25.10.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1034/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2013

σχετικά με την έγκριση του φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 20

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (2) καταρτίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το φωσφορούχο αργίλιο.

(2)

Το φωσφορούχο αργίλιο αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 23, προϊόντα για τον έλεγχο άλλων σπονδυλωτών, που ορίζεται στο παράρτημα V της εν λόγω οδηγίας και αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντων 20 που ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Το κράτος μέλος που ορίστηκε ως εισηγητής είναι η Γερμανία, η οποία, στις 23 Ιουλίου 2010, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από την ανωτέρω έκθεση συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που ανήκουν στον τύπο προϊόντων 23 και περιέχουν φωσφορούχο αργίλιο αναμένεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(6)

Είναι επομένως σκόπιμο να εγκριθεί το φωσφορούχο αργίλιο που αποδεσμεύει φωσφίνη για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 20.

(7)

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η έγκριση δεν θα πρέπει να καλύπτει τα νανοϋλικά, δεδομένου ότι αυτά δεν εξετάστηκαν κατά την αξιολόγηση.

(8)

Θα πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση δραστικής ουσίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνακόλουθων νέων απαιτήσεων.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το φωσφορούχο αργίλιο που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 20, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων και όρων του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3).

(3)  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (2)

Φωσφορούχο αργίλιο που αποδεσμεύει φωσφίνη

Ονομασία IUPAC: Φωσφορούχο αργίλιο

Αριθ. ΕΚ: 244-088-0

Αριθ. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1η Ιουλίου 2015

30 Ιουνίου 2025

20

Κατά την αξιολόγηση των προϊόντων αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους έκθεσης, στους κινδύνους και στην αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με χρήσεις που καλύπτονται από την αίτηση χορήγησης άδειας, αλλά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων της δραστικής ουσίας σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι άδειες υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Τα προϊόντα πωλούνται αποκλειστικά σε ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες και χρησιμοποιούνται από αυτούς.

2.

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν για τους χειριστές, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, η χρήση εφαρμοστών και η παρουσίαση του προϊόντος σε μορφή που αποβλέπει στον περιορισμό της έκθεσης του χρήστη σε αποδεκτά επίπεδα.

3.

Λόγω των κινδύνων για χερσαία μη στοχευόμενα είδη, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα περιορισμού των κινδύνων. Σε αυτά συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η μη χρήση σε περιοχές που υπάρχουν άλλα ορρύσοντα θηλαστικά, πλην των στοχευόμενων ειδών.


(1)  Η καθαρότητα που εμφαίνεται στη στήλη αυτή είναι ο ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η δραστική ουσία στο προϊόν που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι ίσης ή διαφορετικής καθαρότητας, εάν έχει αποδειχθεί τεχνικά ισοδύναμη με την αξιολογηθείσα δραστική ουσία.

(2)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm