1.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 142/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Μαΐου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (2), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (3) θεσπίζουν κοινές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ανταλλακτικών εξαρτημάτων όσον αφορά τις εκπομπές τους και ορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση κατά τη χρήση, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD), τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, πρέπει να οριστεί ένα πρότυπο για τον αριθμό των σωματιδίων (PN) όσον αφορά τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης τα οποία εγκρίνονται με βάση τις προδιαγραφές Euro 6.

(3)

Τα σωματίδια που εκπέμπονται από τα οχήματα ενδέχεται να επικαθίσουν στις κυψελίδες των πνευμόνων του ανθρώπου και δυνητικά να οδηγήσουν σε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές νόσους και σε αύξηση της θνησιμότητας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας από τα σωματίδια αυτά προς όφελος της δημόσιας υγείας.

(4)

Για τη μέτρηση των εκπομπών σωματιδίων από τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης σήμερα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο μέτρησης ΠΜΣ (πρόγραμμα μέτρησης σωματιδίων) που αναπτύχθηκε για τα οχήματα με κινητήρα ντίζελ. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το φάσμα των μεγεθών και οι χημικές συνθέσεις των σωματιδίων που εκπέμπονται από τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα των οχημάτων με κινητήρα ντίζελ. Τόσο το φάσμα των μεγεθών και οι χημικές συνθέσεις των σωματιδίων όσο και η αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής μέτρησης για τον έλεγχο των εκπομπών επιβλαβών σωματιδίων πρέπει να επανεξετάζονται διαρκώς. Στο μέλλον είναι πιθανόν να χρειαστεί η αναθεώρηση του εν λόγω πρωτοκόλλου μέτρησης για τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

(5)

Βάσει των όσων γνωρίζουμε σήμερα, το επίπεδο των εκπομπών σωματιδίων από συμβατικούς κινητήρες με έγχυση καυσίμου από θυρίδες (PFI), οι οποίοι εγχέουν το καύσιμο σε πολλαπλές εισαγωγής ή σε θυρίδες εισαγωγής και όχι απευθείας στον θάλαμο καύσης, είναι χαμηλό. Επομένως, θεωρείται αιτιολογημένος ο περιορισμός των ρυθμιστικών ενεργειών, προς το παρόν, στα οχήματα με κινητήρες απευθείας έγχυσης, χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω έρευνα και παρακολούθηση των επιδόσεων όλων των κινητήρων επιβαλλόμενης ανάφλεξης, όσον αφορά τις εκπομπές σωματιδίων, ιδίως σε σχέση με το φάσμα μεγεθών και τη χημική σύνθεση των εκπεμπόμενων σωματιδίων, καθώς και σε σχέση με τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη λήψη περαιτέρω ρυθμιστικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη το μελλοντικό μερίδιο αγοράς των κινητήρων PFI.

(6)

Το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων για τα οχήματα με κινητήρα ντίζελ Euro 6 που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 είναι 6 × 1011 #/km. Σύμφωνα με την αρχή των τεχνολογικά ουδέτερων νομοθετικών ρυθμίσεων, πρέπει να οριστεί το ίδιο όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων αντίστοιχα για τα οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη Euro 6, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα σωματίδια που εκπέμπονται από τους κινητήρες αυτούς έχουν χαμηλότερη ειδική τοξικότητα από τα σωματίδια που εκπέμπονται από τους κινητήρες ντίζελ.

(7)

Τα φίλτρα σωματιδίων βενζίνης (GPF), που αποτελούν μια αποτελεσματική τεχνολογία μετεπεξεργασίας για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων από τα οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη, αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμα για ενσωμάτωση σε ορισμένα οχήματα Euro 6 με εύλογο κόστος. Επιπλέον, φαίνεται ότι είναι πιθανόν σ’ ένα χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τις ημερομηνίες για την υποχρεωτική εφαρμογή του προτύπου Euro 6 που ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 να είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάλογη μείωση του αριθμού των εκπεμπόμενων σωματιδίων με μέτρα στο εσωτερικό του κινητήρα με πολύ χαμηλότερο κόστος για πολλές εφαρμογές. Οποιοδήποτε μέτρο για τον κινητήρα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα ώστε να εξασφαλίζει ότι, εάν δεν υπάρχουν διατάξεις μετεπεξεργασίας, τα επίπεδα εκπομπών σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης δεν επιδεινώνονται.

(8)

Προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί κάθε είδους αναγκαία τεχνολογία και να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής, πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση δύο σταδίων για την εφαρμογή των ορίων εκπομπών αριθμού σωματιδίων των κινητήρων ντίζελ Euro 6 στα οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης απευθείας έγχυσης, κατά το δεύτερο στάδιο.

(9)

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις εκπομπές σωματιδίων των οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης υπό συνθήκες πραγματικής οδήγησης και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων διαδικασιών δοκιμών. Η Επιτροπή θα αναπτύξει και θα παρουσιάσει αντίστοιχες διαδικασίες μέτρησης το αργότερο σε χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του προτύπου Euro 6.

(10)

Η Επιτροπή θα αναθεωρεί τον αντίκτυπο των μέτρων μείωσης του αριθμού των σωματιδίων στις εκπομπές CO2 από τα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008, τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού μπορούν να λάβουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τις εκπομπές Euro 6 μόνο όταν θα έχουν τεθεί οι οριακές τιμές για τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD). Τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD) αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης.

(12)

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 2008/C 182/08 σχετικά με την εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά οχήματα και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης (Euro 5 και 6) (4) είχε προτείνει μια σειρά οριακών τιμών για τα συστήματα OBD, οι οποίες γενικά αντικατοπτρίζουν τις οριακές τιμές που εφαρμόζονται από το 2013 και έπειτα στα περισσότερα ελαφρά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, όπου η πλειονότητα των ενσωματωμένων συστημάτων διάγνωσης (OBD) των οχημάτων ανταποκρίνονται στη νομοθεσία που θεσπίζεται από το Συμβούλιο Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας (Californian Air Resources Board — CARB). Η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων της Ένωσης με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι σύμφωνη με τους στόχους της διεθνούς εναρμόνισης και θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

(13)

Ωστόσο, οι απαιτήσεις για τα συστήματα OBD που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεπάγονται τεχνολογικές δυσκολίες για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων οι οποίοι δεν εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθεί μια αρχική περίοδος τριών ετών κατά την οποία θα εφαρμοστούν ηπιότερες απαιτήσεις για τα συστήματα OBD, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο προσαρμογής στην αυτοκινητοβιομηχανία.

(14)

Οι τελικές οριακές τιμές για τα συστήματα OBD του τύπου Euro 6 όσον αφορά τα CO, NMHC και τον αριθμό των σωματιδίων (PM), που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008, πρέπει να είναι ηπιότερες από τις τιμές που προτείνονται στην ανακοίνωση 2008/C 182/08 λόγω των ειδικών τεχνικών δυσκολιών στους τομείς αυτούς. Επιπλέον, με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εγκριθεί οριακή τιμή για τα συστήματα OBD του τύπου Euro 6 όσον αφορά τον αριθμό των σωματιδίων.

(15)

Η περιβαλλοντική ανάγκη, η τεχνική σκοπιμότητα και η ανάλυση κόστους/οφέλους των αυστηρότερων οριακών τιμών CO και NMHC για τα συστήματα OBD του τύπου Euro 6 και ο καθορισμός οριακής τιμής αριθμού σωματιδίων για τα συστήματα OBD του τύπου Euro 6 θα αξιολογηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε απορρέουσα τροπολογία των ρυθμιστικών απαιτήσεων από την άποψη αυτή θα πρέπει να εισαχθεί μόνο εφόσον παρέχει τον κατάλληλο χρόνο προσαρμογής στον βιομηχανικό κλάδο, λόγω της πολυπλοκότητας των συστημάτων OBD, ο οποίος είναι συνήθως τρία έως τέσσερα έτη.

(16)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3, στο τέλος του σημείου 17, η τελεία αντικαθίσταται από άνω τελεία.

2.

Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 18:

«18.   “κινητήρας απευθείας έγχυσης”: ο κινητήρας ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση κατά την οποία το καύσιμο εγχέεται στον αέρα αναρρόφησης αφού γίνει η άντληση του αέρα από τις βαλβίδες εισαγωγής.».

3.

Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7.   Έως και τρία έτη μετά τις σχετικές ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, με επιλογή του κατασκευαστή εφαρμόζεται το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων 6 × 1012 #/km στα οχήματα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης απευθείας έγχυσης.».

4.

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 7 απαλείφεται.

2.

Τα παραρτήματα I, XI και XVI τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 182 της 19.7.2008, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το κείμενο της δεύτερης σειράς στην τελευταία στήλη του πίνακα 1 (Όρια εκπομπών ευρώ 5) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αριθμός σωματιδίων (PN)»

2.

Ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 2

Όρια εκπομπών Euro 6

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα συνολικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(THC + NOx)

Μάζα σωματιδιακής ύλης

(PM) (1)

Αριθμός σωματιδίων

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

Όλες

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Όλες

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Επεξήγηση: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση


(1)  Η οριακή τιμή 5,0 mg/km για τη μάζα των εκπομπών σωματιδίων εφαρμόζεται στα οχήματα που λαμβάνουν έγκριση τύπου για τις οριακές τιμές εκπομπών του παρόντος πίνακα με το προηγούμενο πρωτόκολλο μέτρησης της μάζας των σωματιδίων, πριν από την 1.9.2011.

(2)  Οι οριακές τιμές μάζας και αριθμού σωματιδίων εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας έγχυση.

(3)  Έως τρία έτη μετά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και τα νέα οχήματα αντίστοιχα, εφαρμόζεται το όριο εκπομπών αριθμού σωματιδίων 6,0 × 1012#/km στα οχήματα Euro 6 με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης με απευθείας έγχυση κατ’ επιλογή του κατασκευαστή. Το αργότερο έως τις ημερομηνίες αυτές θα εφαρμοστεί μια μέθοδος δοκιμής για την έγκριση τύπου η οποία θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο του αριθμού σωματιδίων που εκπέμπονται από τα οχήματα υπό συνθήκες πραγματικής οδήγησης.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το παράρτημα I προσάρτημα 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο σημείο 1, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο αριθμός αυτός ακολουθείται από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με τον πίνακα 1».

β)

Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 1

Χαρακτήρας

Πρότυπο εκπομπών

Πρότυπο OBD

Κατηγορία και κλάση οχήματος

Κινητήρας

Ημερομηνία εφαρμογής: νέοι τύποι

Ημερομηνία εφαρμογής: νέα οχήματα

Τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών

(εκτός M1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 κλάση II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών

(εκτός M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 κλάση II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών

(εκτός M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 κλάση II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 κλάση I

CI

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 κλάση II

CI

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 κλάση III, N2

CI

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 κλάση I

CI

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 κλάση II

CI

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 κλάση III, N2

CI

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 κλάση I

CI

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 κλάση II

CI

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 κλάση III, N2

CI

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 κλάση II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 κλάση I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6-2

N1 κλάση II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6-2

N1 κλάση III, N2

PI, CI

1-9-2018

1.9.2019

 

ZX

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

Όλα τα οχήματα

Συσσωρευτή πλήρως ηλεκτρικό

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

Όλα τα οχήματα

Κυψελών καυσίμου πλήρως ηλεκτρικό

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

Όλα τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 2.1.1

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 

Πρότυπο εκπομπών “ευρώ 5a”= εξαιρείται η αναθεωρημένη διαδικασία μέτρησης για τη σωματιδιακή ύλη, το πρότυπο για τον αριθμό των σωματιδίων και οι δοκιμές εκπομπών χαμηλής θερμοκρασίας για οχήματα ευέλικτου καυσίμου με βιοκαύσιμο.

Πρότυπο εκπομπών “ευρώ 5b”= οι πλήρεις απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών “Euro 5”, συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τη σωματιδιακή ύλη, το πρότυπο για τον αριθμό των σωματιδίων των οχημάτων CI και τις δοκιμές εκπομπών χαμηλής θερμοκρασίας για οχήματα ευέλικτου καυσίμου με βιοκαύσιμο.

Πρότυπο εκπομπών “ευρώ 6a”= εξαιρείται η αναθεωρημένη διαδικασία μέτρησης για τη σωματιδιακή ύλη, το πρότυπο για τον αριθμό των σωματιδίων και οι δοκιμές εκπομπών χαμηλής θερμοκρασίας για οχήματα ευέλικτου καυσίμου με βιοκαύσιμο.

Πρότυπο εκπομπών “ευρώ 6b”= οι απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών “Euro 6”, συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης για τη σωματιδιακή ύλη, των προτύπων για τον αριθμό των σωματιδίων (προκαταρκτικές τιμές για τα οχήματα PI) και των δοκιμών εκπομπών χαμηλής θερμοκρασίας για οχήματα ευέλικτου καυσίμου με βιοκαύσιμο.

Πρότυπο εκπομπών “ευρώ 6c”= οι πλήρεις απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών Euro 6, δηλαδή το πρότυπο εκπομπών Euro 6b και τα τελικά πρότυπα αριθμού σωματιδίων για τα οχήματα PI.

Πρότυπο OBD “ευρώ 5”= οι απαιτήσεις του βασικού προτύπου OBD Euro 5 εκτός από τη σχέση απόδοση κατά τη χρήση υπό ήπιες συνθήκες (IUPR), την παρακολούθηση NOx για βενζινοκίνητα οχήματα και οριακές τιμές μάζας σωματιδιακής ύλης για οχήματα ντίζελ υπό αυστηρές συνθήκες.

Πρότυπο OBD “ευρώ 5+"= περιλαμβάνει σχέση απόδοση εν χρήσει υπό ήπιες συνθήκες (IUPR), παρακολούθηση NOx για βενζινοκίνητα οχήματα και οριακές τιμές μάζας σωματιδιακής ύλης για οχήματα ντίζελ υπό αυστηρές συνθήκες.

Πρότυπο OBD “ευρώ 6-"= οριακές τιμές OBD υπό ήπιες συνθήκες.

Πρότυπο OBD “ευρώ 6- συν IUPR”= περιλαμβάνει οριακές τιμές OBD υπό ήπιες συνθήκες και σχέση απόδοση εν χρήσει υπό ήπιες συνθήκες (IUPR).

Πρότυπο OBD “ευρώ 6-1”= Οι πλήρεις απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών OBD “Euro 6”, αλλά με προκαταρκτικές οριακές τιμές OBD όπως ορίζονται στο σημείο 2.3.4 του παραρτήματος XI και IUPR εν μέρει υπό ήπιες συνθήκες.

Πρότυπο OBD “ευρώ 6-2”= Οι πλήρεις απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών OBD “Euro 6”, αλλά με τελικές οριακές τιμές OBD όπως ορίζονται στο σημείο 2.3.3 του παραρτήματος XI.‘

2.

Το παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής:

α)

Εισάγονται τα ακόλουθα σημεία 2.3.3 και 2.3.4:

«2.3.3.

Οι οριακές τιμές OBD για οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τις οριακές τιμές του προτύπου εκπομπών Euro 6, όπως ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, 3 έτη μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τελικές οριακές τιμές OBD για το πρότυπο Euro 6

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

Μάζα οξειδίων του αζώτου

Μάζα σωματιδιακής ύλης

Αριθμός σωματιδίων

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Όλες

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Όλες

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Επεξήγηση: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση

Επεξηγηματική σημείωση:

Οι οριακές τιμές OBD που καθορίζονται στον πίνακα υπόκεινται σε αναθεώρηση που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Εάν διαπιστωθεί ότι οι οριακές τιμές δεν είναι εφικτές από τεχνική άποψη, οι τιμές τους ή η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους θα τροποποιηθούν ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες άλλων νέων απαιτήσεων και δοκιμών που θα έχουν εισαχθεί για τα οχήματα Euro 6. Εάν από την επανεξέταση διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη για λόγους περιβάλλοντος, τεχνικής σκοπιμότητας, καθώς και οικονομικού οφέλους, θα πρέπει να εγκριθούν αυστηρότερες τιμές και οριακών τιμών OBD για τον αριθμό των σωματιδίων ή, κατά περίπτωση, για άλλους ρύπους που υπόκεινται σε ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στον βιομηχανικό κλάδο για να προσαρμοστεί στις τεχνικές εξελίξεις.

2.3.4.

Έως τρία έτη μετά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 για τις νέες εγκρίσεις τύπου και τα νέα οχήματα αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι ακόλουθες οριακές τιμές OBD στα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις οριακές τιμές του προτύπου εκπομπών Euro 6 που καθορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με επιλογή του κατασκευαστή:

Προκαταρκτικές οριακές τιμές προτύπου OBD Euro 6

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

Μάζα οξειδίων του αζώτου

Μάζα σωματιδιακής ύλης

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

Όλες

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Όλες

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Επεξήγηση: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση»

β)

Το σημείο 2.14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.14.

Αντίθετα από το σημείο 3.3.5 του παραρτήματος 11 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 83, οι ακόλουθες διατάξεις παρακολουθούνται για να εντοπιστεί πλήρης αστοχία ή αφαίρεση, αν αυτή η δεύτερη περίπτωση είχε ως συνέπεια την υπέρβαση των ισχυόντων ορίων εκπομπών:

από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, η παγίδα σωματιδίων που έχει τοποθετηθεί σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση είτε ως χωριστή μονάδα είτε ενσωματωμένη σε συνδυασμένη διάταξη ελέγχου εκπομπών·

για τα οχήματα που έχουν πιστοποιηθεί βάσει των οριακών τιμών OBD που αναφέρονται στους πίνακες των σημείων 2.3.3 ή 2.3.4, το σύστημα μετεπεξεργασίας NOx που έχει τοποθετηθεί σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση είτε ως χωριστή μονάδα είτε ενσωματωμένο σε συνδυασμένη διάταξη ελέγχου εκπομπών·

για τα οχήματα που έχουν πιστοποιηθεί βάσει των οριακών τιμών OBD που αναφέρονται στους πίνακες των σημείων 2.3.3 ή 2.3.4, οι καταλύτες οξείδωσης ντίζελ (DOC) που έχουν τοποθετηθεί σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση είτε ως χωριστές μονάδες είτε ενσωματωμένοι σε συνδυασμένη διάταξη ελέγχου εκπομπών.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο θα παρακολουθούνται, επίσης, για τυχόν αστοχία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπέρβαση των ισχυόντων οριακών τιμών OBD.».

γ)

Στο σημείο 3.1.5 του προσαρτήματος 1 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Για τις νέες εγκρίσεις τύπου και τα νέα οχήματα η παρακολούθηση που απαιτείται στο σημείο 2.9 του παρόντος παραρτήματος διαθέτει IUPR μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,1 έως και τρία έτη μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 αντίστοιχα.».

3.

Στο παράρτημα XVI, το σημείο 6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.2.

Ο κατασκευαστής αποδεικνύει ότι η χρήση των αισθητήρων που αναφέρονται στο σημείο 6.1, όπως και οποιωνδήποτε άλλων αισθητήρων επί του οχήματος, οδηγεί στην ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης του οδηγού που αναφέρεται στο σημείο 3., στην εμφάνιση μηνύματος με την κατάλληλη προειδοποίηση (π.χ. “πολύ υψηλές εκπομπές – ελέγξτε την ουρία”, “πολύ υψηλές εκπομπές – ελέγξτε το AdBlue” ή “πολύ υψηλές εκπομπές – ελέγξτε το αντιδραστήριο”), καθώς και στην ενεργοποίηση του συστήματος προτροπής του οδηγού που αναφέρεται στο σημείο 8.3, όταν εκδηλώνονται οι καταστάσεις που περιγράφονται στα σημεία 4.2, 5.4 ή 5.5.

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου θεωρείται ότι εκδηλώνονται οι εξής καταστάσεις:

για τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση βάσει των οριακών τιμών του προτύπου εκπομπών Euro 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 παράρτημα I πίνακας 1, σε περίπτωση υπέρβασης του ισχύοντος ορίου εκπομπών NOx του εν λόγω πίνακα πολλαπλασιασμένου επί τον συντελεστή 1,5·

για τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση βάσει των οριακών τιμών του προτύπου εκπομπών Euro 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 παράρτημα I πίνακας 2, σε περίπτωση υπέρβασης του ισχύοντος ορίου εκπομπών OBD για το NOx των πινάκων που περιέχονται στα σημεία 2.3.2, 2.3.3 ή 2.3.4 του παραρτήματος XI.

Οι εκπομπές NOx κατά τη διάρκεια της δοκιμής με σκοπό να αποδειχθεί η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι υψηλότερες κατά περισσότερο από 20 % από τις τιμές που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο.».