20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2013

σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Fiscalis 2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1482/2007/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 114 και 197,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πολυετές πρόγραμμα δράσης για τη φορολογία το οποίο εφαρμόσθηκε πριν από το 2014 συνέβαλε σημαντικά στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών εντός της Ένωσης. Η προστιθέμενη αξία του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης και των φορολογουμένων, έχει αναγνωρισθεί από τις φορολογικές διοικήσεις των συμμετεχουσών χωρών. Οι προκλήσεις που αναγνωρίσθηκαν για την επόμενη δεκαετία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εάν τα κράτη μέλη δεν βλέπουν πέρα από τα σύνορα της διοικητικής τους επικράτειας ή δεν συνεργάζονται εντατικά με τους ομολόγους τους. Το πρόγραμμα Fiscalis, όπως εφαρμόζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, προσφέρει στα κράτη μέλη ένα ενωσιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων συνεργασίας και είναι οικονομικά πιο αποδοτικό από το να διαμόρφωνε κάθε κράτος μέλος το δικό του πλαίσιο συνεργασίας σε διμερή ή πολυμερή βάση. Επομένως, ενδείκνυται να διασφαλισθεί η συνέχιση του εν λόγω προγράμματος, με τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο τομέα.

(2)

Το πρόγραμμα που καθιερώνεται βάσει του παρόντος κανονισμού, «Fiscalis 2020», και η επιτυχία του είναι ζωτικής σημασίας στην παρούσα οικονομική κατάσταση και θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργασία σε φορολογικά θέματα.

(3)

Οι δραστηριότητες του Fiscalis 2020, δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό (ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών), οι κοινές δράσεις για υπαλλήλους φορολογικών αρχών και οι κοινές πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, αναμένεται να συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενισχύοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη στήριξη δραστηριοτήτων ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων των φορολογικών αρχών και προωθώντας την τεχνική πρόοδο και την καινοτομία. Παρέχοντας πλαίσιο για δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν σε πιο αποδοτικές φορολογικές αρχές, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση και συμβάλλουν στην προστασία των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης και των φορολογουμένων, το Fiscalis 2020 θα ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά, ενώ θα συμβάλει στη σταδιακή εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων και στρεβλώσεων εντός της εσωτερικής αγοράς.

(4)

Το πεδίο εφαρμογής του Fiscalis 2020 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές ανάγκες, ώστε να επικεντρωθεί στο σύνολο των φόρων που είναι εναρμονισμένοι σε ενωσιακό επίπεδο και σε άλλους φόρους στο μέτρο που αφορούν την εσωτερική αγορά και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, στο Fiscalis 2020 θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν οι υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες και οι υποψήφιες χώρες, καθώς και οι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες και οι χώρες εταίροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και η συμμετοχή τους υποστηρίζει μόνο τις δραστηριότητες του Fiscalis 2020 που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και στην αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο επίπεδο διασυνδεσιμότητας της παγκόσμιας οικονομίας, το Fiscalis 2020 θα πρέπει να εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα πρόσκλησης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να συνδράμουν σε δραστηριότητες του Fiscalis 2020. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, όπως εκπρόσωποι κρατικών αρχών, οικονομικών φορέων και των οργανώσεών τους ή εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών θα πρέπει να καλούνται μόνο όταν η συμβολή τους κρίνεται ουσιαστική για την υλοποίηση των στόχων του Fiscalis 2020.

(6)

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Fiscalis 2020 λαμβάνουν υπόψη τα προσδιορισθέντα προβλήματα και τις προκλήσεις στον τομέα της φορολογίας για την επόμενη δεκαετία. Το Fiscalis 2020 θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο σε ζωτικής σημασίας τομείς, όπως η συνεκτική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας, η διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και η στήριξη της διοικητικής συνεργασίας και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των φορολογικών αρχών. Λαμβάνοντας υπόψη την προβληματική δυναμική των νέων προκλήσεων που επισημάνθηκαν, θα πρέπει να δοθεί πρόσθετη βαρύτητα στη στήριξη της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στη μείωση του διοικητικού φόρτου των φορολογικών αρχών και του κόστους συμμόρφωσης των φορολογουμένων και στην πρόληψη περιπτώσεων διπλής φορολογίας.

(7)

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Fiscalis 2020 θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή και λειτουργία και να στηρίξει τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών και τις δραστηριότητες διοικητικής συνεργασίας, να ενισχύσει τις δεξιότητες και ικανότητες των φορολογικών υπαλλήλων, να βελτιώσει την κατανόηση και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας και να στηρίξει τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και την ανταλλαγή και διάδοση ορθών διοικητικών πρακτικών. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιώκονται δίνοντας έμφαση στη στήριξη της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

(8)

Τα εργαλεία του προγράμματος που εφαρμόστηκαν πριν από το Fiscalis 2020 θα πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις που αναμένουν τις φορολογικές αρχές την επόμενη δεκαετία και να παραμείνουν ευθυγραμμισμένα με τις εξελίξεις στο δίκαιο της Ένωσης. Το Fiscalis 2020 θα πρέπει να καλύπτει διμερείς ή πολυμερείς ελέγχους και λοιπές μορφές διοικητικής συνεργασίας όπως έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της οικείας ενωσιακής νομοθεσίας περί διοικητικής συνεργασίας, ομάδες εμπειρογνωμόνων, δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης που παρέχουν συγκεκριμένη και εξειδικευμένη καθοδήγηση στον τομέα της φορολογίας στα κράτη μέλη που είναι αντιμέτωπα με ιδιαίτερες και έκτακτες καταστάσεις οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω στοχευμένες δράσεις, και, κατά περίπτωση, μελέτες και κοινές δραστηριότητες επικοινωνίας για τη στήριξη της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της φορολογίας.

(9)

Τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην διασύνδεση των φορολογικών αρχών και συνεπώς στην ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων στην Ένωση και θα πρέπει, επομένως, να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται και να βελτιώνονται στο πλαίσιο του Fiscalis 2020. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστεί εφικτή η συμπερίληψη στο Fiscalis 2020 νέων συστημάτων πληροφοριών σχετικών με τη φορολογία, τα οποία καθιερώνονται βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης. Ταευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών θα πρέπει, όπου αρμόζει, να βασίζονται σε κοινά μοντέλα ανάπτυξης και σε αρχιτεκτονική ΤΠ.

(10)

Μπορεί να είναι χρήσιμο για την Ένωση, στο πλαίσιο της βελτίωσης της διοικητικής συνεργασίας σε ευρύτερο βαθμό και της στήριξης της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες, που θα επιτρέπουν στις χώρες αυτές να χρησιμοποιούν τα δομικά στοιχεία των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών που ανήκουν στην Ένωση, με σκοπό τη στήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών και των κρατών μελών στο πλαίσιο διμερών φορολογικών συμφωνιών.

(11)

Θα πρέπει επίσης να διεξάγονται κοινές δραστηριότητες επιμόρφωσης μέσω του Fiscalis 2020. Το Fiscalis 2020 θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει τις συμμετέχουσες χώρες ως προς την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων όσον αφορά τη φορολογία μέσω βελτιωμένου, κοινά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο απευθύνεται σε φορολογικούς υπαλλήλους και οικονομικούς φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η τρέχουσα κοινή προσέγγιση του Fiscalis 2020 για την επιμόρφωση, η οποία βασίσθηκε κυρίως σε κεντρική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης, θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα στήριξης της επιμόρφωσης για την Ένωση.

(12)

Το Fiscalis 2020 θα πρέπει να καλύψει περίοδο επτά ετών, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η διάρκειά του με εκείνη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (2).

(13)

Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για ολόκληρη τη διάρκεια του Fiscalis 2020, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ης Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(14)

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για τη συνεκτικότητα και την απλούστευση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία περιγράφεται στην ανακοίνωσή της του 2010 για την επανεξέταση του προϋπολογισμού, οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του Fiscalis 2020 αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων οι οποίοι είναι κοινοί σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης.

(15)

Τα αναγκαία μέτρα για τη δημοσιονομική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (5).

(16)

Οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επωμιστoύν το κόστος των εθνικών στοιχείων του Fiscalis 2020, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μη ενωσιακά δομικά στοιχεία των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών, και κάθε εκπαίδευση που δεν αποτελεί μέρος των κοινών πρωτοβουλιών επιμόρφωσης.

(17)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των συμμετεχουσών χωρών σε κοινές δράσεις, όταν απαιτείται για την πλήρη επίτευξη των στόχων του Fiscalis 2020, είναι δυνατόν να υπάρχει συντελεστής συγχρηματοδότησης ανερχόμενος στο 100 % των επιλέξιμων εξόδων, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ταξιδιού και καταλύματος, τις δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

(18)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω κατάλληλων μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, εφόσον ενδείκνυται, της επιβολής κυρώσεων.

(19)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με την εκπόνηση ετησίων προγραμμάτων εργασίας. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(20)

Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η θέσπιση ενός πολυετούς προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων φορολόγησης στην εσωτερική αγορά δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, καθώς αυτά δεν μπορούν να εκτελέσουν αποδοτικά τη συνεργασία και τον συντονισμό που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

(21)

Για την εφαρμογή του Fiscalis 2020, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή του Fiscalis 2020.

(22)

Για να διευκολύνεται η αξιολόγηση του Fiscalis 2020, θα πρέπει να δημιουργηθεί ήδη από την αρχή ένα κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης των επιτευχθέντων από το Fiscalis 2020 αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, θα πρέπει να θεσπίζει αναπροσαρμοζόμενους δείκτες και να θέτει προκαθορισμένα σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Fiscalis 2020. Θα πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων του Fiscalis 2020, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τελική αξιολόγηση θα πρέπει, επίσης, να εξετάσει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του Fiscalis 2020. Θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια με τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την παρακολούθηση και με την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(23)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των ανεξάρτητων δημοσίων αρχών που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπή εντός του πλαισίου αυτού του κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(24)

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 1482/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Επομένως, η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΆΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Θεσπίζεται πολυετές πρόγραμμα δράσης «Fiscalis 2020» («πρόγραμμα») για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά και τη στήριξη της σχετικής συνεργασίας.

2.   Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «φορολογικές αρχές»: οι δημόσιες αρχές και άλλοι φορείς των συμμετεχουσών στο πρόγραμμα χωρών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της φορολογίας ή δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη φορολογία,

2)   «εξωτερικοί εμπειρογνώμονες»:

α)

εκπρόσωποι κρατικών αρχών, όπου περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι από χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2,

β)

οικονομικοί φορείς και οργανώσεις που εκπροσωπούν τους οικονομικούς φορείς,

γ)

εκπρόσωποι διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών,

3)   «φορολογία»: οι ακόλουθοι φόροι:

α)

ο φόρος προστιθέμενης αξίας που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (10),

β)

οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη που προβλέπονται στην οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου (11),

γ)

οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού που προβλέπονται στην οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου (12),

δ)

οι φόροι σε ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική ενέργεια που προβλέπονται στην οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου (13),

ε)

άλλοι φόροι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου (14) εφόσον αφορύν την εσωτερική αγορά και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

4)   «διμερής ή πολυμερής έλεγχος»: ο συντονισμένος έλεγχος της φορολογικής υποχρέωσης ενός ή περισσοτέρων σχετιζόμενων υποκειμένων στο φόρο, που διοργανώνουν δύο ή περισσότερες συμμετέχουσες χώρες με κοινά ή συμπληρωματικά συμφέροντα και στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

1.   Συμμετέχουσες χώρες είναι τα κράτη μέλη και οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

2.   Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει οποιαδήποτε εκ των ακόλουθων χωρών:

α)

υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες, υποψήφιες χώρες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών σε προγράμματα της Ένωσης, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες,

β)

χώρες εταίροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω χώρες έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο προσέγγισης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και των διοικητικών μεθόδων με εκείνες της Ένωσης.

Οι χώρες εταίροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθοριστούν με τις εν λόγω χώρες μετά τη θέσπιση συμφωνιών-πλαισίων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης. Η συμμετοχή τους υποστηρίζει μόνο τις δραστηριότητες του προγράμματος που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και στην αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Άρθρο 4

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του προγράμματος

Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να καλούνται να συμβάλλουν σε επιλεγμένες δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, όταν αυτό είναι ουσιαστικό για την επίτευξη των στόχων των άρθρων 5 και 6. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, βάσει των δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών τους σε σχέση με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σύγκρουση συμφερόντων και επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών αντιπροσώπων και άλλων εμπειρογνωμόνων της κοινωνίας των πολιτών. Ο κατάλογος των επιλεγμένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων δημοσιεύεται και επικαιροποιείται τακτικά.

Άρθρο 5

Συνολικός στόχος και ειδικός στόχος

1.   Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η ορθή λειτουργία των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, των φορολογικών αρχών και υπαλλήλων τους.

2.   Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού καθώς και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της φορολογίας διασφαλίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, στηρίζοντας τη διοικητική συνεργασία και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και ενδεδειγμένο, ενισχύοντας τη διοικητική ικανότητα των συμμετεχουσών χωρών, με σκοπό να υποβοηθείται η μείωση του διοικητικού φόρτου των φορολογικών αρχών και του κόστους συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

3.   Η επίτευξη των στόχων του παρόντος άρθρου μετράται, ειδικότερα, επί τη βάσει των ακόλουθων:

α)

της διαθεσιμότητας του κοινού δικτύου επικοινωνίας, και πλήρους πρόσβασης σε αυτό, για τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών·

β)

των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι συμμετέχουσες χώρες ως προς τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος.

Άρθρο 6

Επιχειρησιακοί στόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος

1.   Οι επιχειρησιακοί στόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

α)

εφαρμογή, βελτίωση, λειτουργία και στήριξη των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών για τη φορολογία,

β)

στήριξη των δραστηριοτήτων διοικητικής συνεργασίας,

γ)

ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φορολογικών υπαλλήλων,

δ)

ενίσχυση της κατανόησης και εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας·

ε)

στήριξη της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών και της ανταλλαγής ορθών διοικητικών πρακτικών.

2.   Οι στόχοι και προτεραιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιδιώκονται με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II

Επιλέξιμες δράσεις

Άρθρο 7

Επιλέξιμες δράσεις

1.   Το πρόγραμμα παρέχει, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 14, χρηματοδοτική στήριξη στα ακόλουθα:

α)

κοινές δράσεις:

i)

σεμινάρια και εργαστήρια,

ii)

ομάδες έργου, απαρτιζόμενες γενικώς από περιορισμένο αριθμό χωρών, οι οποίες λειτουργούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα για την επιδίωξη ενός προκαθορισμένου στόχου με σαφώς καθορισμένο αποτέλεσμα,

iii)

διμερείς ή πολυμερείς έλεγχοι και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης για τη διοικητική συνεργασία, που οργανώνονται από δύο ή περισσότερα συμμετέχοντα κράτη, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη,

iv)

επισκέψεις εργασίας, οι οποίες οργανώνονται από τις συμμετέχουσες χώρες ή από άλλη χώρα, με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να αποκτήσουν ή να αυξήσουν την εμπειρογνωμοσύνη ή τις γνώσεις τους σε φορολογικά θέματα,

v)

ομάδες εμπειρογνωμόνων, δηλαδή δομημένες μορφές συνεργασίας, με μη μόνιμο χαρακτήρα, που συγκεντρώνουν εμπειρογνωμοσύνη για την άσκηση καθηκόντων σε συγκεκριμένους τομείς, ιδίως στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών, ενδεχομένως με τη στήριξη υπηρεσιών διαδικτυακής συνεργασίας, διοικητικής συνδρομής και διευκολύνσεων υποδομών και εξοπλισμού,

vi)

ανάπτυξη των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης και υποστηρικτικές δράσεις,

vii)

μελέτες,

viii)

έργα επικοινωνίας,

ix)

κάθε άλλη δραστηριότητα στήριξης των συνολικών, ειδικών και επιχειρησιακών στόχων και προτεραιοτήτων που περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6, υπό τον όρο ότι δικαιολογείται δεόντως η ανάγκη της δραστηριότητας αυτής,

β)

εδραίωση των Ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών: η ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και ο έλεγχος ποιότητας των ενωσιακών δομικών στοιχείων των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών, τα οποία προβλέπονται στο στοιχείο Α του παραρτήματος, και των νέων ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών, τα οποία καθιερώνονται βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης, με σκοπό την αποτελεσματική διασύνδεση των φορολογικών αρχών,

γ)

κοινές δραστηριότητες επιμόρφωσης: από κοινού ανάπτυξη δράσεων επιμόρφωσης για τη στήριξη των αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολογία.

Οι επισκέψεις εργασίας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iv) δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα. Για επισκέψεις εργασίας οι οποίες οργανώνονται σε τρίτες χώρες μόνον τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής (στέγαση και ημερήσια αποζημίωση) είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) οργανώνονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες και, πλην δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, δεν υπερβαίνουν το ένα έτος.

2.   Οι πόροι για τις επιλέξιμες δράσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατανέμονται με ισορροπημένο τρόπο και σε αναλογία με τις πραγματικές ανάγκες των εν λόγω δράσεων.

3.   Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος, η Επιτροπή αποτιμά την ανάγκη εισαγωγής ανώτατων δημοσιονομικών ορίων για τις διάφορες επιλέξιμες δράσεις.

Άρθρο 8

Ειδικές διατάξεις υλοποίησης για τις κοινές δράσεις

1.   Η συμμετοχή στις κοινές δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) είναι εθελοντική.

2.   Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε να ορίζονται για συμμετοχή στις κοινές δράσεις υπάλληλοι οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο προφίλ και τα κατάλληλα προσόντα, περιλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων.

3.   Οι συμμετέχουσες χώρες λαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα που θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση ως προς τις κοινές δράσεις και θα διασφαλίζουν τη χρήση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Άρθρο 9

Ειδικές διατάξεις υλοποίησης για τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών

1.   Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την κατάλληλη συντήρηση των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών, τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο A του παραρτήματος.

2.   Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, τις πτυχές της εγκατάστασης και λειτουργίας των ενωσιακών και μη ενωσιακών στοιχείων των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο Α του παραρτήματος, οι οποίες είναι αναγκαίες για να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα, η διασυνδεσιμότητα και η συνεχής βελτίωσή τους.

3.   Η χρήση των ενωσιακών δομικών στοιχείων των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο Α του παραρτήματος από μη συμμετέχουσες χώρες υπόκειται σε συμφωνίες με αυτές τις χώρες που θα συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Ειδικές διατάξεις υλοποίησης για κοινές δραστηριότητες επιμόρφωσης

1.   Η συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες επιμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) είναι εθελοντική.

2.   Οι συμμετέχουσες χώρες μεριμνούν ώστε να ορίζονται για συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες επιμόρφωσης υπάλληλοι οι οποίοι διαθέτουν το κατάλληλο προφίλ και τα κατάλληλα προσόντα, περιλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων.

3.   Οι συμμετέχουσες χώρες, κατά περίπτωση, ενσωματώνουν στα εθνικά τους προγράμματα επιμόρφωσης περιεχόμενο επιμόρφωσης το οποίο αναπτύσσουν από κοινού, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, προγραμμάτων κατάρτισης και από κοινού συμφωνηθέντων προτύπων κατάρτισης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Άρθρο 11

Δημοσιονομικό πλαίσιο

1.   Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 223 366 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται σε τακτική βάση για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, που σχετίζονται με τους στόχους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δαπάνες που σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που πραγματοποιείται από την Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος.

Το μερίδιο των δαπανών διοικητικής λειτουργίας δεν υπερβαίνει, εν γένει, το 5 % του συνολικού κόστους του προγράμματος.

Άρθρο 12

Τύποι παρέμβασης

1.   Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2.   Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 λαμβάνει τη μορφή:

α)

επιχορηγήσεων,

β)

δημόσιων συμβάσεων,

γ)

της επιστροφής εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 4.

3.   Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών, στην περίπτωση εξόδων ταξιδίου και διαμονής, εξόδων τα οποία συνδέονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερήσιων αποζημιώσεων.

Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις επιλέξιμες δράσεις, εκτός των ομάδων εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v). Το εφαρμοστέο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, όταν για τις εν λόγω δράσεις απαιτείται επιχορήγηση, καθορίζεται στα ετήσια προγράμματα εργασίας.

4.   Τα ενωσιακά δομικά στοιχεία των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Το κόστος αγοράς, ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των μη ενωσιακών δομικών στοιχείων των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών επωμίζονται ειδικότερα οι συμμετέχουσες χώρες.

Άρθρο 13

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, ανάλογα με την περίπτωση, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία του λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και μέσω επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, εργολάβους και υπεργολάβους, που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί έρευνες που περιλαμβάνουν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (16), με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας, συνδεόμενης με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση χρηματοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οποία θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Εκτελεστικές εξουσίες

Άρθρο 14

Πρόγραμμα εργασίας

Η Επιτροπή προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα υιοθετεί δια εκτελεστικών πράξεων ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό τους κόστος. Επίσης περιέχουν μια περιγραφή των χρηματοδοτούμενων δράσεων, ένδειξη του ποσού που διατίθεται για κάθε είδος δράσης και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιέχουν τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις βασίζονται στα αποτελέσματα προηγούμενων ετών και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ V

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Άρθρο 16

Παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, το πρόγραμμα και τις δράσεις του.

2.   Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες ορίζουν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτουν νέους δείκτες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος έναντι προκαθορισμένων σημείων αναφοράς.

3.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τους δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.   Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 17

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέσεις ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. Τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων ενσωματώνονται στις αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενη ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή του προγράμματος για επόμενες περιόδους. Οι εν λόγω αξιολογήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή.

2.   Η Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, συντάσσει έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων των δράσεων του προγράμματος, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την προστιθέμενη αξία του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην εν λόγω έκθεση εξετάζονται επιπλέον η απλούστευση, η συνεχιζόμενη συνάφεια των στόχων, καθώς και η συμβολή του προγράμματος στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

3.   Η Επιτροπή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, συντάσσει έκθεση τελικής αξιολόγησης σχετικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 θέματα και με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

4.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι συμμετέχουσες χώρες της παρέχουν κάθε συναφές διαθέσιμο στοιχείο και πληροφορία προκειμένου να συμβάλουν στη σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης αξιολόγησης.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ VI

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 18

Κατάργηση

Η απόφαση αριθ. 1482/2007/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ωστόσο, οι οικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με δράσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης εξακολουθούν να διέπονται από αυτήν έως την ολοκλήρωσή τους.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 143, 22.5.2012, σ. 48 και ΕΕ C 11, 15.1.2013, σ. 84.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Βλέπε σελίδα 884 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  ΕΕ C 37 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362, 31.12.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).

(7)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1).

(9)  Απόφαση αριθ. 1482/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων φορολογίας στην εσωτερική αγορά (Fiscalis 2013) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2235/2002/ΕΚ (ΕΕ L 330, 15.12.2007, σ. 1).

(10)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, 11.12.2006, σ. 1).

(11)  Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (ΕΕ L 316, 31.10.1992, σ. 21).

(12)  Οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (ΕΕ L 176, 5.7.2011, σ. 24).

(13)  Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ. 51).

(14)  Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες ((ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ

Α.

Τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών είναι τα ακόλουθα:

1)

το κοινό δίκτυο επικοινωνιών/κοινή διεπαφή συστημάτων (CCN/CSI-CCN2), το CCN mail3, η γέφυρα CSI, η γέφυρα http, το CCN LDAP και τα σχετικά εργαλεία, η δικτυακή πύλη CCN, η παρακολούθηση CCN,

2)

συστήματα υποστήριξης, και ιδίως το εργαλείο ρύθμισης του CCN, το εργαλείο για την έκθεση δραστηριοτήτων (ART2), η επιγραμμική ηλεκτρονική διαχείριση έργων Taxud (TEMPO), το εργαλείο διαχείρισης υπηρεσιών (SMT), το σύστημα διαχείρισης χρηστών (UM), το σύστημα διαχείρισης BPM, ο πίνακας οργάνων διαθεσιμότητας και το AvDB, η πύλη διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ, η διαχείριση καταλόγων και πρόσβασης χρηστών,

3)

ο χώρος πληροφοριών και επικοινωνιών των προγραμμάτων (PICS),

4)

τα συστήματα που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, και ιδίως το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES) και επιστροφής ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής εφαρμογής VIES, του εργαλείου παρακολούθησης VIES, του στατιστικού συστήματος για τη φορολογία, του VIES στον Παγκόσμιο Ιστό, του εργαλείου ρύθμισης του VIES στον Παγκόσμιο Ιστό, των εργαλείων δοκιμής του VIES και της επιστροφής ΦΠΑ, των αλγορίθμων αριθμού ΦΠΑ, της ανταλλαγής ηλεκτρονικών εντύπων ΦΠΑ, του ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (VoeS)· το εργαλείο δοκιμής VoeS, το εργαλείο δοκιμής ηλεκτρονικών εντύπων ΦΠΑ, το σύστημα της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MoSS),

5)

συστήματα σχετικά με την είσπραξη απαιτήσεων, και ιδίως ηλεκτρονικά έντυπα για είσπραξη απαιτήσεων, ηλεκτρονικά έντυπα για ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την είσπραξη απαιτήσεων (UIPE) και για ενιαίο έντυπο κοινοποίησης (UNF),

6)

συστήματα σχετικά με την άμεση φορολογία, και ιδίως σύστημα φορολογίας αποταμιεύσεων, εργαλείο δοκιμής της φορολογίας αποταμιεύσεων, ηλεκτρονικά έντυπα για άμεση φορολογία, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) στον Παγκόσμιο Ιστό, οι ανταλλαγές που σχετίζονται με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου (1) και τα συναφή εργαλεία δοκιμής,

7)

άλλα συστήματα σχετικά με τη φορολογία, και ιδίως η βάση δεδομένων για τους φόρους στην Ευρώπη (TEDB),

8)

τα συστήματα ειδικών φόρων κατανάλωσης, και ιδίως το σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων ειδικών φόρων κατανάλωσης (SEED), το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS), ηλεκτρονικά έντυπα (MVS), εφαρμογή δοκιμών (TA),

9)

άλλα κεντρικά συστήματα, και ιδίως το σύστημα φορολογικών πληροφοριών και επικοινωνίας (TIC) των κρατών μελών, το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης δοκιμών (SSTS), το στατιστικό σύστημα που σχετίζεται με τη φορολογία, η κεντρική εφαρμογή για έντυπα στον Παγκόσμιο Ιστό, το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών κεντρικών υπηρεσιών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (CS/MISE).

Β.

Τα ενωσιακά δομικά στοιχεία στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών είναι τα ακόλουθα:

1)

περιουσιακά στοιχεία ΤΠ, όπως ο υλικός εξοπλισμός, το λογισμικό και οι συνδέσεις δικτύου των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών δεδομένων,

2)

υπηρεσίες ΤΠ αναγκαίες για τη στήριξη της ανάπτυξης, της συντήρησης, της βελτίωσης και της λειτουργίας των συστημάτων και

3)

κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, για λόγους αποδοτικότητας, ασφάλειας και εξορθολογισμού, προσδιορίζεται από την Επιτροπή ως κοινό στις συμμετέχουσες χώρες.


(1)  Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).