11.8.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 805/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Αυγούστου 2011

σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για άδειες και ορισμένα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 8γ παράγραφος 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 έχει σκοπό την εδραίωση και τη διατήρηση στην Ευρώπη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου, καθώς και άλλων στόχων στον τομέα της ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία.

(2)

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, καθώς και η νέα νομοθεσία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό ΙΙ (2), καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση λεπτομερέστερων εκτελεστικών κανόνων, ιδίως όσον αφορά την αδειοδότηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, να επιτευχθούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υπευθυνότητας και επάρκειας, να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και να προαχθεί η αμοιβαία αναγνώριση αδειών, με ταυτόχρονη επιδίωξη ως στόχων της γενικής βελτίωσης της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας και της επάρκειας προσωπικού.

(3)

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Vβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθώς και τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση πρέπει να πιστοποιούνται ή να αδειοδοτούνται αμέσως μετά τη διαπίστωση ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

(4)

Η άδεια που θεσπίζεται με την οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (3), αποδείχθηκε επιτυχημένο εργαλείο αναγνώρισης του ειδικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η καθιέρωση προτύπων επάρκειας για ολόκληρη την Ένωση έχει μειώσει τη συνονθύλευση σε αυτό τον τομέα, διασφαλίζοντας αποδοτικότερη οργάνωση των εργασιών στο πλαίσιο της αυξανόμενης περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ παροχέων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η διατήρηση και η ενίσχυση του κοινού καθεστώτος αδειοδότησης για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

(5)

Η οδηγία 2006/23/ΕΚ καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας 2006/23/ΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 8γ παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ο παρών κανονισμός περιέχει τα εν λόγω μέτρα.

(6)

Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αντικατοπτρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών και της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, στον τομέα της εκπαίδευσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Οι υπόψη διατάξεις έχουν εκπονηθεί με βάση την οδηγία 2006/23/ΕΚ και προβλέπουν εκ μέρους των κρατών μελών την κοινή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Κανόνων και Συνιστώμενων Πρακτικών, όπως προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που υπογράφηκε στο Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου 1944, και των Κανονιστικών Απαιτήσεων Ασφάλειας, που έχουν εκδοθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), ο οποίος συγκροτήθηκε με τη Διεθνή Σύμβαση της 13ης Δεκεμβρίου 1960.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία εφαρμογής των κοινών απαιτήσεων αδειοδότησης και ιατρικής πιστοποίησης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, πρέπει να ακολουθούνται κοινές διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, «τον Οργανισμό», καθώς επίσης να αξιολογείται η συμμόρφωσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Για να διευκολυνθεί η απαραίτητη κανονιστική ομοιομορφία, ο Οργανισμός πρέπει να εκπονήσει προδιαγραφές πιστοποίησης, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης.

(8)

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση και την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων επάρκειας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απασχολούνται από παροχείς αεροναυτιλιακών υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας (ATM/ANS) στο κοινό.

(9)

Πάντως, στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι, υπηρεσίες που παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό από στρατιωτικό προσωπικό προσφέρουν επίπεδο ασφάλειας τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο που προβλέπουν οι βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος Vβ του βασικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στο στρατιωτικό προσωπικό τους που παρέχει στο κοινό υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Οι αρχές που ασκούν εποπτεία και επαλήθευση της συμμόρφωσης πρέπει να είναι επαρκώς ανεξάρτητες από παροχείς αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και παροχείς εκπαίδευσης. Επίσης, οι αρχές πρέπει να παραμένουν ικανές να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Η αρμόδια αρχή που ορίζεται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δύναται να είναι ο ίδιος φορέας ή οι ίδιοι φορείς που ορίζονται ή συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (5), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1070/2009. Ο Οργανισμός πρέπει να ενεργεί ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία θα εκδίδει και θα ανανεώνει τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών οργανισμών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι εδρεύουν εκτός της επικράτειας των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, του προσωπικού τους.

(11)

Η παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών απαιτεί προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση, η επάρκεια του οποίου δύναται να αποδεικνύεται με διάφορα μέσα. Για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, το ενδεδειγμένο μέσο είναι η διατήρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός κοινού καθεστώτος χορήγησης σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αδειών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται είδος διπλώματος, μεμονωμένα για κάθε ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Η ειδικότητα η αναγραφόμενη στην άδεια πρέπει να δηλώνει τον τύπο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που είναι ικανός να παρέχει ο ελεγκτής. Ταυτόχρονα, οι καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στην άδεια αντικατοπτρίζουν αφενός τις συγκεκριμένες δεξιότητες του ελεγκτή και αφετέρου την εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές για παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένο τομέα ή σε συγκεκριμένη ομάδα τομέων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την επάρκεια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, όταν εκδίδουν άδειες ή παρατείνουν την ισχύ των καταχωρίσεων. Επίσης, σε περιπτώσεις που εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αναστέλλουν άδεια, ειδικότητες ή καταχωρίσεις.

(12)

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της διάστασης της ασφάλειας, ιδίως με το συνδυασμό αξιόπιστου τρόπου αναφοράς συμβάντων και πνεύματος δικαίου ώστε να αντλούνται διδάγματα από τα συμβάντα, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να διασυνδέει αυτομάτως ένα συμβάν με την αναστολή άδειας, ειδικότητας ή καταχώρισης. Η ανάκληση άδειας πρέπει να θεωρείται ως το έσχατο μέσο για ακραίες περιπτώσεις.

(13)

Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη κάθε κράτους μέλους στα συστήματα αδειοδότησης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας των άλλων κρατών μελών, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την απόκτηση και τη διατήρηση αδειών. Επομένως, για την εξασφάλιση του ανώτατου δυνατού επιπέδου ασφάλειας, είναι σημαντική η θέσπιση ομοιόμορφων απαιτήσεων όσον αφορά την εκπαίδευση, τα προσόντα, την επάρκεια και την πρόσβαση στο επάγγελμα του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό αναμένεται ότι θα διασφαλίσει την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και θα συμβάλει στην αναγνώριση των αδειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία και βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να οδηγήσει σε καταστρατήγηση υφισταμένων εθνικών διατάξεων οι οποίες διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για την εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

(15)

Προκειμένου να καταστούν οι δεξιότητες συγκρίσιμες σε ολόκληρη την Ένωση, είναι ανάγκη να αποκτήσουν σαφή και γενικώς αποδεκτή διάρθρωση. Αυτό θα βοηθήσει στην επίτευξη ασφάλειας όχι μόνον εντός του εναέριου χώρου υπό τον έλεγχο ενός παροχέα αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά ιδίως στη διεπαφή μεταξύ διαφορετικών παροχέων υπηρεσιών.

(16)

Σε πολλά συμβάντα και ατυχήματα, η επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό το λόγο ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Οι υπόψη απαιτήσεις βασίζονται στις απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων που έχουν υιοθετηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και παρέχουν ένα μέσον εφαρμογής αυτών των διεθνώς αποδεκτών κανόνων. Όσον αφορά τις απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας, είναι αναγκαία η τήρηση των αρχών της μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, της διαφάνειας και της αναλογικότητας, ώστε να ενθαρρύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη επίτευξη της ασφάλειας.

(17)

Οι στόχοι της αρχικής εκπαίδευσης περιγράφονται στο έγγραφο του Eurocontrol «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training» (Προδιαγραφές για το κοινό βασικό περιεχόμενο αρχικής εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας), που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος των μελών του Eurocontrol και θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα ενδεδειγμένα πρότυπα. Για την εκπαίδευση σε μονάδα, είναι ανάγκη να αντισταθμιστεί η απουσία γενικώς αποδεκτών κανόνων με σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των εξεταστών και των αξιολογητών επάρκειας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα επάρκειας. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η εκπαίδευση σε μονάδα είναι πολύ δαπανηρή και κρίσιμη από άποψη ασφάλειας. Ο ICAO έχει αναπτύξει πρότυπα και σε τομείς στους οποίους δεν υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές απαιτήσεις εκπαίδευσης. Ελλείψει ευρωπαϊκών απαιτήσεων εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται στα εν λόγω πρότυπα του ICAO.

(18)

Οι ιατρικές απαιτήσεις έχουν επίσης εκπονηθεί κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών του Eurocontrol και θεωρούνται τα κατάλληλα πρότυπα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών πρέπει να είναι συνεπής με τις «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers» (Απαιτήσεις για ιατρική πιστοποίηση ευρωπαϊκής κατηγορίας 3 των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας), όπως ορίστηκαν από τον Eurocontrol.

(19)

Όσον αφορά την ασφάλεια, η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών οργανισμών πρέπει να θεωρείται ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο καθορισμός των απαιτήσεων σχετικά με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία παρεμφερής με τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, που επίσης υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης. Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθιστά δυνατή την πιστοποίηση της εκπαίδευσης ανά τύπο εκπαίδευσης, ανά δέσμη υπηρεσιών εκπαίδευσης ή ανά δέσμη υπηρεσιών εκπαίδευσης και αεροναυτιλίας, χωρίς να παραβλέπονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης.

(20)

Ο παρών κανονισμός εδραιώνει την υφιστάμενη από μακρού νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η αρχή της αναλογικότητας, η τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων και η πρόβλεψη κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής συνιστούν βασικές αρχές, οι οποίες είναι ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με μεγαλύτερη εμφάνεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να δικαιούνται να αρνούνται να αναγνωρίζουν άδειες που δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών, δεν ρυθμίζει τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση.

(21)

Το επάγγελμα του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας υπόκειται σε τεχνολογικές καινοτομίες, λόγω των οποίων είναι αναγκαία η τακτική επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των ελεγκτών. Οι αναγκαίες προσαρμογές του παρόντος κανονισμού στις τεχνικές εξελίξεις και στην επιστημονική πρόοδο πρέπει να ακολουθούν την ενδεδειγμένη διαδικασία με έλεγχο την προβλεπόμενη στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

(22)

Ο παρών κανονισμός ενδέχεται να έχει επίπτωση στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ενημερωθούν και να εκφράσουν καταλλήλως τη γνώμη τους σχετικά με όλα τα μέτρα που έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Γι’ αυτό το λόγο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της «ταχύρρυθμης» διαδικασίας του Οργανισμού. Ως εκ τούτου, πρέπει στην Επιτροπή Κλαδικού Διαλόγου που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 98/500/ΕΚ, της 20ής Μαΐου 1998, για σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (7), πρέπει να διεξαχθούν με τον κατάλληλο τρόπο διαβουλεύσεις, με αντικείμενο περαιτέρω μέτρα εφαρμογής που θα ληφθούν από την Επιτροπή.

(23)

Οι γενικοί όροι για την απόκτηση άδειας, στο βαθμό που αφορούν την ηλικία, τις ιατρικές απαιτήσεις, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και την αρχική εκπαίδευση, δεν πρέπει να θίγουν τους κατόχους υφισταμένων αδειών. Άδειες και ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2006/23/ΕΚ πρέπει να θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να εξασφαλίζονται η συνέχιση υφιστάμενων δικαιωμάτων άδειας και η ομαλή μετάβαση για όλους τους κατόχους αδειών και για τις αρμόδιες αρχές.

(24)

Πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις, με σκοπό να καταστεί δυνατή η συνέχιση της εφαρμογής αποκλινουσών μεταξύ τους εθνικών πρακτικών σε μεταβατική βάση, όσον αφορά ζητήματα για τα οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί κοινοί κανόνες στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας που εφαρμόζεται για τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής πρώτου σταδίου.

(25)

Ο Οργανισμός πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του ευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των περαιτέρω βελτιώσεων που απαιτούνται προς την κατεύθυνση «προσέγγισης για συνολικό σύστημα αεροπορίας» και να κατοχυρώσει πλήρη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα Vβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, με σκοπό να υποβάλει στην Επιτροπή γνώμη, όπου θα περιλαμβάνονται και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

(26)

Επίσης, η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να εξετάσει τα ζητήματα για τα οποία, σε πρώτο στάδιο, στο πλαίσιο της ταχύρρυθμης διαδικασίας, δεν κατέστη δυνατή η θέσπιση κοινών κανόνων σε αντικατάσταση των αποκλινουσών εθνικών παραλλαγών, οπότε προτείνεται η διατήρηση σε ισχύ της εθνικής νομοθεσίας κρατών μελών, ενδεχομένως, μεταβατικά.

(27)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται στις γνώμες που εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(28)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχος

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της έκδοσης άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας η οποία θα βασίζεται σε κοινές απαιτήσεις αδειοδότησης.

Άρθρο 2

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την έκδοση, την αναστολή και την ανάκληση αδειών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των σχετικών ειδικοτήτων, καταχωρίσεων, ιατρικών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς και για τους όρους ισχύος, ανανέωσης, αναθεώρησης και χρήσης τους.

2.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α)

εκπαιδευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας,

β)

ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, και

γ)

πρόσωπα και οργανισμούς που συμμετέχουν στην αδειοδότηση, την εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο ή την ιατρική αξιολόγηση υποψηφίων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο μέτρο του δυνατού, οι υπηρεσίες που παρέχονται ή διατίθενται από στρατιωτικό προσωπικό στο κοινό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, προσφέρουν επίπεδο ασφάλειας τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο που απαιτείται από τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Vβ του εν λόγω κανονισμού.

4.   Με στόχο την επίτευξη εναρμονισμένου επιπέδου ασφάλειας εντός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό στο στρατιωτικό προσωπικό τους που παρέχει υπηρεσίες στο κοινό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

5.   Οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 παρέχονται μόνον από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» σημαίνει υπηρεσία η οποία παρέχεται με σκοπό την πρόληψη συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών και, στην περιοχή ελιγμών, μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων, και τη διεκπεραίωση και διατήρηση ομαλής ροής της εναέριας κυκλοφορίας·

2.

«φορέας παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών» σημαίνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που παρέχει αεροναυτιλιακές υπηρεσίες για τη γενική εναέρια κυκλοφορία·

3.

«γενική εναέρια κυκλοφορία» σημαίνει κάθε κίνηση πολιτικού αεροσκάφους, καθώς και κάθε κίνηση κρατικού αεροσκάφους (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, των τελωνειακών και των αστυνομικών αεροσκαφών), όταν αυτές οι κινήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ICΑΟ·

4.

«άδεια» σημαίνει πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως της ονομασίας με την οποία είναι γνωστό, που εκδίδεται και καταχωρίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο παρέχει στο νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις που περιλαμβάνει·

5.

«ειδικότητα» σημαίνει την εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια ή τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρονται οι ειδικοί όροι, τα δικαιώματα ή οι περιορισμοί που συνεπάγεται αυτή η άδεια·

6.

«καταχώριση ειδικότητας» σημαίνει την εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρονται οι ειδικοί όροι, τα δικαιώματα ή οι περιορισμοί που συνεπάγεται η σχετική ειδικότητα·

7.

«καταχώριση μονάδας» σημαίνει την εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρονται ο ενδείκτης τοποθεσίας ICAO και οι τομείς και/ή οι θέσεις εργασίας όπου είναι ικανός να εργάζεται ο κάτοχος της άδειας·

8.

«γλωσσική καταχώριση» σημαίνει την εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρεται η γλωσσική επάρκεια του κατόχου·

9.

«καταχώριση εκπαιδευτή» σημαίνει την εξουσιοδότηση που αναγράφεται σε άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία αναφέρεται η ικανότητα του κατόχου να παρέχει εργασιακή εκπαίδευση·

10.

«ενδείκτης τοποθεσίας ICAO» σημαίνει τον τετραψήφιο κωδικό που σχηματίζεται σύμφωνα με κανόνες προβλεπόμενους από τον ICAO στο εγχειρίδιό του DOC 7910 και προσδιορίζει την τοποθεσία ενός σταθερού αεροναυτικού σταθμού·

11.

«τομέας» σημαίνει μέρος περιοχής ελέγχου και/ή μέρος περιοχής/ανώτερης περιοχής πληροφοριών πτήσης·

12.

«εκπαίδευση» σημαίνει το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, και εργασιακής εκπαίδευσης, που απαιτούνται για την απόκτηση και τη διατήρηση των αναγκαίων δεξιοτήτων με σκοπό την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

α)

την αρχική εκπαίδευση, με την οποία παρέχονται βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, που οδηγεί στη χορήγηση άδειας εκπαιδευόμενου,

β)

την εκπαίδευση σε μονάδα, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβατική εκπαίδευση πριν από την εργασιακή εκπαίδευση και την εργασιακή εκπαίδευση, που οδηγεί στη χορήγηση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας,

γ)

τη συνεχή εκπαίδευση, για τη διατήρηση της ισχύος των καταχωρίσεων της άδειας,

δ)

την εκπαίδευση εκπαιδευτών εργασιακής εκπαίδευσης, που οδηγεί στη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή,

ε)

την εκπαίδευση κατόχων άδειας με δικαίωμα να ενεργούν ως εξεταστές επάρκειας και/ή αξιολογητές επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 24·

13.

«εκπαιδευτικός οργανισμός» σημαίνει οργανισμό πιστοποιημένο από την αρμόδια αρχή για την παροχή ενός ή περισσότερων τύπων εκπαίδευσης·

14.

«πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας» σημαίνει εγκεκριμένο πρόγραμμα που αναφέρει τη μέθοδο με την οποία η μονάδα διατηρεί την επάρκεια των μελών της που είναι κάτοχοι άδειας·

15.

«πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας» σημαίνει εγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών μονάδας στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης.

Άρθρο 4

Αρμόδια αρχή

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή είναι η αρχή που ορίζεται ή συγκροτείται από κάθε κράτος μέλος ως εθνική εποπτική αρχή του, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντα που ανατίθενται σε κάθε τέτοια αρχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών οργανισμών που αναφέρεται στο άρθρο 27, όπου η αρμόδια αρχή είναι:

α)

η αρχή που ορίζεται ή συγκροτείται από το κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει τη βασική επιχειρησιακή του έδρα ή, αν υπάρχει, την καταστατική του έδρα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών ή αρμόδιων αρχών·

β)

ο Οργανισμός, εάν ο αιτών έχει την επιχειρησιακή του έδρα ή, αν υπάρχει, την καταστατική του έδρα, εκτός της επικράτειας των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΔΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Αίτηση και έκδοση αδειών, ειδικοτήτων και καταχωρίσεων

1.   Οι αιτήσεις για την έκδοση, την αναθεώρηση ή την ανανέωση αδειών, σχετικών ειδικοτήτων και/ή καταχωρίσεων υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί από την εν λόγω αρχή.

2.   Κάθε αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος είναι ικανός να εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επάρκεια του υποψήφιου αναφέρονται στις γνώσεις, την πείρα, τις δεξιότητες και τη γλωσσική επάρκεια.

3.   Η άδεια περιέχει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα που απονέμονται με το υπόψη έγγραφο και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.

4.   Η άδεια παραμένει στην κυριότητα του ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί και το οποίο την υπογράφει.

Άρθρο 6

Αναστολή και ανάκληση αδειών, ειδικοτήτων και καταχωρίσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2:

α)

κάθε άδεια, ειδικότητα ή καταχώριση είναι δυνατόν να αναστέλλεται, όταν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την επάρκεια του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή σε περίπτωση παραπτώματος·

β)

κάθε άδεια είναι δυνατόν να ανακαλείται σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας ή κατάχρησης.

Άρθρο 7

Άσκηση των δικαιωμάτων των αδειών

Η άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί με άδεια εξαρτάται από την ισχύ των ειδικοτήτων, των καταχωρίσεων και του ιατρικού πιστοποιητικού.

Άρθρο 8

Άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

1.   Οι κάτοχοι άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπό την εποπτεία εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την(τις) ειδικότητα(-ες) και την(τις) καταχώριση(-εις) ειδικότητας που περιέχεται(-ονται) στην άδειά τους.

2.   Οι υποψήφιοι για την έκδοση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας:

α)

είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών·

β)

κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές ή ισότιμες σπουδές, ή οποιονδήποτε άλλον τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν εκπαίδευση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας·

γ)

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη αρχική εκπαίδευση σχετική με την ειδικότητα και, κατά περίπτωση, με την καταχώριση ειδικότητας, όπως προβλέπεται στο Μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ·

δ)

διαθέτουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό· και

ε)

έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13.

3.   Η άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιέχει την(τις) γλωσσική(-ές) καταχώριση(-εις) και τουλάχιστον μία ειδικότητα και μία καταχώριση ειδικότητας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 9

Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

1.   Οι κάτοχοι άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις της άδειάς τους.

2.   Τα δικαιώματα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιλαμβάνουν τα δικαιώματα της άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

3.   Οι υποψήφιοι για την έκδοση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας:

α)

είναι ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών. Όμως, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν χαμηλότερο όριο ηλικίας·

β)

είναι κάτοχοι άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας·

γ)

έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας και έχουν επιτύχει στις ενδεδειγμένες εξετάσεις ή αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ·

δ)

διαθέτουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό·

ε)

έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13.

4.   Η άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι έγκυρη, εφόσον περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ειδικότητες και τις σχετικές καταχωρίσεις ειδικότητας, μονάδας και γλώσσας για τις οποίες ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαίδευση.

Άρθρο 10

Ειδικότητες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας

1.   Οι άδειες περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικότητες, προκειμένου να εμφαίνεται ο τύπος υπηρεσίας την οποία δύναται να παρέχει ο κάτοχος της άδειας:

α)

την ειδικότητα για έλεγχο αεροδρομίου εξ όψεως (ADV), που δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε αεροδρόμιο που δεν διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης ή αναχώρησης·

β)

την ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ADI), που δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε αεροδρόμιο που διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης ή αναχώρησης και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

γ)

την ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο προσέγγισης (APP), που δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης·

δ)

την ειδικότητα ελέγχου προσέγγισης με επιτήρηση (APS), που δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2·

ε)

την ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο περιοχής (ACP), που δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης·

(στ)

την ειδικότητα για έλεγχο περιοχής με επιτήρηση (ACS), που δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

2.   Ο κάτοχος ειδικότητας ο οποίος δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα που συνοδεύουν την εν λόγω ειδικότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα τεσσάρων συναπτών ετών δύναται να αρχίσει την εκπαίδευση μονάδας για αυτή την ειδικότητα μόνον αφού αξιολογηθεί δεόντως ο βαθμός στον οποίο αυτό το πρόσωπο εξακολουθεί να πληροί τους όρους της εν λόγω ειδικότητας, και εφόσον πληροί όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση.

Άρθρο 11

Καταχωρίσεις ειδικότητας

1.   Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ADI) περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

α)

την καταχώριση για πύργο ελέγχου (TWR), που σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου όταν ο έλεγχος αεροδρομίου παρέχεται από μία θέση εργασίας·

β)

την καταχώριση για έλεγχο κινήσεων εδάφους (GMC), που σημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους·

γ)

την καταχώριση για επιτήρηση κινήσεων εδάφους (GMS), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για έλεγχο κινήσεων εδάφους ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου, και σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους με τη βοήθεια συστημάτων καθοδήγησης επιφανειακής κίνησης στο αεροδρόμιο·

δ)

την καταχώριση για εναέριο έλεγχο (AIR), που σημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες εναερίου ελέγχου·

ε)

την καταχώριση για έλεγχο αεροδρομίου με ραντάρ (RAD), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για εναέριο έλεγχο ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου, και σημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου αεροδρομίου με τη βοήθεια εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης.

2.   Η ειδικότητα για έλεγχο προσέγγισης με επιτήρηση (APS) περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

α)

την καταχώριση για ραντάρ (RAD), που σημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης με τη χρήση πρωτεύοντος και/ή δευτερεύοντος ραντάρ·

β)

την καταχώριση για ραντάρ προσέγγισης ακριβείας (PAR), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για ραντάρ, και σημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες προσέγγισης ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος, με τη χρήση ραντάρ προσέγγισης ακριβείας, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο·

γ)

την καταχώριση για προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (SRA), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για ραντάρ, και σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες προσέγγισης μη ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο·

δ)

την καταχώριση για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση (ADS), που σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου προσέγγισης, με τη χρήση επιτήρησης εξαρτώμενης από αυτόματα όργανα·

ε)

την καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (TCL), που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για ραντάρ ή για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση, και σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή και/ή γειτονικούς τομείς.

3.   Η ειδικότητα για επιτήρηση ελέγχου περιοχής (ACS) περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

α)

την καταχώριση για ραντάρ (RAD), που σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιοχής, με τη χρήση εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης·

β)

την καταχώριση για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση (ADS), που σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιοχής, με τη χρήση επιτήρησης εξαρτώμενης από αυτόματα όργανα·

γ)

την καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (TCL), που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για ραντάρ ή για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση, και σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή και/ή γειτονικούς τομείς·

δ)

την καταχώριση για έλεγχο ωκεάνιας περιοχής (OCΝ), που σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη τα οποία κυκλοφορούν σε ωκεάνια περιοχή ελέγχου.

4.   Ο κάτοχος καταχώρισης ειδικότητας ο οποίος δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα που συνοδεύουν την εν λόγω καταχώριση ειδικότητας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα τεσσάρων συναπτών ετών δύναται να αρχίσει την εκπαίδευση μονάδας για αυτή την καταχώριση ειδικότητας μόνον αφού αξιολογηθεί δεόντως ο βαθμός στον οποίο αυτό το πρόσωπο εξακολουθεί να πληροί τους όρους της εν λόγω καταχώρισης ειδικότητας, και εφόσον πληροί όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από αυτή την αξιολόγηση.

Άρθρο 12

Καταχωρίσεις μονάδας

1.   Η καταχώριση μονάδας σημαίνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για συγκεκριμένο τομέα, ομάδα τομέων ή θέσεων εργασίας, υπό την ευθύνη μονάδας της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

2.   Οι καταχωρίσεις μονάδας ισχύουν για αρχικό χρονικό διάστημα 12 μηνών.

3.   Η ισχύς των καταχωρίσεων μονάδας παρατείνεται για το επόμενο δωδεκάμηνο πέραν του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εφόσον ο παροχέας αεροναυτιλιακών υπηρεσιών αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι:

α)

ο υποψήφιος έχει ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας επί κάποιο ελάχιστο πλήθος ωρών, όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας, κατά τους προηγούμενους 12 μήνες·

β)

η επάρκεια του υποψηφίου έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ· και

γ)

ο υποψήφιος είναι κάτοχος έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του στοιχείου α) της πρώτης παραγράφου, οι επιχειρησιακές μονάδες των παροχέων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών τηρούν αρχεία των ωρών πραγματικής εργασίας στους τομείς, τις ομάδες τομέων ή τις θέσεις εργασίας για κάθε κάτοχο άδειας που εργάζεται στη μονάδα, και παρέχουν αυτά τα δεδομένα στις αρμόδιες αρχές και στον κάτοχο της άδειας όποτε ζητηθεί.

4.   Το ελάχιστο πλήθος ωρών εργασίας, χωρίς τα εκπαιδευτικά καθήκοντα, που απαιτείται για τη διατήρηση της ισχύος της καταχώρισης μονάδας μπορεί να μειώνεται για τους εκπαιδευτές εργασιακής εκπαίδευσης, ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνουν για εκπαίδευση στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητείται η παράταση, όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα επάρκειας προσωπικού μονάδας.

5.   Όταν οι καταχωρίσεις μονάδας παύσουν να ισχύουν, πρέπει να ολοκληρώνεται επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας, με στόχο την αναθεώρηση της καταχώρισης.

Άρθρο 13

Γλωσσική καταχώριση

1.   Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι εκπαιδευόμενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα της άδειάς τους εάν δεν διαθέτουν γλωσσική καταχώριση για την αγγλική γλώσσα.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν τοπικές γλωσσικές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

Οι απαιτήσεις αυτές επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, είναι αναλογικές και διαφανείς και κοινοποιούνται στον Οργανισμό χωρίς καθυστέρηση.

3.   Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, ο υποψήφιος για γλωσσική καταχώριση οφείλει να αποδείξει τουλάχιστον επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο τέσσερα) γλωσσικής επάρκειας στη χρήση τόσο της ειδικής φρασεολογίας όσο και της απλής γλώσσας.

Για την παροχή της απόδειξης, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση:

α)

να επικοινωνεί αποτελεσματικά αποκλειστικώς φωνητικά (με τηλέφωνο/ραδιοτηλέφωνο) αλλά και πρόσωπο με πρόσωπο·

β)

να επικοινωνεί επί κοινών, συγκεκριμένων και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια·

γ)

να χρησιμοποιεί κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές για την ανταλλαγή μηνυμάτων και για την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο·

δ)

να χειρίζεται επιτυχώς και με σχετική άνεση τις γλωσσικές προκλήσεις που θέτει μια περιπλοκή ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η οποία συμβαίνει στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με τα οποία είναι κανονικά εξοικειωμένος· και

ε)

να χρησιμοποιεί διάλεκτο ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα.

4.   Το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης του παραρτήματος III.

5.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, ο παροχέας αεροναυτιλιακών υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί υψηλότερο επίπεδο (επίπεδο πέντε) της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας του παραρτήματος ΙΙΙ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, εφόσον οι επιχειρησιακές συνθήκες της συγκεκριμένης ειδικότητας ή καταχώρισης δικαιολογούν υψηλότερο επίπεδο για επιτακτικούς λόγους ασφάλειας. Η απαίτηση αυτού του είδους επιβάλλεται χωρίς διακρίσεις, με αναλογικότητα, διαφάνεια και αντικειμενικότητα με αιτιολόγηση από τον παροχέα αεροναυτιλιακών υπηρεσιών που επιθυμεί να εφαρμόσει το υψηλότερο επίπεδο επάρκειας, και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

6.   Η γλωσσική επάρκεια του υποψηφίου αξιολογείται κατά τα προβλεπόμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με εξαίρεση τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν αποδείξει γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο άριστο (επίπεδο έξι) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, η γλωσσική καταχώριση ισχύει για ανανεώσιμο χρονικό διάστημα:

α)

τριών ετών, εάν το επίπεδο που έχει αποδειχθεί είναι το επιχειρησιακό (επίπεδο τέσσερα) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ· ή

β)

έξι ετών, εάν το επίπεδο που έχει αποδειχθεί είναι το ανεπτυγμένο (επίπεδο πέντε), σύμφωνα με το παράρτημα III.

7.   Η γλωσσική επάρκεια αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εκδιδόμενο μετά από διαφανή και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 14

Καταχώριση εκπαιδευτή

1.   Οι κάτοχοι καταχώρισης εκπαιδευτή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν εργασιακή εκπαίδευση και να ασκούν εποπτεία σε θέση εργασίας για τομείς καλυπτόμενους από ισχύουσα καταχώριση μονάδας.

2.   Οι υποψήφιοι για καταχώριση εκπαιδευτή:

α)

είναι κάτοχοι άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας·

β)

έχουν ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας επί αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή μεγαλύτερης διάρκειας όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, λαμβανόμενων υπόψη των ειδικοτήτων και των καταχωρίσεων για τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση· και

γ)

έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν με τις ενδεδειγμένες εξετάσεις οι απαιτούμενες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες.

3.   Η καταχώριση εκπαιδευτή ισχύει για ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 15

Αιτήσεις για ιατρικά πιστοποιητικά και έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών

1.   Οι αιτήσεις για την έκδοση, την αναθεώρηση ή την ανανέωση ιατρικών πιστοποιητικών υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί από την εν λόγω αρχή.

2.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από αρμόδιο ιατρικό όργανο της αρμόδιας αρχής, από αεροϊατρικούς εξεταστές ή από αεροϊατρικά κέντρα εγκεκριμένα από την εν λόγω αρχή.

3.   Η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών είναι συνεπής προς τις διατάξεις του παραρτήματος Ι της σύμβασης του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο έγγραφο του Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Cerification of Air Traffic Controllers» (Απαιτήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση κατηγορίας 3 για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας).

4.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες επανεξέτασης ή προσφυγής, με την κατάλληλη συμμετοχή ανεξάρτητων ιατρικών συμβούλων.

Άρθρο 16

Ισχύς ιατρικών πιστοποιητικών

1.   Τα ιατρικά πιστοποιητικά ισχύουν για χρονική περίοδο:

α)

24 μηνών, μέχρις ότου ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας φθάσει την ηλικία των 40 ετών· και

β)

12 μηνών, μετά τη συμπλήρωση του 40ού έτους.

2.   Οι χρονικές περίοδοι της παραγράφου 1 υπολογίζονται από την ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης, στην περίπτωση αρχικής έκδοσης και ανανέωσης ιατρικού πιστοποιητικού, και από την ημερομηνία λήξης ισχύος του προηγούμενου ιατρικού πιστοποιητικού, στην περίπτωση αναθεώρησης.

3.   Εξετάσεις για την αναθεώρηση ιατρικού πιστοποιητικού μπορεί να πραγματοποιούνται μέχρι και 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος του ιατρικού πιστοποιητικού.

4.   Εάν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πιστοποιητικού ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δεν υποβληθεί σε εξέταση για την αναθεώρηση, απαιτείται εξέταση για ανανέωση.

5.   Το ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή, εάν αυτό απαιτηθεί λόγω της κατάστασης της υγείας του κατόχου.

Άρθρο 17

Μειωμένη ιατρική καταλληλότητα

1.   Οι κάτοχοι άδειας:

α)

δεν ασκούν τα δικαιώματα της άδειάς τους οποτεδήποτε αντιληφθούν κάθε είδους μείωση της ιατρικής τους καταλληλότητας που θα μπορούσε να τους καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν με ασφάλεια τα δικαιώματα της άδειας·

β)

ενημερώνουν τον οικείο παροχέα αεροναυτιλιακών υπηρεσιών αμέσως τη στιγμή που αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε μείωση της ιατρικής τους καταλληλότητας ή βρίσκονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε ψυχοτρόπου ουσίας ή φαρμάκου που θα μπορούσε να τους καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν με ασφάλεια τα δικαιώματα της άδειας.

2.   Οι παροχείς αεροναυτιλιακών υπηρεσιών καθορίζουν διαδικασίες διαχείρισης της επιχειρησιακής επίπτωσης περιπτώσεων μειωμένης ιατρικής καταλληλότητας και ενημερώνουν την αρμόδια αρχή όταν κάτοχος άδειας έχει αξιολογηθεί ως ιατρικώς ακατάλληλος.

3.   Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Άρθρο 18

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών οργανισμών

1.   Οι αιτήσεις για την πιστοποίηση εκπαιδευτικού οργανισμού υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την εν λόγω αρχή.

2.   Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποδεικνύουν με στοιχεία ότι είναι κατάλληλα επανδρωμένοι και εξοπλισμένοι και λειτουργούν σε περιβάλλον κατάλληλο για την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης που έχει σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση αδειών εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και αδειών ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

3.   Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση στους σχετικούς χώρους σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή να εξετάσει τους σχετικούς φακέλους, τα σχετικά δεδομένα, τις σχετικές διαδικασίες και κάθε άλλο υλικό που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 19

Σύστημα διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισμών

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί:

α)

διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης και επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και πείρα, προκειμένου να παρέχουν εκπαίδευση όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·

β)

καθορίζουν με σαφήνεια κατευθύνσεις σχετικές με τη λογοδοσία για θέματα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο τον εγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό, οι οποίες καλύπτουν και την άμεση λογοδοσία για την ασφάλεια που αφορά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη·

γ)

διαθέτουν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τους χώρους που είναι αναγκαία και προσιδιάζουν στο είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης·

δ)

προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για το σύστημα διοίκησης της ποιότητας που αποτελεί μέρος του συστήματος διοίκησης και προβλέπεται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα συστήματα και τις διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, καθώς και της επάρκειας αυτών των συστημάτων·

ε)

περιλαμβάνουν σύστημα τήρησης αρχείου, το οποίο επιτρέπει επαρκή αποθήκευση και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα των σχετικών δραστηριοτήτων·

στ)

αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την παροχή της εκπαίδευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι οι δραστηριότητες έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, ανάλογη με τη φύση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 20

Απαιτήσεις για τα μαθήματα εκπαίδευσης, τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης μονάδας, και για τα προγράμματα επάρκειας προσωπικού μονάδας

1.   Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για το λεπτομερή καθορισμό του περιεχομένου, για την οργάνωση και για τη διάρκεια των μαθημάτων και, κατά περίπτωση, τα προγράμματα εκπαίδευσης μονάδας και τα προγράμματα επάρκειας προσωπικού μονάδας.

2.   Στη μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οργάνωσης των εξετάσεων ή αξιολογήσεων. Για εξετάσεις που αφορούν την αρχική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προσομοίωσης, πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα προσόντα των εξεταστών και των αξιολογητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 21

Ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής

1.   Οι αρμόδιες αρχές είναι ανεξάρτητες από τους παροχείς αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αυτή η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται με επαρκή διαχωρισμό, τουλάχιστον σε λειτουργικό επίπεδο, μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των εν λόγω παροχέων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να ασκούν τις εξουσίες τους χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στον Οργανισμό τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών, καθώς και τυχόν επερχόμενες σχετικές μεταβολές.

Άρθρο 22

Καθήκοντα των αρμόδιων αρχών

1.   Προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επίπεδα επάρκειας που είναι απαραίτητα ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να εκτελούν τα καθήκοντά τους με υψηλή στάθμη ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν και παρακολουθούν την εκπαίδευση των ελεγκτών.

2.   Στα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών περιλαμβάνονται:

α)

η έκδοση και η ανάκληση αδειών, ειδικοτήτων και καταχωρίσεων για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εκπαίδευση και αξιολόγηση στο πλαίσιο του τομέα ευθύνης της αρμόδιας αρχής·

β)

η αναθεώρηση, η ανανέωση και η αναστολή ειδικοτήτων και καταχωρίσεων, τα δικαιώματα των οποίων ασκούνται υπ’ ευθύνη της αρμόδιας αρχής·

γ)

η πιστοποίηση εκπαιδευτικών οργανισμών·

δ)

η έγκριση μαθημάτων εκπαίδευσης, προγραμμάτων εκπαίδευσης μονάδας και προγραμμάτων επάρκειας προσωπικού μονάδας·

ε)

η έγκριση εξεταστών ή αξιολογητών επάρκειας·

στ)

η παρακολούθηση και η επιθεώρηση συστημάτων εκπαίδευσης·

ζ)

ο καθορισμός κατάλληλων μηχανισμών προσφυγής και κοινοποίησης·

η)

η έγκριση της ανάγκης ανεπτυγμένου επιπέδου (επιπέδου πέντε) γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5·

θ)

η έγκριση των διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με μειωμένη ιατρική καταλληλότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 3.

Άρθρο 23

Έκδοση και διατήρηση άδειας, ειδικοτήτων, καταχωρίσεων και πιστοποιητικών

1.   Η αρμόδια αρχή καθορίζει διαδικασίες για την υποβολή αίτησης και την έκδοση, την ανανέωση και την αναθεώρηση αδειών, συναφών ειδικοτήτων, καταχωρίσεων και ιατρικών πιστοποιητικών.

2.   Μετά την παραλαβή αίτησης, η αρμόδια αρχή ελέγχει κατά πόσον ο υποψήφιος πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν κρίνει ότι ο υποψήφιος πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή εκδίδει, ανανεώνει ή αναθεωρεί αντιστοίχως την άδεια, τη συναφή ειδικότητα, την καταχώριση ή το ιατρικό πιστοποιητικό.

4.   Η άδεια η εκδιδόμενη από την αρμόδια αρχή περιλαμβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα I.

5.   Όταν η άδεια εκδίδεται σε γλώσσα άλλη εκτός της αγγλικής, περιλαμβάνεται αγγλική μετάφραση των στοιχείων που παρατίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση επάρκειας

1.   Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τους κατόχους αδείας που έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα εξεταστή επάρκειας ή αξιολογητή επάρκειας για εκπαίδευση σε μονάδα και για συνεχή εκπαίδευση.

2.   Η έγκριση ισχύει επί τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης.

Άρθρο 25

Τήρηση αρχείων

Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την τήρηση βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει τα στοιχεία επάρκειας όλων των κατόχων αδείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και τις ημερομηνίες ισχύος των καταχωρίσεών τους.

Άρθρο 26

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τηρουμένων δεόντως των αρχών της εμπιστευτικότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν τις κατάλληλες πληροφορίες και αλληλοεπικουρούνται ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως σε περιπτώσεις σχετιζόμενες με την ελεύθερη κυκλοφορία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ένωσης.

Άρθρο 27

Διαδικασία πιστοποίησης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς

1.   Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν διαδικασίες για την αίτηση, την έκδοση και τη διατήρηση της ισχύος πιστοποιητικών για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

2.   Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά, εφόσον ο αιτών εκπαιδευτικός οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙV.

3.   Τα πιστοποιητικά είναι δυνατόν να εκδίδονται για έκαστο τύπο εκπαίδευσης, ή σε συνδυασμό με άλλες αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, οπότε ο τύπος εκπαίδευσης και ο τύπος υπηρεσίας αεροναυτιλίας πιστοποιούνται ως δέσμη υπηρεσιών.

4.   Τα πιστοποιητικά εξειδικεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 28

Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών οργανισμών και επιβολή

1.   Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και τους όρους που προσαρτώνται στα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών οργανισμών.

2.   Οι αρμόδιες αρχές επιθεωρούν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ουσιαστική συμμόρφωση με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Επιπλέον του ελέγχου κατά τακτά διαστήματα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις χωρίς προειδοποίηση, για να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό.

4.   Εάν κάποια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού για εκπαιδευτικό οργανισμό δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις ή τους όρους του πιστοποιητικού που κατέχει, λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα επιβολής, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ανάκληση του πιστοποιητικού.

5.   Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναγνωρίζονται αμοιβαίως.

Άρθρο 29

Αναγνώριση αδειών

1.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις άδειες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις σχετικές με αυτές ειδικότητες, καταχωρίσεις ειδικότητας και γλωσσικές καταχωρίσεις, και τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά, που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Ωστόσο, σε περίπτωση που κράτος μέλος έχει προβλέψει ηλικιακό όριο κάτω των 21 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3, το δικαίωμα του κατόχου της άδειας να ασκεί τα δικαιωμάτων ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιορίζεται στο έδαφος του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια, μέχρις ότου ο κάτοχος φθάσει στην ηλικία των 21 ετών.

Σε περιπτώσεις στις οποίες κάτοχος άδειας ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την άδεια σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα ανταλλαγής της άδειας που κατέχει με άδεια εκδιδόμενη στο κράτος μέλος στο οποίο ασκούνται τα δικαιώματα, χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων.

Προκειμένου να χορηγήσει καταχώριση μονάδας, η αρμόδια αρχή απαιτεί να πληροί ο υποψήφιος τους ειδικούς όρους που συνοδεύουν την εν λόγω καταχώριση, προσδιορίζοντας τη μονάδα, τον τομέα ή τη θέση εργασίας. Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εκπαίδευσης μονάδας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός λαμβάνει δεόντως υπόψη την επάρκεια και την πείρα που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.

2.   Η αρμόδια αρχή εγκρίνει ή απορρίπτει το πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας το οποίο περιέχει την προτεινόμενη εκπαίδευση για τον υποψήφιο, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την κατάθεση των δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη καθυστέρησης λόγω ενδεχόμενης άσκησης προσφυγής. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών της μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις και της αναλογικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις

Ο Οργανισμός προβαίνει σε αξιολόγηση του συστήματος αδειοδότησης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και περαιτέρω αναγκαίων βελτιώσεων προς την κατεύθυνση «συνολικής συστημικής προσέγγισης στην αεροπορία» και για την εδραίωση πλήρους συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα Vβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, με σκοπό την υποβολή στην Επιτροπή γνώμης, όπου θα περιλαμβάνονται ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 31

Παρεκκλίσεις

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη που έχουν αναπτύξει εθνικές καταχωρίσεις ειδικότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/23/ΕΚ, δύνανται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας τους, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη που έχουν προβλέψει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 2006/23/ΕΚ, να ασκούνται τα δικαιώματα καταχώρισης μονάδας μόνον από κατόχους άδειας με ηλικία κάτω από δεδομένο όριο, δύνανται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας τους, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν κράτος μέλος αποφασίζει την εφαρμογή των παρεκκλίσεων των παραγράφων 1 και 2, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τον Οργανισμό.

Άρθρο 32

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α του παρόντος κανονισμού, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα βασιζόμενα στην έκδοση της 10ης Δεκεμβρίου 2004 των «Guidelines for air traffic controllers Common Core Content Initial Training» (Κατευθυντήριες γραμμές για το κοινό βασικό περιεχόμενο της αρχικής εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας) του Eurocontrol επί χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Άδειες, ειδικότητες, καταχωρίσεις, ιατρικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει της οδηγίας 2006/23/ΕΚ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Υποψήφιοι για άδεια, ειδικότητα, καταχώριση, ιατρικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό για οργανισμό εκπαίδευσης, που έχουν υποβάλει την αίτησή τους πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού αλλά δεν έχουν ακόμη λάβει την εν λόγω άδεια, ειδικότητα, καταχώριση, ιατρικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό για οργανισμό εκπαίδευσης, αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού πριν χορηγηθεί η εν λόγω άδεια, ειδικότητα, καταχώριση, ιατρικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό για οργανισμό εκπαίδευσης.

4.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, στο οποίο εκπαιδευτικοί οργανισμοί που έχουν τον Οργανισμό ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ολοκληρώνει τη διαδικασία πιστοποίησης σε συντονισμό με την Οργανισμό και μεταφέρει τον φάκελο στον Οργανισμό αμέσως μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

5.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία είχε την ευθύνη για την εποπτεία ασφάλειας των εκπαιδευτικών οργανισμών που έχουν τον Οργανισμό ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, μεταφέρει στον Οργανισμό τη λειτουργία εποπτείας της ασφάλειας των εν λόγω οργανισμών έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 549/2004, (ΕΚ) αριθ. 550/2004, (ΕΚ) αριθ. 551/2004 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 34).

(3)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 22.

(4)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 51.

(5)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ

Οι άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1.   Γενικά στοιχεία

1.1.

Στην άδεια εμφαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία, μεταξύ των οποίων σημειώνονται με αστερίσκο εκείνα που πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά:

α)

*ονομασία κράτους ή αρχής έκδοσης της άδειας (με εντονότυπους χαρακτήρες)·

β)

*τίτλος της άδειας (με πολύ εντονότυπους χαρακτήρες)·

γ)

αύξων αριθμός της άδειας, με αραβικούς αριθμούς, απονεμόμενος από την αρχή έκδοσης της άδειας·

δ)

ονοματεπώνυμο κατόχου (και με λατινικούς χαρακτήρες, εάν η εθνική γλώσσα δεν χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες)·

ε)

ημερομηνία γέννησης·

στ)

ιθαγένεια του κατόχου·

ζ)

υπογραφή του κατόχου·

η)

*Πιστοποίηση ισχύος και εξουσιοδότηση του κατόχου να ασκεί δικαιώματα αντίστοιχα της άδειας, όπου αναφέρονται:

i)

οι ειδικότητες, οι καταχωρίσεις ειδικοτήτων, οι γλωσσικές καταχωρίσεις, οι καταχωρίσεις εκπαιδευτή και οι καταχωρίσεις μονάδας,

ii)

οι ημερομηνίες πρώτης έκδοσής τους,

iii)

οι ημερομηνίες λήξης της ισχύος τους·

θ)

υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει την άδεια και ημερομηνία έκδοσής της·

ι)

σφραγίδα της αρχής έκδοσης της άδειας.

1.2.

Η άδεια πρέπει να συνοδεύεται από ισχύον ιατρικό πιστοποιητικό.

2.   Υλικό

Πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτί πρώτης ποιότητας ή άλλο κατάλληλο υλικό, και τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 1 πρέπει να είναι ευανάγνωστα.

3.   Χρώμα

3.1.

Οσάκις χρησιμοποιείται ομοιόχρωμο υλικό για όλες τις άδειες τις σχετικές με την αεροπορία που εκδίδονται από κράτος μέλος, το χρώμα αυτό πρέπει να είναι το λευκό.

3.2.

Οσάκις άδειες σχετικές με την αεροπορία εκδιδόμενες από κράτος μέλος φέρουν διακριτική χρωματική σήμανση, το χρώμα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να είναι το κίτρινο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Η αρχική εκπαίδευση εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τουλάχιστον τους στόχους βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ειδικότητας που περιγράφονται στο έγγραφο του Eurocontrol «Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training» (Κατευθυντήριες γραμμές για το κοινό βασικό περιεχόμενο της αρχικής εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας), έκδοση της 21ης Οκτωβρίου 2008 (1), ούτως ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να είναι σε θέση να χειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η αρχική εκπαίδευση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: αεροπορικό δίκαιο, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, που συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, μετεωρολογία, αεροναυτιλία, αεροσκάφη και θεωρία πτήσης, όπου συμπεριλαμβάνεται η συνεννόηση μεταξύ ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και χειριστή, ανθρώπινος παράγοντας, εξοπλισμός και συστήματα, επαγγελματικό περιβάλλον, ασφάλεια και πνεύμα ασφάλειας, συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, ασυνήθεις καταστάσεις / καταστάσεις ανάγκης, υποβαθμισμένα συστήματα, και γλωσσικές γνώσεις, όπου συμπεριλαμβάνεται η φρασεολογία ραδιοτηλεφωνίας.

Τα θέματα διδάσκονται έτσι ώστε με αυτά οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται για τους διάφορους τύπους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και να τονίζονται οι παράμετροι της ασφάλειας. Η αρχική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, ενώ η διάρκειά της καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια αρχικής εκπαίδευσης. Με τις αποκτηθείσες δεξιότητες εξασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για το χειρισμό καταστάσεων πολύπλοκης και πυκνής κυκλοφορίας, και διευκολύνεται η μετάβαση στην εκπαίδευση σε μονάδα.

Η επάρκεια του υποψηφίου μετά την αρχική εκπαίδευση αξιολογείται με κατάλληλες εξετάσεις ή με σύστημα συνεχούς αξιολόγησης.

ΜΕΡΟΣ Β

Απαιτήσεις εκπαίδευσης σε μονάδα για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Τα προγράμματα εκπαίδευσης μονάδας εξειδικεύουν τις διαδικασίες και το χρονικό πλαίσιο που απαιτούνται για να είναι δυνατή η εφαρμογή των διαδικασιών μονάδας στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης. Το εγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει ενδείξεις όλων των στοιχείων του συστήματος αξιολόγησης ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εργασιακές ρυθμίσεις, η αξιολόγηση της προόδου και οι εξετάσεις, καθώς και διαδικασίες κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή. Η εκπαίδευση σε μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία της αρχικής εκπαίδευσης τα οποία προσιδιάζουν στις συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε μονάδα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εκπαιδεύονται επαρκώς στη διαχείριση ασφάλειας, προστασίας και κρίσεων.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε μονάδα καθορίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης μονάδας. Οι απαιτούμενες δεξιότητες αξιολογούνται με κατάλληλες εξετάσεις ή με σύστημα συνεχούς αξιολόγησης, από εγκεκριμένους εξεταστές ή αξιολογητές επάρκειας, οι οποίοι κρίνουν με ουδετερότητα και αντικειμενικότητα. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές δημιουργούν μηχανισμούς προσφυγής, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση των υποψηφίων.

ΜΕΡΟΣ Γ

Απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Οι καταχωρίσεις ειδικότητας και μονάδας στις άδειες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας διατηρούνται σε ισχύ μέσω εγκεκριμένης συνεχούς εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται σε εκπαίδευση για να διατηρηθούν οι δεξιότητες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επαναληπτικά μαθήματα, εκπαίδευση για έκτακτη ανάγκη και, ανάλογα με την περίπτωση, γλωσσική εκπαίδευση.

Κατά τη συνεχή εκπαίδευση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εκπαιδεύονται επαρκώς στη διαχείριση ασφάλειας, προστασίας και κρίσεων.

Η συνεχής εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, συνοδευόμενα από προσομοίωση. Γι’ αυτό το σκοπό, ο εκπαιδευτικός οργανισμός εκπονεί προγράμματα επάρκειας προσωπικού μονάδας, όπου εξειδικεύονται οι διαδικασίες, η επάνδρωση και το χρονικό πλαίσιο που απαιτούνται για την παροχή κατάλληλης συνεχούς εκπαίδευσης και για την απόδειξη της επάρκειας. Αυτά τα προγράμματα επανεξετάζονται και εγκρίνονται τουλάχιστον ανά τριετία. Η διάρκεια της συνεχούς εκπαίδευσης αποφασίζεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται στη μονάδα, ιδίως ενόψει μεταβολών ή προγραμματισμένων μεταβολών διαδικασιών ή εξοπλισμού, ή ενόψει των συνολικών απαιτήσεων διαχείρισης της ασφάλειας. Οι δεξιότητες κάθε ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας αξιολογούνται δεόντως τουλάχιστον ανά τριετία. Ο παροχέας αεροναυτιλιακών υπηρεσιών διασφαλίζει την εφαρμογή μηχανισμών με τους οποίους κατοχυρώνεται η δίκαιη μεταχείριση κατόχων αδείας των οποίων η ισχύς των καταχωρίσεων δεν μπορεί να παραταθεί.


(1)  Έκδοση 1.0, ημερομηνία έκδοσης 21.10.2008, στοιχεία EUROCONTROL-SPEC-0113.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας: Άριστο, ανεπτυγμένο και επιχειρησιακό επίπεδο

Επίπεδο

Προφορά

Χρησιμοποιεί διάλεκτο και/ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα.

Δομή

Οι σχετικές γραμματικές και συντακτικές δομές υπαγορεύονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα.

Λεξιλόγιο

Ευχέρεια λόγου

Κατανόηση

Διαδράσεις

Άριστο

6

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και ενδεχομένως επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες, σχεδόν ποτέ δεν αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Ο χειρισμός βασικών αλλά και πολύπλοκων γραμματικών και συντακτικών δομών είναι σταθερά καλός.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία επί θεμάτων ευρείας ποικιλίας, οικείων και μη οικείων. Το λεξιλόγιο είναι ιδιωματικό, με εννοιολογικές αποχρώσεις και ευπροσάρμοστο στα διάφορα νοηματικά πλαίσια.

Διαθέτει ικανότητα ομιλίας επί μακρόν, με φυσική, αβίαστη ροή. Η ροή της ομιλίας διακυμαίνεται για λόγους ύφους, π.χ. για να δοθεί έμφαση σε κάποιο σημείο. Χρησιμοποιεί αυθορμήτως κατάλληλα δεικτικά και συνδετικά στοιχεία ομιλίας.

Η κατανόηση είναι συνεχώς ακριβής σε όλα σχεδόν τα πλαίσια και περιλαμβάνει κατανόηση λεπτών γλωσσικών και πολιτιστικών διακρίσεων.

Διαδρά με άνεση σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις. Διαθέτει ευαισθησία σε λεκτικές και μη λεκτικές νύξεις, και αποκρίνεται σε αυτές αναλόγως.

Ανεπτυγμένο

5

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες, σπανίως αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Ο χειρισμός βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών είναι σταθερά καλός. Επιχειρείται η χρήση πολύπλοκων δομών, αλλά με λάθη που ενίοτε αποβαίνουν σε βάρος του νοήματος.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία επί θεμάτων κοινών, συγκεκριμένων, και σχετιζόμενων με την εργασία. Αυτοσχεδιάζει συνεκτικά και επιτυχώς. Ενίοτε το λεξιλόγιο είναι ιδιωματικό.

Διαθέτει ικανότητα ομιλίας επί μακρόν με σχετική άνεση για οικεία θέματα, αλλά ενδεχομένως δεν διακυμαίνει τη ροή της ομιλίας για λόγους ύφους. Μπορεί να χρησιμοποιεί κατάλληλα δεικτικά και συνδετικά στοιχεία ομιλίας.

Η κατανόηση είναι ακριβής για θέματα κοινά, συγκεκριμένα και σχετιζόμενα με την εργασία και ως επί το πλείστον ακριβής, όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή γλωσσική ή της κατάστασης, ή απροσδόκητη τροπή των γεγονότων. Υπάρχει ικανότητα κατανόησης σειράς ποικιλιών λόγου (διάλεκτος και/ή προφορά) ή νοηματικών πλαισίων.

Οι αποκρίσεις είναι άμεσες, κατάλληλες και διαφωτιστικές. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σχέση ομιλητή/ακροατή.

Επιχειρησιακό

4

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνο μερικές φορές αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Οι βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές χρησιμοποιούνται δημιουργικά, συνήθως με τρόπο ελεγχόμενο ικανοποιητικά. Ενδέχεται να γίνουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απροσδόκητες περιστάσεις, αλλά σπανίως αποβαίνουν σε βάρος του νοήματος.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου συνήθως είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία επί θεμάτων κοινών, συγκεκριμένων και σχετιζόμενων με την εργασία. Μπορεί να αυτοσχεδιάζει συχνά επιτυχώς, όταν δεν διαθέτει λεξιλόγιο ή σε ασυνήθεις ή απροσδόκητες περιστάσεις.

Εκφέρει περικοπές λόγου με τον ενδεδειγμένο ρυθμό. Είναι ενδεχόμενη περιστασιακά η απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη διάδραση, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Μπορεί να κάνει περιορισμένη χρήση δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων ομιλίας. Οι προσθήκες δεν διαταράσσουν τη ρύμη του λόγου.

Η κατανόηση είναι ως επί το πλείστον ακριβής για θέματα κοινά, συγκεκριμένα και σχετιζόμενα με την εργασία, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή διακύμανση είναι επαρκώς κατανοητή από τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή γλωσσική ή της κατάστασης, ή απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης.

Οι αποκρίσεις είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και διαφωτιστικές. Αρχίζει και διατηρεί τη συνομιλία, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει απροσδόκητη τροπή των γεγονότων. Αντιμετωπίζει κατάλληλα προφανείς παρανοήσεις με έλεγχο, επιβεβαίωση ή διευκρίνιση.


Κλίμακα διαβάθμισης της γλωσσικής επάρκειας: Προεπιχειρησιακό, στοιχειώδες και προστοιχειώδες επίπεδο.

Επίπεδο

Προφορά

Χρησιμοποιεί διάλεκτο και/ή προφορά κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα.

Δομή

Οι σχετικές γραμματικές και συντακτικές δομές υπαγορεύονται από γλωσσικές λειτουργίες ανάλογες με τα καθήκοντα.

Λεξιλόγιο

Ευχέρεια λόγου

Κατανόηση

Διαδράσεις

Προεπιχειρησιακό

3

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες και συχνά αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Ο χειρισμός βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών συνδεόμενων με προβλέψιμες καταστάσεις δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικός. Συχνά γίνονται λάθη που αποβαίνουν σε βάρος του νοήματος.

Το εύρος και η ακρίβεια του λεξιλογίου συχνά επαρκούν για την επικοινωνία επί θεμάτων κοινών, συγκεκριμένων ή σχετιζόμενων με την εργασία, αλλά το εύρος είναι περιορισμένο και συχνά η επιλογή λέξεων αστοχεί. Συχνά αδυνατεί να αυτοσχεδιάσει επιτυχώς όταν δεν διαθέτει λεξιλόγιο.

Εκφέρει περικοπές λόγου, αλλά συχνά η διατύπωση και οι παύσεις αστοχούν. Δισταγμοί ή βραδύτητα επεξεργασίας του λόγου μπορεί να εμποδίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι προσθήκες ενίοτε διαταράσσουν τη ρύμη του λόγου.

Η κατανόηση είναι συχνά ακριβής για θέματα κοινά, συγκεκριμένα και σχετιζόμενα με την εργασία, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή διακύμανση είναι επαρκώς κατανοητή από τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Ενδέχεται να αποτύχει στην κατανόησης περιπλοκής γλωσσικής ή της κατάστασης, ή απροσδόκητης τροπής των γεγονότων.

Οι αποκρίσεις είναι ενίοτε άμεσες, κατάλληλες και διαφωτιστικές. Μπορεί να αρχίζει και να διατηρεί τη συνομιλία με ανεκτή άνεση για οικεία θέματα και σε προβλέψιμες καταστάσεις. Γενικώς ανεπαρκής στην αντιμετώπιση απροσδόκητης τροπής των γεγονότων.

Στοιχειώδες

2

Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται έντονα από την πρώτη γλώσσα ή από τοπικές ιδιομορφίες και συνήθως αποβαίνουν σε βάρος της ευχέρειας κατανόησης.

Χειρίζεται περιορισμένα μόνο μερικές απλές, αποστηθισμένες γραμματικές και συντακτικές δομές.

Περιορισμένο εύρος λεξιλογίου, που αποτελείται μόνον από μεμονωμένες λέξεις και απομνημονευμένες φράσεις.

Μπορεί να αρθρώσει πολύ μικρές, απομονωμένες, απομνημονευμένες λέξεις, με συχνές παύσεις και προσθήκες που διασπούν το λόγο, για την αναζήτηση εκφράσεων και την άρθρωση λιγότερο οικείων λέξεων.

Η κατανόηση περιορίζεται σε απομονωμένες, απομνημονευμένες φράσεις, όταν εκφέρονται προσεκτικά και αργά.

Ο χρόνος απόκρισης είναι βραδύς, και η απόκριση συχνά άστοχη. Η ανταπόκριση περιορίζεται σε απλή συνομιλία ρουτίνας.

Προστοιχειώδες

1

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.

Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ IV

Προδιαγραφές για τα πιστοποιητικά εκπαιδευτικών οργανισμών

Στα πιστοποιητικά εκπαιδευτικών οργανισμών που εκδίδονται από αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αναφέρονται:

α)

η αρμόδια αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό·

β)

ο αιτών (όνομα και διεύθυνση)·

γ)

ο τύπος εκπαίδευσης και/ή των παρεχομένων υπηρεσιών που πιστοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση·

δ)

δήλωση συμμόρφωσης του αιτούντα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο V·

ε)

η ημερομηνία έκδοσης και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού.