14.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/78


ΟΔΗΓΊΑ 2012/35/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Νοεμβρίου 2012

για τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των ναυτικών ρυθμίζεται από τη σύμβαση του 1978 για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) (η «σύμβαση STCW»), η οποία άρχισε να ισχύει το 1984 και υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις το 1995.

(2)

Η σύμβαση STCW ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στο δίκαιο της Ένωσης με την οδηγία 94/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (3). Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών προσαρμόστηκαν αργότερα σύμφωνα με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της σύμβασης STCW, και θεσπίστηκε κοινός μηχανισμός της Ένωσης για την αναγνώριση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών. Οι κανόνες αυτοί, ως αποτέλεσμα αναδιατύπωσης, περιλαμβάνονται στην οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(3)

Η διάσκεψη των μερών της σύμβασης STCW που έλαβε χώρα το 2010 στη Μανίλα επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW (οι «τροποποιήσεις της Μανίλας»), και συγκεκριμένα όσον αφορά την πρόληψη δόλιων πρακτικών σε σχέση με τα πιστοποιητικά, τον τομέα των ιατρικών προτύπων, την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία, και την εκπαίδευση σε τεχνολογικά θέματα. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας εισήγαγαν επίσης απαιτήσεις για ειδικευμένους ναυτικούς και θέσπισαν νέες επαγγελματικές ειδικότητες, όπως των ηλεκτροτεχνικών αξιωματικών.

(4)

Όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της σύμβασης STCW και κανένα από αυτά δεν διαφώνησε με τις τροποποιήσεις της Μανίλας στα πλαίσια της σχετικής προβλεπόμενης διαδικασίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς κανόνες τους με τις τροποποιήσεις της Μανίλας. Θα πρέπει να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών και των δεσμεύσεών τους έναντι της Ένωσης. Επιπλέον, με δεδομένη τη διεθνή φύση της ναυτιλίας, οι κανόνες της Ένωσης για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανόνες. Αρκετές διατάξεις της οδηγίας 2008/106/ΕΚ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν προκειμένου να αντανακλούν τις τροποποιήσεις της Μανίλας.

(5)

Η βελτιωμένη εκπαίδευση των ναυτικών θα πρέπει να καλύπτει κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ναυτικοί διαθέτουν τα προσόντα για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές ασφαλείας και είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν κινδύνους και επείγοντα περιστατικά.

(6)

Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πρότυπα ποιότητας και συστήματα προτύπων ποιότητας λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, περί δημιουργίας ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (5) και τα συναφή μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη.

(7)

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν για τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης που πρέπει να ισχύουν για τους ναυτικούς και η οδηγία 1999/63/ΕΚ (6) εκδόθηκε με σκοπό την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. H εν λόγω οδηγία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων όσον αφορά τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για τους ναυτικούς. Η δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων, ωστόσο, θα πρέπει να είναι περιορισμένη όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση αντικειμενικών ορίων στις εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών και τους ναυτικούς που με τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security) και την πρόληψη της ρύπανσης, με σκοπό την πρόληψη της κόπωσης. Οι τροποποιήσεις της Μανίλας θα πρέπει να ενσωματωθούν στην οδηγία 2008/106/ΕΚ κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/13/ΕΚ (7).

(8)

Αναγνωρίζοντας περαιτέρω τη σημασία της θέσπισης ελαχίστων απαιτήσεων που διέπουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όλων των ναυτικών, η οδηγία 2009/13/ΕΚ θα τεθεί σε εφαρμογή, όπως ορίζεται σε αυτήν, όταν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.

(9)

Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει και μηχανισμό αναγνώρισης των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών. Η αναγνώριση παρέχεται από την Επιτροπή σύμφωνα με διαδικασία κατά την οποία η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ο «Οργανισμός») που ιδρύθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). Η πείρα από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής δείχνει ότι θα πρέπει να αλλάξει, ιδίως όσον αφορά την προθεσμία για την απόφαση της Επιτροπής. Εφόσον η αναγνώριση απαιτεί τη διενέργεια επιθεώρησης από τον Οργανισμό, η οποία πρέπει να προγραμματιστεί και να εκτελεστεί, καθώς επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, προκύπτουν σημαντικές προσαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, η όλη διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες. Η πείρα έχει καταδείξει ότι ένα πιο ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο θα ήταν οι 18 μήνες. Η προθεσμία για την απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει αναλόγως, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα του αιτούντος κράτους μέλους να αναγνωρίσει προσωρινά το σύστημα STCW της τρίτης χώρας με σκοπό τη διαφύλαξη της ευελιξίας. Επιπλέον, οι διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (10) δεν εφαρμόζονται ως προς την αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών δυνάμει της οδηγίας 2008/106/ΕΚ.

(10)

Οι διαθέσιμες στατιστικές για τους ναυτικούς στην Ένωση είναι ελλιπείς και συχνά ανακριβείς, πράγμα που κάνει δυσκολότερη τη χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Η ύπαρξη λεπτομερών δεδομένων σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών δεν μπορεί να επιλύσει εντελώς το πρόβλημα, αλλά μπορεί σαφώς να βοηθήσει. Σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, τα μέρη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μητρώα με όλα τα πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα που τα επηρεάζουν. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να τηρούν μητρώο των πιστοποιητικών και θεωρήσεων που εκδίδουν. Προκειμένου να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με την απασχόληση στην Ένωση και αποκλειστικά προκειμένου να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν στην Επιτροπή επιλεγμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται ήδη στα μητρώα που τηρούν με τα πιστοποιητικά ικανότητας των ναυτικών. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διοικητικούς, νομικούς ή σκοπούς επαλήθευσης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη στην οδηγία 2008/106/ΕΚ.

(11)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτών των πληροφοριών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς εργασίας με στόχο τη βελτίωση των επιλογών των ναυτικών όσον αφορά το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(12)

Προκειμένου να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού κατά τρόπο συνεπή με την εξέλιξή του και με εκείνη της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά προσαρμογές του παραρτήματος V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Η χρήση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τροποποιήσεις της σύμβασης και του κώδικα STCW επιβάλλουν αλλαγές του εν λόγω παραρτήματος. Επιπλέον, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα πρέπει να τροποποιούν τις διατάξεις περί ανωνυμίας δεδομένων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Η Επιτροπή επιβάλλεται να προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(13)

Ο τομέας της ναυτιλίας στην Ένωση διαθέτει υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνη σε ναυτικά θέματα, η οποία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ανταγωνιστικότητάς της. Η ποιοτική εκπαίδευση των ναυτικών είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα σε αυτόν τον τομέα και για την προσέλκυση πολιτών της Ένωσης, ιδίως νέων, στα ναυτικά επαγγέλματα.

(14)

Προκειμένου να διατηρηθούν οι ποιοτικές προδιαγραφές όσον αφορά την εκπαίδευση των ναυτικών, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέτρα για την αποφυγή των δόλιων πρακτικών όσον αφορά τα πιστοποιητικά ικανότητας και επάρκειας.

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης των ναυτικών. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει επίσης να της ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία για ναυτικούς που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (11).

(16)

Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την υιοθέτηση των τεχνικών απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης των στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ και για την υιοθέτηση εκτελεστικών αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των συστημάτων STCW τρίτων χωρών.

(17)

Οι τροποποιήσεις της Μανίλας τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012 ενώ μεταβατικές διατάξεις δύνανται να εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2017. Προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει τις ίδιες μεταβατικές ρυθμίσεις με εκείνες που έχουν καθορισθεί στις τροποποιήσεις της Μανίλας.

(18)

Η Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας του ΔΝΟ, κατά την 89η σύνοδό της, σημείωσε ότι απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Μανίλας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές ρυθμίσεις που καθορίζονται σε αυτές και την απόφαση 4 της διάσκεψης STCW το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017. Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν από τις εγκυκλίους STCW.7/Εγκ.16 και STCW.7/Εγκ.17. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος STCW.7/Εγκ.16 αναφέρει ότι η ισχύς κάθε πιστοποιητικού που επικυρώνεται εκ νέου δεν θα πρέπει να παρατείνεται πέραν της 1ης Ιανουαρίου 2017 για ναυτικούς με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση STCW που ίσχυαν αμέσως πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, και οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις των τροποποιήσεων της Μανίλας, και για ναυτικούς που έχουν αρχίσει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία, εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο κύκλο κατάρτισης πριν από την 1η Ιουλίου 2013.

(19)

Θα πρέπει να αποτραπεί η περαιτέρω καθυστέρηση ενσωμάτωσης στο ενωσιακό δίκαιο των τροποποιήσεων της Μανίλας, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των ναυτικών από την Ένωση και να αναβαθμιστεί η ασφάλεια επί του πλοίου μέσω του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης.

(20)

Για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής των τροποποιήσεων της Μανίλας εντός της Ένωσης, είναι σκόπιμο, κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις που περιέχονται στις εγκυκλίους του ΔΝΟ STCW.7/Εγκ.16 και STCW.7/Εγκ.17.

(21)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η ευθυγράμμιση των ισχυόντων κανόνων της Ένωσης με τους διεθνείς κανόνες στον τομέα της εκπαίδευσης των ναυτικών και της πιστοποίησής τους, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται επομένως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(22)

Επομένως, η οδηγία 2008/106/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2008/106/ΕΚ

Η οδηγία 2008/106/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Τα σημεία 18 και 19 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα:

«18.

“κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών”: οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών που είναι ή θεωρούνται παράρτημα της Διεθνούς σύμβασης Τηλεπικοινωνιών όπως έχει τροποποιηθεί·

19.

“επιβατηγό πλοίο”: το πλοίο όπως ορίζεται στη Διεθνή σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 1974 (SOLAS 74) όπως τροποποιήθηκε·»·

β)

το σημείο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«24.

“κώδικας STCW”: κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως υιοθετήθηκε με την απόφαση 2 της διάσκεψης των μερών STCW του 1995, όπως ισχύει·»·

γ)

το σημείο 27 διαγράφεται·

δ)

το σημείο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«28.

“θαλάσσια υπηρεσία”: η επί του πλοίου υπηρεσία που σχετίζεται με την έκδοση ή την επανεπικύρωση πιστοποιητικού ικανότητας, πιστοποιητικού επάρκειας ή άλλου τίτλου·»·

ε)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«32.

“χειριστής ασυρμάτου GMDSS”: άτομο που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του παραρτήματος Ι·

33.

“κώδικας ISPS”: ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που υιοθετήθηκε την 12η Δεκεμβρίου 2002 με την απόφαση 2 της διάσκεψης των συμβαλλομένων κυβερνήσεων στη SOLAS 74, όπως ισχύει·

34.

“αξιωματικός ασφάλειας πλοίου”: το άτομο επί του πλοίου, το οποίο αναφέρεται στον πλοίαρχο και έχει οριστεί από την εταιρεία ως υπεύθυνο για την ασφάλεια του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και διατήρησης του σχεδίου ασφάλειας του πλοίου, και ως σύνδεσμος με τον υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τους υπευθύνους ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης·

35.

“καθήκοντα ασφαλείας”: όλα τα καθήκοντα ασφαλείας και όλες τις εργασίες επί των πλοίων, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο XI/2 της SOLAS 74 όπως τροποποιήθηκε και στον κώδικα ISPS·

36.

“πιστοποιητικό ικανότητας”: πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε για πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ασυρμάτου GMDSS σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III, IV ή VII του παραρτήματος I και το οποίο επιτρέπει στον νόμιμο κάτοχό του να υπηρετεί υπό τη σχετική ιδιότητα και να εκτελεί τις σχετικές λειτουργίες, στο επίπεδο ευθύνης που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό·

37.

“πιστοποιητικό επάρκειας”: πιστοποιητικό, εκτός του πιστοποιητικού ικανότητας, που εκδόθηκε για ναυτικό και το οποίο δηλώνει ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, ικανοτήτων ή ναυτικής υπηρεσίας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία·

38.

“αποδεικτικά έγγραφα”: έγγραφα, εκτός του πιστοποιητικού ικανότητας ή του πιστοποιητικού επάρκειας, που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας·

39.

“ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός”: αξιωματικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του παραρτήματος Ι·

40.

“ειδικευμένος ναυτικός καταστρώματος”: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο II του παραρτήματος Ι·

41.

“ειδικευμένος ναυτικός μηχανής”: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι·

42.

“ηλεκτροτεχνικός κατώτερος ναυτικός”: κατώτερος ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το κεφάλαιο III του παραρτήματος I.».

2)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εκπαιδευμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας, και διαθέτουν πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 σημεία 36 και 37, ή/και αποδεικτικά έγγραφα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 σημείο 38.».

3)

Το άρθρο 4 διαγράφεται.

4)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πιστοποιητικά ικανότητας, πιστοποιητικά επάρκειας και θεωρήσεις»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιητικά ικανότητας και τα πιστοποιητικά επάρκειας χορηγούνται μόνο σε υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.»·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Πιστοποιητικά ικανότητας και πιστοποιητικά επάρκειας εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό I/2 παράγραφος 3 του παραρτήματος της σύμβασης STCW.»·

δ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Πιστοποιητικά ικανότητας εκδίδονται μόνο από τα κράτη μέλη, μετά από επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»·

ε)

στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας και θεωρήσεις που βεβαιώνουν το πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο έχει εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I εκδίδονται μόνον εφόσον τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης STCW και της παρούσας οδηγίας.»·

στ)

οι παράγραφοι 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κράτος μέλος που αναγνωρίζει πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο έχει εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος της σύμβασης STCW κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας θεωρεί το εν λόγω πιστοποιητικό προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώριση μόνο αφού βεβαιωθεί για την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του τμήματος Α-Ι/2 του κώδικα STCW.

7.   Οι θεωρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6:

α)

είναι δυνατόν να εκδίδονται ως ξεχωριστά έγγραφα·

β)

εκδίδονται μόνο από τα κράτη μέλη·

γ)

η καθεμία από αυτές φέρει ένα μοναδικό αριθμό, εκτός από τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας και οι οποίες είναι δυνατόν να φέρουν τον ίδιο αριθμό με το εν λόγω πιστοποιητικό ικανότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και

δ)

λήγουν μόλις το θεωρηθέν πιστοποιητικό ικανότητας ή το θεωρηθέν πιστοποιητικό επάρκειας το οποίο έχει εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος της σύμβασης STCW λήξει ή ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα που το εξέδωσε και, εν πάση περιπτώσει, δεν ισχύουν πέραν των πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.»·

ζ)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«11.   Οι υποψήφιοι για πιστοποίηση αποδεικνύουν δεόντως:

α)

την ταυτότητά τους·

β)

ότι η ηλικία τους δεν είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στους κανονισμούς του παραρτήματος I για το πιστοποιητικό ικανότητας ή το πιστοποιητικό επάρκειας για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση·

γ)

ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη που ορίζονται στο τμήμα Α-Ι/9 του κώδικα STCW·

δ)

ότι έχουν συμπληρώσει τη θαλάσσια υπηρεσία και οποιαδήποτε σχετική υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται από τους κανονισμούς του παραρτήματος I για το πιστοποιητικό ικανότητας ή το πιστοποιητικό επάρκειας για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση· και

ε)

ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού ικανότητας.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για την αναγνώριση θεωρήσεων δυνάμει του κανονισμού I/10 της σύμβασης STCW.

12.   Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει:

α)

να τηρεί μητρώο ή μητρώα όλων των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας και των θεωρήσεων για πλοιάρχους και αξιωματικούς και, κατά περίπτωση, κατώτερους ναυτικούς, τα οποία έχουν εκδοθεί, έχουν λήξει ή έχουν επανεπικυρωθεί, ανασταλεί, ακυρωθεί ή των οποίων έχει δηλωθεί η απώλεια ή καταστροφή, καθώς και των κατ’ εξαίρεση αδειών που έχουν χορηγηθεί·

β)

να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την υπόσταση των πιστοποιητικών ικανότητας, των θεωρήσεων και των κατ’ εξαίρεση αδειών, σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα μέρη της σύμβασης STCW και σε εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών ικανότητας ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I και τα οποία τους προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν αναγνώριση δυνάμει του κανονισμού I/10 της σύμβασης STCW ή απασχόληση σε πλοίο.

13.   Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 12 στοιχείο β) παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα.».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 5α

Πληροφόρηση της Επιτροπής

Μόνον για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και αποκλειστικά προς χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τη χάραξη πολιτικής, κάθε κράτος μέλος παρέχει ετησίως στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας για τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας. Για τους ίδιους σκοπούς, μπορούν επίσης να παρέχουν προαιρετικά στην Επιτροπή τα πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν εκδοθεί σε κατώτερους ναυτικούς σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και VII του παραρτήματος της σύμβασης STCW.».

6)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Τα κράτη μέλη, όσον αφορά πλοία τα οποία απολαμβάνουν τα οφέλη των διατάξεων της σύμβασης STCW σχετικά με παράκτιους πλόες, στους οποίους περιλαμβάνονται και πλόες ανοικτά των ακτών άλλων κρατών μελών ή μερών της σύμβασης STCW εντός των ορίων των καθορισμένων παράκτιων πλόων τους, συνάπτουν συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη ή μέρη, η οποία ορίζει τόσο τις λεπτομέρειες των εμπλεκόμενων εμπορικών περιοχών όσο και άλλες σχετικές διατάξεις.»·

β)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α.   Τα πιστοποιητικά ικανότητας ναυτικών που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος ή μέρος της σύμβασης STCW για τα καθορισμένα όρια των παράκτιων πλόων του μπορούν να γίνουν αποδεκτά από άλλα κράτη μέλη για δρομολόγια εντός των ορίων των καθορισμένων παράκτιων πλόων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη ή μέρη συνάπτουν συμφωνία η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες των εμπλεκόμενων εμπορικών περιοχών και άλλους σχετικούς όρους.

3β.   Τα κράτη μέλη που ορίζουν παράκτιους πλόες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου:

α)

πληρούν τις αρχές που διέπουν τους παράκτιους πλόες οι οποίες ορίζονται στο τμήμα Α-Ι/3 του κώδικα STCW·

β)

ενσωματώνουν τα όρια των παράκτιων πλόων τους στις θεωρήσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5.».

7)

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και επιβάλλουν την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών ή θεωρήσεων και προβλέπουν κυρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.».

8)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μεθόδους και διαδικασίες για την αμερόληπτη διερεύνηση οποιασδήποτε ανεπάρκειας, πράξης, παράλειψης ή διακινδύνευσης της ασφάλειας περιέχεται εις γνώσιν τους και μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή για το θαλάσσιο περιβάλλον από τους κατόχους πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας ή θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος και άπτονται της εκτέλεσης καθηκόντων σχετιζόμενων με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τα πιστοποιητικά επάρκειάς τους, καθώς και για την ανάκληση, αναστολή ισχύος και ακύρωση αυτών των πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας για τέτοιους λόγους όπως και για την πρόληψη απάτης.

2.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και επιβάλλουν την εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών σχετικών με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τα πιστοποιητικά επάρκειας και τις θεωρήσεις που εκδίδονται.»·

β)

στην παράγραφο 3, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα καθορίζονται και εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:».

9)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της ιατρικής πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ή φορείς υπό την αιγίδα τους, παρακολουθούνται συνεχώς μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη των καθορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τους τίτλους και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπευθύνων αξιολόγησης, σύμφωνα με το τμήμα Α-Ι/8 του κώδικα STCW·»·

ii)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

οσάκις οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς, υπάρχει ένα σύστημα προτύπων ποιότητας σε συμφωνία με τις διατάξεις του τμήματος Α-Ι/8 του κώδικα STCW·»·

iii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

καθορίζονται σαφώς οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία πρέπει να επιτυγχάνονται, και προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, κατανόησης και ικανοτήτων που αναλογούν στις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη σύμβαση STCW·»·

β)

στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ)

όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις της σύμβασης και του κώδικα STCW, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων, καλύπτονται από το σύστημα προτύπων ποιότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν στο εν λόγω σύστημα τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.»·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το οικείο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με κάθε διεξαγόμενη αξιολόγηση κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2, σύμφωνα με τον μορφότυπο που ορίζεται στο τμήμα Α-Ι/7 του κώδικα STCW, εντός έξι μηνών από τη διεξαγωγή της.».

10)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Ιατρικά πρότυπα

1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας για τους ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, το τμήμα Β-Ι/9 του κώδικα STCW.

2.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι αξιολόγησης της ιατρικής καταλληλότητας των ναυτικών είναι ιατροί αναγνωρισμένοι από το οικείο κράτος μέλος για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων σε ναυτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-I/9 του κώδικα STCW.

3.   Κάθε ναυτικός που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης STCW και ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο στη θάλασσα πρέπει να κατέχει επίσης έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το τμήμα A-I/9 του κώδικα STCW.

4.   Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού:

α)

δεν είναι ηλικίας μικρότερης των 16 ετών·

β)

παρέχει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του και

γ)

πληροί τα ισχύοντα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας που έχουν θεσπισθεί από το οικείο κράτος μέλος.

5.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά παραμένουν σε ισχύ για μέγιστη περίοδο δύο ετών εκτός εάν ο ναυτικός είναι ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, οπότε η μέγιστη περίοδος ισχύος είναι ένα έτος.

6.   Αν η περίοδος ισχύος ιατρικού πιστοποιητικού λήξει κατά τη διάρκεια ενός πλου, εφαρμόζεται ο κανονισμός I/9 του παραρτήματος της σύμβασης STCW.

7.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει σε ναυτικό να εργαστεί χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ο κανονισμός I/9 του παραρτήματος της σύμβασης STCW.».

11)

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Επανεπικύρωση των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε δεξαμενόπλοια, κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός, πληροί τις απαιτήσεις τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οφείλει, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν την πενταετία, να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική ικανότητα για δεξαμενόπλοια σύμφωνα με το τμήμα A-I/11 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.»·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούνται από τους υποψηφίους για πιστοποιητικά ικανότητας εκδοθέντα έως την 1η Ιανουαρίου 2017 με αυτά που καθορίζονται για το σχετικό πιστοποιητικό ικανότητας στο μέρος Α του κώδικα STCW και προσδιορίζει την ανάγκη να απαιτείται οι κάτοχοι τέτοιων πιστοποιητικών ικανότητας να υπόκεινται σε κατάλληλη εκπαίδευση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού ή σε αξιολόγηση.»·

δ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ασυρμάτου, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι στη διάθεση των δικαιούμενων να φέρουν τη σημαία του πλοίων, συνεκτιμώμενων παράλληλα των του άρθρου 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 18.».

12)

Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

13)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«στ)

οι ναυτικοί που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τα πλοία της έχουν λάβει κατάλληλη επανεκπαίδευση και επικαιροποιημένη κατάρτιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW·

ζ)

ανά πάσα στιγμή, στα πλοία της διασφαλίζεται αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σύμφωνα με το κεφάλαιο V κανονισμό 14 παραγράφους 3 και 4 της σύμβασης SOLAS 74 όπως τροποποιήθηκε.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Οι εταιρείες διασφαλίζουν ότι οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό που έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στα επιβατηγά τους πλοία ro-ro έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση εξοικείωσης προκειμένου να αποκτήσουν τις ικανότητες που ενδείκνυνται για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα B-I/14 του κώδικα STCW.».

14)

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

Καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας

1.   Με σκοπό την πρόληψη της κόπωσης, τα κράτη μέλη:

α)

θεσπίζουν και εφαρμόζουν περιόδους ανάπαυσης για το προσωπικό που εκτελεί φυλακές και για εκείνους που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security) και την πρόληψη της ρύπανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 13·

β)

απαιτούν τα συστήματα τήρησης φυλακών να είναι ρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε η αποδοτικότητα του προσωπικού που εκτελεί φυλακή να μην μειώνεται λόγω κοπώσεως και οι υπηρεσίες να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε ο εκτελών την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και οι εκτελούντες τις επόμενες φυλακές να έχουν επαρκώς αναπαυθεί και να είναι από κάθε άποψη κατάλληλοι για την άσκηση καθηκόντων.

2.   Με σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπισθεί επαρκή μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο που επιφέρει η κόπωση των ναυτικών, ιδίως εκείνων των οποίων τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.

4.   Σε όλα τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ή κατώτερου ναυτικού που αποτελεί μέρος φυλακής και σε εκείνα που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security) και την πρόληψη της ρύπανσης χορηγείται χρονικό διάστημα ανάπαυσης που δεν είναι λιγότερο από:

α)

10 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών και

β)

77 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών.

5.   Οι ώρες ανάπαυσης δεν μπορεί να διαιρούνται σε περισσότερες από δύο περιόδους, η μία εκ των οποίων διαρκεί τουλάχιστον έξι ώρες και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν υπερβαίνουν τις 14 ώρες.

6.   Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλων υπερισχυουσών επιχειρησιακών συνθηκών. Κλήσεις του πληρώματος, γυμνάσια πυρκαγιάς και σωσίβιων λέμβων, καθώς και τα προβλεπόμενα από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και από τα διεθνή όργανα γυμνάσια στο πλοίο, διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να μην προξενείται κόπωση.

7.   Τα κράτη μέλη απαιτούν τα προγράμματα τήρησης φυλακών να αναρτώνται σε ευπρόσιτα σημεία. Τα προγράμματα συντάσσονται σε τυποποιημένη μορφή στη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην αγγλική.

8.   Στην περίπτωση που ένας ναυτικός ευρίσκεται σε άμεση διάθεση, όπως στην περίπτωση αστελέχωτου μηχανοστασίου, ο ναυτικός λαμβάνει επαρκή αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης εάν η κανονική περίοδος ανάπαυσής του διαταράσσεται από κλήσεις για εργασία.

9.   Τα κράτη μέλη απαιτούν τα αρχεία των καθημερινών ωρών ανάπαυσης των ναυτικών να τηρούνται σε τυποποιημένη μορφή, στη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην αγγλική, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση συμμόρφωσης προς το παρόν άρθρο. Οι ναυτικοί λαμβάνουν αντίγραφο των στοιχείων του αρχείου που τους αφορούν, το οποίο υπογράφεται από τον πλοίαρχο, ή από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον πλοίαρχο, και από τους ναυτικούς.

10.   Παρά τους κανόνες που καθορίζονται στις παραγράφους 3 έως 9, ο πλοίαρχος έχει το δικαίωμα να απαιτεί από έναν ναυτικό να εκτελεί όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των ατόμων που επιβαίνουν σε αυτό ή του φορτίου ή για την παροχή βοηθείας σε άλλα πλοία ή άτομα που ευρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πλοίαρχος μπορεί να αναστείλει την ισχύ του προγράμματος ωρών ανάπαυσης και να απαιτήσει από έναν ναυτικό να εκτελέσει όσες ώρες εργασίας απαιτούνται μέχρις ότου αποκατασταθεί η ομαλή κατάσταση. Μόλις καταστεί δυνατό μετά την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών, ο πλοίαρχος εξασφαλίζει τη χορήγηση επαρκούς περιόδου ανάπαυσης σε όλους τους ναυτικούς που εκτέλεσαν εργασία στη διάρκεια προγραμματισμένης περιόδου ανάπαυσης.

11.   Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις γενικές αρχές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και σύμφωνα με την οδηγία 1999/63/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν, μέσω εθνικών νόμων, κανονισμών ή διαδικασίας για την αρμόδια αρχή να επιτρέπουν ή να καταχωρούν συλλογικές συμφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις απαιτούμενες ώρες ανάπαυσης των παραγράφων 4 στοιχείο β) και 5 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι το χρονικό διάστημα ανάπαυσης δεν είναι μικρότερο από 70 ώρες σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών και συνεκτιμώντας τα όρια που τίθενται στις παραγράφους 12 και 13 του παρόντος άρθρου. Οι εξαιρέσεις αυτές τηρούν, κατά το δυνατόν, τα καθοριζόμενα πρότυπα, μπορούν όμως να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μεγαλύτερες περιόδους άδειας ή να προβλέπουν τη χορήγηση αντισταθμιστικής αδείας για ναυτικούς που μετέχουν σε φυλακές ή για ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία που εκτελούν βραχείς πλόες. Οι εξαιρέσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη, κατά το δυνατό, τις οδηγίες σχετικά με την πρόληψη της κόπωσης που περιέχονται στο τμήμα Β-VIII/1 του κώδικα STCW. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

12.   Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11 από την εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) δεν επιτρέπονται για περισσότερες από δύο διαδοχικές εβδομάδες. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο περιόδων εξαιρέσεων επί του πλοίου δεν είναι μικρότερα από το διπλάσιο της χρονικής διάρκειας της εξαίρεσης.

13.   Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην παράγραφο 11, οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών που παρέχονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) δεν μπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις περιόδους, μία εκ των οποίων έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι ώρες και καμία από τις άλλες δύο περιόδους δεν έχει διάρκεια μικρότερη από μία ώρα. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν επεκτείνονται πέραν των δύο περιόδων 24 ωρών σε οποιαδήποτε περίοδο επτά ημερών.

14.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, με σκοπό την πρόληψη της κατάχρησης οινοπνεύματος, ένα όριο όχι ανώτερο από 0,05 % ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύματος στο αίμα ή 0,25 mg/l ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύματος στον εκπνεόμενο αέρα ή μια ποσότητα οινοπνεύματος που να οδηγεί σε ανάλογη συγκέντρωση οινοπνεύματος για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και μέλη πληρώματος κατά την εκτέλεση καθορισμένων καθηκόντων ασφάλειας, ασφάλειας από έκνομες ενέργειας (security) και εκείνων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.».

15)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5·».

16)

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Σε ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών ικανότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους και των πιστοποιητικών επάρκειάς τους μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.»·

γ)

στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή/και τα πιστοποιητικά επάρκειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου, για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας αναφέροντας τους λόγους.»·

δ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση τρίτης χώρας λαμβάνεται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση. Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μονομερώς μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.».

17)

Στο άρθρο 20, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης λαμβάνεται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Τα οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης.».

18)

Στο άρθρο 22, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανεξαρτήτως της σημαίας του, κάθε πλοίο, με εξαίρεση τις κατηγορίες πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 2, ενόσω ευρίσκονται σε λιμένα κράτους μέλους, υπόκεινται σε έλεγχο κράτους του λιμένα από δεόντως εξουσιοδοτημένους προς τούτο επιθεωρητές ελέγχου αυτού του κράτους μέλους προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι υπηρετούν επί του πλοίου και οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας ή/και πιστοποιητικό επάρκειας ή/και αποδεικτικά έγγραφα βάσει της σύμβασης STCW, διαθέτουν όντως πιστοποιητικό ικανότητας ή έγκυρη κατ’ εξαίρεση άδεια ή/και πιστοποιητικό επάρκειας ή/και αποδεικτικά έγγραφα.».

19)

Στο άρθρο 23 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

εξακρίβωση ότι όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι υπηρετούν επί πλοίου και οι οποίοι απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό ικανότητας ή/και πιστοποιητικό επάρκειας σύμφωνα με τη σύμβαση STCW, είναι πράγματι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας ή έγκυρης κατ’ εξαίρεση άδειας ή/και πιστοποιητικού επάρκειας, ή αποδεικνύουν τεκμηριωμένα ότι έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας αίτηση για θεώρηση πιστοποιούσα την αναγνώριση πιστοποιητικού ικανότητας·»·

20)

Στο άρθρο 23, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η ικανότητα των ναυτικών του πλοίου να τηρούν τα πρότυπα τήρησης φυλακής και τα πρότυπα ασφάλειας, όπως απαιτείται από τη σύμβαση STCW, αξιολογείται σύμφωνα με το μέρος Α του κώδικα STCW εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι αυτά τα πρότυπα δεν τηρούνται, επειδή συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:»·

β)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

το πλοίο διακυβερνάται κατά τρόπο που ενδεχομένως θα προξενήσει κίνδυνο σε πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον ή κατά τρόπο που διακυβεύει την ασφάλεια·».

21)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 25α

Στοιχεία για στατιστικούς σκοπούς

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα V μόνον για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για διοικητικούς, νομικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς, και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή αποκλειστικά για σκοπούς χάραξης πολιτικής.

2.   Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση και σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα κράτη μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας όσον αφορά τα στοιχεία στην ανεπεξέργαστη μορφή τους. Οι επεξεργασμένες στατιστικές που εξάγονται βάσει αυτών των στοιχείων καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαφάνειας και προστασίας των πληροφοριών που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

3.   Τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να καθιστούν ανώνυμα όλα τα προσωπικά στοιχεία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V, χρησιμοποιώντας λογισμικό το οποίο παρέχει ή έχει εγκρίνει η Επιτροπή, πριν τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί μόνον τα ανώνυμα αυτά στοιχεία.

4.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε τα μέτρα για τη συλλογή, υποβολή, αποθήκευση, ανάλυση και διάδοση των στοιχείων αυτών να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη στατιστική ανάλυση.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερή μέτρα όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για να διασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των στατιστικών δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.».

22)

Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 27

Τροποποίηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 27α, για την τροποποίηση του παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές περιορίζονται στο να λαμβάνουν υπόψη μόνον τις τροποποιήσεις της σύμβασης και του κώδικα STCW, και τηρούν παράλληλα τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν μπορούν να αλλάζουν τις διατάξεις για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των δεδομένων όπως απαιτείται από το άρθρο 25α παράγραφος 2α.».

23)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 27α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 27 εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 3 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο στις 4 Απριλίου 2017. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις στη σχετική ανανέωση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 27 εξουσιοδότηση είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4.   Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

24)

Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 28

Διαδικασία Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (13).

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η εν λόγω επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το προσχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

25)

Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 29

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 7, 9 έως 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 και το παράρτημα I και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.».

26)

Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 30

Μεταβατικές διατάξεις

Για τους ναυτικούς που ξεκίνησαν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή αναγνωρισμένο κύκλο εκπαίδευσης πριν από την 1η Ιουλίου 2013, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει, να αναγνωρίζει και να θεωρεί έως την 1η Ιανουαρίου 2017 πιστοποιητικά ικανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως είχαν πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2013.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, ένα κράτος μέλος μπορεί να εξακολουθήσει να ανανεώνει και να επανεπικυρώνει πιστοποιητικά ικανότητας και θεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως είχαν αυτά πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2013».

27)

Το άρθρο 33 διαγράφεται.

28)

Το σημείο αυτό δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

29)

Τα παραρτήματα τροποποιούνται ως εξής:

α)

Το παράρτημα I της οδηγίας 2008/106/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

β)

Το παράρτημα II της οδηγίας 2008/106/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

γ)

Το κείμενο του παραρτήματος III της παρούσας οδηγίας προστίθεται ως παράρτημα V της οδηγίας 2008/106/ΕΚ.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από το σημείο 26 του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία μέχρι τις 4 Ιουλίου 2014 και, όσον αφορά το σημείο 5 του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2015. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 21 Νοεμβρίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 43 της 15.2.2012, σ. 69.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2012.

(3)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 28.

(4)  ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.

(5)  ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1.

(6)  Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) — Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών (ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33).

(7)  Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 (ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30).

(8)  ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.

(11)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(12)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ STCW ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα συμπληρώνονται από τις υποχρεωτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του κώδικα STCW, εξαιρουμένου του κανονισμού VIII/2 του κεφαλαίου VIII.

Οποιαδήποτε αναφορά σε απαίτηση που περιέχεται σε κανονισμό, αποτελεί επίσης αναφορά στο αντίστοιχο τμήμα του μέρους Α του κώδικα STCW.

2.

Το μέρος Α του κώδικα STCW περιέχει τα πρότυπα ικανότητας τα οποία απαιτούνται από τους υποψήφιους για την έκδοση και την επανεπικύρωση των πιστοποιητικών ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης STCW. Για να διευκρινισθεί η σχέση μεταξύ των εναλλακτικών διατάξεων πιστοποίησης του κεφαλαίου VII και των διατάξεων πιστοποίησης των κεφαλαίων II, III και IV, οι ικανότητες οι οποίες καθορίζονται στα πρότυπα ικανότητας ομαδοποιούνται καταλλήλως στους ακόλουθους επτά λειτουργικούς τομείς:

1.

Ναυσιπλοΐα

2.

Χειρισμός και στοιβασία φορτίου

3.

Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα που βρίσκονται επ’ αυτού

4.

Ναυτική μηχανολογία

5.

Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και μηχανολογία συστημάτων ελέγχου

6.

Συντήρηση και επισκευή

7.

Ραδιοεπικοινωνίες

στα ακόλουθα επίπεδα ευθύνης:

1.

Επίπεδο διευθυντικών καθηκόντων

2.

Λειτουργικό επίπεδο

3.

Επίπεδο υποστήριξης.

Οι λειτουργικοί τομείς και τα επίπεδα της ευθύνης προσδιορίζονται από υποτίτλους στους πίνακες προτύπων ικανότητας των κεφαλαίων II, III και IV του μέρους Α του κώδικα STCW.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Κανονισμός ΙΙ/1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά αξιωματικών που είναι υπεύθυνοι φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω

1.

Κάθε αξιωματικός που είναι υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας και υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο 500 ο.χ. και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2.

έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει εκπαίδευση επί του πλοίου η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος Α-ΙΙ/1 του κώδικα STCW και να περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, ή έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών,

2.3.

έχει εκπληρώσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, καθήκοντα φυλακής γέφυρας υπό την επίβλεψη του πλοιάρχου ή ενός διπλωματούχου αξιωματικού για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών,

2.4.

ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των κανονισμών του κεφαλαίου IV για την εκτέλεση καθηκόντων ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας,

2.5.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/1 του κώδικα STCW, και

2.6.

πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Κανονισμός ΙΙ/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης πλοιάρχων και υποπλοιάρχων πλοίων 500 ο.χ. ή άνω

Πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε πλοία 3000 ο.χ. και άνω

1.

Κάθε πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε θαλασσοπλοούν πλοίο 3 000 ο.χ. και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω και έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε αυτήν την ειδικότητα:

2.1.1.

για απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, τουλάχιστον 12 μηνών, και

2.1.2.

για απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου, τουλάχιστον 36 μηνών, ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες, αν για τουλάχιστον δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία είχε την ειδικότητα υποπλοιάρχου, και

2.2.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται από τμήμα Α-ΙΙ/2 του κώδικα STCW, το οποίο αφορά σε πλοιάρχους και υποπλοιάρχους σε πλοία 3 000 ο.χ. και άνω.

Πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3000 ο.χ.

3.

Κάθε πλοίαρχος και υποπλοίαρχος σε θαλασσοπλοούν πλοίο μεταξύ 500 και 3 000 ο.χ. είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

4.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

4.1.

για την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω,

4.2.

για την απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω και έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών με αυτή την ειδικότητα· ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες, αν για τουλάχιστον δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία είχε την ειδικότητα υποπλοιάρχου, και

4.3.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/2 του κώδικα STCW, το οποίο αφορά πλοιάρχους και υποπλοιάρχους σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3 000 ο.χ.

Κανονισμός ΙΙ/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης αξιωματικών που είναι υπεύθυνοι τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας και πλοιάρχων πλοίων κάτω των 500 ο.χ.

Πλοία που δεν εκτελούν παράκτιους πλόες

1.

Κάθε αξιωματικός υπεύθυνος τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο δεν εκτελεί παράκτιους πλόες, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας για πλοία 500 ο.χ. ή άνω.

2.

Κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο δεν εκτελεί παράκτιους πλόες, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας για υπηρεσία πλοιάρχου σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3 000 ο.χ.

Πλοία που εκτελούν παράκτιους πλόες

Αξιωματικός υπεύθυνος τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας

3.

Κάθε αξιωματικός υπεύθυνος τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο εκτελεί παράκτιους πλόες, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

4.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής γέφυρας σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο εκτελεί παράκτιους πλόες:

4.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

4.2.

έχει συμπληρώσει:

4.2.1.

ειδική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς περιόδου κατάλληλης θαλάσσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους, ή

4.2.2.

αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών στον κλάδο καταστρώματος,

4.3.

ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών του κεφαλαίου IV που αφορούν στην εκτέλεση καθηκόντων ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας,

4.4.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/3 του κώδικα STCW για αξιωματικούς φυλακής γέφυρας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ., τα οποία απασχολούνται σε παράκτιους πλόες, και

4.5.

πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Πλοίαρχος

5.

Κάθε πλοίαρχος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ., το οποίο απασχολείται σε παράκτιους πλόες είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

6.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούν πλοίο κάτω των 500 ο.χ. το οποίο απασχολείται σε παράκτιους πλόες:

6.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών,

6.2.

έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ως αξιωματικός φυλακής γέφυρας,

6.3.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/3 του κώδικα STCW, το οποίο αφορά σε πλοιάρχους σε πλοία κάτω των 500 ο.χ. τα οποία απασχολούνται σε παράκτιους πλόες και

6.4.

πληροί το πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Εξαιρέσεις

7.

Εάν η αρχή θεωρεί ότι το μέγεθος και οι συνθήκες πλου του πλοίου είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού και του τμήματος Α-ΙΙ/3 του κώδικα STCW αδικαιολόγητη ή ανέφικτη, τότε μπορεί να εξαιρεί τον πλοίαρχο ή τον αξιωματικό φυλακής γέφυρας τέτοιου πλοίου, ή κατηγοριών πλοίων, αναλόγως, από μερικές απαιτήσεις, έχοντας υπόψη την ασφάλεια των λοιπών πλοίων που ενδέχεται να πλέουν στα ίδια ύδατα.

Κανονισμός ΙΙ/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης για κατώτερους ναυτικούς που αποτελούν μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας

1.

Κάθε κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούν πλοίο 500 ο.χ. ή άνω, εκτός των εκπαιδευομένων κατώτερων ναυτικών και εκείνων που εκτελούν υπηρεσίες φυλακής ανειδίκευτου χαρακτήρα, είναι κάτοχος κατάλληλων πιστοποιητικών για την εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,

2.2.

έχει συμπληρώσει:

2.2.1.

αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία που περιλαμβάνει εξάμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση και εμπειρία, ή

2.2.2.

ειδική εκπαίδευση, είτε πριν εισέλθει στη θάλασσα είτε επί του πλοίου, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον δύο μηνών και

2.3.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/4 του κώδικα STCW.

3.

Η θαλάσσια υπηρεσία, η εκπαίδευση και η εμπειρία που απαιτούνται από τα σημεία 2.2.1 και 2.2.2 σχετίζονται με δραστηριότητες τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας και περιλαμβάνουν την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του πλοιάρχου, του αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας ή προσοντούχου κατώτερου ναυτικού.

Κανονισμός ΙΙ/5

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερου ναυτικού ως ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος

1.

Κάθε ειδικευμένος ναυτικός καταστρώματος που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο 500 ο.χ. και άνω είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2.

πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερου ναυτικού που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας,

2.3.

ενόσω έχει τα προσόντα να υπηρετεί ως κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος σε φυλακή ναυσιπλοΐας, έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο καταστρώματος:

2.3.1.

τουλάχιστον 18 μηνών, ή

2.3.2.

τουλάχιστον 12 μηνών και έχει ολοκληρώσει την αναγνωρισμένη εκπαίδευση, και

2.4.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙ/5 του κώδικα STCW.

3.

Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από τους ειδικευμένους ναυτικούς για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο τμήμα A-II/5 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων τους.

4.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, κράτος μέλος που είναι και μέρος της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για έκδοση πιστοποιητικών σε ειδικευμένους ναυτικούς, του 1946 (αριθ. 74) μπορεί να εξακολουθήσει να ανανεώνει και να επανεπικυρώνει πιστοποιητικά και θεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως άνω οδηγίας.

5.

Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα του κλάδου καταστρώματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κανονισμός ΙΙΙ/1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποίηση αξιωματικών υπεύθυνων φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή οριζόμενων αξιωματικών υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια

1.

Κάθε αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενος αξιωματικός υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο πλοίου θαλασσοπλοούντος κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2.

έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει εκπαίδευση επί του πλοίου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος Α-ΙΙΙ/1 του κώδικα STCW και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, ή έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 30 μήνες αφορούν θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου,

2.3.

έχει εκπληρώσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, καθήκοντα τήρησης φυλακής μηχανοστασίου υπό την επίβλεψη του πρώτου μηχανικού ή διπλωματούχου αξιωματικού μηχανής για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών,

2.4.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/1 του κώδικα STCW και

2.5.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

Κανονισμός ΙΙΙ/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης πρώτου και δεύτερου μηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 3 000 kW και άνω

1.

Κάθε πρώτος και δεύτερος μηχανικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3 000 kW και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού φυλακής μηχανής σε πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας κινούμενα με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω και έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε αυτήν την ειδικότητα:

2.1.1.

για πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού, τουλάχιστον 12 μηνών ως διπλωματούχος αξιωματικός μηχανής, και

2.1.2.

για απόκτηση πιστοποιητικού πρώτου μηχανικού, τουλάχιστον 36 μηνών, ωστόσο η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες, αν για τουλάχιστον δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία είχε την ειδικότητα δεύτερου μηχανικού, και

2.2.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζει το τμήμα Α-ΙΙΙ/2 του κώδικα STCW.

Κανονισμός ΙΙΙ/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης πρώτου και δεύτερου μηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι μεταξύ 750 και 3 000 kW

1.

Κάθε πρώτος και δεύτερος μηχανικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος μεταξύ 750 και 3 000 kW είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για πιστοποιητικό αξιωματικού φυλακής μηχανής, και:

2.1.1.

για πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού, έχει τουλάχιστον 12 μηνών αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα βοηθού αξιωματικού μηχανής ή μηχανικού ή αξιωματικού μηχανής, και

2.1.2.

για πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού, έχει τουλάχιστον 24 μηνών αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, εκ των οποίων όχι λιγότεροι από 12 μήνες έχουν διανυθεί μετά την απόκτηση πιστοποιητικού δεύτερου μηχανικού, και

2.2.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και να ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζει το τμήμα Α-ΙΙΙ/3 του κώδικα STCW.

3.

Κάθε αξιωματικός μηχανής με πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού σε πλοία κινούμενα με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 3 000 kW και άνω, μπορεί να υπηρετεί ως πρώτος μηχανικός σε πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος κάτω των 3 000 kW, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την ανάλογη θεώρηση στο πιστοποιητικό του.

Κανονισμός ΙΙΙ/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερων ναυτικών που αποτελούν μέρος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή έχουν ορισθεί να εκτελούν καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια

1.

Κάθε κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει ορισθεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούν πλοίο κινούμενο με προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω, εκτός των εκπαιδευομένων κατώτερων ναυτικών και εκείνων που εκτελούν υπηρεσίες φυλακής ανειδίκευτου χαρακτήρα, είναι κάτοχος κατάλληλων πιστοποιητικών για την εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών,

2.2.

έχει συμπληρώσει:

2.2.1.

αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία που περιλαμβάνει εξάμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση και εμπειρία, ή

2.2.2.

ειδική εκπαίδευση, είτε πριν εισέλθει στη θάλασσα είτε επί του πλοίου, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον δύο μηνών και

2.3.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/4 του κώδικα STCW.

3.

Η θαλάσσια υπηρεσία, η εκπαίδευση και η εμπειρία που απαιτούνται από τα σημεία 2.2.1 και 2.2.2 σχετίζονται με δραστηριότητες τήρησης φυλακής μηχανοστασίου και περιλαμβάνουν την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη προσοντούχου μηχανικού ή προσοντούχου κατώτερου ναυτικού.

Κανονισμός ΙΙΙ/5

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερων ναυτικών που υπηρετούν ως ειδικευμένοι ναυτικοί μηχανής σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή μελών πληρώματος που έχουν ορισθεί να εκτελούν καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια

1.

Κάθε ειδικευμένος ναυτικός μηχανής που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης κατώτερου ναυτικού που αποτελεί μέρος φυλακής μηχανοστασίου σε επανδρωμένα μηχανοστάσια ή έχει ορισθεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένα μηχανοστάσια,

2.3.

ενόσω έχει τα προσόντα να υπηρετεί ως κατώτερος ναυτικός που αποτελεί μέρος σε φυλακές μηχανοστασίου, έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου:

2.3.1.

τουλάχιστον 12 μηνών, ή

2.3.2.

τουλάχιστον 6 μηνών και έχει ολοκληρώσει την αναγνωρισμένη εκπαίδευση, και

2.4.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/5 του κώδικα STCW.

3.

Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από κατώτερους ναυτικούς μηχανοστασίου για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο τμήμα A-III/5 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων του.

4.

Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα του κλάδου μηχανοστασίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Κανονισμός ΙΙΙ/6

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού

1.

Κάθε ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός θαλασσοπλοούντος πλοίου κινούμενου με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2.

έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 6 μήνες αφορούν θαλάσσια υπηρεσία η οποία αποτελεί μέρος ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος Α-ΙΙΙ/6 του κώδικα STCW και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, ή έχει συμπληρώσει συνδυασμένη εργαστηριακή εκπαίδευση σε δεξιότητες και αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 30 μήνες αφορούν θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου,

2.3.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/6 του κώδικα STCW, και

2.4.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-VI/1, παράγραφος 2, στο τμήμα A-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4, στο τμήμα A-VI/3 παράγραφοι 1 έως 4 και στο τμήμα A-VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα STCW.

3.

Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από τους ηλεκτροτεχνικούς αξιωματικούς για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο τμήμα A-III/6 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων του.

4.

Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα επί του πλοίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-III/6 του κώδικα STCW.

5.

Παρά τις ως άνω απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4, ένα άτομο που έχει τα ενδεικνυόμενα προσόντα μπορεί να θεωρείται από κράτος μέλος ικανό να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες του τμήματος A-III/6.

Κανονισμός ΙΙΙ/7

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικών κατώτερων ναυτικών

1.

Κάθε ηλεκτροτεχνικός κατώτερος ναυτικός που υπηρετεί σε θαλασσοπλοούν πλοίο κινούμενο με κύριες προωστήριες μηχανές ισχύος 750 kW και άνω είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

2.2.

έχει συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία που περιλαμβάνει δωδεκάμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση και εμπειρία, ή

2.3.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών, ή

2.4.

έχει τα προσόντα που απαιτούνται από τα πρότυπα τεχνικής ικανότητας του πίνακα A-III/7 του κώδικα STCW και αναγνωρισμένη περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας τουλάχιστον 3 μηνών, και

2.5.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-ΙΙΙ/7 του κώδικα STCW,

3.

Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα ικανότητας που απαιτούσε από τους ηλεκτροτεχνικούς κατώτερους ναυτικούς για πιστοποιητικά εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό στο μέρος A-III/7 του κώδικα STCW και προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να απαιτείται από αυτό το προσωπικό να επικαιροποιεί την πιστοποίηση των προσόντων του.

4.

Κάθε ναυτικός μπορεί να θεωρείται από το κράτος μέλος ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αν έχει υπηρετήσει σε συναφή ειδικότητα επί του πλοίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά τους τελευταίους 60 μήνες που προηγούνται της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-III/7 του κώδικα STCW.

5.

Παρά τις ως άνω απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4, ένα άτομο που έχει τα ενδεικνυόμενα προσόντα μπορεί να θεωρείται από κράτος μέλος ικανό να εκτελεί ορισμένες λειτουργίες του τμήματος A-III/7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

Επεξηγηματικό σημείωμα

Οι υποχρεωτικές διατάξεις για την εκτέλεση φυλακών ασυρμάτου περιλαμβάνονται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών και στη σύμβαση SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι διατάξεις για τη συντήρηση του ασυρμάτου περιλαμβάνονται στη σύμβαση SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και στις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΔΝΟ).

Κανονισμός IV/1

Εφαρμογή

1.

Εκτός από ό,τι ορίζεται στο σημείο 2, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στους χειριστές ασυρμάτου σε πλοία τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) όπως ορίζεται στη σύμβαση SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί.

2.

Οι χειριστές ασυρμάτου πλοίων που δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συστήματος GMDSS του κεφαλαίου IV της σύμβασης SOLAS 74, δεν υποχρεούνται να ικανοποιούν τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι χειριστές ασυρμάτου των παραπάνω πλοίων υποχρεούνται, ωστόσο, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χορήγηση και αναγνώριση των κατάλληλων πιστοποιητικών, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας, στους εν λόγω χειριστές ασυρμάτου.

Κανονισμός IV/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για πιστοποιητικά χειριστών ασυρμάτου GMDSS

1.

Κάθε άτομο που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ασυρμάτου σε πλοίο το οποίο υποχρεούται να συμμετέχει στο σύστημα GMDSS είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού GMDSS, το οποίο να έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από το κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ραδιοεπικοινωνίας.

2.

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό για υπηρεσία σε πλοίο το οποίο υποχρεούται, δυνάμει της σύμβασης SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, να διαθέτει εγκατάσταση ασυρμάτου:

2.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών και

2.2.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-IV/2 του κώδικα STCW.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Κανονισμός V/1-1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων, αξιωματικών και κατώτερων ναυτικών σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια

1.

Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετικά με το φορτίο ή τον εξαρτισμό φορτίου σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για τις λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων έχει ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-VI/1 του κώδικα STCW και έχει συμπληρώσει:

2.1.

τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 1 του κώδικα STCW, ή

2.2.

αναγνωρισμένη βασική εκπαίδευση για τις λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3.

Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση και διαμετακόμιση, χειρισμού φορτίου, καθαρισμό δεξαμενής ή άλλες λειτουργίες σχετικές με το φορτίο σε πετρελαιοφόρα είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων.

4.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων:

4.1.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων, και

4.2.

ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων:

4.2.1.

έχει τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πετρελαιοφόρα, ή

4.2.2.

έχει τουλάχιστον ένα μήνα αναγνωρισμένης εκπαίδευσης επί του πλοίου σε πετρελαιοφόρα με ειδικότητα υπεράριθμου ναυτικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του τμήματος B-V/1 του κώδικα STCW και

4.3.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

5.

Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση και διαμετακόμιση, χειρισμού φορτίου, καθαρισμό δεξαμενής ή άλλες λειτουργίες σχετικές με το φορτίο σε χημικά δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου σε χημικά δεξαμενόπλοια.

6.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου χημικών δεξαμενόπλοιων:

6.1.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων και

6.2.

ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενόπλοιων:

6.2.1.

έχει τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε χημικά δεξαμενόπλοια, ή

6.2.2.

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα αναγνωρισμένης εκπαίδευσης επί του πλοίου σε χημικά δεξαμενόπλοια με ειδικότητα υπεράριθμου ναυτικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του τμήματος B-V/1 του κώδικα STCW και

6.3.

έχει ολκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για λειτουργίες φορτίου χημικών δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-1, παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

7.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έκδοση του πιστοποιητικού επάρκειας για ναυτικούς οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 4 ή 6, κατά περίπτωση, ή την πρέπουσα θεώρηση για ήδη υπάρχον πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας.

Κανονισμός V/1-2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τα προσόντα πλοιάρχων, αξιωματικών και κατώτερων ναυτικών υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων

1.

Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετικά με το φορτίο ή τον εξαρτισμό φορτίου σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για τις λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων έχει ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος A-VI/1 του κώδικα STCW και έχει συμπληρώσει:

2.1.

τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-2, παράγραφος 1 του κώδικα STCW, ή

2.2.

αναγνωρισμένη βασική εκπαίδευση για τις λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-2, παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

3.

Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο άμεσα υπεύθυνο για φόρτωση, εκφόρτωση, διαμετακόμιση, χειρισμό φορτίου, καθαρισμό δεξαμενής ή άλλες λειτουργίες σχετικές με το φορτίο σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων.

4.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων:

4.1.

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων και

4.2.

ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων:

4.2.1.

έχει τουλάχιστον τρίμηνη αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια, ή

4.2.2.

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα αναγνωρισμένης εκπαίδευσης επί του πλοίου σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια με ειδικότητα υπεράριθμου ναυτικού η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις και περιέχεται σε αναγνωρισμένο μητρώο εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του τμήματος B-V/1 του κώδικα STCW, και

4.3.

έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένη ανώτερη εκπαίδευση για λειτουργίες φορτίου υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων και ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα A-V/1-2, παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

5.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έκδοση του πιστοποιητικού επάρκειας για ναυτικούς οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με την παράγραφο παραγράφους 2 ή 4, κατά περίπτωση, ή την κατάλληλη θεώρηση για ήδη υπάρχον πιστοποιητικό ικανότητας ή πιστοποιητικό επάρκειας.

Κανονισμός V/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και προσόντων πλοιάρχων, αξιωματικών, κατώτερων ναυτικών και λοιπού προσωπικού επιβατηγών πλοίων

1.

Ο παρών κανονισμός ισχύει για πλοιάρχους, αξιωματικούς, κατώτερους ναυτικούς και λοιπό προσωπικό που υπηρετούν σε επιβατηγά πλοία, τα οποία απασχολούνται σε διεθνείς πλόες. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την εφαρμοσιμότητα των απαιτήσεων αυτών σε προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

2.

Πριν από την ανάληψη καθηκόντων επί του πλοίου σε επιβατηγά πλοία, οι ναυτικοί έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που απαιτείται κατά τις παραγράφους 4 έως 7 σύμφωνα με τις ικανότητες, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

3.

Οι ναυτικοί που πρέπει να εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7, ανά τακτά διαστήματα, όχι πλέον των πέντε ετών, ανανεώνουν κατάλληλα την εκπαίδευσή τους ή παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας εντός των πέντε παρελθόντων ετών.

4.

Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό που σύμφωνα με τον πίνακα καταμερισμού έχουν καθήκον να βοηθούν τους επιβάτες σε κατάσταση ανάγκης στα επιβατηγά πλοία έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση για την αντιμετώπιση πλήθους επιβατών, όπως ορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 1 του κώδικα STCW.

5.

Το προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες στους επιβάτες στους χώρους επιβατών των επιβατηγών πλοίων έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση ασφαλείας που ορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 2 του κώδικα STCW.

6.

Οι πλοίαρχοι, πρώτοι μηχανικοί, υποπλοίαρχοι, δεύτεροι μηχανικοί και κάθε πρόσωπο που έχει ευθύνες για την ασφάλεια επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης επί επιβατηγών πλοίων έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένη εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων και στην ανθρώπινη συμπεριφορά όπως εξειδικεύεται στο τμήμα A-V/2 παράγραφος 3 του κώδικα STCW.

7.

Οι πλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί καθώς και κάθε πρόσωπο με άμεσες αρμοδιότητες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, φορτοεκφόρτωσης, ασφάλειας φορτίου ή κλεισίματος των ανοιγμάτων του σκάφους σε επιβατηγά πλοία ro-ro, έχουν ολοκληρώσει την αναγνωρισμένη εκπαίδευση στην ασφάλεια των επιβατών, την ασφάλεια του φορτίου και την ακεραιότητα του σκάφους, όπως ορίζεται στο τμήμα Α-V/2 παράγραφος 4 του κώδικα STCW.

8.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χορήγηση αποδεικτικών εγγράφων ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα άτομα εκείνα τα οποία κρίνονται ικανά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Κανονισμός VI/1

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για εξοικείωση σε θέματα ασφάλειας, βασική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους τους ναυτικούς

1.

Κάθε ναυτικός αποκτά εξοικείωση και βασική εκπαίδευση ή κατάρτιση σύμφωνα με το τμήμα Α-VI/1 του κώδικα STCW και ανταποκρίνεται στο κατάλληλο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

2.

Σε περίπτωση που η βασική εκπαίδευση δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης.

Κανονισμός VI/2

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων, λέμβων διάσωσης και ταχύπλοων λέμβων διάσωσης

1.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και λέμβων διάσωσης, με εξαίρεση τις ταχύπλοες λέμβους διάσωσης:

1.1.

έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών,

1.2.

έχει αναγνωρισμένη υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ή έχει παρακολουθήσει κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών και

1.3.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και λέμβων διάσωσης που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/2 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW.

2.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση ταχύπλοων λέμβων διάσωσης:

2.1.

είναι κάτοχος πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση σωστικών μέσων και λέμβων διάσωσης, με εξαίρεση τις ταχύπλοες λέμβους διάσωσης,

2.2.

έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και

2.3.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας στη χρήση ταχύπλοων λέμβων διάσωσης που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/2 παράγραφοι 7 έως 10 του κώδικα STCW.

Κανονισμός VI/3

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης

1.

Οι ναυτικοί που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, τακτική και διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Α-VI/3, παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW και ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

2.

Σε περίπτωση που η εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε προηγμένες τεχνικές πυρόσβεσης.

Κανονισμός VI/4

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και την ιατρική περίθαλψη

1.

Οι ναυτικοί στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα παροχής πρώτων βοηθειών επί του πλοίου ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας για τις πρώτες βοήθειες που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/4 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κώδικα STCW.

2.

Οι ναυτικοί στους οποίους ανατίθεται η ευθύνη της ιατρικής περίθαλψης επί του πλοίου ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας για την ιατρική περίθαλψη σε πλοία που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/4 παράγραφοι 4, 5 και 6 του κώδικα STCW.

3.

Σε περίπτωση που η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών ή ιατρικής περίθαλψης δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παροχή πρώτων βοηθειών ή ιατρικής περίθαλψης.

Κανονισμός VI/5

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας για αξιωματικούς ασφάλειας πλοίου

1.

Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας αξιωματικού ασφάλειας πλοίου:

1.1.

έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ή ενδεδειγμένη θαλάσσια υπηρεσία και γνώση των λειτουργιών του πλοίου και

1.2.

ανταποκρίνεται στο πρότυπο ικανότητας για έκδοση πιστοποιητικών επάρκειας αξιωματικού ασφάλειας πλοίου που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/5 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW.

2.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας σε κάθε άτομο που διαπιστώνεται ότι έχει τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Κανονισμός VI/6

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ασφαλείας για όλους τους ναυτικούς

1.

Κάθε ναυτικός αποκτά εξοικείωση με την ασφάλεια και να παρακολουθεί κατάρτιση ή εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφαλείας σύμφωνα με το τμήμα Α-VI/6 παράγραφοι 1 έως 4 του κώδικα STCW και ανταποκρίνεται στο κατάλληλο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται σε αυτό.

2.

Σε περίπτωση που η εκπαίδευση για θέματα ασφάλειας δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας.

3.

Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τη σχετική με την ασφάλεια κατάρτιση ή εκπαίδευση που απαιτούσε από τους ναυτικούς που κατείχαν ή μπορούσαν να πιστοποιήσουν προσόντα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, με αυτή που καθορίζεται στο τμήμα A-VI/6 παράγραφος 4 του κώδικα STCW και καθορίζει κατά πόσον πρέπει να απαιτηθεί από αυτούς τους ναυτικούς να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους.

Ναυτικοί με συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας

4.

Οι ναυτικοί στους οποίους ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας ανταποκρίνονται στο πρότυπο ικανότητας που ορίζεται στο τμήμα Α-VI/6 παράγραφοι 6 έως 8 του κώδικα STCW.

5.

Σε περίπτωση που η εκπαίδευση σε συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας δεν συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα του ναυτικού για την έκδοση πιστοποιητικού, εκδίδεται πιστοποιητικό επάρκειας στο οποίο επισημαίνεται ότι ο κάτοχός του έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας.

6.

Κάθε κράτος μέλος συγκρίνει τα πρότυπα εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας που απαιτούσε από τους ναυτικούς με συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας οι οποίοι κατείχαν ή μπορούσαν να πιστοποιήσουν προσόντα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, με αυτά που καθορίζονται στο τμήμα A-VI/6 παράγραφος 8 του κώδικα STCW και καθορίζει κατά πόσον πρέπει να απαιτηθεί από αυτούς τους ναυτικούς να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κανονισμός VII/1

Έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών

1.

Πέρα από τις απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών που περιγράφονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν την έκδοση ή να επιτρέπουν την έκδοση πιστοποιητικών διαφορετικών από εκείνα τα οποία αναφέρονται στους κανονισμούς των κεφαλαίων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι:

1.1.

τα καθήκοντα και τα επίπεδα αρμοδιότητας που αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στις θεωρήσεις επιλέγονται από αυτά που αναφέρονται στα τμήματα A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 και A-IV/2 του κώδικα STCW και είναι πανομοιότυπα με αυτά,

1.2.

οι υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένη κατάρτιση και εκπαίδευση και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στα αντίστοιχα τμήματα του κώδικα STCW καθώς και, όπως ορίζεται στο τμήμα Α-VII/1 του κώδικα αυτού, για τα καθήκοντα και τα επίπεδα ευθύνης που αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στις θεωρήσεις,

1.3.

οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων και τα επίπεδα ευθύνης που αναγράφονται στο πιστοποιητικό. Η ελάχιστη διάρκεια θαλάσσιας υπηρεσίας πρέπει να αντιστοιχεί στη διάρκεια θαλάσσιας υπηρεσίας που ορίζεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος παραρτήματος. Ωστόσο, η ελάχιστη διάρκεια θαλάσσιας υπηρεσίας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που ορίζεται στο τμήμα Α-VII/2 του κώδικα STCW,

1.4.

οι υποψήφιοι προς απόκτηση πιστοποιητικού που πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα ναυσιπλοΐας σε επιχειρησιακό επίπεδο πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κανονισμών του κεφαλαίου IV, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση καθηκόντων ασυρμάτου σύμφωνα με τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνίας,

1.5.

τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας οδηγίας και τις διατάξεις που περιέχονται στο κεφάλαιο VII του κώδικα STCW.

2.

Κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου εάν το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει προηγουμένως στην Επιτροπή τις απαιτούμενες βάσει της σύμβασης STCW πληροφορίες.

Κανονισμός VII/2

Πιστοποίηση ναυτικών

Κάθε ναυτικός που εκτελεί οιοδήποτε καθήκον ή ομάδα καθηκόντων τα οποία ορίζονται στους πίνακες A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ή A-II/5 του κεφαλαίου ΙΙ ή στους πίνακες A-III/1, A-III/2, A-III/3 ή A-III/4 ή A-III/5 του κεφαλαίου ΙΙΙ ή Α-IV/2 του κεφαλαίου IV του κώδικα STCW, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας ή πιστοποιητικού επάρκειας, κατά περίπτωση.

Κανονισμός VII/3

Αρχές που διέπουν την έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών

1.

Ένα κράτος μέλος που επιλέγει να εκδώσει ή να εγκρίνει την έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

1.1.

κανένα εναλλακτικό σύστημα πιστοποίησης δεν εφαρμόζεται εάν δεν εξασφαλίζει ασφάλεια στη θάλασσα και δεν δρα προληπτικά όσον αφορά τη ρύπανση σε βαθμό τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτόν που προβλέπεται στα λοιπά κεφάλαια, και

1.2.

οποιαδήποτε ρύθμιση για εναλλακτική πιστοποίηση δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου προβλέπει την εναλλαξιμότητα των πιστοποιητικών με τα εκδιδόμενα δυνάμει των λοιπών κεφαλαίων.

2.

Η αρχή της εναλλαξιμότητας που προβλέπεται στο σημείο 1 εξασφαλίζει ότι:

2.1.

οι ναυτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των κεφαλαίων ΙΙ ή/και ΙΙΙ και οι ναυτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού σύμφωνα με το κεφάλαιο VII είναι σε θέση να υπηρετήσουν σε πλοία που έχουν είτε παραδοσιακές είτε άλλες μορφές οργάνωσης επί του πλοίου και

2.2.

οι ναυτικοί δεν εκπαιδεύονται για συγκεκριμένη οργάνωση πλοίου με τρόπο που να μειώνει τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους αλλού.

3.

Κατά την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

3.1.

η έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών δεν θα χρησιμοποιηθεί επί τούτου:

3.1.1.

για μείωση του πληρώματος επί του πλοίου,

3.1.2.

για μείωση της ακεραιότητας του επαγγέλματος ή των δεξιοτήτων των ναυτικών, ή

3.1.3.

για να δικαιολογηθεί η ανάθεση των συνδυασμένων καθηκόντων των αξιωματικών φυλακής των μηχανών και του καταστρώματος σε έναν κάτοχο ενιαίου πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συγκεκριμένης φυλακής και

3.2.

το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου ορίζεται ως πλοίαρχος· η νομική θέση και η εξουσία του πλοιάρχου και των υπολοίπων δεν επηρεάζεται αρνητικά από την εφαρμογή οποιασδήποτε ρύθμισης που αφορά την έκδοση εναλλακτικών πιστοποιητικών.

4.

Οι αρχές που περιλαμβάνονται στα σημεία 1 και 2 εξασφαλίζουν ότι δεν μειώνεται η ικανότητα των αξιωματικών καταστρώματος και μηχανής.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το σημείο 3 του παραρτήματος II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και με την ενδεχόμενη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, έχει επιβεβαιώσει, μέσω αξιολόγησης του Μέρους αυτού στην οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις της σύμβασης STCW σχετικά με τα πρότυπα ικανότητας, εκπαίδευσης και πιστοποίησης καθώς και τα πρότυπα ποιότητας.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

1.

Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο τμήμα Α-I/2 παράγραφος 9 του κώδικα STCW για όλα τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες, όπου δε υπάρχει η ένδειξη (*) τα στοιχεία παρέχονται ανώνυμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25α παράγραφος 2α:

Πιστοποιητικά ικανότητας (ΠΙ)/Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή τους (ΘβΕ):

το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει (*),

το όνομα του ναυτικού (*),

η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

η εθνικότητα του ναυτικού,

το φύλο του ναυτικού,

ο αριθμός θεώρησης του ΠΙ (*),

ο αριθμός της ΘβΕ (*),

η (οι) ειδικότητα(-ες),

η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

η ημερομηνία λήξης,

η νομική υπόσταση του πιστοποιητικού,

οι περιορισμοί.

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες (ΘβΑ):

το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει (*),

το όνομα του ναυτικού (*),

η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

η εθνικότητα του ναυτικού,

το φύλο του ναυτικού,

η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ,

ο αριθμός του αρχικού ΠΙ (*),

ο αριθμός της ΘβΑ (*),

η (οι) ειδικότητα(-ες),

η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

η ημερομηνία λήξης,

η νομική υπόσταση της θεώρησης,

οι περιορισμοί.

2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν, προαιρετικά, πληροφορίες για τα πιστοποιητικά επάρκειας (ΠΕ) που έχουν εκδοθεί για κατώτερους ναυτικούς σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παραρτήματος της σύμβασης STCW, όπως:

το μοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, εάν υπάρχει (*),

το όνομα του ναυτικού (*),

η ημερομηνία γέννησης του ναυτικού,

η εθνικότητα του ναυτικού,

το φύλο του ναυτικού,

ο αριθμός του ΠΕ (*),

η (οι) ειδικότητα(-ες),

η ημερομηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη ημερομηνία επανεπικύρωσης του εγγράφου,

η ημερομηνία λήξης,

η νομική υπόσταση του ΠΕ.»