23.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 132/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαΐου 2012

περί προκηρύξεως διαγωνισμού για ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιόλαδου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία α), δ) και ι), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να επιτρέψει σε οργανισμούς, που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, να συνάπτουν συμβάσεις αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο που διαθέτουν στην αγορά, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Στην Ισπανία και στην Ελλάδα, κράτη μέλη τα οποία παράγουν από κοινού περισσότερο από τα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου στην Ένωση, η μέση τιμή ελαιολάδου που καταγράφηκε στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου που προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (2), είναι χαμηλότερη από το επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Αυτό προκαλεί σοβαρή διαταραχή στις αγορές των εν λόγω κρατών μελών. Η αγορά ελαιολάδου στην Ένωση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αλληλεξάρτησης και, συνεπώς, η σοβαρή διαταραχή στην ισπανική και στην ελληνική αγορά κινδυνεύει να εξαπλωθεί σε όλα τα κράτη μέλη παραγωγής.

(3)

Το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το ελαιόλαδο και ότι η ενίσχυση αυτή καθορίζεται από την Επιτροπή εκ των προτέρων ή μέσω διαγωνισμού.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 826/2008 θεσπίστηκαν κοινοί κανόνες εφαρμογής για το καθεστώς ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση. Δυνάμει του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού, προκηρύσσεται διαγωνισμός σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες και όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9.

(5)

Η συνολική ποσότητα για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο το οποίο, σύμφωνα με την ανάλυση αγοράς, θα συμβάλει στη σταθερότητα της αγοράς.

(6)

Για τη διευκόλυνση των εργασιών ελέγχου και των διοικητικών εργασιών που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες ποσότητες προϊόντος που πρέπει να προβλέπει κάθε προσφορά.

(7)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί εγγύηση, για να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματίες πληρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και ότι το μέτρο θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά.

(8)

Ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς κατά το τρέχον έτος εμπορίας και τις προβλέψεις για το επόμενο έτος εμπορίας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να μειώσει τη διάρκεια των ισχυουσών συμβάσεων και να προσαρμόσει αντίστοιχα το ύψος της ενίσχυσης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, πρέπει να καθοριστεί η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις ισχύουσες προσφορές.

(10)

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη μείωση των τιμών, να υπάρξει ταχεία αντίδραση στις έκτακτες συνθήκες της αγοράς και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του εν λόγω μέτρου, ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Προκηρύσσεται διαγωνισμός για να καθοριστεί το ύψος της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τις κατηγορίες ελαιολάδου που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και καθορίζονται στο παράρτημα XVI σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

2.   Η συνολική ποσότητα για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ανέρχεται σε 100 000 τόνους.

Άρθρο 2

Εφαρμοστέοι κανόνες

Εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Υποβολή προσφορών

1.   H υποπερίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να υποβάλλονται προσφορές για την πρώτη μερική δημοπρασία αρχίζει στις 31 Μαΐου 2012 και λήγει στις 5 Ιουνίου 2012 στις 11.00, ώρα Βρυξελλών.

H υποπερίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να υποβάλλονται προσφορές για τη δεύτερη μερική δημοπρασία αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της λήξης της προηγούμενης υποπεριόδου και λήγει στις 19 Ιουνίου 2012 στις 11.00, ώρα Βρυξελλών.

2.   Οι προσφορές αφορούν περίοδο αποθεματοποίησης 180 ημερών.

3.   Κάθε προσφορά καλύπτει ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 50 τόνων.

4.   Σε περίπτωση που ένας εμπορευόμενος συμμετέχει σε διαγωνισμό για πολλές κατηγορίες ελαίων ή για περιέκτες που βρίσκονται σε διαφορετικές διευθύνσεις, υποβάλλει χωριστή προσφορά για κάθε περίπτωση.

5.   Προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία.

Άρθρο 4

Εγγυήσεις

Ο υποβάλλων την προσφορά προβαίνει στη σύσταση εγγύησης ύψους 50 ευρώ ανά τόνο ελαιολάδου, που αποτελεί το αντικείμενο της προσφοράς.

Άρθρο 5

Μείωση της διάρκειας των συμβάσεων

Με βάση την εξέλιξη της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά ελαιολάδου και τις μελλοντικές προοπτικές, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, να μειώσει τη διάρκεια των ισχυουσών συμβάσεων και να προσαρμόσει αντίστοιχα το ποσό της ενίσχυσης. Η σύμβαση με τον υπερθεματιστή περιέχει αναφορά στη δυνατότητα αυτή.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση των προσφορών στην Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, όλες οι έγκυρες προσφορές κοινοποιούνται χωριστά από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εντός 24 ωρών από τη λήξη κάθε υποπεριόδου διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 223 της 21.8.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες ελαιολάδου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο