10.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/39


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Νοεμβρίου 2013

για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), από την 1η Νοεμβρίου 2014, η ειδική πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου πρόκειται να ορίζεται, μεταξύ άλλων, βάσει του πληθυσμού των κρατών μελών.

(2)

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων αναθέτει τακτικά στην επιτροπή οικονομικής πολιτικής να αξιολογεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ποιότητα των δημόσιων οικονομικών βάσει προβολών πληθυσμού που παράγει η Eurostat.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα χρησιμοποιούν την ταξινόμηση NUTS. Συνεπώς, προκειμένου να καταρτίζονται συγκρίσιμες περιφερειακές στατιστικές, οι εδαφικές μονάδες θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την ονοματολογία NUTS.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 175 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών ανά τριετία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την υλοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την προετοιμασία των εκθέσεων αυτών και την τακτική παρακολούθηση των δημογραφικών εξελίξεων και ενδεχόμενων μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων στις περιφέρειες της Ένωσης, μεταξύ άλλων και σε διάφορα είδη περιφερειών, όπως μεθοριακές περιφέρειες, μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές περιφέρειες και ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η δημογραφική γήρανση παρουσιάζει ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται από την Eurostat να ετοιμάσει προβολές ανά περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των περιφερειών NUTS 2 στην Ένωση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 159 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα καταρτίζει κάθε χρόνο έκθεση προόδου σχετικά με την επίτευξη των στόχων του άρθρου 151 ΣΛΕΕ συμπεριλαμβανομένης της δημογραφικής κατάστασης στην Ένωση.

(6)

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 20ής Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ» υποστήριξε την περαιτέρω ανάπτυξη και συλλογή στοιχείων και την περαιτέρω ανάπτυξη των δεικτών για την υγεία ανά ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και γεωγραφική διάσταση.

(7)

Η στρατηγική της Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη, που δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ το 2001 και ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2006, έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ζωής για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Η έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής (Eurostat), που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια, δίνει αντικειμενική στατιστική εικόνα της προόδου, βάσει των δεικτών της Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη.

(8)

Οι ετήσιες δημογραφικές στατιστικές έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη και τον ορισμό ευρύτερου φάσματος πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι στατιστικές για τον πληθυσμό είναι σημαντικός παρονομαστής για ευρύ φάσμα δεικτών πολιτικής.

(9)

Ο στρατηγικός στόχος Η.3 του κεφαλαίου IV του προγράμματος δράσης του Πεκίνου (1995) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για την παραγωγή και τη διάχυση διαχωρισμένων ανά φύλο δεδομένων και πληροφοριών, για λόγους σχεδιασμού και αξιολόγησης πολιτικής.

(10)

Οι δημογραφικές στατιστικές για τον πληθυσμό αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα για την εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών. Είναι σημαντικό τα στοιχεία για την κατάρτιση στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επικαιροποιούνται και να αναθεωρούνται.

(11)

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα, και ιδίως η συγκρισιμότητα, των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να υπάρξουν αξιόπιστες επισκοπήσεις σε ενωσιακό επίπεδο, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες έννοιες και να αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία ή περίοδο αναφοράς.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές. Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

(13)

Οι πληροφορίες για τη δημογραφία θα πρέπει να είναι συνεπείς με τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Προς τούτο, θα πρέπει να αξιολογηθούν επιστημονικά θεμελιωμένες και καλά τεκμηριωμένες στατιστικές μέθοδοι εκτίμησης και να ενθαρρυνθεί η χρήση τους.

(14)

Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, και κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που θεσπίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2011.

(15)

Ο παρών κανονισμός εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(16)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) εφαρμόζονται όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(17)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινού νομικού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών δημογραφικών στατιστικών στα κράτη μέλη, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(18)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών για τον πληθυσμό και τα δημογραφικά γεγονότα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«εθνικός», αναφέρεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως ισχύει κατά τον χρόνο αναφοράς·

β)

«περιφερειακός», σημαίνει επίπεδο NUTS 1, επίπεδο NUTS 2 ή επίπεδο NUTS 3 κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο αναφοράς· για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, ο όρος «περιφερειακός» αναφέρεται στις στατιστικές περιοχές των επιπέδων 1, 2 ή 3 όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των εν λόγω χωρών και της Επιτροπής (Eurostat), κατά τον χρόνο αναφοράς·

γ)

«συνήθως διαμένων πληθυσμός», σημαίνει όλα τα άτομα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε ένα κράτος μέλος κατά τον χρόνο αναφοράς·

δ)

«συνήθης διαμονή», σημαίνει ο τόπος στον οποίο ένα άτομο περνά συνήθως τις καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την περιστασιακή απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης ή θρησκευτικού προσκυνήματος. Ως συνήθως διαμένοντες σε μια ειδική γεωγραφική περιοχή, θεωρούνται μόνο τα ακόλουθα άτομα:

i)

εκείνα τα οποία έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν από τον χρόνο αναφοράς· ή

ii)

εκείνα τα οποία έφτασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους 12 μήνες πριν από τον χρόνο αναφοράς με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που περιγράφονται στα σημεία i) ή ii), «συνήθης διαμονή» μπορεί να θεωρηθεί ο τόπος της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας, εκτός για τους σκοπούς του άρθρου 4·

Κατά την εφαρμογή του ορισμού της «συνήθους διαμονής», τα κράτη μέλη χειρίζονται τις ειδικές περιπτώσεις σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1201/2009 της Επιτροπής (9)·

ε)

«γέννηση ζώντος», σημαίνει τη γέννηση τέκνου που αναπνέει ή εμφανίζει οποιοδήποτε άλλο σημείο ζωής, όπως καρδιακοί κτύποι, παλμοί του ομφάλιου λώρου ή σύσπαση γραμμωτών μυών, ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης·

στ)

«θάνατος», σημαίνει τη μόνιμη εξαφάνιση κάθε ένδειξης ζωτικών λειτουργιών οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη γέννηση ζώντος (η μετά τη γέννηση παύση των ζωτικών λειτουργιών χωρίς δυνατότητα ανάνηψης)·

ζ)

«δημογραφικά γεγονότα», σημαίνει τις γεννήσεις ζώντων και θάνατοι, όπως ορίζονται στα στοιχεία ε) και στ).

Άρθρο 3

Στοιχεία για τον πληθυσμό και τα δημογραφικά γεγονότα

1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία για τον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό τους κατά τον χρόνο αναφοράς. Τα στοιχεία καλύπτουν πληθυσμό ανά ηλικία, φύλο και τόπο διαμονής.

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με τα δημογραφικά γεγονότα τους που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό για τον πληθυσμό που χρησιμοποιούν και για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα παρεχόμενα στοιχεία καλύπτουν τις ακόλουθες μεταβλητές:

α)

γεννήσεις ζώντων κατά φύλο, μήνα συμβάντος, σειρά γέννησης, ηλικία μητέρας, έτος γέννησης μητέρας, χώρα γέννησης μητέρας, χώρα υπηκοότητας μητέρας και τόπο διαμονής μητέρας·

β)

θάνατοι κατά ηλικία, φύλο, έτος γέννησης, τόπο διαμονής, χώρα γέννησης, χώρα υπηκοότητας και μήνα συμβάντος.

3.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό για τον πληθυσμό για όλα τα εθνικά και περιφερειακά επίπεδα, όπως ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τους ενιαίους όρους για την κατανομή των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, όπως και για τις προθεσμίες και τις αναθεωρήσεις των στοιχείων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Συνολικός πληθυσμός για ειδικούς ενωσιακούς σκοπούς

1.   Για τους σκοπούς της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία για τον συνολικό πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο κατά τον χρόνο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ), εντός οκτώ μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμήσουν το συνολικό πληθυσμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από τον νομίμως διαμένοντα ή εγγεγραμμένο πληθυσμό με χρήση επιστημονικά θεμελιωμένων, καλά τεκμηριωμένων και δημόσια διαθέσιμων στατιστικών μεθόδων εκτίμησης.

Άρθρο 5

Συχνότητα και χρόνος αναφοράς

1.   Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία για τον πληθυσμό τους και τα δημογραφικά γεγονότα τους του προηγούμενου έτους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 3 παράγραφος 2.

2.   Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο χρόνος αναφοράς σημαίνει είτε την ημερομηνία αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 4 είτε την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 5, ανάλογα με την περίπτωση.

4.   Η ημερομηνία αναφοράς για τα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό είναι το τέλος της περιόδου αναφοράς (μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου). Η πρώτη ημερομηνία αναφοράς είναι στο έτος 2013 και η τελευταία ημερομηνία αναφοράς στο 2027.

5.   Η περίοδος αναφοράς για τα δημογραφικά γεγονότα είναι το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι το έτος 2013 και η τελευταία περίοδος αναφοράς το 2027.

Άρθρο 6

Παροχή στοιχείων και μεταδεδομένων

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων που ορίζει η Επιτροπή (Eurostat). Τα κράτη μέλη είτε παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία και μεταδεδομένα μέσω των υπηρεσιών ενιαίου σημείου εισόδου κατά τρόπο ώστε η Επιτροπή (Eurostat) να μπορεί να τα ανακτήσει είτε τα διαβιβάζουν χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενιαίου σημείου εισόδου.

Άρθρο 7

Πηγές στοιχείων

Τα στοιχεία βασίζονται σε πηγές στοιχείων που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές. Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούνται επιστημονικά θεμελιωμένες και καλά τεκμηριωμένες στατιστικές μέθοδοι εκτίμησης.

Άρθρο 8

Μελέτες σκοπιμότητας

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με τη χρήση του ορισμού της «συνήθους διαμονής» για τον πληθυσμό και τα δημογραφικά γεγονότα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2.

2.   Τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποστέλλονται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

3.   Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των μελετών σκοπιμότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις ποιότητας

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, στα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζονται εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τα μεταδεδομένα αναφοράς, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και ιδίως σχετικά με τις πηγές των στοιχείων, τους ορισμούς και τις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για το πρώτο έτος αναφοράς και τηρούν ενήμερη την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τυχόν αλλαγές.

4.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

5.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία για τον πληθυσμό, που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, είναι συνεπή με τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η επιτροπή αυτή αποτελεί επιτροπή υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 11

Ρήτρα αναθεώρησης

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και μία δεύτερη έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη και αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων, τις μεθόδους συλλογής των στοιχείων, την επιπρόσθετη επιβάρυνση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη και στους ερωτώμενους, καθώς και τη συγκρισιμότητα των εν λόγω στατιστικών. Οι εκθέσεις αυτές αξιολογούν τη χρήση επιστημονικά θεμελιωμένων, καλά τεκμηριωμένων στατιστικών μεθόδων εκτίμησης, για την εκτίμηση του «συνήθως διαμένοντος» πληθυσμού με βάση τον νομίμως διαμένοντα ή τον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Η πρώτη έκθεση καλύπτει επίσης τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8.

2.   Εφόσον ενδείκνυται, οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύονται από προτάσεις που αποβλέπουν στην περαιτέρω βελτίωση του κοινού νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τον πληθυσμό και τα δημογραφικά γεγονότα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός παύει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου 2028.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 20 Νοεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2013.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 14).

(6)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων και των αναλύσεών τους (ΕΕ L 329 της 15.12.2009, σ. 29).