

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει να βοηθήσει στον εντοπισμό και την ανάλυση των καινοτόμων λύσεων και την ανάπτυξη της πρακτικής τους εφαρμογής μέσω της πειραματικής κοινωνικής πολιτικής με στόχο να βοηθήσει, όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας τους και την περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών τους κοινωνικής προστασίας και ένταξης. Η πειραματική κοινωνική πολιτική αφορά τη δοκιμή στην πράξη κοινωνικών καινοτομιών που βασίζονται σε σχέδια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες ιδέες θα πρέπει να επεκτείνονται σε ευρύτερη κλίμακα μέσω χρηματοδοτικής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και από άλλες πηγές.

(6)

Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, η οποία είναι ένα μέσο αποδεδειγμένης ευελιξίας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, θα πρέπει να αξιοποιείται ευρύτερα και να επωφελείται περαιτέρω από τις δράσεις που στηρίζει το πρόγραμμα.

(7)

Η προοδευτική πορεία προς μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη θα χρειαστεί την πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των όρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ποιότητα της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας μέσω συνοδευτικής εκπαίδευσης, καθώς και τις πολιτικές της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές σε συνάρτηση με τη μετατροπή των βιομηχανιών και των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών και βιώσιμων «πράσινων», «λευκών» και ΤΠΕ θέσεων εργασίας, καθώς και στην πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας συνδέοντας τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές με βιομηχανικές και διαρθρωτικές πολιτικές που θα στηρίξουν τη μετάβαση προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διερεύνηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των «πράσινων» επενδύσεων και των επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα του δημόσιου τομέα, καθώς και των πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

(8)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει, όπου απαιτείται, προσοχή στην εδαφική διάσταση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδίως σε σχέση με τις αυξανόμενες ανισότητες που υπάρχουν εντός και μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ αγροτικών περιοχών και πόλεων, καθώς και στο εσωτερικό των πόλεων.

(9)

Είναι απαραίτητο να εδραιωθούν οι κοινωνικές διαστάσεις της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένης της ανάγκης να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά περιλαμβανομένης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρηματιών στην ελευθερία κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ένωση, αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο.

(10)

Σύμφωνα με την Ευρώπη 2020, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για την προώθηση της ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης καθώς και για την καταπολέμηση και πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να γίνει σεβαστή η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω της θέσπισης μιας δέσμης κοινών διατάξεων που να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε έργα, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη δικτύων και συμπράξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών. Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων σε επίπεδο ΕΕ, παρέχοντας χρηματοδότηση για μικροπιστώσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στον δανεισμό και παρέχοντας τεχνική βοήθεια.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα κονδύλια που διατίθενται στο πρόγραμμα και την πρότερη κατανομή των κονδυλίων αυτών στους διάφορους άξονες, η χρηματοδοτική προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη δομών με σαφές πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, οι οποίες θα ωφελήσουν περαιτέρω δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοσθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί κάθε δυνατότητα επικάλυψης ή διπλής χρηματοδότησης με άλλα κονδύλια ή προγράμματα, ιδίως του ΕΚΤ.

(12)

Η Ένωση πρέπει να θεμελιώσει τεκμηρίωση βασισμένη σε αξιόπιστη αναλυτική βάση προκειμένου να στηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Μια τέτοια τεκμηρίωση προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, προσδίδοντας διάσταση Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση για τη συγκέντρωση δεδομένων και την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και μεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, με σκοπό να παρέχεται πλήρης εικόνα της κατάστασης στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και των συνθηκών εργασίας σε όλη την Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των προγραμμάτων και των πολιτικών, με στόχο, μεταξύ άλλων, την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020.

(13)

Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή θέση για να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η γνώση των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και των αποτελεσμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων όσων επιτεύχθηκαν με πειραματική κοινωνική πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, διευρύνει το φάσμα των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν νέες πολιτικές εξελίξεις.

(14)

Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης. Η Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην εξασφάλιση της προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου στα εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους νέους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη την «αξιοπρεπή εργασία» καθώς και τις αρχές της «έξυπνης νομοθεσίας». Η Ένωση έχει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τα επικυρωμένα δια συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) πρότυπα εργασίας και τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Τούτο ισχύει ιδίως όσον αφορά μέτρα ευαισθητοποίησης, για παράδειγμα μέσω ενός κοινωνικού σήματος, διάδοσης πληροφοριών και προαγωγής της συζήτησης σχετικά με τις σημαντικές προκλήσεις και θέματα πολιτικής που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων και μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων, καθώς και στην προώθηση μέτρων για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη δρομολόγηση προληπτικών δράσεων και την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

(15)

Οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Συνεπώς, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν, όπου αυτό είναι αναγκαίο, στην αμοιβαία μάθηση και στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση των νέων πολιτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει και να ανταλλάσσει απόψεις με τους κοινωνικούς εταίρους της Ένωσης και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ένωσης για τα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος.

(16)

Η Ένωση έχει αναλάβει να ενισχύει την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και να καταπολεμήσει το κοινωνικό ντάμπινγκ με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και των κανόνων εργασίας, όχι μόνο στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά επίσης σε διεθνές επίπεδο, είτε άμεσα έναντι τρίτων χωρών είτε έμμεσα μέσω της συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες σχέσεις με τις τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων του, λαμβανομένων υπόψη των συναφών συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω χωρών και της Ένωσης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω τρίτων χωρών σε δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια) που πραγματοποιούνται σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με τις σχετικές διεθνείς οργανώσεις, ιδίως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλους συναφείς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των οργανώσεων αυτών.

(17)

Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 ΣΛΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 θεσπίζει διατάξεις για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε μια βάση μη διάκρισης, με την εξασφάλιση στενής συνεργασίας των κεντρικών υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Το EURES που είναι το Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της εθελοντικής διακρατικής διασυνοριακής γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους τομείς των υπηρεσιών τοποθέτησης, πρόσληψης, παροχής συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συσσωματώνουν τις υπηρεσίες EURES σε μια μονοαπευθυντική διαδικασία, όταν απαιτείται κάτι τέτοιο.

(18)

Το πεδίο δράσης του EURES θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων κινητικότητας, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 47 ΣΛΕΕ, τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη διευκόλυνση της εθελοντικής κινητικότητας μεταξύ των νέων εργαζομένων στην Ένωση. Τα στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας, όπως αυτά που βασίζονται στην προπαρασκευαστική δράση «Η πρώτη σου θέση εργασίας EURES», θα πρέπει να καθιστούν πιο εύκολη για τους νέους την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και την ανάληψη εργασίας σε άλλο κράτος μέλος, και θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να δημιουργούν εργασιακά ανοίγματα για νέους μετακινούμενους εργαζομένους. Ωστόσο, τα προγράμματα κινητικότητας δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την Ένωση και τα κράτη μέλη από το να βοηθούν τους νέους να βρίσκουν εργασία στην πατρίδα τους.

(19)

Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Κάθε διασυνοριακή εταιρική σχέση EURES αφορά τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή ενός κράτους μέλους και μιας άλλης συμμετέχουσας χώρας. Συνεπώς διαθέτει σαφή, οριζόντιο χαρακτήρα και προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται μέσω των οριζόντιων δραστηριοτήτων της Ένωσης, με τη δυνατότητα να συμπληρωθούν από εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.

(20)

Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων EURES θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Καθώς οι εξερχόμενες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε ένα κράτος μέλος οδηγούν σε εισερχόμενες τοποθετήσεις σε άλλο κράτος μέλος και εξαρτώνται από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και τα σχετικά μοντέλα κινητικότητας, η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στις εισερχόμενες ή εξερχόμενες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε μεμονωμένα κράτη μέλη αλλά επίσης και στα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η παροχή συμβουλών δεν οδηγεί απαραιτήτως σε μετρήσιμη κινητικότητα ή τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας.

(21)

Η Ευρώπη 2020, και ιδίως η κατευθυντήρια γραμμή 7 που θεσπίζεται με την απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου (8), ορίζει την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα ως ζωτικής σημασίας για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

(22)

Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις, κεφάλαια ή οιονεί κεφάλαια αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ των πλέον αποκομμένων από την αγορά εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η παροχή μικροχρηματοδότησης και η πρόσβαση σε αυτή και να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι, οι γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση, έστω και με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Επιπλέον, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνιστούν την πλειονότητα των νεοσυσταθεισών εταιρειών στην Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι μικροπιστώσεις να αποτελούν ένα μέσο ταχείας επίτευξης προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Ως πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν το μηχανισμό. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες σχετικά με τις ευκαιρίες μικροχρηματοδότησης σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα όσους έχουν ανάγκη μικροχρηματοδότησης.

(23)

Η μικροχρηματοδότηση και η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να φθάνουν στους δυνητικούς δικαιούχους και θα πρέπει να έχουν έναν αντίκτυπο μακράς διαρκείας. Θα πρέπει να συμβάλλουν σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης και να χρησιμεύουν ως καταλύτης για τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης και τοπικής ανάπτυξης. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, οι δράσεις που αφορούν μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να συνοδεύονται από προγράμματα καθοδήγησης και κατάρτισης και από όλες τις σχετικές πληροφορίες, που θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά και να καθίστανται προσβάσιμες στο κοινό από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. Προς τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η παροχή κατάλληλης χρηματοδότησης, εάν αυτό είναι αναγκαίο, ιδίως μέσω του ΕΚΤ.

(24)

Για να καταστεί η μικροχρηματοδότηση περισσότερο διαθέσιμη στη νέα αγορά μικροχρηματοδότησης της Ένωσης απαιτείται να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, των φορέων μικροχρηματοδότησης εκτός του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007 με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης προς στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης» και με την έκθεση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2008 με τίτλο «Προώθηση της γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».

(25)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πλουραλιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της Ευρώπης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη διασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής σύγκλισης στην Ευρώπη. Βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης και της πρωτοκαθεδρίας του ατόμου και της υπεροχής του κοινωνικού σκοπού έναντι του κεφαλαίου, προωθώντας την κοινωνική ευθύνη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν ως καταλύτες κοινωνικών αλλαγών επινοώντας καινοτόμους λύσεις προωθώντας αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικές υπηρεσίες προσιτές σε όλους. Ως εκ τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Το πρόγραμμα θα πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε διάφορα είδη κεφαλαίου παρέχοντας κατάλληλα μέσα για την κάλυψη των ιδιαίτερων χρηματοδοτικών τους αναγκών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(26)

Για να αξιοποιηθεί η πείρα οντοτήτων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι δράσεις που αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τέτοιες οντότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) («Δημοσιονομικός κανονισμός»). Η χρήση πόρων της Ένωσης προϋποθέτει μόχλευση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους επενδυτές, δημιουργεί συνέργειες ανάμεσα στη δράση του κράτους μέλους και στη δράση της Ένωσης, ενοποιεί τις προσεγγίσεις και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την παροχή υπηρεσιών μικροχρηματοδότησης σε ιδιαίτερες ομάδες υψηλού κινδύνου και νέους. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, βελτιώνεται επίσης. Η συνεισφορά της Ένωσης ως εκ τούτου βοηθά στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και της αγοράς μικροχρηματοδότησης στην Ένωση και ενθαρρύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Οι δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων από τα κράτη μέλη για τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και να αποφεύγουν την επανάληψη της χρηματοδότησης μέσω των πόρων της Ένωσης.

(27)

Σύμφωνα με την Ευρώπη 2020, το πρόγραμμα θα πρέπει να καταπολεμήσει το πιεστικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Συνεπώς, στους νέους θα πρέπει να δοθεί ένα μέλλον και η προοπτική να παίξουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας στην Ευρώπη, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία σε καιρό κρίσης.

(28)

Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να καταδείξει τον ειδικό ρόλο και τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση, την εμπειρογνωμοσύνη και την παραδοσιακή τεχνογνωσία, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλους αυτούς τους τομείς μεταξύ των κρατών μελών και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

(29)

Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να στηρίζουν την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών και των παραγόντων της αγοράς εργασίας της σύστασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 (10) σχετικά με την Εγγύηση για τους Νέους. Η σύσταση αυτή ορίζει ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα μεταξύ των κρατών μελών και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

(30)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ότι το πρόγραμμα συμβάλλει στην προστασία της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους άξονές και τις δραστηριότητές του μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και, όπου χρειάζεται, μέσω ειδικών δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των γυναικών. Σύμφωνα με το άρθρο 10 ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των προτεραιοτήτων του συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Πρέπει να διεξάγεται παρακολούθηση και αξιολόγηση, για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της καταπολέμησης των διακρίσεων επιλύονται κατά τις δραστηριότητες του προγράμματος.

(31)

Το πρόγραμμα Progress για την περίοδο 2007-2013 περιλαμβάνει τα τμήματα με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία» και «Ισότητα των φύλων», τα οποία πρόκειται να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω σύμφωνα με το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020. Συνεπώς, έχει ύψιστη σημασία να διατηρηθεί μια ισχυρή εστίαση στα ζητήματα της ισότητας γυναικών και ανδρών και της καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα αυτό, ιδίως στους τομείς της βελτίωσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, των συνθηκών εργασίας και της προώθησης μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

(32)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ και τους στόχους της Ευρώπης 2020, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, την κατοχύρωση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(33)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάθε μέσο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του ειδικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, οι ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να λαμβάνουν διπλή χρηματοδότηση. Με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικού αντικτύπου της χρηματοδότησης από την Ένωση, θα πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ένωσης που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

(34)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή της αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους μέλους στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

(35)

Για να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματική επικοινωνία με το ευρύ κοινό και ισχυρότερες συνέργιες μεταξύ των δράσεων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει επίσης να καλύπτουν δραστηριότητες επικοινωνίας και την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος προγράμματος.

(36)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το δημοσιονομικό κονδύλιο για το σύνολο της διάρκειας του προγράμματος, που πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 17 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2 Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (11).

(37)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, εφόσον χρειάζεται, με την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

(38)

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το πρόγραμμα είναι επαρκώς ευέλικτο για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και στις αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες καθ' όλη τη διάρκειά του, η αρμοδιότητα για την έγκριση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να εκχωρηθούν στην Επιτροπή σε συνάρτηση με την κατανομή των κονδυλίων στους επιμέρους θεματικούς τομείς εντός των αξόνων του προγράμματος. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(39)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(40)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («το πρόγραμμα») στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρώπης 2020, περιλαμβανομένων των πρωταρχικών στόχων της, των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών της και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμης απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

2.   Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)

Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία:

α)

σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο με το οποίο ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, έχει ως πρωταρχικό της στόχο μάλλον την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση:

i)

παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση· και/ή

ii)

χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·

β)

χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· και

γ)

αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·

2)

ως «μικροπίστωση» νοείται δάνειο ύψους μέχρι 25 000 EUR·

3)

ως «πολύ μικρή επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή /και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (13)·

4)

η «μικροχρηματοδότηση» περιλαμβάνει εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτομα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις·

5)

ως «κοινωνικές καινοτομίες» νοούνται οι καινοτομίες που είναι κοινωνικές τόσο ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά προϊόντα, υπηρεσίες και πρότυπα) που, ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες, ωφελώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράση·

6)

ως «πειραματική κοινωνική πολιτική» νοούνται οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν καινοτόμες απαντήσεις σε κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου τους, προκειμένου να επαναληφθούν σε ευρύτερη κλίμακα εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά.

Άρθρο 3

Διάρθρωση του προγράμματος

1.   Το πρόγραμμα αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις συμπληρωματικούς άξονες:

α)

τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέσων και των πολιτικών της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, και ο οποίος προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς·

β)

τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του EURES, δηλαδή, τις ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν ορισθεί από τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετική Συνομοσπονδία, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών απασχόλησης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την ανάπτυξη της ανταλλαγής και της διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων μορφών συνεργασίας, όπως είναι οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, για την προώθηση της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε δίκαιη βάση και τη συμβολή σε υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμη απασχόληση·

γ)

τον άξονα της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο οποίος προωθεί την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αυξάνει τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 26.

2.   Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο εφαρμόζονται και στους τρεις άξονες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, σε καθένα από τα οποία εφαρμόζονται επίσης ειδικές διατάξεις του τίτλου ΙΙ.

Άρθρο 4

Γενικοί στόχοι του προγράμματος

1.   Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

α)

η ενίσχυση της οικειοποίησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, και η ανάληψη συγκεκριμένων, συντονισμένων και καινοτόμων δράσεων τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, σε ό,τι αφορά τους στόχους της Ένωσης στους τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς·

β)

η υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων, προσιτών και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και αγορών εργασίας και η διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης, στους τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, ιδίως με την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, μιας νοοτροπίας πρόληψης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, της χρηστής διακυβέρνησης για κοινωνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλισης, καθώς και της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας·

γ)

η διασφάλιση ότι η νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 εφαρμόζεται αποτελεσματικά και, όταν κρίνεται αναγκαίο, η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη της αρχές της «έξυπνης νομοθεσίας»·

δ)

η προώθηση της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων σε μια σωστή βάση και η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και άνευ αποκλεισμών αγορών εργασίας της Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών από όλους, με τον σεβασμό και την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση·

ε)

η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση καθώς και για υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και με την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

2.   Με την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραμμα επιδιώκει σε όλους τους άξονες και τις δράσεις του:

α)

να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, όπως οι νέοι·

β)

να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού·

γ)

να καταπολεμήσει τις διακρίσεις βάσει του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού·

δ)

κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, να προωθήσει υψηλού επιπέδου ποιότητας και βιώσιμη απασχόληση, να διασφαλίσει κατάλληλη και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία, να καταπολεμήσει τη μακροχρόνια ανεργία και να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός

1.   Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 919 469 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά πρέπει να κατανεμηθούν στους άξονες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

α)

ένα ποσοστό 61 % στον άξονα Progress·

β)

ένα ποσοστό 18 % στον άξονα EURES·

γ)

ένα ποσοστό 21 % στον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση ποσοστού έως και 2 % του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 δημοσιονομικού κονδυλίου για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δαπανών προς ενίσχυση της υλοποίησης του προγράμματος.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση του δημοσιονομικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη χρηματοδότηση τεχνικής ή/και διοικητικής συνδρομής, ιδίως όσον αφορά το λογιστικό έλεγχο, την ανάθεση μεταφράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και τις δραστηριότητες πληροφόρησης και της επικοινωνίας προς το αμοιβαίο συμφέρον της Επιτροπής και των δικαιούχων.

5.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων που καθορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Άρθρο 6

Κοινή δράση

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος όσο και των λοιπών σχετικών μέσων.

Άρθρο 7

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι συνεπείς και συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση της Ένωσης, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, όπως ορίζει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), και ιδίως στο πλαίσιο του ΕΚΤ.

2.   Το πρόγραμμα είναι συμπληρωματικό προς άλλα προγράμματα της Ένωσης και αναγνωρίζει ότι κάθε όργανο λειτουργεί βάσει των ειδικών διαδικασιών που το διέπουν. Δεν δίνεται διπλή χρηματοδότηση στις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ενώ στενές συνέργειες αναπτύσσονται μεταξύ του προγράμματος, άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και ιδιαιτέρως του ΕΚΤ.

3.   Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ,

4.   Η συνέπεια και συμπληρωματικότητα διασφαλίζονται επίσης μέσω της στενής συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Άρθρο 8

Συνεργασία με σχετικούς φορείς

Η Επιτροπή αναπτύσσει τους απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, την Ομάδα Γενικών Διευθυντών για Εργασιακές σχέσεις και την Συμβουλευτική Επιτροπή περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα.

Άρθρο 9

Διάδοση των αποτελεσμάτων

1.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επί των αποτελεσμάτων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, και καλεί για ανταλλαγή απόψεων.

2.   Τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται και να διαδίδονται τακτικά και δεόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους και στο κοινό, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους για την Ένωση.

3.   Οι δραστηριότητες επικοινωνίας συμβάλλουν επίσης στις δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικές με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προτεραιότητες.

Άρθρο 10

Χρηματοοικονομικές διατάξεις

1.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.   Η συμφωνία επιχορήγησης διευκρινίζει ποιο τμήμα της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα βασίζεται στην επιστροφή του πραγματικού επιλέξιμου κόστους και ποιο τμήμα θα βασίζεται σε σταθερούς συντελεστές, μοναδιαία κόστη ή κατ' αποκοπή ποσά.

Άρθρο 11

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος προγράμματος, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται ατασθαλίες, με την ανάκτηση, πρωτίστως διά συμψηφισμού, των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, ανάλογα με την περίπτωση, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (15) και τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του λογιστικού ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους, που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.   Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί έρευνες, περιλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (17) με στόχο τη διαπίστωση της ύπαρξης απάτης, διαφθοράς ή οιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με μια συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή μια σύμβαση χρηματοδοτούμενη δυνάμει του προγράμματος.

4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος, περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν τέτοιους λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, όπως αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος και την πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών που απαιτούνται για την πολιτική και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης, η Επιτροπή συντάσσει αρχική έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης που θα καλύπτει το πρώτο έτος, και στη συνέχεια, τρεις εκθέσεις που θα καλύπτουν διαδοχικές διετείς περιόδους και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται επίσης, για ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι εκθέσεις αφορούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και το βαθμό στον οποίο οι αρχές της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου τηρήθηκαν και με ποιον τρόπο η καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα πρόσβασης, αντιμετωπίστηκαν μέσω των δραστηριοτήτων του. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται στο κοινό, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια του προγράμματος.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.   Από 1ης Ιουλίου 2017 θα διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για τη μέτρηση, σε ποιοτική και ποσοτική βάση, της προόδου που σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των στόχων του, την εξέταση του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός της Ένωσης και οιωνδήποτε μειζόνων αλλαγών που εισήχθησαν με νομοθεσία της Ένωσης, τον προσδιορισμό του κατά πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των πόρων του προγράμματος και την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του για την Ένωση. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.   Εάν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή οποιαδήποτε αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ ή το άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ, αποκαλύψει ότι το πρόγραμμα έχει τεράστιες ελλείψεις, τότε η Επιτροπή, εάν χρειάζεται, παρουσιάζει μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις του προγράμματος, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

3.   Πριν από κάθε πρόταση παράτασης του προγράμματος πέραν του 2020, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών μια αξιολόγηση της εννοιολογικής ισχύος αλλά και των αδυναμιών του προγράμματος για την περίοδο 2014 έως 2020.

4.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει εκ των υστέρων αξιολόγηση για τη μέτρηση του αντικτύπου του και της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος για την Ένωση και θα διαβιβάσει έκθεση σχετικά με την εν λόγω αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άξονας Progress

Άρθρο 14

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

1.   Ο άξονας Progress στηρίζει δράσεις σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α), μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά:

α)

απασχόληση, ιδίως για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: 20 %·

β)

κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη και μείωση και πρόληψη της φτώχειας: 50 %·

γ)

συνθήκες εργασίας: 10 %.

Οι υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς όπως αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή σε συνδυασμό αυτών.

2.   Από τις συνολικές πιστώσεις για τον άξονα Progress, και στο πλαίσιο των διαφόρων θεματικών τομέων πολιτικής του, 15 % έως 20 % θα πρέπει να διατίθεται για την προαγωγή του κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου για τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα

Άρθρο 15

Ειδικοί στόχοι

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα Progress είναι οι εξής:

α)

ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές της Ένωσης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες στα επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες·

β)

διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 1, σε επίπεδο Ένωσης και εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης·

γ)

παροχή οικονομικής στήριξης για τη δοκιμασία καινοτομιών στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της αγοράς εργασίας, και, όπου χρειάζεται, για την ενίσχυση της ικανότητας των κύριων παραγόντων για εκπόνηση και εφαρμογή πειραματισμών κοινωνικής πολιτικής και για να καθίστανται προσιτές οι σχετικές γνώσεις και η εμπειρία·

δ)

παροχή, στις ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις, χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή των μέσων και πολιτικών της Ένωσης όπως ορίζει το άρθρο 1 και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Άρθρο 16

Τύποι δράσεων

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα Progress:

1.

Δραστηριότητες ανάλυσης:

α)

συλλογή δεδομένων και στατιστικών, συνυπολογισμός τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων, και ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, ταξινομήσεων, μικρο-προσομοιώσεων, δεικτών και σημείων αναφοράς, ενδεχομένως με ανάλυση κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα·

β)

έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και εκθέσεις, μεταξύ άλλων με την χρηματοδότηση δικτύων εμπειρογνωμόνων και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε θεματικούς τομείς·

γ)

ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου διεξαγόμενες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς·

δ)

παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·

ε)

προετοιμασία και εφαρμογή κοινωνικού πειραματισμού σε ζητήματα πολιτικής ως μεθόδου για τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα·

στ)

διάδοση των αποτελεσμάτων αυτών των δραστηριοτήτων ανάλυσης.

2.

Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης:

α)

ανταλλαγές και διάδοση ορθών πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και εμπειριών, αξιολογήσεις από ομότιμους ειδικούς, συγκριτική αξιολόγηση και αμοιβαία μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

β)

εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια της προεδρίας του Συμβουλίου·

γ)

κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής·

δ)

σύνταξη και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και μορφωτικού υλικού και μέτρα που αφορούν την ενημέρωση, κοινοποίηση και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των πρωτοβουλιών που στηρίζει το πρόγραμμα·

ε)

δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας·

στ)

ανάπτυξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία της Ένωσης, και σχετικά με την αγορά εργασίας.

3.

Υποστήριξη των κύριων παραγόντων όσον αφορά:

α)

το κόστος λειτουργίας των βασικών δικτύων σε επίπεδο Ένωσης, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν τους στόχους του άξονα Progress και συμβάλλουν στην επίτευξή τους·

β)

ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών διοικήσεων και των εξειδικευμένων υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας και που ορίζονται από τα κράτη μέλη, καθώς και των παρόχων μικροπιστώσεων·

γ)

σύσταση ομάδων εργασίας από υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης·

δ)

δικτύωση και συνεργασία μεταξύ ειδικευμένων οργανώσεων και άλλων σχετικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και υπηρεσιών απασχόλησης σε ενωσιακό επίπεδο·

ε)

χρηματοδότηση παρατηρητηρίων σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αυτών για βασικούς θεματικούς τομείς·

στ)

ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.

Άρθρο 17

Συγχρηματοδότηση από την Ένωση

Σε περίπτωση που δράσεις υπαγόμενες στον άξονα του Progress χρηματοδοτούνται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ένωση με ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 80 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

Άρθρο 18

Συμμετοχή

1.   Στον άξονα Progress μπορούν να συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες:

α)

τα κράτη μέλη·

β)

οι χώρες του ΕΟΧ σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ και τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ·

γ)

οι υποψήφιες και οι δυνάμει υποψήφιες, χώρες σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις συμφωνίες-πλαίσια που έχουν συναφθεί με τις χώρες αυτές για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης.

2.   Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί και ιδίως οι εξής:

α)

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

β)

υπηρεσίες απασχόλησης·

γ)

εξειδικευμένοι οργανισμοί που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης·

δ)

οι κοινωνικοί εταίροι·

ε)

μη κυβερνητικές οργανώσεις ·

στ)

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα·

ζ)

εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και εκτίμησης αντικτύπου·

η)

οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

θ)

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς οργανώσεις και ιδιαίτερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ, τη ΔΟΕ με λοιπά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, και με την Παγκόσμια Τράπεζα.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εκπρόσωποι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια) που πραγματοποιούνται σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και το κόστος συμμετοχής τους μπορεί να καλύπτεται από το πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άξονας EURES

Άρθρο 19

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

Ο άξονας EURES στηρίζει δράσεις σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά:

α)

διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για εργασία και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους και τους εργοδότες: 32 %·

β)

ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα στοχευμένης κινητικότητας: 30 %·

γ)

διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις: 18 %.

Οι τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς όπως αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή σε συνδυασμό αυτών.

Άρθρο 20

Ειδικοί στόχοι

Επιπλέον των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα EURES συνίστανται στα εξής:

α)

εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, την υποβολή αιτήσεων εργασίας, και την αντίστοιχη πληροφόρηση και παροχή συμβουλών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως οι όροι διαβίωσης και εργασίας, προς διευκόλυνση των ενδεχόμενων αιτούντων και εργοδοτών, αντίστοιχα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις, για κενές θέσεις εργασίας και για αιτήσεις εργασίας, καθώς και με άλλα κατάλληλα μέσα όπως η ατομική παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, ιδίως για τα άτομα με χαμηλά προσόντα·

β)

στήριξη της παροχής υπηρεσιών EURES για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης εργασίας · η στήριξη στις υπηρεσίες EURES επεκτείνεται σε διάφορες φάσεις της τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη του αιτούντος στην αγορά εργασίας· τέτοιες υπηρεσίες στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν στοχοθετημένα προγράμματα κινητικότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών ή για ιδιαίτερες ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι, με τάση για κινητικότητα, εφόσον έχει εντοπιστεί σαφής οικονομική ανάγκη.

Άρθρο 21

Τύποι δράσεων

Ο άξων EURES μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση δράσεις για την προαγωγή της εθελοντικής κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση σε δίκαιη βάση και για την εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητα, και ιδίως:

α)

ανάπτυξη και δραστηριότητες διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES, όπου αυτό ζητείται από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για τις μεθοριακές περιφέρειες·

β)

υπηρεσίες ενημέρωσης, παροχής συμβουλών, τοποθέτησης και πρόσληψης για διασυνοριακούς εργαζομένους·

γ)

ανάπτυξη πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας για τον συμψηφισμό προσφοράς και ζήτησης εργασίας·

δ)

ανάπτυξη στοχευμένων ενεργειών κινητικότητας για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους με ροπή κινητικότητας, εφόσον έχει εντοπισθεί σαφής οικονομική ανάγκη·

ε)

αμοιβαία μάθηση μεταξύ των συντελεστών του EURES και κατάρτιση συμβούλων EURES, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων EURES·

στ)

δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας για αύξηση της ενημέρωσης όσον αφορά τα οφέλη της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας εν γένει και τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχει το EURES.

Άρθρο 22

Συγχρηματοδότηση από την Ένωση

Σε περίπτωση που δράσεις υπαγόμενες στον άξονα του EURES χρηματοδοτούνται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ένωση με ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

Άρθρο 23

Παρακολούθηση των προτύπων κινητικότητας

Προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωγραφικής κινητικότητας εντός της Ένωσης, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, προβαίνει σε τακτική παρακολούθηση των ροών και των προτύπων κινητικότητας.

Άρθρο 24

Συμμετοχή

1.   Στον άξονα EURES μπορούν να συμμετέχουν:

α)

κράτη μέλη·

β)

χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ και η Ελβετική Συνομοσπονδία σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (18).

2.   Στον άξονα EURES μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, παράγοντες και οργανισμοί που έχουν οριστεί από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο EURES, όπως προβλέπεται στην εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής. Οι εν λόγω φορείς, παράγοντες και οργανισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

β)

υπηρεσίες απασχόλησης·

γ)

οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 25

Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στηρίζει δράσεις σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η κατανομή των πιστώσεων που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά:

α)

μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις: 45 %·

β)

κοινωνική επιχειρηματικότητα: 45 %.

Οι τυχόν υπόλοιπες πιστώσεις κατανέμονται στους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) ή σε συνδυασμό αυτών.

Άρθρο 26

Ειδικοί στόχοι

Επιπλέον των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

α)

Αύξηση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση και της διαθεσιμότητας αυτής, για:

i)

ευάλωτα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την απασχόλησή τους, ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά και που θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση·

ii)

πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο στη φάση εκκίνησης όσο και στη φάση ανάπτυξης, ιδιαίτερα πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα που αναφέρονται στο σημείο i)·

β)

οικοδόμηση της ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων να λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα·

γ)

στήριξη της ανάπτυξης της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων καθιστώντας διαθέσιμα ίδια και οιονεί ίδια κεφάλαια, δανειακά μέσα και επιδοτήσεις έως 500 000 EUR για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών όχι μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων EUR, ή ετήσιο ισοζύγιο όχι μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων EUR και οι οποίες δεν αποτελούν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συντονίζουν στενά, στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, τις δράσεις αυτές με εκείνες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των εθνικών πολιτικών.

Άρθρο 27

Τύποι δράσεων

Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μεταξύ άλλων για την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας, ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στον τίτλο VIII του Μέρους Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και επιχορηγήσεων μπορεί να παρέχεται υπό τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 28

Συμμετοχή

1.   Η συμμετοχή στον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ανοικτή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 και που παρέχουν στις εν λόγω χώρες:

α)

μικροχρηματοδότηση για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις· και/ή

β)

χρηματοδότηση για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στον άξονα διασφαλίζεται, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα κράτη μέλη.

3.   Για να προσεγγίσουν τους τελικούς δικαιούχους και να δημιουργήσουν βιώσιμες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) συνεργάζονται στενά με τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τελικών δικαιούχων μικροπίστωσης και με τους οργανισμούς, ιδίως εκείνους που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και παρέχουν προγράμματα καθοδήγησης και κατάρτισης στους εν λόγω τελικούς δικαιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζεται ικανοποιητική παρακολούθηση αυτών των δικαιούχων τόσο πριν όσο και μετά τη δημιουργία της πολύ μικρής επιχείρησης.

4.   Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την προστασία των πελατών σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να αποφεύγεται η υπερχρέωση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα του δανεισμού τους με υψηλά επιτόκια ή με όρους που είναι πιθανόν να οδηγήσουν στην αφερεγγυότητά τους.

Άρθρο 29

Χρηματοδοτική συνεισφορά

Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον άξονα «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημίες από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 30

Διαχείριση

1.   Για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 27, η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 139 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, και ιδίως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι συμφωνίες αυτές θεσπίζουν λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή των καθηκόντων που ανατίθενται στις εν λόγω οντότητες, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικών με την ανάγκη διασφάλισης της προσθετικότητας και του συντονισμού με τα υφιστάμενα ενωσιακά και εθνικά χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και με την ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών και των άλλων συμμετεχουσών χωρών. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα του τίτλου VIII του Μέρους Ι του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορούν να χορηγούνται μέσω επένδυσης σε ειδικό επενδυτικό φορέα, που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του προγράμματος, άλλους επενδυτές ή αμφότερα.

2.   Ο ειδικός επενδυτικός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρέχει, μεταξύ άλλων, δάνεια, ίδιο κεφάλαιο και μέσα καταμερισμού του κινδύνου για τους μεσάζοντες ή άμεση χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας ή και τα δύο. Το ίδιο κεφάλαιο μπορεί να παρέχεται, μεταξύ άλλων, με τη μορφή ανοιχτών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο, αφανών συμμετοχών, μετοχικών δανείων, καθώς και ως συνδυασμός διαφόρων τύπων συμμετοχών που εκδίδονται προς τους επενδυτές.

3.   Οι προϋποθέσεις, όπως τα επιτόκια, που αφορούν μικροπιστώσεις οι οποίες στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα αντανακλούν το όφελος της στήριξης και είναι εύλογες σε σχέση με τους υποκείμενους κινδύνους και το πραγματικό κόστος της χρηματοδότησης που σχετίζεται με μία πίστωση.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, ετήσιες αποπληρωμές που πραγματοποιούνται από ένα χρηματοπιστωτικό μέσο αποδίδονται σ’ αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο έως την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ τα έσοδα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης μετά την αφαίρεση των δαπανών και τελών διαχείρισης. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν ήδη συσταθεί σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, οι ετήσιες αποπληρωμές και τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες που άρχισαν κατά την προηγούμενη περίοδο αποδίδονται στο χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την τρέχουσα περίοδο.

5.   Κατά τη λήξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή μετά τον τερματισμό της επενδυτικής περιόδου του ειδικευμένου επενδυτικού φορέα, το υπόλοιπο που οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλλονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Οι οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της χρηματοδότησης συνάπτουν γραπτές συμφωνίες με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 28. Οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να χρησιμοποιούν τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 26 και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 31.

Άρθρο 31

Εκθέσεις εκτέλεσης

1.   Οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της χρηματοδότησής τους διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης σχετικά με τις δραστηριότητες που έλαβαν ενίσχυση, καθώς και σχετικά με τη δημοσιονομική εκτέλεσή τους και την κατανομή της χρηματοδότησης και τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά τομέα, γεωγραφική περιοχή και είδος δικαιούχων. Οι εν λόγω εκθέσεις παρουσιάζουν επίσης τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο και τις συμβάσεις που συνάφθηκαν από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βιωσιμότητα της στήριξης που χορηγήθηκε σε επιχειρήσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

2.   Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης χρησιμοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης που προβλέπονται στο άρθρο 12. Οι εκθέσεις παρακολούθησης περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, ιδίως του ΕΚΤ.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Προγράμματα εργασίας

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν προγράμματα εργασίας που καλύπτει καθέναν από τους τρεις άξονες. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 3.

Τα προγράμματα εργασίας ισχύουν κατά περίπτωση, για μια κυλιόμενη περίοδο τριών ετών και περιέχουν μια περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, τις διαδικασίες επιλογής δράσεων που θα στηριχθούν από την Ένωση, τη γεωγραφική κάλυψη, το στοχευόμενο κοινό και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν επίσης ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε ειδικό στόχο και αντανακλούν την ανακατανομή των κονδυλίων σύμφωνα με το άρθρο 33. Τα προγράμματα εργασίας ενισχύουν τη συνεκτικότητα του προγράμματος με την ένδειξη των δεσμών μεταξύ των τριών αξόνων.

Άρθρο 33

Ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των αξόνων και στους επιμέρους θεματικούς τομείς εντός των αξόνων

Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 34, για την ανακατανομή των κονδυλίων μεταξύ των αξόνων και στους επιμέρους θεματικούς τομείς εντός κάθε άξονα, που θα υπερβούν το ενδεικτικό ποσό που έχει τεθεί για κάθε περίπτωση κατά περισσότερο από 5 % και έως και 10 %, όταν οι εξελίξεις στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο ή τα ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 καθιστούν κάτι τέτοιο αναγκαίο. Η ανακατανομή των κονδυλίων στις θεματικές προτεραιότητες εντός κάθε τομέα αντανακλώνται στα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 32.

Άρθρο 34

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 33 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα επτά ετών από την 1η Ιανουαρίου 2014.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 33 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 35

Πρόσθετα μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και των ρυθμίσεων για τη διάδοση και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων, εγκρίνονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Άρθρο 36

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 37

Μεταβατικά μέτρα

Οι δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ και οι οποίες εκκινούν πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση. Για τις εν λόγω δράσεις η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38

Αξιολόγηση

1.   Η τελική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει την τελική αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει σε ειδική τελική αξιολόγηση του άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη των συμφωνιών με τις οντότητες.

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις στην απόφαση αριθ. 283/2010/EE

Η απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Κατά τη λήξη της ισχύος του μηχανισμού, το υπόλοιπο που οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθεται για μικροχρηματοδοτήσεις και στήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») (19).

(19)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238»."

2)

Στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 88.

(2)  ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 167.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη — Progress (ΕΕ L 315 της 15.11.2006, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

(6)  Εκτελεστική απόφαση 2012/733/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία του EURES (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 21).

(7)  Απόφαση αριθ. 283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 87 της 7.4.2010, σ. 1).

(8)  Απόφαση 2010/707/ΕΕ Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(10)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1).

(11)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(13)  Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (Βλέπε σελίδα 320 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(18)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 6.