9.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1040/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2012 και (ΕΕ) αριθ. 44/2012 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αξιολόγηση του αποθέματος ρέγγας στην Ιρλανδική Θάλασσα το 2011 βασίστηκε σε αξιολόγηση των τάσεων και μόνον, ενώ εγκρίθηκε μειωμένο σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) ασφαλείας. Έπειτα από συγκριτική αξιολόγηση του αποθέματος αυτού το 2012, η μέθοδος αξιολόγησης βελτιώθηκε και τώρα μπορεί να παρασχεθεί πρόβλεψη αλιευμάτων σύμφωνα με την προσέγγιση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜSΥ). Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή για την αλιεία (ΕΤΟΕΑ) εκλήθη να σχολιάσει την αναδρομική αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για το απόθεμα αυτό και να εξηγήσει την επίπτωση της αύξησης αυτής στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώμης που θα υποβάλει το 2013. Με βάση την ανάλυση της ΕΤΟΕΑ, μπορούν να αυξηθούν οι αλιευτικές δυνατότητες που έχουν οριστεί για το 2012 υπό τον όρο ότι η απαιτούμενη αναθεώρηση του συνόλου επιτρεπόμενων αλιευμάτων θα πραγματοποιηθεί το 2013 ώστε να διατηρηθεί η θνησιμότητα λόγω αλιείας στο επίπεδο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται σε σκάφη ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(2)

Η Γαλλία υπέβαλε στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα γάδου για τρία είδη αλιείας στην οποία συμμετέχουν τρεις ομάδες σκαφών: μια πρώτη ομάδα με τράτες βυθού για την αλιεία μαύρου μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα, μια δεύτερη ομάδα με τράτες βυθού για την αλιεία μαύρου μπακαλιάρου και βενθοπελαγικών ειδών στα δυτικά της Σκωτίας και μια τρίτη ομάδα με παραγάδια για την αλιεία μερλούκιου στα δυτικά της Σκωτίας. Εν συνεχεία της αξιολόγησης των στοιχείων αυτών από την ΕΤΟΕΑ, είναι δυνατό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το ποσοστό των αλιευμάτων γάδου, συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων, από τις προαναφερόμενες τρεις ομάδες σκαφών δεν υπερέβη το 1,5 % του συνόλου των αλιευμάτων για κάθε ομάδα σκαφών σε καθεμία από τις τρεις ζώνες. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχύοντα μέτρα εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων των προαναφερόμενων ομάδων σκαφών και ότι η υπαγωγή τους στο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα αποτελούσε δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση σε σχέση με τη συνολική τους επίπτωση στα αποθέματα γάδου, κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν οι προαναφερόμενες τρεις ομάδες σκαφών από την εφαρμογή του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (2). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 754/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας, που ορίζεται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (3), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2012 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 44/2012 του Συμβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα ΕΕ, και σε σκάφη ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (4) θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(3)

Τον Οκτώβριο του 2012 το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) δημοσίευσε επιστημονική γνωμοδότηση για τα αποθέματα σύκου της Νορβηγίας στη Βόρεια Θάλασσα, το Skagerrak και το Kattegat. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ICES, τα αλιεύματα δεν θα έπρεπε να υπερβούν τους 101 000 τόνους το 2012. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, στην Ένωση αναλογεί ποσοστό 75 % των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων νορβηγικού σύκου στη ζώνη αυτή, εκ των οποίων 5 000 τόνοι θα πρέπει να εκχωρηθούν στη Νορβηγία. Η υπόλοιπη ποσόστωση της Ένωσης θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών.

(4)

Οι περιορισμοί των αλιευμάτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2012, πλην των διατάξεων που αφορούν τους περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Φεβρουαρίου 2012. Αυτή η αναδρομική εφαρμογή δεν θίγει την αρχή της ασφάλειας δικαίου και την αρχή της προστασίας των θεμιτών προσδοκιών όσον αφορά τις σχετικές αλιευτικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί. Επειδή οι περιορισμοί των αλιευμάτων επηρεάζουν τις οικονομικές δραστηριότητες και τον προγραμματισμό της αλιευτικής περιόδου των σκαφών της ΕΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

(5)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 754/2009, (ΕΕ) αριθ. 43/2012 και (ΕΕ) αριθ. 44/2012 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 754/2009, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«ι)

η ομάδα σκαφών υπό γαλλική σημαία που προσδιορίζονται στην αίτηση της Γαλλίας με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2012, τα οποία συμμετέχουν στην αλιεία μαύρου μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα (ζώνη IV ICES) με τη χρήση τράτας βυθού, μεγέθους ματιού ίσου ή μεγαλύτερου των 100 χιλιοστών (κατηγορία εργαλείου TR1)·

ια)

η ομάδα σκαφών υπό γαλλική σημαία που προσδιορίζονται στην αίτηση της Γαλλίας με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2012, τα οποία συμμετέχουν στην αλιεία μαύρου μπακαλιάρου και βενθοπελαγικών ειδών στα δυτικά της Σκωτίας (ζώνη VI ICES) με τη χρήση τράτας βυθού, μεγέθους ματιού ίσου ή μεγαλύτερου των 100 χιλιοστών (κατηγορία εργαλείου TR1)·

ιβ)

η ομάδα σκαφών υπό γαλλική σημαία που προσδιορίζονται στην αίτηση της Γαλλίας με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2012, τα οποία συμμετέχουν στην αλιεία μερλούκιου στα δυτικά της Σκωτίας (ζώνη VI ICES) με τη χρήση παραγαδιών (κατηγορία εργαλείου LL).».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2012

Τα παραρτήματα I και ΙΙΑ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2012 τροποποιούνται σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 44/2012

Τα παραρτήματα II και ΙΙΑ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 44/2012 τροποποιούνται σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημείο 1 του παραρτήματος I και το σημείο 1 του παραρτήματος II εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Το άρθρο 1, το σημείο 2 του παραρτήματος I και το σημείο 2 του παραρτήματος II εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ L 25 της 27.1.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 214 της 19.8.2009, σ. 16.

(4)  ΕΕ L 25 της 27.1.2012, σ. 55.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

Στο μέρος B του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2012, η καταχώριση για τη ρέγγα στη ζώνη VIIa αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Ιρλανδία

1 374

Αναλυτικό TAC

Ηνωμένο Βασίλειο

3 906

Ένωση

5 280

TAC

5 280

2.

Στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος IIA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 43/2012, πίνακας (δ), η στήλη που αφορά τη Γαλλία (FR) αντικαθίσταται ως εξής:

«FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354»


(1)  Η ζώνη αυτή περιορίζεται στην περιοχή που οριοθετείται ως εξής:

προς βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30′ Β,

προς νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00′ Β,

προς δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,

προς ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1.

Στο παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 44/2012, η καταχώριση για το σύκο της Νορβηγίας και συναφή παρεμπίπτοντα αλιεύματα στη ζώνη IIIa, στις ζώνες IIa και IV (ύδατα ΕΕ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Είδος

:

Σύκο της Νορβηγίας και συναφή παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Trisopterus esmarki

Ζώνη

:

IIIa, σε ύδατα ΕΕ: IIa και IV

(NOP/2A3A4.)

Δανία

70 684 (1)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Γερμανία

14 (1)  (2)

Κάτω Χώρες

52 (1)  (2)

Ένωση

75 750 (1)  (3)

TAC

Άνευ αντικειμένου

2.

Στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος IIA του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 44/2012, η στήλη που αφορά τη Γαλλία (FR) αντικαθίσταται ως εξής:

«FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141»


(1)  Το 95 % τουλάχιστον των εκφορτωμένων αλιευμάτων που καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή πρέπει να αποτελείται από σύκο της Νορβηγίας. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού καταλογίζονται στο εναπομένον 5 % της ποσόστωσης.

(2)  Η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο στις ζώνες ICES IIa, IIIa και IV σε ύδατα ΕΕ.

(3)  Εκ των οποίων 5 000 τόνοι εκχωρούνται στη Νορβηγία.»