4.5.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/43


ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/237/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Μαΐου 2012

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της σοβαρότητας της παρούσας κατάστασης στη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου, το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη λήψη μέτρων με στόχο όσους προσπαθούν να αποτρέψουν ή να εμποδίσουν την ειρηνική πολιτική διαδικασία, όσους αναλαμβάνουν δράση υπονόμευσης της σταθερότητας στη Δημοκρατία της Γουινέα-Μπισάου και ιδιαίτερα όσους διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανταρσία της 1ης Απριλίου 2010 και στο πραξικόπημα της 12ης Απριλίου 2012 και προσπαθούν με τις ενέργειές τους να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου, να περιορίσουν τον κυρίαρχο ρόλο της πολιτικής εξουσίας, και να επιβάλλουν την ατιμωρησία και την αστάθεια στη χώρα.

(2)

Απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης προκειμένου να εφαρμοστούν ορισμένα μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφός τους, ή η διέλευση μέσω αυτού, των ατόμων που υποστηρίζουν ή συμμετέχουν σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα στη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου, και των προσώπων που συνδέονται με τους ανωτέρω, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αρνούνται σε δικούς τους υπηκόους την είσοδο στο έδαφός τους.

3.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα:

α)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση,

β)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που συγκαλείται από τα Ηνωμένα Έθνη ή διεξάγεται υπό την αιγίδα τους, ή

γ)

βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών, ή

δ)

δυνάμει της Συνθήκης Συνδιαλλαγής του 1929 (σύμφωνο του Λατερανού) που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

4.   Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι ισχύει και όταν ένα κράτος μέλος φιλοξενεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

5.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος παραχωρεί απαλλαγή σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους ή για συμμετοχή σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις που υποστηρίζονται από την Ένωση, ή συνεδριάσεις που φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου.

7.   Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται χορηγηθείσα εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση γραπτώς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

8.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 6 και 7, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός του των απαριθμούμενων στο παράρτημα προσώπων, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και για τα πρόσωπα τα οποία αφορά.

Άρθρο 2

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων, των οντοτήτων ή των φορέων που υποστηρίζουν ή συμμετέχουν σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα στη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, αμέσως ή εμμέσως, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, ούτε και προς όφελος αυτών.

3.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό όρους που κρίνει σκόπιμους, αφού ορίσει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α)

είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, ιδίως τις δαπάνες για είδη διατροφής, ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια, φάρμακα και ιατρικά έξοδα, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και για την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή τελών ή για δαπάνες παροχής υπηρεσιών για συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων,

δ)

είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει, στις άλλες αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ’ εφαρμογή της παρούσης παραγράφου.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα προκείμενα κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε δέσμευση βάσει δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης, επιβληθείσα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός, περιελήφθη στο παράρτημα, ή σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση, εκδοθείσα πριν την ημερομηνία αυτή

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιας δέσμευσης ή που έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες μέσω απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις,

γ)

η δέσμευση ή δικαστική απόφαση δεν γίνεται προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στο παράρτημα,

δ)

η αναγνώριση της δέσμευσης ή της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια πολιτική στο αφορώμενο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ’ εφαρμογή της παρούσης παραγράφου.

5.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

β)

ποσά οφειλόμενα βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συμφωνηθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι οφειλές εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 3

1.   Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή της Ύπατης Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, εγκρίνει τροποποιήσεις του καταλόγου του παραρτήματος, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

2.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα, μαζί με τους λόγους για την προσθήκη του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο αναθεωρεί την απόφασή του και ενημερώνει ανάλογα το πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων της παρούσας απόφασης, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που περιέχονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει μέχρι τις 5ης Μαΐου 2013. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. WAMMEN


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των ατόμων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία ταυτοποίησης (ημερομηνία και τόπος γέννησης (η.γ. και τ.γ.) αριθμός διαβατηρίου /δελτίου ταυτότητας, κλπ)

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρησης

1.

Στρατηγός António INJAI (άλλως: António INDJAI)

Ιθαγένεια: Guinea-Bissau

η.γ.: 20 Ιανουαρίου 1955

τ.γ.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau

Γονείς: Wasna Injai και Quiritche Cofte

Επίσημα καθήκοντα: Υποστράτηγος – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

Ο António Injai συμμετείχε προσωπικά στο σχεδιασμό και στην καθοδήγηση της ανταρσίας της 1ης Απριλίου 2010, η οποία κατέληξε στην παράνομη θέση υπό κράτηση του πρωθυπουργού, Carlo Gomez Junior, και του τότε αρχηγού του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, José Zamora Induta,

Ο António Injai έδρασε κατά τρόπο που άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να διοριστεί αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων.

3.5.2012

 

 

Δελτίο ταυτότητας: Άγνωστο (Γουινέα-Μπισάου)

Διαβατήριο: Διπλωματικό διαβατήριο AAID00435

Ημερομηνία έκδοσης: 18.02.2010

Τόπος έκδοσης: Γουινέα-Μπισάου

Ημερομηνία λήξεως: 18.02.2013

Έχει προβεί κατ επανάληψη σε δημόσιες δηλώσεις απειλώντας τη ζωή των μελών των νόμιμων αρχών και δη του πρωθυπουργού Carlo Gomez Junior προσβάλλοντας το κράτος δικαίου, περιορίζοντας την πολιτική εξουσία και προωθώντας ένα εκτεταμένο κλίμα ατιμωρησίας και αστάθειας στη χώρα.

Κατά την προεκλογική περίοδο του 2012, υπό την ιδιότητά του ως αρχηγού του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, προέβη εκ νέου σε δηλώσεις απειλώντας ότι θα καθαιρέσει τις εκλεγμένες αρχές και θα παύσει την εκλογική διαδικασία.

 

 

 

 

Ο António INJAI ενεπλάκη εκ νέου στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του πραξικοπήματος της 12ης Απριλίου 2012. Αμέσως μετά το πραξικόπημα το Γενικό Επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων εξέδωσε το πρώτο ανακοινωθέν της «Στρατιωτικής διοίκησης», του οποίου ηγείται ο Στρατηγός Injai. Επ ουδενί δεν αντέδρασε ή αποστασιοποιήθηκε από την ως άνω αντισυνταγματική στρατιωτική ενέργεια.

 

2.

Υποστράτηγος Mamadu TURE (N'KRUMAH) (άλλως N’Krumah)

Ιθαγένεια: Γουινέα-Μπισάου

η.γ.: 26 Απριλίου 1947

Διαβατήριο: Διπλωματικό διαβατήριο DA0002186

Ημερομηνία έκδοσης 30.3.2007

Ημερομηνία λήξης: 26.08.2013

Αρχηγός του μικτού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων. Μέλος της «Στρατιωτικής Διοίκησης» η οποία ανέλαβε την ευθύνη του πραξικοπήματος της 12ης Απριλίου 2012.

3.5.2012

3.

Στρατηγός Augusto MÁRIO CÓ

 

Αρχηγός του επιτελείου του στρατού ξηράς. Μέλος της «Στρατιωτικής Διοίκησης» η οποία ανέλαβε την ευθύνη του πραξικοπήματος της 12ης Απριλίου 2012

3.5.2012

4.

Στρατηγός Estêvão NA MENA

 

Αρχηγός του επιτελείου του ναυτικού. Μέλος της «Στρατιωτικής Διοίκησης» η οποία ανέλαβε την ευθύνη του πραξικοπήματος της 12ης Απριλίου 2012

3.5.2012

5.

Ταξίαρχος Ibraima CAMARÁ (άλλως “Papa Camará”)

Ιθαγένεια: Γουινέα-Μπισάου

η.γ.. 11 Μαΐου 1964

Διπλωματικό διαβατήριο AAID00437

Ημερομηνία έκδοσης :18.02.2010

Ημερομηνία λήξης: 18.02.2013

Αρχηγός του επιτελείου της αεροπορίας. Μέλος της «Στρατιωτικής Διοίκησης» η οποία ανέλαβε την ευθύνη του πραξικοπήματος της 12ης Απριλίου 2012

3.5.2012

6.

Αντισυνταγματάρχης Daba NAUALNA (άλλως. Daba Na Walna)

Ιθαγένεια: Γουινέα-Μπισάου

η.γ.. 6 Ιουνίου 1966

Αριθμός διαβατηρίου SA 0000417

Ημερομηνία έκδοσης: 29.10.2003

Ημερομηνία λήξης: 10. 03.2013

Εκπρόσωπος τύπου της «Στρατιωτικής Διοίκησης» η οποία ανέλαβε την ευθύνη του πραξικοπήματος της 12ης Απριλίου 2012

3.5.2012