14.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1029/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Οκτωβρίου 2012

για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «η Ένωση») και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής «Πακιστάν») βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2004 (2). Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μερών της συμφωνίας συνεργασίας και να προωθήσει την αύξησή τους. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο της εν λόγω συμφωνίας.

(2)

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2010, ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις λόγω μουσώνων, καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν εκτεταμένες ζώνες του Πακιστάν, κυρίως στις περιοχές Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh και Gilgit-Baltistan. Σύμφωνα με πηγές των Ηνωμένων Εθνών, οι πλημμύρες έπληξαν περίπου 20 εκατομμύρια άτομα και 20 τοις εκατό της γης του Πακιστάν, ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 160 000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και είχαν ως αποτέλεσμα 12 εκατομμύρια άτομα να βρεθούν σε κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας.

(3)

Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε παρόμοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης, δεσμεύοντας άνω των 423 εκατομμυρίων EUR σε επείγουσα βοήθεια προς το Πακιστάν.

(4)

Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων έκτακτων εμπορικών μέτρων για την ενίσχυση των εξαγωγών του Πακιστάν με σκοπό τη συμβολή στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξή του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της συνοχής και της συνέπειας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αναπτυχθεί αειφόρος μακροπρόθεσμη στρατηγική.

(5)

Στην τεραστίων διαστάσεων φυσική καταστροφή απαιτείται άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση η οποία θα πρέπει, αφενός, να λαμβάνει υπόψη τη γεωστρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσεως μεταξύ Πακιστάν και Ένωσης, κυρίως μέσω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει το Πακιστάν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, αφετέρου, να συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη, ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής.

(6)

Οι επιπτώσεις των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να μπορούν να μετρώνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε συνάρτηση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της ένδειας και την αειφόρο ανάπτυξη για τον εργαζόμενο πληθυσμό και τους φτωχούς του Πακιστάν.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε δήλωσή του σχετικά με το Πακιστάν, η οποία συνάπτεται στα συμπεράσματά του της 16 Σεπτεμβρίου 2010, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους υπουργούς να καταλήξουν επειγόντως σε συμφωνία σχετικά με ενιαίο πακέτο βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων με τα οποία θα υποστηριχθεί η ανάκαμψη και η μελλοντική ανάπτυξη του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, φιλόδοξων εμπορικών μέτρων που είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

(8)

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευσή του για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένης πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης με την άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν. Υπό το πρίσμα αυτής της δήλωσης, η Επιτροπή πρότεινε μία δέσμη μέτρων εντοπίζοντας 75 δασμολογικές κλάσεις ειδικά για τους κύριους εξαγωγικούς τομείς του Πακιστάν στους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες, υποστηρίζοντας ότι μία αύξηση των πακιστανικών εξαγωγών προς την Ένωση της τάξεως των 100 εκατομμυρίων EUR ή και περισσότερων ετησίως θα προσέφερε πραγματική, ουσιαστική και αξιοσημείωτη βοήθεια στην περιοχή.

(9)

Το εμπόριο του Πακιστάν με την Ένωση αποτελείται κυρίως από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία αντιστοιχούσαν στο 73,7% των εξαγωγών του Πακιστάν προς την Ένωση το 2009. Οι εξαγωγές επίσης του Πακιστάν περιλάμβαναν αιθανόλη και δέρματα, τα οποία επιπρόσθετα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν ευαίσθητα βιομηχανικά προϊόντα σε ορισμένα κράτη μέλη όπου οι θέσεις εργασίας στην σχετική βιομηχανία έχουν ήδη καταγράψει επιπτώσεις σε διαφορετικά επίπεδα από την παγκόσμια ύφεση. Οι εν λόγω βιομηχανίες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να προσαρμοστούν σ’ ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον.

(10)

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Πακιστάν, αντιπροσωπεύει το 8,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και απασχολεί το 38% του εργατικού δυναμικού, το μισό περίπου του οποίου αποτελείται από γυναίκες.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες που έπληξαν τον λαό του Πακιστάν εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών, είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να επεκταθούν οι έκτακτες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να προκαλέσει περιορισμένες μόνον επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

(12)

Τα μέτρα αυτά προτείνονται ως τμήμα μίας δέσμης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερης κατάστασης την οποία βιώνει το Πακιστάν. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελέσουν προηγούμενο για την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η Ένωση με άλλες χώρες.

(13)

Οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις θα λάβουν είτε τη μορφή εξαίρεσης από τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή στην Ένωση είτε τη μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων.

(14)

Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει έκτακτες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή του με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων θα πρέπει να αποτελούν λόγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων.

(15)

Για τους σκοπούς του καθορισμού της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, της πιστοποίησης της καταγωγής και των διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί το μέρος Ι τίτλος IV κεφάλαιο 2 τμήμα 1 και τμήμα 1Α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), με την εξαίρεση των άρθρων 68 έως 71, 90 έως 97θ και του άρθρου 97ι παράγραφος 2 των εν λόγω τμημάτων. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση καταγωγής, μόνον ύλες που κατάγονται από την Ένωση θα πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς. Η περιφερειακή σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός από την περίπτωση υλών που κατάγονται από την Ένωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τις αυτόνομες προτιμήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για να διασφαλίζεται ότι επαρκές μέρος της μεταποίησης λαμβάνει χώρα στο Πακιστάν.

(16)

Η επέκταση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στο Πακιστάν απαιτεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση βάσει των άρθρων Ι και XIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (ΓΣΔΕ), σύμφωνα με το άρθρο IX της συμφωνίας περί ιδρύσεως του ΠΟΕ. Το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ χορήγησε παρόμοια παρέκκλιση στις 14 Φεβρουαρίου 2012.

(17)

Για να εξασφαλισθούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, και σε συμφωνία με την παρέκκλιση που χορήγησε ο ΠΟΕ, συνιστάται να περιορισθεί η διάρκεια ισχύος των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(18)

Προκειμένου να υπάρξει ταχεία αντίδραση και να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία των αυτόνομων γενικευμένων προτιμήσεων για το Πακιστάν και για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την προσωρινή αναστολή λόγω μη συμμόρφωσης με τελωνειακές διαδικασίες και υποχρεώσεις, λόγω σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου εκ μέρους του Πακιστάν, ή λόγω μη τήρησης εκ μέρους του Πακιστάν του όρου να μην εισάγει από την 1η Ιουλίου 2012 νέους ή αυξημένους εξαγωγικούς δασμούς ή τέλη ισοδυνάμου αποτελέσματος ή κάθε άλλο περιορισμό ή απαγόρευση εξαγωγής ή πώλησης υλικών χρησιμοποιουμένων στην παραγωγή των προϊόντων που αφορά ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, όταν τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (4).

(19)

Προκειμένου να διενεργούνται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του καταλόγου εμπορευμάτων για τα οποία ισχύουν οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις και για να αφαιρούνται προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όταν ο όγκος των εισαγωγών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό αυξάνεται πέρα από συγκεκριμένα επίπεδα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με σκοπό να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην συνδυασμένη ονοματολογία και να αφαιρούνται προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(20)

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση σημαντικές αυξήσεις εισαγωγών προϊόντων που εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς όταν εισάγονται στην Ένωση και που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους παραγωγούς της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα αφαιρούν προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την διαδικασία επείγουσας ανάγκης.

(21)

Όχι αργότερα από δύο έτη μετά την λήξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω έκτακτων αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων των εν λόγω προτιμήσεων στην οικονομία του Πακιστάν και τις επιπτώσεις τους στο εμπόριο καθώς και στο εισόδημα από δασμούς της Ένωσης, όπως και στην οικονομία και τις θέσεις απασχόλησης της Ένωσης. Κατά την εκπόνηση της εκθέσεως, η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της ένδειας και την αειφόρο ανάπτυξη για τον εργαζόμενο πληθυσμό και τους φτωχούς του Πακιστάν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προτιμησιακές ρυθμίσεις

1.   Τα προϊόντα καταγωγής Πακιστάν που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή στην Ένωση.

2.   Τα προϊόντα καταγωγής Πακιστάν που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Ένωση, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για το προτιμησιακό καθεστώς

1.   Το ευεργέτημα των προτιμησιακών ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 υπόκειται στα εξής:

α)

στη συμμόρφωση με τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων και τις σχετικές διαδικασίες όπως προβλέπεται στο μέρος Ι τίτλος IV κεφάλαιο 2 τμήμα 1 και τμήμα 1Α υποτμήματα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, με την εξαίρεση των άρθρων 68 έως 71, 90 έως 97θ και του άρθρου 97ι παράγραφος 2 των εν λόγω τμημάτων. Ωστόσο, όσον αφορά τη σώρευση της καταγωγής για το σκοπό του καθορισμού της καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται μόνον η σώρευση με ύλες που κατάγονται από την Ένωση. Η περιφερειακή σώρευση και άλλα είδη σώρευσης εκτός από τη σώρευση με ύλες που κατάγονται από την Ένωση, δεν επιτρέπεται·

β)

στην τήρηση των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, όπως προβλέπονται στο μέρος Ι τίτλος IV κεφάλαιο 2 τμήμα 1 υποτμήμα 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

γ)

στη μη σοβαρή και συστηματική παραβίαση εκ μέρους του Πακιστάν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εργατικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών αρχών δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

δ)

στη μη εισαγωγή εκ μέρους του Πακιστάν νέων ή την αύξηση υφιστάμενων εξαγωγικών δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών ή απαγορεύσεων σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτονται από τις εν λόγω προτιμησιακές διευθετήσεις που προορίζονται για το έδαφος της Ένωσης από την 1η Ιουλίου 2012.

2.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής «έντυπο Α» που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του Πακιστάν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρουν την ακόλουθη μνεία στο τετραγωνίδιο 4: «Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 [Αυτόνομο μέτρο – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1029/2012] (5)».

Άρθρο 3

Δασμολογικές ποσοστώσεις

1.   Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Ένωση με απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς εντός των ορίων των ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

2.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 4

Αφαίρεση προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

1.   Σε περίπτωση που, κατά το ημερολογιακό έτος 2012 ή 2013, οι εισαγωγές που βασίζονται σε δεδομένα εισαγωγής των τελωνείων για ένα προϊόν που κατάγεται από το Πακιστάν και το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυξηθούν, από απόψεως όγκου, κατά 25% ή περισσότερο, σε σύγκριση με το μέσο όρο των ετών 2009 έως 2011, το εν λόγω προϊόν αφαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για το υπόλοιπο του εν λόγω έτους. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6 όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Ι για την αφαίρεση του εν λόγω προϊόντος από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για το υπόλοιπο του εν λόγω έτους.

2.   Με τη θέση σε ισχύ της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, οι εισαγωγές του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στο καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους ή άλλων εφαρμοζόμενων δασμών.

Άρθρο 5

Τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6 όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων με σκοπό να συμπεριλαμβάνει τροπολογίες και τεχνικές προσαρμογές οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες από τροπολογίες στη συνδυασμένη ονοματολογία καθώς και στις υποδιαιρέσεις του TARIC.

Άρθρο 6

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4 και 5 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.   Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4 και 5 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 4 και 5 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Διαδικασία επείγουσας ανάγκης

1.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης.

2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη χωρίς καθυστέρηση μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που συστάθηκε με το άρθρο 247α παράγραφος 1 και το άρθρο 248α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (6). Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η επιτροπή αυτή μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ή αίτησης κράτους μέλους.

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 9

Προσωρινή αναστολή

1.   Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 2 μπορεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στην εν λόγω επείγουσα ανάγκη, να αναστείλει, μέσω εκτελεστικών πράξεων που έχουν άμεση εφαρμογή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τις προτιμησιακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει:

α)

ενημερώσει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1·

β)

καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα μέτρα προφύλαξης που είναι αναγκαία για να διασφαλισθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή να διασφαλισθεί η συμμόρφωση του Πακιστάν με το άρθρο 2·

γ)

δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος ή τη συμμόρφωση του Πακιστάν με το άρθρο 2, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των ευεργετημάτων που παρέχονται βάσει του παρόντος κανονισμού·

δ)

ενημερώσει το Πακιστάν σχετικά με κάθε απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προτού αυτή ενεργοποιηθεί.

2.   Κατά τη λήξη της περιόδου προσωρινής αναστολής, η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων είτε να περατώσει την αναστολή ή να παρατείνει την περίοδο εφαρμογής της.

3.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παράγραφος 2.

4.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται να δικαιολογεί την προσωρινή αναστολή των προτιμησιακών ρυθμίσεων ή την παράτασή της.

Άρθρο 10

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 25 Οκτωβρίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2012.

(2)  Απόφαση 2004/870/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (ΕΕ L 378 της 23.12.2004, σ. 22).

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 316 της, 14.11.2012, σ. 43.

(6)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

Τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα αναγνωρίζονται από τον οκταψήφιο κωδικό τους της ΣΟ. Η περιγραφή των εν λόγω κωδικών περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1). Η περιγραφή των κωδικών ΣΟ δίνεται μόνον για λόγους ενημέρωσης.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0712 39 00

Αποξηραμένα μανιτάρια και τρούφες, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, ή τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα (εκτός από μανιτάρια του γένους Αgaricus, Ώτα του Ιούδα (Αuricularia spp.) και τρεμέλεσ (Τremella spp.)

5205 12 00

Νήματα απλά από βαμβάκι, από ίνες μη χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% βαμβάκι, με τίτλο κατώτερο από 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο από 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5205 22 00

Νήματα απλά από βαμβάκι, από ίνες χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% βαμβάκι, με τίτλο κατώτερο από 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο από 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5205 32 00

Νήματα από βαμβάκι, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% βαμβάκι, με τίτλο κατωτέρω από 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο από 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5205 42 00

Νήματα από βαμβάκι, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% βαμβάκι, με τίτλο κατώτερο από 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο από 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5208 11 90

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2, απλής ύφανσης, αλεύκαστα (εκτός από γάζες για την επίδεση τραυμάτων)

5208 12 16

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m2, απλής ύφανσης, αλεύκαστα, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 12 19

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m2, απλής ύφανσης, αλεύκαστα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 13 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, αλεύκαστα

5208 19 00

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, αλεύκαστα

5208 21 90

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2, απλής ύφανσης, λευκασμένα (εκτός από γάζες για την επίδεση τραυμάτων)

5208 22 19

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m2, απλής ύφανσης, λευκασμένα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 22 96

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m2, απλής ύφανσης, λευκασμένα, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 29 00

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, λευκασμένα

5208 51 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2, απλής ύφανσης, τυπωτά

5208 52 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, απλής ύφανσης, τυπωτά

5208 59 90

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, τυπωτά

5209 11 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, απλής ύφανσης, αλεύκαστα

5209 12 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, αλεύκαστα

5209 19 00

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, αλεύκαστα

5209 22 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, λευκασμένα

5209 29 00

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, λευκασμένα

5209 32 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, βαμμένα

5211 12 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές η τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, αλεύκαστα

5407 81 00

Υφάσματα που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς, και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων με νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm, αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407 82 00

Υφάσματα που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς, και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων με νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm, βαμμένα

5513 11 20

Νήματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m2, απλής ύφανσης, αλεύκαστα η λευκασμένα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5513 21 00

Νήματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m2, απλής ύφανσης, βαμμένα

5513 41 00

Νήματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m2, τυπωμένα

6101 20 90

Άνορακ (και σακάκια για το σκι), αντιανεμικά, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, από βαμβάκι, για άντρες ή αγόρια

6112 12 00

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) από πλεκτό, από συνθετικές ίνες

6116 10 20

Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα η επικαλυμμένα με πλαστική ύλη η ελαστικό, πλεκτά

6116 10 80

Γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, πλεκτά, και γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη, πλεκτά

6116 92 00

Γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, πλεκτά

6116 93 00

Γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, από συνθετικές ίνες, πλεκτά

6201 93 00

Γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, από συνθετικές ίνες, πλεκτά, για άντρες ή αγόρια

6203 43 19

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από συνθετικές ίνες άλλα από εργασίας, για άντρες ή αγόρια

6204 22 80

Σύνολα, από βαμβάκι άλλα από εργασίας, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 62 90

Κοντά παντελόνια (σορτς) από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια

6207 91 00

Φανελάκια, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, από βαμβάκι, για άντρες ή αγόρια

6208 91 00

Φανελάκια, σλιπ, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια

6211 43 10

Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας, από συνθετικές η τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6216 00 00

Είδη γαντοποιίας, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων

6303 91 00

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από βαμβάκι, όχι πλεκτά

6303 92 90

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, από συνθετικές ίνες, όχι μη υφασμένα, όχι πλεκτά

6303 99 90

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, όχι από βαμβάκι ή από συνθετικές ίνες, όχι μη υφασμένα, όχι πλεκτά

6304 92 00

Άλλα είδη επίπλωσης, από βαμβάκι, όχι πλεκτά

6307 10 90

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια είδη καθαρισμού, όχι πλεκτά, όχι από υφάσματα μη υφασμένα

6307 90 99

Άλλα έτοιμα είδη στα οποία περιλαμβάνονται τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν), όχι πλεκτά, όχι από πίλημα


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα αναγνωρίζονται από τον οκταψήφιο κωδικό τους της ΣΟ. Η περιγραφή των εν λόγω κωδικών περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Η περιγραφή των κωδικών ΣΟ δίνεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Από τη θέση σε ισχύ έως το τέλος του 2012

1.1.2013 έως 31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ≥ 80%

18 750 τόνοι

75 000 τόνοι

09.2409

4107 92 10

Δέρματα σχισμένα κατά μήκος της τριχωτής πλευράς (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση, αποτριχωμένα άλλα από πλήρη δέρματα

89 τόνοι

356 τόνοι

09.2410

4107 99 10

Δέρματα σχισμένα κατά μήκος της τριχωτής πλευράς (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση αποτριχωμένα άλλα από πλήρη δέρματα, δέρματα σχισμένα κατά μήκος της τριχωτής πλευράς

90,25 τόνοι

361 τόνοι

09.2411

4203 21 00

Γάντια, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα ειδικά για τον αθλητισμό από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

361,75 τόνοι

1 447 τόνοι

09.2412

4203 29 10

Γάντια, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα, εκτός από τα ειδικά για τον αθλητισμό, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

1 566,5 τόνοι

6 266 τόνοι

09.2413

ex 4203 29 90

Γάντια, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, για άνδρες και αγόρια, άλλα από τα ειδικά για τον αθλητισμό, άλλα από τα προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

62,75 τόνοι

251 τόνοι

09.2414

ex 4203 29 90

Γάντια, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα, άλλα από τα ειδικά για τον αθλητισμό, άλλα από τα προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα, όχι για άνδρες και αγόρια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

135,5 τόνοι

542 τόνοι

09.2415

5205 23 00

Νήματα απλά από βαμβάκι, από ίνες χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% βαμβάκι, με τίτλο κατώτερο από 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο από 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

1 790 τόνοι

7 160 τόνοι

09.2416

5205 24 00

Νήματα απλά από βαμβάκι, από ίνες χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% βαμβάκι, με τίτλο κατώτερο από 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο από 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

1 276,25 τόνοι

5 105 τόνοι

09.2417

5208 39 00

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, βαμμένα

421,25 τόνοι

1 685 τόνοι

09.2418

5209 39 00

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα

689,25 τόνοι

2 757 τόνοι

09.2419

5509 53 00

Νήματα (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) από μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3 061 τόνοι

12 244 τόνοι

09.2420

6103 32 00

Σακάκια από πλεκτό, από βαμβάκι για άνδρες και αγόρια

249,75 τόνοι

999 τόνοι

09.2421

6103 42 00

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς), από πλεκτό, από βαμβάκι, για άνδρες ή αγόρια (εκτός παντελόνια για το μπάνιο)

568,75 τόνοι

2 275 τόνοι

09.2422

6107 21 00

Νυκτικά και πιτζάμες από πλεκτό, από βαμβάκι για άνδρες και αγόρια

167,5 τόνοι

670 τόνοι

09.2423

6108 31 00

Νυκτικά και πιτζάμες από πλεκτό, από βαμβάκι για γυναίκες και κορίτσια

374,5 τόνοι

1 498 τόνοι

09.2424

6109 90 20

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

297,5 τόνοι

1 190 τόνοι

09.2425

6111 20 90

Ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, από πλεκτό από βαμβάκι, για βρέφη (εκτός από γάντια, γάντια χωρίς δάκτυλα και σκούφους)

153,5 τόνοι

614 τόνοι

09.2426

6115 95 00

Κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια «σοσόνια» και άλλα παρόμοια είδη συμπεριλαμβανομένων αυτών χωρίς πρόσθετα πέλματα, από βαμβάκι, πλεκτά (άλλες από τις κάλτσες φλεβίτιδας, τα κολάν «κάλτσες-κυλότες» και τις κάλτσες για γυναίκες - ο. συμπ. οι μισές κάλτσες - με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex)

2 263 τόνοι

9 052 τόνοι

09.2427

6204 62 31

Σύνολο από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια (άλλα από εργασίας)

1 892,75 τόνοι

7 571 τόνοι

09.2428

6211 42 90

Ενδύματα από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια

96,5 τόνοι

386 τόνοι

09.2429

6302 60 00

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι

9 602 τόνοι

38 408 τόνοι

09.2430

6302 91 00

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, από βαμβάκι, άλλα από βοστρυχωτά σπογγώδους είδους

2 499,25 τόνοι

9 997 τόνοι

09.2431

6403 99 93

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή ανασχηματισμένο δέρμα και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό, με εσωτερικά πέλματα μήκους ίσου ή ανώτερου των 24 cm, τα οποία δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή για γυναίκες, άλλα από τα αθλητικά υποδήματα και τα υποδήματα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο που δεν καλύπτουν τον αστράγαλο, χωρίς κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα, άλλα από τα υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λωρίδες ή περιλαμβάνει μια ή περισσότερες τομές, άλλα από παντόφλες

60,5 τόνοι

242 τόνοι

09.2432

6403 99 96

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή ανασχηματισμένο δέρμα και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό, με εσωτερικά πέλματα μήκους ίσου ή ανωτέρου των 24 cm, για άνδρες, άλλα από τα αθλητικά υποδήματα και τα υποδήματα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο που δεν καλύπτουν τον αστράγαλο, χωρίς κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα, άλλα από τα υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λωρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές, άλλα από παντόφλες

363,25 τόνοι

1 453 τόνοι

09.2433

6403 99 98

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή ανασχηματισμένο δέρμα και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό, με εσωτερικά πέλματα μήκους ίσου ή ανωτέρου των 24 cm, για γυναίκες, άλλα από τα αθλητικά υποδήματα και τα υποδήματα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο· που δεν καλύπτουν τον αστράγαλο, χωρίς κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα, άλλα από τα υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λωρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές, άλλα από παντόφλες

172,75 τόνοι

691 τόνοι