6.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Οκτωβρίου 2013

για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο δ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων («EUROSUR») είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας, τόσο μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών όσο και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (2) («ο Οργανισμός»). Το EUROSUR θα παρέχει στις εν λόγω αρχές και στον Οργανισμό την υποδομή και τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την επίγνωσή τους για την κατάσταση και την ικανότητά τους ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ένωσης («εξωτερικά σύνορα») με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος συμβάλλοντας στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών.

(2)

Η πρακτική της μετακίνησης με μικρά και ακατάλληλα για πλου σκάφη έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που πνίγονται στα νότια θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Το EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του Οργανισμού και των κρατών μελών να εντοπίζουν τέτοια μικρά σκάφη και να βελτιώσει την ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απωλειών ζωής των μεταναστών.

(3)

Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει ότι τις μεταναστευτικές οδούς ακολουθούν επίσης άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

(4)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ιδρύσουν εθνικά κέντρα συντονισμού ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ τους και με τον Οργανισμό. Για τη σωστή λειτουργία τού EUROSUR, είναι απαραίτητο όλες οι εθνικές αρχές που έχουν ευθύνη για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων δυνάμει του εθνικού δικαίου να συνεργάζονται μέσω εθνικών κέντρων συντονισμού.

(5)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίσει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα δικά τους εθνικά κέντρα συντονισμού αρμόδια και για τον συντονισμό επίσης της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα εναέρια σύνορα και τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

(6)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των υφισταμένων πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων που ήδη διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης.

(7)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια. Το EUROSUR θα συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (CISE), παρέχοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο για την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων αρχών διατομεακά εντός της Ένωσης.

(8)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο EUROSUR είναι κατά το δυνατόν πλήρεις και επικαιροποιημένες, ειδικότερα αναφορικά με την κατάσταση σε τρίτες χώρες, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για τους σκοπούς αυτούς, οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ενδέχεται να ενδιαφέρει το EUROSUR.

(9)

O Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη και λειτουργία του EUROSUR και, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη του CISE, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ειδικότερα με την εγκατάσταση, τη διατήρηση και τον συντονισμό του πλαισίου EUROSUR.

(10)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφοδιάζεται με τους δέοντες χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να εκπληρώνει επαρκώς τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(11)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων, το δικαίωμα της ελευθερίας και της ασφάλειας, το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα, το δικαίωμα ασύλου, και προστασίας σε περιπτώσεις απομάκρυνσης και απέλασης, τη μη επαναπροώθηση, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(12)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το συμβουλευτικό φόρουμ που ορίζονται από τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού στο πλαίσιο του EUROSUR.

(13)

Οιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και στην κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Θα πρέπει να διενεργείται βάσει των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών δικαίων και να σέβεται τις ειδικές απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και η απόφαση - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (5) εφαρμόζονται σε περιπτώσεις στις οποίες άλλα ειδικότερα μέσα, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, δεν παρέχουν καθεστώς πλήρους προστασίας των δεδομένων.

(14)

Προκειμένου να υλοποιηθεί η σταδιακή γεωγραφική επέκταση του EUROSUR, η υποχρέωση σύστασης και λειτουργίας εθνικών κέντρων συντονισμού θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε δύο διαδοχικά στάδια, αρχικά για τα κράτη μέλη που βρίσκονται στα νότια και ανατολικά εξωτερικά σύνορα και, σε δεύτερο στάδιο, για τα εναπομείναντα κράτη μέλη.

(15)

Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για τη συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες, διότι η καλά συγκροτημένη και σταθερή ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τις χώρες αυτές, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου, είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του EUROSUR. Είναι ουσιώδους σημασίας οιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και γειτονικών τρίτων χωρών να διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως με την αρχή της μη επαναπροώθησης.

(16)

Ο παρών κανονισμός περιέχει διατάξεις περί της δυνατότητας στενής συνεργασίας με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του EUROSUR.

(17)

Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των υπαρχουσών δυνατοτήτων από άποψη ανθρωπίνων πόρων καθώς και τεχνικού εξοπλισμού, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(18)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για να προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του EUROSUR.

(19)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός βασίζεται στο κεκτημένο Σένγκεν, η Δανία αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός περιόδου έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο έχει αποφασίσει σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, εάν θα τον μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο.

(20)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (6)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(21)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (7)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοσή του και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(22)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (8), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (9). Η Νορβηγία θα πρέπει να συστήσει εθνικό κέντρο συντονισμού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από τις 2 Δεκεμβρίου 2013.

(23)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (10) που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (11).

(24)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (12) που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (13).

(25)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς Σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος, της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και άλλων σχετικών διεθνών μέσων.

(26)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) ούτε τους κανόνες επιτήρησης των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζει ο Οργανισμός.

(27)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση του EUROSUR, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς αποκλειστικά από τα κράτη μέλη, μπορεί ωστόσο, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και του Οργανισμού με στόχο την ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης και της βελτίωσης της ικανότητας ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ένωσης («εξωτερικά σύνορα») με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών («EUROSUR»).

Άρθρο 2

Πεδίο

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην επιτήρηση των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, η οποία περιλαμβάνει την την επιτήρηση, τον εντοπισμό, την αναγνώριση, την παρακολούθηση, την αποτροπή και την αναχαίτιση παράνομων συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την ανίχνευση, την αποτροπή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διασφάλιση της προστασίας και της διάσωσης της ζωής μεταναστών.

2.   Ο παρών κανονισμός δύναται επίσης να εφαρμόζεται στην επιτήρηση των εναέριων συνόρων καθώς και στους ελέγχους στα σημεία συνοριακής διέλευσης εφόσον τα κράτη μέλη παρέχουν οικειοθελώς τις σχετικές πληροφορίες στο EUROSUR.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οιοδήποτε νομικό ή διοικητικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται μόλις οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους εντοπίσουν εγκληματικές διασυνοριακές δραστηριότητες ή διέλευση χωρίς άδεια από άτομα των εξωτερικών συνόρων.

4.   Όταν εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός συμμορφώνονται προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως των αρχών της μη επαναπροώθησης και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων. Δίδουν προτεραιότητα στις ειδικές ανάγκες των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων που έχουν ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας, ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «Οργανισμός», νοείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004,

β)

ως «επίγνωση της κατάστασης», νοείται η ικανότητα επιτήρησης, εντοπισμού, αναγνώρισης, παρακολούθησης και αντίληψης παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων προκειμένου να εξευρεθεί βάσιμη αιτιολόγηση για τη λήψη μέτρων αντίδρασης επί τη βάσει του συνδυασμού νέων και υφιστάμενων πληροφοριών, και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα μείωσης των απωλειών της ζωής μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων,

γ)

ως «ικανότητα ανταπόκρισης», νοείται η ικανότητα ανάληψης δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων στα εξωτερικά σύνορα και κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων και των χρονιδιαγραμμάτων για επαρκή αντίδραση,

δ)

ως «εικόνα της κατάστασης», νοείται μια γραφική διεπαφή για την παρουσίαση, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, δεδομένων και πληροφοριών που λαμβάνονται από διαφορετικές αρχές, αισθητήρες, πλατφόρμες και άλλες πηγές και ανταλλάσσεται μέσω διαύλων επικοινωνίας και πληροφόρησης με άλλες αρχές, προκειμένου να επιτυγχάνεται επίγνωση της κατάστασης και να υποστηρίζεται η ικανότητα ανταπόκρισης κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων και στην προσυνοριακή περιοχή,

ε)

ως «διασυνοριακό έγκλημα», νοείται οιοδήποτε σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση το οποίο διαπράττεται στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων,

στ)

ως «τμήμα εξωτερικών συνόρων», νοείται το σύνολο ή μέρος των εξωτερικών χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων ενός κράτους μέλους, όπως αυτά καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή προσδιορίζονται από το εθνικό κέντρο συντονισμού ή από οιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική αρχή,

ζ)

ως «προσυνοριακή περιοχή», νοείται η γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέρα από τα εξωτερικά σύνορα,

η)

ως «κατάσταση κρίσης», νοείται η φυσική ή ανθρωπογενής καταστροφή, το ατύχημα, η ανθρωπιστική ή πολιτική κρίση ή οποιοδήποτε άλλη σοβαρή κατάσταση που εκδηλώνεται στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων και ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων,

θ)

ως «συμβάν», νοείται μια κατάσταση που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα ή με κίνδυνο για τις ζωές των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Στοιχεία

Άρθρο 4

Πλαίσιο EUROSUR

1.   Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών και για τη συνεργασία στο πεδίο της επιτήρησης των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός χρησιμοποιούν το πλαίσιο του EUROSUR, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

εθνικά κέντρα συντονισμού,

β)

εθνικές εικόνες της κατάστασης,

γ)

ένα δίκτυο επικοινωνίας,

δ)

μία ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης,

ε)

μια κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών (intelligence),

στ)

μια κοινή εφαρμογή προϊόντων επιτήρησης.

2.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού παρέχουν στον Οργανισμό μέσω του δικτύου επικοινωνίας πληροφορίες από την εθνική εικόνα της κατάστασης, οι οποίες απαιτούνται για τη δημιουργία και διατήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης και της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών.

3.   Ο Οργανισμός παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, μέσω του δικτύου επικοινωνίας, απεριόριστη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και στην κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών.

4.   Τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται και διατηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο Παράρτημα.

Άρθρο 5

Εθνικό Κέντρο Συντονισμού

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει λειτουργεί και διατηρεί ένα εθνικό κέντρο συντονισμού, το οποίο συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε αρχή που έχει αρμοδιότητα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο καθώς και με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και τον Οργανισμό. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί την ίδρυση του εθνικού κέντρου συντονισμού του στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τον Οργανισμό.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 και στο πλαίσιο του EUROSUR, το εθνικό κέντρο συντονισμού αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τη συνεργασία με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και τον Οργανισμό.

3.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού:

α)

διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την έγκαιρη συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών αρχών που έχουν αρμοδιότητα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων καθώς και με τα υπόλοιπα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό,

β)

διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές έρευνας και διάσωσης, επιβολής του νόμου, ασύλου και μετανάστευσης σε εθνικό επίπεδο,

γ)

συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση πόρων και προσωπικού,

δ)

δημιουργεί και διατηρεί την εθνική εικόνα της κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 9,

ε)

παρέχει στήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών δραστηριοτήτων επιτήρησης των συνόρων,

στ)

συντονίζει το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

ζ)

συμβάλει στην τακτική μέτρηση των αποτελεσμάτων των εθνικών δραστηριοτήτων επιτήρησης των συνόρων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,

η)

συντονίζει επιχειρησιακά μέτρα σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των κρατών μελών.

4.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού λειτουργεί εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Άρθρο 6

Ο Οργανισμός

1.   Ο Οργανισμός:

α)

δημιουργεί και διατηρεί το δίκτυο επικοινωνίας του συστήματος EUROSUR σύμφωνα με το άρθρο 7,

β)

καταρτίζει και διατηρεί την ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 10,

γ)

δημιουργεί και διατηρεί την κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11,

δ)

συντονίζει την κοινή εφαρμογή των προϊόντων επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο Οργανισμός λειτουργεί εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Άρθρο 7

Δίκτυο επικοινωνίας

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί ένα δίκτυο επικοινωνίας προκειμένου να παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και ανάλυσης και να επιτρέπει την ανταλλαγή μη διαβαθμισμένων, ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρόπο ασφαλή και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο με τα εθνικά κέντρα συντονισμού, όσο και μεταξύ των κέντρων αυτών. Το δίκτυο λειτουργεί εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει:

α)

τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο,

β)

ακουστικές και οπτικές τηλεδιασκέψεις,

γ)

ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, διαβίβαση και επεξεργασία μη διαβαθμισμένων ευαίσθητων πληροφοριών,

δ)

ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, διαβίβαση και επεξεργασία πληροφοριών της ΕΕ διαβαθμισμένων έως το επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή αντίστοιχων εθνικών επιπέδων διαβάθμισης, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός, η αποθήκευση, η διαβίβαση και η επεξεργασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών γίνεται σε χωριστό και δεόντως διαπιστευμένο τμήμα του δικτύου επικοινωνίας.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική υποστήριξη και διασφαλίζει ότι το δίκτυο επικοινωνίας είναι διαλειτουργικό με οιοδήποτε άλλο σχετικό σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών διαχειρίζεται ο ίδιος.

3.   Ο Οργανισμός ανταλλάσσει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει μη διαβαθμισμένες ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες στο δίκτυο επικοινωνίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

4.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού ανταλλάσσουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν μη διαβαθμισμένες ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες στο δίκτυο επικοινωνίας σύμφωνα με τους κανόνες και τα κοινά πρότυπα που ισοδυναμούν με τους κανόνες που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής (15).

5.   Οι αρχές, οργανισμοί και άλλοι φορείς των κρατών μελών που χρησιμοποιούν το δίκτυο επικοινωνίας διασφαλίζουν ότι για το χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών τηρούνται κανονισμοί και πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο Οργανισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επίγνωση της κατάστασης

Άρθρο 8

Εικόνες της κατάστασης

1.   Οι εθνικές εικόνες της κατάστασης, η ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και η κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών διαμορφώνονται μέσα από τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση, την ανάλυση, την ερμηνεία, την παραγωγή, την οπτικοποίηση και τη διάχυση πληροφοριών.

2.   Οι εικόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνίστανται στα ακόλουθα επίπεδα:

α)

επίπεδο γεγονότων,

β)

επιχειρησιακό επίπεδο,

γ)

επίπεδο ανάλυσης.

Άρθρο 9

Εθνική Εικόνα της Κατάστασης

1.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού δημιουργεί και διατηρεί την εθνική εικόνα της κατάστασης προκειμένου να παρέχει σε όλες τις αρχές που έχουν αρμοδιότητα στον έλεγχο, και ειδικότερα στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο, αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες.

2.   Η εθνική εικόνα της κατάστασης απαρτίζεται από πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)

το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

β)

σταθερούς και κινητούς αισθητήρες τους οποίους χειρίζονται εθνικές αρχές που έχουν αρμοδιότητα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων,

γ)

περιπολίες για την επιτήρηση των συνόρων και άλλες αποστολές παρακολούθησης,

δ)

τοπικά, περιφερειακά και λοιπά κέντρα συντονισμού,

ε)

άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών συνδέσμων, επιχειρησιακών κέντρων και σημείων επαφής,

στ)

τον Οργανισμό,

ζ)

εθνικά κέντρα συντονισμού σε άλλα κράτη μέλη,

η)

αρχές τρίτων χωρών, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, και περιφερειακά δίκτυα όπως αναφέρεται στο άρθρο 20,

θ)

συστήματα αναφορών πλοίων κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες νομικές τους βάσεις,

ι)

άλλους σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,

ια)

άλλες πηγές.

3.   Το επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας της κατάστασης αποτελείται από τα ακόλουθα υποεπίπεδα:

α)

ένα υποεπίπεδο για τη διέλευση συνόρων χωρίς άδεια, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο εθνικό κέντρο συντονισμού, όσον αφορά συμβάντα που σχετίζονται με κίνδυνο για τη ζωή των μεταναστών,

β)

ένα υποεπίπεδο σχετικά με το διασυνοριακό έγκλημα,

γ)

ένα υποεπίπεδο σχετικά με τις καταστάσεις κρίσης,

δ)

ένα υποεπίπεδο για άλλα γεγονότα, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με μη ταυτοποιημένα και ύποπτα οχήματα, πλοία και άλλα σκάφη καθώς και άτομα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων του οικείου κράτους μέλους καθώς και με οιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

4.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού καθορίζει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης, από «χαμηλό» και «μεσαίο» έως «υψηλό» σε κάθε συμβάν στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας της κατάστασης. Όλα τα συμβάντα ανταλλάσσονται με τον Οργανισμό.

5.   Το επιχειρησιακό επίπεδο της εθνικής εικόνας της κατάστασης αποτελείται από τα ακόλουθα υποεπίπεδα:

α)

ένα υποεπίπεδο για τους ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών πόρων που επικουρούν αποστολές επιβολής του νόμου, και τις περιοχές επιχειρήσεων, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση, την κατάσταση και το είδος των ίδιων πόρων και για τις αρχές που εμπλέκονται. Όσον αφορά στρατιωτικούς πόρους που επικουρούν αποστολές επιβολής του νόμου, το εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί να αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος της εθνικής αρχής που είναι υπεύθυνη για τους πόρους αυτούς, να περιορίζει την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μόνο στις περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη γνώσης,

β)

ένα υποεπίπεδο σχετικά με περιβαλλοντικές πληροφορίες, το οποίο περιέχει ή παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις εδαφικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα εξωτερικά σύνορα του οικείου κράτους μέλους.

6.   Οι πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους πόρους του επιχειρησιακού επιπέδου διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης αποτελείται από τα ακόλουθα υποεπίπεδα:

α)

ένα υποεπίπεδο πληροφοριών, το οποίο περιέχει τις κυριότερες εξελίξεις και δείκτες που αφορούν τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,

β)

ένα αναλυτικό υποεπίπεδο, το οποίο περιέχει αναλυτικές εκθέσεις, τάσεις στη διαβάθμιση του κινδύνου, περιφερειακά συστήματα παρακολούθησης και ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,

γ)

ένα υποεπίπεδο επεξεργασμένων πληροφοριών, το οποίο περιέχει αναλυμένες πληροφορίες που αφορούν στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα στον καθορισμό των επιπέδων επίπτωσης στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων,

δ)

ένα υποεπίπεδο σχετικά με εικονικά και γεωγραφικά δεδομένα, το οποίο περιέχει απεικόνιση αναφοράς, χάρτες υπόβαθρου, επικύρωση αναλυμένων πληροφοριών και ανάλυση μεταβολών (εικόνες γεωσκόπησης) καθώς και ανίχνευση μεταβολών, δεδομένα από γεωαναφορά και χάρτες διαπερατότητας των εξωτερικών συνόρων.

8.   Οι πληροφορίες που περιέχονται στο επίπεδο ανάλυσης και στις περιβαλλοντικές πληροφορίες του επιχειρησιακού επιπέδου της εθνικής εικόνας της κατάστασης δύνανται να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και στην κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών.

9.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού γειτονικών κρατών μελών ανταλλάσσουν μεταξύ τους απευθείας και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την εικόνα της κατάστασης των γειτονικών τμημάτων των εξωτερικών συνόρων αναφορικά με:

α)

συμβάντα και τυχόν άλλα σημαντικά γεγονότα που περιέχονται στο επίπεδο γεγονότων,

β)

στρατηγικές εκθέσεις ανάλυσης του κινδύνου, όπως αυτές περιέχονται στο επίπεδο ανάλυσης.

10.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού γειτονικών κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απευθείας και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την εικόνα της κατάστασης των γειτονικών τμημάτων των εξωτερικών συνόρων αναφορικά με τις θέσεις, την κατάσταση και τον τύπο των ιδίων πόρων που επιχειρούν στα τμήματα των γειτονικών εξωτερικών συνόρων, όπως περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό επίπεδο.

Άρθρο 10

Ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί μια ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης προκειμένου να παρέχει σε όλα τα εθνικά κέντρα συντονισμού αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες και αναλύσεις.

2.   Η ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης απαρτίζεται από πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)

τις εθνικές εικόνες της κατάστασης στον βαθμό που απαιτείται από το παρόν άρθρο,

β)

τον Οργανισμό,

γ)

την Επιτροπή, η οποία παρέχει στρατηγικής φύσεως πληροφορίες για τον έλεγχο των συνόρων, μεταξύ άλλων και για αδυναμίες κατά τη διενέργεια του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων,

δ)

αντιπροσωπείες και γραφεία της Ένωσης,

ε)

άλλους αρμόδιους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18,

στ)

άλλες πηγές.

3.   Το επίπεδο γεγονότων της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

α)

τα συμβάντα και τυχόν άλλα γεγονότα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας της κατάστασης,

β)

τα συμβάντα και τα τυχόν άλλα γεγονότα που περιλαμβάνονται στην κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών,

γ)

τα συμβάντα στην επιχειρησιακή περιοχή μικτής επιχείρησης, πιλοτικού προγράμματος ή ταχείας επέμβασης που συντονίζει ο Οργανισμός.

4.   Στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο επίπτωσης που έχει καθορισθεί από το εθνικό κέντρο συντονισμού σε ένα συγκεκριμένο συμβάν στην εθνική εικόνα της κατάστασης.

5.   Το επιχειρησιακό επίπεδο της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης αποτελείται από τα ακόλουθα υποεπίπεδα:

α)

ένα υποεπίπεδο για τους ίδιους πόρους, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση, την ώρα, την κατάσταση και το είδος των πόρων που συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις, πιλοτικά προγράμματα ή ταχείες επεμβάσεις του Οργανισμού ή βρίσκονται στη διάθεσή του, καθώς και το σχέδιο ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της επιχείρησης, των χρονοδιαγραμμάτων των περιπολιών και των κωδικών επικοινωνίας,

β)

ένα υποεπίπεδο που αφορά στις επιχειρήσεις, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με μικτές επιχειρήσεις, πιλοτικά προγράμματα ή ταχείες επεμβάσεις που συντονίζει ο Οργανισμός, όπως η δήλωση αποστολής, η θέση, η κατάσταση, η διάρκεια, πληροφορίες για τα κράτη μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθημερινές και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατάστασης, στατιστικά δεδομένα και πακέτα πληροφοριών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

γ)

ένα υποεπίπεδο σχετικά με περιβαλλοντικές πληροφορίες, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις εδαφικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα εξωτερικά σύνορα.

6.   Οι πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους πόρους του επιχειρησιακού επιπέδου της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης δομείται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για την εθνική εικόνα της κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 7.

Άρθρο 11

Κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί μία κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών προκειμένου να παρέχει σε όλα τα εθνικά κέντρα συντονισμού αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με την προσυνοριακή περιοχή.

2.   Η κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών αποτελείται από πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)

εθνικά κέντρα συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και εκθέσεων που συλλέγονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους των κρατών μελών μέσω των αρμοδίων εθνικών αρχών,

β)

αντιπροσωπείες και γραφεία της Ένωσης,

γ)

τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των εκθέσεων που υποβάλλουν οι αξιωματικοί σύνδεσμοί του,

δ)

άλλους σχετικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18,

ε)

αρχές τρίτων χωρών, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών και περιφερειακών δικτύων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20, μέσω των εθνικών κέντρων συντονισμού,

στ)

άλλες πηγές.

3.   Η κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών μπορεί να περιέχει πληροφορίες που αφορούν επιτήρηση των εναέριων συνόρων και ελέγχους σε σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

4.   Τα επίπεδα γεγονότων, επιχειρήσεων και αναλύσεων της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών δομούνται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για την ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 10.

5.   Ο Οργανισμός καθορίζει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης σε κάθε συμβάν στο επίπεδο γεγονότων της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών. Ο Οργανισμός ενημερώνει τα εθνικά κέντρα συντονισμού για οιοδήποτε συμβάν στην προσυνοριακή περιοχή.

Άρθρο 12

Κοινή εφαρμογή προϊόντων επιτήρησης

1.   Ο Οργανισμός συντονίζει την κοινή εφαρμογή των προϊόντων επιτήρησης προκειμένου να παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού και στον ίδιο πληροφορίες επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα και στην προσυνοριακή περιοχή σε τακτική, αξιόπιστη και αποδοτική ως προς το κόστος βάση.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού πληροφορίες, κατόπιν αίτησής τους, σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα του αιτούντος κράτους μέλους και με την προσυνοριακή περιοχή, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από:

α)

επιλεκτική παρακολούθηση καθορισμένων λιμένων και ακτών τρίτων χωρών που έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης του κινδύνου και πληροφοριών, ως σημεία επιβίβασης ή διέλευσης οχημάτων, πλοίων ή λοιπών σκαφών που χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

β)

παρακολούθηση σε ανοιχτές θάλασσες πλοίων ή άλλων σκαφών για τα οποία εικάζεται ή έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

γ)

επιτήρηση καθορισμένων περιοχών του θαλάσσιου πεδίου με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση οχημάτων, πλοίων και λοιπών σκαφών που χρησιμοποιούνται ή για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα,

δ)

περιβαλλοντική εκτίμηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο πεδίο και στα εξωτερικά χερσαία σύνορα ώστε να βελτιστοποιούνται οι δραστηριότητες παρακολούθησης και περιπολίας,

ε)

επιλεκτική επιτήρηση καθορισμένων προσυνοριακών περιοχών στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως δυνητικά σημεία αναχώρησης ή διέλευσης για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα.

3.   Ο Οργανισμός παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατόπιν συνδυασμού και ανάλυσης δεδομένων που μπορούν να συλλέγονται από τα ακόλουθα συστήματα, αισθητήρες και πλατφόρμες:

α)

συστήματα αναφορών πλοίων κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες νομικές τους βάσεις,

β)

δορυφορική απεικόνιση,

γ)

αισθητήρες τοποθετημένους σε οιοδήποτε όχημα, πλοίο ή άλλο σκάφος.

4.   Ο Οργανισμός δύναται να απορρίψει το αίτημα ενός εθνικού κέντρου συντονισμού εξαιτίας τεχνικών, χρηματοοικονομικών ή επιχειρησιακών λόγων. Ο Οργανισμός κοινοποιεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στο εθνικό κέντρο συντονισμού τους λόγους της συγκεκριμένης απόρριψης.

5.   Ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιήσει με ίδια πρωτοβουλία τα προϊόντα επιτήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών.

Άρθρο 13

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Όταν χρησιμοποιείται η εθνική εικόνα της κατάστασης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα προς την οδηγία 95/46/ΕΚ, την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ και τις οικείες εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

2.   Η ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης και η κοινή προσυνοριακή εικόνα βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον αριθμό αναγνώρισης των πλοίων.

Τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 11γα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση σκαφών, καθώς και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 11γ, παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Διαγράφονται αυτομάτως εντός επτά ημερών από την παραλαβή τους από τον Οργανισμό ή, εάν χρειάζεται επιπλέον χρόνος για την παρακολούθηση σκάφους, εντός δύο μηνών μετά την παραλαβή των σχετικών δεδομένων από τον Οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ικανότητα αντίδρασης

Άρθρο 14

Καθορισμός τμημάτων εξωτερικών συνόρων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος διαιρεί τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορά του σε τμήματα συνόρων και τα κοινοποιεί στον Οργανισμό.

Άρθρο 15

Καθορισμός επιπέδων επίπτωσης σε τμήματα εξωτερικών συνόρων

1.   Βάσει της ανάλυσης του κινδύνου που εκπονεί ο Οργανισμός και σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη, ο Οργανισμός καθορίζει ή τροποποιεί τα ακόλουθα επίπεδα επίπτωσης σε κάθε τμήμα των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων των κρατών μελών:

α)

χαμηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν ασήμαντη επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

β)

μεσαίο επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν μέτρια επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

γ)

υψηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα και εκδηλώνονται στο σχετικό τμήμα των συνόρων έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων.

2.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού αξιολογεί σε τακτική βάση την ανάγκη μεταβολής του επιπέδου επίπτωσης κάθε συνοριακού τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχει η εθνική εικόνα της κατάστασης.

3.   Ο Οργανισμός οπτικοποιεί τα επίπεδα επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά σύνορα στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης.

Άρθρο 16

Ανταπόκριση βάσει των επιπέδων επίπτωσης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες επιτήρησης που διενεργούνται στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων αντιστοιχούν στα επίπεδα επίπτωσης που έχουν καθορισθεί, ως εξής:

α)

όταν έχει καθορισθεί χαμηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων οργανώνουν τακτική επιτήρηση με βάση αναλύσεις κινδύνου και μεριμνούν προκειμένου επαρκής αριθμός προσωπικού και πόρων να παραμένει σε ετοιμότητα στην περιοχή της μεθορίου για παρακολούθηση, αναγνώριση και αναχαίτιση,

β)

όταν έχει καθορισθεί μέτριο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων μεριμνούν ώστε, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου α), να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα επιτήρησης στο εν λόγω τμήμα των συνόρων. Όποτε λαμβάνονται τέτοια μέτρα επιτήρησης, το εθνικό κέντρο συντονισμού ειδοποιείται σχετικά. Το εθνικό κέντρο συντονισμού συντονίζει την τυχόν στήριξη που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 3,

γ)

όταν έχει καθορισθεί υψηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου β), μέσω του εθνικού κέντρου συντονισμού, να παρέχεται στις εθνικές αρχές που επιχειρούν στο συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων η κατάλληλη στήριξη και να λαμβάνονται ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει στήριξη από τον Οργανισμό, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων για την έναρξη μικτών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

2.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού ενημερώνει τακτικά τον Οργανισμό για τα μέτρα που λαμβάνονται στο εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1.

3.   Σε περίπτωση που έχει καθορισθεί μεσαίο ή υψηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων όμορο με τμήμα των συνόρων άλλου κράτους μέλους ή χώρας με την οποία υφίστανται διμερείς συμφωνίες ή περιφερειακά δίκτυα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20, το εθνικό κέντρο συντονισμού επικοινωνεί με το εθνικό κέντρο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή την αρμόδια αρχή της γειτονικής χώρας και καταβάλλει προσπάθειες για τον συντονισμό της εφαρμογής των απαραίτητων διασυνοριακών μέτρων.

4.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1, ο Οργανισμός, απαντώντας στο εν λόγω αίτημα, δύναται να στηρίξει το εν λόγω κράτος μέλος, ειδικότερα με τους εξής τρόπους:

α)

δίνοντας προτεραιότητα στην κοινή εφαρμογή προϊόντων επιτήρησης,

β)

συντονίζοντας την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Ομάδων Συνοροφυλάκων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004,

γ)

διασφαλίζοντας την ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού που έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004,

δ)

συντονίζοντας την τυχόν πρόσθετη στήριξη που προσφέρουν άλλα κράτη μέλη.

5.   Ο Οργανισμός, από κοινού με το οικείο κράτος μέλος, αξιολογεί τον καθορισμό των επιπέδων επίπτωσης και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο στις εκθέσεις ανάλυσης κινδύνου που εκπονεί.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Ανάθεση καθηκόντων σε άλλες αρχές των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν σε περιφερειακές, τοπικές, λειτουργικές ή άλλες αρχές που είναι σε θέση να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, την ευθύνη να διασφαλίζουν επαρκή επίγνωση της κατάστασης και ικανότητα ανταπόκρισης στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία γ), ε) και στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

2.   Η απόφαση των κρατών μελών να αναθέσουν καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν πρέπει να επηρεάζει την ικανότητα του εθνικού κέντρου συντονισμού να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και τον Οργανισμό.

3.   Σε προκαθορισμένες περιπτώσεις, που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, το εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί να εξουσιοδοτεί μια από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις περιφερειακές αρχές ή το εθνικό κέντρο συντονισμού άλλου κράτους μέλους ή τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αρχή ενημερώνει τακτικά το δικό του κέντρο συντονισμού σχετικά με αυτή την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Άρθρο 18

Συνεργασία του Οργανισμού με τρίτους

1.   Ο Οργανισμός αξιοποιεί τις υφιστάμενες πληροφορίες, τις δυνατότητες και τα συστήματα που διαθέτουν άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμοί, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί, εντός του αντίστοιχου νομικού πλαισίου.

2.   Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Οργανισμός συνεργάζεται ιδιαίτερα με τα ακόλουθα θεσμικά όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς:

α)

την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το διασυνοριακό έγκλημα για να περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης,

β)

το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας κατά την παροχή της κοινής εφαρμογής των προϊόντων επιτήρησης,

γ)

την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, που μπορούν να παρέχουν στον Οργανισμό πληροφορίες που αφορούν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης και της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών,

δ)

διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι μπορούν να παρέχουν στον Οργανισμό πληροφορίες που αφορούν στη συντήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης και της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών.

3.   Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με το Κέντρο Θαλάσσιων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων - Ναρκωτικών (MAOC-N) και το Κέντρο για τον συντονισμό της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών στη Μεσόγειο (CeCLAD-M) με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το διασυνοριακό έγκλημα για να περιληφθούν στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης.

4.   Οι πληροφορίες μεταξύ του Οργανισμού και των οργανισμών, υπηρεσιών και φορέων της Ένωσης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανταλλάσσονται μέσω του αναφερόμενου στην παράγραφο 7 δικτύου επικοινωνίας ή μέσω άλλων δικτύων επικοινωνίας τα οποία πληρούν τα κριτήρια της διαθεσιμότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας.

5.   Η συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των οργανισμών, υπηρεσιών και φορέων της Ένωσης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 διέπεται, ως μέρος των ρυθμίσεων εργασίας, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και την αντίστοιχη νομική βάση του συγκεκριμένου οργανισμού, υπηρεσίας ή φορέα της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση του συγκεκριμένου οργανισμού, υπηρεσίας ή φορέα της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο Οργανισμός.

6.   Οι οργανισμοί, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης και οι διεθνείς οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο του EUROSUR μόνον εντός των ορίων των νομικών τους πλαισίων και σε συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών περί προστασίας των δεδομένων.

Άρθρο 19

Συνεργασία με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να διεξάγεται επί τη βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιστοίχως, και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών μελών, ή μέσω περιφερειακών δικτύων βασισμένων στις εν λόγω συμφωνίες. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών συνιστούν τα σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες αρχές της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του EUROSUR. Μόλις οι εν λόγω συμφωνίες συναφθούν, κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

2.   Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζονται στην ακόλουθη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κέντρων συντονισμού ενός κράτους μέλους και της αντίστοιχης αρχής της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου:

α)

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εθνική εικόνα της κατάστασης κράτους μέλους, στο βαθμό που διαβιβάζονται προς τον Οργανισμό για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης και της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών,

β)

πληροφορίες που συλλέγουν η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν σημασία για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης και της κοινής προσυνοριακής εικόνας βάσει επεξεργασμένων πληροφοριών,

γ)

πληροφορίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 9.

3.   Πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του EUROSUR από τον Οργανισμό ή από κράτος μέλος που δεν είναι μέρος ουδεμίας εκ των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή του Οργανισμού δεν μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού ή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από την άρνηση ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών με την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

4.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να διαβιβάζονται περαιτέρω ή να γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή σε άλλους τρίτους.

5.   Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν διατάξεις περί του οικονομικού κόστους που προκύπτει από τη συμμετοχή της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

Άρθρο 20

Συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται με μία ή περισσότερες γειτονικές τρίτες χώρες. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία διεξάγεται επί τη βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή μέσω περιφερειακών δικτύων ιδρυθέντων βάσει των συμφωνιών αυτών. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών αποτελούν το σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με γειτονικές τρίτες χώρες.

2.   Προτού συναφθεί οποιαδήποτε συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν τη συμφωνία στην Επιτροπή, η οποία επαληθεύει ότι οι διατάξεις της που είναι κρίσιμες για το EUROSUR συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Μόλις συναφθεί η συμφωνία, το οικείο κράτος μέλος την κοινοποιεί στην Επιτροπή η οποία ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον Οργανισμό.

3.   Οι συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμμορφώνονται με το σχετικό ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περί θεμελιωδών δικαιωμάτων και διεθνούς προστασίας, όπου περιλαμβάνεται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης.

4.   Οιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του EUROSUR περιορίζεται αυστηρά σε όσα είναι τελείως απαραίτητα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ και τις οικείες εθνικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων.

5.   Απαγορεύεται οιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παραγράφου 1, η οποία παρέχει στην τρίτη χώρα πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ταυτοποίηση ατόμων ή ομάδων ατόμων, των οποίων το αίτημα για υπαγωγή στη διεθνή προστασία τελεί υπό εξέταση ή τα οποία διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή οιαδήποτε άλλη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

6.   Οιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των διμερών και πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται με γειτονικές τρίτες χώρες.

7.   Πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του EUROSUR από τον Οργανισμό ή από κράτος μέλος που δεν είναι μέρος ουδεμίας εκ των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή του Οργανισμού δεν μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής με τρίτη χώρα σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού ή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από την άρνηση ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών με την οικεία τρίτη χώρα.

8.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να διαβιβάζονται περαιτέρω ή να γνωστοποιούνται σε άλλες τρίτες χώρες ή τρίτους.

9.   Οιαδήποτε ανταλλαγή με τρίτες χώρες πληροφοριών οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέσω της κοινής εφαρμογής των προϊόντων επιτήρησης, υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν τα εν λόγω προϊόντα καθώς και στις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ.

Άρθρο 21

Εγχειρίδιο

1.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό και οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες ή φορείς της Ένωσης, καθιστά διαθέσιμο ένα πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και τη διαχείριση του EUROSUR («εγχειρίδιο»). Το εγχειρίδιο παρέχει τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων και για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Επιτροπή υιοθετεί το εγχειρίδιο υπό μορφή σύστασης.

2.   Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, τη διαβάθμιση μερών του εγχειριδίου ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής.

Άρθρο 22

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε λειτουργία διαδικασίες για την παρακολούθηση της τεχνικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του EUROSUR σε σχέση με τους στόχους της επίτευξης επαρκούς επίγνωσης της κατάστασης και ικανότητας ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχή της μη επαναπροώθησης.

2.   Ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του EUROSUR έως την 1η Δεκεμβρίου 2015 και, εν συνεχεία, ανά διετία.

3.   Η Επιτροπή υποβάλει συνολική αξιολόγηση του EUROSUR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως την 1η Δεκεμβρίου 2016 και εν συνεχεία ανά τέσσερα έτη. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους, της συνέχισης ισχύος της λογικής θεμελίωσης του συστήματος, της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό και της συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και των επιπτώσεών της σε αυτά. Περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση κόστους/ οφέλους. Η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από κατάλληλες προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη σύνταξη της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Ο Οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 23

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)

παρέχουν την απαραίτητη συνδρομή για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων και, εφόσον απαιτηθεί, για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, κυρίως με τη δημιουργία, διατήρηση και συντονισμό του πλαισίου του EUROSUR σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16)

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 11γα

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του EUROSUR

Ο Οργανισμός μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11α του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πρέπει να τηρεί πλήρως τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και απαγορεύεται η περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Οργανισμός προς τρίτες χώρες.».

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Δεκεμβρίου 2013.

3.   Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Φινλανδία συστήνουν εθνικό κέντρο συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 από τις 2 Δεκεμβρίου 2013.

Τα υπόλοιπα κράτη μέλη συστήνουν εθνικό κέντρο συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 από την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

(3)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (EE L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(5)  Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60).

(6)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετάσχουν σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(7)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετάσχει σε ορισμένες διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(8)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(9)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας αυτής σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(10)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(11)  Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(12)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(13)  Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1).

(15)  ΕΕ L 308 της 8.12.2000, σ. 26.

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ης Οκτωβρίου 2013, για την κατάρτιση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) (ΕΕ L 295, 6.11.2013, σ. 11).»,


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατά τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διατήρηση των διάφορων στοιχείων του πλαισίου EUROSUR λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

α)

Αρχή της κοινότητας ενδιαφέροντος: τα εθνικά κέντρα συντονισμού και ο Οργανισμός σχηματίζουν συγκεκριμένα δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο του EUROSUR. Οι κοινότητες ενδιαφέροντος αξιοποιούνται για την οργάνωση διαφόρων εθνικών κέντρων συντονισμού και του Οργανισμού, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επιδίωξη κοινών στόχων, απαιτήσεων και συμφερόντων.

β)

Αρχές της συνεκτικής διαχείρισης και της χρήσης υφιστάμενων δομών: ο Οργανισμός διασφαλίζει τη συνεκτικότητα μεταξύ των διάφορων στοιχείων του πλαισίου EUROSUR παρέχοντας, μεταξύ άλλων, καθοδήγηση και στήριξη στα εθνικά κέντρα συντονισμού και προάγοντας τη διαλειτουργικότητα πληροφοριών και τεχνολογίας. Στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το πλαίσιο του EUROSUR αξιοποιεί υφιστάμενα συστήματα και δυνατότητες, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη. Στο πλαίσιο αυτό, το EUROSUR θεσπίζεται σε πλήρη συμμόρφωση με την CISE και, με τον τρόπο αυτό, συνεισφέρει και επωφελείται από μια συντονισμένη και αποδοτική ως προς το κόστος προσέγγιση για την ανταλλαγή διατομεακών πληροφοριών στην Ένωση.

γ)

Αρχές ανταλλαγής πληροφοριών και διασφάλισης των πληροφοριών: οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο EUROSUR είναι διαθέσιμες σε όλα τα εθνικά κέντρα συντονισμού και τον Οργανισμό, εκτός εάν έχουν προβλεφθεί ή συμφωνηθεί συγκεκριμένοι περιορισμοί. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού εγγυώνται τη διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών προς ανταλλαγή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο Οργανισμός εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών προς ανταλλαγή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

δ)

Αρχές του προσανατολισμού στις υπηρεσίες και αρχές της τυποποίησης: οι διάφορες δυνατότητες του EUROSUR εφαρμόζονται με τη χρήση μιας προσέγγισης προσανατολισμού στις υπηρεσίες. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, το πλαίσιο EUROSUR βασίζεται σε διεθνώς συμπεφωνημένα πρότυπα.

ε)

Αρχή της ευελιξίας: η οργάνωση, οι πληροφορίες και η τεχνολογία σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε οι ενδιαφερόμενοι του EUROSUR να αντιδρούν σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις με ευέλικτο και δομημένο τρόπο.


Δήλωση του Συμβουλίου

Το EUROSUR θα συμβάλει στην προστασία και τη διάσωση της ζωής μεταναστών. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η αναζήτηση και η διάσωση στη θάλασσα αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών την οποία και ασκούν στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων.