10.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/5


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουνίου 2011

περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε προσωπικούς υπολογιστές

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 3737]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/337/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2001/686/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια καθώς και οι συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για τους προσωπικούς υπολογιστές. Μετά την ανασκόπηση των κριτηρίων που καθορίζονταν στην εν λόγω απόφαση, καθορίστηκαν αναθεωρημένα κριτήρια με την απόφαση 2005/341/ΕΚ της Επιτροπής (3) που ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

(4)

Τα εν λόγω κριτήρια επανεξετάστηκαν περαιτέρω με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, το 2006 συνάφθηκε συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «συμφωνία»), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/1005/ΕΚ του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/C 186/1 της 12ης Αυγούστου 2009 των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, για την αναθεώρηση των προδιαγραφών για υπολογιστές που ορίζονται στο παράρτημα Γ μέρος VIII της συμφωνίας (εφεξής «ENERGY STAR έκδοση 5.0») (5), συμφωνία με την οποία θεσπίζονται τα κριτήρια για το Energy Star.

(5)

Τα εν λόγω νέα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν επί τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(6)

Η απόφαση 2005/341/ΕΚ πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.

(7)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα έχουν λάβει οικολογικό σήμα για προσωπικούς υπολογιστές βάσει των κριτηρίων που περιέχονται στην απόφαση 2005/341/ΕΚ, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους για να πληρούν τα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 2005/341/ΕΚ ή τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, έως ότου λήξει η περίοδος ισχύος της εν λόγω απόφασης.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κατηγορία προϊόντων «προσωπικοί υπολογιστές» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: επιτραπέζιους υπολογιστές, ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές, ελαφρά τερματικά (thin clients), διατάξεις απεικόνισης υπολογιστή και πληκτρολόγια (ως ανεξάρτητα στοιχεία) όπως ορίζονται στο άρθρο 2.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης δεν θεωρούνται προσωπικοί υπολογιστές οι ελαφροί φορητοί υπολογιστές (notebook computers), οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας, οι σταθμοί εργασίας, τα αναλόγια παιχνιδιών (κονσόλες) και τα πλαίσια προβολής ψηφιακών φωτογραφιών.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «Υπολογιστής»: συσκευή η οποία εκτελεί λογικές πράξεις και επεξεργάζεται δεδομένα, είναι δυνατόν να συνδέεται με διατάξεις εισόδου και με διατάξεις απεικόνισης και περιλαμβάνει κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) για την εκτέλεση των πράξεων. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης οι υπολογιστές περιλαμβάνουν μόνο σταθερές μονάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επιτραπέζιοι υπολογιστές, ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές και ελαφρά τερματικά.

Εάν ένας υπολογιστής περιλαμβάνει κατά τη διάθεσή του στην αγορά οθόνη, πληκτρολόγιο ή οιανδήποτε άλλη συσκευή εισαγωγής δεδομένων, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα κριτήρια. Για τα πληκτρολόγια και τις διατάξεις απεικόνισης είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένες συσκευές.

2)   «Διάταξη απεικόνισης υπολογιστή»: οθόνη απεικόνισης και τα συναφή ηλεκτρονικά κυκλώματα τοποθετημένα σε ενιαίο περίβλημα ή εντός του περιβλήματος του υπολογιστή (π.χ. στην περίπτωση ενοποιημένων επιτραπέζιων υπολογιστών), ικανή να εμφανίζει οπτικά εξερχόμενες πληροφορίες ενός υπολογιστή, μέσω μιας ή περισσότερων εισόδων, όπως VGA, DVI. πύλη απεικόνισης ή/και IEEE 1394. Παραδείγματα τεχνολογιών για διατάξεις απεικόνισης αποτελούν οι καθοδικοί σωλήνες (CRT) και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD).

3)   «Πληκτρολόγιο»: συσκευή εισαγωγής δεδομένων με πλήκτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή διακριτών δεδομένων στον υπολογιστή.

4)   «Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος»: εξάρτημα περιεχόμενο σε περίβλημα χωριστό από εκείνο του υπολογιστή και σχεδιασμένο για μετατροπή της εισερχόμενης εναλλασσόμενης τάσης ρεύματος του δικτύου σε χαμηλότερη τάση συνεχούς ρεύματος για τροφοδότηση του υπολογιστή. Το εξωτερικό τροφοδοτικό πρέπει να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω αφαιρούμενης ή συρματωμένης αρσενικής/θηλυκής ηλεκτρικής επαφής, καλωδίου, σύρματος ή άλλης καλωδίωσης.

5)   «Εσωτερικό τροφοδοτικό ισχύος»: συστατικό εντός του περιβλήματος του υπολογιστή σχεδιασμένο για μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης του δικτύου σε τάση συνεχούς ρεύματος για την τροφοδότηση των συστατικών μερών του υπολογιστή. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, το εσωτερικό τροφοδοτικό ισχύος πρέπει να περιέχεται εντός του περιβλήματος του υπολογιστή αλλά να είναι χωριστό από την κύρια πλακέτα του. Το τροφοδοτικό ισχύος πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός και μόνου καλωδίου χωρίς να παρεμβάλλονται μεταξύ τους ενδιάμεσα κυκλώματα. Επιπλέον, όλες οι συνδέσεις ισχύος από το τροφοδοτικό στα συστατικά στοιχεία του υπολογιστή, με εξαίρεση μια σύνδεση συνεχούς ρεύματος με διάταξη απεικόνισης σε ενοποιημένο επιτραπέζιο υπολογιστή, πρέπει να βρίσκονται εντός του περιβλήματος του υπολογιστή (δηλαδή χωρίς εξωτερικά καλώδια από το τροφοδοτικό στον υπολογιστή ή σε μεμονωμένα συστατικά στοιχεία). Δεν θεωρούνται εσωτερικά τροφοδοτικά οι εσωτερικοί μεταλλάκτες συνεχούς ρεύματος για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης εξόδου εξωτερικού τροφοδοτικού σε πολλαπλές τάσεις προς χρήση από τον υπολογιστή.

6)   «Επιτραπέζιος υπολογιστής»: υπολογιστής, η κύρια μονάδα του οποίου προορίζεται να παραμένει σε σταθερή θέση, συνήθως πάνω σε γραφείο ή στο δάπεδο. Οι υπολογιστές αυτοί δεν έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρονται και χρησιμοποιούν εξωτερική διάταξη απεικόνισης, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές έχουν σχεδιαστεί για ευρύ φάσμα οικιακών εφαρμογών και εφαρμογών γραφείου.

7)   «Ενοποιημένος επιτραπέζιος υπολογιστής»: επιτραπέζιο σύστημα όπου ο υπολογιστής και η διάταξη απεικόνισης λειτουργούν ως ενιαία μονάδα που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα από ένα μόνο καλώδιο. Οι ενοποιημένοι επιτραπέζιοι υπολογιστές έχουν μία από τις δύο πιθανές μορφές: 1) σύστημα όπου η διάταξη απεικόνισης και ο υπολογιστής συνδυάζονται υλικά σε ενιαία μονάδα ή 2) συγκρότημα συσκευασμένο ως ενιαίο σύστημα, όπου η διάταξη απεικόνισης του υπολογιστή είναι χωριστή αλλά συνδέεται με το κύριο πλαίσιο με καλώδιο συνεχούς ρεύματος και όπου τόσο ο υπολογιστής όσο και η διάταξη απεικόνισης τροφοδοτούνται από ένα μόνο τροφοδοτικό. Ως υποκατηγορία των επιτραπέζιων υπολογιστών, οι ενοποιημένοι είναι συνήθως σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν παρόμοιες λειτουργικότητες με τα επιτραπέζια συστήματα.

8)   «Ελαφρό τερματικό (thin client)»: : ανεξάρτητα τροφοδοτούμενος υπολογιστής που, για τις κύριες λειτουργικές ικανότητές του, βασίζεται σε σύνδεση με απομακρυσμένους υπολογιστικούς πόρους. Οι κύριες υπολογιστικές λειτουργίες (π.χ. εκτέλεση του προγράμματος, αποθήκευση δεδομένων, αλληλεπίδραση με άλλους διαδικτυακούς πόρους κ.λπ.) επιτελούνται με χρήση απομακρυσμένων υπολογιστικών πόρων. Τα ελαφρά τερματικά που καλύπτονται από τον παρόντα ορισμό περιορίζονται σε συσκευές χωρίς ενσωματωμένα στον υπολογιστή μέσα αποθήκευσης περιστροφής. Η κύρια μονάδα του ελαφρού τερματικού που καλύπτεται από τον παρόντα ορισμό πρέπει να προορίζεται για την εγκατάσταση σε μόνιμη θέση (π.χ. σε γραφείο), και όχι για φορητότητα.

9)   «Διακριτή μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU)»: Επεξεργαστής γραφικών με τοπική διεπαφή ελέγχου μνήμης και τοπική μνήμη αποκλειστικά για γραφικά.

Άρθρο 3

Προκειμένου να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα προϊόν πρέπει να περιλαμβάνεται στην κατηγορία προϊόντων «προσωπικοί υπολογιστές» που ορίζεται στο άρθρο 1 και να τηρεί τα οικολογικά κριτήρια καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την ομάδα προϊόντων «προσωπικοί υπολογιστές», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «προσωπικοί υπολογιστές» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «013».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2005/341/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «προσωπικοί υπολογιστές», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2005/341/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «προσωπικοί υπολογιστές» οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης αλλά πριν από τις 30 Ιουνίου 2011 το αργότερο, επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2005/341/ΕΚ, είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Όταν το οικολογικό σήμα απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2005/341/ΕΚ, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί επί 12 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 115 της 4.5.2005, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 24.

(5)  ΕΕ C 186 της 9.7.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι στόχοι των κριτηρίων

Με τα κριτήρια επιδιώκεται, αφενός, να προωθηθεί ο περιορισμός των περιβαλλοντικών ζημιών ή δυνητικών κινδύνων λόγω της χρήσης ενέργειας (αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, οξίνιση, εξάντληση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων), μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, και αφετέρου, να περιοριστούν οι ζημιές στο περιβάλλον που συνδέονται με τη χρήση φυσικών πόρων και να περιοριστούν οι ζημιές στο περιβάλλον που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, μέσω της μείωσης της χρήσης των εν λόγω ουσιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 καθορίζονται κριτήρια για τα ακόλουθα πεδία:

 

Διάταξη απεικόνισης

Πληκτρολόγιο

Προσωπικός υπολογιστής

Εξοικονόμηση ενέργειας: υπολογιστής

 

 

X

Εξοικονόμηση ενέργειας: διάταξη απεικόνισης

X

 

X

Απαιτήσεις διαχείρισης ισχύος

X

 

X

Ηλεκτρική τροφοδότηση: εσωτερική

 

 

X

Απουσία υδραργύρου από τον οπισθοφωτισμό των διατάξεων απεικόνισης

X

 

X

Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα, μέρη από πλαστικές ύλες

X

X

X

Θόρυβος

 

 

X

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο

X

X

X

Οδηγίες χρήσεως

X

X

X

Σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση

X

X

X

Δυνατότητα επισκευής

X

 

X

Παράταση διάρκειας ζωής

 

 

X

Συσκευασία

X

X

X

Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης παρατίθενται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.

Όταν ο αιτών καλείται να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα τεκμήρια, από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) του ή/και τους προμηθευτές τους κ.λπ., κατά περίπτωση.

Όπου είναι εφικτό, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου. Όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνονται δεκτές διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από αυτές που αναφέρονται σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήριο 1 –   Εξοικονόμηση ενέργειας

α)   Εξοικονόμηση ενέργειας για επιτραπέζιους υπολογιστές, ενοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές και ελαφρά τερματικά

Οι επιδόσεις ενεργειακής απόδοσης των επιτραπέζιων υπολογιστών και των ενοποιημένων επιτραπέζιων υπολογιστών πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στη συμφωνία όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/C 186/1 (εφεξής: «ENERGY STAR έκδοση 5.0») κατά τουλάχιστον:

κατηγορία A: 40 %,

κατηγορία B: 25 %,

κατηγορία Γ: 25 %,

κατηγορία Δ: 30 %.

Οι επιδόσεις ενεργειακής απόδοσης των ελαφρών τερματικών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για ελαφρά τερματικά που καθορίζονται στην ENERGY STAR έκδοση 5.0.

Για συσκευές της ίδιας κατηγορίας επιτρέπονται οι προσαρμογές λειτουργικών ικανοτήτων, που προβλέπονται στη συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την ENERGY STAR έκδοση 5.0, εκτός της περίπτωσης διακριτών μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU), για τις οποίες δεν επιτρέπεται πρόσθετη ανοχή.

β)   Εξοικονόμηση ενέργειας για διατάξεις απεικόνισης υπολογιστών

i)

Οι επιδόσεις ενεργειακής απόδοσης των διατάξεων απεικόνισης υπολογιστών σε κατάσταση ενεργού λειτουργίας πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στην ENERGY STAR έκδοση 5.0 κατά τουλάχιστον 30 %.

ii)

Η κατανάλωση ισχύος διάταξης απεικόνισης υπολογιστή σε κατάσταση νάρκης πρέπει να μην υπερβαίνει το 1 W.

iii)

Η κατανάλωση ενέργειας των διατάξεων απεικόνισης υπολογιστών σε κατάσταση «εντός» πρέπει να είναι ≤ 100W μετρούμενη στη μέγιστη λαμπρότητα.

iv)

Η κατανάλωση ισχύος οθόνης υπολογιστή σε κατάσταση εκτός λειτουργίας πρέπει να μην υπερβαίνει τα 0,5 W.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος με αυτές τις απαιτήσεις.

Κριτήριο 2 –   Διαχείριση ισχύος

Ο υπολογιστής πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις διαχείρισης της ισχύος (1):

α)   Απαιτήσεις διαχείρισης ισχύος

Οι προσωπικοί υπολογιστές διατίθενται στην αγορά με ενεργοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ισχύος κατά τη στιγμή της παράδοσης στους πελάτες. Οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης ισχύος είναι οι εξής:

i)

10 λεπτά μέχρι την απενεργοποίηση της οθόνης (κατάσταση νάρκης της διάταξης απεικόνισης),

ii)

30 λεπτά μέχρι τη μετάπτωση του υπολογιστή σε κατάσταση νάρκης (επίπεδο συστήματος S3, αναστολή της μνήμης RAM) (2).

β)   Απαιτήσεις δικτύου για διαχείριση ισχύος

i)

Στους προσωπικούς υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet πρέπει να μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η λειτουργία «Wake on LAN» (WOL – αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου) από την κατάσταση νάρκης.

γ)   Απαιτήσεις δικτύου για διαχείριση ισχύος (εφαρμόζεται στους προσωπικούς υπολογιστές που διατίθεται αποκλειστικά μέσω επιχειρηματικών δικτύων πωλήσεων)

i)

Προσωπικοί υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις (3):

Να διατίθενται με ενεργοποιημένη τη λειτουργία WOL από την κατάσταση νάρκης όταν λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα, ή

Να παρέχουν τη δυνατότητα χειρισμού για ενεργοποίηση της λειτουργίας WOL, επαρκώς προσιτή, τόσο από τη διεπαφή χρήστη του λειτουργικού συστήματος του πελάτη όσο και μέσω του δικτύου, εφόσον ο προσωπικός υπολογιστής διατίθεται στην επιχείρηση χωρίς ενεργοποιημένη WOL.

ii)

Στους προσωπικούς υπολογιστές με δυνατότητα Ethernet είναι δυνατόν να ενεργοποιείται η αφύπνιση από την κατάσταση νάρκης τόσο εξ αποστάσεως (μέσω δικτύου) όσο και για προγραμματισμένα συμβάντα αφύπνισης (π.χ. με ρολόι πραγματικού χρόνου). Ο κατασκευαστής διασφαλίζει, εφόσον έχει τον έλεγχο (δηλαδή σε περίπτωση διάρθρωσης με ρυθμίσεις υλισμικού και όχι λογισμικού), ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι δυνατόν να ελέγχονται κεντρικά, κατά τις επιθυμίες του πελάτη, με μέσα που παρέχει ο κατασκευαστής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση με την οποία πιστοποιεί ότι ο υπολογιστής έχει διατεθεί με τις ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος που αναφέρονται ανωτέρω ή καλύτερες.

Κριτήριο 3 –   Εσωτερικά τροφοδοτικά

Τα εσωτερικά τροφοδοτικά πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για εσωτερικά τροφοδοτικά που καθορίζονται στην ENERGY STAR έκδοση 5.0.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος με αυτές τις απαιτήσεις.

Κριτήριο 4 –   Υδράργυρος στους λαμπτήρες φθορισμού

Στο σύστημα οπισθοφωτισμού της διάταξης απεικόνισης του υπολογιστή δεν προστίθεται σκοπίμως υδράργυρος ή οι ενώσεις του.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών δηλώνει στον αρμόδιο φορέα ότι το σύστημα οπισθοφωτισμού της διάταξης απεικόνισης του υπολογιστή δεν περιέχει άνω του 0,1 mg υδράργυρο ή ενώσεις του ανά λαμπτήρα. Ο αιτών υποβάλλει επίσης σύντομη περιγραφή του χρησιμοποιούμενου συστήματος φωτισμού.

Κριτήρια 5 –   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το προϊόν ή οιοδήποτε μέρος του πρέπει να μην περιέχει τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ούτε ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα αναφερόμενα κατωτέρω κριτήρια καταχώρισης στις τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Κατάλογος δηλώσεων και φράσεων κινδύνου:

Δηλώσεις κινδύνου (6)

Φράση κινδύνου (7)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23/26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο διά της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

R60/61/60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

R60/63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

R61/62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20/21/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25/24/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20/21/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση ουσίες ή μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση) με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης στις τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, καθώς και για ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν υπερβαίνουν τα γενικά ή τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Όπου καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης, αυτά πρέπει να υπερισχύουν των γενικών ορίων συγκέντρωσης.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν υπερβαίνουν ποσοστό 0,1 % κατά βάρος.

Οι ακόλουθες ουσίες/χρήσεις ουσιών εξαιρούνται ρητά από την παρούσα απαίτηση:

Ομοιογενή μέρη βάρους κάτω των 10 g

Όλες οι δηλώσεις και φράσεις κινδύνου που αναφέρονται ανωτέρω

Νικέλιο εντός ανοξείδωτου χάλυβα

 

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Για κάθε μέρος βάρους άνω των 10 g, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές των ουσιών και αντίγραφα των σχετικών δελτίων δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για ουσίες και μείγματα. Τα όρια συγκέντρωσης προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για ουσίες και μείγματα.

Κριτήριο 6 –   Ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από την απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 6 για ουσίες χαρακτηρισμένες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα, σε αντικείμενα ή σε οιοδήποτε ομοιογενές τμήμα σύνθετου αντικειμένου σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,1 %. Σε περίπτωση συγκεντρώσεων κάτω του 0,1 % ισχύουν τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στη διεύθυνση:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Γίνεται αναφορά στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές των ουσιών και αντίγραφα των σχετικών δελτίων δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για ουσίες και μείγματα. Τα όρια συγκέντρωσης προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για ουσίες και μείγματα.

Κριτήριο 7 –   Μέρη από πλαστικές ύλες

α)

Εάν η διεργασία παραγωγής περιλαμβάνει τη χρήση πλαστικοποιητών, αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για τις επικίνδυνες ουσίες που καθορίζονται στα κριτήρια 5 και 6.

Επιπροσθέτως, απαγορεύεται να προστίθενται σκοπίμως στο προϊόν οι ουσίες DNOP (φθαλικό δι-κ-οκτύλιο), DINP (φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο) και DIDP (φθαλικό δι-ισοδεκύλιο).

β)

Τα πλαστικά μέρη δεν περιέχουν χλώριο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 % κατά βάρος.

γ)

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τα βιοκτόνα που περιέχουν τις βιοκτόνες δραστικές ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και έχουν εγκριθεί προς χρήση σε υπολογιστές.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Στον αρμόδιο φορέα απονομής του οικολογικού σήματος υποβάλλεται πιστοποιητικό, υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή, όπου δηλώνεται η συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις. Στον αρμόδιο φορέα απονομής του οικολογικού σήματος υποβάλλεται επίσης δήλωση συμμόρφωσης, υπογεγραμμένη από τους προμηθευτές μερών από πλαστικές ύλες και βιοκτόνων, καθώς και αντίγραφα των σχετικών δελτίων δεδομένων ασφάλειας σχετικά με τα υλικά και τις ουσίες. Αναφέρονται επακριβώς όλα τα χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα.

Κριτήριο 8 –   Θόρυβος

Η «δηλούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α» (re lpW) του προσωπικού υπολογιστή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 του προτύπου ISO 9296, δεν υπερβαίνει:

τα 40 dB (A) σε κατάσταση ηρεμίας,

τα 45 dB (A) κατά την πρόσβαση στον σκληρό δίσκο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα έκθεση με την οποία πιστοποιείται ότι οι στάθμες των εκπομπών θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και δηλώνονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296. Στην έκθεση αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε κατάσταση ηρεμίας και κατά την πρόσβαση σε μονάδα δίσκου, τα οποία και δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.5 του προτύπου ISO 9296.

Κριτήριο 9 –   Ανακυκλωμένο περιεχόμενο

Η εξωτερική πλαστική θήκη της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, της οθόνης και του πληκτρολογίου περιέχει υλικά από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων σε ποσοστό άνω του 10 % κατά μάζα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση στην οποία αναφέρεται το ποσοστό των περιεχόμενων υλικών από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων.

Κριτήριο 10 –   Οδηγίες χρήσης

Ο προσωπικός υπολογιστής και η διάταξη απεικόνισης υπολογιστή πωλούνται συνοδευόμενα από οδηγίες χρήσης, όπου μεταξύ άλλων παρέχονται υποδείξεις σχετικά με την περιβαλλοντικώς ορθή χρήση τους. Οι πληροφορίες βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ενότητα των οδηγιών χρήσης που είναι εύκολο να εντοπιστεί, καθώς και στον ιστότοπο του κατασκευαστή. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:

α)

Κατανάλωση ενέργειας: Η τιμή της τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC) σύμφωνα με το ENERGY STAR έκδοση 5.0, καθώς και η μέγιστη απαιτούμενη ισχύς για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Επιπλέον πρέπει να παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο χρησιμοποίησης της κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής.

β)

Η πληροφορία ότι με την ενεργειακή απόδοση μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και, κατά συνέπεια, εξοικονομούνται χρήματα με τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και ότι η αποσύνδεση του προσωπικού υπολογιστή ή της διάταξης απεικόνισης από την πρίζα μηδενίζει την κατανάλωση ενέργειας.

γ)

Οι ακόλουθες υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται ο προσωπικός υπολογιστής ή/και η διάταξη απεικόνισης υπολογιστή:

i)

Όταν ο προσωπικός υπολογιστής ή/και η διάταξη απεικόνισης υπολογιστή τίθενται εκτός λειτουργίας μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας χωρίς ωστόσο να μηδενίζεται,

ii)

Η μείωση της λαμπρότητας της οθόνης επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

iii)

Η χρησιμοποίηση του προγράμματος αποκερματισμού του σκληρού δίσκου του υπολογιστή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του προσωπικού υπολογιστή (αυτό δεν ισχύει για μηχανές με διατάξεις στερεάς κατάστασης).

iv)

Ο εξοικονομητής οθόνης (screen saver) είναι δυνατόν να εμποδίζει την οθόνη του προσωπικού υπολογιστή να μεταπέσει σε κατάσταση χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται. Συνεπώς, είναι δυνατή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αν εξασφαλιστεί ότι ο εξοικονομητής οθόνης δεν ενεργοποιείται στην οθόνη υπολογιστή.

δ)

Στις οδηγίες χρήσης ή στον ιστότοπο του κατασκευαστή πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους φορείς επισκευής και συντήρησης του προσωπικού υπολογιστή ή/και της διάταξης απεικόνισης υπολογιστή συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων επικοινωνίας, όπου απαιτείται.

ε)

Οδηγίες για την ορθή διάθεση των προσωπικών υπολογιστών ή/και των διατάξεων απεικόνισης υπολογιστή μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, σε δημοτικές εγκαταστάσεις ή μέσω προγραμμάτων επιστροφής τους στους λιανοπωλητές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

στ)

Πληροφόρηση ότι στο προϊόν έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ, συνοδευόμενη από σύντομη εξήγηση του τι σημαίνει αυτό, καθώς και από παραπομπή στον ιστότοπο http://www.ecolabel.eu, όπου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό σήμα.

ζ)

Όλα τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης/επισκευής πρέπει να περιέχουν υλικά από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων και πρέπει να μην περιέχουν χαρτί που έχει λευκανθεί με χλώριο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών δηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με αυτές τις απαιτήσεις και υποβάλλει αντίγραφο των οδηγιών χρήσης στον αρμόδιο φορέα. Οι εν λόγω οδηγίες χρήσης προ-φορτώνονται στη συνέχεια στον υπολογιστή προς ανάγνωση από τον χρήστη και διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Κριτήριο 11 –   Δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη

Ο αιτών παρέχει στον τελικό χρήστη σαφείς οδηγίες υπό μορφή εγχειριδίου (τυπωμένο ή σε ηλεκτρονική μορφή) για να διευκολύνει την εκτέλεση βασικών επιδιορθώσεων. Ο αιτών εξασφαλίζει τη διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε έτη μετά τη διακοπή της παραγωγής του προσωπικού υπολογιστή ή/και της οθόνης του υπολογιστή.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος με αυτές τις απαιτήσεις συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγχειριδίου επισκευών.

Κριτήριο 12 –   Σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση

Ο κατασκευαστής αποδεικνύει ότι ο προσωπικός υπολογιστής/η οθόνη είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθεί εύκολα από εκπαιδευμένους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα συνήθως διαθέσιμα σε αυτούς εργαλεία, για επισκευές και αντικαταστάσεις φθαρμένων εξαρτημάτων, αναβάθμιση παλαιότερων ή παρωχημένων εξαρτημάτων και διαχωρισμό εξαρτημάτων και υλικών, με τελικό στόχο την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση τους.

Για να διευκολύνεται η αποσυναρμολόγηση:

α)

Τα μέσα στερέωσης εντός του προσωπικού υπολογιστή, π.χ. βίδες, κουμπωτές συνδέσεις (κλιπ), επιτρέπουν την αποσυναρμολόγησή του, ιδίως δε των μερών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

β)

Οι πλακέτες κυκλωμάτων ή/και άλλα κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν εύκολα με μη αυτοποιημένες μεθόδους διαχωρισμού, τόσο από το προϊόν ως σύνολο όσο και από συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία (όπως οι δίσκοι) που περιέχουν τέτοια κυκλώματα για την ενίσχυση της ανάκτησης των υλικών υψηλής αξίας.

γ)

Κανένα από τα καλύμματα/περιβλήματα από πλαστικές ύλες δεν περιέχει επιχρίσματα επιφανείας ασύμβατα με την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση.

δ)

Τα μέρη από πλαστικές ύλες αποτελούνται από ένα μόνο πολυμερές ή από συμβατά πολυμερή για ανακύκλωση και φέρουν τη σχετική σήμανση κατά ISO 11469 εφόσον η μάζα τους είναι μεγαλύτερη από 25 g,

ε)

Δεν χρησιμοποιούνται μη αφαιρετά μεταλλικά ένθετα,

στ)

Τα στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των επικινδύνων ουσιών που περιέχει ο προσωπικός υπολογιστής συγκεντρώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/121/ΕΚ του Συμβουλίου (10) και το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών (GHS).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται έκθεση δοκιμής όπου αναλύεται λεπτομερώς η αποσυναρμολόγηση του προσωπικού υπολογιστή. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του προσωπικού υπολογιστή, όπου εμφαίνονται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και οι τυχόν επικίνδυνες ουσίες που αυτά περιέχουν. Η έκθεση επιτρέπεται να υποβάλλεται σε γραπτή ή σε οπτικοακουστική μορφή. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα που απονέμει το οικολογικό σήμα υπό μορφή καταλόγου υλικών, όπου αναφέρεται το είδος, η χρησιμοποιηθείσα ποσότητα και η θέση των υλικών.

Κριτήριο 13 –   Παράταση διάρκειας ζωής

Οι προσωπικοί υπολογιστές διαθέτουν ευκολίες οι οποίες καθιστούν δυνατόν:

i)

την αντικατάσταση και την αναβάθμιση καρτών μνήμης και γραφικών,

ii)

την επέκταση: ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων διεπαφών USB.

Ο υπολογιστής έχει επίσης σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση ή/και αναβάθμιση σημαντικών κατασκευαστικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων δίσκων μνήμης, κεντρικών μονάδων επεξεργασίας και καρτών) από τον τελικό χρήστη, Για παράδειγμα, με τη χρήση περιβλημάτων για τα εξαρτήματα που λειτουργούν κουμπωτά, συρταρωτά ή με τη μορφή κασέτας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος με αυτές τις απαιτήσεις.

Κριτήριο 14 –   Συσκευασία

Όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από χαρτόνι, αυτά είναι κατασκευασμένα, τουλάχιστον, κατά 80 % από ανακυκλωμένα υλικά. Εάν για την τελική συσκευασία χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες, αυτές αποτελούνται κατά τουλάχιστον 75 % από προϊόν ανακύκλωσης ή μπορούν να βιοαποδομηθούν ή να πολτοποιηθούν, κατά τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 13432.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση υποβάλλεται δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνον στην πρωτογενή συσκευασία, όπως ορίζεται στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

Κριτήριο 15 –   Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα

Προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το εξής κείμενο:

«—

Υψηλή ενεργειακή απόδοση

Σχεδιασμένο για εύκολη ανακύκλωση, επιδιόρθωση και αναβάθμιση

Οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο (εφόσον περιλαμβάνεται διάταξη απεικόνισης υπολογιστή)».

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με αυτή την απαίτηση και αντίγραφο του οικολογικού σήματος όπως θα εμφανίζεται στη συσκευασία ή/και στο προϊόν ή/και στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.


(1)  Όπως ορίζονται στο ENERGY STAR έκδοση 5.0, εκτός από την απαίτηση για την κατάσταση νάρκης της διάταξης απεικόνισης.

(2)  Δεν ισχύει για ελαφρά τερματικά.

(3)  Ελαφρά τερματικά – ισχύει μόνο εφόσον το λογισμικό επικαιροποιείται από την κεντρική διαχείριση του δικτύου ενόσω η μονάδα είναι σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας. Απαλλάσσονται από την απαίτηση τα ελαφρά τερματικά των οποίων η αναβάθμιση λογισμικού πελάτη κατά κανόνα δεν πραγματοποιείται εκτός ωρών εργασίας.

(4)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(6)  Όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)  Όπως προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.

(10)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 850.

(11)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.