30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 172/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουνίου 2012

για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης

(αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας (3) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς (4). Δεδομένου ότι πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(2)

Ο στόχος της μείωσης της διαφοράς εθνικών τιμών και τιμών περιαγωγής, όπως συμπεριλαμβανόταν στη συγκριτική αξιολόγηση πλαισίου Επιτροπής 2011-2015, που εγκρίθηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου i2010 τον Νοέμβριο του 2009, και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», θα πρέπει να παραμείνει στόχος και του παρόντος κανονισμού. Η σχεδιαζόμενη χωριστή πώληση των υπηρεσιών περιαγωγής και των εγχωρίων υπηρεσιών αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, να μειώσει τις τιμές για τους καταναλωτές και να δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής. Οι υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ένωση.

(3)

Όσο υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ εθνικών τιμών και τιμών περιαγωγής, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών. Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των διαφορών μεταξύ εγχωρίων τελών και τελών περιαγωγής, δημιουργώντας εσωτερική αγορά υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών.

(4)

Το υψηλό επίπεδο των τιμών για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που καταβάλλουν οι χρήστες δικτύων κινητών επικοινωνιών, όπως φοιτητές, άτομα που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και τουρίστες, τους εμποδίζει σημαντικά να χρησιμοποιούν τα κινητά τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό εντός της Ένωσης και προβληματίζει τους καταναλωτές, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και τα όργανα της Ένωσης, καθώς συνιστά σημαντικό εμπόδιο της εσωτερικής αγοράς. Τα υπερβολικά αυτά τέλη λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα υποδοχής καθώς επίσης και, συχνά, από υψηλές προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, οι μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής. Μολονότι τελευταία ορισμένοι πάροχοι περιαγωγής εισήγαγαν συστήματα τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους πελάτες ευνοϊκότερους όρους και κάπως χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ κόστους και τιμών διαφέρει κατά πολύ από αυτήν που θα ίσχυε σε ανταγωνιστικές αγορές.

(5)

Τα υψηλά τέλη περιαγωγής συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες της Ένωσης να αναπτύξει οικονομία με βάση τη γνώση και να δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Η κυκλοφορία κινητών δεδομένων διευκολύνεται με την κατανομή επαρκούς εύρους ραδιοφάσματος, ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν φωνητικές κλήσεις, SMS και υπηρεσίες δεδομένων οπουδήποτε στην Ένωση. Με την έγκαιρη κατανομή επαρκούς και κατάλληλου εύρους ραδιοφάσματος προς υποστήριξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και τη βέλτιστη κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ασύρματη κυκλοφορία δεδομένων, το πολυετές Πρόγραμμα Πολιτικής Ραδιοφάσματος, που καταρτίσθηκε με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ (5), θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη που θα επιτρέψει στην Ένωση να ηγηθεί παγκοσμίως στον τομέα των ευρυζωνικών ταχυτήτων, της κινητικότητας της κάλυψης και της ικανότητας, διευκολύνοντας την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών και περιορίζοντας τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής.

(6)

Η ευρεία χρήση διαδικτυακών κινητών συσκευών προσδίδει μεγάλη οικονομική σημασία στην περιαγωγή δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποφασιστικό κριτήριο τόσο για τους χρήστες όσο και για τους παρόχους εφαρμογών και περιεχομένου. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της αγοράς αυτής, τα τέλη μεταφοράς δεδομένων δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη της ανάπτυξης.

(7)

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και/ή οι εναλλακτικές λύσεις για τις υπηρεσίες περιαγωγής, όπως η ύπαρξη πρωτοκόλλου μεταφοράς φωνής μέσω του διαδικτύου (VoIP) ή WiFi, μπορεί να καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική την εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση. Αν και αυτές οι εναλλακτικές λύσεις, ιδίως οι υπηρεσίες VoIP, χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά η χρήση τους κατά την περιαγωγή.

(8)

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της κυκλοφορίας κινητών δεδομένων και της αύξησης του αριθμού των πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων στο εξωτερικό, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστική πίεση, να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες. Τα κόστη περιαγωγής θα πρέπει να ρυθμισθούν κατά τρόπο που να μην αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό προς ακόμη χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

(9)

Η δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού χώρου βάσει της κινητικότητας των ατόμων και των ψηφιακών δεδομένων θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών μεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγματι η «Ευρώπη των πολιτών».

(10)

Η οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (6), η οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (7), η οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (8), η οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (9) και η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (10), (αποκαλούμενες εφεξής από κοινού «πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»), αποβλέπουν στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση, με παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με τη διεύρυνση του ανταγωνισμού.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 δεν αποτελεί μεμονωμένο μέτρο, αλλά συμπληρώνει και ενισχύει, καθόσον αφορά την ανά την Ένωση περιαγωγή, τους κανόνες που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το πλαίσιο αυτό δεν παρέχει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκή μέσα ώστε να αναλαμβάνουν αποτελεσματική και αποφασιστική δράση όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 αποτελούσε κατάλληλο μέσον για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής.

(12)

Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στην αρχή ότι εκ των προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, προβλέποντας διαδικασία περιοδικών αναλύσεων της αγοράς και επανεξέτασης των υποχρεώσεων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με κατάληξη την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε παρόχους περιαγωγής που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτοντες σημαντική ισχύ στην αγορά. Τα στοιχεία που συνιστούν την εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνουν καθορισμό των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής για σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ (11) (στο εξής «σύσταση»), την ανάλυση των καθορισμένων αγορών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του ενωσιακού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (12), τον καθορισμό φορέων εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά και την επιβολή σε αυτούς εκ των προτέρων υποχρεώσεων.

(13)

Η σύσταση προσδιόρισε ως οικεία αγορά που επιδέχεται εκ των προτέρων ρύθμιση την εθνική χονδρική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ERG) και του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), που τη διαδέχτηκε, και ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 (13), για την ανάλυση των εθνικών χονδρικών αγορών διεθνούς περιαγωγής, έχουν, ωστόσο, καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό σε καμία εθνική ρυθμιστική αρχή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υψηλή στάθμη των χονδρικών τελών περιαγωγής ανά την Ένωση, εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά ενόψει των ιδιαίτερων περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού της χαρακτήρα. Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, η αγορά περιαγωγής αφαιρέθηκε από την αναθεωρημένη σύσταση (14).

(14)

Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων των πελατών κινητής τηλεφωνίας που κατά κανόνα είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, που βρίσκεται σε άλλα κράτη μέλη, από το οποίο εξαρτώνται οι εν λόγω πελάτες όταν κάνουν χρήση διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής. Το εμπόδιο αυτό θα μπορούσε να μειώσει επίσης την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της εναπομένουσας αρμοδιότητάς τους για θέσπιση κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

(15)

Κατά συνέπεια, ασκείται πίεση ώστε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης του ύψους των τελών διεθνούς περιαγωγής, ο μηχανισμός όμως της εκ των προτέρων ρυθμιστικής παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που προβλέπεται στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν αποδείχθηκε επαρκής ώστε να δώσει στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να αναλάβουν αποφασιστική δράση προς το συμφέρον των καταναλωτών στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο.

(16)

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του για την κανονιστική ρύθμιση και τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών (15), κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του υψηλού κόστους της διασυνοριακής κίνησης στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006 κατέληξε στα συμπεράσματά του ότι, για την επίτευξη των στόχων οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας απαιτείται, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, εστιασμένη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό τη σημασία που έχει η μείωση των τελών περιαγωγής για την ανταγωνιστικότητα.

(17)

Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποσκοπούσε, βάσει των θεωρήσεων της εποχής, στην άρση όλων των φραγμών για το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο που εναρμόνιζε, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που επηρεάζουν τα τέλη περιαγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την προσαρμογή των εναρμονισμένων κανόνων στο πλαίσιο άλλων προβληματισμών ώστε να εξευρεθεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής και για την επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας των καταναλωτών.

(18)

Μέσω του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταστεί δυνατή μια εκτροπή από τους συνήθως εφαρμοστέους κανόνες βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως της οδηγίας-πλαισίου, δηλαδή οι τιμές για προσφορά υπηρεσιών να καθορίζονται με εμπορική συμφωνία ελλείψει σημαίνουσας θέσης στην αγορά, και να προσαρμοσθεί έτσι η εισαγωγή συμπληρωματικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Ένωση.

(19)

Οι αγορές περιαγωγής λιανικής και χονδρικής παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία δικαιολογούν τη λήψη εξαιρετικών μέτρων, που υπερβαίνουν τους κατά τα λοιπά διαθέσιμους μηχανισμούς του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

(20)

Θα πρέπει να υπάρξει κοινή, εναρμονισμένη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες επίγειων δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν θα καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να εξασφαλιστεί η διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών. Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, απαιτείται κοινή προσέγγιση, ώστε οι πάροχοι περιαγωγής να μπορούν να λειτουργούν εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

(21)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 λήγει στις 30 Ιουνίου 2012. Πριν εκπνεύσει, η Επιτροπή διενήργησε επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, βάσει του οποίου έπρεπε να αξιολογήσει την επίτευξη ή μη των στόχων του κανονισμού, και να επανεξετάσει τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών κλήσεων, SMS και διαβίβασης δεδομένων. Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης της λειτουργίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, η Επιτροπή καταλήγει ότι ενδείκνυται η παράταση ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 πέραν της 30ής Ιουνίου 2012.

(22)

Τα δεδομένα για την πορεία των τιμών παροχής υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και διαβίβασης δεδομένων ανά την Ένωση από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, όσων συγκεντρώθηκαν ανά τρίμηνο από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και κοινοποιήθηκαν μέσω του BEREC δεν παρέχουν αποδείξεις ότι ο ανταγωνισμός σε λιανικό ή χονδρικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί επαρκώς και πρόκειται να διατηρηθεί μετά τον Ιούνιο του 2012 αν δεν ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι οι τιμές περιαγωγής χονδρικής και λιανικής παραμένουν αρκετά υψηλότερες από τις εγχώριες τιμές και εξακολουθούν να κινούνται στα όρια ή κοντά στα όρια τιμών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, ενώ κάτω από τα όρια αυτά ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

(23)

Η παύση ισχύος, στις 30 Ιουνίου 2012, των ρυθμιστικών διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες περιαγωγής σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο εντός της Ένωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 θα προκαλούσε επομένως σημαντικό κίνδυνο, λόγω της απουσίας ανταγωνιστικών πιέσεων στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής επικοινωνιών και λόγω της επιθυμίας των παρόχων περιαγωγής να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από την περιαγωγή, να διαμορφωθούν τιμές λιανικής και χονδρικής για την περιαγωγή εντός της Ένωσης που δεν θα αντιπροσωπεύουν το υποκείμενο κόστος παροχής της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι στόχοι του εν λόγω κανονισμού. Η ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά των υπηρεσιών κινητής περιαγωγής θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί και πέραν της 30ής Ιουνίου 2012, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτρέποντας την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι οι πελάτες θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από την εγγύηση ότι δεν θα τους επιβάλλονται υπερβολικά τέλη σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές εθνικές τιμές.

(24)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να προάγουν τον στόχο πολιτικής του άρθρου 8 της οδηγίας-πλαισίου που αφορά τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους.

(25)

Για να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικής, ολοκληρωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς για τις υπηρεσίες περιαγωγής, δεν θα πρέπει να υφίστανται περιορισμοί που να αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά την πρόσβαση χονδρικής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση τέτοιων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής λόγω διαφορών ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ και την έκταση της ευθύνης των επιχειρήσεων όσον αφορά τις υποδομές. Οι πάροχοι περιαγωγής κινητών εικονικών δικτύων (MVNO) και οι μεταπωλητές υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών χωρίς δικές τους υποδομές δικτύου παρέχουν συνήθως υπηρεσίες περιαγωγής βάσει εμπορικών συμφωνιών περιαγωγής χονδρικής με τους παρόχους περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών της χώρας προέλευσης στο ίδιο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ενδέχεται να μην αφήνουν αρκετό περιθώριο στους MVNO και στους μεταπωλητές για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω χαμηλότερων τιμών. Η άρση των εμποδίων αυτών και η εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής εξουσίας μεταξύ MVNO/μεταπωλητών και φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών μέσω υποχρέωσης πρόσβασης και ανώτατων ορίων χονδρικής θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών, καινοτόμων και πανενωσιακών υπηρεσιών περιαγωγής κινητών και τις προσφορές για τους πελάτες. Οι κανόνες του κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 2002, ιδίως η οδηγία-πλαίσιο και η οδηγία για την πρόσβαση, δεν επιτρέπουν την αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της επιβολής υποχρεώσεων στους παρόχους περιαγωγής με σημαντική δύναμη στην αγορά.

(26)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες που θεσπίζουν την υποχρέωση ικανοποίησης εύλογων αιτημάτων για πρόσβαση χονδρικής σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών με στόχο την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων πρόσβαση. Η πρόσβαση θα πρέπει να απορρίπτεται μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως του τεχνικώς εφικτού και της ανάγκης διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου. Όταν απορρίπτεται η αίτηση, το θιγόμενο μέρος θα πρέπει να δύναται να υποβάλει την υπόθεση σε διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλισθούν όροι ισότιμου ανταγωνισμού, η πρόσβαση χονδρικής που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών περιαγωγής θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός και που ισχύουν για το επίπεδο χονδρικής, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα διάφορα στοιχεία κόστους που απαιτούνται για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Στο πλαίσιο μιας συνεπούς ρυθμιστικής προσέγγισης της πρόσβασης χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής θα πρέπει να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών. Ο BEREC, σε συντονισμό με την Επιτροπή και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση χονδρικής με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής.

(27)

Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή άμεσων υπηρεσιών περιαγωγής χονδρικής καθώς και την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε χονδρική βάση για τη μεταπώληση από τρίτους. Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει επίσης να καλύπτει την υποχρέωση των MVNO να επιτρέπουν σε παρόχους περιαγωγής και μεταπωλητές κινητών εικονικών δικτύων να αγοράζουν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής χονδρικής από συλλογείς χονδρικής, οι οποίοι παρέχουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης και τυποποιημένη πλατφόρμα για τις συμφωνίες περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν στους παρόχους περιαγωγής πρόσβαση σε όλες τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να δημοσιευθεί προσφορά αναφοράς που να περιέχει τους τυποποιημένους όρους για την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε άμεση μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής. Η δημοσίευση της προσφοράς αναφοράς δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ αιτούντων πρόσβαση και παρόχων πρόσβασης σχετικά με το επίπεδο τιμών της τελικής συμφωνίας χονδρικής ή για τις πρόσθετες υπηρεσίες πρόσβασης χονδρικής πέραν των αναγκαίων για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και πρόσβαση σε μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής.

(28)

Η υποχρέωση πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής θα πρέπει να καλύπτει την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, όπως για παράδειγμα: στοιχεία του δικτύου και συναφείς διευκολύνσεις· συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης· συστήματα πληροφοριών ή βάσεις δεδομένων για προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, και για τιμολόγηση· μετάφραση αριθμού ή συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες· δίκτυα κινητών επικοινωνιών και υπηρεσίες εικονικού δικτύου.

(29)

Εάν οι αιτούντες πρόσβαση για τη μεταπώληση περιαγωγής χονδρικής αιτούνται πρόσβαση σε διευκολύνσεις ή υπηρεσίες πέραν όσων απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, οι πάροχοι περιαγωγής κινητών δικτύων δύνανται να επιβάλλουν δίκαιη και εύλογη χρέωση για τις εν λόγω διευκολύνσεις ή υπηρεσίες. Οι πρόσθετες διευκολύνσεις ή υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, πρόσθετα συστήματα λογισμικού και πληροφοριών ή διακανονισμούς χρέωσης.

(30)

Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών πωλούνται σε δέσμες που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εσωτερικού και περιαγωγής, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των πελατών όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής. Οι εν λόγω δέσμες περιορίζουν τη διαφάνεια όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής, επειδή δυσχεραίνεται η σύγκριση των μεμονωμένων στοιχείων στο πλαίσιο της δέσμης. Συνεπώς, δεν είναι ακόμη εμφανής ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης βάσει του σκέλους περιαγωγής στη δέσμη κινητών επικοινωνιών. Με τη διευκόλυνση της διάθεσης της περιαγωγής ως αυτοδύναμης υπηρεσίας θα αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά προβλήματα μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις τιμές της περιαγωγής, της δυνατότητας χωριστών επιλογών των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες περιαγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικής πίεσης από την πλευρά της ζήτησης. Κατά συνέπεια, αυτό θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών περιαγωγής.

(31)

Η ζήτηση υπηρεσιών κινητών δεδομένων από καταναλωτές και επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Ωστόσο, λόγω των υψηλών τελών περιαγωγής δεδομένων, περιορίζεται πολύ η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από καταναλωτές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην Ένωση. Επειδή η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται στα σπάργανα ενώ η ζήτηση περιαγωγής δεδομένων από καταναλωτές αυξάνεται ταχέως, το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η ρύθμιση των μέγιστων τελών λιανικής είναι η διατήρηση των τιμών περίπου στα προτεινόμενα μέγιστα τέλη, σύμφωνα με τα διδάγματα που προέκυψαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007, αντί της περαιτέρω μείωσής τους, γεγονός το οποίο, κατά συνέπεια, τονίζει την ανάγκη επιπλέον διαρθρωτικών μέτρων.

(32)

Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν εύκολα πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής ή να εναλλάσσονται μεταξύ παρόχων όσο το δυνατόν συντομότερα, ανάλογα με την τεχνική λύση, χωρίς κυρώσεις ή χρέωση. Οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τη δυνατότητα αυτή με ένα σαφές, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο έντυπο.

(33)

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν, με τρόπο φιλικό προς αυτούς, την πώληση υπηρεσιών περιαγωγής χωριστά από την εγχώρια δέσμη κινητών επικοινωνιών. Υπάρχουν επί του παρόντος αρκετοί τρόποι σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων της διπλής διεθνούς ταυτότητας συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) (δύο χωριστών IMSI στην ίδια κάρτα SIM), της μονής IMSI (κοινής χρήσης IMSI μεταξύ εγχώριου παρόχου και παρόχων περιαγωγής) και συνδυασμού διπλής ή απλής IMSI μαζί με την τεχνική διαδικασία που δεν εμποδίζει την πρόσβαση του πελάτη σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης, μέσω διακανονισμών μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης.

(34)

Οι υψηλές τιμές περιαγωγής εμποδίζουν τους πελάτες από το να χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητών δεδομένων όταν ταξιδεύουν στην Ένωση. Δεδομένου ότι αυξάνονται η ζήτηση και η σημασία των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κωλύματα στη χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης, προσωρινά ή μόνιμα, ανεξάρτητα από τις συμβάσεις ή τους διακανονισμούς περιαγωγής που έχουν συναφθεί με τους εγχώριους παρόχους και χωρίς επιπλέον χρέωση. Όταν απαιτείται, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης, οι εγχώριοι πάροχοι και οι πάροχοι δεδομένων περιαγωγής θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε να μην εμποδίζονται η πρόσβαση των πελατών και η χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών και να εξασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής άλλων υπηρεσιών περιαγωγής.

(35)

Ενώ ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θεσπίζει ιδιαίτερες τεχνικές διαδικασίες για τη χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής αλλά να προλειαίνει το έδαφος για την πλέον αποτελεσματική και αποδοτική λύση, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού λύσεων, που θα αναπτυχθεί από την Επιτροπή, βάσει συμβολής του BEREC, θα πρέπει να καθορίζονται κριτήρια σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληροί η τεχνική λύση για τη χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή της λύσης με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες θα μπορούν να αλλάζουν γρήγορα και εύκολα πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής χωρίς αλλαγή αριθμού. Επίσης, δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η περιαγωγή εκτός Ένωσης ή από πελάτες τρίτων χωρών εντός της Ένωσης.

(36)

Θα πρέπει να καθιερωθούν αυξημένη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή, από τεχνικής σκοπιάς, η συντονισμένη και έγκυρη εξέλιξη της παροχής χωριστών υπηρεσιών περιαγωγής και να μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταρτισθούν συναφείς βασικές αρχές και μεθοδολογίες, ώστε να επιτραπεί η ταχεία προσαρμογή στις νέες περιστάσεις και την τεχνολογική πρόοδο. Ο BEREC θα πρέπει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, να συνδράμει την Επιτροπή στην ανάπτυξη των τεχνικών στοιχείων των εγκαταστάσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής και προκειμένου να μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται απευθείας σε δίκτυο επίσκεψης. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει σε ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης εντολή για τροποποίηση των συναφών προτύπων που απαιτούνται για την εναρμονισμένη υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής.

(37)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες των υποχρεώσεων πληροφόρησης των εσωτερικών παρόχων και σχετικά με την τεχνική λύση σε ό,τι αφορά τη χωριστή πώληση υπηρεσιών περιαγωγής. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (16).

(38)

Ο BEREC θα πρέπει, λαμβανομένου υπόψη του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται με βάση αυτόν, να δύναται να παρέχει, ιδία πρωτοβουλία, ειδική τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής ή με άλλα θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

(39)

Για να καταστεί πλήρως αποτελεσματική η χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής, απαιτείται ο συνδυασμός της πώλησηw αυτής με την υποχρέωση της πρόσβασης χονδρικής για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά νέων ή υφιστάμενων παικτών, συμπεριλαμβανομένων παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών περιαγωγής. Με την εν λόγω λύση θα μπορούσαν να αποφευχθούν στρεβλώσεις μεταξύ των κρατών μελών μέσω της εξασφάλισης συνεπούς ρυθμιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής θα απαιτήσει εύλογη περίοδο προσαρμογής των φορέων εκμετάλλευσης στο τεχνικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, τα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία γνήσιας εσωτερικής αγοράς με επαρκή ανταγωνισμό μόνο μετά την παρέλευση ικανού χρόνου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθούν ανώτατα όρια τιμών για τα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων σε προσωρινή βάση και στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου εφαρμογής των εν λόγω διαρθρωτικών μέτρων.

(40)

Όσον αφορά την παράταση της προσωρινής ρύθμισης των τιμών, θα πρέπει να επιβάλλονται ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την προστασία των συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα μπορούσε να διασαλεύσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών περιαγωγής και δεν θα επέτρεπε την επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού.

(41)

Έως ότου εξασφαλισθεί, χάρη στα διαρθρωτικά μέτρα, επαρκής ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειώσεις στα κόστη χονδρικής, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να μετακυλίονται στους πελάτες, η πλέον αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών, όσον αφορά την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων περιαγωγής εντός της Ένωσης, είναι η καθιέρωση, σε ενωσιακό επίπεδο, ανώτατου μέσου τέλους ανά λεπτό για το επίπεδο χονδρικής και ο περιορισμός των τελών σε επίπεδο λιανικής με την εισαγωγή της «ευρωχρέωσης» που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και επεκτάθηκε με την ευρωχρέωση SMS, η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009 (17) και θα πρέπει να επεκταθεί με την ευρωχρέωση δεδομένων, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Το μέσο τέλος χονδρικής θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης εντός της Ένωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(42)

Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο ασφαλείας που, ενώ θα εξασφαλίζει όχι μόνο τη διατήρηση αλλά και την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων των καταναλωτών κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου εφαρμογής των διαρθρωτικών μέτρων, θα εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο για τους παρόχους περιαγωγής και θα ενθαρρύνει τις ανταγωνιστικές προσφορές υπηρεσιών περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές. Κατά την εν λόγω περίοδο, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με την ευρωχρέωση και να προσφέρουν αυτοβούλως ευρωχρέωση προς όλους τους οικείους πελάτες περιαγωγής, ατελώς, ευκρινώς και με διαφάνεια.

(43)

Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων που θα παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής θα πρέπει να αφήνει εύλογο περιθώριο κέρδους στο κόστος χονδρικής για την παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, παρέχοντας ταυτόχρονα στους παρόχους περιαγωγής την ελευθερία ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των προσφορών τους και προσαρμογής της τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τα εν λόγω ανώτατα όρια ασφαλείας θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που δεν θα στρεβλώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διαρθρωτικών μέτρων και θα μπορούν να καταργηθούν μόλις τα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν συγκεκριμένα κέρδη στους καταναλωτές. Η εν λόγω ρυθμιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο μέρος του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία αλλά μόνο στις τιμές για τη σύνδεση με τις εν λόγω υπηρεσίες.

(44)

Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή και την παρακολούθησή της, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους παρόχους περιαγωγής που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και την επιβολή της εφαρμογής του. Θα πρέπει επίσης να είναι διαφανής και άμεσα κατανοητή από όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανά την Ένωση. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει βεβαιότητα και προβλεψιμότητα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί με τον παρόντα κανονισμό, σε νομισματικούς όρους, το επίπεδο των ανώτατων ανά λεπτό τελών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

(45)

Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, όπως θα καθορισθεί με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που μεσολαβούν στην πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής ανά την Ένωση, ιδίως το κόστος προέλευσης και τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, της σηματοδοσίας και της μετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο συγκριτικό στοιχείο αναφοράς για προέλευση και τερματισμό κλήσεως θα πρέπει να είναι η μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ένωση, βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το πρότυπο στοιχείο αναφοράς για το σχετικό κόστος. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να μειώνεται ετησίως, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις στα τέλη τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που κατά καιρούς επιβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

(46)

Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων που εφαρμόζεται σε επίπεδο λιανικής θα πρέπει να παρέχει στους πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας ή λαμβάνοντας ρυθμιζόμενη κλήση περιαγωγής, παρέχοντας παράλληλα στους παρόχους περιαγωγής επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

(47)

Κατά τη μεταβατική περίοδο των ανώτατων ορίων ασφαλείας, όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να μπορούν να επιλέγουν, χωρίς πρόσθετα τέλη ή προϋποθέσεις, ένα απλό τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα μέγιστα τέλη. Το λογικό περιθώριο ανάμεσα στο κόστος χονδρικής και στις τιμές λιανικής θα πρέπει να εξασφαλίζει στους παρόχους περιαγωγής την κάλυψη όλων των ειδικών δαπανών τους για την περιαγωγή στο επίπεδο λιανικής, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεριδίων κόστους εμπορίας και επιδοτήσεων κινητών χειροσυσκευών, και να αφήνει επαρκές υπόλοιπο για απόδοση εύλογου κέρδους. Η μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων αποτελεί το κατάλληλο μέσο που παρέχει προστασία στον καταναλωτή και ευελιξία στον πάροχο περιαγωγής. Σε συμφωνία με το επίπεδο χονδρικής, τα ανώτατα όρια της ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να μειώνονται κατ’ έτος.

(48)

Κατά τη μεταβατική περίοδο των ανώτατων ορίων ασφαλείας, οι νέοι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως, με σαφή και κατανοητό τρόπο, για ολόκληρο το υφιστάμενο φάσμα τιμολογίων όσον αφορά την περιαγωγή στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων που είναι συμβατά με τη μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. Στους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα κάποιο νέο τιμολόγιο συμβατό με τη μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων ή άλλο τιμολόγιο περιαγωγής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Όσον αφορά τους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής που δεν επέλεξαν τιμολόγιο εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πελατών που είχαν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και των πελατών που δεν είχαν ποτέ επιλέξει. Στους πελάτες που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να παρέχεται αυτομάτως τιμολόγιο συμμορφούμενο προς τον παρόντα κανονισμό. Οι πελάτες περιαγωγής που επωφελούνται ήδη από ειδικά τιμολόγια ή πακέτα τιμών περιαγωγής, τα οποία ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα οποία επέλεξαν βάσει των κριτηρίων αυτών, θα πρέπει να διατηρούν το τιμολογιακό τους καθεστώς εφόσον, αφού τους γίνει υπενθύμιση για τους τρέχοντες όρους χρέωσης και την ισχύουσα ευρωχρέωση, εκφράσουν την επιλογή τους να παραμείνουν σε εκείνη τη χρέωση στον οικείο πάροχο περιαγωγής. Τα ειδικά αυτά τιμολόγια ή οι δέσμες τιμών περιαγωγής μπορούν να περιέχουν, παραδείγματος χάριν, τιμές περιαγωγής κατ’ αποκοπήν, μη δημόσια τιμολόγια, τιμολόγια με πρόσθετα πάγια τέλη περιαγωγής, τιμολόγια με ανά λεπτό χρέωση χαμηλότερα από την ανώτατη ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων ή τέλη αποκατάστασης κλήσης.

(49)

Επειδή ο παρών κανονισμός θα πρέπει να είναι ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας-πλαίσιο και επειδή, βάσει του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Ένωση να προβούν σε αλλαγές των τιμολογίων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει, δυνάμει του εθνικού δικαίου που μεταφέρει το κανονιστικό πλαίσιο του 2002, να θεμελιώνουν για τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας οιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συμβάσεις τους.

(50)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάσει καινοτόμες προσφορές στους καταναλωτές, οι οποίες είναι τυχόν ευνοϊκότερες από τη μεταβατική ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων, όπως καθορίζεται με τον παρόντα κανονισμό, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσφορές στους πελάτες περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές, ειδικότερα για να αντιμετωπιστεί η πρόσθετη πίεση λόγω ανταγωνισμού που θα προέλθει από τις διαρθρωτικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί την επανεισαγωγή τελών περιαγωγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταργηθεί ολοσχερώς ούτε την αύξηση των υφιστάμενων τελών περιαγωγής στα επίπεδα των μεταβατικών μέτρων διασφάλισης που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(51)

Όταν τα μέγιστα τέλη δεν ορίζονται σε ευρώ, τα ισχύοντα αρχικά όρια και οι αναθεωρημένες τιμές των ορίων αυτών θα πρέπει να καθορίζονται στο αντίστοιχο νόμισμα μέσω των ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ημερομηνίες που καθορίζει ο παρών κανονισμός. Όταν δεν υπάρχει δημοσίευση στη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι εφαρμοστέες ισοτιμίες αναφοράς θα πρέπει να είναι οι δημοσιευόμενες μετά την εν λόγω ημερομηνία στην πρώτη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περιέχει ισοτιμίες αναφοράς. Προκειμένου να προστατεύονται οι πελάτες από τις αυξανόμενες τιμές, σε επίπεδο λιανικής, των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής (ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS ή δεδομένων) λόγω διακυμάνσεων των ισοτιμιών αναφοράς των νομισμάτων πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον μέσο όρο διαφόρων ισοτιμιών αναφοράς εν ευθέτω χρόνω για τον καθορισμό του μέγιστου τέλους λιανικής στο νόμισμά τους.

(52)

Η πρακτική που ακολουθούν ορισμένοι πάροχοι περιαγωγής κινητών δικτύων να τιμολογούν την παροχή υπηρεσιών χονδρικής περιαγωγής κλήσεων βάσει ελάχιστων περιόδων χρέωσης έως 60 δευτερόλεπτα, σε αντιδιαστολή με την ανά δευτερόλεπτο χρέωση που κανονικά εφαρμόζεται για άλλου είδους τέλη διασύνδεσης χονδρικής, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων αυτών και εκείνων που εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους τιμολόγησης και υπονομεύει τη συνεπή εφαρμογή των μέγιστων ορίων τελών χονδρικής που εισήγαγε ο παρών κανονισμός. Επιπλέον, είναι μια ακόμα επιβάρυνση η οποία, με την αύξηση του κόστους χονδρικής, έχει αρνητικές συνέπειες στην τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο λιανικής. Οι πάροχοι δικτύου κινητών επικοινωνιών θα πρέπει συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο τη χονδρική παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής.

(53)

Η ERG, που αντικαταστάθηκε από τον BEREC, εκτίμησε ότι η πρακτική των φορέων εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών να χρησιμοποιούν χρονικές μονάδες χρέωσης άνω του ενός δευτερολέπτου κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής σε λιανικό επίπεδο έχει αυξήσει κατά 24 % τον τυπικό λογαριασμό ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις και κατά 19 % για τις λαμβανόμενες. Σημείωσε επίσης ότι οι εν λόγω αυξήσεις αποτελούν μορφή καλυμμένης χρέωσης εφόσον δεν είναι διαφανείς για τους περισσότερους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, η ERG συνέστησε τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαφορετικές τιμολογιακές πρακτικές σε επίπεδο λιανικής που εφαρμόζονται στην ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων.

(54)

Ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007, με την εισαγωγή ευρωχρέωσης στην Ένωση θέσπισε κοινή προσέγγιση, που διασφαλίζει ότι οι πελάτες της περιαγωγής δεν χρεώνονται με υπερβολικά τέλη για ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής, οι διαφορετικές πρακτικές σχετικά με τη μονάδα τιμολόγησης που χρησιμοποιούν οι πάροχοι περιαγωγής κινητών επικοινωνιών υπονομεύουν σοβαρά τη συνεπή εφαρμογή της προσέγγισης αυτής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, παρά τον διασυνοριακό χαρακτήρα των ενδοενωσιακών υπηρεσιών περιαγωγής, υπάρχουν αποκλίνουσες προσεγγίσεις τιμολόγησης των ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής, οι οποίες στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(55)

Χρειάζεται συνεπώς μια κοινή δέσμη κανόνων όσον αφορά τη μονάδα των λογαριασμών ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων σε λιανική επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η εσωτερική αγορά και να παρασχεθεί σε όλη την Ένωση το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής εντός αυτής.

(56)

Οι πάροχοι ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής θα πρέπει συνεπώς να τιμολογούν ανά δευτερόλεπτο τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, για όλες τις κλήσεις που υπόκεινται σε ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, με την επιφύλαξη μόνο της δυνατότητας εφαρμογής ελάχιστης αρχικής περιόδου χρέωσης, μη υπερβαίνουσας τα 30 δευτερόλεπτα για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους περιαγωγής να καλύψουν οιαδήποτε εύλογα έξοδα αποκατάστασης κλήσης και θα παράσχει την απαραίτητη ευελιξία ανταγωνισμού με την προσφορά βραχύτερων ελάχιστων περιόδων χρέωσης. Δεν δικαιολογείται καμία ελάχιστη αρχική περίοδος χρέωσης στην περίπτωση των λαμβανόμενων κλήσεων με ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, καθώς το υποκείμενο κόστος χονδρικής χρεώνεται ανά δευτερόλεπτο και το τυχόν κόστος αποκατάστασης κλήσης καλύπτεται ήδη από τα τέλη τερματισμού σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών.

(57)

Οι πελάτες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τη λήψη φωνητικών μηνυμάτων σε δίκτυο επίσκεψης, δεδομένου ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη διάρκεια των μηνυμάτων αυτών· τούτο θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη άλλων χρεώσεων που επιβάλλονται στα φωνητικά μηνύματα, όπως οι χρεώσεις για την ακρόαση τέτοιων μηνυμάτων.

(58)

Οι πελάτες που ζουν σε μεθοριακές περιοχές δεν θα πρέπει να υπερχρεώνονται λόγω ακούσιας περιαγωγής. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την προστασία των πελατών έναντι της καταβολής τελών περιαγωγής ενώ βρίσκονται στο οικείο κράτος μέλος. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ενημέρωσης ώστε οι πελάτες να μπορούν όντως να αποφεύγουν αυτές τις περιπτώσεις ακούσιας περιαγωγής. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επαγρυπνούν για περιπτώσεις στις οποίες πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καταβολή τελών περιαγωγής ενώ βρίσκονται στο οικείο κράτος μέλος και θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό του προβλήματος.

(59)

Όσον αφορά τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS, όπως και στην περίπτωση των φωνητικών κλήσεων περιαγωγής, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η επιβολή τιμολογιακών υποχρεώσεων μόνο στις τιμές χονδρικής να μην οδηγήσει αυτόματα σε μείωση των τιμών λιανικής που καταβάλλουν οι καταναλωτές. Αφετέρου, η λήψη μέτρων για τη μείωση του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να βλάψει ορισμένους παρόχους περιαγωγής, ιδίως τους μικρότερους παρόχους περιαγωγής, με αύξηση του κινδύνου συμπίεσης των τιμών.

(60)

Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της αγοράς των υπηρεσιών περιαγωγής και του διασυνοριακού χαρακτήρα της, το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν παρείχε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού, στα οποία οφείλεται το υψηλό επίπεδο τιμών χονδρικής και λιανικής των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS. Το γεγονός αυτό δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.

(61)

Θα πρέπει επομένως να επιβληθούν ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειμένου να καθιερωθεί ευλογότερη σχέση μεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκείμενου κόστους παροχής, και σε επίπεδο λιανικής για μεταβατική περίοδο, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών περιαγωγής μέχρι τα διαρθρωτικά μέτρα να καταστούν αποτελεσματικότερα.

(62)

Μέχρις ότου τα διαρθρωτικά μέτρα αποφέρουν επαρκή ανταγωνισμό στην αγορά των υπηρεσιών περιαγωγής η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών των ρυθμιζόμενων περιαγόμενων μηνυμάτων SMS σε επίπεδο χονδρικής είναι ο καθορισμός σε ενωσιακή κλίμακα ανώτατης μέσης χρέωσης ανά SMS που αποστέλλεται από δίκτυο επίσκεψης. Η μέση χονδρική χρέωση θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης δικτύων εντός της Ένωσης σε συγκεκριμένη περίοδο.

(63)

Το μέγιστο τέλος χονδρικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τον πάροχο της χονδρικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και του μη ανακτώμενου κόστους τερματισμού των περιαγόμενων μηνυμάτων SMS στο δίκτυο επίσκεψης. Θα πρέπει συνεπώς να απαγορεύεται στους παρόχους χονδρικών ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής SMS να καθιερώνουν χωριστό τέλος για τον τερματισμό περιαγόμενων μηνυμάτων SMS στο δίκτυό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(64)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέγιστα τέλη για τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS προσεγγίζουν τα επίπεδα τα οποία αντιστοιχούν στο υποκείμενο κόστος παροχής και ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ανταγωνισμός στο επίπεδο της λιανικής, τα μέγιστα τέλη χονδρικής για τα ρυθμιζόμενα SMS θα πρέπει να ακολουθούν τις μεταγενέστερες μειώσεις.

(65)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 θεωρεί ότι, ελλείψει διαρθρωτικών στοιχείων με τα οποία εισάγεται ανταγωνισμός στην αγορά των υπηρεσιών περιαγωγής, η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS ανά την Ένωση σε επίπεδο λιανικής ήταν η εισαγωγή υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής ευρωχρέωση SMS που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο μέγιστο τέλος.

(66)

Μέχρι να καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα, η μεταβατική ευρωχρέωση SMS θα πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδο ασφαλείας, το οποίο, ενώ θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των υφιστάμενων προνομίων των καταναλωτών, θα εγγυάται επαρκές περιθώριο στους παρόχους περιαγωγής, αντικατοπτρίζοντας πιο εύλογα το υποκείμενο κόστος παροχής.

(67)

Η μεταβατική ευρωχρέωση SMS που μπορεί να παρέχεται σε πελάτες περιαγωγής θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους επί του κόστους παροχής της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής SMS, παρέχοντας παράλληλα στους παρόχους περιαγωγής την ελευθερία να ανταγωνίζονται με διαφοροποίηση των προσφορών τους και προσαρμογή των τιμολογίων τους στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το εν λόγω ανώτατο όριο ασφαλείας θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο που δεν θα στρεβλώνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διαρθρωτικών μέτρων και θα μπορεί να καταργηθεί μόλις καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα. Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες SMS με προστιθέμενη αξία.

(68)

Οι πελάτες περιαγωγής δεν θα πρέπει να καταβάλλουν καμία συμπληρωματική επιβάρυνση για τη λήψη ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος SMS ή φωνητικού μηνύματος κατά την περιαγωγή σε δίκτυο επίσκεψης, εφόσον το κόστος τερματισμού ήδη αντισταθμίζεται από το τέλος λιανικής που επιβάλλεται για την αποστολή περιαγόμενου μηνύματος SMS ή φωνητικού μηνύματος.

(69)

Η ευρωχρέωση SMS θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε πελάτη περιαγωγής, νέο ή υφιστάμενο, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής SMS ή κάποια δέσμη υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής μηνυμάτων SMS.

(70)

Το μήνυμα SMS είναι μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service) και διαφέρει σαφώς από άλλα μηνύματα, όπως είναι τα μηνύματα MMS ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail). Για να εξασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός θα αποβεί αναποτελεσματικός και ότι θα επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του, θα πρέπει να απαγορευθούν οιεσδήποτε αλλαγές των τεχνικών παραμέτρων περιαγόμενου μηνύματος SMS που θα μπορούσαν να το διαφοροποιήσουν από το εγχώριο μήνυμα SMS.

(71)

Από τα δεδομένα που συνέλεξαν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκύπτει ότι οι υψηλές τιμές των μέσων τελών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που επιβάλλουν οι πάροχοι περιαγωγής των δικτύων επίσκεψης σε παρόχους περιαγωγής των πελατών περιαγωγής διατηρούνται. Μολονότι τα εν λόγω τέλη χονδρικής φαίνεται ότι εμφανίζουν καθοδική τάση, εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το υποκείμενο κόστος.

(72)

Η διατήρηση των υψηλών τελών χονδρικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων οφείλεται κυρίως στις υψηλές τιμές χονδρικής που χρεώνουν οι πάροχοι περιαγωγής μη προτιμώμενων δικτύων. Τα τέλη αυτά οφείλονται στους περιορισμούς καθοδήγησης της κίνησης, οι οποίοι στερούν από τους παρόχους περιαγωγής τα κίνητρα να μειώσουν μονομερώς τις κανονικές τιμές χονδρικής, εφόσον η κίνηση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το τέλος που θα χρεωθεί. Αυτό οδηγεί σε ακραία διακύμανση του κόστους χονδρικής. Ενίοτε, τα τέλη χονδρικής για την περιαγωγή δεδομένων που εφαρμόζονται σε μη προτιμώμενα δίκτυα είναι έξι φορές υψηλότερες εκείνων που εφαρμόζονται σε προτιμώμενα δίκτυα. Οι υπερβολικά υψηλές αυτές χονδρικές χρεώσεις για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων οδήγησαν σε σημαντικές στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων εντός της Ένωσης που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Περιορίζουν επίσης την ικανότητα των παρόχων περιαγωγής να προβλέπουν το κόστος χονδρικής και επομένως να παρέχουν στους πελάτες τους διαφανή και ανταγωνιστικά πακέτα λιανικών τιμών. Λόγω των περιορισμών στην ικανότητα εθνικών ρυθμιστικών αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτά σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να εφαρμοσθεί μέγιστο τέλος χονδρικής στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Θα πρέπει επομένως να επιβληθούν ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής SMS σε επίπεδο χονδρικής, προκειμένου να καθιερωθεί ευλογότερη σχέση μεταξύ των τελών χονδρικής και του υποκειμένου κόστους παροχής, και σε επίπεδο λιανικής ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών περιαγωγής.

(73)

Οι πάροχοι περιαγωγής δεν θα πρέπει να χρεώνουν τους πελάτες περιαγωγής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός αν και έως ότου ο πελάτης περιαγωγής δεχτεί την παροχή της υπηρεσίας.

(74)

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει την παροχή εντός της Ένωσης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής. Οι ιδιαιτερότητες που παρατηρήθηκαν στις αγορές υπηρεσιών περιαγωγής, που αιτιολόγησαν την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 και την επιβολή υποχρεώσεων στους παρόχους περιαγωγής κινητών επικοινωνιών σε σχέση με την παροχή ανά την Ένωση φωνητικών περιαγόμενων κλήσεων και μηνυμάτων SMS, ισχύουν εξίσου και για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής σε ενωσιακή κλίμακα. Όπως συμβαίνει και με τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και SMS, οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων δεν αγοράζονται ανεξάρτητα σε εθνικό επίπεδο, αλλά αποτελούν απλά μέρος μιας ευρύτερης δέσμης υπηρεσιών λιανικής που αγοράζουν οι πελάτες από τον πάροχο περιαγωγής, που περιορίζει με τον τρόπο αυτό τον ανταγωνισμό. Ομοίως, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων των πελατών κινητών επικοινωνιών οι οποίοι διαμένουν στο έδαφός τους δεν μπορούν να ελέγχουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη.

(75)

Όπως και με τα ήδη υφιστάμενα ρυθμιστικά μέτρα για τις υπηρεσίες φωνής και SMS, μέχρι την ανάπτυξη επαρκούς επιπέδου ανταγωνισμού από τα διαρθρωτικά μέτρα, η πιο αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των λιανικών τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων ανά την Ένωση σε επίπεδο λιανικής είναι η εισαγωγή υποχρέωσης των παρόχων περιαγωγής να παρέχουν στους πελάτες περιαγωγής μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων που δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένο μέγιστο τέλος. Η ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο ασφαλείας το οποίο, ενώ θα διασφαλίζει την προστασία των καταναλωτών μέχρι να καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα, θα εγγυάται και ένα επαρκές περιθώριο στους παρόχους περιαγωγής, ενώ θα αντικατοπτρίζει πιο εύλογα και το υποκείμενο κόστος παροχής.

(76)

Η μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων που μπορεί να παρέχεται σε πελάτες περιαγωγής θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει εύλογο περιθώριο κέρδους επί του κόστους παροχής της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα στους παρόχους περιαγωγής τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται με διαφοροποίηση των προσφορών τους και προσαρμογή των τιμολογίων τους στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το εν λόγω ανώτατο όριο ασφαλείας θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο που δεν θα στρεβλώνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των διαρθρωτικών μέτρων και θα μπορεί να καταργηθούν μόλις τα διαρθρωτικά μέτρα θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν συγκεκριμένα και διαρκή κέρδη στους καταναλωτές. Όπως και με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και SMS, με δεδομένες τις μειώσεις που προβλέπονται για το υποκείμενο κόστος παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο λιανικής, τα μέγιστα ρυθμιζόμενα τέλη για τη μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία.

(77)

Η ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε, νέο ή υφιστάμενο, πελάτη περιαγωγής, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ή δεν επιλέγει εκουσίως κάποια ειδική χρέωση περιαγωγής δεδομένων ή κάποια δέσμη υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

(78)

Για να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες θα χρεώνονται μόνο για τις υπηρεσίες δεδομένων που πράγματι καταναλώνουν και για να αποφεύγονται τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν με τις φωνητικές υπηρεσίες μετά την εισαγωγή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 όσον αφορά τις αφανείς επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές λόγω των μηχανισμών χρέωσης που εφαρμόζουν οι πάροχοι περιαγωγής, η μεταβατική ευρωχρέωση δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά kilobyte. Η χρέωση αυτή συνάδει με τον μηχανισμό χρέωσης που εφαρμόζεται ήδη σε επίπεδο χονδρικής.

(79)

Οι πάροχοι περιαγωγής μπορούν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν συνολική κατ’ αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση για θεμιτή χρήση, επί της οποίας δεν εφαρμόζεται μέγιστο τέλος και η οποία μπορεί να καλύπτει τις υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση.

(80)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι χρήστες κινητής φωνητικής τηλεφωνίας δύνανται να επωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι προσωρινές απαιτήσεις τιμολόγησης σε επίπεδο λιανικής θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν οι πελάτες περιαγωγής έχουν συνάψει με τον πάροχο περιαγωγής σύμβαση προπληρωμής ή πληρωμής εκ των υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), και ανεξαρτήτως του αν ο πάροχος περιαγωγής διαθέτει δικό του δίκτυο, είναι φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή μεταπωλητής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

(81)

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ένωση διαπιστώνουν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι πελάτες τους από τη διαλειτουργικότητα και τη διατερματική συνδετικότητα κινδυνεύουν από τον τερματισμό ή την απειλή τερματισμού των διακανονισμών περιαγωγής με παρόχους περιαγωγής δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε άλλα κράτη μέλη ή όταν δεν μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος λόγω ελλείψεως συμφωνίας με έναν τουλάχιστον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση για να διασφαλισθεί η διατερματική αυτή συνδετικότητα και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 8 της οδηγίας-πλαισίου, ιδίως τον στόχο της δημιουργίας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(82)

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιμών λιανικής για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες και για να διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των κινητών τους συσκευών στο εξωτερικό, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν ατελώς στους οικείους πελάτες περιαγωγής πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής σε κράτος μέλος που επισκέπτονται. Δεδομένου ότι ορισμένες ομάδες πελατών ενδέχεται να είναι καλά πληροφορημένες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εύκολης απενεργοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας αυτόματων μηνυμάτων. Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν ατελώς και ενεργώς στους πελάτες τους, εφόσον αυτοί βρίσκονται στην Ένωση, πρόσθετες πληροφορίες για τη χρέωση ανά λεπτό, ανά SMS ή ανά megabyte δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όταν οι πελάτες πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν στέλνουν ή λαμβάνουν μηνύματα SMS και MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων στο κράτος μέλος που επισκέπτονται.

(83)

Επίσης, χάριν διαφάνειας απαιτείται από τους παρόχους να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τα τέλη περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων και τη συνολική κατ’ αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την προσφέρουν, κατά τη σύναψη των συμβάσεων και κάθε φορά που μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Όλες οι πληροφορίες και προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές, να επιτρέπουν τη σύγκριση και να είναι διαφανείς όσον αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Η διαφήμιση προσφορών περιαγωγής και η διάθεση στους καταναλωτές θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, ιδίως με την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») (18). Οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι ενήμεροι ως προς τη διάθεση ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τη σχετική περίοδο και να αποστέλλουν ευκρινή και αμερόληπτη κοινοποίηση στους πελάτες αυτούς, περιγράφοντας τους όρους που διέπουν την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων και το δικαίωμα να την επιλέγουν κατά βούληση.

(84)

Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπισθούν μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τελών λιανικής σε όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, για να εξαλειφθεί ιδίως το πρόβλημα των «φουσκωμένων λογαριασμών», το οποίο εξακολουθεί να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να δοθούν στους πελάτες της περιαγωγής τα αναγκαία μέσα παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών τους για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων. Παρομοίως, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε εφαρμογές ή τεχνολογίες που μπορούν να υποκαταστήσουν ή να αποτελέσουν εναλλακτική λύση σε υπηρεσίες περιαγωγής, όπως είναι το WiFi.

(85)

Ειδικότερα, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να παρέχουν ατελώς στους οικείους πελάτες περιαγωγής εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης όσον αφορά τα τέλη που θα τους χρεωθούν για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, κάθε φορά που χρησιμοποιούν την εν λόγω υπηρεσία κατά την είσοδό τους σε άλλη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στην κινητή συσκευή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από πλευράς εύκολης λήψης και κατανόησης, και με τρόπο που να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(86)

Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην κατανόηση των οικονομικών συνεπειών της χρήσης υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων και να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει, πριν και μετά τη σύναψη σύμβασης, να ενημερώνουν επαρκώς τους πελάτες τους για τα τέλη των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδείγματα για το κατά προσέγγιση μέγεθος δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται, επί παραδείγματι, για αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, αποστολή φωτογραφίας, φυλλομέτρηση στο Διαδίκτυο και χρήση κινητών εφαρμογών.

(87)

Επιπλέον, για να αποφεύγονται οι φουσκωμένοι λογαριασμοί, οι πάροχοι περιαγωγής θα πρέπει να ορίζουν ένα ή περισσότερα μέγιστα χρηματικά όρια και/ή όρια χρήσης για τις δαπάνες των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων (εκφρασμένα στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο πελάτης περιαγωγής) και τα οποία θα πρέπει να παρέχονται ατελώς σε όλους τους πελάτες περιαγωγής με κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα, σε μέσο που να μπορούν να συμβουλευτούν εκ νέου αργότερα, όταν πλησιάζει το όριο. Μόλις φτάσει το ανώτατο όριο, ο πελάτης δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνει ή να χρεώνεται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, εκτός εάν ζητήσει ρητά τη συνέχισή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην κοινοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνει, χωρίς χρέωση, επιβεβαίωση σε μέσο που να μπορεί να συμβουλευτεί εκ νέου αργότερα. Οι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να κάνουν χρήση οποιουδήποτε από τα μέγιστα αυτά χρηματικά όρια ή όρια χρήσης ή να μην κάνουν χρήση ορίου. Οι πελάτες θα πρέπει αυτομάτως να υπόκεινται σε προκαθορισμένο σύστημα ορίων, εκτός αν επιλέξουν διαφορετικά.

(88)

Τα εν λόγω μέτρα διαφάνειας θα πρέπει να θεωρηθούν ελάχιστες διασφαλίσεις για τους πελάτες περιαγωγής και δεν θίγουν τη δυνατότητα των παρόχων περιαγωγής να παρέχουν στους πελάτες τους ένα φάσμα άλλων διευκολύνσεων που θα τους βοηθούν να προβλέπουν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Για παράδειγμα, πολλοί πάροχοι περιαγωγής παρέχουν νέες δέσμες κατ’ αποκοπή λιανικών τιμών περιαγωγής, που επιτρέπουν την περιαγωγή δεδομένων σε συγκεκριμένη τιμή για συγκεκριμένη περίοδο, έως κάποιο όριο «εύλογης χρήσης». Ομοίως, οι πάροχοι περιαγωγής αναπτύσσουν συστήματα που επιτρέπουν στους πελάτες περιαγωγής να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις σωρευτικές εκκρεμείς οφειλές περιαγωγής δεδομένων. Η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι οι εξελίξεις αυτές στις εγχώριες αγορές αντικατοπτρίζονται στους εναρμονισμένους κανόνες.

(89)

Οι πελάτες με προπληρωμένα τιμολόγια μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν «φουσκωμένους λογαριασμούς» για τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων. Προς τούτο, οι διατάξεις περί ορίου διακοπής θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτούς τους πελάτες.

(90)

Υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ ρυθμιζόμενων τιμών περιαγωγής εντός της Ένωσης και τιμών περιαγωγής για τους πελάτες που ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης, οι οποίες είναι αρκετά υψηλότερες από τις τιμές εντός της Ένωσης. Λόγω έλλειψης συνεπούς προσέγγισης των μέτρων διαφάνειας και εγγύησης σχετικά με την περιαγωγή εκτός της Ένωσης, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν καλά τα δικαιώματά τους και, ως εκ τούτου, συχνά αποτρέπονται από το να χρησιμοποιούν κινητές συσκευές στο εξωτερικό. Η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές με διαφάνεια θα τους βοηθήσει όχι μόνο στην απόφασή τους να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό (εντός και εκτός της Ένωσης) αλλά και στην επιλογή παρόχου περιαγωγής. Θα πρέπει επομένως να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της έλλειψης διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαφάνειας και εγγύησης και στις υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται εκτός της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα διευκολύνουν τον ανταγωνισμό και θα βελτιώσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(91)

Εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν επιτρέπει στον πάροχο περιαγωγής να παρακολουθεί τη χρήση από τον πελάτη του σε πραγματικό χρόνο, ο πάροχος περιαγωγής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να καθορίζει τα μέγιστα χρηματικά όρια και/ή όρια χρήσης για τη διασφάλιση των πελατών.

(92)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες για την εποπτεία και την επιβολή των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού εντός της επικράτειάς τους. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τιμολόγηση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων για πελάτες περιαγωγής εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ειδικού κόστους που σχετίζεται με τις πραγματοποιούμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω κόστος μπορεί να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά χονδρικής, και ότι οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την επιλογή εις βάρος των καταναλωτών. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής κάθε έξι μήνες. Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά σε εταιρείες, σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής και σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

(93)

Η εγχώρια περιαγωγή που πραγματοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, όπου οι άδειες κινητής τηλεφωνίας είναι διακριτές από αυτές που χορηγούνται στην υπόλοιπη χώρα, μπορεί να επωφελείται από μειώσεις τιμών όπως αυτές που ισχύουν στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να συνεπάγεται δυσμενέστερη τιμολογιακή μεταχείριση για τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εγχώριας περιαγωγής σε αντιδιαστολή με τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση. Προς τούτο, οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα που συνάδουν προς το ενωσιακό δίκαιο.

(94)

Κατά τη θέσπιση των κανόνων για τις κυρώσεις που ισχύουν για τις παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν υπόψη και τη δυνατότητα των παρόχων περιαγωγής να αποζημιώνουν τους πελάτες για οιαδήποτε καθυστέρηση ή παρεμπόδιση της μετάβασης σε άλλο πάροχο περιαγωγής, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(95)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η καθιέρωση κοινής προσέγγισης για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητών επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Ένωση, αποβλέποντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων περιαγωγής κινητών επικοινωνιών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς, ασφαλώς, εναρμονισμένα και έγκαιρα από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(96)

Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις στα τέλη χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι να καταστούν αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά μέτρα και να αναπτυχθεί επαρκώς ο ανταγωνισμός στις αγορές χονδρικής. Επιπλέον, από τις τάσεις στην αγορά προκύπτει σαφώς ότι οι υπηρεσίες δεδομένων θα καταστούν προοδευτικά το σημαντικότερο τμήμα των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων σε επίπεδο χονδρικής φανερώνουν προς το παρόν τον μεγαλύτερο δυναμισμό με τιμές ευλόγως χαμηλότερες των εν ισχύι ρυθμιζόμενων.

(97)

Θα πρέπει να καθορισθούν ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής σε επαρκώς υψηλά επίπεδα, τα οποία δεν θα προκαλούν στρέβλωση των δυνητικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των διαρθρωτικών μέτρων και τα οποία θα μπορούν να καταργηθούν πλήρως, όταν καταστούν αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά και έχει καταστεί δυνατή η ανάπτυξη γνήσιας εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, τα ανώτατα όρια ασφαλείας λιανικής θα πρέπει να ακολουθήσουν πτωτική πορεία και στη συνέχεια να καταργηθούν.

(98)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού με βάση τους στόχους του και τη συμβολή του στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστική θέση των παρόχων κινητών επικοινωνιών διαφόρων μεγεθών, από διάφορα μέρη της Ένωσης, τις εξελίξεις, τις τάσεις και τη διαφάνεια στα τέλη λιανικής και χονδρικής, τη σχέση τους με το πραγματικό κόστος, τον βαθμό στον οποίο επιβεβαιώθηκαν οι παραδοχές που γίνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό, καθώς επίσης το κόστος της συμμόρφωσης και τον αντίκτυπο στις επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται εναλλακτικά προς την περιαγωγή (όπως η πρόσβαση μέσω WiFi).

(99)

Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις σχετικά με τα τέλη χονδρικής και λιανικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων θα πρέπει να διατηρηθούν για να εξασφαλίζονται οι καταναλωτές, ενόσω δεν αναπτύσσεται πλήρως ο ανταγωνισμός σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει, στην επανεξέτασή της έως τις 30 Ιουνίου 2016, να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, κατά πόσον τα διαρθρωτικά μέτρα έχουν υλοποιηθεί και ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ο ανταγωνισμός δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικά οι καταναλωτές από το 2017.

(100)

Μετά την προαναφερθείσα επανεξέταση και για να εξασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση των υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει κάθε δύο χρόνια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα περιλαμβάνει γενική επισκόπηση των τελευταίων τάσεων στις υπηρεσίες περιαγωγής και ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και τις εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται κοινή προσέγγιση ώστε οι χρήστες δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, όταν μετακινούνται εντός της Ένωσης, να μην καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές τιμές που ισχύουν στα κράτη μέλη, κατά την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και κατά τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων πακετομεταγωγής, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με παράλληλη επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά, και παροχή κινήτρων για καινοτομία και επιλογών στον καταναλωτή.

Καθορίζονται κανόνες που επιτρέπουν την πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής χωριστά από τις εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών και οι όροι πρόσβασης χονδρικής στα δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών με σκοπό την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τα τέλη που δύνανται να επιβληθούν από παρόχους περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και μηνυμάτων SMS που εκκινούν και τερματίζουν εντός της Ένωσης και για υπηρεσίες επικοινωνιών δεδομένων πακετομεταγωγής που χρησιμοποιούνται από πελάτες κατά την περιαγωγή σε κινητό δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης. Ισχύει τόσο για τα τέλη που επιβάλλονται από φορείς εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής όσο και για τα τέλη που επιβάλλονται από τους παρόχους περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής.

2.   Η χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών αποτελεί απαραίτητο ενδιάμεσο βήμα για την αύξηση του ανταγωνισμού με σκοπό τη μείωση του κόστους περιαγωγής για τους πελάτες προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών και, εντέλει, να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.

3.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής.

4.   Ο παρών κανονισμός συνιστά ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας-πλαισίου.

5.   Τα μέγιστα τέλη που καθορίζει ο παρών κανονισμός εκφράζονται σε ευρώ (EUR).

6.   Αν τα μέγιστα τέλη βάσει των άρθρων 7, 9 και 12 εκφράζονται σε άλλο νόμισμα, και όχι σε ευρώ, τα αρχικά όρια σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα καθορίζονται στα νομίσματα αυτά διά της εφαρμογής των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύθηκαν την 1η Μαΐου 2012 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους σκοπούς των μεταγενέστερων ορίων κατά τα άρθρα 7 παράγραφος 2, 9 παράγραφος 1, και 12 παράγραφος 1, οι αναθεωρημένες τιμές προσδιορίζονται με την εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαΐου του οικείου ημερολογιακού έτους. Για τα μέγιστα τέλη κατά τα άρθρα 7 παράγραφος 2, 9 παράγραφος 1, και 12 παράγραφος 1, τα όρια για νομίσματα εκτός του ευρώ επανεξετάζονται κάθε χρόνο μετά το 2015. Τα όρια αυτά ισχύουν από 1ης Ιουλίου με τις τιμές συναλλάγματος αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαΐου του ιδίου έτους.

7.   Εάν τα μέγιστα τέλη που προβλέπονται στα άρθρα 8, 10 και 13 είναι σε νόμισμα εκτός του ευρώ, τα αρχικά όρια κατά τα άρθρα αυτά υπολογίζονται στα νομίσματα αυτά με βάση τις μέσες τιμές συναλλάγματος αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου 2012 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους σκοπούς των επομένων ορίων των άρθρων 8 παράγραφος 2, 10 παράγραφος 2, και 13 παράγραφος 2, οι αναθεωρημένες τιμές υπολογίζονται με τη μέση τιμή συναλλάγματος αναφοράς όπως δημοσιεύεται την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου του οικείου ημερολογιακού έτους. Για τα μέγιστα τέλη που εμπίπτουν στα άρθρα 8 παράγραφος 2, 10 παράγραφος 2, και 13 παράγραφος 2, τα όρια σε νομίσματα εκτός του ευρώ επανεξετάζονται κάθε χρόνο μετά το 2015. Τα όρια αυτά ισχύουν από 1ης Ιουλίου με τις μέσες τιμές συναλλάγματος αναφοράς που δημοσιεύονται την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου και την 1η Μαΐου του ιδίου έτους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας για την πρόσβαση, του άρθρου 2 της οδηγίας-πλαισίου και του άρθρου 2 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

2.   Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «πάροχος περιαγωγής»: επιχείρηση η οποία παρέχει στον πελάτη περιαγωγής ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής·

β)   «εγχώριος πάροχος»: επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη περιαγωγής εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών·

γ)   «εναλλακτικός πάροχος περιαγωγής»: πάροχος περιαγωγής, διαφορετικός από τον εγχώριο πάροχο·

δ)   «δίκτυο χώρας προέλευσης»: το δημόσιο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται σε κράτος μέλος και χρησιμοποιείται από τον πάροχο περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε πελάτη περιαγωγής·

ε)   «δίκτυο επίσκεψης»: το επίγειο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου του πελάτη περιαγωγής και επιτρέπει στον πελάτη περιαγωγής να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις, να αποστέλλει ή να λαμβάνει μηνύματα SMS ή να χρησιμοποιεί υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων πακετομεταγωγής βάσει διακανονισμού με τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης·

στ)   «περιαγωγή σε επίπεδο Ένωσης»: η χρήση κινητής συσκευής από πελάτη περιαγωγής για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων εντός της Ένωσης, για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων SMS εντός της Ένωσης ή για χρήση επικοινωνιών δεδομένων πακετομεταγωγής, εντός κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο του εγχώριου παρόχου, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

ζ)   «πελάτης περιαγωγής»: πελάτης παρόχου ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής μέσω επίγειου δημόσιου δικτύου κινητών επικοινωνιών που βρίσκεται στην Ένωση, του οποίου η σύμβαση ή ο διακανονισμός με τον εν λόγω πάροχο περιαγωγής επιτρέπει την περιαγωγή σε επίπεδο Ένωσης·

η)   «ρυθμιζόμενη κλήση περιαγωγής»: η κλήση κινητής φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δίκτυο επίσκεψης και τερματισμό σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης ή λήψη από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης και τερματισμό σε δίκτυο επίσκεψης·

θ)   «ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων»: οποιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει το μέγιστο τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 8, την οποία ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει για την παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

ι)   «μήνυμα SMS»: μήνυμα κειμένου στο πλαίσιο υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service), αποτελούμενο κυρίως από αλφαβητικούς και/ή αριθμητικούς χαρακτήρες, δυνάμενο να αποσταλεί μεταξύ κινητών και/ή σταθερών αριθμών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης·

ια)   «ρυθμιζόμενο μήνυμα SMS περιαγωγής»: το μήνυμα SMS που αποστέλλεται από πελάτη σε περιαγωγή, το οποίο ξεκινά από δίκτυο επίσκεψης και καταλήγει σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης ή που λαμβάνεται από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών εντός της Ένωσης και τερματισμό σε δίκτυο επίσκεψης·

ιβ)   «ευρωχρέωση SMS»: οποιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει το μέγιστο τέλος το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10, την οποία ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει για την παροχή ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS περιαγωγής, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

ιγ)   «ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων»: υπηρεσία περιαγωγής που παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης ή λήψης επικοινωνιών δεδομένων πακετομεταγωγής από πελάτη περιαγωγής, μέσω της κινητής συσκευής του ενώ βρίσκεται συνδεδεμένος σε δίκτυο επίσκεψης. Η ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων δεν περιλαμβάνει τη μετάδοση ή λήψη ρυθμιζόμενων κλήσεων ή μηνυμάτων SMS σε περιαγωγή, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει τη μετάδοση και λήψη μηνυμάτων της υπηρεσίας πολυμεσικών μηνυμάτων MMS·

ιδ)   «ευρωχρέωση δεδομένων»: οποιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει το μέγιστο τέλος το οποίο προβλέπει το άρθρο 13, που ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

ιε)   «πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής»: η παροχή, από φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών, άμεσης πρόσβασης χονδρικής ή πρόσβασης σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής·

ιστ)   «άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής»: η διάθεση διευκολύνσεων και/ή υπηρεσιών από φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών σε άλλη επιχείρηση, υπό καθορισμένους όρους, προς τον σκοπό της παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής από την εν λόγω επιχείρηση σε πελάτες περιαγωγής·

ιζ)   «πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής»: η παροχή υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής από φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών διαφορετικό από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης σε άλλη επιχείρηση με σκοπό η επιχείρηση αυτή να παρέχει υπηρεσίες περιαγωγής σε πελάτες περιαγωγής.

Άρθρο 3

Πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής

1.   Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών ικανοποιούν όλα τα εύλογα αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής.

2.   Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών δύνανται να απορρίπτουν αιτήματα για πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

3.   Η πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής καλύπτει την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του δικτύου και τις συνδεόμενες διευκολύνσεις, τις συναφείς υπηρεσίες, το λογισμικό και τα συστήματα πληροφοριών που απαιτούνται για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής στους πελάτες.

4.   Οι κανόνες των άρθρων 7, 9 και 12 για τα ρυθμιζόμενα τέλη της περιαγωγής χονδρικής εφαρμόζονται στην παροχή όλων των στοιχείων της πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, όσον αφορά την πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής, οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών δύνανται να επιβάλλουν δίκαιες και εύλογες χρεώσεις για τα στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.   Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών δημοσιεύουν προσφορά αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές BEREC οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 8 και τη διαθέτουν στην επιχείρηση που αιτείται πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής. Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών παρέχουν στην επιχείρηση που αιτείται πρόσβαση σχέδιο σύμβασης που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, για την πρόσβαση αυτή, το αργότερο έναν μήνα μετά από την αρχική παραλαβή της αίτησης από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου κινητής επικοινωνίας. Η πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από τη σύναψη της σύμβασης. Οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών οι οποίοι λαμβάνουν αίτημα πρόσβασης σε περιαγωγή χονδρικής και οι επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση διαπραγματεύονται καλόπιστα.

6.   Η προσφορά αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 5 είναι επαρκώς λεπτομερής και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3, παρέχοντας περιγραφή των προσφορών που αφορούν την άμεση πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής και την πρόσβαση σε επαναπώληση περιαγωγής χονδρικής και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις. Εφόσον απαιτείται, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεταβάλλουν τις προσφορές αναφοράς για να τηρούνται οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

7.   Όταν η επιχείρηση η οποία αιτείται την πρόσβαση αποφασίζει να αρχίσει εμπορικές διαπραγματεύσεις για τη συμπερίληψη των στοιχείων που δεν καλύπτονται από την προσφορά αναφοράς, οι πάροχοι περιαγωγής δικτύων κινητών επικοινωνιών απαντούν σε αυτό το αίτημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την αρχική παραλαβή. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι παράγραφοι 2 και 5 δεν εφαρμόζονται.

8.   Έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2012, και προκειμένου να συμβάλει στη συνεπή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο BEREC, κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση σε περιαγωγή χονδρικής.

9.   Οι παράγραφοι 5 έως 7 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 4

Χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής

1.   Οι εγχώριοι πάροχοι δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων που παρέχονται στο πλαίσιο δέσμης από οιονδήποτε εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής.

Ούτε οι εγχώριοι πάροχοι ούτε οι πάροχοι περιαγωγής εμποδίζουν την πρόσβαση των πελατών τους σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που παρέχονται άμεσα στο δίκτυο επίσκεψης από εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής.

2.   Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να αλλάξουν πάροχο περιαγωγής ανά πάσα στιγμή. Όταν ο πελάτης περιαγωγής επιλέγει να αλλάξει πάροχο περιαγωγής, το πράττει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατόν, ανάλογα με την τεχνική λύση που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, αλλά ποτέ μετά το πέρας τριών εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας με τον νέο πάροχο περιαγωγής.

3.   Η μετάβαση σε εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής ή μεταξύ παρόχων περιαγωγής είναι δωρεάν για τους πελάτες και δυνατή βάσει οιασδήποτε τιμολόγησης. Δεν συνεπάγεται συναφή συνδρομή ή πρόσθετα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη που αφορούν στοιχεία της συνδρομής πλην της περιαγωγής, σε σύγκριση με τους όρους που ίσχυαν πριν από τη μετάβαση.

4.   Οι εγχώριοι πάροχοι ενημερώνουν όλους τους οικείους πελάτες περιαγωγής με τρόπο σαφή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο για τη δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Συγκεκριμένα, κατά την υπογραφή ή την ανανέωση σύμβασης για υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, οι εγχώριοι πάροχοι εξασφαλίζουν για τους πελάτες τους πλήρη και προσωπική ενημέρωση για τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου περιαγωγής και δεν εμποδίζουν τη σύναψη σύμβασης με εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής. Οι πελάτες που συνάπτουν σύμβαση με εγχώριο πάροχο για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής επιβεβαιώνουν ρητά ότι έχουν ενημερωθεί για την εν λόγω δυνατότητα. Οι εγχώριοι πάροχοι δεν εμποδίζουν, δεν αποτρέπουν και δεν αποθαρρύνουν τους εμπόρους λιανικής που ενεργούν ως σημεία πώλησης των εγχώριων παρόχων να προσφέρουν συμβάσεις για χωριστές υπηρεσίες περιαγωγής με εναλλακτικούς παρόχους περιαγωγής.

5.   Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεν μεταβάλλονται κατά τρόπο που να διαφοροποιούνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών παραμέτρων, που παρέχονταν στον πελάτη πριν από την αλλαγή παρόχου. Όταν η αλλαγή δεν αφορά όλες τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής, αυτές οι υπηρεσίες περιαγωγής που δεν έχουν αλλάξει εξακολουθούν να παρέχονται με την ίδια τιμή και στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων και των ποιοτικών παραμέτρων.

6.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2014.

Άρθρο 5

Εφαρμογή της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής

1.   Οι εγχώριοι πάροχοι εξασφαλίζουν τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής όπως ορίζονται στο άρθρο 4, ώστε οι πελάτες τους να μπορούν να χρησιμοποιούν εγχώριες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών και χωριστές ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής που προσφέρονται από εναλλακτικό πάροχο περιαγωγής διατηρώντας τον αριθμό του κινητού τους και χρησιμοποιώντας την ίδια κινητή συσκευή. Οι εγχώριοι πάροχοι ικανοποιούν όλα τα εύλογα αιτήματα για πρόσβαση σε διευκολύνσεις και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής. Η πρόσβαση στις διευκολύνσεις και στις υπηρεσίες υποστήριξης που απαιτούνται για τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ταυτοποίησης χρήστη, παρέχεται ατελώς και δεν συνεπάγεται άμεση χρέωση για τον πελάτη.

2.   Προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεπής και ταυτόχρονη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων και κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC, εγκρίνει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 και με την τεχνική λύση για την υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 6 παράγραφος 2 και εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2014.

3.   Η τεχνική λύση για την υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

διευκόλυνση των πελατών, ώστε να μπορούν, συγκεκριμένα, να αλλάζουν πάροχο περιαγωγής εύκολα και γρήγορα, διατηρώντας τον ίδιο αριθμό κινητού και χρησιμοποιώντας την ίδια κινητή συσκευή·

β)

δυνατότητα ικανοποίησης όλου του φάσματος της ζήτησης των πελατών με ανταγωνιστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της εντατικής χρήσης υπηρεσιών δεδομένων·

γ)

δυνατότητα αποτελεσματικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και την ευχέρεια των φορέων εκμετάλλευσης να αξιοποιούν τα μέσα υποδομής ή τους εμπορικούς διακανονισμούς τους·

δ)

αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του κόστους μεταξύ εγχωρίων παρόχων και εναλλακτικών παρόχων περιαγωγής·

ε)

δυνατότητα αποτελεσματικής υλοποίησης των υποχρεώσεων κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1·

στ)

μέγιστη δυνατότητα διαλειτουργικότητας·

ζ)

ευκολία χρήσης, ιδίως όσον αφορά την τεχνική διαχείριση του κινητού τερματικού από τους πελάτες κατά την αλλαγή δικτύου·

η)

να μην εμποδίζεται η περιαγωγή για τους πελάτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες ή για τους πελάτες τρίτης χώρας στην Ένωση·

θ)

τήρηση των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των δικτύων και τη διαφάνεια που απαιτούνται βάσει της οδηγίας-πλαισίου και των ειδικών οδηγιών·

ι)

συνεκτίμηση της προαγωγής, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, της δυνατότητας των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να κοινοποιούν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) της οδηγίας-πλαισίου·

ια)

εφαρμογή, από τους παρόχους, ίσων όρων σε ίδιες περιστάσεις·

4.   Η τεχνική λύση μπορεί να συνδυάζει μία ή περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την τήρηση των κριτηρίων της παραγράφου 3.

5.   Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή αναθέτει σε ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης την προσαρμογή των συναφών προτύπων που απαιτούνται για την εναρμονισμένη υλοποίηση της χωριστής πώλησης ρυθμιζόμενων, λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής.

6.   Οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2014.

Άρθρο 6

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή επικοινωνιών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας-πλαισίου. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

Χρεώσεις χονδρικής για την πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής

1.   Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλλει στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη για την παροχή ρυθμιζόμενης κλήσης περιαγωγής με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει από την 1η Ιουλίου 2012 τα 0,14 ευρώ ανά λεπτό.

2.   Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μεταξύ δύο οιωνδήποτε φορέων και υπολογίζεται βάσει δωδεκαμήνου, ή οιουδήποτε βραχύτερου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής της ανώτατης μέσης χρέωσης χονδρικής, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, ή πριν τις 30 Ιουνίου 2022. Η ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής μειώνεται σε 0,10 ευρώ και σε 0,05 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η ανώτατη μέση χρέωση χονδρικής παραμένει στα 0,05 ευρώ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022.

3.   Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των λαμβανόμενων εσόδων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής διά του συνολικού αριθμού λεπτών κλήσεως σε περιαγωγή σε επίπεδο χονδρικής που όντως χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή των κλήσεων περιαγωγής χονδρικής εντός της Ένωσης από τον σχετικό φορέα εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, προσαρμοσμένων ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης να εφαρμόζει αρχική ελάχιστη περίοδο χρέωσης που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

Άρθρο 8

Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής

1.   Οι πάροχοι περιαγωγής διαθέτουν και προσφέρουν ενεργώς σε όλους τους οικείους πελάτες περιαγωγής, με σαφήνεια και διαφάνεια, ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων κατά την παράγραφο 2. Η ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων δεν συνδέεται με συνδρομή ή άλλα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη και μπορεί να συνδυάζεται με οιαδήποτε τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής.

Κατά την υποβολή της εν λόγω προσφοράς, οι πάροχοι περιαγωγής υπενθυμίζουν σε καθέναν από τους οικείους πελάτες περιαγωγής, οι οποίοι έχουν επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη περιαγωγής, τους όρους που εφαρμόζονται στο εν λόγω τιμολόγιο ή δέσμη τιμών.

2.   Από 1ης Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) ευρωχρέωσης την οποία μπορεί να επιβάλλει ο πάροχος περιαγωγής στους πελάτες περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής μπορεί να διαφέρει για κάθε κλήση περιαγωγής, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,29 ευρώ ανά λεπτό για οιαδήποτε εξερχόμενη κλήση ή τα 0,08 ευρώ ανά λεπτό για οποιαδήποτε εισερχόμενη κλήση. Το μέγιστο τέλος λιανικής για εξερχόμενες κλήσεις μειώνεται σε 0,24 ευρώ και 0,19 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα, και για τις εισερχόμενες κλήσεις σε 0,07 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και 0,05 ευρώ την 1η Ιουλίου 2014. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, τα εν λόγω μέγιστα τέλη λιανικής για την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Οι πάροχοι περιαγωγής δεν επιβάλλουν τέλος στους οικείους πελάτες περιαγωγής για τη λήψη περιαγόμενων φωνητικών μηνυμάτων. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των υπόλοιπων χρεώσεων που επιβάλλονται, όπως τα τέλη για την ακρόαση τέτοιων μηνυμάτων.

Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει ανά δευτερόλεπτο τους οικείους πελάτες περιαγωγής για την παροχή οιασδήποτε ρυθμιζόμενης, εξερχόμενης ή εισερχόμενης, κλήσης περιαγωγής στην οποία εφαρμόζεται ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων.

Ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να εφαρμόζει αρχική ελάχιστη περίοδο χρέωσης που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα για εξερχόμενες κλήσεις οι οποίες υπόκεινται σε ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων.

3.   Οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων σε όλους τους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής αυτομάτως, εξαιρουμένων των πελατών περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει αυτοβούλως ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής βάσει του οποίου επωφελούνται από διαφορετικό τιμολόγιο για τις ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής σε σχέση με εκείνο που θα ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην εν λόγω επιλογή.

4.   Οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων σε όλους τους νέους πελάτες περιαγωγής που δεν επιλέγουν αυτοβούλως διαφορετικό τιμολόγιο περιαγωγής ή δέσμη για υπηρεσίες περιαγωγής που περιλαμβάνει διαφορετικό τιμολόγιο για ρυθμιζόμενες κλήσεις περιαγωγής.

5.   Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να ζητήσουν την έναρξη ή την παύση υπαγωγής τους στην ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων. Κάθε τέτοια μεταβολή επέρχεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης περιαγωγής ο οποίος έχει εγγραφεί σε ειδικό πακέτο περιαγωγής που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής επιθυμεί να μεταφερθεί σε ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων, οπότε ο πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί να απαιτήσει από τον πελάτη αυτό να παραιτηθεί από τα οφέλη άλλων στοιχείων της δέσμης αυτής. Ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθυστερήσει τη μεταφορά αυτή έως ότου το προηγούμενο τιμολόγιο περιαγωγής έχει ισχύσει επί συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Η ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων μπορεί να συνδυάζεται με ευρωχρέωση SMS και ευρωχρέωση δεδομένων.

Άρθρο 9

Τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής

1.   Από την 1η Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος χονδρικής που μπορεί να επιβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης για την παροχή ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος SMS που παράγεται στο εν λόγω δίκτυο επίσκεψης, δεν υπερβαίνει τα 0,03 ευρώ ανά μήνυμα SMS. Το μέγιστο μέσο τέλος χονδρικής μειώνεται στα 0,02 ευρώ την 1η Ιουλίου 2013 και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, το τέλος αυτό παραμένει στα 0,02 ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

2.   Το μέσο τέλος χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να μεσολαβεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022.

3.   Το μέσο τέλος χονδρικής κατά την παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση των συνολικών εσόδων χονδρικής του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης ή του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης για την εκκίνηση και μετάδοση ρυθμιζόμενων περιαγόμενων μηνυμάτων SMS εντός της Ένωσης κατά τη σχετική περίοδο, διά του συνολικού αριθμού των μηνυμάτων αυτών SMS που προήλθαν και μεταδόθηκαν για λογαριασμό του σχετικού παρόχου περιαγωγής ή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου χώρας προέλευσης κατά την εν λόγω περίοδο.

4.   Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης δεν επιβάλλει κανένα τέλος στον πάροχο περιαγωγής του πελάτη περιαγωγής ή στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής πλην του αναφερόμενου στην παράγραφο 1, για τον τερματισμό ρυθμιζόμενου μηνύματος SMS σε περιαγωγή το οποίο αποστέλλεται σε πελάτη περιαγωγής κατά την περιαγωγή του στο δίκτυο επίσκεψης.

Άρθρο 10

Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής

1.   Οι πάροχοι περιαγωγής διαθέτουν και προσφέρουν ενεργώς σε όλους τους πελάτες περιαγωγής, με σαφήνεια και διαφάνεια, ευρωχρέωση SMS όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η ευρωχρέωση SMS δεν συνεπάγεται συνδρομή ή άλλα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη και μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

2.   Από 1ης Ιουλίου 2012, το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για την ευρωχρέωση SMS, το οποίο ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει στον οικείο πελάτη περιαγωγής για ρυθμιζόμενο περιαγόμενο μήνυμα SMS το οποίο αποστέλλεται από τον εν λόγω πελάτη, μπορεί να ποικίλλει για κάθε ρυθμιζόμενο περιαγόμενο μήνυμα SMS, αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,09 ευρώ. Το μέγιστο τέλος αυτό μειώνεται σε 0,08 ευρώ από 1ης Ιουλίου 2013 και σε 0,06 ευρώ από 1ης Ιουλίου 2014 και παραμένει, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, στα 0,06 ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

3.   Οι πάροχοι περιαγωγής δεν επιβάλλουν τέλος στους οικείους πελάτες περιαγωγής για τη λήψη ρυθμιζόμενου περιαγόμενου μηνύματος SMS.

4.   Οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση SMS σε όλους τους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής αυτομάτως, εξαιρουμένων των πελατών περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει αυτοβούλως ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής βάσει του οποίου επωφελούνται από διαφορετικό τιμολόγιο για τα ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής σε σχέση με εκείνο που θα ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην εν λόγω επιλογή.

5.   Οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση SMS σε όλους τους νέους πελάτες περιαγωγής που δεν επιλέγουν αυτοβούλως διαφορετικό τιμολόγιο περιαγωγής ή δέσμη για υπηρεσίες περιαγωγής που περιλαμβάνει διαφορετικό τιμολόγιο για ρυθμιζόμενα μηνύματα SMS περιαγωγής.

6.   Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να ζητήσουν την έναρξη ή την παύση υπαγωγής τους στην ευρωχρέωση SMS ανά πάσα στιγμή. Κάθε τέτοια μεταβολή επέρχεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής πλην της περιαγωγής. Ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθυστερήσει τη μεταφορά αυτή έως ότου το προηγούμενο τιμολόγιο περιαγωγής να έχει ισχύσει επί συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Η ευρωχρέωση SMS μπορεί να συνδυάζεται με ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων και ευρωχρέωση δεδομένων.

Άρθρο 11

Τεχνικά χαρακτηριστικά των ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS περιαγωγής

Κανένας πάροχος περιαγωγής, εγχώριος πάροχος, φορέας εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας προέλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης δεν μεταβάλλει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ρυθμιζόμενων περιαγόμενων μηνυμάτων κατά τρόπο που να διαφοροποιούνται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά μηνυμάτων SMS που παρέχονται στην εγχώρια αγορά.

Άρθρο 12

Τέλη χονδρικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων

1.   Από 1ης Ιουλίου 2012, το μέσο τέλος χονδρικής, το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου επίσκεψης μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο της χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέσω του εν λόγω δικτύου επίσκεψης δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας ύψους 0,25 ευρώ ανά megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων. Το όριο ασφαλείας μειώνεται σε 0,15 ευρώ από 1ης Ιουλίου 2013 ανά megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων και 0,05 ευρώ από 1ης Ιουλίου 2014 και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19, παραμένει στα 0,05 ευρώ ανά megabyte μεταδιδόμενων δεδομένων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

2.   Το μέσο τέλος χονδρικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει μεταξύ οιουδήποτε ζεύγους φορέων εκμετάλλευσης και υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη περίοδο ή σε οποιαδήποτε βραχύτερη περίοδο η οποία ενδέχεται να μεσολαβεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

3.   Το μέσο τέλος χονδρικής το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται με τη διαίρεση των συνολικών εσόδων χονδρικής που εισπράττει το δίκτυο επίσκεψης ή ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας προέλευσης για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων κατά την υπό εξέταση περίοδο διά του συνολικού αριθμού megabyte που καταναλώνονται όντως για την παροχή των υπηρεσιών αυτών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συναθροιζόμενα και εκφραζόμενα σε kilobyte εκ μέρους του σχετικού παρόχου περιαγωγής ή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου της χώρας προέλευσης εντός της εν λόγω περιόδου.

Άρθρο 13

Τέλη λιανικής για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων

1.   Οι πάροχοι περιαγωγής διαθέτουν και προσφέρουν ενεργώς σε όλους τους πελάτες περιαγωγής, με σαφήνεια και διαφάνεια, ευρωχρέωση δεδομένων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η ευρωχρέωση δεδομένων δεν συνεπάγεται συνδρομή ή άλλα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη και μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής.

Κατά την υποβολή της εν λόγω προσφοράς, οι πάροχοι περιαγωγής υπενθυμίζουν σε καθέναν από αυτούς τους πελάτες περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη περιαγωγής τους όρους που εφαρμόζονται στο εν λόγω τιμολόγιο ή δέσμη τιμών.

2.   Από 1ης Ιουλίου 2012 το τέλος λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) της ευρωχρέωσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει ο πάροχος περιαγωγής στους οικείους πελάτες περιαγωγής για την παροχή ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων, δεν υπερβαίνει τα 0,70 ευρώ ανά megabyte. Το μέγιστο τέλος λιανικής για χρησιμοποιούμενα δεδομένα μειώνεται στα 0,45 ευρώ και στα 0,20 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο megabyte την 1η Ιουλίου 2013 και την 1η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, το τέλος αυτό παραμένει στα 0,20 ευρώ ανά χρησιμοποιούμενο megabyte μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Κάθε πάροχος περιαγωγής χρεώνει τους οικείους πελάτες περιαγωγής για την παροχή κάθε ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων στην οποία εφαρμόζεται η ευρωχρέωση δεδομένων ανά kilobyte, πλην των πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) τα οποία μπορούν να χρεώνονται σε μοναδιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, το τέλος λιανικής το οποίο ο πάροχος περιαγωγής δύναται να επιβάλλει στους οικείους πελάτες περιαγωγής για την αποστολή ή λήψη μηνύματος MMS περιαγωγής δεν υπερβαίνει το μέγιστο τέλος λιανικής που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για την παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών δεδομένων λιανικής για ένα megabyte.

3.   Από 1ης Ιουλίου 2012, οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση δεδομένων σε όλους τους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής αυτομάτως, εξαιρουμένων των πελατών περιαγωγής οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο περιαγωγής ή για τους οποίους ισχύουν τιμές αισθητά κατώτερες από την ευρωχρέωση δεδομένων ή οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει δέσμη βάσει της οποίας επωφελούνται από διαφορετικό τιμολόγιο για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων σε σχέση με εκείνο που θα ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην εν λόγω επιλογή.

4.   Από 1ης Ιουλίου 2012, οι πάροχοι περιαγωγής εφαρμόζουν την ευρωχρέωση δεδομένων σε όλους τους νέους πελάτες περιαγωγής που δεν επιλέγουν αυτοβούλως διαφορετικό τιμολόγιο περιαγωγής ή δέσμη για υπηρεσίες περιαγωγής που περιλαμβάνει διαφορετικό τιμολόγιο για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων.

5.   Οι πελάτες περιαγωγής μπορούν να ζητήσουν την έναρξη ή την παύση ισχύος της ευρωχρέωσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η μεταβολή αυτή πρέπει να επέλθει εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής τους πλην της περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση. Ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθυστερήσει τη μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο τιμολόγιο περιαγωγής να ισχύσει για ελάχιστη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Η ευρωχρέωση δεδομένων μπορεί πάντοτε να συνδυάζεται με ευρωχρέωση για SMS και με ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων.

6.   Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 το αργότερο, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν όλους τους οικείους πελάτες περιαγωγής ατομικά με τρόπο σαφή και κατανοητό και με σταθερό μέσο ότι η ευρωχρέωση δεδομένων θα εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2012 το αργότερο σε όλους τους πελάτες περιαγωγής οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει αυτοβούλως ειδική χρέωση ή δέσμη που εφαρμόζεται σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων και ότι έχουν δικαίωμα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της εν λόγω ευρωχρέωσης σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Άρθρο 14

Διαφάνεια των τελών λιανικής για κλήσεις και μηνύματα SMS περιαγωγής

1.   Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής ότι χρεώνεται με τέλη περιαγωγής όταν πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήση, ή όταν αποστέλλει μήνυμα SMS, κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει αυτομάτως στον πελάτη, κατά την είσοδό του σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου, πλην των περιπτώσεων στις οποίες ο πελάτης έχει ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την υπηρεσία αυτή —μέσω μηνύματος SMS— χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, εξατομικευμένες βασικές πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που ισχύουν για την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων SMS από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

Οι εξατομικευμένες αυτές βασικές πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβάνουν τα μέγιστα τέλη (στο νόμισμα του λογαριασμού της χώρας προέλευσης που παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη) για τον πελάτη βάσει του τιμολογιακού του καθεστώτος σχετικά με:

α)

την πραγματοποίηση ρυθμιζόμενων κλήσεων περιαγωγής εντός του κράτους μέλους επίσκεψης και προς το κράτος μέλος του εγχώριου παρόχου του, καθώς και για τις ρυθμιζόμενες εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής· και

β)

την αποστολή ρυθμιζόμενων μηνυμάτων SMS περιαγωγής κατά τη διαμονή στο κράτος μέλος επίσκεψης.

Περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό ατελούς κλήσης στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 2 για τη λήψη λεπτομερέστερων πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με την κλήση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ατελώς.

Μετά από κάθε μήνυμα, παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώσει τον πάροχο περιαγωγής, ατελώς και εύκολα, ότι δεν απαιτεί την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων. Πελάτης που έχει ειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων έχει, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, το δικαίωμα να ζητήσει από τον πάροχο περιαγωγής να του παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Οι πάροχοι περιαγωγής παρέχουν σε πελάτες με ολική ή μερική απώλεια της όρασης τις βασικές εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αυτομάτως, με φωνητική κλήση, ατελώς, εφόσον ζητηθεί από τους πελάτες αυτούς.

Το πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο θα εφαρμόζεται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και SMS που χρησιμοποιούν οι πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης και προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής.

2.   Επιπλέον της παραγράφου 1, οι πελάτες, σε οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης και αν βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν ατελώς λεπτομερέστερες εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη περιαγωγής που ισχύουν στο δίκτυο επίσκεψης σε κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας και μηνύματα SMS, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα διαφάνειας που εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μέσω κλήσης κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα πραγματοποιείται σε γραμμή ατελούς κλήσης την οποία έχει καθορίσει προς τον σκοπό αυτό ο πάροχος περιαγωγής. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία SMS.

3.   Οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν πλήρως όλους τους χρήστες, κατά την εγγραφή της συνδρομής, για τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής, ιδίως όσον αφορά την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων και την ευρωχρέωση SMS. Ενημερώνουν επίσης τους πελάτες περιαγωγής για τις πρόσφατες προσαρμογές ισχυόντων τελών περιαγωγής, χωρίς καθυστέρηση και κάθε φορά που σημειώνεται αλλαγή στα τέλη αυτά.

Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ενημέρωση όλων των πελατών περιαγωγής σχετικά με την ύπαρξη της ευρωχρέωσης φωνητικών κλήσεων και την ευρωχρέωση SMS. Ειδικότερα, γνωστοποιούν σε όλους τους πελάτες περιαγωγής τους όρους που αφορούν την ευρωχρέωση φωνητικών κλήσεων και τους όρους της ευρωχρέωσης SMS, σε κάθε περίπτωση με σαφή και αμερόληπτο τρόπο. Στη συνέχεια, αποστέλλουν υπενθύμιση σε εύλογα χρονικά διαστήματα σε όλους τους πελάτες που έχουν επιλέξει άλλη χρέωση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε οι πελάτες να μπορούν να κρίνουν αν θα επωφεληθούν από τη μετάβαση σε ευρωχρέωση.

4.   Οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους πώς να αποφεύγουν την ακούσια περιαγωγή σε μεθοριακές περιοχές. Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους από την καταβολή τελών περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος προέλευσής τους.

Άρθρο 15

Διαφάνεια και μηχανισμοί διασφάλισης για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων λιανικής

1.   Οι πάροχοι περιαγωγής εξασφαλίζουν ότι οι οικείοι πελάτες περιαγωγής τηρούνται επαρκώς ενήμεροι, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, για τα τέλη που ισχύουν όσον αφορά την εκ μέρους τους χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση από τους πελάτες των οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης αυτής και να τους παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

Κατά περίπτωση, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους, πριν από τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια σε τακτική βάση, σχετικά με τον κίνδυνο αυτόματης και ανεξέλεγκτης σύνδεσης και τηλεφόρτωσης δεδομένων περιαγωγής. Επιπλέον, οι πάροχοι περιαγωγής ενημερώνουν τους πελάτες τους, ατελώς και με τρόπο σαφή και κατανοητό, πώς να απενεργοποιούν τις συγκεκριμένες αυτόματες συνδέσεις περιαγωγής δεδομένων προκειμένου να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων.

2.   Ο πάροχος περιαγωγής ενημερώνει με αυτόματο μήνυμα τον πελάτη περιαγωγής ότι ο τελευταίος χρησιμοποιεί την υπηρεσία περιαγωγής και παρέχει εξατομικευμένες βασικές τιμολογιακές πληροφορίες για τα τέλη (στο νόμισμα του λογαριασμού της χώρας προέλευσης που παρέχει ο εγχώριος πάροχος του πελάτη), εκφρασμένα σε τιμή ανά megabyte, που ισχύουν για την παροχή των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στον πελάτη περιαγωγής στο εν λόγω κράτος μέλος, εκτός εάν ο πελάτης έχει ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής ότι δεν επιθυμεί την ενημέρωση αυτή.

Οι εν λόγω βασικές εξατομικευμένες τιμολογιακές πληροφορίες αποστέλλονται στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη σε περιαγωγή, για παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αναδυόμενο παράθυρο στην κινητή συσκευή, κάθε φορά που ο πελάτης εισέρχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του εγχώριου παρόχου του και ενεργοποιεί για πρώτη φορά υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι πληροφορίες παρέχονται ατελώς τη στιγμή που ο πελάτης περιαγωγής ενεργοποιεί ρυθμιζόμενη υπηρεσία περιαγωγής, με κατάλληλο τρόπο που να διευκολύνει τη λήψη και την εύκολη κατανόηση.

Ο πελάτης που έχει ειδοποιήσει τον πάροχο περιαγωγής του ότι δεν απαιτεί την αυτόματη τιμολογιακή ενημέρωση έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο περιαγωγής την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας αυτής.

3.   Κάθε πάροχος περιαγωγής παρέχει σε όλους τους πελάτες περιαγωγής τη δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως και ατελώς τη χρήση διευκόλυνσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνολική κατανάλωσή τους εκφρασμένη σε όγκο δεδομένων ή στο νόμισμα τιμολόγησης του πελάτη περιαγωγής, για τις οφειλόμενες δαπάνες παροχής ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, με την οποία να διασφαλίζεται ότι, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει ρητή συγκατάθεση, οι συνολικές δαπάνες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών δεδομένων για μια ορισμένη περίοδο, πλην των MMS που χρεώνονται με μοναδιαία βάση, δεν υπερβαίνουν το προκαθορισμένο οικονομικό όριο.

Προς τούτο, ο πάροχος περιαγωγής διαθέτει ένα ή περισσότερα ανώτατα χρηματικά όρια για συγκεκριμένες περιόδους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους αντίστοιχους όγκους δεδομένων. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο οικονομικό όριο) πρέπει να πλησιάζει αλλά να μην υπερβαίνει τα 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Εναλλακτικά, ο πάροχος περιαγωγής μπορεί να καθορίσει όρια εκφρασμένα σε όγκο δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Ένα από τα όρια αυτά (το προκαθορισμένο όριο όγκου δεδομένων) πρέπει να αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης.

Επιπλέον, ο πάροχος περιαγωγής δύναται να παράσχει στους πελάτες περιαγωγής άλλα όρια με διαφορετικά, δηλαδή υψηλότερα ή χαμηλότερα μέγιστα μηνιαία χρηματικά όρια.

Το προκαθορισμένο όριο του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες που δεν έχουν επιλέξει άλλο όριο.

Κάθε πάροχος περιαγωγής μεριμνά επίσης για την αποστολή ειδοποίησης στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη, για παράδειγμα με μήνυμα SMS, ηλεκτρονικό μήνυμα, ή αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή, όταν οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων έχουν φτάσει το 80 % του μέγιστου χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης που έχει συμφωνηθεί. Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί από τον φορέα περιαγωγής να σταματήσει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων και έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και ατελώς, να απαιτεί από τον πάροχο την εκ νέου παροχή της υπηρεσίας.

Με κάθε υπέρβαση του ανωτέρω χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, αποστέλλεται ειδοποίηση στην κινητή ή άλλη συσκευή του πελάτη περιαγωγής. Στην ειδοποίηση αυτή προσδιορίζονται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης περιαγωγής εάν επιθυμεί τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων, καθώς και το σχετικό κόστος για κάθε πρόσθετη μονάδα που καταναλώνεται. Εφόσον ο πελάτης περιαγωγής δεν ανταποκριθεί, όπως ζητείται στην ειδοποίηση που έχει λάβει, ο πάροχος περιαγωγής παύει αμέσως την παροχή και τη χρέωση του πελάτη για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, εκτός εάν και μέχρις ότου ο πελάτης ζητήσει τη συνέχιση ή την ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Κάθε φορά που πελάτης περιαγωγής ζητεί να επιλέξει ή να αφαιρέσει τη λειτουργία χρηματικού ορίου ή ορίου χρήσης, η σχετική αλλαγή πραγματοποιείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης, ατελώς, και δεν συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής.

4.   Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται σε συσκευές τύπου μηχανής προς μηχανή που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητών δεδομένων.

5.   Οι πάροχοι περιαγωγής λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους από την καταβολή τελών περιαγωγής για τις υπηρεσίες περιαγωγής στις οποίες είχαν πρόσβαση ακουσίως, ενώ βρίσκονται στο κράτος μέλος προέλευσής τους και ενημερώνουν τους πελάτες τους για να αποφεύγουν την ακούσια περιαγωγή σε παραμεθόριες περιοχές.

6.   Το παρόν άρθρο, πλην της παραγράφου 5 και υπό τους όρους του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται επίσης στις υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που χρησιμοποιούν οι πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός της Ένωσης και προσφέρονται από πάροχο περιαγωγής.

Παρά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, όταν ο πελάτης επιλέγει τη διευκόλυνση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 δεν ισχύουν, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας επίσκεψης εκτός της Ένωσης δεν επιτρέπει στον πάροχο περιαγωγής να παρακολουθεί τη χρήση από τον πελάτη του σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης ειδοποιείται με μήνυμα SMS κατά την είσοδό του στη συγκεκριμένη χώρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, ότι δεν παρέχονται πληροφορίες για τη συνολική κατανάλωση και η εγγύηση για τη μη υπέρβαση συγκεκριμένου χρηματικού ορίου.

Άρθρο 16

Εποπτεία και επιβολή

1.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς τους.

2.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θέτουν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως των άρθρων 7, 8, 9, 10, 12 και 13, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

3.   Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επανεξέτασης κατά το άρθρο 19, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, παρακολουθούν τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των υπηρεσιών SMS και MMS, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαγρυπνούν επίσης για την εξέταση της ιδιαίτερης περίπτωσης της ακούσιας περιαγωγής σε μεθοριακές περιοχές γειτονικών κρατών μελών και παρακολουθούν εάν οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης χρησιμοποιούνται εις βάρος των πελατών.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και συλλέγουν πληροφορίες για την ακούσια περιαγωγή και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

4.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν δικαίωμα να απαιτούν από επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή.

5.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να παρεμβαίνουν αυτοβούλως για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, εφόσον απαιτείται, κάνουν χρήση των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση για να παρέχουν την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, ώστε να διασφαλίζεται διατερματική συνδετικότητα και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών περιαγωγής, για παράδειγμα όταν οι πελάτες αδυνατούν να ανταλλάξουν ρυθμιζόμενα περιαγόμενα μηνύματα SMS με πελάτες δημόσιου επίγειου κινητού δικτύου επικοινωνιών σε άλλο κράτος μέλος λόγω έλλειψης διακανονισμού για τη δυνατότητα παράδοσης των μηνυμάτων αυτών.

6.   Εφόσον μια εθνική ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει παραβίαση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να απαιτεί την άμεση παύση της παραβίασης.

Άρθρο 17

Επίλυση διαφορών

1.   Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που καθορίζονται με τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας-πλαισίου.

2.   Σε περίπτωση διαφοράς που δεν έχει επιλυθεί στην οποία εμπλέκεται καταναλωτής ή τελικός χρήστης και αφορά θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμες εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά το άρθρο 34 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

Άρθρο 18

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που διασφαλίζει την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2013 και κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη σχετική τροποποίηση.

Άρθρο 19

Επανεξέταση

1.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2016. Η Επιτροπή αξιολογεί ειδικότερα αν επετεύχθησαν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επανεξετάζει μεταξύ άλλων:

α)

αν ο ανταγωνισμός έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να δικαιολογείται η παύση ισχύος των μέγιστων ορίων των τελών λιανικής·

β)

αν ο ανταγωνισμός θα είναι αρκετός ώστε να καταργηθούν τα μέγιστα όρια των τελών χονδρικής·

γ)

τις εξελίξεις και τις αναμενόμενες μελλοντικές τάσεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, SMS και επικοινωνιών δεδομένων, σε σχέση με τα τέλη των υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη, τόσο για πελάτες με σύμβαση προπληρωμής όσο και για πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων, χωριστά, καθώς και της ποιότητας και της ταχύτητας των υπηρεσιών αυτών·

δ)

τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται εναλλακτικά προς τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής, SMS και δεδομένων, ιδιαίτερα υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων·

ε)

τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές έχουν επωφεληθεί από πραγματικές μειώσεις στην τιμή των υπηρεσιών περιαγωγής, από την ποικιλία τιμών και προϊόντων που προσφέρονται σε καταναλωτές με διαφορετικά πλαίσια κλήσης και τη διαφορά μεταξύ εθνικών τιμών και τιμών περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παροχής ενιαίου τιμολογίου για εθνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής·

στ)

τον βαθμό του ανταγωνισμού τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, και ιδίως την ανταγωνιστική κατάσταση των μικρότερων, ανεξάρτητων ή νεοεισερχόμενων παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που έχουν για τον ανταγωνισμό οι εμπορικές συμφωνίες και ο βαθμός αλληλοσύνδεσης των παρόχων·

ζ)

την έκταση στην οποία η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 έχει παραγάγει αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά για υπηρεσίες περιαγωγής στον βαθμό που η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και εθνικών τιμών προσεγγίζει το μηδέν·

η)

την έκταση στην οποία το επίπεδο των μέγιστων τελών χονδρικής και λιανικής έχει παράσχει επαρκή εχέγγυα για τους καταναλωτές έναντι των υπερβολικών τιμών, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής.

2.   Εάν από την έκθεση προκύψει ότι τα διαρθρωτικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν επαρκούν για την προώθηση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών περιαγωγής προς όφελος όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών ή ότι η διαφορά μεταξύ τιμών περιαγωγής και εθνικών τιμών δεν προσεγγίζει το μηδέν, η Επιτροπή υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης και, ως εκ τούτου, τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, χωρίς διαφοροποίηση, εντέλει, μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής. Η Επιτροπή εξετάζει, ιδίως, αν απαιτείται:

α)

πρόβλεψη πρόσθετων τεχνικών και διαρθρωτικών μέτρων·

β)

τροποποίηση των διαρθρωτικών μέτρων·

γ)

παράταση της διάρκειας και ενδεχόμενη επανεξέταση του επιπέδου των μέγιστων τελών λιανικής που προβλέπεται στα άρθρα 8, 10 και 13·

δ)

αλλαγή της διάρκειας και/ή επανεξέταση του επιπέδου των μέγιστων τελών χονδρικής που προβλέπεται στα άρθρα 7, 9 και 12·

ε)

πρόβλεψη άλλων αναγκαίων απαιτήσεων, μεταξύ άλλων, της μη διαφοροποίησης μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής.

3.   Επιπλέον, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανά διετία μετά την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε έκθεση συνοψίζεται η εποπτεία της παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στην Ένωση και αξιολογείται η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης μνείας των ζητημάτων τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Προκειμένου να αξιολογεί τις εξελίξεις του ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, ο BEREC συλλέγει σε τακτική βάση δεδομένα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις εξελίξεις των τελών λιανικής και χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, SMS και δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο στην Επιτροπή, η οποία τα δημοσιοποιεί.

Επίσης, ο BEREC συλλέγει σε ετήσια βάση πληροφορίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των διαφορετικών τιμών που προσφέρουν οι πάροχοι στους πελάτες τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εν λόγω δεδομένα και πορίσματα.

Άρθρο 20

Απαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 καταργείται σύμφωνα με το παράρτημα I από την 1η Ιουλίου 2012.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος και λήξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από εκείνη την ημέρα, εκτός αν προβλέπεται άλλως σε συγκεκριμένα άρθρα.

Παύει να ισχύει την 30ή Ιουνίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 13 Ιουνίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. WAMMEN


(1)  ΕΕ C 24 της 28.1.2012, σ. 131.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2012.

(3)  ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32.

(4)  Βλέπε παράρτημα I.

(5)  Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

(6)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.

(7)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.

(8)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

(9)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(10)  ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.

(11)  ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45.

(12)  ΕΕ C 165 της 11.7.2002, σ. 6.

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1).

(14)  Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 344 της 28.12.2007, σ. 65).

(15)  ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σ. 143.

(16)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας, και της οδηγίας 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 12).

(18)  ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

(αναφερόμενος στο άρθρο 21)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 32).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 12).

Μόνο το άρθρο 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίοδος

Άρθρο 1 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίοδος

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιστ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιζ)

Άρθρα 3, 4, 5 και 6

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 4α

Άρθρο 9

Άρθρο 4β

Άρθρο 10

Άρθρο 4β παράγραφος 7

Άρθρο 4γ

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο έως πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο έως πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 έκτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 6α

Άρθρο 15

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 6α παράγραφος 4

Άρθρο 7

Άρθρο 16

Άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8

Άρθρο 17

Άρθρο 9

Άρθρο 18

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 19 παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ)

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η)

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 12

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 13

Άρθρο 22