29.10.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Οκτωβρίου 2013

για χορήγηση προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση στη Ρουμανία

(2013/531/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε κατόπιν διαβούλευσης με την οικονομική και δημοσιονομική Επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2013/532/ΕΕ (2) το Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση αμοιβαίας συνδρομής στη Ρουμανία.

(2)

Η προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή για τη Ρουμανία στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών για τα κράτη μέλη είναι κατάλληλη υπό τις τρέχουσες συνθήκες αστάθειας των ροών κεφαλαίων που επηρεάζουν ιδίως τις αναδυόμενες αγορές, κινδύνων που συνδέονται με το μακροοικονομικό σενάριο και τρωτών σημείων που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα. Μολονότι υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς η Ρουμανία δεν σκοπεύει να ζητήσει την εκταμίευση οιασδήποτε δόσης, η προληπτική συνδρομή αναμένεται να συμβάλει στην εδραίωση της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και, μέσω της συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να αυξήσει την ανθεκτικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ρουμανικής οικονομίας.

(3)

Εάν γίνουν πραγματικότητα οι αρνητικοί κίνδυνοι, η Ρουμανία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης από τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται, μεταξύ άλλων, με σημαντικές αναχρηματοδοτήσεις του εξωτερικού χρέους και του χρηματοπιστωτικού τομέα, με υψηλή αρνητική καθαρή επενδυτική θέση, και με δευτερογενείς συνέπειες δυσμενών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ. Σε ένα τέτοιο σενάριο έντασης, οι εναπομένουσες χρηματοδοτικές ανάγκες ενδεχομένως θα πρέπει να καλυφθούν από την ενεργοποίηση της προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής.

(4)

Κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση ενωσιακής στήριξης στη Ρουμανία ανώτατου ύψους 2 000 εκατομμυρίων EUR, σε προληπτική βάση, δυνάμει του μηχανισμού παροχής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρασχεθεί σε συνδυασμό με στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) μέσω συμφωνίας stand-by ποσού 1 751,34 εκατομμυρίων ΕΤΔ (περίπου 2 000 εκατομμύρια EUR, 170% της ποσόστωσης της Ρουμανίας στο ΔΝΤ), η οποία εγκρίθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 και την οποία οι αρχές θα θεωρήσουν επίσης προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει διαθέσει ποσό ύψους 1 000 εκατομμυρίων EUR για δάνειο αναπτυξιακής πολιτικής με δυνατότητα αναβολής της εκταμίευσης μέχρι και τον Ιούνιο 2015. Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα θα εξακολουθήσει να παρέχει τη στήριξη για την οποία είχαν αναληφθεί προηγουμένως υποχρεώσεις, ύψους 891 εκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων απομένουν προς εκταμίευση 514 εκατ. ευρώ.

(5)

Τη διαχείριση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα συμφωνήσει με τις αρχές της Ρουμανίας, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), τους συγκεκριμένους όρους οικονομικής πολιτικής που θα συνοδεύουν την εν λόγω συνδρομή. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να περιληφθούν σε Μνημόνιο Συνεννόησης.

(6)

Δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα της μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής, η Ρουμανία δεν θα ζητήσει την εκταμίευση οιασδήποτε δόσης του δανείου της ΕΕ, εκτός εάν ανακύψουν δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ή τις κινήσεις κεφαλαίων. Εάν η Ρουμανία υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση χρηματοδότησης, η τελευταία θα αποφασίσει, αφού συμβουλευθεί την ΟΔΕ, σχετικά με την ενεργοποίηση του προγράμματος και το ποσό και το χρονοδιάγραμμα των δόσεων. Οι λεπτομερείς όροι χρηματοδότησης που συνδέονται με τις πιθανές εκταμιεύσεις θα καθοριστούν σε συμφωνία προληπτικής δανειακής διευκόλυνσης (ΣΠΔΔ).

(7)

Η προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χορηγηθεί ως συμβολή στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και, με τον τρόπο αυτόν, να στηρίξει τη διατηρησιμότητα του ισοζυγίου πληρωμών της Ρουμανίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στη διάθεση της Ρουμανίας προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή ανώτατου ποσού 2 000 εκατομμυρίωνΕUR. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού και πραγματοποίησης εκταμιεύσεων, η εν λόγω συνδρομή παρέχεται υπό μορφή δανείου με μέγιστη μέση ληκτότητα οκτώ ετών.

2.   Η ενεργοποίηση της προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής και οι εκταμιεύσεις μπορούν να ζητηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Άρθρο 2

1.   Την προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή διαχειρίζεται η Επιτροπή με τρόπο συνεπή προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρουμανία και προς τις συστάσεις του Συμβουλίου, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας, καθώς και της ετήσιας επικαιροποίησης του προγράμματος σύγκλισης της Ρουμανίας.

2.   Η Επιτροπή συμφωνεί με τις αρχές της Ρουμανίας, μετά από διαβούλευση με την ΟΔΕ, τους συγκεκριμένους όρους οικονομικής πολιτικής που συνοδεύουν την προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται σε Μνημόνιο Συνεννόησης λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις και τις συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι καθορίζονται από την Επιτροπή σε ΣΠΔΔ.

3.   Η Επιτροπή επαληθεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με την ΟΔΕ, ότι πληρούνται οι όροι οικονομικής πολιτικής που συνοδεύουν την προληπτική μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή.

Άρθρο 3

1.   Η ενεργοποίηση της προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ εξετάζεται από την Επιτροπή, μετά από γραπτό αίτημα της Ρουμανίας προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την ΟΔΕ, αποφασίζει εάν δικαιολογείται η ενεργοποίηση της συνδρομής και η αίτηση για εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της συνδρομής και αποφασίζει για το ποσό και το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω εκταμιεύσεων. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της συνδρομής, τα κονδύλια μπορούν να διατεθούν το πολύ σε δύο δόσεις. Κάθε δόση μπορεί να εκταμιευθεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

2.   Με την ενεργοποίηση της προληπτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή αποφασίζει για την εκταμίευση του δανείου της Ένωσης ή τμημάτων αυτού, αφού λάβει τη γνώμη της ΟΔΕ.

3.   Κάθε εκταμίευση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ικανοποιητικής εκτέλεσης του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης, που πρόκειται να περιληφθεί στο πρόγραμμα σύγκλισης της Ρουμανίας και στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Περαιτέρω, οι ειδικοί όροι οικονομικής πολιτικής που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α)

τη θέσπιση προϋπολογισμών και την εφαρμογή πολιτικών που συνάδουν με την πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης που απορρέει από τις υποχρεώσεις της Ρουμανίας βάσει του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου της Ρουμανίας μέχρι το 2015 και τη διατήρησή του στη συνέχεια·

β)

την πλήρη διατήρηση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων προγραμμάτων και την υλοποίηση των τυχόν υπόλοιπων όρων που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη·

γ)

την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 3 της συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (του δημοσιονομικού συμφώνου), ώστε να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση είναι καλά εδραιωμένη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, στην εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των αναλήψεων υποχρεώσεων, στη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και στη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών·

δ)

την έγκαιρη εφαρμογή των σχεδίων δράσης που έχουν θεσπιστεί κατόπιν των διαπιστώσεων των λειτουργικών ανασκοπήσεων που διεξήχθησαν από την Παγκόσμια Τράπεζα την περίοδο 2010-2011 και τη δημιουργία μιας κεντρικής εκτελεστικής μονάδας για να βελτιωθεί η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της πολιτικής στο σύνολο της κυβέρνησης·

ε)

την τακτοποίηση των καθυστερούμενων οφειλών και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου του προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας μέσω της βελτίωσης των πλαισίων υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης·

στ)

την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με το οποίο εξορθολογίζεται η νοσοκομειακή δομή και αυξάνεται το εύρος των δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας·

ζ)

τη βελτίωση της διαχείρισης του δημόσιου χρέους με στόχο τη μείωση των κινδύνων καθώς και την εδραίωση και επέκταση της καμπύλης απόδοσης για τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους·

η)

την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου εξυγίανσης των τραπεζών, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας και της εταιρικής διακυβέρνησης του ταμείου εγγύησης καταθέσεων, καθώς και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας κάθαρσης των ισολογισμών των εθνικών τραπεζών και της διατήρησης της πιστωτικής πειθαρχίας στον τραπεζικό τομέα·

θ)

την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας σχετικά με την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΑΧΕ) με τις διεθνείς ορθές πρακτικές για την ενίσχυση της εποπτείας της εξωτραπεζικής χρηματοπιστωτικής αγοράς·

ι)

την αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης συμμετοχών στο κεφάλαιό τους, και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων·

ια)

την περαιτέρω εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και με τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

4.   Αν απαιτείται για τη χρηματοδότηση του δανείου, επιτρέπεται η συνετή χρήση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου με αντισυμβαλλόμενους ύψιστης πιστωτικής ποιότητας. Η ΟΔΕ τηρείται ενήμερη από την Επιτροπή σχετικά με την πιθανή αναχρηματοδότηση των δανειοληπτικών πράξεων ή την αναπροσαρμογή των χρηματοδοτικών όρων.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Ρουμανία.

Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS


(1)  ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.

(2)  Βλ. σελ. 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.