7.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/69


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1272/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2013

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το βενζο[a]πυρένιο, το βενζο[e]πυρένιο, το βενζο[a]ανθρακένιο, το χρυσένιο, το βενζο[b]φθορανθένιο, το βενζο[j]φθορανθένιο, το βενζο[k]φθορανθένιο και το διβενζο[a,h]ανθρακένιο —στο εξής, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)— ταξινομούνται ως καρκινογόνα της κατηγορίας 1B, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (2).

(2)

Οι εν λόγω ΠΑΥ βρίσκονται στα πλαστικά και ελαστικά μέρη μεγάλου φάσματος καταναλωτικών αντικειμένων. Απαντούν ως προσμείξεις σε ορισμένες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τέτοιων αντικειμένων, ιδίως σε έλαια αραίωσης και σε αιθάλη. Δεν προστίθενται σκόπιμα στα αντικείμενα και δεν επιτελούν κάποια ειδική λειτουργία ως συστατικά των πλαστικών ή των ελαστικών μερών.

(3)

Οι συγκεκριμένοι ΠΑΥ απαγορεύεται να πωλούνται στο ευρύ κοινό ως ουσίες υπό καθαρή μορφή ή ως μείγματα σύμφωνα με την καταχώριση 28 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Επιπλέον, η καταχώριση 50 του παραρτήματος XVII του εν λόγω κανονισμού περιορίζει την παρουσία ΠΑΥ σε έλαια αραίωσης που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ελαστικών.

(4)

Σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισε η Γερμανία στην Επιτροπή, αντικείμενα που περιέχουν ΠΑΥ ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών έπειτα από κατάποση, απορρόφηση μέσω του δέρματος και, σε μερικές περιπτώσεις, εισπνοή.

(5)

Το συμπέρασμα σχετικά με τον κίνδυνο για τους καταναλωτές βασίστηκε στην εκτιμώμενη δερματική έκθεση σε ΠΑΥ έπειτα από χρήση ορισμένων καταναλωτικών αντικειμένων, υπό των δυσμενέστερων δυνατών ρεαλιστικών συνθηκών χρήσης. Η εν λόγω έκθεση διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει τα παράγωγα ελάχιστα επίπεδα με επιπτώσεις (DMEL) (3) που καθορίζονται για το βενζο[a]πυρένιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως αντιπροσωπευτική ουσία για την τοξικότητα των άλλων ΠΑΥ.

(6)

Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία που προσκόμισε η Γερμανία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές από αντικείμενα που περιέχουν ΠΑΥ, τονίζοντας ότι ο περιορισμός θα μείωνε τον κίνδυνο. Η Επιτροπή ζήτησε, επίσης, τη γνώμη της βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχε ο περιορισμός της παρουσίας ΠΑΥ σε αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές.

(7)

Για να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών από τον κίνδυνο που εγκυμονεί η έκθεση στους ΠΑΥ που περιέχονται σε αντικείμενα, θα πρέπει να θεσπιστούν όρια για την περιεκτικότητα σε ΠΑΥ των προσβάσιμων πλαστικών ή ελαστικών μερών των αντικειμένων και θα πρέπει να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά αντικειμένων που περιέχουν οποιονδήποτε ΠΑΥ σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 1 mg/kg στα εν λόγω μέρη.

(8)

Επειδή τα παιδιά αποτελούν ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, θα πρέπει να καθοριστεί χαμηλότερη οριακή τιμή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά παιδικών παιχνιδιών και ειδών που περιέχουν ΠΑΥ σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,5 mg/kg στα προσβάσιμα πλαστικά ή ελαστικά μέρη τους.

(9)

Ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα μέρη που έρχονται σε άμεση, καθώς και παρατεταμένη ή σύντομη επαναλαμβανόμενη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική κοιλότητα υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης. Αντικείμενα ή μέρη τους που έρχονται μόνο για σύντομο διάστημα και σπάνια σε επαφή με το δέρμα ή τη στοματική κοιλότητα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού, αφού η απορρέουσα έκθεση σε ΠΑΥ θα ήταν αμελητέα. Θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω σχετική καθοδήγηση.

(10)

Στην ενωσιακή αγορά έχουν εντοπιστεί εναλλακτικές πρώτες ύλες με χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΑΥ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αιθάλη και τα έλαια που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (4).

(11)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τις ισχύουσες οριακές τιμές που εγκρίνονται στον παρόντα περιορισμό, ιδίως με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τη μετανάστευση ΠΑΥ από τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη των αντικειμένων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές πρώτες ύλες. Η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των μεθόδων δοκιμής θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κατά την εν λόγω επανεξέταση των νέων επιστημονικών στοιχείων.

(12)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(13)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για να συμμορφωθούν με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Ο περιορισμός ως προς τη διάθεση στην αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων και αντικειμένων που βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα μπορούσε να δυσχεράνει την επιβολή. Ως εκ τούτου, ο περιορισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 27 Δεκεμβρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_en.pdf

(4)  ΕΕ L 12 της 15.1.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στη στήλη 2 της καταχώρισης 50, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5, 6, 7 και 8:

 

«5.

Τα αντικείμενα δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό, αν οποιοδήποτε από τα ελαστικά ή πλαστικά συστατικά τους που έρχεται σε άμεση, καθώς και παρατεταμένη ή σύντομη επαναλαμβανόμενη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική κοιλότητα υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης περιέχει οποιονδήποτε από τους καταγεγραμμένους ΠΑΥ σε ποσότητα μεγαλύτερη από 1 mg/kg (0,0001 % κατά βάρος του εν λόγω συστατικού).

Στα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

αθλητικός εξοπλισμός, όπως ποδήλατα, μπαστούνια του γκολφ, ρακέτες,

οικιακά σκεύη, καροτσάκια, περιπατητήρες,

εργαλεία για οικιακή χρήση,

ρούχα, παπούτσια, γάντια και αθλητικά ρούχα,

λουράκια ρολογιών, περικάρπια, προσωπίδες, ταινίες για το κεφάλι.

6.

Παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών δραστηριοτήτων, και είδη παιδικής φροντίδας δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά αν οποιοδήποτε από τα ελαστικά ή πλαστικά μέρη τους που έρχονται σε άμεση, καθώς και παρατεταμένη ή σύντομη επαναλαμβανόμενη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική κοιλότητα, υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, περιέχει οποιονδήποτε από τους καταγεγραμμένους ΠΑΥ σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0,5 mg/kg (0,00005 % κατά βάρος του συγκεκριμένου μέρους).

7.

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 5 και 6, οι εν λόγω παράγραφοι δεν εφαρμόζονται στα αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά πριν από τις 27 Δεκεμβρίου 2015.

8.

Έως τις 27 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις οριακές τιμές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία —όπως τη μετανάστευση ΠΑΥ από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο και πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές πρώτες ύλες— και, αν κρίνεται σκόπιμο, θα τροποποιήσει τις εν λόγω παραγράφους ανάλογα.»