28.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 353/13


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1413/2013/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2002/546/ΕΚ του Συμβουλίου (2),εξουσιοδοτείται η Ισπανία να προβλέπειτην εφαρμογή απαλλαγών ή μειώσεων του καλούμενου φόρου «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (εφεξής «AIEM») για ορισμένα προϊόντα που παράγονται στις Καναρίους Νήσους. Στο παράρτημα της προαναφερθείσας απόφασης παρατίθεται ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία μπορούν να εφαρμόζονται οι απαλλαγές και οι μειώσεις φόρου. Ανάλογα με τα προϊόντα, η διαφορά φορολόγησης μεταξύ των προϊόντων που παράγονται στις Καναρίους Νήσους και των λοιπών προϊόντων δεν υπερβαίνει τις 5, 15 ή 25 εκατοστιαίες μονάδες.

(2)

Οι απαλλαγές και οι μειώσεις του ΑΙΕΜ θεσπίζουν διαφοροποιημένη φορολόγηση, που ωφελούν την τοπική παραγωγή ορισμένων προϊόντων. Το γεγονός αυτό συνιστά κρατική ενίσχυση, η οποία απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής.

(3)

Η απόφαση 2002/546/ΕΚ του Συμβουλίου εφαρμοζόταν αρχικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Στο τέλος του 2011, με την απόφαση 895/2011/ΕΕ του Συμβουλίου (3), τροποποιήθηκε η απόφαση 2002/546/ΕΚ ώστε να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, βάσει της διαβεβαίωσης της Επιτροπής ότι εξακολουθεί να υφίσταται ειδική δομική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Καναρίων Νήσων η οποία επιτείνεται με τα ειδικά προβλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ τα οποία δικαιολόγησαν τις πλήρεις απαλλαγές και εν μέρει μειώσεις από το φόρο ΑΙΕΜ για ορισμένα προϊόντα που παράγονται στην εν λόγω απομακρυσμένη περιοχή.

(4)

Δεδομένου ότι η δομική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Καναρίων Νήσων εξακολουθεί να υφίσταται, είναι αναγκαίο να επεκταθεί περαιτέρω η περίοδος εφαρμογής της απόφασης 2002/546/ΕΚ.

(5)

Στις 28 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών στην Ένωση μεταξύ 2014 και 2020. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 2014, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης στην ενιαία αγορά με την ενθάρρυνση πιο αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης και την επικέντρωση των μέτρων επιβολής της Επιτροπής σε υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον ανταγωνισμό.

(6)

Είναι επομένως δικαιολογημένο να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής της απόφασης 2002/546/ΕΚ για περίοδο έξι μηνών, ώστε η ημερομηνία λήξης της ισχύος της να συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020.

(7)

Η απόφαση 2002/546/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(8)

Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να επεκταθεί η ισχύς της απόφασης 2002/546/ΕΚ πριν το τέλος του 2013, θα πρέπει να εφαρμοστεί εξαίρεση από την περίοδο των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επισυνάπτεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη φράση της απόφασης 2002/546/ΕΚ η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2013» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2014».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS


(1)  Γνώμη της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση 2002/546/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2002, για το καθεστώς του φόρου AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους (ΕΕ L 179 της 9.7.2002, σ. 22).

(3)  Απόφαση αριθ. 895/2011/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (ΕΕ L 345 της 29.12.2011, σ. 17).