18.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/73


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ

(2013/771/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναθέτει αρμοδιότητες σε εκτελεστικούς οργανισμούς για την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους ενός προγράμματος ή έργου της Ένωσης, εξ ονόματός της και υπό την ευθύνη της.

(2)

Ο σκοπός της ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης προγραμμάτων σε εκτελεστικούς οργανισμούς είναι να επιτρέψει στην Επιτροπή να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες και καθήκοντά της που δεν είναι δυνατόν να ανατεθούν σε εξωτερικούς φορείς χωρίς όμως να απολέσει τον έλεγχο και την τελική ευθύνη για τις δραστηριότητες που διαχειρίζονται οι εκτελεστικοί οργανισμοί.

(3)

Η ανάθεση των καθηκόντων υλοποίησης ενός προγράμματος σε εκτελεστικό οργανισμό απαιτεί τον σαφή διαχωρισμό των σταδίων προγραμματισμού. Ο διαχωρισμός αυτός συνεπάγεται ευρεία διακριτική ευχέρεια για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, η οποία βαρύνει την Επιτροπή, και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, η οποία θα πρέπει να ανατίθεται στον εκτελεστικό οργανισμό.

(4)

Με την απόφαση 2004/20/ΕΚ (2), η Επιτροπή ίδρυσε τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ευφυή Ενέργεια (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Οργανισμός») και τον επιφόρτισε με τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

(5)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή τροποποίησε την εντολή του εν λόγω Οργανισμού με την απόφαση 2007/372/ΕΚ (3) επεκτείνοντάς τη στη διαχείριση νέων έργων και προγραμμάτων στον τομέα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της κινητικότητας και μετονομάζοντας τον Οργανισμό σε Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

(6)

Ο Οργανισμός που ιδρύθηκε με την απόφαση 2004/20/ΕΚ απέδειξε ότι η εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων επέτρεψε στις εποπτεύουσες Γενικές Διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στις πολιτικές πτυχές των προγραμμάτων. Λόγω των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών της ΕΕ η ανάθεση καθηκόντων σε εκτελεστικούς οργανισμούς αποδεικνύεται πιο τελεσφόρος από την άποψη του κόστους. Σύμφωνα με τις δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις του Οργανισμού ο τελευταίος λειτουργεί ικανοποιητικά και εξασφαλίζει έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό μηχανισμό υλοποίησης των πρωτοβουλιών των οποίων η επιχειρησιακή ευθύνη τού έχει ανατεθεί.

(7)

Στην ανακοίνωσή της, της 29ης Ιουνίου 2011, Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020» (4), η Επιτροπή πρότεινε να γίνει μεγαλύτερη χρήση των υφιστάμενων εκτελεστικών οργανισμών για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ένωσης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(8)

Από την ανάλυση κόστους-οφέλους (5) που εκπονήθηκε βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003, το σχετικό κόστος εκτιμήθηκε σε 295 εκατ. ευρώ έναντι 399 εκατ. ευρώ σε περίπτωση μη ανάθεσης σε εκτελεστικό οργανισμό. Από την πλευρά του οφέλους, με την ανάθεση καθηκόντων στον εκτελεστικό οργανισμό αναμένεται να εξοικονομηθούν 104 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την εναλλακτική επιλογή της μη ανάθεσης. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση συνεκτικότερων χαρτοφυλακίων με τις κύριες αρμοδιότητες του Οργανισμού και την ταυτότητα της αποστολής του θα προσπορίσει σημαντικά ποιοτικά οφέλη. Έπειτα από σχετική ανάλυση κρίθηκε ότι η συγκέντρωση της διαχείρισης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 — πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020» (6) (στο εξής αναφερόμενο ως «Ορίζοντας 2020»), του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2014-2020 (7) (στο εξής αναφερόμενο ως «COSME») και του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (8) (στο εξής αναφερόμενο ως «LIFE») θα επιτρέψει στον Οργανισμό να αξιοποιήσει τις συνέργειες, την απλοποίηση και τις οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν. Επιπλέον, η συγκέντρωση όλων των πτυχών του «μέσου για τις ΜΜΕ» του προγράμματος Ορίζοντας 2020 θα δημιουργήσει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για τους δυνητικούς δικαιούχους, και θα εξασφαλίσει συνεκτικότητα στην παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (9) (στο εξής αναφερόμενο ως «ΕΤΘΑ»), οι ενέργειες που προβλέπονται στο σκέλος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής έχουν κατεξοχήν σχέση με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του Οργανισμού όσον αφορά την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Με τη μεταφορά της διαχείρισης των υπολειπόμενων ενεργειών του προγράμματος Μάρκο Πόλο (2007-2013) στον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Καινοτομία και τα Δίκτυα θα συγκεντρωθεί επιπροσθέτως η διαχείριση των προγραμμάτων μεταφορικών υποδομών στον προαναφερθέντα Οργανισμό και, κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

(9)

Για να εξασφαλίσει τη συνοχή της ταυτότητας κάθε εκτελεστικού οργανισμού, η Επιτροπή συγκέντρωσε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις εργασίες ανά θεματικό τομέα πολιτικής κατά την εκπόνηση των νέων εντολών τους.

(10)

Στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση του προγράμματος LIFE, που θα διαδεχτεί το προηγούμενο πρόγραμμα LIFE+. Το πρόγραμμα αυτό, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013), τελεί υπό τη διαχείριση των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η διαχείριση του προγράμματος LIFE περιλαμβάνει την εκτέλεση έργων τεχνικού χαρακτήρα τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ενώ απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου εκτέλεσής τους. Το πρόγραμμα LIFE χαρακτηρίζεται από έργα τα οποία συνεπάγονται πληθώρα ομοιογενών και τυποποιημένων ενεργειών.

(11)

Στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση μερών του προγράμματος COSME, τα οποία διαδέχονται μέρη του προγράμματος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 2007-2013 (10) (στο εξής αναφερόμενο ως «CIP»). Τα μέρη αυτά την παρούσα στιγμή τα διαχειρίζονται εν μέρει ο Οργανισμός και εν μέρει οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Η διαχείριση των μερών του προγράμματος COSME που θα ανατεθεί στον Οργανισμό περιλαμβάνει την εκτέλεση έργων τεχνικού χαρακτήρα τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ενώ απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου εκτέλεσής τους. Επιπλέον, ορισμένα μέρη του προγράμματος COSME χαρακτηρίζονται από έργα τα οποία συνεπάγονται πληθώρα ομοιογενών και τυποποιημένων ενεργειών.

(12)

Στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση μερών του ΕΤΘΑ στον τομέα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ), του ελέγχου, των επιστημονικών συμβουλών και γνώσεων. Τα μέρη αυτά διαδέχονται παρόμοιες δραστηριότητες οι οποίες στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013) τελούν υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Η διαχείριση του προγράμματος ΕΤΘΑ περιλαμβάνει την εκτέλεση έργων τεχνικού χαρακτήρα τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ενώ απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου εκτέλεσης ενός έργου.

(13)

Στον οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση των ακόλουθων μερών του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:

α)

Μέρη του «Μέρους II — Βιομηχανική υπεροχή» που χαρακτηρίζονται από έργα τα οποία συνεπάγονται πληθώρα ομοιογενών και τυποποιημένων ενεργειών·

β)

Μέρη του «Μέρους III — Κοινωνιακές προκλήσεις» που περιλαμβάνουν την εκτέλεση έργων τεχνικού χαρακτήρα τα οποία δεν συνεπάγονται τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, ενώ απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου εκτέλεσής τους.

(14)

Στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση των υπολειπόμενων ενεργειών με τις οποίες έχει ήδη επιφορτιστεί βάσει του CIP στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013): «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη (ΕΕΕ II)», «Enterprise Europe Network», διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις», «European IPR Helpdesk», «Πρωτοβουλία οικολογικής καινοτομίας» και «IPorta Project».

(15)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, ιδίως εάν με τη συγκέντρωση των εν λόγω υπηρεσιών καθίσταται δυνατό να πραγματοποιηθούν πρόσθετα κέρδη και οικονομίες κλίμακας.

(16)

Θα πρέπει να συσταθεί ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ο εν λόγω Οργανισμός θα πρέπει να αντικαταστήσει και να διαδεχτεί τον Οργανισμό που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/20/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/372/ΕΚ. Θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το γενικό καταστατικό που θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003.

(17)

Οι αποφάσεις 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν και να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των εκτελεστικών οργανισμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σύσταση

Ιδρύεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Οργανισμός») ο οποίος αντικαθιστά τον εκτελεστικό οργανισμό που συστάθηκε με την απόφαση 2004/20/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/372/ΕΚ, από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το καταστατικό του διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003.

Άρθρο 2

Τόπος εγκατάστασης

Ο Οργανισμός εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Άρθρο 3

Στόχοι και καθήκοντα

1.   Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μερών των ακόλουθων προγραμμάτων της Ένωσης:

α)

Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) 2014-2020 (11)·

β)

Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 2014-2020 (12)·

γ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) (13), στο οποίο περιλαμβάνονται η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ), ο έλεγχος και η παροχή επιστημονικών συμβουλών και γνώσεων·

δ)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020 (Ορίζοντας 2020) (14) — πτυχές του «Μέρους II — Βιομηχανική υπεροχή» και του «Μέρους III — Κοινωνιακές προκλήσεις».

Το πρώτο εδάφιο ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος καθενός από τα προγράμματα αυτά.

2.   Στον Οργανισμό ανατίθεται η εκτέλεση των υπολειπόμενων ενεργειών όσον αφορά τις ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο του CIP:

α)

ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη (ΕΕΕ II)·

β)

πρωτοβουλία οικολογικής καινοτομίας·

γ)

«Enterprise Europe Network»·

δ)

Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις» (Υοur Europe — Business)·

ε)

«European IPR Helpdesk»·

στ)

«IPorta Project».

3.   Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των μερών των προγραμμάτων της Ένωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

διαχείριση ορισμένων ή όλων των σταδίων εκτέλεσης των προγραμμάτων και ορισμένων ή όλων των σταδίων του κύκλου εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων με βάση τα συναφή προγράμματα εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή, αν η Επιτροπή του έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση στην πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων·

β)

έγκριση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και εκτέλεση όλων των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος, αν η Επιτροπή του έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση στην πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων·

γ)

παροχή υποστήριξης κατά την εκτέλεση του προγράμματος, αν η Επιτροπή του έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση στην πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

4.   Ο Οργανισμός μπορεί να είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, προς τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων και εντός του πεδίου των προγραμμάτων που αναφέρονται στην εν λόγω πράξη.

Άρθρο 4

Διάρκεια των διορισμών

1.   Τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής διορίζονται για περίοδο δύο ετών.

2.   Ο διευθυντής διορίζεται για περίοδο πέντε ετών.

Άρθρο 5

Εποπτεία και απολογισμός εκτέλεσης

Ο Οργανισμός εποπτεύεται από την Επιτροπή και υποβάλλει τακτικά έκθεση προόδου σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων της Ένωσης ή των μερών τους για τα οποία είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τους κανόνες και με τη συχνότητα που καθορίζονται στην πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 6

Εκτέλεση του προϋπολογισμού λειτουργίας

Ο Οργανισμός εκτελεί τον οικείο προϋπολογισμό λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής (15).

Άρθρο 7

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι αποφάσεις 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Οι αναφορές στις καταργούμενες αποφάσεις θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

2.   Ο Οργανισμός λογίζεται ως ο διάδοχος φορέας του εκτελεστικού οργανισμού που συστάθηκε με την απόφαση 2004/20/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/372/ΕΚ.

3.   Με την επιφύλαξη της αναθεώρησης της βαθμολογικής κατάταξης των αποσπασμένων υπαλλήλων, η οποία προβλέπεται από την πράξη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, η παρούσα απόφαση δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού που απασχολείται στον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 85.

(3)  ΕΕ L 140 της 1.6.2007, σ. 52.

(4)  COM(2011) 500 τελικό.

(5)  Ανάλυση κόστους-οφέλους για την ανάθεση ορισμένων καθηκόντων σχετικών με την εφαρμογή προγραμμάτων της Ένωσης για τα έτη 2014-2020 στους εκτελεστικούς οργανισμούς (τελική έκθεση), 19η Αυγούστου 2013.

(6)  COM(2011) 809 τελικό.

(7)  COM(2011) 834 τελικό.

(8)  COM(2011) 874 τελικό.

(9)  COM(2011) 804 τελικό.

(10)  ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.

(11)  COM(2011) 834 τελικό.

(12)  COM(2011) 874 τελικό.

(13)  COM(2011) 804 τελικό.

(14)  COM(2011) 809 τελικό.

(15)  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.