21.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 339/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1312/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η άνευ προηγουμένου οικονομική ύφεση έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και έχουν προκαλέσει έντονη επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συνθηκών σε πλείονα κράτη μέλη. Ειδικότερα, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες, κυρίως αυτές που συνδέονται με προβλήματα στην οικονομική τους ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με επιδείνωση της κατάστασης του ελλείμματος και του χρέους τους, εξαιτίας των διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

(2)

Μολονότι έχουν ήδη αναληφθεί σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους πολίτες είναι ήδη ευρύτερα αισθητός. Η πίεση που ασκείται στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους αυξάνεται και θα πρέπει να ληφθούν τώρα περαιτέρω μέτρα ανακούφισης από αυτήν την πίεση, μέσω της μέγιστης και βέλτιστης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»).

(3)

Βασιζόμενος στο άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (3), θέσπισε τον μηχανισμό αυτό με σκοπό τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ένωσης.

(4)

Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου 2011/77/ΕΕ (4) και 2011/344/ΕΕ (5), αντίστοιχα, χορηγήθηκε αυτού του τύπου χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 και έλαβε χρηματοπιστωτική ενίσχυση, μεταξύ άλλων, από άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

(5)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (6), έχει συσταθεί μέσο που προβλέπει ότι το Συμβούλιο πρέπει να χορηγεί μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη στις περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος το οποίο δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών του.

(6)

Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2009/102/ΕΚ (7), 2009/290/ΕΚ (8), και 2009/459/ΕΚ (9), αντίστοιχα, χορηγήθηκε τέτοια οικονομική στήριξη στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στη Ρουμανία.

(7)

Το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου είναι διαθέσιμη η οικονομική στήριξη για την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία καθορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου. Η στήριξη προς την Ουγγαρία έληξε στις 4 Νοεμβρίου 2010.

(8)

Για την Ελλάδα, η συμφωνία μεταξύ πιστωτών η οποία συνήφθη από κοινού με τη συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης άρχισε να ισχύει στις 11 Μαΐου 2010. Η συμφωνία μεταξύ πιστωτών προβλέπει ότι η περίοδος διαθεσιμότητας θα λήξει κατά την τρίτη επέτειο από την ημερομηνία της εν λόγω συμφωνίας.

(9)

Στις 11 Ιουλίου 2011, οι υπουργοί οικονομικών των 17 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ υπέγραψαν τη συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η εν λόγω συνθήκη ακολουθεί την απόφαση 2011/199/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (10). Αναμένεται ότι, έως το έτος 2013, ο ΕΜΣ θα αναλάβει την εκπλήρωση των καθηκόντων που επί του παρόντος αναλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ).

(10)

Στα συμπεράσματά του της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ του προγράμματος δανεισμού για την Ελλάδα και των ταμείων της Ένωσης και υποστήριξε όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να απορροφήσει πόρους της Ένωσης, προκειμένου να τονωθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση, εστιάζοντας την προσοχή εκ νέου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε και υποστήριξε την κατάρτιση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συνολικού προγράμματος για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα. Η παρούσα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (11), συμβάλλει σε παρόμοιες προσπάθειες για να ενισχυθούν οι συνέργιες.

(11)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης από την Ένωση, να υποστηριχθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και περιφέρειες και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης για την οικονομία, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ έως 95 % της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης και η αύξηση έως 85 % της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις υπόλοιπες περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

(12)

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης δύναται να εφαρμόζεται μόνο για τις πληρωμές που θα γίνουν μετά από την έγκριση από την Επιτροπή των αντίστοιχων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των νέων χρηματοδοτικών σχεδίων. Συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητο να καθοριστεί η διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, καθώς και ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται αυτό.

(13)

Η προσωρινή αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη και οι εν λόγω δημοσιονομικοί περιορισμοί θα πρέπει να αντανακλώνται καταλλήλως στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, εφόσον βασικός στόχος του μηχανισμού είναι η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων σημερινών δυσχερειών, θα πρέπει η εφαρμογή του να περιορίζεται χρονικά στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(14)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Λόγω της επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος μετά την παράγραφο 4β:

«4γ.   Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί, κατ’ ανώτατο όριο, έως 95 % της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου και έως 85 % της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σε άλλες περιοχές. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται για τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν πρόσφατα σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση των δαπανών που προέκυψαν εντός του χρονικού διαστήματος στη διάρκεια του οποίου το κράτος μέλος πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

α)

η χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (12), ή τέθηκε στη διάθεσή του από άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού·

β)

η μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (13)·

γ)

η χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να τροποποιήσει αναλόγως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξής του. Η παρέκκλιση ισχύει από την έγκριση, εκ μέρους της Επιτροπής, της τροποποίησης του προγράμματος και παύει να ισχύει μόλις το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον καμία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο στις δαπάνες των οργανισμών πληρωμών που προκύπτουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όταν η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παύει να ισχύει, το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης του προγράμματος, που περιλαμβάνει νέο σχέδιο χρηματοδότησης το οποίο συμμορφώνεται με τα ανώτατα ποσοστά που ίσχυαν πριν από την παρέκκλιση.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξής του, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου σχεδίου χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία κατά την οποία η παρέκκλιση παύει να ισχύει σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, ή εάν το σχέδιο χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε δεν είναι σύμφωνο με τα ανώτατα ποσοστά που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται αυτόματα από την ημερομηνία εκείνη.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. KOROLEC


(1)  Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2011.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011.

(3)  ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 30 της 4.2.2011, σ. 34.

(5)  ΕΕ L 159 της 17.6.2011, σ. 88.

(6)  ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 37 της 6.2.2009, σ. 5.

(8)  ΕΕ L 79 της 25.3.2009, σ. 39.

(9)  ΕΕ L 150 της 13.6.2009, σ. 8.

(10)  ΕΕ L 91 της 6.4.2011, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.».