2.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 60/52


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 168/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2013

για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έπειτα από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων θέσπισε ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκρισης τύπου ΕΚ για τα εν λόγω οχήματα. Οι αρχές αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν και όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(2)

Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες που παρέχουν νομική βεβαιότητα και σαφήνεια, από τους οποίους μπορούν να επωφελούνται εξίσου οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

(3)

Για την απλούστευση και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, υιοθετήθηκε μια νέα κανονιστική προσέγγιση στη νομοθεσία της ΕΕ που αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων, σύμφωνα με την οποία ο νομοθέτης στη συνήθη νομοθετική διαδικασία καθορίζει μόνον τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές και αναθέτει τη νομοθεσία που αφορά τις περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες στην Επιτροπή. Όσον αφορά τις ουσιαστικές απαιτήσεις, ο παρών κανονισμός πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει μόνον τις θεμελιώδεις διατάξεις περί λειτουργικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επίδοσης και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή με την αρμοδιότητα καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών.

(4)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο Ένωσης που αφορούν τη χρήση οχημάτων κατηγορίας L στο οδικό δίκτυο, όπως τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τις άδειες οδήγησης, τα ανώτατα όρια ταχύτητας ή τα μέτρα που αφορούν την πρόσβαση σε ορισμένους δρόμους.

(5)

Η επιτήρηση της αγοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία και, κυρίως, στον τομέα των οχημάτων της κατηγορίας L πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση των νομικών διατάξεων που διέπουν τη συμμόρφωση της παραγωγής και προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού. Ειδικότερα, πρέπει να διευκρινιστούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έγκριση τύπου και την επιτήρηση της αγοράς και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τις ικανότητες, τις υποχρεώσεις και την επίδοση των τεχνικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν δοκιμές για την έγκριση τύπου του οχήματος. Η συμμόρφωση με την έγκριση τύπου και οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης που περιέχονται στη νομοθεσία που διέπει την αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βασική αρμοδιότητα των αρχών έγκρισης, ενώ η επιτήρηση της αγοράς μπορεί να αποτελεί κοινή αρμοδιότητα των διαφόρων εθνικών αρχών. Θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός και παρακολούθηση σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αρχές έγκρισης και εποπτείας της αγοράς θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα νέα μέτρα.

(6)

Οι υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που καθορίζονται στις διατάξεις περί εποπτείας της αγοράς του παρόντος κανονισμού είναι πιο ειδικές σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (4).

(7)

Ο κανονισμός πρέπει να περιέχει ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων. Τα κύρια στοιχεία των σχετικών απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού βασίζονται στα αποτελέσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων της 4ης Οκτωβρίου 2010 που διενεργήθηκε από την Επιτροπή, στην οποία αναλύονται οι διάφορες επιλογές με την καταγραφή των πιθανών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όσον αφορά τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές, τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές που συνδέονται με την ασφάλεια. Η ανάλυση αυτή καλύπτει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές πτυχές. Ύστερα από τη σύγκριση των διαφόρων επιλογών, προκρίθηκαν οι προτιμότερες από αυτές για να αποτελέσουν τη βάση του παρόντος κανονισμού.

(8)

Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται ο καθορισμός εναρμονισμένων κανόνων για την έγκριση τύπου οχημάτων της κατηγορίας L, με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τα οχήματα της κατηγορίας L είναι δίκυκλα, τρίκυκλα ή τετράτροχα οχήματα όπως τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα. Επιπλέον, οι επιμέρους στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η απλούστευση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η μείωση των εκπομπών από οχήματα κατηγορίας L, ώστε να είναι αναλογικότερο το μερίδιο των οχημάτων κατηγορίας L στο σύνολο των εκπομπών από οδικές μεταφορές, η αύξηση του γενικού επιπέδου ασφάλειας, η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και η ενίσχυση των κανόνων εποπτείας της αγοράς.

(9)

Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, επαγγελματικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να εναρμονιστούν οι τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες όσον αφορά την έγκριση τύπου.

(10)

Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να επηρεάζονται από την τοποθέτηση ορισμένων συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων μετά τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που μπορούν να τοποθετηθούν στα οχήματα και τα οποία θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σημαντικά τη λειτουργία των συστημάτων που έχουν ουσιαστική σημασία για την περιβαλλοντική προστασία ή τη λειτουργική ασφάλεια, υποβάλλονται σε εκ των προτέρων έλεγχο από την εγκρίνουσα αρχή προτού διατεθούν στην αγορά, ταξινομηθούν ή τεθούν σε κυκλοφορία.

(11)

Η οδηγία 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Φεβρουαρίου 1995, σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (5), έδωσε στα κράτη μέλη την επιλογή να αρνούνται την αρχική ταξινόμηση και κάθε μετέπειτα ταξινόμηση εντός της επικράτειάς τους οχημάτων με μέγιστη καθαρή ισχύ άνω των 74 kW. Η αναμενόμενη σχέση μεταξύ της ασφάλειας και του ορίου απόλυτης ισχύος δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθεί σε αρκετές επιστημονικές μελέτες που διενεργήθηκαν. Για τον λόγο αυτόν και για να αρθούν τα εσωτερικά εμπόδια για τις συναλλαγές στην αγορά της Ένωσης, η επιλογή αυτή δεν έπρεπε να διατηρηθεί. Πρέπει να καθιερωθούν άλλα πιο αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας για να μειωθεί ο υψηλός αριθμός θυμάτων και τραυματισμών μεταξύ των επιβαινόντων σε δίκυκλα οχήματα με κινητήρα σε τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στην Ένωση.

(12)

Ο παρών κανονισμός ορίζει περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε δύο στάδια, με το δεύτερο στάδιο (Euro 5) να είναι υποχρεωτικό για νέους τύπους οχημάτων από την 1η Ιανουαρίου 2020, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν μακροπρόθεσμη ασφάλεια προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων και τον κλάδο των προμηθευτών. Βάσει στοιχείων που θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον, μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτεί ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη μέσω ανάλυσης μοντελοποίησης, τεχνικής εφικτότητας και αποδοτικότητας από άποψη κόστους βάσει των πλέον επίκαιρων δεδομένων. Επιπλέον, η μελέτη θα πρέπει να αξιολογήσει μεταξύ άλλων την εφικτότητα και την αποδοτικότητα από άποψη κόστους των απαιτήσεων για δοκιμή συμμόρφωσης οχημάτων εν χρήσει, των απαιτήσεων για εκπομπές εκτός κύκλου και ενός ορίου εκπομπών σωματιδίων για ορισμένες (υπο-)κατηγορίες. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει μια πρόταση που θα εισάγει τα νέα αυτά στοιχεία στη μελλοντική νομοθεσία έγκρισης τύπου που θα ισχύει μετά τα στάδια που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

(13)

Το σύστημα έγκρισης τύπου ΕΕ προορίζεται να επιτρέψει σε κάθε κράτος μέλος να επιβεβαιώνει ότι κάθε τύπος οχήματος έχει υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και στις πράξεις εφαρμογής που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και ότι ο κατασκευαστής του έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Επιπλέον, επιβάλλει στους κατασκευαστές την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με την έγκριση τύπου. Εφόσον ένα όχημα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυτό, θα πρέπει να μπορεί να διατίθεται στην αγορά και να ταξινομείται για χρήση σε όλη την επικράτεια της Ένωσης.

(14)

Για να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της παραγωγής, που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ, εφαρμόζεται ορθά και λειτουργεί ομαλά, οι κατασκευαστές πρέπει να ελέγχονται τακτικά από την αρμόδια αρχή ή από ορισθείσα για τον σκοπό αυτόν τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα προσόντα.

(15)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα σύνολο ειδικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Επομένως, είναι σημαντικό να θεσπιστούν διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που ένα όχημα εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για τους χρήστες ή για το περιβάλλον, ο κατασκευαστής ή κάθε άλλος οικονομικός φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Κατά συνέπεια, οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν εάν τα μέτρα αυτά επαρκούν.

(16)

Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών. Για να αποφευχθεί η κακή χρήση, οποιαδήποτε απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ περιορισμένους αριθμούς οχημάτων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια των μικρών σειρών από άποψη αριθμού παραγόμενων οχημάτων.

(17)

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και με τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (6). Για την απλούστευση της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2006 με τίτλο «CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα», είναι σκόπιμο να καταργηθούν όλες οι χωριστές οδηγίες χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις εν λόγω οδηγίες πρέπει να μεταφερθούν στον προτεινόμενο κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να αντικατασταθούν, όπου απαιτείται, από παραπομπές στις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) για τις οποίες η Ένωση έδωσε θετική ψήφο ή στις οποίες προσχώρησε η Ένωση και οι οποίες επισυνάπτονται στην αναθεωρημένη συμφωνία του 1958. Για να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία έγκρισης τύπου, θα πρέπει να επιτραπεί στους κατασκευαστές οχημάτων να προβαίνουν στην έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπου αυτό είναι σκόπιμο, με την άμεση απόκτηση της έγκρισης των αντίστοιχων κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, οι οποίοι αναφέρονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή στις χωριστές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(18)

Συνεπώς, οι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΗΕ και οι τροποποιήσεις αυτών, τις οποίες έχει υπερψηφίσει η Ένωση, κατ’ εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ, πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία έγκρισης τύπου της ΕΕ. Αναλόγως θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τις αναγκαίες προσαρμογές στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(19)

Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών, και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, είναι αναγκαίοι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα διαγνωστικά συστήματα του οχήματος και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(20)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί εκτελεστική αρμοδιότητα στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (7).

(21)

Για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις πρόωσης, τη λειτουργική ασφάλεια και την κατασκευή του οχήματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(22)

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και να φροντίζουν για την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(23)

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και να ληφθεί απόφαση σχετικά με την επέκταση του υποχρεωτικού εξοπλισμού με συγκεκριμένα προηγμένα συστήματα πέδησης σε πρόσθετες κατηγορίες μοτοσικλετών, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία θα βασίζεται μεταξύ άλλων σε στοιχεία των κρατών μελών σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα.

(24)

Παρόλο που καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα αντίστοιχα μεμονωμένα συστήματα έγκρισης, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των εν λόγω εθνικών συστημάτων, βάσει στοιχείων των κρατών μελών, ώστε να εξεταστεί εκ νέου η σκοπιμότητα υποβολής νομοθετικής πρότασης για την εναρμόνιση των μεμονωμένων συστημάτων έγκρισης σε επίπεδο Ένωσης.

(25)

Στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (8), θα πρέπει να εξεταστεί η οριοθέτηση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, αφού ληφθεί υπόψη η εμπειρία των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα με σκοπό τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των κατηγοριών οχημάτων.

(26)

Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, η προβλεψιμότητα, ο εξορθολογισμός και η απλούστευση, καθώς και για να μειωθεί ο φόρτος για τους κατασκευαστές οχημάτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμένο μόνο αριθμό σταδίων εφαρμογής των νέων επιπέδων εκπομπών και απαιτήσεων ασφάλειας. Η βιομηχανία θα πρέπει να διαθέτει επαρκές χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί στις νέες διατάξεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διατάξεις που ορίζονται στις εκδιδόμενες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και πράξεις εφαρμογής. Ο έγκαιρος καθορισμός των απαιτήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση επαρκών χρονικών περιθωρίων ώστε οι κατασκευαστές να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να υλοποιήσουν τεχνικές λύσεις για τα οχήματα παραγωγής και οι κατασκευαστές και οι αρχές έγκρισης στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα νέα διοικητικά συστήματα.

(27)

Η οδηγία 2002/24/ΕΚ και οι χωριστές οδηγίες που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία έχουν τροποποιηθεί σημαντικά πολλές φορές. Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια, ο εξορθολογισμός και η απλούστευση, η οδηγία 2002/24/ΕΚ και οι χωριστές οδηγίες που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από έναν κανονισμό και από μικρό αριθμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και πράξεων εφαρμογής. Η έκδοση κανονισμού εξασφαλίζει την άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και τη δυνατότητα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης επικαιροποίησής τους ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος.

(28)

Πρέπει να καταργηθούν οι ακόλουθες οδηγίες:

Οδηγία 2002/24/ΕΚ,

Οδηγία 93/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, που αφορά την πέδηση των διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων με κινητήρα (9),

Οδηγία 93/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (10),

Οδηγία 93/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (11),

Οδηγία 93/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (12),

Οδηγία 95/1/ΕΚ,

Οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (13),

Οδηγία 2000/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με το ταχύμετρο των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (14),

Οδηγία 2002/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για τη μείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκπομπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (15),

Οδηγία 2009/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (16),

Οδηγία 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα (17),

Οδηγία 2009/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με το πόδι των δίκυκλων οχημάτων με κινητήρα (18),

Οδηγία 2009/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα (19),

Οδηγία 2009/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (20),

Οδηγία 2009/139/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (21).

(29)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή ο καθορισμός εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς οχημάτων κατηγορίας L, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, και μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία παρατίθεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου για όλα τα νέα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για την επιμέρους έγκριση οχημάτων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που χορηγούν τέτοιες επιμέρους εγκρίσεις δέχονται κάθε έγκριση τύπου των οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού αντί για τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις.

2.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς των οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. O παρών κανονισμός, επιπλέον, καθορίζει τις απαιτήσεις για την εποπτεία της αγοράς των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού για τα οχήματα αυτά.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις περιπτώσεις όλων των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και των τετράκυκλων όπως κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα Ι (στο εξής «οχήματα της κατηγορίας L»), τα οποία προορίζονται για μετακίνηση σε δημόσιο οδικό δίκτυο, ακόμα και εκείνων που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σε ένα ή περισσότερα στάδια, καθώς και για τις περιπτώσεις των συστημάτων, των μηχανικών μερών και των χωριστών τεχνικών μονάδων, καθώς και των μερών και των εξαρτημάτων, που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τα εν λόγω οχήματα.

Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τις μοτοσικλέτες enduro [L3e-AxE (x = 1, 2 ή 3)], για τις μοτοσικλέτες trial [L3e-AxT (x = 1, 2 ή 3)] και για τις βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους (L7e-B), όπως κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 4 και το παράρτημα Ι.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α)

οχήματα με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h·

β)

οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από σωματικώς ανάπηρα άτομα·

γ)

οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για οδήγηση από πεζό·

δ)

οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε αγώνες·

ε)

οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία, τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης και τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

στ)

γεωργικά ή δασικά οχήματα που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (22), μηχανήματα που διέπονται από τις οδηγίες 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (23), και 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα (24), και οχήματα με κινητήρα που διέπονται από την οδηγία 2007/46/ΕΚ·

ζ)

οχήματα που προορίζονται κυρίως για χρήση εκτός δρόμου και έχουν σχεδιαστεί για μετακίνηση σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες·

η)

ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 km/h·

θ)

αυτοεξισορροπούμενα οχήματα·

ι)

οχήματα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον ένα κάθισμα·

ια)

οχήματα με οποιαδήποτε θέση του οδηγού ή του αναβάτη με ύψος σημείου R ≤ 540 mm στην περίπτωση των κατηγοριών L1e, L3e και L4e ή ≤ 400 mm στην περίπτωση των κατηγοριών L2e, L5e, L6e και L7e.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των πράξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, ισχύουν, εκτός αντίθετων διατάξεών τους, οι εξής ορισμοί:

1)   «έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

2)   «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»: το έγγραφο με το οποίο η εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση ενός τύπου οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

3)   «έγκριση τύπου πλήρους οχήματος»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας ημιτελής, πλήρης ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

4)   «έγκριση τύπου ΕΕ»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

5)   «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ»: πιστοποιητικό που βασίζεται στο πρότυπο που παρατίθεται στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή στο έντυπο κοινοποίησης που ορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

6)   «έγκριση τύπου συστήματος»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένα σύστημα ενσωματωμένο σε ένα όχημα ειδικού τύπου πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

7)   «έγκριση τύπου χωριστής τεχνικής μονάδας»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι μια χωριστή τεχνική μονάδα πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων·

8)   «έγκριση τύπου μηχανικού μέρους»: η έγκριση τύπου με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένα μηχανικό μέρος ανεξαρτήτως του οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·

9)   «εθνική έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους, και η οποία ισχύει μόνο στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

10)   «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: το έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τον κατασκευαστή και το οποίο πιστοποιεί ότι ένα παραχθέν όχημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος·

11)   «βασικό όχημα»: κάθε όχημα το οποίο χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια·

12)   «ημιτελές όχημα»: κάθε όχημα το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε ένα τουλάχιστον περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειμένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

13)   «ολοκληρωμένο όχημα»: όχημα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

14)   «πλήρες όχημα»: κάθε όχημα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

15)   «σύστημα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν μία ή περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχημα και το οποίο υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

16)   «μηχανικό μέρος»: μια διάταξη που υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή κάθε κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η οποία προορίζεται να ενσωματωθεί σε ένα όχημα και η οποία μπορεί να υπόκειται σε έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όταν υπάρχει σχετική διάταξη στις πράξεις αυτές·

17)   «χωριστή τεχνική μονάδα»: διάταξη που υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή κάθε κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και προορίζεται να ενσωματωθεί σε ένα όχημα και η οποία μπορεί να υπόκειται σε έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχημα, αλλά μόνο σε σχέση προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, όταν υπάρχει σχετική διάταξη στις πράξεις αυτές·

18)   «εξαρτήματα»: είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση οχήματος, καθώς επίσης και ανταλλακτικά·

19)   «εξοπλισμός»: οποιαδήποτε είδη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να προστεθούν ή να εγκατασταθούν σε όχημα·

20)   «αυθεντικά μέρη ή εξαρτήματα»: μέρη ή εξαρτήματα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για την παραγωγή μερών ή εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των μερών και των εξαρτημάτων που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με αυτά τα μέρη ή εξαρτήματα και, μέχρι περί του αντιθέτου απόδειξης, τα μέρη ή τα εξαρτήματα για τα οποία ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι τα μέρη ή τα εξαρτήματα αντιστοιχούν στην ποιότητα των μηχανικών μερών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του οχήματος·

21)   «ανταλλακτικά»: είδη τα οποία προορίζονται να εγκατασταθούν ή να τοποθετηθούν σε όχημα προκειμένου να αντικαταστήσουν αυθεντικά μέρη του εν λόγω οχήματος, συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως τα λιπαντικά που είναι αναγκαία για τη χρήση οχήματος αλλά εξαιρουμένων των καυσίμων·

22)   «λειτουργική ασφάλεια»: η απουσία μη αποδεκτού κινδύνου φυσικού τραυματισμού ή βλάβης στην υγεία των προσώπων ή σε περιουσία εξαιτίας επικινδυνότητας που προκαλείται από τη μη σωστή λειτουργία μηχανικών, υδραυλικών, πνευματικών, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων·

23)   «προηγμένο σύστημα πέδησης»: σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, σύστημα συνδυασμένης πέδησης ή και τα δύο·

24)   «σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση»: σύστημα που αντιλαμβάνεται την ολίσθηση του τροχού και αυτομάτως προσαρμόζει την πίεση που παράγει τις δυνάμεις πέδησης στον τροχό/στους τροχούς για να περιορίσει τον βαθμό της ολίσθησης του τροχού·

25)   «συνδυασμένο σύστημα πέδησης»:

α)

για τις κατηγορίες οχημάτων L1e και L3e: σύστημα πέδησης στο οποίο τουλάχιστον δύο πέδες τοποθετημένες σε διαφορετικούς τροχούς τίθενται σε λειτουργία με την ενεργοποίηση ενός και μόνο χειριστηρίου·

β)

για την κατηγορία οχημάτων L4e: σύστημα πέδησης πορείας στο οποίο οι πέδες που είναι τοποθετημένες τουλάχιστον στον εμπρόσθιο και τον οπίσθιο τροχό τίθενται σε λειτουργία με την ενεργοποίηση ενός μόνο χειριστηρίου (εάν η πέδηση του πίσω τροχού και του τροχού του καλαθιού γίνεται με το ίδιο σύστημα πέδησης, θεωρείται ως οπίσθια πέδη)·

γ)

για τις κατηγορίες οχημάτων L2e, L5e, L6e και L7e: σύστημα πέδησης στο οποίο όλες οι πέδες σε όλους τους τροχούς τίθενται σε λειτουργία με την ενεργοποίηση ενός μόνο χειριστηρίου·

26)   «αυτόματα ενεργοποιούμενο σύστημα φωτισμού»: σύστημα φωτισμού που ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης ή ο διακόπτης εκκίνησης-διακοπής του κινητήρα βρίσκεται σε θέση λειτουργίας·

27)   «διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: τα τμήματα ενός οχήματος που ελέγχουν ή περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων από εξάτμιση και/ή τις εκπομπές λόγω εξάτμισης·

28)   «διάταξη αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης»: διάταξη για τον έλεγχο της ρύπανσης ή σύνολο διατάξεων που προορίζεται να αντικαταστήσει την αρχική διάταξη ελέγχου ρύπων και μπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική μονάδα·

29)   «θέση καθίσματος»:

α)

σέλα για τον οδηγό ή έναν επιβάτη, η οποία χρησιμοποιείται για κάθισμα σε θέση αναβάτη· ή

β)

οποιαδήποτε θέση για τουλάχιστον ένα άτομο με το μέγεθος ανδρείκελου 50ού εκατοστημορίου ενήλικου ανδρός, στην περίπτωση του οδηγού·

30)   «κινητήρας ανάφλεξης με συμπίεση» ή «κινητήρας CI»: κινητήρας καύσης που λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του κύκλου «Diesel»·

31)   «κινητήρας επιβαλλόμενης ανάφλεξης» ή «κινητήρας ΡΙ»: κινητήρας καύσης που λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του κύκλου «Otto»·

32)   «υβριδικό όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα το οποίο, για την προώθησή του, διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικά συστήματα αποθηκευμένης ενέργειας (επί του οχήματος)·

33)   «υβριδικό ηλεκτρικό όχημα»: όχημα, το οποίο, για σκοπούς μηχανικής πρόωσης, αντλεί ενέργεια και από τις δύο ακόλουθες πηγές αποθηκευμένης ενέργειας/ισχύος επί του οχήματος:

α)

αναλώσιμο καύσιμο·

β)

συσσωρευτής, πυκνωτής, σφόνδυλος/γεννήτρια ή άλλη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή ισχύος.

Ο παρών ορισμός συμπεριλαμβάνει οχήματα που αντλούν ενέργεια από αναλώσιμο καύσιμο αποκλειστικά για σκοπούς επαναφόρτισης της διάταξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας/ισχύος·

34)   «πρόωση»: κινητήρας καύσης, ηλεκτρικός κινητήρας, κάθε υβριδική εφαρμογή ή συνδυασμός αυτών των τύπων κινητήρα ή κάθε άλλος τύπος κινητήρα·

35)   «μέγιστη συνεχής ονομαστική ισχύς»: μέγιστη ισχύς τριάντα λεπτών στον άξονα εξόδου ηλεκτρικού κινητήρα, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 85·

36)   «μέγιστη καθαρή ισχύς»: η μέγιστη ισχύς κινητήρα καύσης που λαμβάνεται στον χώρο δοκιμών, στο άκρο του στροφαλοφόρου άξονα ή ισοδύναμου στοιχείου·

37)   «διάταξη αναστολής»: κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές και/ή το φορτίο του κινητήρα, τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, τη διαφοροποίηση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών και του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων και το οποίο μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος·

38)   «διάρκεια ζωής»: η ικανότητα των μηχανικών μερών και των συστημάτων να λειτουργούν ώστε να είναι δυνατόν να πληρούνται οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 23 και το παράρτημα V, ακόμα και ύστερα από τη διάνυση μιας ορισμένης χιλιομετρικής απόστασης όπως καθορίζεται στο παράρτημα VII και ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια του οχήματος, εφόσον αυτό χρησιμοποιείται κάτω από τις κανονικές ή τις προβλεπόμενες συνθήκες και συντηρείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή·

39)   «κυβισμός του κινητήρα»:

α)

για κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο, ο ονομαστικός σαρωνόμενος όγκος του κινητήρα·

β)

για κινητήρες με περιστροφικό έμβολο (Wankel), δύο φορές ονομαστικός σαρωνόμενος όγκος του κινητήρα·

40)   «εκπομπές λόγω εξάτμισης»: οι απώλειες των ατμών των υδρογονανθράκων από το σύστημα αποθήκευσης και παροχής καυσίμου ενός μηχανοκίνητου οχήματος, και όχι οι απώλειες από την απόληξη εξαγωγής·

41)   «δοκιμή SHED»: δοκιμή οχήματος σε σφραγισμένο χώρο για τον καθορισμό της εξάτμισης, κατά την οποία διενεργείται ειδική δοκιμή για τις εκπομπές λόγω εξάτμισης·

42)   «σύστημα αέριου καυσίμου»: σύστημα αποτελούμενο από αποθήκη αέριου καυσίμου, παροχή καυσίμου, μηχανικά μέρη μέτρησης και ελέγχου, προσαρμοσμένο στον κινητήρα για να μπορεί να λειτουργεί με LPG ή CNG ως κινητήρας μονού, διπλού ή πολλαπλών καυσίμων·

43)   «αέριοι ρύποι»: εκπομπές καυσαερίων μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου (NOx) εκφραζόμενων σε ισοδύναμο διοξειδίου του αζώτου (NO2) και υδρογονανθράκων (HC)·

44)   «εκπομπές απόληξης εξαγωγής»: οι εκπομπές ρύπων από την απόληξη εξαγωγής του οχήματος·

45)   «σωματιδιακή ύλη»: συστατικά των καυσαερίων που απομακρύνονται από το αραιωμένο καυσαέριο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C), μέσω των φίλτρων που περιγράφονται σε διαδικασία δοκιμής για τον έλεγχο των μέσων τιμών εκπομπών στην απόληξη εξαγωγής·

46)   «Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος δοκιμών για μοτοσικλέτες (WMTC)»: ο παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος εργαστηριακών δοκιμών για τις εκπομπές όπως καθορίζεται στον γενικό τεχνικό κανονισμό της ΟΕΕ/ΗΕ, αριθ. 2·

47)   «κατασκευαστής»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση τύπου ή τη διαδικασία αδειοδότησης, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, και είναι επίσης υπεύθυνο για θέματα εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγει, ανεξαρτήτως του εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό συμμετέχει απευθείας σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας έγκρισης·

48)   «αντιπρόσωπος του κατασκευαστή»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ώστε να εκπροσωπεί τον κατασκευαστή ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής ή της αρχής ελέγχου της αγοράς και να ενεργεί για λογαριασμό του, για τα ζητήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

49)   «εισαγωγέας»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει στην αγορά όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος, χωριστή τεχνική μονάδα, μέρος ή εξάρτημα που προέρχεται από τρίτη χώρα·

50)   «διανομέας»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εξαιρουμένου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο διαθέτει στην αγορά όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος, χωριστή τεχνική μονάδα, μέρος ή εξάρτημα·

51)   «οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας·

52)   «ταξινόμηση»: διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορίας οχήματος, που περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισής του και τη χορήγηση αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται αριθμός κυκλοφορίας, είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε για σύντομο χρονικό διάστημα·

53)   «θέση σε κυκλοφορία»: η πρώτη χρήση ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους, χωριστής τεχνικής μονάδας, μέρους ή εξαρτήματος, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εντός της Ένωσης·

54)   «διάθεση στην αγορά»: διάθεση για πρώτη φορά ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μέρους ή εξαρτήματος για πρώτη φορά στην Ένωση·

55)   «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε παροχή ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους, χωριστής τεχνικής μονάδας, μέρους ή εξαρτήματος για διανομή ή χρήση στην αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

56)   «εγκρίνουσα αρχή»: η αρχή κράτους μέλους η οποία έχει θεσπιστεί ή οριστεί από το κράτος μέλος και έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το κράτος μέλος, η οποία είναι αρμόδια για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, εφόσον είναι σκόπιμο, την ανάκληση ή την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών έγκρισης, για τη λειτουργία ως σημείο επαφής με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, για να διορίζει τις τεχνικές υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής·

57)   «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του·

58)   «εποπτεία της αγοράς»: οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται και οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται από εθνικές αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

59)   «εθνική αρχή»: εγκρίνουσα αρχή ή κάθε άλλη αρχή κράτους μέλους η οποία συμμετέχει σε και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της αγοράς, τον έλεγχο των συνόρων ή την ταξινόμηση σε κράτος μέλος όσον αφορά τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη, τις χωριστές τεχνικές μονάδες, τα μέρη ή τα εξαρτήματα·

60)   «τεχνική υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της εγκρίνουσας αρχής· η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά·

61)   «αυτόματοι έλεγχοι»: η εκτέλεση δοκιμών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, η καταχώριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών και η υποβολή έκθεσης που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα στην εγκρίνουσα αρχή εκ μέρους του κατασκευαστή ο οποίος έχει οριστεί ως τεχνική υπηρεσία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με ορισμένες απαιτήσεις·

62)   «μέθοδοι εικονικών δοκιμών»: οι προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών, οι οποίες αποδεικνύουν ότι ένα όχημα, ένα σύστημα, ένα μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6, χωρίς να απαιτείται η χρήση πραγματικού οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

63)   «σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος» ή «σύστημα OBD»: σύστημα το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρισμένων σε μνήμη υπολογιστή·

64)   «πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος»: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά του οχήματος στην αρχική κατάσταση και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβανομένων όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων και παραρτημάτων των πληροφοριών αυτών· οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση μερών και εξαρτημάτων στα οχήματα·

65)   «ανεξάρτητοι φορείς»: οι επιχειρήσεις εκτός των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και στη συντήρηση οχημάτων, και ιδίως επισκευαστές, κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού ή εργαλείων επισκευής, ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, φορείς παροχής οδικής βοήθειας, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιμής και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης στους επισκευαστές, οι κατασκευαστές και οι επισκευαστές εξοπλισμού των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων·

66)   «εξουσιοδοτημένος επισκευαστής»: πάροχος υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων εντός του συστήματος διανομής που έχει συσταθεί από τον προμηθευτή των οχημάτων·

67)   «όχημα τέλους σειράς»: όχημα το οποίο αποτελεί μέρος αποθέματος και το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά ή δεν μπορεί πλέον να διατίθεται στην αγορά, να ταξινομηθεί ή να τεθεί σε κυκλοφορία επειδή άρχισαν να ισχύουν νέες τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί·

68)   «μηχανοκίνητο δίκυκλο» (PTW): κάθε μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων δίκυκλων ποδηλάτων, των δίκυκλων μοτοποδηλάτων και των δίκυκλων μοτοσικλετών·

69)   «μηχανοκίνητο τρίκυκλο»: μηχανοκίνητο τρίτροχο όχημα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης που ισχύουν για τα οχήματα της κατηγορίας L5e·

70)   «τετράκυκλο»: τετράτροχο όχημα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης που ισχύουν για τα οχήματα της κατηγορίας L6e ή L7e·

71)   «αυτοεξισορροπούμενο όχημα»: όχημα που βασίζεται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζεται ένα βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρεί την ισορροπία του, και το οποίο περιλαμβάνει μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς·

72)   «δίδυμοι τροχοί»: δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονα, οι οποίοι θεωρούνται ως ένας τροχός, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι ίση με ή μικρότερη των 460 mm·

73)   «τύπος οχήματος»: ομάδα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών και των εκδόσεων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας που δεν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς τα εξής ουσιώδη στοιχεία:

α)

κατηγορία και υποκατηγορία·

β)

κατασκευαστής·

γ)

σασί, πλαίσιο, βοηθητικός σκελετός, δάπεδο ή δομή, στο οποίο προσαρτώνται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία·

δ)

ονομασία τύπου που δίνεται από τον κατασκευαστή·

74)   «παραλλαγή»: όχημα του ιδίου τύπου εφόσον:

α)

τα βασικά χαρακτηριστικά μορφής αμαξώματος είναι τα ίδια·

β)

τα οχήματα έχουν την ίδια πρόωση και διάταξη πρόωσης είναι τα ίδια·

γ)

εάν ένας κινητήρας καύσης αποτελεί μέρος της πρόωσης, ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα είναι ο ίδιος·

δ)

ο αριθμός και η διάταξη κυλίνδρων είναι τα ίδια·

ε)

ο τύπος κιβωτίου ταχυτήτων είναι ο ίδιος·

στ)

η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της μάζας των έτοιμων προς κυκλοφορία οχημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιμής·

ζ)

η διαφορά της ανώτατης επιτρεπόμενης μάζας μεταξύ της κατώτατης τιμής και της ανώτατης τιμής δεν υπερβαίνει το 20 % της κατώτατης τιμής·

η)

η διαφορά κυβισμού του κινητήρα (σε περίπτωση μονάδας καύσης) μεταξύ της κατώτατης τιμής και της ανώτατης τιμής δεν υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιμής· και

θ)

η διαφορά της ανώτατης και της κατώτατης τιμής της ισχύος του κινητήρα δεν υπερβαίνει το 30 % της κατώτατης τιμής·

75)   «έκδοση μιας παραλλαγής»: όχημα το οποίο αποτελείται από έναν συνδυασμό στοιχείων που εμφανίζονται στο δελτίο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 10·

76)   «κινητήρας εξωτερικής καύσης»: θερμικός κινητήρας στον οποίο ο θάλαμος καύσης και ο θάλαμος διαστολής είναι φυσικά διαχωρισμένοι και στον οποίο ένα εσωτερικό ρευστό λειτουργίας θερμαίνεται μέσω καύσης σε εξωτερική πηγή: η θερμότητα από την εξωτερική καύση προκαλεί τη διαστολή του εσωτερικού ρευστού λειτουργίας, το οποίο διαστέλλεται και επιδρά στον μηχανισμό του κινητήρα, παράγοντας κίνηση και ωφέλιμο έργο·

77)   Ως «σύστημα μετάδοσης της κίνησης»: νοούνται τα μηχανικά μέρη και τα συστήματα ενός οχήματος που παράγουν ενέργεια και τη μεταδίδουν στο οδόστρωμα, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, των συστημάτων διαχείρισης των κινητήρων ή κάθε άλλης μονάδας ελέγχου, των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μείωσης των εκπομπών ρύπων και προστασίας από τους θορύβους, των συστημάτων μετάδοσης και ελέγχου της μετάδοσης, είτε πρόκειται για κινητήριο άξονα ή κινητήριο ιμάντα ή μετάδοση με αλυσίδες, των διαφορικών, της τελικής μετάδοσης και του κινητήριου τροχού (ακτίνα)·

78)   «όχημα ενός καυσίμου»: όχημα που έχει σχεδιαστεί για να κινείται κυρίως με έναν τύπο καυσίμου·

79)   «όχημα αερίου ενός καυσίμου»: όχημα ενός καυσίμου το οποίο κινείται κυρίως με υγραέριο, φυσικό αέριο/βιομεθάνιο ή υδρογόνο αλλά μπορεί επίσης να διαθέτει σύστημα βενζίνης που χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις ανάγκης ή μόνο για την εκκίνηση και όπου η δεξαμενή βενζίνης δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 5 λίτρα καυσίμου·

80)   «E5»: μείγμα καυσίμου που περιέχει 5 % άνυδρη αιθανόλη και 95 % βενζίνη·

81)   «υγραέριο (LPG)»: υγροποιημένο αέριο πετρελαίου αποτελούμενο από προπάνιο και βουτάνιο που υγροποιούνται μέσω αποθήκευσης υπό πίεση·

82)   «φυσικό αέριο (NG)»: φυσικό αέριο με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε μεθάνιο·

83)   «βιομεθάνιο»: ανανεώσιμο φυσικό αέριο το οποίο παράγεται από οργανικές πηγές και αρχικά είναι «βιοαέριο», αλλά στη συνέχεια υποβάλλεται σε διαδικασία καθαρισμού με την ονομασία «μετατροπή βιοαερίου σε βιομεθάνιο», κατά την οποία απομακρύνονται οι ακαθαρσίες στο βιοαέριο, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, οι σιλοξάνες και τα σουλφίδια του υδρογόνου (H2S)·

84)   «όχημα δύο καυσίμων»: όχημα με δύο ξεχωριστά συστήματα αποθήκευσης καυσίμου που μπορεί να λειτουργεί εν μέρει με δύο διαφορετικά καύσιμα και έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ένα μόνο καύσιμο κάθε φορά·

85)   «όχημα αερίου δύο καυσίμων»: όχημα δύο καυσίμων το οποίο μπορεί να κινείται με βενζίνη αλλά και με υγραέριο, φυσικό αέριο/βιομεθάνιο ή υδρογόνο·

86)   «όχημα ευέλικτου καυσίμου»: όχημα με ένα μόνο σύστημα αποθήκευσης καυσίμου το οποίο μπορεί να κινείται με διαφορετικά μείγματα δύο ή περισσότερων καυσίμων·

87)   «E85»: μείγμα καυσίμου που περιέχει 85 % άνυδρη αιθανόλη και 15 % βενζίνη·

88)   «όχημα ευέλικτου καυσίμου αιθανόλης»: όχημα ευέλικτου καυσίμου το οποίο μπορεί να κινείται με βενζίνη ή μείγμα βενζίνης και αιθανόλης, η περιεκτικότητα της οποίας μπορεί να φτάνει το 85 %·

89)   «H2NG»: μείγμα καυσίμου που περιέχει υδρογόνο και φυσικό αέριο·

90)   «όχημα ευέλικτου καυσίμου H2NG»: όχημα ευέλικτου καυσίμου το οποίο μπορεί να κινείται με διαφορετικά μείγματα υδρογόνου και φυσικού αερίου/βιομεθανίου·

91)   «όχημα ευέλικτου καυσίμου βιοντίζελ»: όχημα ευέλικτου καυσίμου το οποίο μπορεί να κινείται με ορυκτό ντίζελ ή μείγμα ορυκτού ντίζελ και βιοντίζελ·

92)   «Β5»: μείγμα καυσίμου που περιέχει έως 5 % βιοντίζελ και 95 % ντίζελ πετρελαίου·

93)   «βιοντίζελ»: καύσιμο ντίζελ με βάση φυτικό έλαιο ή ζωικό λίπος, το οποίο αποτελείται από αλκυλεστέρες μακράς αλυσίδας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο·

94)   «αμιγώς ηλεκτρικό όχημα»: όχημα που λαμβάνει κίνηση από:

α)

σύστημα που αποτελείται από μία ή περισσότερες διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μία ή περισσότερες διατάξεις μεταλλαγής ηλεκτρικής ισχύος και μία ή περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που μετατρέπουν την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια που παρέχεται στους τροχούς για την προώθηση του οχήματος·

β)

βοηθητικό ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης τοποθετημένο σε όχημα που έχει σχεδιαστεί για ποδηλάτηση·

95)   «όχημα κυψέλης καυσίμου υδρογόνου»: όχημα που λαμβάνει κίνηση από κυψέλη καυσίμου η οποία μετατρέπει τη χημική ενέργεια από το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την προώθηση του οχήματος·

96)   «σημείο R» ή «σημείο αναφοράς καθημένου»: προβλεπόμενο από τη μελέτη σημείο που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος για κάθε θέση καθημένου και οριζόμενο ως προς τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς.

Οι αναφορές που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό σε απαιτήσεις, διαδικασίες ή ρυθμίσεις που τίθενται στον παρόντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές σε απαιτήσεις, διαδικασίες ή ρυθμίσεις όπως ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό και στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

Άρθρο 4

Κατηγορίες οχημάτων

1.   Τα οχήματα της κατηγορίας L περιλαμβάνουν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα όπως κατατάσσονται σε κατηγορίες στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων ποδηλάτων, των δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοποδηλάτων, των δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών, των μοτοσικλετών με καλάθι, των ελαφριών και βαριών τετράτροχων μοτοσικλετών (quad) για χρήση εντός δρόμου και των ελαφριών και βαριών τετράτροχων μικροαυτοκινήτων (quadri-mobile).

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες οχημάτων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι:

α)

οχήματα της κατηγορίας L1e (ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα), η οποία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες:

i)

οχήματα L1e-A (μηχανοκίνητα ποδήλατα)·

ii)

οχήματα L1e-B (δίκυκλα μοτοποδήλατα)·

β)

οχήματα της κατηγορίας L2e (τρίκυκλα μοτοποδήλατα), η οποία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες:

i)

οχήματα L2e-P (τρίκυκλα μοτοποδήλατα σχεδιασμένα για μεταφορά επιβατών)·

ii)

οχήματα L2e-U (τρίκυκλα μοτοποδήλατα για επαγγελματική χρήση)·

γ)

οχήματα της κατηγορίας L3e (δίκυκλη μοτοσικλέτα), η οποία χωρίζεται σε υποκατηγορίες με βάση:

i)

την επίδοση της μοτοσικλέτας (25), με περαιτέρω διάκριση στις εξής υποκατηγορίες:

οχήματα L3e-Α1 (μοτοσικλέτες χαμηλής επίδοσης)·

οχήματα L3e-Α2 (μοτοσικλέτες μεσαίας επίδοσης)·

οχήματα L3e-Α3 (μοτοσικλέτες υψηλής επίδοσης)·

ii)

ειδική χρήση:

μοτοσικλέτες enduro L3e-A1E, L3e-A2E ή L3e-A3Ε·

μοτοσικλέτες trial L3e-A1T, L3e-A2T ή L3e-A3Τ·

δ)

οχήματα της κατηγορίας L4e [δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι (side-car)].

ε)

οχήματα της κατηγορίας L5e (μηχανοκίνητα τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i)

οχήματα L5e-A (τρίκυκλα), οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

ii)

οχήματα L5e-B (εμπορικά τρίκυκλα): τρίκυκλα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

στ)

οχήματα της κατηγορίας L6e (ελαφριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i)

οχήματα L6e-A [ελαφριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου]·

ii)

οχήματα L6e-B [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)], τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες:

οχήματα L6e-BU [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση]: οχήματα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

οχήματα L6e-BP [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για μεταφορά επιβατών]: οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

ζ)

οχήματα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i)

οχήματα της κατηγορίας L7e-Α [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

L7e-A1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου,

L7e-A2: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

ii)

οχήματα της κατηγορίας L7e-Β [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

L7e-B1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·

L7e-B2: οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων [side-by-side (SbS)]·

iii)

οχήματα της κατηγορίας L7e-C (βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

οχήματα L7e-C U (βαριά τετράτροχα οχήματα επαγγελματικής χρήσης) επαγγελματικά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

οχήματα L7e-C P (βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήματα) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.

3.   Τα οχήματα της κατηγορίας L που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 χωρίζονται περαιτέρω, ανάλογα με την πρόωση του οχήματος:

α)

προωθούμενα με κινητήρα εσωτερικής καύσης:

ανάφλεξη με συμπίεση (CI),

επιβαλλόμενη ανάφλεξη (PI)·

β)

προωθούμενα με κινητήρα εξωτερικής καύσης, στρόβιλο ή κινητήρα με περιστρεφόμενο έμβολο, όταν, για τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, τα οχήματα που διαθέτουν τέτοια πρόωση θεωρούνται τα ίδια με αυτά που προωθούνται με κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης ΡΙ·

γ)

προωθούμενα με κινητήρα που λειτουργεί με προσυμπιεσμένο αέρα, τα οποία δεν εκπέμπουν υψηλότερα επίπεδα ρύπων και/ή αδρανών αεριών από τα επίπεδα που περιέχονται στον αέρα περιβάλλοντος, όταν, όσον αφορά τις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, την αποθήκευση και τον εφοδιασμό καυσίμων, τα εν λόγω οχήματα θεωρούνται οχήματα που λειτουργούν με αέρια καύσιμα·

δ)

προωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα·

ε)

υβριδικά οχήματα που συνδυάζουν οποιαδήποτε από τις μορφές πρόωσης που περιγράφεται στα στοιχεία α), β), γ) ή δ) της παρούσας παραγράφου ή κάθε πολλαπλός συνδυασμός αυτών των σχηματισμών πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων πολλαπλής καύσης και/ή των ηλεκτρικών κινητήρων.

4.   Όσον αφορά την κατάταξη των οχημάτων της κατηγορίας L στην παράγραφο 2, ένα όχημα το οποίο δεν εμπίπτει σε μια ορισμένη κατηγορία επειδή υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον ενός κριτηρίου από αυτά που καθορίζονται για την εν λόγω κατηγορία εμπίπτει στην επόμενη κατηγορία της οποίας τα κριτήρια πληροί. Αυτό ισχύει για τις ακόλουθες ομάδες κατηγοριών και υποκατηγοριών:

α)

κατηγορία L1e με τις υποκατηγορίες της L1e-A και L1e-B και κατηγορία L3e με τις υποκατηγορίες της L3e-A1, L3e-A2 και L3e-A3·

β)

κατηγορία L2e και κατηγορία L5e με τις υποκατηγορίες της L5e-A και L5e-Β·

γ)

κατηγορία L6e με τις υποκατηγορίες της L6e-A και L6e-B και κατηγορία L7e με τις υποκατηγορίες της L7e-A, L7e-B και L7e-C·

δ)

κάθε άλλη λογική αλληλουχία κατηγοριών και/ή υποκατηγοριών που προτείνει ο κατασκευαστής και εγκρίνει η αρχή έγκρισης τύπου.

5.   Κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια κατάταξης σε κατηγορίες και υποκατηγορίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και στο παράρτημα Ι, ισχύουν πρόσθετες υποκατηγορίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα V, για την εναρμόνιση των διαδικασιών περιβαλλοντικών δοκιμών σε διεθνές επίπεδο, με αναφορά στους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ και τους γενικούς τεχνικούς κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ.

Άρθρο 5

Καθορισμός μάζας σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία

1.   Η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία για ένα όχημα κατηγορίας L καθορίζεται μετρώντας τη μάζα του κενού οχήματος σε κατάσταση ετοιμότητας για κανονική χρήση και περιλαμβάνει τη μάζα:

α)

των υγρών·

β)

του τυποποιημένου εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και

γ)

του «καυσίμου» στις δεξαμενές καυσίμου, οι οποίες θα πρέπει να είναι γεμάτες κατά τουλάχιστον 90 % της χωρητικότητάς τους:

Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου:

i)

εάν ένα όχημα κινείται με «υγρό καύσιμο», αυτό θεωρείται «καύσιμο» ή

ii)

εάν ένα όχημα κινείται με υγρό «μείγμα καυσίμου/ελαίου»:

εάν το καύσιμο κίνησης του οχήματος και το λιπαντικό έλαιο προαναμειγνύονται, τότε αυτό το «προμείγμα» θεωρείται «καύσιμο»,

εάν το καύσιμο κίνησης του οχήματος και το λιπαντικό έλαιο αποθηκεύονται ξεχωριστά, τότε μόνο το «καύσιμο» κίνησης του οχήματος θεωρείται «καύσιμο»· ή

iii)

εάν ένα όχημα κινείται με αέριο καύσιμο, υγροποιημένο αέριο καύσιμο ή συμπιεσμένο αέρα, τότε η μάζα «καυσίμου» στις δεξαμενές αέριου καυσίμου μπορεί να οριστεί σε 0 kg·

δ)

του αμαξώματος, της καμπίνας, των θυρών και

ε)

των υαλοπινάκων, των διατάξεων ζεύξης, των εφεδρικών τροχών, καθώς και τη μάζα των εργαλείων.

2.   Η μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία για ένα όχημα κατηγορίας L δεν περιλαμβάνει τη μάζα:

α)

του οδηγού (75 kg) και του συνεπιβάτη (65 kg)·

β)

των μηχανημάτων ή του εξοπλισμού που είναι τοποθετημένα στον χώρο της εξέδρας φόρτωσης·

γ)

στην περίπτωση υβριδικού ή πλήρως ηλεκτροκίνητου οχήματος, των μπαταριών πρόωσης·

δ)

στην περίπτωση οχήματος μονού, διπλού ή πολλαπλών καυσίμων, του συστήματος αέριου καυσίμου, καθώς και των δεξαμενών αποθήκευσης αέριου καυσίμου και

ε)

στην περίπτωση πρόωσης με προσυμπιεσμένο αέρα, των δεξαμενών αποθήκευσης για την αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή διορίζουν τις εγκρίνουσες αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα έγκρισης και τις αρχές εποπτείας της αγοράς που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκρότηση και τον διορισμό των εν λόγω αρχών.

Η πράξη γνωστοποίησης των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνει την επωνυμία τους, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και τον τομέα αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο και τα στοιχεία των εγκρινουσών αρχών.

2.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία μόνον τέτοιου είδους οχημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων για λόγους που σχετίζονται με πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

4.   Τα κράτη μέλη διοργανώνουν και διενεργούν εποπτεία της αγοράς και ελέγχους των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που εισάγονται στην αγορά σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των εγκρινουσών αρχών

1.   Οι εγκρίνουσες αρχές μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση τύπου να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι εγκρίνουσες αρχές εγκρίνουν μόνον τέτοιου είδους οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Μέτρα εποπτείας της αγοράς

1.   Όσον αφορά οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν, σε επαρκή κλίμακα, τους απαραίτητους ελέγχους εγγράφων, αφού λάβουν καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τυχόν καταγγελίες και λοιπές πληροφορίες.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να θέσουν στη διάθεσή τους εκείνα τα έγγραφα και στοιχεία που κρίνουν ότι είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα πιστοποιητικά αυτά.

2.   Για μέρη και εξαρτήματα εκτός αυτών που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει στο σύνολό του το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές μεριμνούν ούτως ώστε τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες τους που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε κυκλοφορία έχουν κατασκευαστεί και έχουν τύχει έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προστίθενται στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήματος το οποίο διεκπεραιώνει ο κατασκευαστής. Κατασκευαστής που τροποποιεί μηχανικά μέρη ή συστήματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα στάδια, είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συμμόρφωση της παραγωγής των τροποποιημένων μηχανικών μερών και συστημάτων.

3.   Οι κατασκευαστές που τροποποιούν το ημιτελές όχημα κατά τρόπον ώστε να πληροί τα κριτήρια για κατάταξη σε διαφορετική κατηγορία οχήματος, με συνέπεια να αλλάξουν οι νομικές απαιτήσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενο στάδιο έγκρισης, είναι επίσης υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην κατηγορία οχημάτων στην οποία κατατάσσεται πλέον το τροποποιημένο όχημα.

4.   Για την έγκριση των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης διορίζουν έναν μόνον αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής.

5.   Οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης διορίζουν έναν μόνο αντιπρόσωπο, εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο αναφερόμενος στην παράγραφο 4 αντιπρόσωπος είτε ένας ακόμη αντιπρόσωπος.

6.   Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, είτε εμπλέκονται απευθείας σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας είτε όχι.

7.   Οι κατασκευαστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μεριμνούν για την εφαρμογή διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την έγκριση τύπου των σειρών παραγωγής. Λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή στα χαρακτηριστικά και αλλαγές στις απαιτήσεις με τις οποίες δηλώνεται ότι συμμορφώνεται ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο VI.

8.   Επιπλέον των υποχρεωτικών επιγραφών και των σημάτων έγκρισης τύπου που τοποθετούν στα οχήματα, μηχανικά μέρη ή στις χωριστές τεχνικές μονάδες τους σύμφωνα με το άρθρο 39, οι κατασκευαστές δηλώνουν την επωνυμία τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα καθώς και τη διεύθυνση στην Ένωση μέσω της οποίας μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους σχετικά με τα οχήματα, μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες τους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα.

9.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, στο διάστημα για το οποίο ευθύνονται για ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν διακυβεύουν τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά προϊόντα τους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή ενέχουν σοβαρό κίνδυνο

1.   Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχουν διαθέσει στην αγορά ή θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή την κατ’ εξουσιοδότηση και την εκτελεστική πράξη που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση ή την ανάκληση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο κατασκευαστής ενημερώνει άμεσα την εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση δίνοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί.

2.   Όταν το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, η χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, η χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα έχει διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δίνοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί.

3.   Οι κατασκευαστές διατηρούν το αναφερόμενο στο άρθρο 29 παράγραφος 10, πακέτο πληροφοριών και, επιπλέον, ο κατασκευαστής του οχήματος διατηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση στην αγορά οχήματος και για περίοδο πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

4.   Οι κατασκευαστές παρέχουν στην εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της τελευταίας, ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1, μέσω της αρχής έγκρισης τύπου, για να καταδειχθεί η συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Οι κατασκευαστές συνεργάζονται με την εθνική αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του κατασκευαστή όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς

Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την εποπτεία της αγοράς εκτελεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν λόγω εντολή επιτρέπει σε έναν αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

να έχει πρόσβαση στον φάκελο με τις πληροφορίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 38, ώστε να μπορούν να βρίσκονται στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση στην αγορά οχήματος και για περίοδο πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

β)

να παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση παραγωγής οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

γ)

να συνεργάζεται με τις εγκρίνουσες αρχές ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός των, σε σχέση με οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται για την εξάλειψη των σοβαρών κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη, οι χωριστές τεχνικές μονάδες, τα μέρη ή τα εξαρτήματα που εμπίπτουν στην εντολή του.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.   Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά, μόνον συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που είτε έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ είτε πληρούν τις απαιτήσεις για εθνική έγκριση, ή μέρη ή εξαρτήματα που υπόκεινται πλήρως στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

2.   Πριν από τη διάθεση στην αγορά οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει λάβει έγκριση τύπου, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι υπάρχει πακέτο πληροφοριών που συμμορφώνεται με το άρθρο 29 παράγραφος 10 και ότι το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το απαιτούμενο σήμα έγκρισης τύπου και συμμορφώνεται με το άρθρο 9 παράγραφος 8. Σε περίπτωση οχήματος, ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει ότι το όχημα συνοδεύεται από το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

3.   Όταν οι εισαγωγείς θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος χωριστή τεχνική μονάδα, μέρος ή εξάρτημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα ότι δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου του, δεν προβαίνουν στη διάθεση στην αγορά, τη θέση σε κυκλοφορία ή την ταξινόμηση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. Επιπλέον, όταν θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, η χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ενημερώνουν σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Για οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι εισαγωγείς ενημερώνουν επίσης σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση.

4.   Οι εισαγωγείς δηλώνουν την επωνυμία τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας στο όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, τη χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημά τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν στη συσκευασία ή στο έγγραφο που συνοδεύει το σύστημα, το μηχανικό μέρος, τη χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα.

5.   Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες, όπως προβλέπει το άρθρο 55, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους.

6.   Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, για το διάστημα κατά το οποίο ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν διακυβεύουν τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

7.   Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, η χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα, οι εισαγωγείς, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνούν και, εάν απαιτείται, τηρούν αρχείο καταγγελιών και ανακαλούν τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη, χωριστές τεχνικές μονάδες, μέρη ή εξαρτήματα και τηρούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων όσον αφορά προϊόντα τους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή ενέχουν σοβαρό κίνδυνο

1.   Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση ή την ανάκληση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, ανάλογα με την περίπτωση.

2.   Όταν το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, η χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά τον κατασκευαστή και τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία έχουν διαθέσει στην αγορά το όχημα. Ο εισαγωγέας πληροφορεί επίσης τους ανωτέρω για κάθε ενέργειά του και δίνει λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί από τον κατασκευαστή.

3.   Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση στην αγορά του οχήματος και για περίοδο πέντε ετών μετά τη διάθεση στην αγορά συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο θέτουν στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς και μεριμνούν ώστε το αναφερόμενο στο άρθρο 29 παράγραφος 10 πακέτο πληροφοριών να βρίσκεται στη διάθεση αυτών των αρχών, εφόσον το ζητήσουν.

4.   Οι εισαγωγείς παρέχουν στην εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της τελευταίας, όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Οι εισαγωγείς συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, σε σχέση με οποιαδήποτε δράση για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη, οι χωριστές τεχνικές μονάδες, τα μέρη ή τα εξαρτήματα που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.   Όταν διαθέτουν στην αγορά όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, οι διανομείς ενεργούν με την προσήκουσα επιμέλεια σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, οι διανομείς εξακριβώνουν ότι το όχημα, το σύστημα το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει την απαιτούμενη υποχρεωτική επιγραφή ή το σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες ασφάλειας στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα πρόκειται να διατεθεί στην αγορά και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 4 και στο άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 2.

3.   Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, στο διάστημα για το οποίο ευθύνονται για ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς δεν διακυβεύουν τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις των διανομέων όσον αφορά προϊόντα τους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή ενέχουν σοβαρό κίνδυνο

1.   Όταν οι διανομείς θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνουν στη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση.

2.   Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχουν διαθέσει στην αγορά, ταξινομήσει ή έχουν θέσει σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνουν τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα ληφθούν τα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή το άρθρο 13 παράγραφος 1.

3.   Όταν το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος, η χωριστή τεχνική μονάδα, το μέρος ή το εξάρτημα παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα και τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία έχουν διαθέσει τα ανωτέρω στην αγορά. Ο διανομέας πληροφορεί επίσης τους ανωτέρω για τις ενέργειες και δίνει λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί από τον κατασκευαστή.

4.   Οι διανομείς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής, μεριμνούν για την παροχή από τον κατασκευαστή στην εθνική αρχή των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 ή για την παροχή από τον εισαγωγέα στην εθνική αρχή των πληροφοριών που διευκρινίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. Συνεργάζονται δε με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος αυτής, σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη, οι χωριστές τεχνικές μονάδες, τα μέρη ή τα εξαρτήματα που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 16

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους κατασκευαστές βάσει των άρθρων 9 έως 11, στην περίπτωση που διαθέτει στην αγορά, ταξινομεί ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα ή είναι υπεύθυνος για τη θέση σε κυκλοφορία αυτών με την ίδια επωνυμία ή το ίδιο εμπορικό σήμα ή τροποποιεί ένα όχημα, ένα σύστημα, ένα μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα με τρόπο που μπορεί να επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

Άρθρο 17

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

Οι οικονομικοί φορείς γνωστοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, τα εξής στις εγκρίνουσες αρχές και στις αρχές εποπτείας της αγοράς και για περίοδο 10 ετών για οχήματα και για περίοδο πέντε ετών για συστήματα, μηχανικά μέρη, χωριστές τεχνικές μονάδες, μέρη ή εξαρτήματα:

α)

κάθε οικονομικό φορέα που τους έχει προμηθεύσει όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος, χωριστή τεχνική μονάδα, μέρος ή εξάρτημα·

β)

κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος, χωριστή τεχνική μονάδα, μέρος ή εξάρτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 18

Γενικές απαιτήσεις ουσιαστικού δικαίου

1.   Τα οχήματα της κατηγορίας L και τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ έως VIII και ισχύουν για τις σχετικές (υπο-)κατηγορίες οχημάτων.

2.   Τα οχήματα κατηγορίας L ή τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες τους, των οποίων η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ρυθμίζεται από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σχετικά με την κατασκευή οχημάτων και στην εκτελεστική πράξη που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεν υπόκεινται στην οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (26).

3.   Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων έγκρισης τύπου οχημάτων κατηγορίας L που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμών, όπως συνοψίζονται στο παράρτημα II (A), (B) και (Γ), διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 19

Απαγόρευση διατάξεων αναστολής

Απαγορεύεται η χρήση των διατάξεων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των διαγνωστικών συστημάτων του οχήματος, προστασίας από τους θορύβους ή μείωσης των εκπομπών ρύπων. Ένα σχεδιαστικό στοιχείο δεν θεωρείται διάταξη αναστολής εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ανάγκη για τη διάταξη δικαιολογείται για λόγους προστασίας του κινητήρα από βλάβη ή ατύχημα και για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του οχήματος·

β)

η διάταξη δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα·

γ)

οι όροι λειτουργίας περιλαμβάνονται ως επί το πλείστον στις διαδικασίες δοκιμής για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 20

Μέτρα για κατασκευαστές που αφορούν τις τροποποιήσεις του συστήματος μετάδοσης της κίνησης στα οχήματα

1.   Οι κατασκευαστές οχημάτων εξοπλίζουν τα οχήματα της κατηγορίας L, εξαιρουμένων των υποκατηγοριών L3e-A3 και L4e-A3, με κατάλληλα στοιχεία για την πρόληψη των παρεμβάσεων παραποίησης του συστήματος μετάδοσης του οχήματος, μέσω μιας σειράς τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών με σκοπό:

α)

την πρόληψη των τροποποιήσεων που ενδέχεται να διακυβεύσουν την ασφάλεια, ιδίως με την αύξηση της επίδοσης του οχήματος με την παραποίηση του συστήματος μετάδοσης της κίνησης με σκοπό την αύξηση της μέγιστης ροπής και/ή ισχύος και/ή της μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας του οχήματος όπως έχουν οριστεί καταλλήλως κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου από τον κατασκευαστή του οχήματος, και/ή

β)

την πρόληψη ζημιών στο περιβάλλον.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου 4. Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

3.   Μετά την τροποποίηση του συστήματος μετάδοσης της κίνησης, το όχημα συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις της αρχικής κατηγορίας και υποκατηγορίας του οχήματος ή, εφόσον ισχύει, της νέας κατηγορίας και υποκατηγορίας του οχήματος, οι οποίες ίσχυαν κατά τη διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία του αρχικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τροποποιήσεων των απαιτήσεων.

Όταν ο κατασκευαστής του οχήματος σχεδιάζει το σύστημα μετάδοσης κίνησης ενός τύπου οχήματος με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η τροποποίησή του με αποτέλεσμα να μη συμμορφώνεται πλέον με τον εγκεκριμένο τύπο, αλλά να αντιστοιχεί σε πρόσθετη παραλλαγή ή έκδοση, ο κατασκευαστής του οχήματος θα συμπεριλαμβάνει στην αίτηση τις σχετικές πληροφορίες για κάθε παραλλαγή ή έκδοση που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο, και κάθε παραλλαγή ή έκδοση θα λαμβάνει ρητή έγκριση τύπου. Εάν το τροποποιημένο όχημα εμπίπτει σε νέα κατηγορία ή υποκατηγορία, θα υποβάλλεται αίτηση για νέα έγκριση τύπου.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για την αποφυγή τροποποιήσεων ή προσαρμογών με δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργική ασφάλεια ή την περιβαλλοντική επίδοση του οχήματος, ο κατασκευαστής φροντίζει μέσω της χρήσης βέλτιστων μηχανολογικών πρακτικών να παρεμποδίζει την τεχνική εφικτότητα τέτοιων τροποποιήσεων ή προσαρμογών, εκτός αν οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές αυτές δηλώνονται ρητά και περιλαμβάνονται στον φάκελο πληροφοριών, και κατά συνέπεια καλύπτονται από την έγκριση τύπου.

Άρθρο 21

Γενικές απαιτήσεις για τα διαγνωστικά συστήματα του οχήματος

1.   Τα οχήματα της κατηγορίας L θα διαθέτουν σύστημα OBD το οποίο θα συμμορφώνεται με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δοκιμών, όπως ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 και σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα IV.

2.   Από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο σημείο 1.8.1 του παραρτήματος IV, και στο εξής, οι (υπο-)κατηγορίες οχημάτων L3e, L4e, L5e-A, L6e-A και L7e-A θα διαθέτουν σύστημα OBD σταδίου I το οποίο εντοπίζει βλάβες στα ηλεκτρικά κυκλώματα και τις ηλεκτρονικές μονάδες του συστήματος ελέγχου εκπομπών και αναφέρει τις βλάβες εκείνες που προκαλούν υπέρβαση των ανώτατων ορίων εκπομπών, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI (Β1).

3.   Από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο σημείο 1.8.2 του παραρτήματος IV, και στο εξής, οι (υπο-)κατηγορίες οχημάτων L3e έως L7e θα διαθέτουν σύστημα OBD σταδίου I το οποίο εντοπίζει βλάβες στα ηλεκτρικά κυκλώματα και τις ηλεκτρονικές μονάδες του συστήματος ελέγχου εκπομπών και ενεργοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων εκπομπών, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI (Β2). Τα συστήματα OBD σταδίου I για αυτές τις (υπο-)κατηγορίες θα αναφέρουν επίσης την ενεργοποίηση τρόπων λειτουργίας που προκαλούν σημαντική μείωση της ροπής του κινητήρα.

4.   Από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο σημείο 1.8.3 του παραρτήματος IV, και στο εξής, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 5, οι (υπο-)κατηγορίες οχημάτων L3e, L5e-A, L6e-A και L7e-A θα διαθέτουν επιπλέον σύστημα OBD σταδίου II το οποίο εντοπίζει και αναφέρει βλάβες και τυχόν μείωση της απόδοσης του συστήματος ελέγχου εκπομπών η οποία προκαλεί υπέρβαση των ανώτατων ορίων εκπομπών, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI (Β2).

5.   Για την εναρμόνιση του συστήματος OBD σχετικά με την αναφορά βλαβών στα συστήματα λειτουργικής ασφάλειας ή τον έλεγχο εκπομπών, καθώς και για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και αποδοτικής επισκευής των οχημάτων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 75, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τα διαγνωστικά συστήματα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών απαιτήσεων για τα OBD και των διαδικασιών δοκιμής για τα αντικείμενα που παρατίθενται στις παραγράφους 1 έως 4 και αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ (Γ) 11, καθώς και του τύπου δοκιμής VIII που αναφέρεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις για τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων

1.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

2.   Ο κατασκευαστής μεριμνά ώστε η λειτουργική ασφάλεια του οχήματος να διατηρείται κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού κύκλου ζωής του οχήματος, εάν αυτό χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες και συντηρείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής παρέχει δήλωση στον φάκελο πληροφοριών με την οποία διαβεβαιώνει ότι η αντοχή των συστημάτων, μερών και εξαρτημάτων ζωτικής σημασίας για τη λειτουργική ασφάλεια εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλων δοκιμών και ορθών μηχανολογικών πρακτικών.

3.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και οι χωριστές τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και VIII καθώς και με απαιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες δοκιμής και τις επιδόσεις, οι οποίες καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

4.   Τα μηχανικά μέρη οχημάτων, των οποίων οι κίνδυνοι ηλεκτρικής φύσης καλύπτονται από τις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (27).

5.   Για να διασφαλιστεί η επίτευξη υψηλού επιπέδου λειτουργικής ασφάλειας, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ (Β) όσον αφορά τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων, βασιζόμενη, κατά περίπτωση, στις ενισχυμένες απαιτήσεις για τη λειτουργική ασφάλεια που ορίζονται στο παράρτημα VIII. Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

6.   Η Επιτροπή εγκρίνει σε δεύτερη φάση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 75, για την εναρμόνιση των απαιτήσεων για τον φυσιολογικό κύκλο ζωής και των δοκιμών για τη διασφάλιση της κατασκευαστικής ακεραιότητας των οχημάτων, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ (Β) 17.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό την κατάρτιση προτύπου για τη δήλωση του κατασκευαστή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης

1.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήματα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και συναρμολογηθεί για να ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου πληρούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης, όπως καθορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ, V και VI, κατά τη διάρκειας ζωής ανά διανυθείσα απόσταση, όπως καθορίζεται στο παράρτημα VII.

2.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται με τις διαδικασίες δοκιμών και τις απαιτήσεις δοκιμών, όπως καθορίζονται στο παράρτημα V εντός των ημερομηνιών εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού, οι οποίες πρόκειται να καθοριστούν σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.

3.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τον έλεγχο της αντοχής. Με επιλογή του κατασκευαστή χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες διαδικασίες δοκιμών αντοχής για να αποδειχθεί στην αρχή έγκρισης ότι είναι βιώσιμη η περιβαλλοντική επίδοση του οχήματος που έχει λάβει έγκριση τύπου:

α)

πραγματική δοκιμή αντοχής με πλήρη συσσώρευση χιλιομέτρων:

Τα οχήματα δοκιμής συσσωρεύουν την πλήρη χιλιομετρική απόσταση που ορίζεται στο παράρτημα VII (Α) και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον τύπο δοκιμής V, όπως καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου. Οι τιμές αποτελέσματος της δοκιμής εκπομπών καθ’ όλο το διάστημα μέχρι και την επίτευξη της πλήρους χιλιομετρικής απόστασης που ορίζεται στο παράρτημα VII (Α) πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα περιβαλλοντικά όρια που ορίζονται στο παράρτημα VI (Α).

β)

πραγματική δοκιμή αντοχής με μερική συσσώρευση χιλιομέτρων:

Τα οχήματα δοκιμής συσσωρεύουν τουλάχιστον 50 % της πλήρους χιλιομετρικής απόστασης που ορίζεται στο παράρτημα VII (Α) και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον τύπο δοκιμής V, όπως καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου. Όπως προσδιορίζεται στην εν λόγω πράξη, οι τιμές αποτελέσματος της δοκιμής υπολογίζονται με παρεκβολή για την πλήρη απόσταση που ορίζεται στο παράρτημα VII (Α). Τόσο οι τιμές αποτελέσματος της δοκιμής όσο και οι τιμές αποτελέσματος που προκύπτουν με παρεκβολή θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα περιβαλλοντικά όρια που ορίζονται στο παράρτημα VI (Α).

γ)

μαθηματική διαδικασία υπολογισμού αντοχής:

Για κάθε συστατικό στοιχείο των εκπομπών, το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή επιδείνωσης που παρατίθεται στο παράρτημα VII (Β) και της τιμής αποτελέσματος περιβαλλοντικής δοκιμής για όχημα που έχει συσσωρεύσει περισσότερα από 100 km από την πρώτη εκκίνηση μετά το τέλος της γραμμής παραγωγής πρέπει να είναι χαμηλότερο από το περιβαλλοντικό όριο που ορίζεται στο παράρτημα VI (Α).

4.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή διενεργεί σφαιρική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη αξιολογεί την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το ποσοστό των ρύπων που προέρχονται από οχήματα της κατηγορίας L και καλύπτει τις απαιτήσεις των τύπων δοκιμών I, IV, V και VIII που παρατίθενται στο παράρτημα V.

Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, τα πορίσματα επιστημονικών ερευνών, την προτυποποίηση και την αποδοτικότητα από άποψη κόστους με σκοπό την κατάρτιση οριστικών μέτρων πολιτικής με την επιβεβαίωση και τον τελικό καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Euro 5 που καθορίζονται στο παράρτημα IV και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Euro 5 που καθορίζονται στο παράρτημα V, στο παράρτημα VI (Α2), (Β2) και (Γ2) και στο παράρτημα VII όσον αφορά την αντοχή του οχήματος με βάση τη διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση και τους συντελεστές επιδείνωσης για το Euro 5.

5.   Με βάση τα πορίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα παρακάτω:

α)

τις ημερομηνίες επιβολής του επιπέδου Euro 5 που αναφέρονται στο παράρτημα IV·

β)

τα όρια εκπομπών Euro 5 που αναφέρονται στο παράρτημα VI (Α2) και τα κατώτατα όρια OBD στο παράρτημα VI (Β2)·

γ)

εάν πρέπει όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων στις (υπο-)κατηγορίες L3e, L5e, L6e-A και L7e-A να εξοπλιστούν επιπλέον του OBD σταδίου I και με OBD σταδίου II στο επίπεδο Euro 5·

δ)

την αντοχή του οχήματος ανάλογα με τη διανυθείσα απόσταση (σε χλμ.) για το επίπεδο Euro 5 όπως αναφέρεται στο παράρτημα VII (A) και τους συντελεστές επιδείνωσης για το επίπεδο Euro 5 όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII (B).

Η Επιτροπή υποβάλλει τυχόν κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις βάσει της εν λόγω έκθεσης.

6.   Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 75 η οποία ορίζει ποιες από τις (υπο-)κατηγορίες L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B και L7e-C για το επίπεδο Euro 5 πρέπει να υπόκεινται σε δοκιμές SHED ή δοκιμές διαπερατότητας της δεξαμενής καυσίμου και του σωλήνα καυσίμου, με τα όρια δοκιμών που παρατίθενται στο παράρτημα VI (Γ2).

7.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα οχήματα κατηγορίας L που έχουν λάβει έγκριση τύπου συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις δοκιμών όσον αφορά την περιβαλλοντική επίδοση για την έγκριση και τυχόν επεκτάσεις, όπως καθορίζονται στο παράρτημα V (A).

8.   Όσον αφορά τον τύπο δοκιμής I, το σχετικό όριο εκπομπών για τις μοτοσικλέτες L3e-AxE (Enduro, x = 1, 2 ή 3) και L3e-AxT (Trial, x = 1, 2 ή 3) θα είναι το άθροισμα των τιμών L2 (THC) και L3 (NOx) του παραρτήματος VI (A). Οι τιμές αποτελέσματος της δοκιμής εκπομπών (NOx + THC) πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες με αυτήν την τιμή ορίου (L2 + L3).

9.   Τα οχήματα της κατηγορίας L4e τηρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V για τα οχήματα της κατηγορίας L3e και για τους τύπους δοκιμών I, IV, VII και VIII του παραρτήματος V, υποβάλλεται σε δοκιμή, κατά περίπτωση, είτε το πλήρες συγκρότημα του βασικού μηχανοκίνητου οχήματος με τοποθετημένο το καλάθι (side car) είτε χωρίς να τοποθετηθεί σε αυτό το καλάθι.

10.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι όλες οι διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση λαμβάνουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

11.   Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 10 εφαρμόζονται στα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

12.   Για να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δοκιμών.

Άρθρο 24

Επιπλέον περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική αυτονομία

1.   Οι εκπομπές CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή στον εφαρμοστέο κύκλο εργαστηριακών δοκιμών για τις εκπομπές και υποβάλλεται σχετική αναφορά από τον κατασκευαστή στην εγκρίνουσα αρχή. Η κατανάλωση καυσίμου και/ή η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτρική αυτονομία είτε υπολογίζονται με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δοκιμών εκπομπών στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου είτε μετρώνται παρουσία της τεχνικής υπηρεσίας και διαβιβάζονται στην εγκρίνουσα αρχή.

2.   Το αποτέλεσμα της μέτρησης CO2 και η υπολογιζόμενη ή μετρώμενη κατανάλωση καυσίμου, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρική αυτονομία περιλαμβάνονται στον φάκελο πληροφοριών, όπως ορίζεται στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4, και οι σχετικές πληροφορίες αναγράφονται επίσης στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Πέραν της αναγραφής στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2, την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική αυτονομία, παρέχονται στον αγοραστή του οχήματος κατά τη στιγμή της αγοράς νέου οχήματος με τη μορφή που θεωρούν κατάλληλη.

3.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις δοκιμές τύπου VII σχετικά με τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και τον υπολογισμό και τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της ηλεκτρικής αυτονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 25

Διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ

1.   Ο κατασκευαστής, όταν υποβάλλει αίτηση έγκρισης τύπου για πλήρες όχημα, μπορεί να επιλέγει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

α)

έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια·

β)

έγκριση τύπου σε ένα στάδιο·

γ)

μεικτή έγκριση τύπου.

Επιπλέον, ο κατασκευαστής οχημάτων από τις κατηγορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 5 μπορεί να επιλέγει την έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια.

Για την έγκριση τύπου συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, εφαρμόζεται μόνον η διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο.

2.   Η έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες του οχήματος, και η οποία, στο τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση τύπου ολόκληρου του οχήματος.

3.   Η έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνίσταται στην έγκριση ενός οχήματος ως συνόλου με μία μόνο πράξη.

4.   Η μεικτή έγκριση τύπου είναι μια διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια, για την οποία πραγματοποιούνται μία ή περισσότερες εγκρίσεις συστημάτων κατά το τελικό στάδιο έγκρισης για το σύνολο του οχήματος, χωρίς να απαιτείται να εκδοθούν πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ για τα συστήματα αυτά.

5.   Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια είναι η διαδικασία με την οποία μία ή περισσότερες εγκρίνουσες αρχές πιστοποιούν ότι, ανάλογα με τη φάση ολοκλήρωσης, ένας ημιτελής ή ολοκληρωμένος τύπος οχήματος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια χορηγείται για τύπο ημιτελούς ή ολοκληρωμένου οχήματος το οποίο συμμορφώνεται με τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27 και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των σχετικών πράξεων του παραρτήματος ΙΙ, ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του οχήματος.

6.   Η έγκριση τύπου για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον αφότου η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει ότι το όχημα για το οποίο έγινε η έγκριση τύπου στο τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική στιγμή όλες τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις. Τούτο περιλαμβάνει τον έλεγχο εγγράφων όλων των απαιτήσεων που καλύπτονται από έγκριση τύπου που χορηγήθηκε για ημιτελές όχημα κατά τη διάρκεια διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα και αν χορηγήθηκε αυτή για διαφορετική (υπο-)κατηγορία οχήματος.

Η έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται μόνον στα οχήματα των υποκατηγοριών L2e -U, L4e, L5e-B, L6e-BU και L7e-CU.

7.   Η επιλογή της διαδικασίας έγκρισης δεν θίγει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ουσιαστικού δικαίου με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται ο εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά τη στιγμή της έκδοσης της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

8.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης τύπου. Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 26

Αίτηση για έγκριση τύπου

1.   Ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτηση για έγκριση τύπου στην εγκρίνουσα αρχή.

2.   Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνον κράτος μέλος.

3.   Για κάθε τύπο προς έγκριση υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

Άρθρο 27

Φάκελος πληροφοριών

1.   Ο αιτών παρέχει έναν φάκελο πληροφοριών στην εγκρίνουσα αρχή.

2.   Ο φάκελος πληροφοριών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α)

δελτίο πληροφοριών·

β)

όλα τα στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες·

γ)

για οχήματα, την ένδειξη της διαδικασίας που επιλέγεται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1·

δ)

τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την αρχή έγκρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης.

3.   Ο φάκελος πληροφοριών μπορεί να παρέχεται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή που γίνεται αποδεκτό από την τεχνική υπηρεσία και την εγκρίνουσα αρχή.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει πρότυπα για το δελτίο πληροφοριών και για τον φάκελο πληροφοριών μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 28

Ειδικές απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την αίτηση για έγκριση τύπου στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών

1.   Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 27 και από το πλήρες σύνολο των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα πράξη που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

Στην περίπτωση έγκρισης τύπου συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, η εγκρίνουσα αρχή έχει πρόσβαση στον σχετικό φάκελο πληροφοριών μέχρις ότου εκδοθεί ή απορριφθεί ή έγκριση.

2.   Η αίτηση για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27 που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται κατά τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με αυτές τις εφαρμοστέες πράξεις.

3.   Στην περίπτωση μεικτής διαδικασίας έγκρισης τύπου, ο φάκελος πληροφοριών συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου σύμφωνα με καθεμία από τις εφαρμοστέες χωριστές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και περιλαμβάνει, στον βαθμό που δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, σε σχέση με τις εν λόγω εφαρμοστέες πράξεις.

4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, για την έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ τα οποία αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος·

β)

στο δεύτερο και στα επόμενα στάδια, εκείνα τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ τα οποία αφορούν το τρέχον στάδιο κατασκευής, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ για το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή στο όχημα.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούμενες δοκιμές ή για να διευκολυνθεί η διενέργεια των δοκιμών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 29

Γενικές διατάξεις

1.   Οι εγκρίνουσες αρχές χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ μόνον αφού βεβαιωθούν ότι έχει γίνει συμμόρφωση των διακανονισμών παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 33 και ότι ο τύπος του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

2.   Οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

3.   Εάν μια εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται προς τις απαιτούμενες διατάξεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ. Στην περίπτωση αυτήν, η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει αμέσως στις άλλες εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μερών και στην Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά της.

4.   Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ αριθμούνται σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

5.   Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει, εντός ενός μήνα από την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος, στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκρίνει, κάνοντας χρήση κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών. Το αντίγραφο μπορεί επίσης να έχει τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

6.   Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης οχήματος, αιτιολογώντας την απόφασή της.

7.   Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει ανά τρίμηνο στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων τις οποίες έχει χορηγήσει, τροποποιήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει κατά την προηγούμενη περίοδο.

8.   Εφόσον ζητηθεί από εγκρίνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει εντός ενός μήνα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που ζητήθηκε, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών. Το αντίγραφο μπορεί επίσης να έχει τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

9.   Αν το ζητήσει η Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή διαβιβάζει σε αυτήν τις πληροφορίες που περιγράφονται στις παραγράφους 5 ως 8.

10.   Η εγκρίνουσα αρχή καταρτίζει πακέτο πληροφοριών αποτελούμενο από τον φάκελο πληροφοριών μαζί με την έκθεση δοκιμών καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η εγκρίνουσα αρχή έχει προσθέσει στον φάκελο πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της. Το πακέτο πληροφοριών περιέχει ευρετήριο περιεχομένων, με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση ώστε όλες οι σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς· το έγγραφο αυτό έχει τέτοια μορφή ώστε να παρουσιάζεται μια καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης. Η εγκρίνουσα αρχή διατηρεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο πληροφοριών διαθέσιμες για περίοδο 10 ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος της σχετικής έγκρισης.

Άρθρο 30

Ειδικές διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ

1.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ περιέχει, ως συνημμένα, τα εξής:

α)

το πακέτο πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 10·

β)

τα αποτελέσματα των δοκιμών·

γ)

το ονοματεπώνυμο(-α) και το δείγμα(-τα) της υπογραφής του (των) προσώπου(-ων) που είναι εξουσιοδοτημένο(-α) να υπογράφει(-ουν) πιστοποιητικά συμμόρφωσης και δήλωση της θέσης του (τους) στην εταιρεία·

δ)

σε περίπτωση έγκρισης τύπου ΕΕ πλήρους οχήματος, συμπληρωμένο υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

2.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ εκδίδεται με βάση το πρότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

3.   Για κάθε τύπο οχήματος, η εγκρίνουσα αρχή:

α)

συμπληρώνει όλα τα σχετικά μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του επισυναπτόμενου δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών·

β)

συντάσσει το ευρετήριο περιεχομένων του πακέτου πληροφοριών·

γ)

χορηγεί στον αιτούντα, αμελλητί, το συμπληρωμένο πιστοποιητικό μαζί με τα συνημμένα έγγραφά του.

Η Επιτροπή καθορίζει το πρότυπο του δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών που αναφέρεται στο στοιχείο α) μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

4.   Όταν σε έγκριση τύπου ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40, έχουν επιβληθεί περιορισμοί όσον αφορά την ισχύ της ή έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μνημονεύει τους εν λόγω περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

5.   Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη μεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου, η εγκρίνουσα αρχή συμπληρώνει το πακέτο πληροφοριών με τις παραπομπές στις εκθέσεις δοκιμών που ορίζονται από τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ.

6.   Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, η εγκρίνουσα αρχή καθορίζει τον κατάλογο των εφαρμοστέων απαιτήσεων ή πράξεων και προσαρτά τον εν λόγω κατάλογο στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ. Η Επιτροπή καθορίζει το πρότυπο για τον εν λόγω κατάλογο με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 31

Ειδικές διατάξεις για τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες

1.   Η έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται σε σχέση με ένα σύστημα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το οποίο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Η έγκριση τύπου ΕΕ για μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα χορηγείται σε σχέση με ένα μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που συμμορφώνεται με τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο πληροφοριών και το όποιο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Όταν τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για επισκευή, προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, καλύπτονται επίσης από έγκριση τύπου συστήματος για ένα όχημα, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με τις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

4.   Όταν μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ή παρουσιάζει ειδικό χαρακτηριστικό μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέρη του οχήματος, και για τον λόγο αυτόν η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις μπορεί να επαληθευθεί μόνον όταν το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα λειτουργεί σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα άλλα μέρη του οχήματος, το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης τύπου ΕΕ του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας πρέπει να περιορίζεται αναλόγως.

Στις περιπτώσεις αυτές, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μνημονεύει τους τυχόν περιορισμούς για τη χρήση του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του.

Όταν ένα τέτοιο μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εγκαθίσταται από τον κατασκευαστή του οχήματος, η συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους περιορισμούς χρήσης ή προϋποθέσεις εγκατάστασης επαληθεύεται κατά την έγκριση του οχήματος.

Άρθρο 32

Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ

1.   Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού και των πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ αποδεικνύεται με κατάλληλες δοκιμές που διενεργούν οι οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες.

Οι διαδικασίες δοκιμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και ο ειδικός εξοπλισμός και τα εργαλεία που προβλέπονται για τη διενέργεια των εν λόγω δοκιμών καθορίζονται στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Η μορφή της έκθεσης δοκιμής συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις όπως ορίζονται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

2.   Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκρίνουσας αρχής τον αριθμό οχημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτείται δυνάμει των σχετικών πράξεων του παραρτήματος ΙΙ για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

3.   Οι απαιτούμενες δοκιμές διενεργούνται σε οχήματα, μηχανικά μέρη και χωριστές τεχνικές μονάδες που είναι αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση τύπου.

Ωστόσο, με τη συμφωνία της εγκρίνουσας αρχής, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που, μολονότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου, συνδυάζει ορισμένα από τα πλέον δυσμενή χαρακτηριστικά σε σχέση με το απαιτούμενο επίπεδο επιδόσεων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής.

4.   Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής ως εναλλακτικές διαδικασίες των διαδικασιών δοκιμής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της εγκρίνουσας αρχής, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κατασκευαστή, όσον αφορά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

5.   Οι μέθοδοι εικονικών δοκιμών πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

6.   Για να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα των εικονικών δοκιμών είναι τόσο αξιόπιστα όσο και αυτά που λαμβάνονται με φυσικές δοκιμές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι εικονικές δοκιμές και τις συνθήκες υπό τις οποίες διενεργούνται οι εικονικές δοκιμές. Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή βασίζεται, κατά περίπτωση, στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παράρτημα XVI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Άρθρο 33

Διακανονισμοί για τη συμμόρφωση της παραγωγής

1.   Η εγκρίνουσα αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να επαληθεύει, αν είναι απαραίτητο σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές άλλων κρατών μελών, την ύπαρξη κατάλληλων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

2.   Η εγκρίνουσα αρχή που χορηγεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδονται από τον κατασκευαστή συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 38. Προς τον σκοπό αυτό, η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύει ότι ικανός αριθμός δειγμάτων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 38 και ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί σε επαρκείς ρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι αληθή.

3.   Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα σε σχέση με την έγκριση αυτή για να επαληθεύει, εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εξακολουθούν να είναι κατάλληλες, ώστε τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες να εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να εξακολουθούν να συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 38.

4.   Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, ένα σύστημα, ένα μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ μπορεί να διενεργεί οποιονδήποτε έλεγχο ή δοκιμή που απαιτείται για την έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

5.   Όταν μια εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΕ τύπου διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, αποκλίνουν σημαντικά από τις ρυθμίσεις και τα συμφωνηθέντα προγράμματα ελέγχου ή δεν εφαρμόζονται πλέον ή δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες, μολονότι συνεχίζεται η παραγωγή, η εν λόγω εγκρίνουσα αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι τηρείται ορθώς η συμμόρφωση της διαδικασίας παραγωγής ή ανακαλεί την έγκριση τύπου.

6.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής. Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 34

Γενικές διατάξεις

1.   Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών.

Η εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει ποιες από τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 35 θα ακολουθηθούν.

Εάν απαιτείται, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει, σε συμφωνία με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης τύπου ΕΕ.

2.   Η αίτηση τροποποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ υποβάλλεται αποκλειστικά στην εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την αρχική έγκριση τύπου ΕΕ.

3.   Εάν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι, για να γίνει τροποποίηση, πρέπει να επαναληφθούν επιθεωρήσεις ή οι δοκιμές, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 35 εφαρμόζονται μόνον εάν, βάσει των εν λόγω επιθεωρήσεων ή δοκιμών, η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ.

Άρθρο 35

Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΕ

1.   Εάν τα στοιχεία που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί, χωρίς να απαιτείται επανάληψη των επιθεωρήσεων ή των δοκιμών, η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «αναθεώρηση».

Στις περιπτώσεις αυτές, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει, εφόσον απαιτείται, τις αναθεωρημένες σελίδες του πακέτου πληροφοριών σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης και την ημερομηνία επανέκδοσης. Η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των μεταβολών, θεωρείται ότι πληροί αυτήν την απαίτηση.

2.   Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «επέκταση» όταν οι λεπτομέρειες που περιέχονται στο πακέτο πληροφοριών έχουν μεταβληθεί και συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:

α)

απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή δοκιμές·

β)

έχει μεταβληθεί οποιαδήποτε πληροφορία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, πλην των συνημμένων εγγράφων του·

γ)

αρχίζουν να ισχύουν νέες απαιτήσεις δυνάμει οποιασδήποτε από τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ που εφαρμόζονται στον εγκεκριμένο τύπο οχήματος ή στο εγκεκριμένο σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Στις περιπτώσεις επέκτασης, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης σύμφωνα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί. Αυτό το πιστοποιητικό έγκρισης μνημονεύει σαφώς τον λόγο της επέκτασης και την ημερομηνία επανέκδοσης.

3.   Όποτε εκδίδονται τροποποιημένες σελίδες ή ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση του πακέτου πληροφοριών, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης, ώστε να εμφαίνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενημερωμένης έκδοσης.

4.   Δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης τύπου ενός οχήματος εάν οι νέες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) δεν αφορούν, από τεχνική άποψη, τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος ή αφορούν κατηγορίες οχημάτων άλλες από την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Άρθρο 36

Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων

1.   Σε περίπτωση επέκτασης, επικαιροποιούνται όλα τα σχετικά τμήματα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, των συνημμένων εγγράφων του και του ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών. Το επικαιροποιημένο πιστοποιητικό και τα συνημμένα έγγραφά του αποστέλλονται στον αιτούντα αμελλητί.

2.   Σε περίπτωση αναθεώρησης, τα αναθεωρημένα έγγραφα ή η ενιαία και προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα έκδοση, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου ευρετηρίου του πακέτου πληροφοριών, αποστέλλονται από την εγκρίνουσα αρχή στον αιτούντα αμελλητί.

3.   Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί κάθε τροποποίηση των εγκρίσεων τύπου ΕΕ στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 29.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 37

Λήξη ισχύος

1.   Η έγκριση τύπου ΕΕ εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος.

2.   Η έγκριση τύπου οχήματος ΕΕ καθίσταται άκυρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

νέες απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος καθίστανται υποχρεωτικές για τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, και δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστεί αντίστοιχα στα πρόσφατα δεδομένα η έγκριση τύπου·

β)

όταν διακόπτεται οριστικά και εθελοντικά η παραγωγή του εγκεκριμένου οχήματος·

γ)

η ισχύς της έγκρισης τύπου λήγει δυνάμει περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 6·

δ)

η έγκριση έχει ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 5, το άρθρο 49 παράγραφος 1 ή το άρθρο 52 παράγραφος 4.

3.   Όταν παύει να ισχύει μόνο μία παραλλαγή τύπου ή μόνο μία έκδοση παραλλαγής, η έγκριση ΕΕ τύπου οχήματος του συγκεκριμένου οχήματος παύει να ισχύει μόνο στον βαθμό που αφορά τη συγκεκριμένη παραλλαγή ή έκδοση.

4.   Όταν διακόπτεται οριστικά η παραγωγή συγκεκριμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής ενημερώνει σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΕ τύπου οχήματος του συγκεκριμένου οχήματος.

Η εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ για το όχημα, μέσα σε έναν μήνα αφού λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ενημερώνει τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά.

5.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν επίκειται η λήξη ισχύος μιας έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος, ο κατασκευαστής ενημερώνει την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ.

Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ κοινοποιεί, αμελλητί, όλες τις σχετικές πληροφορίες στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή, κατά περίπτωση, του άρθρου 44.

Στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο σημειώνονται, ιδίως, η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός ταυτοποίησης του τελευταίου παραχθέντος οχήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 38

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

1.   Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος της έγκρισης τύπου οχήματος, παραδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως έντυπο έγγραφο μαζί με κάθε πλήρες, ημιτελές ή ολοκληρωμένο όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται δωρεάν στον αγοραστή μαζί με το όχημα. Η χορήγησή του δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από ρητό αίτημα ή υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών στον κατασκευαστή.

Κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο κατασκευαστής του οχήματος παρέχει, για περίοδο 10 ετών μετά την ημερομηνία παραγωγής του οχήματος, αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, έναντι πληρωμής που δεν υπερβαίνει το κόστος έκδοσης αυτού. Κάθε αντίγραφο φέρει εμφανώς στην όψη του την ένδειξη «αντίγραφο».

2.   Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί το πρότυπο πιστοποιητικού συμμόρφωσης που εγκρίνει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του. Προς τον σκοπό αυτόν, η εκτελεστική πράξη προβλέπει την προστασία του χαρτιού που χρησιμοποιείται στο πιστοποιητικό μέσω διαφόρων χαρακτηριστικών ασφάλειας κατά την εκτύπωση. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

3.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει τη μετάφραση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του.

4.   Τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να ανήκουν στον οργανισμό του κατασκευαστή και να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από τη διοίκηση να φέρουν πλήρως τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ή τη συμμόρφωση της παραγωγής του οχήματος.

5.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό του και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιαδήποτε από τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6.   Στην περίπτωση ημιτελούς ή ολοκληρωμένου τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει μόνον τα σημεία του πιστοποιητικού συμμόρφωσης τα οποία έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά το τρέχον στάδιο έγκρισης, και, κατά περίπτωση, επισυνάπτει στο πιστοποιητικό όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που είχαν εκδοθεί στα προηγούμενα στάδια.

7.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνει στον τίτλο, για τα οχήματα που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 40 παράγραφος 2, τη φράση «Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 40 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (προσωρινή έγκριση)».

8.   Στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως παρατίθεται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 42, περιλαμβάνεται η φράση «Για πλήρη/ολοκληρωμένα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου σε μικρές σειρές», και δίπλα το έτος παραγωγής μαζί με αύξοντα αριθμό, μεταξύ της μονάδας (1) και του ορίου του πίνακα που υποδεικνύεται στο παράρτημα ΙΙΙ, ο οποίος υποδηλώνει, για κάθε έτος παραγωγής, τη θέση του οχήματος στην παραγωγή που καταλογίζεται στο εκάστοτε έτος.

9.   Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής μπορεί να διαβιβάσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με ηλεκτρονικά μέσα στην αρχή ταξινόμησης του κράτους μέλους.

Άρθρο 39

Υποχρεωτική πινακίδα με τις κατάλληλες επιγραφές οχημάτων και το σήμα έγκρισης τύπου των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων

1.   Ο κατασκευαστής του οχήματος επιθέτει σε κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο υποχρεωτική πινακίδα με τις κατάλληλες επιγραφές που απαιτούνται από τη σχετική εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2.   Ο κατασκευαστής ενός μηχανικού μέρους ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν μέρη ενός συστήματος, επιθέτει σε κάθε μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, το σήμα έγκρισης τύπου που απαιτείται από τη σχετική εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τον σχετικό κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ.

Όταν δεν απαιτείται τέτοιο σήμα έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής επιθέτει τουλάχιστον την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα, καθώς και τον αριθμό τύπου ή έναν αναγνωριστικό αριθμό.

3.   Η υποχρεωτική πινακίδα και το σήμα έγκρισης τύπου ΕΕ είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2. Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ

Άρθρο 40

Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια

1.   Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ όσον αφορά έναν τύπο οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ή σχέδια που δεν είναι συμβατά με μία ή περισσότερες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εάν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αίτηση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ή σχέδια καθιστούν το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με μία ή περισσότερες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ·

β)

η αίτηση περιγράφει τις συνέπειες για την ασφάλεια και το περιβάλλον της νέας τεχνολογίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι εξασφαλίζεται τουλάχιστον ένα επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναμο με αυτό που παρέχουν οι απαιτήσεις από τις οποίες ζητείται εξαίρεση·

γ)

προσκομίζονται οι περιγραφές και τα αποτελέσματα των δοκιμών που αποδεικνύουν ότι ικανοποιείται η προϋπόθεση του στοιχείου β).

3.   Η χορήγηση τέτοιας έγκρισης τύπου ΕΕ με εξαίρεση για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής. Η έγκριση αυτή παρέχεται μέσω εκτελεστικής πράξης. Αυτή η εκτελεστική πράξη εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

4.   Όταν εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να εκδώσει την έγκριση τύπου ΕΕ, η οποία όμως θα είναι προσωρινή και θα ισχύει μόνον στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, όσον αφορά έναν τύπο οχήματος που καλύπτεται από την επιδιωκόμενη εξαίρεση. Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αμελλητί με φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Ο προσωρινός χαρακτήρας και η περιορισμένη από εδαφική άποψη ισχύς εμφαίνονται στον τίτλο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και στον τίτλο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις, με σκοπό την εναρμόνιση των υποδειγμάτων του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

5.   Οι άλλες εγκρίνουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να δεχθούν γραπτώς την προσωρινή έγκριση που μνημονεύεται στην παράγραφο 4, στην επικράτειά τους.

6.   Κατά περίπτωση, η έγκριση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 προσδιορίζει εάν αυτή υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση τύπου ισχύει για τουλάχιστον 36 μήνες.

7.   Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας, η εγκρίνουσα αρχή ειδοποιεί αμέσως τον κάτοχο της προσωρινής έγκρισης τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 4 ότι η προσωρινή έγκριση θα ανακληθεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία της άρνησης της Επιτροπής.

Ωστόσο, τα οχήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με την προσωρινή έγκριση πριν από τη λήξη της ισχύος της επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος που έχει δεχθεί την προσωρινή έγκριση.

Άρθρο 41

Μεταγενέστερη προσαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

1.   Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 40, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Όταν η εξαίρεση βάσει του άρθρου 40 αφορά έναν κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται βάσει της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

2.   Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές πράξεις, αίρεται αμέσως κάθε περιορισμός στην απόφαση της Επιτροπής που επιτρέπει την εξαίρεση.

Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση, να επιτρέψει στο κράτος μέλος, με απόφαση υπό μορφή εκτελεστικής πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2, να επεκτείνει την έγκριση τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Άρθρο 42

Εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών

1.   Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών για έναν τύπο οχήματος εντός των ετήσιων ποσοτικών ορίων που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα όρια αυτά εφαρμόζονται στη διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ενός τύπου εγκεκριμένου για την αγορά κάθε κράτους μέλους κατά το δεδομένο έτος.

2.   Για την έγκριση τύπου των οχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να άρουν μία ή περισσότερες απαιτήσεις ουσιαστικού δικαίου που ορίζονται σε μία ή περισσότερες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι καθορίζουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

Ως «εναλλακτικές απαιτήσεις» νοούνται οι διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου λειτουργικής ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και επαγγελματικής ασφάλειας όσο το δυνατόν ισοδύναμου προς το επίπεδο που προβλέπεται από μία ή περισσότερες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Για τον τύπο των οχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να άρουν μία ή περισσότερες από τις διοικητικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Κράτος μέλος δύναται να παραιτηθεί των διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο εφόσον έχει βάσιμους προς τούτο λόγους.

3.   Για την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων δυνάμει του παρόντος άρθρου, γίνονται αποδεκτά συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις πράξεις του παραρτήματος ΙΙ.

4.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταρτίζεται σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, αλλά δεν φέρει τον τίτλο «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος ΕΕ», και προσδιορίζει το περιεχόμενο των εξαιρέσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2. Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου αριθμούνται σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4.

5.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ορίζει τη φύση των εξαιρέσεων που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο.

6.   Η εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών ισχύει μόνον στην επικράτεια του κράτους μέλους του οποίου η εγκρίνουσα αρχή έχει χορηγήσει την έγκριση.

7.   Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατασκευαστή, αποστέλλεται, με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των συνημμένων εγγράφων του στις εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών που ορίζει ο κατασκευαστής.

8.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7, οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή αποφασίζουν εάν αποδέχονται την έγκριση τύπου ή όχι. Διαβιβάζουν επισήμως την απόφασή τους στην εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών.

9.   Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών δεν αποδέχονται την εθνική έγκριση τύπου μόνον εάν θεωρούν ευλόγως ότι οι εθνικές τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς τις δικές τους.

10.   Ύστερα από αίτημα του αιτούντος ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά ή να ταξινομήσει ένα όχημα με εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών σε άλλο κράτος μέλος, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την εθνική έγκριση τύπου μικρών σειρών παρέχει στην εθνική αρχή του άλλου κράτους μέλους αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου πληροφοριών. Εφαρμόζονται οι παράγραφοι 8 και 9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ή ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 43

Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων

Με την επιφύλαξη των άρθρων 46 και 47, τα οχήματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η έγκριση τύπου ΕΕ για το σύνολο του οχήματος ή για τα οποία ο κατασκευαστής έχει λάβει τέτοια έγκριση τύπου βάσει του παρόντος κανονισμού διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία εάν συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 38.

Στην περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα είναι ημιτελή, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων, αλλά οι αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση του οχήματος μπορούν να αρνηθούν να επιτρέψουν την ταξινόμηση και χρήση στο οδικό δίκτυο των εν λόγω οχημάτων.

Άρθρο 44

Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς

1.   Ανάλογα με τα όρια για τα οχήματα «τέλους σειράς» και τα χρονικά όρια που προσδιορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, τα οχήματα που ανταποκρίνονται στον τύπο του οχήματος, των οποίων η έγκριση τύπου ΕΕ έχει καταστεί άκυρη σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για οχήματα εντός της Ένωσης τα οποία καλύπτονταν από ισχύουσα έγκριση τύπου ΕΕ κατά τον χρόνο παραγωγής τους, αλλά δεν είχαν ούτε διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ούτε τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης τύπου ΕΕ.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, όσον αφορά τα πλήρη οχήματα, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η έγκριση τύπου ΕΕ καθίσταται άκυρη και, όσον αφορά τα ολοκληρωμένα οχήματα, για περίοδο 30 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία.

3.   Ο κατασκευαστής που επιθυμεί να επωφεληθεί από την παράγραφο 1 υποβάλλει αίτηση στην εθνική αρχή κάθε κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, να ταξινομηθούν ή να τεθούν σε κυκλοφορία τα εν λόγω οχήματα. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τους τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους που εμποδίζουν τη συμμόρφωση των οχημάτων αυτών με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν κατά πόσον και για ποιον αριθμό μονάδων δέχονται να ταξινομούνται τα εν λόγω οχήματα στην επικράτειά τους.

4.   Ο αριθμός των οχημάτων τέλους σειράς δεν υπερβαίνει το 10 % του αριθμού των οχημάτων που ταξινομήθηκαν τα δύο προηγούμενα έτη ή 100 οχήματα ανά κράτος μέλος, ανάλογα με το ποιος είναι μεγαλύτερος.

5.   Στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία βάσει αυτής της διαδικασίας προστίθεται ειδική καταχώριση με την οποία χαρακτηρίζονται ως οχήματα «τέλους σειράς».

6.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθείται αποτελεσματικά ο αριθμός των οχημάτων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, να ταξινομηθούν ή να τεθούν σε κυκλοφορία στο πλαίσιο της διαδικασίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

7.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον στην παύση λόγω λήξης ισχύος της έγκρισης τύπου στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Άρθρο 45

Διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων

1.   Τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών πράξεων του παραρτήματος ΙΙ και επισημαίνονται δεόντως σύμφωνα με το άρθρο 39.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται ειδικά για νέα οχήματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν εξαιρεθεί από μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κανονισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 ή προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα για τα οποία χορηγήθηκαν εγκρίσεις βάσει του άρθρου 42 οι οποίες αφορούν το συγκεκριμένο μηχανικό μέρος ή τη συγκεκριμένη χωριστή τεχνική μονάδα.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό ή σε μία από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε κυκλοφορία μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων τα οποία προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήματα τα οποία, εάν διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε κυκλοφορία, δεν χρειάζεται να έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει του παρόντα κανονισμού ή της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 46

Διαδικασία που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο για τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους

1.   Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή την εν λόγω χωριστή τεχνική μονάδα ως προς όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις εγκρίνουσες αρχές και/ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Όταν, κατά τη διάρκεια της εν λόγω αξιολόγησης, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση διαπιστώνει ότι το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις, την απόσυρση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά ή την ανάκλησή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.   Όταν οι εγκρίνουσες αρχές πιστεύουν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τη δράση που απαιτείται από τον οικονομικό φορέα.

3.   Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όσον αφορά όλα τα μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά ή ταξινομήσει ή για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία είναι υπεύθυνος στην Ένωση.

4.   Όταν ο οικονομικός φορέας δεν λαμβάνει κατάλληλη διορθωτική δράση εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι εθνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων στην εθνική τους αγορά, την απόσυρσή τους από την αγορά ή την ανάκλησή τους.

5.   Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου 4.

Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για τον εντοπισμό των μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, την προέλευσή τους, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τον ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο οικείος οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι εγκρίνουσες αρχές δηλώνουν εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε μία από τις ακόλουθες αιτίες:

α)

το όχημα, το σύστημα, το μηχανικό μέρος ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

β)

υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

6.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, μέσα σε έναν μήνα, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνουν και για κάθε επιπλέον στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους για τη μη συμμόρφωση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας και, στην περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, σχετικά με τις αντιρρήσεις τους.

7.   Εάν, μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, διατυπωθεί αντίρρηση είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από την Επιτροπή όσον αφορά το μέτρο που λαμβάνει ένα κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο αξιολογείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 47.

8.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων περιοριστικών μέτρων σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, όπως η άμεση απόσυρση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά.

Άρθρο 47

Διαδικασία διασφάλισης στο επίπεδο της Ένωσης

1.   Όταν, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 46, διατυπώνονται αντιρρήσεις εναντίον μέτρου που έχει λάβει ένα κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή αξιολογεί αμελλητί το εθνικό μέτρο ύστερα από συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τον (τους) σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς). Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2, εάν το εθνικό μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι.

Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και στον (τους) σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς).

2.   Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο από την Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η απόσυρση του οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που δεν συμμορφώνεται από την αγορά τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί αδικαιολόγητο, το οικείο κράτος μέλος αποσύρει ή προσαρμόζει το μέτρο, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και οφείλεται σε ατέλειες του παρόντος κανονισμού ή των κατ’ εξουσιοδότηση ή των εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα ως εξής:

α)

εάν πρόκειται για κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική πράξη·

β)

εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το αναγκαίο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, κατά τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

Άρθρο 48

Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο

1.   Όταν ένα κράτος μέλος, ύστερα από τη διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1, διαπιστώσει ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, αν και συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν τη σωστή σήμανση, παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, το εν λόγω κράτος μέλος απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα είτε για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα, όταν θα διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει τον εν λόγω κίνδυνο, είτε για να αποσύρει το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή τη χωριστή τεχνική μονάδα από την αγορά είτε για να ανακαλέσει το όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα εντός εύλογης περιόδου, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου. Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να ταξινομήσει τέτοια οχήματα εφόσον ο κατασκευαστής του οχήματος δεν έχει λάβει όλα αυτά τα κατάλληλα μέτρα.

2.   Για όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα με την έννοια της παραγράφου 1, ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε σχέση με όλα τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται στην αγορά, ταξινομούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση.

3.   Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνει μέσα σε έναν μήνα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, τη φύση του κινδύνου καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται.

4.   Η Επιτροπή αρχίζει αμέσως διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει ληφθεί. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφασίζει εάν τα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται δικαιολογημένα ή όχι και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

5.   Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον (τους) σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς).

Άρθρο 49

Οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο

1.   Εάν νέα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε τον έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου, ώστε να διασφαλίσει ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή του πακέτου πληροφοριών θεωρούνται ότι αποτελούν αποτυχία προς συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο τύπο.

3.   Εάν μια εγκρίνουσα αρχή αποδείξει ότι νέα οχήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης τύπου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος δεν συμμορφούνται προς τον εγκεκριμένο τύπο, μπορεί να ζητήσει από την εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ να επαληθεύσει ότι τα οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες εξακολουθούν να συμμορφούνται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, η εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

4.   Η εγκρίνουσα αρχή ζητεί από την εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου συστήματος, μηχανικού μέρους, χωριστής τεχνικής μονάδας ή ημιτελούς οχήματος να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι τα παραγόμενα οχήματα συμμορφώνονται και πάλι προς τον εγκεκριμένο τύπο στις εξής περιπτώσεις:

α)

όσον αφορά έγκριση τύπου ΕΕ οχήματος, όταν η μη συμμόρφωση οχήματος οφείλεται αποκλειστικά στη μη συμμόρφωση συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

β)

όσον αφορά έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια, όταν η μη συμμόρφωση ολοκληρωμένου οχήματος οφείλεται αποκλειστικά στη μη συμμόρφωση συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αποτελεί τμήμα του ημιτελούς οχήματος, ή στη μη συμμόρφωση του ιδίου του ημιτελούς οχήματος.

5.   Μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης, η οικεία εγκρίνουσα αρχή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, ενδεχομένως σε συνεργασία με την εγκρίνουσα αρχή που υποβάλλει την αίτηση, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

6.   Όταν αποδεικνύεται έλλειψη συμμόρφωσης, η εγκρίνουσα αρχή του κράτους μέλους το οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή την έγκριση ημιτελούς οχήματος λαμβάνει τα μέτρα της παραγράφου 1.

Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται αμοιβαία, εντός ενός μήνα, σχετικά με οποιαδήποτε ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΕ και σχετικά με τους λόγους του μέτρου αυτού.

7.   Εάν η εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ αμφισβητεί την κοινοποιηθείσα έλλειψη συμμόρφωσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη φροντίζουν να επιλύσουν τη διαφορά. Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη και, εφόσον απαιτείται, οργανώνει κατάλληλες διαβουλεύσεις προς επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 50

Διάθεση στην αγορά και θέση σε κυκλοφορία μερών ή εξαρτημάτων που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων

1.   Τα μέρη ή εξαρτήματα που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων που είναι αναγκαία για την ασφάλεια του οχήματος ή για την περιβαλλοντική του επίδοση δεν διατίθενται στην αγορά, δεν ταξινομούνται, δεν τίθενται σε κυκλοφορία και απαγορεύονται εάν δεν έχουν εγκριθεί από μια εγκρίνουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 1 και 4.

2.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση καταλόγου τέτοιων μερών ή εξαρτημάτων βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και ιδίως πληροφοριών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σχετικά με τα εξής:

α)

τη σοβαρότητα του κινδύνου για την ασφάλεια ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα μέρη ή εξαρτήματα·

β)

τον πιθανό αντίκτυπο που έχει για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές της δευτερογενούς αγοράς η βάσει του παρόντος άρθρου επιβολή τυχόν απαίτησης άδειας για μέρη ή εξαρτήματα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα αυθεντικά μέρη ή εξαρτήματα και στα μέρη ή εξαρτήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις μιας από τις πράξεις του παραρτήματος ΙΙ, εκτός εάν η έγκριση αφορά θέματα διαφορετικά από όσα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα μέρη ή εξαρτήματα που παράγονται αποκλειστικά για χρήση σε αγωνιστικά οχήματα που δεν προορίζονται για χρήση στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Εάν τα μέρη ή εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται μέσω εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχουν διπλή χρήση, τόσο σε αγώνες όσο και στο οδικό δίκτυο, τότε τα εν λόγω μέρη ή εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο ευρύ κοινό για χρήση σε οχήματα που οδηγούνται στο οδικό δίκτυο εκτός εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή εγκρίνει κατά περίπτωση διατάξεις για τον ορισμό των μερών ή εξαρτημάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

4.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 75, σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα μέρη και εξαρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι δυνατόν να βασίζονται στις πράξεις του παραρτήματος ΙΙ ή να συνίστανται σε σύγκριση των μερών ή εξαρτημάτων προς τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος ή ασφάλειας του αυθεντικού οχήματος, ή οποιουδήποτε από τα μέρη του, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις εξασφαλίζουν ότι τα μέρη ή εξαρτήματα δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία των συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή την περιβαλλοντική του επίδοση.

Άρθρο 51

Μέρη ή εξαρτήματα που ενδέχεται να συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ορθή λειτουργία ουσιωδών συστημάτων — συναφείς απαιτήσεις

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 50 παράγραφος 1, ο κατασκευαστής μερών ή εξαρτημάτων υποβάλλει στην εγκρίνουσα αρχή αίτηση που συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής την οποία συντάσσει καθοριζόμενη τεχνική υπηρεσία, η οποία πιστοποιεί ότι τα μέρη ή εξαρτήματα για τα οποία ζητείται άδεια συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4. Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει μία μόνον αίτηση ανά τύπο και ανά εξάρτημα σε μία μόνον εγκρίνουσα αρχή.

Εφόσον ζητηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση αποστέλλει εντός ενός μήνα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος αντίγραφο του συγκεκριμένου πιστοποιητικού έγκρισης, συνοδευόμενο από τα συνημμένα του έγγραφα μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών. Το αντίγραφο μπορεί επίσης να έχει τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

2.   Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον κατασκευαστή μερών ή εξαρτημάτων, τον τύπο, τους αριθμούς ταυτοποίησης και εξαρτήματος για τα μέρη ή εξαρτήματα, καθώς και το όνομα του κατασκευαστή του οχήματος, τον τύπο του οχήματος και, κατά περίπτωση, τα έτη κατασκευής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του οχήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν αυτά τα μέρη ή εξαρτήματα.

Όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει, βάσει της έκθεσης δοκιμής και των λοιπών στοιχείων, ότι τα συγκεκριμένα μέρη ή εξαρτήματα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 4, εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε κυκλοφορία των μερών ή εξαρτημάτων με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί αμελλητί πιστοποιητικό στον κατασκευαστή.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίσει το πρότυπο και το σύστημα αρίθμησης για το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

4.   Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση για τυχόν μεταβολές που επηρεάζουν τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε η έγκριση αυτή. Η εν λόγω εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει εάν η έγκριση πρέπει να αναθεωρηθεί ή να επανεκδοθεί και εάν απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές.

Ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μέρη ή εξαρτήματα κατασκευάζονται και εξακολουθούν να κατασκευάζονται κάτω από τις συνθήκες βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση.

5.   Πριν χορηγήσει την άδεια, η εγκρίνουσα αρχή επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος της συμμόρφωσης της παραγωγής.

Όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι χορήγησης αδείας, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την εκ νέου συμμόρφωση των μερών ή εξαρτημάτων. Εάν κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει σε απόσυρση της έγκρισης.

6.   Οι εγκρίνουσες αρχές των διαφόρων κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν διαφωνίες όσον αφορά την έγκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί με τις εγκρίνουσες αρχές, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να επιλύσει τη διαφωνία, ζητώντας, μεταξύ άλλων, εφόσον απαιτείται, την ανάκληση της άδειας.

7.   Έως ότου καταρτιστεί ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 50 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν εθνικές διατάξεις που αφορούν τα μέρη ή εξαρτήματα που μπορούν να επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία των συστημάτων που είναι ουσιώδη για την ασφάλεια του οχήματος ή την περιβαλλοντική του επίδοση.

Άρθρο 52

Ανάκληση οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1.   Όταν ο κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ πλήρους οχήματος υποχρεούται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 να ανακαλέσει οχήματα τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά ή ταξινομήσει ή για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία ήταν υπεύθυνος, εξαιτίας ενός συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει τοποθετηθεί στο όχημα και ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την περιβαλλοντική προστασία, ανεξάρτητα από το εάν έχει εγκριθεί η όχι δεόντως σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή εξαιτίας μέρους που δεν υπόκειται στις ειδικές απαιτήσεις βάσει της νομοθεσίας έγκρισης τύπου το οποίο ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την περιβαλλοντική προστασία, ο εν λόγω κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί σχετικά την εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση του οχήματος.

2.   Όταν ο κατασκευαστής συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ο οποίος έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΕ υποχρεούται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, να ανακαλέσει συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχει διαθέσει στην αγορά ή για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία ήταν υπεύθυνος επειδή ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, την επαγγελματική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την περιβαλλοντική προστασία, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγκριθεί η όχι δεόντως σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο εν λόγω κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί σχετικά την εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση του οχήματος.

3.   Ο κατασκευαστής προτείνει στην εγκρίνουσα αρχή σειρά κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την εξουδετέρωση του σοβαρού κινδύνου που μνημονεύεται στις παραγράφους 1 και 2. Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Οι εγκρίνουσες αρχές εξασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους.

4.   Εάν τα διορθωτικά μέτρα θεωρούνται ανεπαρκή από τις αρμόδιες εγκρίνουσες αρχές ή δεν εφαρμοστούν αρκετά σύντομα, ενημερώνεται αμελλητί η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ.

Η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ ενημερώνει στη συνέχεια τον κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής δεν προτείνει και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά επανορθωτικά μέτρα, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει κάθε απαιτούμενο προστατευτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ, η ενδιαφερόμενη εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, μέσα σε έναν μήνα από την ανάκληση, με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 53

Κοινοποίηση αποφάσεων και δυνατότητες προσβολής τους

1.   Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και όλες οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτεται ή ανακαλείται έγκριση τύπου ΕΕ ή με τις οποίες απορρίπτεται η ταξινόμηση, απαγορεύεται ή περιορίζεται η διάθεση στην αγορά, η ταξινόμηση ή η θέση σε κυκλοφορία ενός οχήματος ή απαιτείται η απόσυρσή του από την αγορά, μνημονεύουν λεπτομερώς τους λόγους επί των οποίων βασίζονται.

2.   Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος, ταυτόχρονα, ενημερώνεται σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής τους που τίθενται στη διάθεσή του σύμφωνα με τους ισχύοντες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη νόμους και σχετικά με την προθεσμία άσκησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 54

Κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ

1.   Οι κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ ή οι τροποποιήσεις αυτών για τους οποίους η Ένωση έχει δώσει θετική ψήφο ή στους οποίους έχει προσχωρήσει και οι οποίοι παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποτελούν τμήμα των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου ΕΕ οχήματος.

2.   Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών αποδέχονται εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, τα σχετικά σήματα έγκρισης, αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων και σημάτων έγκρισης που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Όταν η Ένωση αποφασίζει να υπερψηφίσει έναν κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ ή τροποποιήσεις σε αυτόν για τον σκοπό της έγκρισης τύπου ΕΕ οχήματος, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 75, ώστε να καταστήσει υποχρεωτικό τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ ή τις τροποποιήσεις αυτού, κατά περίπτωση και να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό ή να τροποποιήσει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ορίζει επίσης τις ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεων και περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή εγκρίνει χωριστές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που τονίζουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα εφαρμογής των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 55

Πληροφορίες για τους χρήστες

1.   Ο κατασκευαστής δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση ή στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό οι οποίες διαφέρουν από τα στοιχεία που έχει εγκρίνει η εγκρίνουσα αρχή.

2.   Όταν αυτό προβλέπεται σε κατ’ εξουσιοδότηση ή σε εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο κατασκευαστής διαθέτει στους χρήστες όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις αναγκαίες οδηγίες που περιγράφουν τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς που αφορούν τη χρήση οχήματος, συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο διατίθεται στην αγορά, ταξινομείται ή τίθεται σε κυκλοφορία το όχημα. Παρέχονται, κατόπιν έγκρισης από την εγκρίνουσα αρχή, στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.

Άρθρο 56

Πληροφορίες για τους κατασκευαστές μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων

1.   Ο κατασκευαστής του οχήματος διαθέτει στους κατασκευαστές των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων όλα τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την έγκριση τύπου ΕΕ των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων ή για την αδειοδότηση βάσει του άρθρου 50, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των σχεδίων που αναφέρονται στις κατ’ εξουσιοδότηση ή στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Ο κατασκευαστής του οχήματος μπορεί να επιβάλλει στους κατασκευαστές μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την προστασία του απορρήτου όσων πληροφοριών δεν είναι κοινόχρηστες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.   Ο κατασκευαστής μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ως κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4, περιλαμβάνει περιορισμούς χρήσης ή ειδικούς όρους τοποθέτησης ή και τα δύο, παρέχει όλες τις σχετικές αναλυτικές πληροφορίες στον κατασκευαστή του οχήματος.

Όταν αυτό προβλέπεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο κατασκευαστής μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων παρέχει, μαζί με τα παραγόμενα μηχανικά μέρη ή τις παραγόμενες χωριστές τεχνικές μονάδες, οδηγίες για τυχόν περιορισμούς χρήσης ή ειδικούς όρους τοποθέτησης ή και για τα δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Άρθρο 57

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς μέσω δικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας έναν τυποποιημένο μορφότυπο, ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες. Ειδικότερα, η πρόσβαση αυτή παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε σχέση με την πρόσβαση που παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει εφόσον ένα όχημα έχει λάβει έγκριση ως όχημα μικρής σειράς.

2.   Έως ότου η Επιτροπή εγκρίνει κοινό πρότυπο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με συνεπή τρόπο που μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς υπερβολικό κόπο οι ανεξάρτητοι φορείς.

Οι κατασκευαστές θέτουν επίσης εκπαιδευτικό υλικό στη διάθεση των ανεξάρτητων φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής.

3.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αναμφισβήτητο αριθμό ταυτοποίησης του οχήματος·

β)

βιβλία τεχνικών ελέγχων και καρτέλες επιδιορθώσεων και συντήρησης καθώς και χρονοδιαγράμματα τεχνικών ελέγχων·

γ)

τεχνικά εγχειρίδια και δελτία τεχνικών ελέγχων·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τα μηχανικά μέρη και διαγνωστικές πληροφορίες (π.χ. μέγιστες και ελάχιστες θεωρητικές τιμές για μετρήσεις)·

ε)

διαγράμματα ηλεκτρονικών καλωδιώσεων·

στ)

διαγνωστικούς κωδικούς προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κωδικών του κατασκευαστή·

ζ)

τους αριθμούς ταυτοποίησης και επαλήθευσης βαθμονόμησης λογισμικού που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο οχήματος·

η)

πληροφορίες που αφορούν κατοχυρωμένα εργαλεία και εξαρτήματα και παραδίδονται μέσω αυτών·

θ)

πληροφορίες σχετικά με αρχεία δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης παρακολούθησης και δοκιμών·

ι)

μονάδες εργασίας.

4.   Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία επισκευής εντός του δικτύου διανομής συγκεκριμένου κατασκευαστή του οχήματος θεωρούνται ως ανεξάρτητοι φορείς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη του συστήματος διανομής του κατασκευαστή του οχήματος.

5.   Οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο των εργασιών συντήρησης του συστήματος πληροφοριών.

6.   Για την κατασκευή και συντήρηση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή επισκευαστή μηχανικού μέρους, διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού δοκιμής.

7.   Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη και/ή επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου.

8.   Ο κατασκευαστής, όταν υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ, παρέχει στην εγκρίνουσα αρχή στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται στο παρόν άρθρο.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ή δεν συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά την αίτηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΕ, ο κατασκευαστής τις παρέχει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης τύπου.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίσει το πρότυπο για το πιστοποιητικό πρόσβασης σε πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης για την αρχή έγκρισης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2.

9.   Εάν εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 8 δεύτερο εδάφιο δεν υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση, η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

10.   Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος στους δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

11.   Όταν τηρούνται αρχεία επισκευών και συντήρησης του οχήματος σε κεντρική βάση δεδομένων του κατασκευαστή του οχήματος ή για λογαριασμό του, τα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής έχουν πρόσβαση δωρεάν στα εν λόγω αρχεία και μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία σχετικά με εργασίες επισκευής ή συντήρησης που έχουν εκτελέσει.

12.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 75, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες των απαιτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, ιδιαίτερα οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Άρθρο 58

Υποχρεώσεις όσον αφορά τους πολλαπλούς κατόχους έγκρισης τύπου

1.   Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια ή σε πολλαπλά στάδια, ο κατασκευαστής που είναι αρμόδιος για την αντίστοιχη έγκριση τύπου είναι επίσης αρμόδιος για την κοινοποίηση των πληροφοριών επισκευής που αφορούν συγκεκριμένο σύστημα, μηχανικό μέρος, χωριστή τεχνική μονάδα ή το συγκεκριμένο στάδιο τόσο στον τελικό κατασκευαστή όσο και στους ανεξάρτητους φορείς.

2.   Ο τελικός κατασκευαστής είναι αρμόδιος για τη διαβίβαση πληροφοριών εφ’ ολοκλήρου του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς.

Άρθρο 59

Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος

1.   Οι κατασκευαστές μπορούν να επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή αναλογικό όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της χρήσης της πληροφορίας από τον ανεξάρτητο φορέα.

2.   Οι κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Άρθρο 60

Φόρουμ για την πρόσβαση σε πληροφορίες για οχήματα

Το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από το φόρουμ για την πρόσβαση σε πληροφορίες για οχήματα που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (28), εκτείνεται και στα οχήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Βάσει αποδεικτικών στοιχείων περί εκούσιας ή ακούσιας κατάχρησης των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, το φόρουμ που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο προτείνει στην Επιτροπή μέτρα για την πρόληψη της εν λόγω κατάχρησης των πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 61

Απαιτήσεις που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες

1.   Οι ορίζουσες εγκρίνουσες αρχές διασφαλίζουν ότι πριν από τον ορισμό τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 63, η εν λόγω τεχνική υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 64 παράγραφος 1, η τεχνική υπηρεσία συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και είναι νομικό πρόσωπο.

3.   Η τεχνική υπηρεσία αποτελεί οργανισμό ανεξάρτητο ως προς τη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, προμήθειας ή συντήρησης του οχήματος, του συστήματος ή της χωριστής τεχνικής μονάδας που αξιολογεί.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε εμπορική ένωση ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί, δοκιμάζει ή επιθεωρεί μπορεί, εφόσον αποδειχθεί η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

4.   Η τεχνική υπηρεσία, η ανώτερη διοίκηση αυτής και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια δραστηριοτήτων που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 δεν είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής ή ο συντηρητής των οχημάτων, των συστημάτων, των μηχανικών μερών ή των χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί, ούτε εκπροσωπεί μέρη που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση των αξιολογηθέντων οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και είναι αναγκαία για τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας ούτε τη χρήση των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων για ιδιωτικούς σκοπούς.

Η τεχνική υπηρεσία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών της ή των υπεργολάβων της δεν επηρεάζουν την εχεμύθεια, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία των δραστηριοτήτων που ανήκουν στις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί.

5.   Η τεχνική υπηρεσία και το προσωπικό της διενεργούν τις δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες έχουν οριστεί με τον μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματικής ακεραιότητας και την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα στον συγκεκριμένο τομέα και είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση ή δέλεαρ, ιδίως οικονομικής φύσης, που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, ιδιαίτερα πίεση ή δέλεαρ που προέρχεται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών.

6.   Η τεχνική υπηρεσία είναι σε θέση να διενεργεί όλες τις δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1, καταδεικνύοντας, προς ικανοποίηση της αντίστοιχης ορισθείσας εγκρίνουσας αρχής, ότι διαθέτει τα εξής:

α)

προσωπικό με κατάλληλες δεξιότητες, ειδικές τεχνικές γνώσεις και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων·

β)

περιγραφές των διαδικασιών σχετικά με τις κατηγορίες για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, γεγονός που διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των διαδικασιών αυτών·

γ)

διαδικασίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, οι οποίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του οχήματος, του συστήματος, του μηχανικού μέρους ή της χωριστής τεχνικής μονάδας καθώς και τον όγκο ή τον μαζικό χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής· και

δ)

τα απαραίτητα μέσα για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, καθώς και ότι έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, καταδεικνύει στην ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 65 τα οποία είναι σχετικά με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει ορισθεί.

7.   Εξασφαλίζεται η αμεροληψία των τεχνικών υπηρεσιών, της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού αξιολόγησης. Δεν συμμετέχουν σε καμία δραστηριότητα που μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν οριστεί.

8.   Οι τεχνικές υπηρεσίες συνάπτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης σε σχέση με τις δραστηριότητές τους εκτός εάν την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι απευθείας υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

9.   Το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίες εφαρμόζει επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά το σύνολο των στοιχείων που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή κάθε εκτελεστικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, πλην των στοιχείων που αφορούν την ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή ή τυχόν άλλες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή εθνικής νομοθεσίας. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται.

Άρθρο 62

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να αναθέτουν σε υπεργολάβο ορισμένες από τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 ή σε θυγατρική μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής.

2.   Όταν η τεχνική υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που συνδέονται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 61 και ενημερώνει σχετικά την ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή.

3.   Οι τεχνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές τους, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους.

4.   Οι τεχνικές υπηρεσίες τηρούν στη διάθεση της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των καθηκόντων που εκτελούν.

Άρθρο 63

Ορισμός τεχνικών υπηρεσιών

1.   Ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, οι τεχνικές υπηρεσίες ορίζονται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων:

α)

κατηγορία Α: τεχνικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν στις εγκαταστάσεις τους τις δοκιμές που μνημονεύονται στον παρόντα κανονισμό και στις πράξεις του παραρτήματος ΙΙ·

β)

κατηγορία Β: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν τις δοκιμές οι οποίες μνημονεύονται στον παρόντα κανονισμό και στις πράξεις του παραρτήματος ΙΙ όταν οι εν λόγω δοκιμές διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις τρίτου·

γ)

κατηγορία Γ: τεχνικές υπηρεσίες που αξιολογούν και παρακολουθούν τακτικά τις διαδικασίες του κατασκευαστή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής·

δ)

κατηγορία Δ: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν ή διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εποπτείας της συμμόρφωσης της παραγωγής.

2.   Μια εγκρίνουσα αρχή μπορεί να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία για μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

3.   Τεχνικές υπηρεσίες τρίτης χώρας, διαφορετικές από αυτές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 64, μπορούν να κοινοποιούνται για τους σκοπούς του άρθρου 67, αλλά μόνον εφόσον μια τέτοια αποδοχή τεχνικών υπηρεσιών προβλέπεται από διμερή συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει μια τεχνική υπηρεσία που έχει συγκροτηθεί βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 να εγκαθιστά γραφεία θυγατρικής σε τρίτες χώρες, εφόσον τα εν λόγω γραφεία θυγατρικής βρίσκονται υπό την άμεση διαχείριση και τον άμεσο έλεγχο της οριζόμενης τεχνικής υπηρεσίας.

Άρθρο 64

Διαπιστευμένες εσωτερικές τεχνικές υπηρεσίες του κατασκευαστή

1.   Μια πιστοποιημένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία του κατασκευαστή μπορεί να οριστεί μόνον για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες επιτρέπονται αυτόματοι έλεγχοι με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω τεχνική υπηρεσία αποτελεί χωριστό και διακριτό τμήμα της επιχείρησης και δεν συμμετέχει στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια ή τη συντήρηση των οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αξιολογεί.

2.   Μια διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

εκτός από τον ορισμό από την εγκρίνουσα αρχή ενός κράτους μέλους, έχει λάβει διαπίστευση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με τα πρότυπα και τη διαδικασία που αναφέρονται στο άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού·

β)

η διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία και το προσωπικό της έχουν αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή και διαθέτουν μεθόδους αναφοράς εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, που διασφαλίζουν την αμεροληψία τους και την αποδεικνύουν στον αρμόδιο εθνικό φορέα διαπίστευσης·

γ)

ούτε η διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία ούτε το προσωπικό της συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να συγκρούεται με την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν οριστεί·

δ)

η διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία ανήκει.

3.   Μια διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για τους σκοπούς του άρθρου 67, αλλά παρέχεται ενημέρωση όσον αφορά τη διαπίστευσή της από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης στην ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή ύστερα από αίτημα της τελευταίας.

Άρθρο 65

Διαδικασίες για τα πρότυπα επίδοσης και την αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών

Για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές υπηρεσίες διαθέτουν το ίδιο υψηλό επίπεδο επίδοσης σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75 όσον αφορά τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές υπηρεσίες, τη διαδικασία αξιολόγησής τους σύμφωνα με το άρθρο 66 και τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 64.

Άρθρο 66

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης που αποδεικνύει ότι η υποψήφια τεχνική υπηρεσία έχει αξιολογηθεί για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης.

2.   Η αξιολόγηση στην οποία βασίζεται η έκθεση της παραγράφου 1 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 65. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται τουλάχιστον κάθε τρία έτη.

3.   Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα διαπίστευσης το οποίο πιστοποιεί ότι η τεχνική υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την ικανότητα της τεχνικής υπηρεσίας και τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η τεχνική υπηρεσία παρακολουθείται τακτικά από την ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή και πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η εγκρίνουσα αρχή που πρόκειται να οριστεί ως τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή της με αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν ελεγκτές ανεξάρτητοι από την αξιολογούμενη δραστηριότητα. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό, αρκεί να υπάγονται σε χωριστή διοίκηση από το προσωπικό που εκτελεί την αξιολογούμενη δραστηριότητα.

4.   Μια διαπιστευμένη εσωτερική τεχνική υπηρεσία συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 67

Διαδικασίες κοινοποίησης

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, το ονοματεπώνυμο των αρμοδίων και την κατηγορία δραστηριοτήτων για κάθε τεχνική υπηρεσία την οποία έχουν ορίσει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των ορισμών αυτών. Στην πράξη κοινοποίησης δηλώνονται τα θέματα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ για τα οποία έχουν οριστεί οι τεχνικές υπηρεσίες.

2.   Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να εκτελεί δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 εξ ονόματος της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής που είναι υπεύθυνη για την έγκριση τύπου μόνον εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Η ίδια τεχνική υπηρεσία επιτρέπεται να ορίζεται από περισσότερες από μία ορίζουσες εγκρίνουσες αρχές και να κοινοποιείται από τα κράτη μέλη που αντιστοιχούν σε αυτές τις ορίζουσες εγκρίνουσες αρχές, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξάγει σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνεται για κάθε μεταγενέστερη αλλαγή του ορισμού.

5.   Όταν ένας συγκεκριμένος οργανισμός ή αρμόδιος φορέας ο οποίος εκτελεί δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρέπει να οριστεί κατ’ εφαρμογή πράξης του παραρτήματος ΙΙ, η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο και τα στοιχεία των τεχνικών υπηρεσιών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 68

Αλλαγές των ορισμών

1.   Όταν μια ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή βεβαιώνει ή ενημερώνει ότι μια τεχνική υπηρεσία που έχει οριστεί από αυτήν δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή ότι δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει τον ορισμό κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Το κράτος μέλος που έχει κοινοποιήσει την εν λόγω τεχνική υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή τροποποιεί αντίστοιχα τις δημοσιευθείσες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 6.

2.   Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή απόσυρσης του ορισμού ή εάν η τεχνική υπηρεσία διακόψει τη δραστηριότητά της, η ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι άλλη τεχνική υπηρεσία αναλαμβάνει την επεξεργασία των φακέλων της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας ή ότι οι φάκελοι παραμένουν στη διάθεση της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής ή των αρχών εποπτείας της αγοράς κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 69

Αμφισβήτηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Η Επιτροπή διερευνά κάθε περίπτωση για την οποία εφιστάται η προσοχή της σε αμφιβολία ή αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια της τεχνικής υπηρεσίας ή την αδιάλειπτη εκπλήρωση εκ μέρους της των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

2.   Το κράτος μέλος της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση του ορισμού ή της διατήρησης του ορισμού της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η επεξεργασία όλων των ευαίσθητων στοιχείων που προκύπτουν από τις έρευνές της γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

4.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για τον ορισμό της, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής, με σκοπό τη λήψη, σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος, των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και ζητάει από το εν λόγω κράτος μέλος να λάβει αυτά τα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης του ορισμού εάν κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 70

Λειτουργικές υποχρεώσεις των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν τις δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες έχουν οριστεί εξ ονόματος της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής και σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης και δοκιμών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι τεχνικές υπηρεσίες εποπτεύουν τη διενέργεια ή διενεργούν οι ίδιες τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή μια κανονιστική πράξη του παραρτήματος ΙΙ, εκτός εάν επιτρέπονται εναλλακτικές διαδικασίες. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν διενεργούν δοκιμές, αξιολογήσεις ή επιθεωρήσεις για τις οποίες δεν έχουν οριστεί δεόντως από την αντίστοιχη εγκρίνουσα αρχή.

2.   Ανά πάσα στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες:

α)

επιτρέπουν στην αντίστοιχη ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή να παρακολουθεί δεόντως την τεχνική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 61 παράγραφος 9 και του άρθρου 71, παρέχουν στην αντίστοιχη εγκρίνουσα αρχή οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν σχετικά με κατηγορίες δραστηριοτήτων τους βάσει του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν η τεχνική υπηρεσία διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή, με σκοπό η τελευταία να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και έπειτα να μην εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου εκτός εάν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ικανοποιούν την εγκρίνουσα αρχή.

4.   Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της παράγωγης ύστερα από την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, η τεχνική υπηρεσία ενεργώντας εξ ονόματος της ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, μηχανικό μέρος ή χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή. Η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όπως προβλέπεται στο άρθρο 33.

Άρθρο 71

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν την αντίστοιχη ορίζουσα εγκρίνουσα αρχή σχετικά με τα εξής:

α)

κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται η οποία ενδέχεται να επιβάλει άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή απόσυρση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου·

β)

κάθε περίπτωση που επηρεάζει το πεδίο και τους όρους του ορισμού τους·

γ)

κάθε αίτημα ενημέρωσης που έχουν λάβει από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

2.   Κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης ορίζουσας εγκρίνουσας αρχής, οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εντός του πεδίου του ορισμού τους και κάθε άλλη δραστηριότητα που εκτελούν, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της υπεργολαβίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72

Εκτελεστικές πράξεις

Για τους σκοπούς επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισμού και για να καθοριστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 2, εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες θεσπίζονται τα παρακάτω εκτελεστικά μέτρα:

α)

το πρότυπο για τη δήλωση κατασκευαστή σχετικά με την αντοχή των συστημάτων, μερών και εξαρτημάτων ζωτικής σημασίας για τη λειτουργική ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 7·

β)

τα πρότυπα για το δελτίο πληροφοριών και για τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4·

γ)

το σύστημα αρίθμησης των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4·

δ)

το πρότυπο για το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2·

ε)

το πρότυπο για το δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών που προσαρτάται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3·

στ)

το πρότυπο για τον κατάλογο των εφαρμοστέων απαιτήσεων ή πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 6·

ζ)

τις γενικές απαιτήσεις για τη μορφή της έκθεσης δοκιμής που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1·

η)

το πρότυπο για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2·

θ)

το υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3·

ι)

τις εξουσιοδοτήσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ με εξαίρεση για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3·

ια)

το πρότυπο για το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ και πιστοποιητικό συμμόρφωσης για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 4·

ιβ)

την εξουσιοδότηση προς κράτος μέλος για επέκταση της έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2·

ιγ)

τον κατάλογο μερών και εξαρτημάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2·

ιδ)

το υπόδειγμα και σύστημα αρίθμησης για το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 καθώς και όλες τις πτυχές που αφορούν τη διαδικασία εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο αυτό·

ιε)

το πρότυπο για το πιστοποιητικό που αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης για την αρχή έγκρισης τύπου όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 8.

Άρθρο 73

Επιτροπολογία

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από την τεχνική επιτροπή — Μηχανοκίνητα Οχήματα που θεσπίστηκε από το άρθρο 40 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 74

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού που σχετίζονται με την τροποποίηση των παραρτημάτων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 75, σχετικά με τροποποιήσεις στα εξής:

i)

Παράρτημα II (Β) και (Γ) σχετικά με την καθιέρωση πρόσθετων απαιτήσεων λειτουργικής ασφάλειας και κατασκευής του οχήματος για την υποκατηγορία L7e-A βαριών τετράτροχων μοτοσικλετών (quad) για χρήση εντός δρόμου·

ii)

Παραρτήματα II και V για την εισαγωγή παραπομπών σε έγγραφα και διορθωτικών·

iii)

Παράρτημα V (Β) για την αλλαγή των εφαρμοστέων καυσίμων αναφοράς·

iv)

Παράρτημα VI (Γ) και (Δ) προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 και η έγκριση των κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ.

Άρθρο 75

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους που παρατίθενται στο παρόν άρθρο.

2.   Η εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, άρθρο 20 παράγραφος 2, άρθρο 21 παράγραφος 5, άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6, άρθρο 23 παράγραφοι 6 και 12, άρθρο 24 παράγραφος 3, άρθρο 25 παράγραφος 8, άρθρο 32 παράγραφος 6, άρθρο 33 παράγραφος 6, άρθρο 50 παράγραφος 4, άρθρο 54 παράγραφος 3, άρθρο 57 παράγραφος 12, άρθρο 65 και άρθρο 74 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 22 Μαρτίου 2013.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, άρθρο 20 παράγραφος 2, άρθρο 21 παράγραφος 5, άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6, άρθρο 23 παράγραφοι 6 και 12, άρθρο 24 παράγραφος 3, άρθρο 25 παράγραφος 8, άρθρο 32 παράγραφος 6, άρθρο 33 παράγραφος 6, άρθρο 50 παράγραφος 4, άρθρο 54 παράγραφος 3, άρθρο 57 παράγραφος 12, άρθρο 65 και άρθρο 74 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμιάς από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 23 παράγραφοι 6 και 12, το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 8, το άρθρο 32 παράγραφος 6, το άρθρο 33 παράγραφος 6, το άρθρο 50 παράγραφος 4, το άρθρο 54 παράγραφος 3, το άρθρο 57 παράγραφος 12, το άρθρο 65 και το άρθρο 74 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 76

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις για την παράβαση από την πλευρά των οικονομικών φορέων του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο έως τις 23 Μαρτίου 2015 καθώς και οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει χωρίς καθυστέρηση.

2.   Οι κατηγορίες παραβάσεων που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

β)

την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου·

γ)

την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση, την απόρριψη ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου·

δ)

τη χρήση συσκευών αναστολής της λειτουργίας·

ε)

την άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες·

στ)

τη διάθεση στην αγορά από την πλευρά οικονομικών φορέων οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που υπόκεινται σε έγκριση χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή η παραποίηση εγγράφων ή σημάτων με την πρόθεση αυτή.

Άρθρο 77

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Με την επιφύλαξη λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός δεν καθιστά άκυρη καμία έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε σε οχήματα ή σε συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

2.   Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν αντίθετες διατάξεις, οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ που έχουν χορηγηθεί σε οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα IV για τους υφιστάμενους τύπους οχημάτων.

3.   Κατά παρέκκλιση από τον παρόντα κανονισμό, οι νέοι τύποι οχημάτων των κατηγοριών L1e, L2e και L6e ή τα νέα συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για αυτούς τους τύπους οχημάτων εξακολουθούν να λαμβάνουν έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2002/24/ΕΚ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

4.   Οι εγκρίνουσες αρχές εξακολουθούν να χορηγούν επέκταση των εγκρίσεων στα εν λόγω οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει των όρων της οδηγίας 2002/24/ΕΚ και οποιασδήποτε οδηγίας που παρατίθεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1. Ωστόσο, οι εν λόγω εγκρίσεις δεν χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.   Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 2002/24/ΕΚ, χορηγείται επίσης έγκριση τύπου για οχήματα που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις πρόωσης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ (Α), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι εθνικές αρχές δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν την ταξινόμηση, διάθεση στην αγορά ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων που συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο.

Άρθρο 78

Έκθεση

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Με βάση τις παρασχεθείσες βάσει της παραγράφου 1 πληροφορίες, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ειδικότερα, η έκθεση θα εξετάζει εάν βάσει της εμπειρίας κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα ήταν σκόπιμη η πρόβλεψη στο κεφάλαιο Χ της έγκρισης τύπου ΕΕ μικρών σειρών. Εάν κριθεί απαραίτητη, η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική πρόταση.

Άρθρο 79

Έκθεση σχετικά με τα προηγμένα συστήματα πέδησης

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.   Η έκθεση αυτή εξετάζει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση και συμπληρωματικού συστήματος συνδυασμένης πέδησης κατ’ επιλογή του κατασκευαστή στις μοτοσικλέτες της υποκατηγορίας L3e-A1. Βασίζεται σε αξιολόγηση της τεχνικής εφικτότητας της απαίτησης αυτής, ανάλυση της αποδοτικότητας από άποψη κόστους, ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων και διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Λαμβάνει επιπλέον υπόψη τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

3.   Για τους σκοπούς της έκθεσης της παραγράφου 2 τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα με τις εν λόγω μοτοσικλέτες για τα προηγούμενα τέσσερα έτη, τα οποία βασίζονται στην κατάταξη οχημάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, και τον τύπο του τοποθετημένου προηγμένου συστήματος πέδησης.

4.   Βάσει των αποτελεσμάτων της έκθεσης, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με την υποχρεωτική τοποθέτηση προηγμένου συστήματος πέδησης στις εν λόγω υποκατηγορίες οχημάτων.

Άρθρο 80

Έκθεση σχετικά με τις επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

2.   Η έκθεση βασίζεται σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

3.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα εξής:

α)

τον αριθμό επιμέρους εγκρίσεων που χορηγήθηκαν σε οχήματα κατηγορίας L πριν από την πρώτη ταξινόμησή τους ανά έτος από τις εθνικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στο εξής·

β)

τα εθνικά κριτήρια στα οποία βασίζονταν οι εν λόγω εγκρίσεις, εφόσον τα κριτήρια αυτά απέκλιναν από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ.

4.   Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις και εξετάζει το ενδεχόμενο συμπερίληψης των επιμέρους εγκρίσεων στον παρόντα κανονισμό βάσει εναρμονισμένων απαιτήσεων.

Άρθρο 81

Κατάργηση

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 77 του παρόντος κανονισμού, η οδηγία 2002/24/ΕΚ καθώς και οι οδηγίες 93/14/ΕΟΚ, 93/30/ΕΟΚ, 93/33/ΕΟΚ, 93/93/ΕΟΚ, 95/1/ΕΚ, 97/24/ΕΚ, 2000/7/ΕΚ, 2002/51/ΕΚ, 2009/62/ΕΚ, 2009/67/ΕΚ, 2009/78/ΕΚ, 2009/79/ΕΚ, 2009/80/ΕΚ και 2009/139/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.

2.   Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται, όσον αφορά την οδηγία 2002/24/ΕΚ, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IX.

Άρθρο 82

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Από τις 22 Μαρτίου 2013, οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να αρνούνται να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ ή εθνική έγκριση τύπου για νέο τύπο οχήματος ή να απαγορεύουν την ταξινόμηση, διάθεση στην αγορά ή θέση σε κυκλοφορία νέου οχήματος το οποίο συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον κατασκευαστή.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. CREIGHTON


(1)  ΕΕ C 84 της 17.3.2011, σ. 30.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012.

(3)  ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

(5)  ΕΕ L 52 της 8.3.1995, σ. 1.

(6)  Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78).

(7)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(8)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 11.

(11)  ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 32.

(12)  ΕΕ L 311 της 14.12.1993, σ. 76.

(13)  ΕΕ L 226 της 18.8.1997, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 252 της 20.9.2002, σ. 20.

(16)  ΕΕ L 198 της 30.7.2009, σ. 20.

(17)  ΕΕ L 222 της 25.8.2009, σ. 1.

(18)  ΕΕ L 231 της 3.9.2009, σ. 8.

(19)  ΕΕ L 201 της 1.8.2009, σ. 29.

(20)  ΕΕ L 202 της 4.8.2009, σ. 16.

(21)  ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 3.

(22)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(23)  ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.

(24)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24.

(25)  Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18)· βλ. ορισμοί επίδοσης, κατηγορίες A1 και A2, στοιχεία α) και β) του άρθρου 4 παράγραφος 3.

(26)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24.

(27)  ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 10.

(28)  ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι —

Κατάταξη οχημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ —

Εξαντλητικός κατάλογος απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ —

Όρια για μικρές σειρές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV —

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την έγκριση τύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Α) —

Περιβαλλοντικές δοκιμές και απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Β) —

Εφαρμογή απαιτήσεων δοκιμών περιβαλλοντικής επίδοσης για έγκριση και επεκτάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI —

Οριακές τιμές εκπομπών, όρια εκπομπών για τα OBD και οριακές τιμές ηχοστάθμης για την έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της παραγωγής

Α)

Εκπομπές της απόληξης της εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση

Β)

Όρια εκπομπών για τα διαγνωστικά συστήματα οχήματος

Γ)

Όρια εκπομπών λόγω εξάτμισης καυσίμου

Δ)

Όρια ηχοστάθμης — Euro 4 και Euro 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII —

Διάρκεια ζωής των συσκευών ελέγχου της ρύπανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII —

Ενισχυμένες απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX —

Πίνακας αντιστοιχίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάταξη οχημάτων

Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L1e-L7e

Όλα τα οχήματα της κατηγορίας L

1.

μήκος ≤ 4 000  mm ή ≤ 3 000  mm για οχήματα L6e-Be ή ≤ 3 700  mm για οχήματα L7e-C, και

2.

πλάτος: ≤ 2 000  mm, ή ≤ 1 000  mm για οχήματα L1e, ή ≤ 1 500  mm για οχήματα L6e-B ή L7e-C και

3.

ύψος ≤ 2 500  mm


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L1e

Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα

4.

δίκυκλα και κινούμενα με πρόωση όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και

5.

κυβισμός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης PI και

6.

μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και

7.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4 000  W και

8.

μέγιστη μάζα= τεχνικώς αποδεκτή μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή και

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία

L1e-A

Μηχανοκίνητο ποδήλατο

9.

ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητική μηχανή πρόωσης με πρωταρχικό στόχο την υποβοήθηση της ποδηλάτησης και

10.

διακοπή της ισχύος της βοηθητικής μηχανής πρόωσης σε ταχύτητες οχήματος ≤ 25 km/h και

11.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 1 000  W και

12.

τα μηχανοκίνητα τρίκυκλα ή τετράκυκλα ποδήλατα που συμμορφώνονται με τα συμπληρωματικά ειδικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία 9 έως 11 ταξινομούνται ως ισοδύναμα από τεχνική άποψη με δίκυκλα οχήματα L1e-A.

L1e-B

Δίκυκλο μοτοποδήλατο

9.

κάθε άλλο όχημα της κατηγορίας L1e που δεν μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια 9 έως 12 για οχήματα L1e-A.


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L2e

Τρίκυκλο μοτοποδήλατο

4.

τρίκυκλα και κινούμενα με πρόωση, όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και

5.

κυβισμός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης PI ή κυβισμός κινητήρα ≤ 500 cm3 εάν περιλαμβάνει κινητήρα καύσης CI

6.

μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και

7.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4 000  W και

8.

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και

9.

διαθέτουν έως δύο θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L2e-P

Τρίκυκλο μοτοποδήλατο για μεταφορά επιβατών

10.

οχήματα L2e εκτός αυτών που συμμορφώνονται με τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L2e-U.

L2e-U

Τρίκυκλο μοτοποδήλατο για επαγγελματική χρήση

10.

είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων με έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο φόρτωσης σχεδόν επίπεδο και οριζόντιο που πληροί τα εξής κριτήρια:

α)

FormulaL0602013EL12910120120613EL0003.000113111399Πρωτόκολλοσχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,Η ΜΑΛΤΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,εφεξής καλούμενα ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, ότι, τη στιγμή της σύναψης της επόμενης Συνθήκης προσχώρησης, θα εκπονήσουν τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης σε πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης μεταξύ των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:ΤΙΤΛΟΣ IΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΆρθρο 1Καμία διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας με την οποία προσδίδεται νομικό κύρος στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καμία διάταξη της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εμβέλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 εδάφια 1, 2 και 3, της προστασίας της οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 41 και της προστασίας των δικαιωμάτων όσον αφορά την παιδεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφια 4 και 5 του Ιρλανδικού Συντάγματος.ΤΙΤΛΟΣ IIΦΟΡΟΛΟΓΙΑΆρθρο 2Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε θέματα φορολογίας.ΤΙΤΛΟΣ IIIΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΆρθρο 3Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και παρέχει στην Ένωση την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλαμβάνει αποστολές εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Δεν θίγει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας ενός εκάστου κράτους μέλους περιλαμβανομένης και της Ιρλανδίας, ή τις υποχρεώσεις οιουδήποτε κράτους μέλους.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επηρεάζει ούτε θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραδοσιακής πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας.Εναπόκειται στα κράτη μέλη —περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας, με πνεύμα αλληλεγγύης και με την επιφύλαξη της παραδοσιακής της πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας— να καθορίζει τη φύση της βοήθειας ή συνδρομής που θα παρέχει σε κράτος μέλος που δέχεται τρομοκρατική επίθεση ή ένοπλη επίθεση στο έδαφός του.Οιαδήποτε απόφαση για μετάβαση σε κοινή άμυνα θα απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, να αποφασίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και βάσει των οικείων συνταγματικών κανόνων, αν θα υιοθετήσουν κοινή άμυνα ή όχι.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη θέση ή την πολιτική οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα.Επίσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχει σε μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό μόρφωμα.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θίγει το δικαίωμα της Ιρλανδίας ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να καθορίζουν τη φύση και το ύψος των δαπανών τους για άμυνα και ασφάλεια και τη φύση των αμυντικών ικανοτήτων τους.Θα εναπόκειται στην Ιρλανδία ή οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να αποφασίζουν, σύμφωνα με τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχουν σε οιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή όχι.ΤΙΤΛΟΣ IVΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 4Το παρόν πρωτόκολλο παραμένει ανοικτό προς υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έως τις 30 Ιουνίου 2012.Το παρόν πρωτόκολλο κυρώνεται από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και από τη Δημοκρατία της Κροατίας σε περίπτωση που το παρόν πρωτόκολλο δεν έχει αρχίσει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα κύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, ει δυνατόν, στις 30 Ιουνίου 2013, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα κύρωσης, ή άλλως την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης του κράτους μέλους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.Άρθρο 5Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα μόνον αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα τα κείμενα δε είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα κράτη μέλη.Όταν η Δημοκρατία της Κροατίας δεσμευτεί από το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, το κροατικό κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο είναι εξίσου αυθεντικό με τα του πρώτου εδαφίου κείμενα, κατατίθεται επίσης στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε καθεμιά από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ή

β)

ισοδύναμος χώρος φόρτωσης, όπως ορίζεται ανωτέρω, για την εγκατάσταση μηχανών και/ή εξοπλισμού και

γ)

είναι σχεδιασμένα με χώρο φόρτωσης σαφώς διαχωρισμένο με άκαμπτο χώρισμα από τον χώρο που προορίζεται για τους επιβάτες του οχήματος και

δ)

ο χώρος φόρτωσης διαθέτει ελάχιστη χωρητικότητα όγκου που αντιστοιχεί σε κύβο 600 mm.


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L3e(2)

Δίκυκλη μοτοσικλέτα

4.

δίκυκλα και κινούμενα με πρόωση όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και

5.

μέγιστη μάζα= τεχνικώς αποδεκτή μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή και

6.

δίκυκλο όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως όχημα L1e.

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L3e-A1

Μοτοσικλέτα χαμηλής επίδοσης

7.

κυβισμός κινητήρα ≤ 125 cm3 και

8.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 11 kW και

9.

λόγος ισχύος(1) / βάρους ≤ 0,1 kW/kg.

L3e-A2

Μοτοσικλέτα μεσαίας επίδοσης

7.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 35 kW και

8.

λόγος ισχύος(1) / βάρους ≤ 0,2 kW/kg και

9.

δεν προέρχεται από όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα υπερδιπλάσιο της ισχύος του(1) και

10.

όχημα της κατηγορίας L3e που δεν μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης 7, 8 και 9 οχήματος L3e-A1.

L3e-A3

Μοτοσικλέτα υψηλής επίδοσης

7.

κάθε άλλο όχημα L3e που δεν μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης των οχημάτων L3e-A1 ή L3e-A2.


Υπο-υποκατηγορίες

Ονομασία υπο-υποκατηγορίας

Κριτήρια υποκατάταξης, πέραν των κριτηρίων υποκατάταξης οχήμάτων L3e-A1, L3e-A2 or L3e-A3

L3e-AxE

(x = 1, 2 ή 3)

Μοτοσικλέτα τύπου Enduro

α)

ύψος καθίσματος ≥ 900 mm και

β)

απόσταση από το έδαφος ≥ 310 mm και

γ)

συνολική σχέση μετάδοσης στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου ταχυτήτων (πρωτεύουσα σχέση· δευτερεύουσα σχέση στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου· τελική σχέση) ≥ 6,0 και

δ)

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία συν μάζα της μπαταρίας πρόωσης σε περίπτωση ηλεκτρικής ή υβριδικής ηλεκτρικής πρόωσης < 140 kg και

ε)

έλλειψη θέσεως για συνεπιβάτη.

L3e-AxT

(x = 1, 2 ή 3)

Μοτοσικλέτα τύπου Trial

α)

ύψος καθίσματος ≤ 700 mm και

β)

απόσταση από το έδαφος ≥ 280 mm και

γ)

χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου ≤ 4 λίτρα και

δ)

συνολική σχέση μετάδοσης στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου ταχυτήτων (πρωτεύουσα σχέση· δευτερεύουσα σχέση στην τελευταία ταχύτητα του κιβωτίου· τελική σχέση) ≥ 7,5 και

ε)

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 100 kg και

στ)

έλλειψη θέσεως για συνεπιβάτη.


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L4e

Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι

4.

το βασικό μηχανοκίνητο όχημα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια υποκατάταξης για οχήματα L3e και

5.

το βασικό μηχανοκίνητο όχημα είναι εξοπλισμένο με ένα καλάθι και

6.

έως τέσσερις θέσεις καθίσματος συμπεριλαμβανομένου του οδηγού στη μοτοσικλέτα με καλάθι και

7.

έως δύο θέσεις καθίσματος για επιβάτες στο καλάθι και

8.

μέγιστη μάζα= τεχνικώς αποδεκτή μάζα που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L5e

Μηχανοκίνητο τρίκυκλο

4.

τρίκυκλα και κινούμενα με πρόωση, όπως παρατίθενται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και

5.

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 1 000  kg και

6.

τρίκυκλο όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως όχημα L2e και

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L5e-A

Τρίκυκλο

7.

οχήματα L5e άλλα εκτός από αυτά που συμμορφώνονται με τα ειδικά κριτήρια κατάταξης που ισχύουν για τα οχήματα L5e-B και

8.

έως πέντε θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

L5e-B

Εμπορικό τρίκυκλο

7.

είναι σχεδιασμένα ως οχήματα επαγγελματικής χρήσης και χαρακτηρίζονται από κλειστό διαμέρισμα οδηγού και επιβατών με πρόσβαση από έως τρεις πλευρές και

8.

διαθέτουν έως δύο θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού και

9.

είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων με έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο φόρτωσης σχεδόν επίπεδο και οριζόντιο που πληροί τα εξής κριτήρια:

α)

FormulaL0602013EL12910120120613EL0003.000113111399Πρωτόκολλοσχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,Η ΜΑΛΤΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,εφεξής καλούμενα ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, ότι, τη στιγμή της σύναψης της επόμενης Συνθήκης προσχώρησης, θα εκπονήσουν τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης σε πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης μεταξύ των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:ΤΙΤΛΟΣ IΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΆρθρο 1Καμία διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας με την οποία προσδίδεται νομικό κύρος στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καμία διάταξη της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εμβέλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 εδάφια 1, 2 και 3, της προστασίας της οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 41 και της προστασίας των δικαιωμάτων όσον αφορά την παιδεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφια 4 και 5 του Ιρλανδικού Συντάγματος.ΤΙΤΛΟΣ IIΦΟΡΟΛΟΓΙΑΆρθρο 2Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε θέματα φορολογίας.ΤΙΤΛΟΣ IIIΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΆρθρο 3Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και παρέχει στην Ένωση την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλαμβάνει αποστολές εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Δεν θίγει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας ενός εκάστου κράτους μέλους περιλαμβανομένης και της Ιρλανδίας, ή τις υποχρεώσεις οιουδήποτε κράτους μέλους.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επηρεάζει ούτε θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραδοσιακής πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας.Εναπόκειται στα κράτη μέλη —περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας, με πνεύμα αλληλεγγύης και με την επιφύλαξη της παραδοσιακής της πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας— να καθορίζει τη φύση της βοήθειας ή συνδρομής που θα παρέχει σε κράτος μέλος που δέχεται τρομοκρατική επίθεση ή ένοπλη επίθεση στο έδαφός του.Οιαδήποτε απόφαση για μετάβαση σε κοινή άμυνα θα απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, να αποφασίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και βάσει των οικείων συνταγματικών κανόνων, αν θα υιοθετήσουν κοινή άμυνα ή όχι.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη θέση ή την πολιτική οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα.Επίσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχει σε μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό μόρφωμα.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θίγει το δικαίωμα της Ιρλανδίας ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να καθορίζουν τη φύση και το ύψος των δαπανών τους για άμυνα και ασφάλεια και τη φύση των αμυντικών ικανοτήτων τους.Θα εναπόκειται στην Ιρλανδία ή οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να αποφασίζουν, σύμφωνα με τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχουν σε οιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή όχι.ΤΙΤΛΟΣ IVΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 4Το παρόν πρωτόκολλο παραμένει ανοικτό προς υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έως τις 30 Ιουνίου 2012.Το παρόν πρωτόκολλο κυρώνεται από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και από τη Δημοκρατία της Κροατίας σε περίπτωση που το παρόν πρωτόκολλο δεν έχει αρχίσει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα κύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, ει δυνατόν, στις 30 Ιουνίου 2013, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα κύρωσης, ή άλλως την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης του κράτους μέλους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.Άρθρο 5Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα μόνον αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα τα κείμενα δε είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα κράτη μέλη.Όταν η Δημοκρατία της Κροατίας δεσμευτεί από το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, το κροατικό κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο είναι εξίσου αυθεντικό με τα του πρώτου εδαφίου κείμενα, κατατίθεται επίσης στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε καθεμιά από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ή

β)

ισοδύναμος χώρος φόρτωσης όπως ορίζεται ανωτέρω ο οποίος προορίζεται για την εγκατάσταση μηχανών και/ή εξοπλισμού και

γ)

είναι σχεδιασμένα με χώρο φόρτωσης σαφώς διαχωρισμένο με άκαμπτο χώρισμα από τον χώρο που προορίζεται για τους επιβάτες του οχήματος και

δ)

ο χώρος φόρτωσης διαθέτει ελάχιστη χωρητικότητα όγκου που αντιστοιχεί σε κύβο 600 mm.


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L6e

Ελαφρό τετράκυκλο

4.

τετράτροχα μηχανοκίνητα με πρόωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και

5.

μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και

6.

μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg και

7.

κυβισμός κινητήρα ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα PI ή κυβισμός κινητήρα ≤ 500 cm3 εάν περιλαμβάνει κινητήρα CI και

8.

διαθέτουν έως δύο θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L6e-A

Ελαφριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad)

9.

οχήματα L6e που δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης οχημάτων L6e-B και

10.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4 000  W

L6e-B

Ελαφρό τετράτροχο μικροαυτοκίνητο (quadri-mobile)

9.

κλειστό διαμέρισμα οδηγού και επιβατών με πρόσβαση από έως τρεις πλευρές και

10.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 6 000  W και

Υπο-υποκατηγορίες

Ονομασία υπο-υποκατηγορίας

Κριτήρια υποκατάταξης, πέραν των κριτηρίων υποκατάταξης οχήματος L6e-Β

L6e-BP

Ελαφρό τετράτροχο μικροαυτοκίνητο (quadri-mobile) για τη μεταφορά επιβατών

11.

οχήματα L6e-B που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά επιβατών και

12.

οχήματα L6e-Β άλλα εκτός από αυτά που συμμορφώνονται με τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L6e-BU.

L6e-BU

Ελαφρό τετράτροχο μικροαυτοκίνητο (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση

11.

είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων με έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο φόρτωσης σχεδόν επίπεδο και οριζόντιο που πληροί τα εξής κριτήρια:

α)

FormulaL0602013EL12910120120613EL0003.000113111399Πρωτόκολλοσχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,Η ΜΑΛΤΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,εφεξής καλούμενα ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, ότι, τη στιγμή της σύναψης της επόμενης Συνθήκης προσχώρησης, θα εκπονήσουν τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης σε πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης μεταξύ των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:ΤΙΤΛΟΣ IΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΆρθρο 1Καμία διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας με την οποία προσδίδεται νομικό κύρος στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καμία διάταξη της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εμβέλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 εδάφια 1, 2 και 3, της προστασίας της οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 41 και της προστασίας των δικαιωμάτων όσον αφορά την παιδεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφια 4 και 5 του Ιρλανδικού Συντάγματος.ΤΙΤΛΟΣ IIΦΟΡΟΛΟΓΙΑΆρθρο 2Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε θέματα φορολογίας.ΤΙΤΛΟΣ IIIΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΆρθρο 3Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και παρέχει στην Ένωση την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλαμβάνει αποστολές εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Δεν θίγει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας ενός εκάστου κράτους μέλους περιλαμβανομένης και της Ιρλανδίας, ή τις υποχρεώσεις οιουδήποτε κράτους μέλους.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επηρεάζει ούτε θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραδοσιακής πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας.Εναπόκειται στα κράτη μέλη —περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας, με πνεύμα αλληλεγγύης και με την επιφύλαξη της παραδοσιακής της πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας— να καθορίζει τη φύση της βοήθειας ή συνδρομής που θα παρέχει σε κράτος μέλος που δέχεται τρομοκρατική επίθεση ή ένοπλη επίθεση στο έδαφός του.Οιαδήποτε απόφαση για μετάβαση σε κοινή άμυνα θα απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, να αποφασίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και βάσει των οικείων συνταγματικών κανόνων, αν θα υιοθετήσουν κοινή άμυνα ή όχι.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη θέση ή την πολιτική οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα.Επίσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχει σε μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό μόρφωμα.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θίγει το δικαίωμα της Ιρλανδίας ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να καθορίζουν τη φύση και το ύψος των δαπανών τους για άμυνα και ασφάλεια και τη φύση των αμυντικών ικανοτήτων τους.Θα εναπόκειται στην Ιρλανδία ή οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να αποφασίζουν, σύμφωνα με τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχουν σε οιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή όχι.ΤΙΤΛΟΣ IVΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 4Το παρόν πρωτόκολλο παραμένει ανοικτό προς υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έως τις 30 Ιουνίου 2012.Το παρόν πρωτόκολλο κυρώνεται από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και από τη Δημοκρατία της Κροατίας σε περίπτωση που το παρόν πρωτόκολλο δεν έχει αρχίσει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα κύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, ει δυνατόν, στις 30 Ιουνίου 2013, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα κύρωσης, ή άλλως την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης του κράτους μέλους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.Άρθρο 5Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα μόνον αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα τα κείμενα δε είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα κράτη μέλη.Όταν η Δημοκρατία της Κροατίας δεσμευτεί από το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, το κροατικό κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο είναι εξίσου αυθεντικό με τα του πρώτου εδαφίου κείμενα, κατατίθεται επίσης στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε καθεμιά από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ή

β)

ισοδύναμος χώρος φόρτωσης, όπως ορίζεται ανωτέρω, για την εγκατάσταση μηχανών και/ή εξοπλισμού και

γ)

είναι σχεδιασμένα με χώρο φόρτωσης σαφώς διαχωρισμένο με άκαμπτο χώρισμα από τον χώρο που προορίζεται για τους επιβάτες του οχήματος και

δ)

ο χώρος φόρτωσης διαθέτει ελάχιστη χωρητικότητα όγκου που αντιστοιχεί σε κύβο 600 mm.


Κατηγορία

Ονομασία κατηγορίας

Κοινά κριτήρια κατάταξης

L7e

Βαρύ τετράκυκλο

4.

τετράτροχο μηχανοκίνητο με πρόωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και

5.

μάζα σε κατάσταση έτοιμου προς κυκλοφορία:

α)

≤ 450 kg για μεταφορά επιβατών·

β)

≤ 600 kg για μεταφορά εμπορευμάτων.

και

6.

όχημα L7e που δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως όχημα L6e και

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L7e-A

Βαριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) για χρήση εντός δρόμου

7.

οχήματα L7e τα οποία δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L7e-B ή L7e-C και

8.

οχήματα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών και

9.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 15 kW και

Υπο-υποκατηγορίες

Ονομασία υπο-υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L7e-A1

Βαριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου

10.

έως δύο θέσεις καθίσματος σε σέλα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του αναβάτη και

11.

ράβδος οδήγησης.

L7e-A2

Βαριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

10.

οχήματα L7e-A τα οποία δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L7e-A1 και

11.

έως δύο θέσεις καθίσματος, εκτός τύπου σέλας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

Υποκατηγορίες

Ονομασία υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L7e-B

Βαριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) παντός εδάφους

7.

οχήματα L7e τα οποία δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L7e-C και

8.

απόσταση από το έδαφος ≥ 180 mm και

Υπο-υποκατηγορίες

Ονομασία υπο-υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L7e-B1

Τετράτροχη μοτοσικλέτa (quad) παντός εδάφους·

9.

έως δύο θέσεις καθίσματος σε σέλα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του αναβάτη και

10.

διαθέτουν ράβδο οδήγησης και

11.

μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 90 km/h και

12.

λόγος μεταξονίου προς απόσταση από το έδαφος ≤ 6

L7e-B2

Όχημα υπαίθριων δραστηριοτήτων [side-by-side (SbS)]·

9.

οχήματα L7eB άλλα εκτός από οχήματα L7e-B1 και

10.

έως τρεις θέσεις καθίσματος, εκτός τύπου σέλας, εκ των οποίων οι δύο είναι τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού και

11.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 15 kW και

12.

λόγος μεταξονίου προς απόσταση από το έδαφος ≤ 8


Υπο-υποκατηγορίες

Ονομασία υπο-υποκατηγορίας

Συμπληρωματικά κριτήρια κατάταξης σε υποκατηγορία:

L7e-C

Βαρύ τετράτροχο μικροαυτοκίνητο (quadri-mobile)

7.

οχήματα L7e τα οποία δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L7e-B και

8.

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 15 kW και

9.

μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 90 km/h και

10.

κλειστό διαμέρισμα οδηγού και επιβατών με πρόσβαση από έως τρεις πλευρές

Υπο-υποκατηγορίες

Ονομασία υπο-υποκατηγορίας

Κριτήρια υποκατάταξης, πέραν των κριτηρίων υποκατάταξης οχήματος L7e-C

L7e-CP

Βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για τη μεταφορά επιβατών

11.

οχήματα L7e-C τα οποία δεν πληρούν τα ειδικά κριτήρια κατάταξης για οχήματα L7e-CU και

12.

έως τέσσερις θέσεις, εκτός τύπου σέλας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

L7e-CU

Βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση

11.

είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων με έναν ανοικτό ή κλειστό χώρο φόρτωσης σχεδόν επίπεδο και οριζόντιο που πληροί τα εξής κριτήρια:

α)

FormulaL0602013EL12910120120613EL0003.000113111399Πρωτόκολλοσχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,Η ΜΑΛΤΑ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,εφεξής καλούμενα ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας,ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων, συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 18-19 Ιουνίου 2009, ότι, τη στιγμή της σύναψης της επόμενης Συνθήκης προσχώρησης, θα εκπονήσουν τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης σε πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης μεταξύ των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:ΤΙΤΛΟΣ IΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΆρθρο 1Καμία διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας με την οποία προσδίδεται νομικό κύρος στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καμία διάταξη της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εμβέλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 εδάφια 1, 2 και 3, της προστασίας της οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 41 και της προστασίας των δικαιωμάτων όσον αφορά την παιδεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφια 4 και 5 του Ιρλανδικού Συντάγματος.ΤΙΤΛΟΣ IIΦΟΡΟΛΟΓΙΑΆρθρο 2Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε θέματα φορολογίας.ΤΙΤΛΟΣ IIIΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΆρθρο 3Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και παρέχει στην Ένωση την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλαμβάνει αποστολές εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Δεν θίγει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας ενός εκάστου κράτους μέλους περιλαμβανομένης και της Ιρλανδίας, ή τις υποχρεώσεις οιουδήποτε κράτους μέλους.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν επηρεάζει ούτε θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραδοσιακής πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας.Εναπόκειται στα κράτη μέλη —περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας, με πνεύμα αλληλεγγύης και με την επιφύλαξη της παραδοσιακής της πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας— να καθορίζει τη φύση της βοήθειας ή συνδρομής που θα παρέχει σε κράτος μέλος που δέχεται τρομοκρατική επίθεση ή ένοπλη επίθεση στο έδαφός του.Οιαδήποτε απόφαση για μετάβαση σε κοινή άμυνα θα απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, να αποφασίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και βάσει των οικείων συνταγματικών κανόνων, αν θα υιοθετήσουν κοινή άμυνα ή όχι.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη θέση ή την πολιτική οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα.Επίσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχει σε μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό μόρφωμα.Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θίγει το δικαίωμα της Ιρλανδίας ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους να καθορίζουν τη φύση και το ύψος των δαπανών τους για άμυνα και ασφάλεια και τη φύση των αμυντικών ικανοτήτων τους.Θα εναπόκειται στην Ιρλανδία ή οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να αποφασίζουν, σύμφωνα με τους τυχόν εθνικούς νομικούς κανόνες, κατά πόσον θα συμμετάσχουν σε οιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή όχι.ΤΙΤΛΟΣ IVΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 4Το παρόν πρωτόκολλο παραμένει ανοικτό προς υπογραφή από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη έως τις 30 Ιουνίου 2012.Το παρόν πρωτόκολλο κυρώνεται από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, καθώς και από τη Δημοκρατία της Κροατίας σε περίπτωση που το παρόν πρωτόκολλο δεν έχει αρχίσει να ισχύει μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα κύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας.Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει, ει δυνατόν, στις 30 Ιουνίου 2013, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα έγγραφα κύρωσης, ή άλλως την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου κύρωσης του κράτους μέλους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.Άρθρο 5Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα μόνον αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα τα κείμενα δε είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα κράτη μέλη.Όταν η Δημοκρατία της Κροατίας δεσμευτεί από το παρόν πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, το κροατικό κείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο είναι εξίσου αυθεντικό με τα του πρώτου εδαφίου κείμενα, κατατίθεται επίσης στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε καθεμιά από τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ή

β)

ισοδύναμος χώρος φόρτωσης όπως ορίζεται ανωτέρω ο οποίος προορίζεται για την εγκατάσταση μηχανών και/ή εξοπλισμού και

γ)

είναι σχεδιασμένα με χώρο φόρτωσης σαφώς διαχωρισμένο με άκαμπτο χώρισμα από τον χώρο που προορίζεται για τους επιβάτες του οχήματος και

δ)

ο χώρος φόρτωσης διαθέτει ελάχιστη χωρητικότητα όγκου που αντιστοιχεί σε κύβο 600 mm και

12.

έως δύο θέσεις, εκτός τύπου σέλας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.

Σημείωση: Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήματος VIII για την επεξήγηση των σημειώσεων των παραρτημάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εξαντλητικός κατάλογος απαιτήσεων για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχήματος ΕΕ (3)

Αριθ.

Άρθρο

Αντικείμενο

Αναφορά κανονιστικής πράξης

Κατηγορίες οχήματος

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A

L7e-B

L7e-C

A

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ

1

23 & 24

διαδικασίες περιβαλλοντικών δοκιμών που αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων, τις εκπομπές λόγω εξάτμισης, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση καυσίμου, καύσιμα αναφοράς·

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα του οχήματος, μέγιστη ροπή, μέγιστη συνεχής συνολική ισχύς πρόωσης του κινητήρα

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

διαδικασίες δοκιμής που αφορούν τον ήχο

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Αριθ.

Άρθρο

Αντικείμενο

Αναφορά κανονιστικής πράξης

Κατηγορίες οχήματος

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

B

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

22

όργανα ηχητικής προειδοποίησης

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

πέδηση, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αντιεμπλοκής και συνδυασμένης πέδησης

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

ηλεκτρική ασφάλεια

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

απαιτήσεις δήλωσης κατασκευαστή σχετικά με τη δοκιμή αντοχής των συστημάτων, μερών και εξαρτημάτων λειτουργικής ασφάλειας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

εμπρόσθιες ή οπίσθιες προστατευτικές δομές

 

 

ΕΑΝ

 

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

6

υαλοπίνακες, υαλοκαθαριστήρες, πλυντηρίδες ανεμοθώρακα, διατάξεις αποπάγωσης και αποθάμβωσης

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

X

ΕΑΝ

X

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

X

7

χειριστήρια που ελέγχονται από τον οδηγό συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης αυτόματης ενεργοποίησης του φωτισμού

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

οπίσθια ορατότητα

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

δομή προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

11

αγκυρώσεις ζωνών ασφάλειας και ζώνες ασφάλειας

 

 

ΕΑΝ

 

 

 

X

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

X

 

X

X

12

θέση καθήμενου (σέλες και καθίσματα)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

κατευθυντικότητα, συμπεριφορά στις στροφές και διάμετρος στροφής

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

τοποθέτηση ελαστικών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

πινακίδα μέγιστου ορίου ταχύτητας του οχήματος και θέση επί του οχήματος

 

 

ΕΑΝ

 

 

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

X

X

ΕΑΝ

16

συστήματα προστασίας των επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού εξοπλισμού, του υποστηρίγματος της κεφαλής και των θυρών του οχήματος

 

 

ΕΑΝ

 

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

 

ΕΑΝ

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

17

μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς και/ή περιορισμός σχεδιαστικής ταχύτητας οχήματος

X

X

X

ΕΑΝ

ΕΑΝ

 

 

X

X

X

X

X

X

X

18

ακεραιότητα της δομής του οχήματος·

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Αριθ.

Άρθρο

Αντικείμενο

Αναφορά κανονιστικής πράξης

Κατηγορίες οχήματος

 

 

 

 

L1e-A

L1e-B

L2e

L3e

L4e

L5e-A

L5e-B

L6e-A

L6e-B

L7e-A1

L7e-A2

L7e-B1

L7e-B2

L7e-C

Γ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

1

20

μέτρα κατά των παρεμβάσεων παραποίησης του οχήματος

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

25

ρυθμίσεις για διαδικασίες έγκρισης τύπου

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

33

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραγωγής

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

18

διατάξεις ζεύξης και εξαρτήματα στερέωσης

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

5

18

συσκευές προστασίας από μη εγκεκριμένη χρήση

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

18

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

18

εξωτερικές προεξοχές

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

18

αποθήκη καυσίμων

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

9

18

εξέδρες φόρτωσης

 

 

ΕΑΝ

 

 

 

X

 

ΕΑΝ

 

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

10

18

μάζες και διαστάσεις

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

21

διαγνωστικό σύστημα οχήματος

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

18

χειρολαβές και υποπόδια για τους επιβάτες

 

X

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

X

 

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

ΕΑΝ

 

13

18

θέση της πινακίδας κυκλοφορίας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

18

πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

18

στρίποδα

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16

65

πρότυπα επίδοσης και αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών

 

 

Σημείωση: Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παραρτήματος VIII για την επεξήγηση των σημειώσεων των παραρτημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Όρια για μικρές σειρές

Υποκατηγορία οχήματος

Ονομασία υποκατηγορίας οχήματος

Μικρές σειρές

(μονάδες για κάθε τύπο που διατίθεται στην αγορά, ταξινομείται και τίθεται σε κυκλοφορία ετησίως)

L1e-A

Μηχανοκίνητο ποδήλατο

50

L1e-B

Δίκυκλο μοτοποδήλατο

L2e

Τρίκυκλο μοτοποδήλατο

L3e

Δίκυκλη μοτοσικλέτα

75

L4e

Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι

150

L5e-A

Τρίκυκλο

75

L5e-B

Εμπορικό τρίκυκλο

150

L6e-A

Ελαφριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad)

30

L6e-B

Ελαφρό τετράτροχο μικροαυτοκίνητο (quadri-mobile)

150

L7e-A

Βαριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) για χρήση εντός δρόμου

30

L7e-B

Βαριά τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) παντός εδάφους

50

L7e-C

Βαρύ τετράτροχο μικροαυτοκίνητο (quadri-mobile)

150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την έγκριση τύπου

Αριθ.

Περιγραφή

(Υπο-)κατηγορία

Νέοι τύποι οχημάτων Υποχρεωτική

Υπάρχοντες τύποι οχημάτων Υποχρεωτική

Τελευταία ημέρα ταξινόμησης συμμορφούμενων οχημάτων

1.

Εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις όσον αφορά την επίδοση πρόωσης, στοιχεία όπως παρατίθενται στο παράρτημα II (A)

 

 

 

 

1.1.

Δοκιμή τύπου Ι, δοκιμή των εκπομπών της απόληξης του αγωγού εξαγωγής ύστερα από κρύα εκκίνηση

1.1.1.

Κύκλος δοκιμής

1.1.1.1.

Δοκιμή τύπου I: κύκλος δοκιμής ECE R 47

L1e, L2e, L6e,

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.1.2.

Δοκιμή τύπου I ECE R 40 (με υπεραστικό κύκλο οδήγησης, κατά περίπτωση)

L5e-B, L7e-B, L7e-C,

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.1.3.

Δοκιμή τύπου I,WMTC, στάδιο 2

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A,

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.1.4.

Δοκιμή τύπου I: αναθεωρημένος κύκλος δοκιμών βάσει του WMTC

L1e-L7e,

1.1.2020

1.1.2021

 

1.1.2.

Δοκιμή τύπου I, όρια εκπομπών της απόληξης του αγωγού εξαγωγής

 

1.1.2.1.

Euro 4: Παράρτημα VI (A1)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.1.2.2.

Euro 4: Παράρτημα VI (A1)

L3e, L4e, L5e, L7e,

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.1.2.3.

Euro 5 Παράρτημα VI (A2)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.2.

Δοκιμή τύπου II, δοκιμή εκπομπών σε (αυξημένη) ταχύτητα ρελαντί / ελεύθερη επιτάχυνση

 

 

 

 

1.2.1.

Δοκιμή τύπου II, δοκιμή εκπομπών σε (αυξημένη) ταχύτητα ρελαντί / ελεύθερη επιτάχυνση

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.2.2.

Δοκιμή τύπου II, δοκιμή εκπομπών σε (αυξημένη) ταχύτητα ρελαντί / ελεύθερη επιτάχυνση

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.3.

Δοκιμή τύπου III, μηδενικές εκπομπές αερίων από τον στροφαλοθάλαμο

 

 

 

 

1.3.1.

Δοκιμή τύπου III, μηδενικές εκπομπές αερίων από τον στροφαλοθάλαμο

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.3.2.

Δοκιμή τύπου III, μηδενικές εκπομπές αερίων από τον στροφαλοθάλαμο

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.4.

Δοκιμή τύπου IV, εκπομπές λόγω εξάτμισης

 

1.4.1.

Δοκιμή διαπερατότητας δεξαμενής καυσίμου

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2017

 

1.4.2.

Δοκιμή διαπερατότητας δεξαμενής καυσίμου

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2016

 

1.4.3.

Διαδικασία δοκιμής SHED

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

 

1.4.4.

Διαδικασία δοκιμής SHED

L6e-A

1.1.2017

1.1.2018

 

1.4.5.

Όρια δοκιμής SHED, παράρτημα VI (C1)

L3e, L4e, L5e-A L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.4.6.

Όρια δοκιμής SHED, παράρτημα VI (C1)

L6e-A

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.4.7.

Δοκιμή SHED ή δοκιμή διαπερατότητας καυσίμου, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 5

L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B, L7e-C

1.1.2020

1.1.2021

 

1.4.8.

Όρια δοκιμής SHED, παράρτημα VI (C2), εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 5

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.5.

Δοκιμή τύπου V, δοκιμή αντοχής (3)

 

 

 

 

1.5.1.

Euro 4 διάρκεια ζωής ανά διανυθείσα απόσταση, παραρτήματα VII (A) και (B)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.5.2.

Euro 4 διάρκεια ζωής ανά διανυθείσα απόσταση, παραρτήματα VII (A) και (B)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.5.3.

Euro 5, διάρκεια ζωής ανά διανυθείσα απόσταση, παραρτήματα VII (A) και (B)

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.6.

Δεν έχει οριστεί δοκιμή τύπου VI

1.7.

Δοκιμή τύπου VII, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / καθορισμός και αναφορά κατανάλωσης καυσίμου ή ενέργειας

 

 

 

1.7.1.

Δοκιμή τύπου VII, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / καθορισμός και αναφορά κατανάλωσης καυσίμου ή ενέργειας

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.7.2.

Δοκιμή τύπου VII, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου / καθορισμός και αναφορά κατανάλωσης καυσίμου ή ενέργειας

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

 

1.8.

Δοκιμή τύπου VIII, Περιβαλλοντική δοκιμή OBD

 

 

1.8.1.

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου I

L3e, L4e, L5e-A, L6e-A, L7e-A

1.1.2016 για L6Ae:1.1.2017

1.1.2017 για L6Ae:1.1.2018

31.12.2020

Διαδικασία περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου I (δοκιμή τύπου VIII)

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου I, παράρτημα VI (B1)

1.8.2.

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου I

L3e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

Διαδικασία περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου I (δοκιμή τύπου VIII)

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου I, παράρτημα VI (B2)

1.8.3.

Λειτουργικές απαιτήσεις OBD σταδίου II, εν αναμονή του άρθρου 23 παράγραφοι 4 και 5

L3e, L5e-A, L6e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

 

Διαδικασίες περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II (δοκιμή τύπου VIII), εν αναμονή του άρθρου 23 παράγραφοι 4 και 5

Όρια περιβαλλοντικής δοκιμής OBD σταδίου II, παράρτημα VI (B2), εν αναμονή του άρθρου 23 παράγραφοι 4 και 5

1.9.

Δοκιμή τύπου IX, ηχοστάθμη (3)

 

 

 

 

1.9.1.

Διαδικασία και οριακές τιμές δοκιμής ηχοστάθμης, παράρτημα VI (Δ)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020

1.9.2.

Διαδικασία και οριακές τιμές δοκιμής ηχοστάθμης (3), παράρτημα VI (Δ)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

1.9.3.

Κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 9, 41, 63, 92 και όρια του παραρτήματος VI (Δ)

L1e-L7e

 

 

 

1.9.4.

Κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 9, 41, 63, 92 και σχετικές νέες οριακές τιμές που έχουν προταθεί από την Επιτροπή

L1e-L7e

1.1.2020

1.1.2021

 

1.10.

Δοκιμές και απαιτήσεις επίδοσης πρόωσης όσον αφορά τη μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος, τη μέγιστη ρο