18.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 251/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2012

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα μέσα δημοσιοποίησης καθαρής θέσης σε μετοχές, τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, τους τύπους συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέτρων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές ή οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό, και τις ημερομηνίες και την περίοδο για τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης για μια μετοχή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6, το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 16 παράγραφος 4,

Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό του καταλόγου των εξαιρούμενων μετοχών, ως απαραίτητο βήμα για τη δημοσιοποίηση των αρνητικών θέσεων σε όλες τις μη εξαιρούμενες μετοχές και τις προϋποθέσεις για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής «ΕΑΚΑΑ»). Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία να θεσπιστούν επίσης κανόνες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τις μη εξαιρούμενες μετοχές. Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ αυτών των διατάξεων για τις ανοικτές πωλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να μπορούν τα άτομα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές να σχηματίσουν άμεσα μια συνολική εικόνα και να έχουν σύντομη πρόσβαση, είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν όλα τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 σε έναν ενιαίο κανονισμό.

(2)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές στην EAKAA και για να επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, οι πληροφορίες θα πρέπει να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

(3)

Είναι σημαντικό να είναι εύκολη η πρόσβαση στα δεδομένα για τις καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιούνται στην αγορά μέσω των κεντρικών δικτυακών τόπων τους οποίους διαχειρίζεται ή εποπτεύει η αρμόδια αρχή, καθώς και η επαναχρησιμοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται σε μορφότυπο που να προσφέρει ευελιξία στη χρήση τους και όχι απλώς τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε αυτούσια μορφή. Στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μηχαναγνώσιμος μορφότυπος, ώστε να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες με δομημένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η προβολή των πληροφοριών αυτών στην αγορά, εκτός από τη δημοσιοποίηση στον κεντρικό δικτυακό τόπο τον οποίο διαχειρίζεται ή εποπτεύει η αρμόδια αρχή, θα πρέπει να είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του κοινού λεπτομέρειες σχετικά με μια καθαρή αρνητική θέση και με άλλους τρόπους.

(5)

Έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν οι χρήστες στη διάθεσή τους δύο βασικούς τύπους πληροφοριών κατά τη δημοσίευση καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές πάνω από το σχετικό όριο δημοσιοποίησης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνοπτικό κατάλογο ή πίνακα των καθαρών αρνητικών θέσεων πάνω από το όριο δημοσιοποίησης που είναι ανεξόφλητες κατά τον χρόνο της επίσκεψης του κεντρικού δικτυακού τόπου, και κατάλογο ή πίνακα με τα ιστορικά δεδομένα για όλες τις καθαρές αρνητικές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί.

(6)

Όταν μια καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές μειώνεται κάτω από το σχετικό όριο δημοσιοποίησης, θα πρέπει να δημοσιεύονται λεπτομέρειες, όπως το πραγματικό μέγεθος της θέσης. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης για τους χρήστες των κεντρικών δικτυακών τόπων, οι δημοσιευμένες θέσεις που έχουν μειωθεί κάτω από το 0,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της υπόψη εταιρείας δεν θα πρέπει να παραμένουν επ’ αόριστον δίπλα από τις ισχύουσες θέσεις αλλά, μετά από ένα 24ωρο, να είναι διαθέσιμες με τη μορφή ιστορικών δεδομένων.

(7)

Προκειμένου να προβλεφθεί συνεκτικό και σαφές πλαίσιο, που να είναι ωστόσο ευέλικτο, έχει σημασία να διευκρινιστούν οι τύποι συμφωνιών δανεισμού και άλλων εκτελεστών απαιτήσεων που οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς και οι τύποι ρυθμίσεων με τρίτον, οι οποίοι διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές ή οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό, καθώς και να καθοριστούν τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι εν λόγω συμφωνίες και ρυθμίσεις.

(8)

Η χρήση δικαιωμάτων εγγραφής για νέες μετοχές στο πλαίσιο ανοικτής πώλησης μπορεί να διασφαλίσει επαρκώς ότι οι μετοχές θα είναι διαθέσιμες για διακανονισμό μόνο στην περίπτωση που η ρύθμιση είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο διακανονισμός της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι μετοχές που προκύπτουν από τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία διακανονισμού ή πριν απ’ αυτήν και σε ποσότητα τουλάχιστον ισοδύναμη με τον αριθμό των μετοχών που πρόκειται να τεθούν σε ανοικτή πώληση.

(9)

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων επιβεβαίωσης ορισμένου χρόνου, είναι σημαντικό να καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία μια ανοικτή πώληση μπορεί να καλύπτεται μέσω αγορών κατά τρόπο συμβατό με τους διαφορετικούς κύκλους διακανονισμού στο πλαίσιο των διαφόρων νομικών συστημάτων.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκώς η διαθεσιμότητα τίτλων για διακανονισμό σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί ανοικτή πώληση έχει προβεί σε ρύθμιση με τρίτον, βάσει της οποίας ο εν λόγω τρίτος έχει επιβεβαιώσει ότι ο τίτλος έχει εντοπιστεί ως διαθέσιμος, είναι απαραίτητο να υπάρχει βεβαιότητα ότι ο εν λόγω τρίτος, όταν είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, υπόκειται στην κατάλληλη εποπτεία και ότι υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Οι εν λόγω κατάλληλες ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την προσυπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας που έχει καταρτιστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO).

(11)

Για να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση της απαίτησης προσδιορισμού αν ο κύριος τόπος διαπραγμάτευσης της μετοχής βρίσκεται εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις για την πρώτη κατάρτιση του καταλόγου εξαιρουμένων μετοχών βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Επιπλέον, μολονότι ο κατάλογος των εξαιρούμενων μετοχών ισχύει για περίοδο δύο ετών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κάποια ευελιξία, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να είναι αναγκαία η επανεξέταση του καταλόγου αυτού κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου.

(12)

Για να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επαρκής χρόνος για την επεξεργασία του καταλόγου των μετοχών που εξαιρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να καταρτιστεί και στη συνέχεια να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ αρκετό χρόνο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που αφορούν την ημερομηνία και την περίοδο για τους υπολογισμούς με σκοπό τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης, την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ των μετοχών με βασικό τόπο διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης και την έναρξη ισχύος του καταλόγου εξαιρούμενων μετοχών θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(13)

Δεδομένου ότι στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να εγκριθούν δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του, και δεδομένου ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν, πριν από την 1η Νοεμβρίου 2012, τα απαιτούμενα μη ουσιώδη στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση των φορέων της αγοράς με τον εν λόγω κανονισμό, καθώς και την επιβολή του από τις αρμόδιες αρχές, είναι αναγκαίο να τεθεί ο παρών κανονισμός σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του.

(14)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.

(15)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

α)

τα μέσα με τα οποία μπορούν να δημοσιοποιηθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληροφορίες σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, καθώς και τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής «ΕΑΚΑΑ») από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 και το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012·

β)

τους τύπους συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέτρων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές είναι διαθέσιμες για διακανονισμό και τους τύπους των συμφωνιών ή ρυθμίσεων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012·

γ)

την ημερομηνία και την περίοδο για τους υπολογισμούς στο πλαίσιο του προσδιορισμού του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης, για την κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και για την έναρξη ισχύος του σχετικού καταλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

[ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012]

Άρθρο 2

Μέσα δημοσιοποίησης των πληροφοριών

Οι πληροφορίες για τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές δημοσιοποιούνται με την ανάρτησή τους σε κεντρικό δικτυακό τόπο τον οποίο διαχειρίζεται ή εποπτεύει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται:

α)

με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα I, κατά τρόπο που να επιτρέπει στο κοινό που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους πίνακες που προσφέρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις θέσεις ανά εκδότη μετοχής·

β)

κατά τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν και να φιλτράρουν κατά πόσον οι καθαρές αρνητικές θέσεις σε έναν εκδότη μετοχής, κατά τον χρόνο πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, έχουν φθάσει το σχετικό όριο δημοσίευσης ή το έχουν υπερβεί·

γ)

παρέχοντας ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις δημοσιευμένες καθαρές αρνητικές θέσεις σε έναν εκδότη μετοχής·

δ)

περιλαμβάνοντας, όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, αρχεία που μπορούν να τηλεφορτωθούν με τις δημοσιευμένες και ιστορικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, πράγμα που σημαίνει ότι τα αρχεία είναι επαρκώς δομημένα, ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να αναγνωρίζουν με αξιόπιστο τρόπο κάθε δήλωση γεγονότος, καθώς και την εσωτερική της δομή·

ε)

εμφανίζοντας για μία ημέρα, μαζί με τις πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο β), τις καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιεύονται, επειδή έχουν μειωθεί κάτω από το όριο δημοσίευσης 0,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, πριν από την αφαίρεση των πληροφοριών και τη μεταφορά τους σε τμήμα ιστορικών δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΑΚΑΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

[ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012]

Άρθρο 3

Μορφότυπος της περιοδικής πληροφόρησης

1.   Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται ανά τρίμηνο στην ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές, κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ ηλεκτρονικά μέσω συστήματος που θέτει σε λειτουργία η ΕΑΚΑΑ, το οποίο διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβίβασής τους.

Άρθρο 4

Μορφότυπος των πληροφοριών που παρέχονται κατόπιν αιτήματος

1.   Η αρμόδια αρχή παρέχει τις πληροφορίες για τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές και σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ή για τις ακάλυπτες θέσεις σε σχέση με συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, στον μορφότυπο που καθορίζει η ΕΑΚΑΑ στο αίτημά της.

2.   Αν οι αιτούμενες πληροφορίες αφορούν πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση που έχει ληφθεί από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 826/2012 της Επιτροπής (3).

3.   Οι αιτούμενες πληροφορίες διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που θέτει σε λειτουργία η ΕΑΚΑΑ, το οποίο διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβίβασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

[ΑΡΘΡΑ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012]

Άρθρο 5

Συμφωνίες δανεισμού και άλλες εκτελεστές απαιτήσεις παρομοίου αποτελέσματος

1.   Οι συμφωνίες δανεισμού ή άλλες εκτελεστές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 συνάπτονται μέσω των ακολούθων τύπων συμφωνιών, συμβάσεων ή απαιτήσεων που είναι νομικά δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της ανοικτής πώλησης:

α)

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις αντιστάθμισης που οδηγούν σε φυσικό διακανονισμό των σχετικών μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν και προβλέπουν ημερομηνία παράδοσης ή λήξης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα·

β)

συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης: συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης που οδηγούν σε φυσικό διακανονισμό των σχετικών μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν και προβλέπουν την ημερομηνία λήξης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα·

γ)

συμφωνίες επαναγοράς: συμφωνίες επαναγοράς που καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι οποίες συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν και προβλέπουν ημερομηνία επαναγοράς η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα·

δ)

πάγιες συμφωνίες ή κυλιόμενες διευκολύνσεις: συμφωνίες ή διευκολύνσεις που συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν, οι οποίες αφορούν προκαθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένων μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων, κατά τη διάρκεια της ανοικτής πώλησης, καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προβλέπουν την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα·

ε)

συμφωνίες που αφορούν δικαιώματα εγγραφής: συμφωνίες που αφορούν τα δικαιώματα εγγραφής, στις οποίες το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει στην κατοχή του δικαιώματα εγγραφής για νέες μετοχές του ίδιου εκδότη και της ίδιας κατηγορίας και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει τις μετοχές κατά τον διακανονισμό της ανοικτής πώλησης ή πριν απ’ αυτόν·

στ)

λοιπές απαιτήσεις ή συμφωνίες που οδηγούν στην παράδοση των μετοχών ή των κρατικών χρεωστικών τίτλων: συμφωνίες ή απαιτήσεις που καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι οποίες συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν, και προβλέπουν την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα.

2.   Οι εν λόγω συμφωνίες, συμβάσεις ή απαιτήσεις παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα από τον αντισυμβαλλόμενο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως απόδειξη για την ύπαρξη της συμφωνίας δανεισμού ή άλλης εκτελεστής απαίτησης.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με τις ανοικτές πωλήσεις μετοχών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

[Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012]

1.   Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 καθορίζουν τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τις ανοικτές πωλήσεις μετοχής που είναι εισηγμένη προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

2.   Τυποποιημένες ρυθμίσεις και μέτρα εντοπισμού: ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και μέτρα που περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων:

α)

για επιβεβαιώσεις εντοπισμού (locate): επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τις μετοχές για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της προβλεπόμενης πώλησης και των συνθηκών της αγοράς και στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία η μετοχή έχει εντοπιστεί ως διαθέσιμη·

β)

για επιβεβαιώσεις θέσης σε αναμονή (put on hold): επιβεβαίωση από τον τρίτο, πριν από την πραγματοποίηση της ανοικτής πώλησης, ότι έχει τουλάχιστον θέσει σε αναμονή τον αιτούμενο αριθμό μετοχών για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

3.   Τυποποιημένες ρυθμίσεις και μέτρα εντοπισμού κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας: ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και μέτρα που περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων:

α)

για αιτήματα επιβεβαίωσης: αίτημα για επιβεβαίωση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τον τρίτο, στο οποίο αναφέρεται ότι η ανοικτή πώληση θα καλυφθεί από αγορές κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής της ανοικτής πώλησης·

β)

για επιβεβαιώσεις εντοπισμού (locate): επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τις μετοχές για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της προβλεπόμενης πώλησης και των συνθηκών της αγοράς και στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία οι μετοχές έχουν εντοπιστεί ως διαθέσιμες·

γ)

για επιβεβαιώσεις της ευκολίας δανεισμού ή αγοράς: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι είναι εύκολο να προσφερθεί η μετοχή για δανεισμό ή αγορά στην απαιτούμενη ποσότητα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προσφορά των μετοχών ή, αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του είδους αυτού από τον τρίτο, ότι έχει τουλάχιστον θέσει σε αναμονή τον αιτούμενο αριθμό μετοχών για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

δ)

για παρακολούθηση: δέσμευση του φυσικού ή νομικού προσώπου να παρακολουθεί την αξία της ανοικτής πώλησης που δεν καλύπτεται από αγορές·

ε)

για εντολές σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης: δέσμευση του φυσικού ή νομικού προσώπου ότι, σε περίπτωση που οι εκτελεσθείσες ανοικτές πωλήσεις δεν καλύπτονται από αγορές την ίδια ημέρα, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα δώσει αμέσως στον τρίτο εντολή να προμηθευτεί τις μετοχές για να καλύψει την ανοικτή πώληση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διακανονισμός στον δέοντα χρόνο.

4.   Ρυθμίσεις και μέτρα σχετικά με την ευκολία δανεισμού ή αγοράς: ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και μέτρα, όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε ανοικτή πώληση μετοχών οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις ρευστότητας που καθορίζονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής (4) ή άλλων μετοχών που περιλαμβάνονται στον βασικό εθνικό δείκτη μετοχών, όπως καθορίζεται από την οικεία αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, και αποτελούν το υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο για σύμβαση παραγώγου που έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ένα τόπο διαπραγμάτευσης, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

για επιβεβαιώσεις εντοπισμού (locate): επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τις μετοχές για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της προβλεπόμενης πώλησης και των συνθηκών της αγοράς στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία η μετοχή έχει εντοπιστεί ως διαθέσιμη·

β)

για επιβεβαιώσεις της ευκολίας δανεισμού ή αγοράς: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι είναι εύκολο να προσφερθεί η μετοχή για δανεισμό ή αγορά στην απαιτούμενη ποσότητα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προσφορά των μετοχών ή, αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του είδους αυτού από τον τρίτο, ότι έχει τουλάχιστον θέσει σε αναμονή τον αιτούμενο αριθμό μετοχών για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο· και,

γ)

για εντολές κάλυψης: δέσμευση του φυσικού ή νομικού προσώπου ότι, σε περίπτωση που οι εκτελεσθείσες ανοικτές πωλήσεις δεν θα καλυφθούν από αγορές ή δανεισμό την ίδια ημέρα, θα δώσει αμέσως στον τρίτο εντολή να προμηθευτεί τις μετοχές για να καλύψει την ανοικτή πώληση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διακανονισμός στον δέοντα χρόνο.

5.   Οι ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και εντολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα από τον τρίτο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως απόδειξη της ύπαρξης των ρυθμίσεων, επιβεβαιώσεων και εντολών.

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις με τρίτους σχετικά με κρατικούς χρεωστικούς τίτλους

[Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012]

1.   Οι παράγραφοι 2 έως 5 καθορίζουν τις ρυθμίσεις με τρίτους όσον αφορά κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

2.   Τυποποιημένη ρύθμιση εντοπισμού των κρατικών χρεωστικών τίτλων: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην ποσότητα που ζητείται από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι έχουν εντοπιστεί ως διαθέσιμοι.

3.   Ρύθμιση επιβεβαίωσης ορισμένου χρόνου: ρύθμιση στο πλαίσιο της οποίας το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δηλώνει στον τρίτο ότι η ανοικτή πώληση θα καλυφθεί από τις αγορές κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας που πραγματοποιείται η ανοικτή πώληση και ο τρίτος επιβεβαιώνει, πριν από την πραγματοποίηση της ανοικτής πώλησης, πως προσδοκά εύλογα ότι οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι μπορούν να αγοραστούν στην απαιτούμενη ποσότητα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προμήθεια των κρατικών χρεωστικών τίτλων κατά την ημέρα πραγματοποίησης της ανοικτής πώλησης.

4.   Ανεπιφύλακτη επιβεβαίωση επαναγοράς: επιβεβαίωση στο πλαίσιο της οποίας ο τρίτος επιβεβαιώνει, πριν από την πραγματοποίηση της ανοικτής πώλησης, ότι προσδοκά εύλογα πως ο διακανονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του σ’ έναν οργανωμένο μηχανισμό, τον οποίο έχει δημιουργήσει ή διαχειρίζεται κεντρική τράπεζα, γραφείο διαχείρισης χρέους ή σύστημα διακανονισμού τίτλων, ο οποίος παρέχει άνευ όρων πρόσβαση στους εν λόγω κρατικούς χρεωστικούς τίτλους για μέγεθος συγκρίσιμο με το μέγεθος της ανοικτής πώλησης.

5.   Επιβεβαίωση της ευκολίας αγοράς των κρατικών χρεωστικών τίτλων: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι προσδοκά εύλογα πως ο διακανονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, βασιζόμενος στο ότι είναι εύκολο να προσφερθεί η απαιτούμενη ποσότητα των εν λόγω κρατικών χρεωστικών τίτλων για δανεισμό ή αγορά, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προσφορά των κρατικών χρεωστικών τίτλων.

6.   Οι ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και εντολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα από τον τρίτο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως απόδειξη της ύπαρξης των ρυθμίσεων, επιβεβαιώσεων και εντολών.

Άρθρο 8

Τρίτοι με τους οποίους γίνονται ρυθμίσεις

1.   Οι τρίτοι με τους οποίους τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προβαίνουν στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 είναι:

α)

στην περίπτωση επιχείρησης επενδύσεων: επιχείρηση επενδύσεων η οποία πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2·

β)

στην περίπτωση κεντρικού αντισυμβαλλομένου: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που εκκαθαρίζει τις σχετικές μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους·

γ)

στην περίπτωση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων: σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται στην οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), το οποίο εξασφαλίζει τον διακανονισμό των πληρωμών όσον αφορά τις σχετικές μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους·

δ)

στην περίπτωση κεντρικής τράπεζας: μια κεντρική τράπεζα που αποδέχεται τις σχετικές μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ως εγγύηση ή προβαίνει σε συναλλαγές ανοικτής αγοράς ή συναλλαγές επαναγοράς όσον αφορά τις σχετικές μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους·

ε)

στην περίπτωση εθνικού φορέα διαχείρισης των κρατικών χρεωστικών τίτλων: ο εθνικός φορέας διαχείρισης των κρατικών χρεωστικών τίτλων του σχετικού εκδότη κρατικών χρεωστικών τίτλων·

στ)

κάθε άλλο πρόσωπο που υπόκειται σε απαιτήσεις εξουσιοδότησης ή εγγραφής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, από μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2·

ζ)

πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, εξουσιοδοτημένο ή εγγεγραμμένο, το οποίο υπόκειται στην εποπτεία αρχής της εν λόγω τρίτης χώρας και πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι η αρχή της τρίτης χώρας αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε κατάλληλη συμφωνία συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τη σχετική αρμόδια αρχή.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), στ) και ζ), ο τρίτος πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

συμμετέχει στη διαχείριση του δανεισμού ή της αγοράς των σχετικών μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων·

β)

παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή αυτή·

γ)

είναι σε θέση να παράσχει, κατόπιν αιτήματος, στοιχεία (περιλαμβανομένων και στατιστικών στοιχείων) που να αποδεικνύουν την ικανότητά του να παραδώσει τις μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους στους αντισυμβαλλομένους του στις ημερομηνίες για τις οποίες έχει δεσμευθεί, ή να συμμετάσχει στην παράδοσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

[ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012]

Άρθρο 9

Ημερομηνία και περίοδος για τους υπολογισμούς με σκοπό τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης

1.   Οι σχετικές αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε όλους τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης μιας μετοχής τουλάχιστον 35 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, όσον αφορά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2010 και 31ης Δεκεμβρίου 2011.

2.   Οι επόμενοι υπολογισμοί πραγματοποιούνται πριν από την 22α Φεβρουαρίου 2014, για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2012 και 31ης Δεκεμβρίου 2013, και στη συνέχεια ανά διετία για την επόμενη διετία.

3.   Αν η εν λόγω μετοχή δεν είχε εισαχθεί προς διαπραγμάτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της διετίας στον τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση και στον τόπο διαπραγμάτευσης στην τρίτη χώρα, η περίοδος υπολογισμού είναι η περίοδος κατά την οποία η μετοχή ήταν εισηγμένη προς διαπραγμάτευση και στους δύο τόπους ταυτόχρονα.

Άρθρο 10

Ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ

Οι σχετικές αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τις μετοχές για τις οποίες ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης είναι εκτός της Ένωσης, τουλάχιστον 35 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 και στη συνέχεια την προηγουμένη της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης του Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους που αρχίζει από τον Μάρτιο του 2014.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος του καταλόγου εξαιρούμενων μετοχών

Ο κατάλογος των μετοχών για τις οποίες ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης βρίσκεται εκτός της Ένωσης αρχίζει να ισχύει από την 1η Απριλίου μετά τη δημοσίευσή του από την ΕΑΚΑΑ, με εξαίρεση τον πρώτο από τους καταλόγους αυτούς, ο οποίος αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012.

Άρθρο 12

Ειδικές περιπτώσεις επανεξέτασης εξαιρούμενων μετοχών

1.   Η σχετική αρμόδια αρχή η οποία καθορίζει, σε μία από τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2, αν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης για μια μετοχή βρίσκεται εκτός της Ένωσης, διασφαλίζει ότι:

α)

οι υπολογισμοί που αποσκοπούν στον καθορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν μετά την εμφάνιση των σχετικών περιστάσεων και αφορούν τη διετή περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας υπολογισμού·

β)

κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν και, κατά περίπτωση, πριν από την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση.

Κάθε αναθεωρημένος κατάλογος αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής του από την ΕΑΚΑΑ.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται όταν:

α)

οι μετοχές μιας εταιρείας παύουν οριστικά να διατίθενται προς διαπραγμάτευση στον βασικό τόπο διαπραγμάτευσης που βρίσκεται εκτός της Ένωσης·

β)

οι μετοχές μιας εταιρείας παύουν οριστικά να διατίθενται προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση·

γ)

οι μετοχές μιας εταιρείας που είχαν προηγουμένως εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2012, εκτός από τα άρθρα 9, 10 και 11, τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 86 της 24.3.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

(3)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δημοσιοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων (Άρθρο 2)

Κάτοχος θέσης

Ονομασία εκδότη

ISIN

Καθαρή αρνητική θέση

(%)

Ημερομηνία δημιουργίας, μεταβολής ή παύσης της κατοχής της θέσης

(εεεε-μμ-ηη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μορφότυπος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση (Άρθρο 3)

Πληροφορίες

Μορφότυπος

1.

Στοιχεία εκδότη

 

Για μετοχές: πλήρης επωνυμία της εταιρείας που έχει μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

 

Για τους χρεωστικούς τίτλους: πλήρης ονομασία του εκδότη

 

Για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου: πλήρης ονομασία του υποκείμενου κρατικού εκδότη

2.

ISIN

Μόνο για τις μετοχές: ISIN της κύριας κατηγορίας κοινών μετοχών του εκδότη. Αν δεν υπάρχουν κοινές μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση, το ISIN της κατηγορίας των προνομιούχων μετοχών (ή της κύριας κατηγορίας προνομιούχων μετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες των εν λόγω μετοχών)

3.

Κωδικός χώρας

Διγράμματος κωδικός της χώρας του κρατικού εκδότη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166-1

4.

Ημερομηνία θέσης

Ημερομηνία για την οποία αναφέρεται η θέση. Μορφότυπος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601:2004 (εεεε-μμ-ηη)

5.

Καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές του κύριου εθνικού δείκτη

Εκατοστιαίο ποσοστό στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία

6.

Συγκεντρωτικά στοιχεία τέλους τριμήνου όσον αφορά τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε άλλες μετοχές

Εκατοστιαίο ποσοστό στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία

7.

Καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους

Ισοδύναμη ονομαστική αξία σε ευρώ

8.

Καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τις ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου κρατικού εκδότη

Ισοδύναμη ονομαστική αξία σε ευρώ