28.8.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231/16


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Αυγούστου 2012

για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/490/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 καθορίζει κανόνες χωρίς διακρίσεις για τις συνθήκες πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου. Επειδή ο διπλασιασμός των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις οικονομική και αποτελεσματική λύση, η τόνωση του ανταγωνισμού στις αγορές φυσικού αερίου επιτυγχάνεται με την πρόσβαση τρίτων μερών οπότε η υποδομή ανοίγει σε όλους τους προμηθευτές κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η συχνή εμφάνιση συμβατικής συμφόρησης όταν χρήστες του δικτύου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα μεταφοράς αερίου παρά τη φυσική διάθεση δυναμικότητας αποτελεί εμπόδιο στην πορεία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

(2)

Η πράξη έδειξε ότι παρά την εφαρμογή ορισμένων αρχών όσον αφορά τη διαχείριση της συμφόρησης, όπως η διάθεση διακοπτόμενης δυναμικότητας όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (2), και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, η συμβατική συμφόρηση στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ένωσης παραμένει εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας ορθώς λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς αερίου. Ως εκ τούτου απαιτείται η τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων φυσικού αερίου και μπορεί να τάσσουν ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη διαφανών και χωρίς διακρίσεις συνθηκών πρόσβασης στο δίκτυο σε σχέση με τις διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης,

(3)

Οι διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης και στοχεύουν στην επίλυση των σχετικών συμβάντων με την επαναδιάθεση αχρησιμοποίητης δυναμικότητας στην αγορά ώστε να ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών κατανομής,

(4)

Όταν ένα σημείο διασύνδεσης αποτελεί συχνά αντικείμενο εκδήλωσης φυσικής συμφόρησης, οι διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης μπορεί συχνά να αποβαίνουν άκαρπες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εξεταστεί λύση υπό το πρίσμα προγραμματισμού και επενδύσεων σε δίκτυα,

(5)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής ο «οργανισμός») πρέπει να παρακολουθεί και αναλύει την εφαρμογή των κατευθυντήριων αυτών γραμμών. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς απαιτείται να δημοσιεύουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον εντοπισμό υπό εύχρηστη μορφή της εκδήλωσης συμβατικής συμφόρησης,

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές,

(7)

Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο σε όλα τα σημεία διασύνδεσης και με στόχο να μεγιστοποιηθούν οι διαθέσιμες δυναμικότητες σε όλα τα γειτονικά συστήματα εισόδου – εξόδου, έχει μεγάλη σημασία να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς από τα διάφορα κράτη μέλη και εντός των κρατών μελών. Ειδικότερα οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και να επιδιώκουν την εναρμόνιση των διαδικασιών εφαρμογής των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. Ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, ο οργανισμός και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι σε ολόκληρη την Ένωση εφαρμόζονται οι πλέον αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης στα υφιστάμενα σημεία εισόδου και εξόδου,

(8)

Δεδομένου ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φυσική χρήση του συστήματος και είναι οι πλέον κατάλληλοι να εκτιμήσουν τις μελλοντικές ροές, ενδείκνυται να καθορίσουν μια ποσότητα πρόσθετης δυναμικότητας προς διάθεση επιπροσθέτως της υπολογιζόμενης τεχνικής δυναμικότητας. Προσφέροντας περισσότερη αμετάβλητη δυναμικότητα σε σχέση με την τεχνικώς διαθέσιμη μέσω της συνεκτίμησης των σεναρίων ροής και των συμβολαιοποιηθεισών δυναμικοτήτων, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς αναλαμβάνουν κίνδυνο ο οποίος θα πρέπει να αμειφθεί ανάλογα. Για τους σκοπούς του καθορισμού των εσόδων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, η εν λόγω πρόσθετη δυναμικότητα θα πρέπει ωστόσο να κατανεμηθεί μόνον όταν έχει διατεθεί κάθε άλλη δυναμικότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας που προκύπτει από την εφαρμογή άλλων διαδικασιών διαχείρισης της συμφόρησης. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει να συνεργαστούν στενά για να ορίσουν την τεχνική δυναμικότητα. Προκειμένου να επιλύσουν μια δυνητική κατάσταση φυσικής συμφόρησης, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει να εφαρμόσουν το οικονομικώς αποδοτικότερο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης είτε της επαναγοράς δυναμικότητας είτε της λήψης άλλων τεχνικών ή εμπορικών μέτρων,

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ανάλογα,

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 51 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36.

(2)  ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.   Διαδικασίες διαχείρισης συμφόρησης σε περίπτωση συμβατικής συμφόρησης

2.2.1.   Γενικές διατάξεις

1.

Οι διατάξεις του σημείου 2.2 εφαρμόζονται στα σημεία διασύνδεσης μεταξύ γειτονικών συστημάτων εισόδου — εξόδου, ανεξάρτητα του αν είναι φυσικά ή εικονικά, μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή εντός του ίδιου κράτους μέλους, στο μέτρο που τα σημεία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών κράτησης από χρήστες. Μπορεί να εφαρμόζονται επίσης σε σημεία εισόδου — εξόδου από και προς τρίτες χώρες, υπό την αίρεση απόφασης της σχετικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Τα σημεία εξόδου προς τελικούς καταναλωτές και δίκτυα διανομής, τα σημεία εισόδου από τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και εγκαταστάσεις παραγωγής, και τα σημεία εισόδου – εξόδου από και προς εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 2.2.

2.

Με βάση τις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δυνάμει του τμήματος 3 του παρόντος παραρτήματος και, όπου απαιτείται, έχουν επικυρωθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο οργανισμός, αρχής γενομένης από το έτος 2014, δημοσιεύει μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους έκθεση παρακολούθησης της συμφόρησης στα σημεία διασύνδεσης όσον αφορά τα προϊόντα αμετάβλητης δυναμικότητας που πωλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, συνεκτιμώντας στο μέτρο του δυνατού την εμπορία δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά και τη χρήση της διακοπτόμενης δυναμικότητας.

3.

Κάθε πρόσθετη δυναμικότητα που διατίθεται μέσω της εφαρμογής μιας από τις διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης που προβλέπονται στα σημεία 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 διατίθενται από τον ή τους αντίστοιχους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας κατανομής.

4.

Τα μέτρα που προβλέπονται στα σημεία 2.2.2, 2.2.4 και 2.2.5 εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2013. Τα σημεία 2.2.3.1 έως 2.2.3.5 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2016.

2.2.2.   Αύξηση της δυναμικότητας μέσω συστήματος υπερδέσμευσης και επαναγοράς

1.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς προτείνουν και μετά από έγκριση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής εφαρμόζουν σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς βασιζόμενο σε κίνητρα, ώστε να προσφέρουν πρόσθετη δυναμικότητα σε αμετάβλητη βάση. Πριν από την εφαρμογή, η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των γειτονικών καρτών μελών και συνεκτιμά τις απόψεις των γειτονικών εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ως πρόσθετη δυναμικότητα ορίζεται η αμετάβλητη δυναμικότητα που προσφέρεται επιπλέον της τεχνικής δυναμικότητας ενός σημείου διασύνδεσης η οποία υπολογίζεται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2.

Το σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς παρέχει στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς κίνητρο για να διαθέσουν πρόσθετη δυναμικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές συνθήκες, όπως τη θερμογόνο δύναμη, τη θερμοκρασία και την αναμενόμενη κατανάλωση του σχετικού συστήματος εισόδου — εξόδου και τις δυναμικότητες στα γειτονικά δίκτυα. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν δυναμική προσέγγιση όσον αφορά τον επανυπολογισμό της τεχνικής ή της πρόσθετης δυναμικότητας του συστήματος εισόδου — εξόδου.

3.

Το σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς βασίζεται σε καθεστώς κινήτρων που αντανακλά τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς όταν προσφέρουν πρόσθετη δυναμικότητα. Το σύστημα οργανώνεται κατά τρόπο ώστε τα έσοδα από την πώληση της πρόσθετης δυναμικότητας και το κόστος που προκύπτει από το σύστημα επαναγοράς ή από μέτρα δυνάμει της παραγράφου 6 να επιμερίζονται μεταξύ των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και των χρηστών του δικτύου. Η κατανομή των εσόδων και των δαπανών μεταξύ του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και του χρήστη του δικτύου αποφασίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

4.

Για τον καθορισμό των εσόδων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, η τεχνική δυναμικότητα, ιδίως η επιστραφείσα δυναμικότητα καθώς και, κατά περίπτωση, η δυναμικότητα που προκύπτει από την εφαρμογή μηχανισμού χρήση-ή-απώλεια αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη μέρα και μακροπρόθεσμων μηχανισμών χρήση-ή-απώλεια θεωρείται ότι έχει κατανεμηθεί πριν από τυχόν πρόσθετη δυναμικότητα.

5.

Κατά τον καθορισμό της πρόσθετης δυναμικότητας, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη στατιστικά σενάρια για την πιθανή ποσότητα της φυσικά αχρησιμοποίητης δυναμικότητας σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή στα σημεία διασύνδεσης. Συνεκτιμά επίσης τον βαθμό κινδύνου για την προσφορά πρόσθετης δυναμικότητας που δεν συνεπάγεται υπερβολική υποχρέωση επαναγοράς. Το σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς εκτιμά επίσης την πιθανότητα και το κόστος επαναγοράς δυναμικότητας στην αγορά και αυτό αντανακλάται στην ποσότητα πρόσθετης δυναμικότητας προς διάθεση.

6.

Όπου απαιτείται για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του συστήματος, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν αγοραστραφή διαδικασία επαναγοράς στο πλαίσιο της οποίας οι χρήστες του δικτύου μπορούν να προσφέρουν δυναμικότητα. Οι χρήστες του δικτύου ενημερώνονται σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία επαναγοράς. Η εφαρμογή διαδικασίας επαναγοράς δεν θίγει τα ισχύοντα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

7.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, πριν εφαρμόσουν διαδικασία επαναγοράς, ελέγχουν κατά πόσο εναλλακτικά τεχνικά και εμπορικά μέτρα δύνανται να διατηρήσουν κατά οικονομικότερο τρόπο την ακεραιότητα του συστήματος.

8.

Όταν προτείνει το σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς παρέχει όλα τα σχετικά δεδομένα, εκτιμήσεις και μοντέλα στην εθνική ρυθμιστική αρχή ώστε η τελευταία να αξιολογήσει το σύστημα. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην εθνική ρυθμιστική αρχή σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος υπερδέσμευσης και επαναγοράς και, κατόπιν αιτήματος της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να ζητήσει από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς να αναθεωρήσει το σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς.

2.2.3.   Μηχανισμός χρήση-ή-απώλεια αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη μέρα

1.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς την υποχρέωση να εφαρμόζουν τουλάχιστον τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ανά χρήστη δικτύου στα σημεία διασύνδεσης όσον αφορά την αλλαγή της αρχικής δήλωσης δυναμικότητας εάν, βάσει της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης του οργανισμού σύμφωνα με το σημείο 2.2.1.2, αποδεικνύεται ότι στα σημεία διασύνδεσης η ζήτηση υπερέβη την προσφορά, για την οριακή τιμή όταν χρησιμοποιούνται δημοπρασίες, στο πλαίσιο διαδικασιών κατανομής δυναμικότητας κατά το έτος που καλύπτει η έκθεση παρακολούθησης για προϊόντα προς χρήση είτε στη διάρκεια του υπόψη έτους είτε στη διάρκεια οποιουδήποτε από τα δύο επόμενα έτη,

α)

για τρία τουλάχιστον προϊόντα αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός μηνός· ή

β)

για δύο τουλάχιστον προϊόντα αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός τριμήνου· ή

γ)

για ένα τουλάχιστον προϊόν αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός έτους και πλέον· ή

δ)

όταν δεν έχει προσφερθεί κανένα προϊόν αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός μηνός και πλέον.

2.

Εάν, βάσει της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης, διαφαίνεται ότι είναι απίθανο να επαναληφθεί κατάσταση παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 1 κατά τα επόμενα τρία έτη, π.χ. λόγω διάθεσης δυναμικότητας από φυσική επέκταση του δικτύου ή από τη λήξη μακροπρόθεσμων συμβάσεων, οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορεί να αποφασίσουν να τερματίσουν τον μηχανισμό χρήση-ή-απώλεια αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα.

3.

Επιτρέπεται επανυποβολή δήλωσης για αμετάβλητη δυναμικότητα έως 90 %, με κατώτατο όριο 10 %, της συμβολαιοποιηθείσας δυναμικότητας από τον χρήστη του δικτύου στο σημείο διασύνδεσης. Ωστόσο, εάν η δηλωθείσα δυναμικότητα υπερβαίνει το 80 % της συμβολαιοποιηθείσας, η μισή μη δηλωθείσα ποσότητα μπορεί να ξαναδηλωθεί προς τα άνω. Εάν η δηλωθείσα δυναμικότητα δεν υπερβαίνει το 20 % της συμβολαιοποιηθείσας, η μισή δηλωθείσα ποσότητα μπορεί να ξαναδηλωθεί προς τα κάτω. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τα εφαρμοστέα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

4.

Ο αρχικός κάτοχος της συμβολαιοποιηθείσας δυναμικότητας μπορεί να ξαναδηλώσει το υπό περιορισμούς τμήμα της συμβολαιοποιηθείσας αμετάβλητης δυναμικότητάς του σε διακοπτόμενη βάση.

5.

Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται για χρήστες του δικτύου —πρόσωπα ή επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υπό τον έλεγχό τους δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004— οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους λιγότερο από 10 % της μέσης τεχνικής δυναμικότητας κατά το προηγούμενο έτος στο σημείο διασύνδεσης.

6.

Στα σημεία διασύνδεσης όπου εφαρμόζεται μηχανισμός χρήση-ή-απώλεια αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 3, η εθνική ρυθμιστική αρχή διεξάγει αξιολόγηση της σχέσης με το σύστημα υπερδέσμευσης και επαναγοράς δυνάμει του σημείου 2.2.2, η οποία μπορεί να καταλήξει σε απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του σημείου 2.2.2 στα εν λόγω σημεία διασύνδεσης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον οργανισμό και στην Επιτροπή.

7.

Μια εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει σε ένα σημείο διασύνδεσης μηχανισμό χρήση-ή-απώλεια αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 3. Πριν εκδώσει την απόφασή της, η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των γειτονικών κρατών μελών. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει υπόψη τις γνώμες των γειτονικών εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

2.2.4.   Επιστροφή συμβολαιοποιηθείσας δυναμικότητας

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αποδέχονται τυχόν επιστροφή αμετάβλητης δυναμικότητας για την οποία έχει υπογραφεί σύμβαση με τον χρήστη του δικτύου σε σημείο διασύνδεσης, εξαιρουμένων προϊόντων δυναμικότητας διάρκειας το πολύ μιας ημέρας. Ο χρήστης του δικτύου διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση δυναμικότητας μέχρι την ανακατανομή της δυναμικότητας από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και εφόσον η δυναμικότητα δεν έχει ανακατανεμηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. Η επιστραφείσα δυναμικότητα θεωρείται ως ανακατανεμηθείσα μόνο μετά την κατανομή όλης της διαθέσιμης δυναμικότητας. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ενημερώνει αμελλητί τον χρήστη του δικτύου για τυχόν ανακατανομή επιστραφείσας από αυτόν δυναμικότητας. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την επιστροφή δυναμικότητας, ιδίως για τις περιπτώσεις όπου διάφοροι χρήστες του δικτύου επιστρέψουν τη δυναμικότητά τους, εγκρίνονται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

2.2.5.   Μακροπρόθεσμος μηχανισμός χρήση-ή-απώλεια δυναμικότητας

1.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς την υποχρέωση να αποδεσμεύουν μερικώς ή πλήρως τη συστηματικά υποχρησιμοποιούμενη συμβολαιοποιηθείσα δυναμικότητα σε σημείο διασύνδεσης από χρήστη του δικτύου εφόσον ο εν λόγω χρήστης δεν έχει πωλήσει ή προσφέρει υπό εύλογες συνθήκες τη μη χρησιμοποιηθείσα δυναμικότητά του και εφόσον άλλοι χρήστες του δικτύου ζητήσουν αμετάβλητη δυναμικότητα. Η συμβολαιοποιηθείσα δυναμικότητα θεωρείται ότι υποχρησιμοποιείται συστηματικά ιδίως εάν:

α)

ο χρήστης του δικτύου χρησιμοποιεί λιγότερο από το 80 % της συμβολαιοποιηθείσας δυναμικότητάς του τόσο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου όσο και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου με ενεργό διάρκεια σύμβασης άνω του έτους, γεγονός για το οποίο δεν μπορεί να δοθεί εύλογη δικαιολογία· ή

β)

ο χρήστης του δικτύου δηλώνει συστηματικά σχεδόν το 100 % της συμβολαιοποιηθείσας δυναμικότητάς του και ξαναδηλώνει μικρότερες ποσότητες με σκοπό την καταστρατήγηση των κανόνων που προβλέπονται στο σημείο 2.2.3.3.

2.

Η εφαρμογή μηχανισμού χρήση-ή-απώλεια αμετάβλητης δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα δεν θεωρείται ως αιτιολογία αποτροπής της εφαρμογής της παραγράφου 1.

3.

Η αποδέσμευση έχει ως αποτέλεσμα να χάσει ο χρήστης του δικτύου εν μέρει ή πλήρως τη συμβολαιοποιηθείσα δυναμικότητά του για συγκεκριμένη περίοδο ή για τον υπόλοιπο ενεργό χρόνο της σύμβασης. Ο χρήστης του δικτύου διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση δυναμικότητας μέχρι την ανακατανομή της δυναμικότητας από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς και εφόσον η δυναμικότητα δεν έχει ανακατανεμηθεί από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.

4.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν τακτικά στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση της έκτασης στην οποία χρησιμοποιούνται συμβολαιοποιηθείσες δυναμικότητες με ενεργό διάρκεια σύμβασης άνω του έτους ή με επαναλαμβανόμενα τρίμηνα που καλύπτουν τουλάχιστον δύο έτη.».

2.

Το σημείο 3.1.1 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

σε μορφότυπο που μπορεί να τηλεφορτωθεί, ο οποίος έχει συμφωνηθεί μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών – με βάση γνώμη διατυπωμένη σε εναρμονισμένο λογότυπο που παρέχεται από τον οργανισμό – και ο οποίος επιτρέπει ποσοτικές αναλύσεις·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):

«η)

όλα τα δεδομένα διατίθενται από την 1η Οκτωβρίου 2013 σε ένα ενωσιακής εμβέλειας κεντρικό βάθρο, που έχει δημιουργηθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών δικτύων αερίου (ENTSOG) με αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο.».

3.

Στο σημείο 3.3 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία η), θ), ι), ια) και ιβ):

«η)

εμφάνιση ανεπιτυχών, νομικώς έγκυρων αιτήσεων για προϊόντα αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός μηνός και άνω συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και του όγκου των ανεπιτυχών αιτήσεων· και

θ)

στην περίπτωση δημοπρασιών, τον τόπο και τον χρόνο διάθεσης προϊόντων αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός μηνός και άνω σε τιμές υψηλότερες από την οριακή τιμή·

ι)

τον τόπο και τον χρόνο έλλειψης προσφοράς προϊόντων αμετάβλητης δυναμικότητας διαρκείας ενός μηνός και άνω στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας κατανομής·

ια)

τη συνολική δυναμικότητα που διατέθηκε μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης συμφόρησης που προβλέπονται στα σημεία 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 ανά εφαρμοσθείσα διαδικασία διαχείρισης συμφόρησης·

ιβ)

τα στοιχεία η) έως ια) εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2013».