28.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία του EURES

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8548]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/733/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 38,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος από το αρχικό ξεκίνημα του δικτύου EURES το οποίο δημιουργήθηκε με την απόφαση 93/569/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 1993, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, όσον αφορά, ιδίως, τη δημιουργία ενός δικτύου με την ονομασία EURES (European Employment Services) (2), με σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου (3). Με την απόφαση 2003/8//ΕΚ της Επιτροπής (4) το δίκτυο αναδιοργανώθηκε και αναδημιουργήθηκε ώστε να παγιωθεί και να ενισχυθεί.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης Ιουνίου 2010 ενέκρινε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και παράλληλα υποστήριξε την πλήρη κινητοποίηση των κατάλληλων μέσων και πολιτικών της ΕΕ για την επίτευξη των κοινών στόχων, κάλεσε δε τα κράτη μέλη να συντονίσουν ακόμη περισσότερο τη δράση τους.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 έλαβε απόφαση σχετικά με «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης» και με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», της 18ης Απριλίου 2012, ανέφερε ότι η πύλη EURES θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό εργαλείο εύρεσης εργασίας και πρόσληψης.

(4)

Το EURES θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών διευκολύνοντας τη διακρατική και διασυνοριακή γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων και εξασφαλίζοντας παράλληλα την κινητικότητα με δίκαιους όρους και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα εργασίας. Το EURES θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας την ανταλλαγή και επεξεργασία της προσφοράς και ζήτησης εργασίας (δηλαδή την «αντιστάθμιση» ή την «αντιστοίχηση» κατά την έννοια του κανονισμού) και υποστηρίζοντας δραστηριότητες στους τομείς των προσλήψεων, της παροχής συμβουλών και της καθοδήγησης σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(5)

Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το πρώτο ξεκίνημα του EURES, το 1993, και τη μεταρρύθμιση το 2003, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση του δικτύου έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η σημερινή σύνθεση του δικτύου, η κατανομή των αρμοδιοτήτων, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ο κατάλογος των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει τώρα να επαναπροσδιοριστούν.

(6)

Για τον σκοπό αυτόν, το EURES θα πρέπει να αποκτήσει διαχείριση προσανατολισμένη περισσότερο στους στόχους και στα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης, την εύρεση εργασίας και την πρόσληψη. Στο πλαίσιο αυτό, ως «εύρεση εργασίας» νοείται η παροχή υπηρεσιών από ενδιάμεσο φορέα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας με στόχο την «πρόσληψη» κατά την έννοια της κάλυψης μιας κενής θέσης εργασίας.

(7)

Με την κατάργηση των μονοπωλίων, σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, εμφανίστηκε στην αγορά εργασίας ευρύ φάσμα υπηρεσιών απασχόλησης. Για να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του, το EURES πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή αυτών των φορέων, οι οποίοι δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά τα ισχύοντα πρότυπα εργασίας και τις νομικές απαιτήσεις καθώς και άλλα πρότυπα ποιότητας του EURES.

(8)

Οι υπηρεσίες του EURES πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι εκπληρώνονται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο οι υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη μέλη ο κανονισμός, δηλαδή να αναλαμβάνουν την αντιστάθμιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, καθώς και την ανταλλαγή και την παροχή πληροφοριών για την αγορά εργασίας. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων.

(9)

Στην απόφαση σχετικά με το «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης» το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του EURES σε προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Για να διασφαλιστούν οι συνέργειες και να δοθεί η δυνατότητα στο δίκτυο EURES να υποστηρίξει πλήρως τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», κυρίως τον στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης στο 75 % έως το 2020, με ταυτόχρονη τήρηση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, το δίκτυο EURES θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θεωρούνται εργαζόμενοι κατά την έννοια του κανονισμού και είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, και με την προϋπόθεση ότι κρίνεται εφικτή η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα.

(10)

Για να μπορεί το EURES να παρέχει υπηρεσίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, θα πρέπει να ενσωματωθεί και να ενταχθεί στην προσφορά γενικών υπηρεσιών των συμμετεχόντων οργανισμών, τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες.

(11)

Προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και, συνεπώς, στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, το δίκτυο EURES θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στις προσλήψεις σε θέσεις εργασίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν και να βοηθήσει ειδικές ομάδες εργαζομένων και εργοδοτών με την επέκταση του EURES, ώστε να υποστηρίζει δραστηριότητες κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως για την προώθηση των ανταλλαγών νέων εργαζομένων.

(12)

Θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(13)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θα πρέπει να συμφωνεί με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(14)

Για λόγους σαφήνειας, συνιστάται νέα αναδημιουργία του δικτύου EURES και πιο ακριβής προσδιορισμός της σύνθεσης, της συγκρότησης και των λειτουργιών του.

(15)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση συμφωνούν με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Δίκτυο EURES

Προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιουργούν και διαχειρίζονται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, ονομαζόμενο EURES.

Άρθρο 2

Στόχοι

Προς όφελος των ατόμων που αναζητούν εργασία, των εργαζομένων και των εργοδοτών, το δίκτυο EURES προωθεί, σε συνεργασία, ενδεχομένως, με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή δίκτυα:

α)

την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας ανοικτής και προσβάσιμης σε όλους, που τηρεί αυστηρά τα ισχύοντα πρότυπα εργασίας και τις νομικές απαιτήσεις·

β)

την αντιστάθμιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την εύρεση εργασίας σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με την ανταλλαγή πληροφοριών για την προσφορά και τη ζήτησης εργασίας, και ιδίως τη συμμετοχή σε στοχοθετημένες δραστηριότητες κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

γ)

τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και άλλων ευκαιριών για την απόκτηση δεξιοτήτων·

δ)

την ανάπτυξη μέτρων με σκοπό να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των νέων εργαζομένων

ε)

την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και, κατά περίπτωση, την εύρεση εργασίας για ασκούμενους και μαθητευόμενους·

στ)

την επεξεργασία μεθόδων και δεικτών για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 3

Σύνθεση

Το δίκτυο EURES περιλαμβάνει:

α)

το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού που είναι αρμόδιο να συντονίζει τον συμψηφισμό της προσφοράς και ζήτησης εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011·

β)

τα μέλη του δικτύου EURES, που είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, («εθνικά γραφεία συντονισμού»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 5·

γ)

τους εταίρους του δικτύου EURES, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 492/2011. Οι εταίροι του δικτύου EURES ορίζονται από τα αντίστοιχα μέλη του δικτύου EURES και μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα εύρεσης εργασίας και απασχόλησης, και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών. Για να αποκτήσει μια οργάνωση την ιδιότητα του εταίρου του δικτύου EURES, πρέπει να δεσμευτεί ότι θα αναλάβει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7·

δ)

τους συνδεδεμένους εταίρους του EURES, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες υπό την εποπτεία και την ευθύνη ενός εταίρου EURES ή του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού.

Άρθρο 4

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού

1.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού.

2.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού επιβλέπει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 492/2011 και επικουρεί το δίκτυο κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του.

3.   Ειδικότερα:

α)

διαμορφώνει συνολική συνεκτική προσέγγιση και παρέχει οριζόντια βοήθεια στο δίκτυο EURES και στους χρήστες του, όπως

1.

λειτουργία και ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα («η πύλη EURES»), και συναφείς υπηρεσίες ΤΠ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων και διαδικασιών για την ανταλλαγή προσφοράς και ζήτησης εργασίας με τη μορφή επιστολών αίτησης, βιογραφικών, διαβατηρίων δεξιοτήτων κ.τ.ό., και άλλων πληροφοριών, σε συνεργασία με άλλες σχετικές ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή δίκτυα·

2.

δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας όσον αφορά το EURES·

3.

κατάρτιση του προσωπικού που συμμετέχει στο EURES·

4.

διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και αμοιβαίας μάθησης μεταξύ μελών και εταίρων EURES·

5.

συμμετοχή του EURES σε στοχοθετημένες δραστηριότητες κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

β)

αναλύει τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, και αναπτύσσει μια γενική προσέγγιση της κινητικότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση·

γ)

εξασφαλίζει τη συνολική εποπτεία και αξιολόγηση της δραστηριότητας του δικτύου EURES, καθορίζει τους δείκτες επιδόσεων, εύρεσης εργασίας και άλλους δείκτες αποτελεσμάτων και ενεργεί ώστε να ελέγχεται κατά πόσον οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και την παρούσα απόφαση.

4.   Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας του και τους στόχους για το δίκτυο EURES σε συνεργασία με την ομάδα συντονισμού EURES και κατόπιν διαβούλευσης με διοικητικό συμβούλιο EURES.

Άρθρο 5

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εθνικών γραφείων συντονισμού

1.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εξειδικευμένη υπηρεσία η οποία επιφορτίζεται με την οργάνωση της εργασίας του δικτύου EURES στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

2.   Το εθνικό γραφείο συντονισμού εξασφαλίζει ότι όλες οι υποχρεώσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011, ιδίως εκείνες που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13 και 14, εκπληρώνονται με

α)

τη δημιουργία και τη συντήρηση όλων των απαραίτητων τεχνικών και λειτουργικών υποδομών και συστημάτων για να μπορούν οι εταίροι του EURES και οι συνδεδεμένοι εταίροι του EURES να συμμετέχουν στο σύστημα ανταλλαγών·

β)

την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών από το ίδιο το εθνικό γραφείο ή από τους εταίρους του EURES με την ευθύνη του εθνικού γραφείου.

3.   Σε στενή συνεργασία με το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα άλλα εθνικά γραφεία συντονισμού, προβαίνει ειδικά:

α)

στον διορισμό ενός ή περισσότερων εταίρων του EURES, με βάση το σύστημα για επιλογή και διαπίστευση σύμφωνα με τα άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο vii), και στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους·

β)

στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των εθνικών δικτύων EURES και στην τακτική εκπόνηση έκθεσης για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού·

γ)

στον συντονισμό της συμμετοχής του EURES σε σχετικές στοχοθετημένες δραστηριότητες κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ.

4.   Κατά τον διορισμό των εταίρων του EURES, το εθνικό γραφείο συντονισμού επιδιώκει να επιτύχει την καλύτερη δυνατή γεωγραφική προσέγγιση και κάλυψη της αγοράς εργασίας, και την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στα άτομα που αναζητούν εργασία, στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική συμμετοχή των οικείων υπηρεσιών απασχόλησης και των παραγόντων της αγοράς εργασίας.

5.   Με βάση κοινά συμφωνηθέντες λειτουργικούς στόχους, το εθνικό γραφείο συντονισμού καταρτίζει προγράμματα εργασίας για το εθνικό του δίκτυο που υποβάλλονται στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού. Το πρόγραμμα εργασίας αναφέρει κυρίως:

α)

τις κύριες δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν το εθνικό γραφείο συντονισμού, οι εταίροι του EURES και οι συνδεδεμένοι εταίροι του EURES με την ευθύνη του εθνικού γραφείου στο πλαίσιο του δικτύου EURES, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών, διασυνοριακών και τομεακών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011·

β)

το ανθρώπινο δυναμικό και τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται για την εφαρμογή του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011·

γ)

τις διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

Τα προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν επίσης αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ζητείται η γνώμη, στο κατάλληλο επίπεδο, των κοινωνικών εταίρων και άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων του EURES σχετικά με τα προγράμματα εργασίας.

6.   Το εθνικό γραφείο συντονισμού μπορεί να αποφασίσει να παρέχει το ίδιο απευθείας υπηρεσίες EURES στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες και, στο πλαίσιο αυτό, υπόκειται στους κανόνες που εφαρμόζονται στους εταίρους του EURES που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή το εθνικό γραφείο συντονισμού ζητά διαπίστευση από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού ως εταίρος του EURES.

7.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το εθνικό γραφείο συντονισμού διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

8.   Επικεφαλής του εθνικού γραφείου συντονισμού είναι ο εθνικός συντονιστής EURES όπως προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο iii).

Άρθρο 6

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εταίρων EURES

1.   Μια οργάνωση που επιθυμεί να γίνει εταίρος του EURES υποβάλλει αίτηση στο εθνικό γραφείο συντονισμού του EURES, το οποίο μπορεί να την ορίσει εταίρο του EURES σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι δεσμεύεται, υπό την εποπτεία του εθνικού γραφείου συντονισμού, να συνεργαστεί σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του δικτύου EURES και να προσφέρει τουλάχιστον όλες τις καθολικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.   Ένας εταίρος του EURES ορίζει, ο ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους εταίρους του EURES, ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, όπως γραφεία εύρεσης εργασίας και πρόσληψης, κέντρα κλήσης, μέσα αυτοεξυπηρέτησης και άλλα, με τη βοήθεια των οποίων τα άτομα που αναζητούν εργασία, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

3.   Ένας εταίρος του EURES αναφέρει σαφώς τις υπηρεσίες του καταλόγου υπηρεσιών EURES τις οποίες παρέχει. Το επίπεδο και το περιεχόμενο των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει από το ένα σημείο επαφής στο άλλο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών από έναν εταίρο του EURES περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες καθολικές υπηρεσίες.

4.   Όλοι οι εταίροι του EURES δεσμεύονται να συμμετέχουν πλήρως στην ανταλλαγή της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας από τα άτομα που αναζητούν εργασία και ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και το άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας απόφασης. Φροντίζουν ώστε όλο το προσωπικό που συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών EURES να έχει πλήρη πρόσβαση σε εργαλεία ΤΠ και άλλα εργαλεία επικοινωνίας που τίθενται στη διάθεση του δικτύου.

5.   Ένας εταίρος του EURES που δεν παρέχει μια συμπληρωματική υπηρεσία του καταλόγου υπηρεσιών EURES εξασφαλίζει ότι οι αιτήσεις για την υπηρεσία αυτή διαβιβάζονται σε άλλους εταίρους του EURES οι οποίοι την παρέχουν.

6.   Ένας εταίρος του EURES μπορεί να αναθέσει σε άλλη οργάνωση την παροχή υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στις δικές του υπηρεσίες. Η εν λόγω οργάνωση θεωρείται, στο πλαίσιο αυτό, συνδεδεμένος εταίρος του EURES που εργάζεται υπό την πλήρη ευθύνη του εταίρου του EURES με τον οποίο είναι συνδεδεμένος.

7.   Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ένας εταίρος του EURES μπορεί να συνάψει εταιρικές σχέσεις με έναν ή περισσότερους εταίρους του EURES σε άλλα κράτη μέλη.

8.   Από έναν εταίρο του EURES ή από έναν συνδεδεμένο εταίρο του EURES μπορεί να ζητηθεί να συμβάλει στις τεχνικές και λειτουργικές υποδομές και συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α).

9.   Ένας εταίρος του EURES για να διατηρήσει τη διαπίστευσή του συνεχίζει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες και ελέγχεται τακτικά σύμφωνα με το σύστημα επιλογής και διαπίστευσης που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο vii).

Άρθρο 7

Υπηρεσίες EURES

1.   Το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών EURES περιλαμβάνει την πρόσληψη, την αντιστοίχηση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την εύρεση εργασίας, καλύπτει δε όλες τις φάσεις της εύρεσης εργασίας, από την προετοιμασία πριν από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την εύρεση εργασίας, και τη σχετική πληροφόρηση και παροχή συμβουλών.

2.   Οι υπηρεσίες περιγράφονται λεπτομερέστερα στον κατάλογο υπηρεσιών EURES ο οποίος είναι μέρος του χάρτη EURES όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 και αποτελείται από τις καθολικές υπηρεσίες που παρέχουν όλοι οι εταίροι του δικτύου EURES και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες.

3.   Καθολικές υπηρεσίες είναι εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, ιδίως στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 13. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωτικές κατά την έννοια του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, αλλά ανταποκρίνονται σε σημαντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

4.   Όλες οι υπηρεσίες για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργαζόμενους είναι δωρεάν. Όταν οι εταίροι του EURES ζητούν αμοιβή για υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους χρήστες, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αμοιβών για υπηρεσίες EURES και εκείνων που εφαρμόζονται σε άλλες ανάλογες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο εταίρο EURES. Κάθε χρηματοδότηση που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την παροχή υπηρεσιών EURES λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού των αμοιβών έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα διπλής χρηματοδότησης.

Άρθρο 8

Διοικητικό συμβούλιο EURES

1.   Το διοικητικό συμβούλιο EURES επικουρεί την Επιτροπή, το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και τα εθνικά γραφεία συντονισμού κατά την προώθηση και επίβλεψη της ανάπτυξης του δικτύου EURES.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους.

3.   Αν οι δραστηριότητες του δικτύου EURES σε ένα κράτος μέλος χρηματοδοτούνται από ενωσιακό χρηματοδοτικό μέσο όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η εθνική αρχή που χορηγεί αυτή τη χρηματοδότηση μπορεί, ενδεχομένως, να συμπράξει.

4.   Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις μεθόδους εργασίας και τον εσωτερικό κανονισμό του. Κατά γενικό κανόνα, συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο από τον πρόεδρό του. Οι γνώμες του εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία.

6.   Την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου ασκεί εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού, που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.

7.   Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου EURES για θέματα που αφορούν τον στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α)

του χάρτη EURES, σύμφωνα με το άρθρο 10·

β)

των στρατηγικών, επιχειρησιακών στόχων και προγραμμάτων εργασίας για το δίκτυο EURES·

γ)

των εκθέσεων της Επιτροπής που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Άρθρο 9

Ομάδα συντονισμού EURES

1.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού συγκροτεί ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους εθνικούς συντονιστές EURES που εκπροσωπούν ο καθένας ένα μέλος του δικτύου. Η ομάδα αυτή υποστηρίζει το γραφείο συντονισμού EURES κατά την ανάπτυξη, τη διεξαγωγή και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων EURES. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού του εκπροσώπους των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και, κατά περίπτωση, εκπροσώπους άλλων εταίρων EURES και εμπειρογνώμονες.

2.   Η ομάδα συντονισμού συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας και στον συντονισμό της εφαρμογής τους.

3.   Η ομάδα συντονισμού μπορεί να συγκροτεί μόνιμες ή ad hoc ομάδες εργασίας, ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή οριζόντιων δραστηριοτήτων υποστήριξης.

4.   Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού οργανώνει τις εργασίες της ομάδας συντονισμού.

Άρθρο 10

Χάρτης EURES

1.   Η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη EURES σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2, στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο EURES που συστάθηκε με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

2.   Με βάση την αρχή σύμφωνα με την οποία σε όλες τις κενές θέσεις και τις αιτήσεις για απασχόληση που δημοσιοποιούνται από οποιοδήποτε μέλος του EURES πρέπει να υπάρχει πρόσβαση από όλη την Ένωση, ο χάρτης EURES ιδίως θα περιλαμβάνει:

α)

τον κατάλογο υπηρεσιών EURES που περιγράφει τις καθολικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη και τους εταίρους του EURES, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αντιστοίχησης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, όπως η παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους χρήστες, είτε είναι άτομα που αναζητούν εργασία, είτε εργαζόμενοι είτε εργοδότες·

β)

την ανάπτυξη της διακρατικής και διασυνοριακής καινοτομικής συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών απασχόλησης όπως κοινά γραφεία εύρεσης εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας, την ολοκλήρωση και την κινητικότητά τους. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικές υπηρεσίες, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους οικείους φορείς·

γ)

την προώθηση συντονισμένης παρακολούθησης και αξιολόγησης των πλεονασμάτων και ελλειμμάτων δεξιοτήτων·

δ)

τους επιχειρησιακούς στόχους του δικτύου EURES, τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζονται και τις υποχρεώσεις των μελών και των εταίρων του EURES, που περιλαμβάνουν:

i)

τη διαλειτουργικότητα των σχετικών βάσεων δεδομένων για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας με τον μηχανισμό EURES για την ανταλλαγή προσφορών θέσεων εργασίας καθώς και τα αντίστοιχα επίπεδα υπηρεσιών που πρέπει να ισχύουν·

ii)

το είδος των πληροφοριών τις οποίες, σε συνεργασία με άλλες οικείες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ή δίκτυα, πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους και στο υπόλοιπο δίκτυο, όπως πληροφορίες για την αγορά εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, για την προσφορά και ζήτηση εργασίας, για θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης, τα μέτρα για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, την απόκτηση δεξιοτήτων και τα εμπόδια στην κινητικότητα·

iii)

την περιγραφή των καθηκόντων και των κριτηρίων διορισμού των εθνικών συντονιστών, των συμβούλων του EURES και άλλου σημαντικού προσωπικού σε εθνικό επίπεδο·

iv)

την απαιτούμενη κατάρτιση και τα προσόντα για το προσωπικό του και τους όρους και τις διαδικασίες για τη διοργάνωση επισκέψεων και αποστολών για υπαλλήλους και εξειδικευμένο προσωπικό·

v)

την εκπόνηση, υποβολή στο ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού και την εκτέλεση προγραμμάτων εργασίας·

vi)

τους όρους χρήσης του λογότυπου EURES από τα μέλη και τους εταίρους του EURES·

vii)

το σύστημα επιλογής και διαπίστευσης των εταίρων του EURES·

viii)

τις αρχές που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του EURES.

ε)

τις διαδικασίες δημιουργίας ενιαίου συστήματος και κοινών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την αγορά εργασίας και την κινητικότητα μέσα στο πλαίσιο του δικτύου EURES, όπως προβλέπουν τα άρθρα 12, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στην πύλη EURES.

Άρθρο 11

Προβολή του EURES

1.   Τα μέλη και οι εταίροι του EURES προβάλλουν ενεργά το δίκτυο EURES.

2.   Παίρνουν μέρος σε μια συνολική στρατηγική επικοινωνίας που αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη συνοχή του δικτύου απέναντι στους χρήστες του και συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες πληροφόρησης και προβολής.

3.   Το ακρωνύμιο EURES χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες στο πλαίσιο του EURES. Θα εμφανίζεται με έναν τυποποιημένο λογότυπο, ο οποίος ορίζεται από ένα σχέδιο γραφικών, το οποίο ενέκρινε το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού.

4.   Ο λογότυπος, ο οποίος θα καταχωριστεί ως κοινοτικό σήμα στο Γραφείο Εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά (ΓΕΕΑ), χρησιμοποιείται από τα μέλη και τους εταίρους του EURES σε όλες τις δραστηριότητές τους που αφορούν το δίκτυο EURES ώστε να εξασφαλίζεται κοινή οπτική ταυτότητα.

Άρθρο 12

Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και δίκτυα

Τα μέλη και οι εταίροι του EURES συνεργάζονται ενεργά με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να επιτευχθούν συνέργειες και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Η απόφαση 2003/8/ΕΚ καταργείται διά της παρούσας. Ωστόσο, συνεχίζει να εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 14

Ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

László ANDOR

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 274 της 6.11.1993, σ. 32.

(3)  ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2.

(4)  ΕΕ L 5 της 10.1.2003, σ. 16.