7.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 242/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 791/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Αυγούστου 2012

για τροποποίηση, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εφαρμοστούν ορισμένα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά τη 15η σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES), εφεξής «η σύμβαση», πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (2).

(2)

Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 έδειξε ότι ορισμένες διατάξεις του πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να εξασφαλισθεί εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού εντός της Ένωσης.

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν τους εφαρμοστέους όρους ταυτοποίησης και σήμανσης δειγμάτων, την αναδρομική έκδοση ορισμένων εγγράφων, τους όρους έκδοσης των πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας, το εφαρμοστέο καθεστώς για τα προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα εντός της Ένωσης, καθώς και η επανεξαγωγή τους, οι όροι υπό τους οποίους τα δείγματα του «παραρτήματος Α» μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο εμπορικών δραστηριοτήτων εντός της Ένωσης και οι εφαρμοστέοι όροι για τα προεκδοθέντα πιστοποιητικά.

(4)

Τα άρθρα 2 και 3, καθώς και τα παραρτήματα I έως VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, πρέπει να διαγραφούν από τον εν λόγω κανονισμό διότι θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος νέου εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής (3) που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (4).

(5)

Στη 15η σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, επικαιροποιήθηκαν οι συνήθεις αναφορές για την ονοματολογία, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναγραφή των επιστημονικών ονομασιών των ειδών σε άδειες και πιστοποιητικά. Συνεπώς, πρέπει να ενσωματωθούν οι εν λόγω αλλαγές στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(6)

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο προοίμιο, η πρόταση που αφορά τη νομική βάση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (5), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 4,

2)

Στο άρθρο 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία 4α και 4β:

«4α)

ως “καλλιεργούμενο γονικό απόθεμα αναπαραγωγής” νοείται το σύνολο των αναπτυσσόμενων υπό ελεγχόμενες συνθήκες φυτών που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και τα οποία πρέπει, κατά την κρίση του αρμόδιου διαχειριστικού οργάνου, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αρμόδια επιστημονική αρχή του οικείου κράτους μέλους:

i)

να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της CITES και τους σχετικούς εθνικούς νόμους και κατά τρόπο μη επιζήμιο για την επιβίωση του είδους στη φύση και

ii)

να διατηρείται σε επαρκείς ποσότητες για την αναπαραγωγή του, ώστε να ελαχιστοποιείται ή να μηδενίζεται η ανάγκη επαύξησής του από το φυσικό περιβάλλον, η επαύξηση δε αυτή να συμβαίνει μόνο σε εξαιρετική περίπτωση και να περιορίζεται στην ποσότητα που είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η ζωτικότητα και η παραγωγικότητα του καλλιεργούμενου γονικού αποθέματος αναπαραγωγής·

4β)

ως “κυνηγετικό τρόπαιο” νοείται ολόκληρο ζώο, ή εύκολα αναγνωρίσιμο μέρος ή παράγωγο ζώου, προσδιοριζόμενο στην άδεια ή στο πιστοποιητικό CITES που το συνοδεύει, το οποίο πληροί τους ακόλουθους όρους:

i)

είναι ακατέργαστο, κατεργασμένο ή μεταποιημένο·

ii)

αποκτήθηκε νομίμως από τον κυνηγό μέσω κυνηγιού για προσωπική χρήση·

iii)

εισάγεται, εξάγεται ή επανεξάγεται από τον κυνηγό ή για λογαριασμό του, στο πλαίσιο μεταφοράς του από τη χώρα καταγωγής του, με τελικό προορισμό τη χώρα συνήθους διαμονής του κυνηγού·».

3)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής (6) συμπληρώνονται με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα έντυπα 1 έως 4 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα έντυπα 1 και 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα έντυπα 1 και 2 του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα έντυπα 1 και 2 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, τα συμπληρωματικά φύλλα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και οι ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 δεν επιτρέπεται να περιέχουν διαγραφές ή αλλαγές, εφόσον αυτές δεν επικυρώνονται με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδίδοντος διαχειριστικού οργάνου. Στη περίπτωση των κοινοποιήσεων εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και των συμπληρωματικών φύλλων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, οι διαγραφές ή αλλαγές επιτρέπεται επίσης να επικυρώνονται με τη σφραγίδα και την υπογραφή του τελωνειακού γραφείου εισαγωγής.».

4)

Στο άρθρο 5α, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση δειγμάτων φυτικών ειδών τα οποία παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από τις διατάξεις της σύμβασης ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, σύμφωνα με τις “Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων A, B, Γ και Δ” του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού, βάσει της οποίας είχαν νομίμως εξαχθεί και εισαχθεί, η χώρα που πρέπει να αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 15 των εντύπων των παραρτημάτων I και III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012, στο τετραγωνίδιο 4 των εντύπων του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 και στο τετραγωνίδιο 10 των εντύπων του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 δύναται να είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα έπαυσαν να πληρούν τους όρους εξαίρεσης.».

5)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Παραρτήματα των εντύπων

1.   Εάν σε έντυπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 επισυνάπτεται παράρτημα ως αναπόσπαστο τμήμα του, η ύπαρξη παραρτήματος και ο αριθμός των σελίδων του αναφέρονται ρητώς στη σχετική άδεια ή πιστοποιητικό και σε κάθε σελίδα του παραρτήματος περιέχονται:

α)

ο αριθμός της αδείας ή του πιστοποιητικού και η ημερομηνία έκδοσής του και

β)

η υπογραφή και η σφραγίδα ή βούλα της διαχειριστικής αρχής που εξέδωσε την άδεια ή το πιστοποιητικό.

2.   Όταν το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιείται για περισσότερα του ενός είδη σε μία αποστολή, πρέπει να επισυνάπτεται παράρτημα το οποίο, πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει, για κάθε ένα από τα είδη της αποστολής, να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των τετραγωνιδίων 8 έως 22 του σχετικού εντύπου καθώς και τα διαστήματα που περιέχονται στο τετραγωνίδιο 27 όπου καταγράφεται η “πραγματικά εισαγόμενη ή (επαν)εξαγόμενη ποσότητα / καθαρή μάζα” και, όπου απαιτείται, ο “αριθμός των νεκρών ζώων κατά την άφιξη”.

3.   Όταν το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιείται για περισσότερα του ενός είδη, πρέπει να επισυνάπτεται παράρτημα το οποίο, πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει, για κάθε ένα από τα είδη, να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των τετραγωνιδίων 8 έως 18 του σχετικού εντύπου.

4.   Όταν το έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιείται για περισσότερα του ενός είδη πρέπει να επισυνάπτεται παράρτημα το οποίο, πέραν των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει, για κάθε ένα από τα είδη, να επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των τετραγωνιδίων 4 έως 18 του σχετικού εντύπου.».

6)

Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής θα πρέπει να επικυρώνονται με την ποσότητα, την υπογραφή και τη σφραγίδα υπαλλήλου της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής, στο ειδικό τμήμα επικύρωσης της εξαγωγής του εγγράφου. Εάν το έγγραφο εξαγωγής δεν έχει επικυρωθεί κατά την εξαγωγή, η διαχειριστική αρχή της χώρας εισαγωγής οφείλει να έρθει σε επαφή με τη διαχειριστική αρχή της χώρας εξαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ελαφρυντικές περιστάσεις ή έγγραφα, για να αποφασίσει εάν είναι αποδεκτό το έγγραφο.»·

7)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα έντυπα εκδίδονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, και ιδίως του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 4 του τελευταίου κανονισμού. Οι άδειες και τα πιστοποιητικά δύναται να εκδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.»·

8)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3.   Πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 63 είναι πιστοποιητικά συναλλαγής, εκτός εάν τα δείγματα που καλύπτουν τα εν λόγω πιστοποιητικά φέρουν αποκλειστική και μόνιμη σήμανση ή, σε περίπτωση νεκρών δειγμάτων που δεν είναι δυνατόν να φέρουν σήμανση, ταυτοποιούνται με άλλο τρόπο.»·

9)

Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3α αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«3α.   Για ζωντανά ζώα που κατέχονται προσωπικά, τα οποία έχουν αποκτηθεί νόμιμα και κατέχονται νόμιμα για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, για τα οποία εκδίδεται άδεια εισαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, απαγορεύονται, για 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, οι εμπορικές δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και δεν χορηγούνται κατά την περίοδο αυτή παρεκκλίσεις για δείγματα των ειδών του παραρτήματος A, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Στην περίπτωση αδειών εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, για ζωντανά ζώα που κατέχονται προσωπικά και για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβάνεται στο τετραγωνίδιο 23 η μνεία “κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 ή 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, απαγορεύονται τουλάχιστον για 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας άδειας οι εμπορικές δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού”.».

10)

Στο άρθρο 30, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4.   Στην περίπτωση δειγμάτων εκτός των ζωντανών ζώων, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να επισυνάπτει στο πιστοποιητικό περιοδεύουσας έκθεσης δελτίο απογραφής το οποίο συνοψίζει για κάθε δείγμα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα τετραγωνίδια 8 έως 18 του υποδείγματος εντύπου που αναφέρεται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012.»·

11)

Στο άρθρο 37, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας για τον νόμιμο κύριο ή για τον νομίμως αποκτήσαντα ζωντανά ζώα, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς.».

12)

Στο άρθρο 45 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Οι διαχειριστικές αρχές που παραλαμβάνουν τα ανωτέρω έγγραφα διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση εκείνα που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, μαζί με οποιαδήποτε δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση. Για σκοπούς ενημέρωσης και καταγραφής, οι πρωτότυπες κοινοποιήσεις θα διαβιβάζονται επίσης στις διαχειριστικές αρχές της χώρας εισαγωγής, όταν η χώρα αυτή είναι άλλη από τη χώρα εισόδου του είδους στην Ένωση.».

13)

Στο άρθρο 52, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«1.   Οι ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 θα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διακίνηση, μεταξύ δεόντως καταχωρημένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων, μη εμπορικών δανείων, δωρεών ή ανταλλαγών δειγμάτων φυτολογίων, διατηρημένων, αποξηραμένων ή έγκλειστων μουσειακών δειγμάτων και ζώντος φυτικού υλικού για επιστημονική μελέτη.».

14)

Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«β)

το καλλιεργούμενο γονικό απόθεμα αναπαραγωγής δημιουργήθηκε και διατηρείται όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 4α).»·

β)

το στοιχείο γ) απαλείφεται·

γ)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«δ)

στην περίπτωση των φυτών που έχουν υποστεί μόσχευση, τόσο το φυτό που υπόκειται σε μόσχευση όσο και το μόσχευμα έχουν αναπαραχθεί τεχνητά σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων α) και β).»·

δ)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«2.   Η ξυλεία και άλλα μέρη ή παράγωγα δένδρων που λαμβάνονται από δένδρα που αναπτύσσονται σε μονοκαλλιεργητικές φυτείες θεωρούνται τεχνητά αναπαραχθέντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.».

15)

Στο άρθρο 58, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α.   Για την επανεξαγωγή, από πρόσωπο που δεν διαμένει συνήθως στην Ένωση, προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, καθώς και προσωπικών κυνηγετικών τροπαίων, τα οποία έχουν αποκτηθεί εκτός της χώρας συνήθους διαμονής του και τα οποία είναι δείγματα ειδών του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, απαιτείται υποβολή πιστοποιητικού επανεξαγωγής στο τελωνείο.».

16)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 58α:

«Άρθρο 58α

Εμπορική χρήση προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων εντός της Ένωσης

1.   Οι εμπορικές δραστηριότητες για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, τα οποία εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 57, δύναται να εγκρίνονται από διαχειριστική αρχή κράτους μέλους μόνον υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι τα δείγματα εισήλθαν στην Ένωση τουλάχιστον δύο έτη πριν χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και

β)

η αρμόδια διαχειριστική αρχή του κράτους μέλους έχει επιβεβαιώσει ότι τα υπόψη δείγματα θα μπορούσαν να έχουν εισαχθεί για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, όταν εισήλθαν στην Ένωση.

Εφόσον πληρούνται οι όροι αυτοί, η διαχειριστική αρχή θα χορηγεί γραπτή δήλωση με την οποία πιστοποιείται ότι το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

2.   Απαγορεύονται οι εμπορικές δραστηριότητες για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A, που εισέρχονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 57.»·

17)

Στο άρθρο 59 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α.   Η παρέκκλιση για δείγματα που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα χορηγείται μόνον εφόσον ο αιτών αποδείξει στην αρμόδια διαχειριστική αρχή ότι τα υπόψη δείγματα έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας.».

18)

Στο άρθρο 62 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 4) και 5):

«4)

νεκρά δείγματα κροκοδειλοειδών του παραρτήματος A με κωδικό πηγής D, εφόσον έχουν σημανθεί ή ταυτοποιηθεί με άλλα μέσα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

5)

χαβιάρι του Acipenser brevirostrum και των υβριδίων του, με κωδικό πηγής D, εφόσον έχει συσκευασθεί σε δοχείο που φέρει σήμανση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.».

19)

Στο άρθρο 63, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Τα προεκδοθέντα πιστοποιητικά θα είναι έγκυρα μόνον όταν είναι συμπληρωμένα και ο αιτών έχει διαβιβάσει αντίγραφο του πιστοποιητικού στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο.».

20)

Στο άρθρο 65 παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Αυτό δεν εφαρμόζεται σε δείγματα ειδών του παραρτήματος X, εκτός εάν ειδική σημείωση στο παράρτημα X επιβάλει σήμανση.».

21)

Στο άρθρο 66 παράγραφος 4, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά δειγμάτων, πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας για ζωντανά δείγματα που καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο.».

22)

Στο άρθρο 72, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εξακολουθήσουν να εκδίδουν άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικά επανεξαγωγής, πιστοποιητικά περιοδεύουσας έκθεσης και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας με τη μορφή που καθορίζεται στα παραρτήματα I, ΙΙΙ και IV, κοινοποιήσεις εισαγωγής με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II και πιστοποιητικά ΕΕ με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 επί ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012.».

23)

Το παράρτημα VIII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

24)

Στο παράρτημα IX, το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η γραμμή που αντιστοιχεί στον κωδικό R αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«R Δείγματα ζώων που ανατρέφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπαστεί ως αυγά ή νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν ως την ενηλικίωση»·

β)

η γραμμή που αντιστοιχεί στον κωδικό D αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«D Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της γραμματείας CITES, σύμφωνα με το Ψήφισμα Συνδ. 12.10 (Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους»·

γ)

η γραμμή που αντιστοιχεί στον κωδικό C αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«C Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 27 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.

(3)  Βλέπε σελίδα 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.».

(6)  ΕΕ L 242 της 7.9.2012, σ. 13.»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 για την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας των ειδών σε άδειες και πιστοποιητικά

ΠΑΝΙΔΑ

α)   Θηλαστικά

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [for all mammals — with the exception of the recognition of the following names for wild forms of species (in preference to names for domestic forms): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion και εξαιρουμένων των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (για τα είδη Loxodonta africana και Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [για το είδος Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [για τα είδη Sotalia fluviatilis και Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [για το είδος Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [για τα είδη Physeter macrocephalus και Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [για το είδος Balaenoptera omurai]

β)   Πτηνά

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (για ονομασίες πτηνών σε επίπεδο τάξης και οικογένειας)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (διατίθεται στο δικτυακό τόπο της CITES) (για όλα τα είδη πτηνών — εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που αναφέρονται κατωτέρω)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [για το είδος Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (για τα είδη Psittacus intermedia και Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [για το είδος Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [για το είδος Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [για το είδος Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [για το είδος Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. [για το είδος Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [για το είδος Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [για το είδος Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [για το είδος Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. [για το είδος Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [για το είδος Micrastur mintoni]

γ)   Ερπετά

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (για τα είδη Calumma vatosoa & Calumma vencesi)

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. — Zootaxa, 1313: 1-38. [για το είδος Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [για το γένος Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (για το είδος Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (για την οικογένεια Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). — Salamandra, 41(1/2): 51-59. [για το είδος Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [για το είδος Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [για το είδος Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. —African Herp News 29: 31-32. [για το είδος Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8). (για το γένος Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. (για το είδος Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (για το γένος Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (για το είδος Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (για το είδος Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [για το είδος Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. — Sauria, 27(1): 3-8. [για το είδος Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [για το είδος Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [χωρίς το προσάρτημά του· για τα Testudines (χελώνες) — με εξαίρεση τη διατήρηση των ακόλουθων ονομασιών Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [για το είδος Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [για το είδος Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [για το είδος Phelsuma spp., με διατήρηση ωστόσο του είδους Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (για τα είδη Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, και την αναβάθμιση του Morelia kinghorni σε επίπεδο είδους)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. (για το είδος Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (για το είδος Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (για το είδος Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (για το είδος Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (για το είδος Iguanidae με εξαίρεση την αναγνώριση των Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense και P. wigginsi ως έγκυρων ειδών]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (για το είδος Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (για το είδος Furcifer nicosia)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. (για τα είδη Python breitensteini & Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [για το είδος Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (για τα γένη Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — με εξαίρεση την αναγνώριση των Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis ως έγκυρων ειδών)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. — Mertensiella, 16: 109. [για τα είδη Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [για τα είδη Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (για το είδος Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (για το είδος Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [για τα είδη Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [για το είδος Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. (για τις οικογένειες Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — με εξαίρεση τη διατήρηση των γενών Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura και την αναγνώριση του Epicrates maurus ως έγκυρου είδους)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [για τα είδη Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [για το είδος Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [για το είδος Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (για την οριοθέτηση των οικογενειών της υποτάξης Sauria]

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429-442. [για τα είδη Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [για το είδος Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [για τα είδη Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [για τα είδη Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (για το είδος Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (για τα είδη Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [για τα είδη Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. [για τα είδη Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [για το είδος Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [για τα είδη Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (για τα Crocodylia & Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (για το γένος Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (για τα είδη Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. — Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119. [για το είδος Varanusrainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. — Zootaxa, 1472: 1-28. [για το είδος Varanus beccarii]

δ)   Αμφίβια

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. (για το είδος Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). — Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. [για το είδος Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). — Salamandra, 40(2): 99-104. [για το είδος Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. — Herpetozoa, 18: 115-124. [για το είδος Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. — Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. [για το είδος Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. — Zootaxa, 1259: 39-54. [για τα είδη Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Έκδοση 3.0 της 7ης Απριλίου 2006 (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της CITES) (για τα Amphibia)

ε)   Ελασμοβράγχια, ακτινοπτερύγιοι και σαρκοπτερύγιοι

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (για το σύνολο των ιχθύων)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [για τα είδη Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. (για το γένος Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. (για το γένος Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. (για το γένος Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. (για το γένος Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). (για το γένος Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [για το είδος Hippocampus patagonicus]

στ)   Αραχνίδια

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (για τους σκορπιούς του γένους Pandinus)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [για το είδος Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Έκδοση 6.5 της 7ης Απριλίου 2006 (διατίθεται στο δικτυακό τόπο της CITES) (για την οικογένεια Theraphosidae)

ζ)   Έντομα

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [για το είδος Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (για πεταλούδες των γενών Ornithoptera, Trogonoptera και Troides)

η)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [για τα είδη Hirudo medicinalis και Hirudo verbana]

ΧΛΩΡΙΔΑ

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (για τις ονομασίες γένους όλων των φυτών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εκτός εάν έχουν αντικατασταθεί από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (για τα συνώνυμα γένους που δεν αναφέρονται στο The Plant-Book, εκτός εάν αντικαθίστανται από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης, σύμφωνα με τις αναφορές που παρατίθενται κατωτέρω).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών των οικογενειών Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών των οικογενειών Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες κακτοειδών (Cactaceae).

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών των γενών Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, καταρτίστηκε από τη Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, σε συνεργασία με τη Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και η επικαιροποιημένη έκδοσή του Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της CITES), έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών των οικογενειών Taxus.

CITES Orchid Checklist, (καταρτίστηκε από Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Διατήρηση της Φύσης, Βόννη, Γερμανία) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών χυμώδους ευφόρβιας.

Dicksonia species of the Americas (2003, καταρτίστηκε από τον Βοτανικό Κήπο της Βόννης και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Διατήρηση της Φύσης, Βόννη, Γερμανία) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της CITES) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της CITES) και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ονοματολογίας, ως οδηγός για αναφορές σε ονομασίες ειδών Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του) εκδόθηκε από το UNEP — WCMC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεπίσημος κατάλογος των επιστημονικών ονομασιών που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των μερών για τα ζωικά είδη που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, και ως ανεπίσημη σύνοψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις πρότυπες αναφορές που εγκρίθηκαν για την ονοματολογία της CITES».