20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/75


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών I, II και III για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων που προορίζονται για σφαγή, πάχυνση και αναπαραγωγή και τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 9208]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/784/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 91/68/ΕΟΚ καθορίζει το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το εμπόριο αιγοπροβάτων εντός της ΕΕ. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα αιγοπρόβατα πρέπει να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με ένα από τα υποδείγματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος Ε.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εκρίζωσης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Το παράρτημα VII του εν λόγω κανονισμού καθορίζει τα μέτρα για την καταπολέμηση και την εκρίζωση των ΜΣΕ. Επιπλέον, στο παράρτημα VIII κεφάλαιο Α του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις για το εμπόριο ζώντων ζώων, σπέρματος και εμβρύων εντός της ΕΕ. Το παράρτημα VIII κεφάλαιο Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 630/2013 της Επιτροπής (3).

(3)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων που προορίζονται για πάχυνση και αναπαραγωγή και οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 630/2013, τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών ΙΙ και ΙΙΙ που εμφαίνονται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ τροποποιήθηκαν πρόσφατα με την εκτελεστική απόφαση 2013/445/ΕΕ της Επιτροπής (4).

(4)

Κατά τη διαδικασία της εν λόγω τροποποίησης εσφαλμένως παραλήφθηκε η δυνατότητα να μετακινούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις αιγοπρόβατα για αναπαραγωγή σε κράτη μέλη με εγκεκριμένο πρόγραμμα καταπολέμησης της κλασικής τρομώδους νόσου. Ως εκ τούτου, το σημείο ΙΙ.9 του μέρους II του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού III για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(5)

Επιπλέον, στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού II για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων που προορίζονται για πάχυνση και στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού III για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, πρέπει να επανεξεταστούν ορισμένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 προκειμένου να αρθεί κάθε αμφισημία.

(6)

Τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών ΙΙ και ΙΙΙ που παρατίθενται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων για πάχυνση και αναπαραγωγή, οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 630/2013.

(7)

Επιπλέον, για να διασφαλισθεί η συνοχή της ορολογίας σε όλα τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, τα εν λόγω υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών πρέπει να τροποποιηθούν και να αντικατασταθούν από τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών I, II και III που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

(8)

Επομένως, η οδηγία 91/68/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 630/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 179 της 29.6.2013, σ. 60).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2013/445/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αιγοπροβάτων και τις υγειονομικές απαιτήσεις σχετικά με την τρομώδη νόσο (ΕΕ L 233 της 31.8.2013, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

Image

Image

Image

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

Image

Image

Image

Image

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ

Image

Image

Image

Image

Image