14.4.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 100/51


ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/235/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Απριλίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 21 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

(2)

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ιδίως τη δραματική αύξηση των εκτελέσεων τους τελευταίους μήνες και τη συστηματική καταστολή των ιρανών πολιτών που εκτίθενται σε παρενοχλήσεις και συλλήψεις εξαιτίας της άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Η Ένωση επανέλαβε επίσης ότι καταδικάζει με σθένος τη χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

(3)

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε ότι είναι αποφασισμένο να εξακολουθήσει να εξετάζει τις καταχρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και δήλωσε ότι είναι έτοιμο να εισάγει περιοριστικά μέτρα εις βάρος εκείνων που είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

(4)

Τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να στρέφονται κατά προσώπων, που ενέχονται ή φέρουν ευθύνη για τη διεύθυνση ή την υλοποίηση σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φοιτητών ή άλλων προσώπων που εκφέρουν γνώμη για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και κατά προσώπων, που ενέχονται ή φέρουν ευθύνη για τη διεύθυνση ή την υλοποίηση σοβαρών παραβιάσεων του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, βασανιστηρίων, σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή την άνευ διακρίσεων, υπερβολική και ποσοτικά αυξανόμενη εφαρμογή της θανατικής ποινής, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εκτελέσεων, του λιθοβολισμού, των απαγχονισμών ή των εκτελέσεων ανήλικων παραβατών, κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(5)

Απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφός τους, ή η διέλευση μέσω αυτού, προσώπων που είναι υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν καθώς και προσώπων που συνδέονται με αυτά, όπως κατονομάζονται στο παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κανένα κράτος μέλος να αρνείται σε δικούς του υπηκόους την είσοδο στο έδαφός του.

3.   Η παράγραφος 1 ισχύει με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα:

α)

ως χώρα που φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση·

β)

ως χώρα που φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που έχει συγκληθεί ή διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών·

γ)

δυνάμει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών· ή

δ)

δυνάμει της συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (σύμφωνο του Λατερανού) μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

4.   Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος φιλοξενεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

5.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος χορηγεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται από λόγους επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης ή για λόγους συμμετοχής σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων συνεδριάσεις που υποστηρίζονται από την Ένωση ή φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος που προάγει άμεσα τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στο Ιράν.

7.   Κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει εξαιρέσεις βάσει της παραγράφου 6 απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί, εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, το Συμβούλιο, παρόλα αυτά, μπορεί να αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

8.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 6 ή 7, ένα κράτος μέλος επιτρέπει σε πρόσωπα κατονομαζόμενα στο παράρτημα να εισέλθουν στο έδαφός του ή να διέλθουν από αυτό, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται και για τα πρόσωπα που αφορά.

Άρθρο 2

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ευρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων υπεύθυνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς και όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ευρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτά, όπως κατονομάζονται στον κατάλογο του παραρτήματος.

2.   Τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι δεν μπορούν να διατίθενται, αμέσως ή εμμέσως, σε ή προς όφελος των προσώπων και οντοτήτων που κατονομάζονται στο παράρτημα.

3.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτή κρίνει σκόπιμους, εάν κρίνει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αυτοί:

α)

είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών προσώπων που κατονομάζονται στο παράρτημα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ειδών διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων· ή

δ)

είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή θα έχει κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την άδεια, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η ειδική άδεια θα πρέπει να χορηγηθεί.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική δέσμευση που επεβλήθη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιελήφθη στον κατάλογο του παραρτήματος, ή υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από αυτήν την ημερομηνία·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν κατοχυρωθεί μέσω μιας τέτοιας δέσμευσης ή έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω μιας τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις·

γ)

η δέσμευση ή απόφαση δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που κατονομάζεται στο παράρτημα και

δ)

η αναγνώριση της δέσμευσης ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5.   Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει κατονομαζόμενο πρόσωπο ή οντότητα να πραγματοποιεί πληρωμή οφειλόμενη δυνάμει συμβάσεως η οποία είχε συναφθεί πριν να συμπεριληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος το πρόσωπο ή η οντότητα, με την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος έχει ορίσει ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς· ή

β)

πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή δεσμεύσεων που είχαν συναφθεί ή αναληφθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2,

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

1.   Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο του παραρτήματος.

2.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα, μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3.   Εφόσον υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή οντότητα αναλόγως.

Άρθρο 4

1.   Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των οικείων προσώπων και οντοτήτων στον κατάλογο.

2.   Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα, συμπεριλαμβανομένων των ψευδώνυμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όσον αφορά τις οντότητες, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται η επωνυμία, ο τόπος και η ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος εγκατάστασης.

Άρθρο 5

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση μέτρων, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν παρόμοια περιοριστικά μέτρα.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 13 Απριλίου 2012. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Λουξεμβούργο, 12 Απριλίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των προσώπων και των οντοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερο-μηνία καταχώ-ρισης

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη (Ιράν) - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1961

Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας του Ιράν. Δυνάμεις υπό τις εντολές του εξαπέλυσαν άγριες επιθέσεις κατά ειρηνικών διαδηλωτών και μία βίαιη νυκτερινή επίθεση στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης στις 15 Ιουνίου 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Αρχηγός της Ansar-e Hezbollah και Συνταγματάρχης του Στρατού των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC). Συνιδρυτής της Ansar-e Hezbollah. Η παραστρατιωτική αυτή δύναμη χρησιμοποίησε αλόγιστα βία κατά σπουδαστών και πανεπιστημίων το 1999, το 2002 και το 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Αναπληρωτής Αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων του IRGC.

Άμεσα και προσωπικά υπεύθυνος για την καταστολή διαδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Αναπληρωτής Διοικητής της Basij, πρώην Αρχηγός του Σώματος Seyyed al-Shohada του IRGC για την επαρχία της Τεχεράνης (έως τον Φεβρουάριο του 2010). Το Σώμα Seyyed al-Shohada Corps είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια στην επαρχία της Τεχεράνης και συνέβαλε αποφασιστικά στη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων το 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Αρχηγός του σώματος Rassoulollah Corps του IRGC στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης από τον Νοέμβριο του 2009. Το Σώμα Rassoulollah Corps είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης και συνέβαλε αποφασιστικά στη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων το 2009. Υπεύθυνο για την καταστολή διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια των γεγονότων στην Ashura (Δεκέμβριος 2009) και έκτοτε.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(άλλως «Aziz Jafari»)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Yazd (Ιράν) - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1.9.1957

Γενικός Διοικητής του IRGC. Ο IRGC και η Βάση της Sarollah υπό την εξουσία του Στρατηγού Aziz Jafari αναμίχθηκαν παράνομα, σε σημαντικό βαθμό, στη διαδικασία των προεδρικών εκλογών του 2009, με τη σύλληψη και κράτηση πολιτικών ακτιβιστών καθώς και την καταστολή διαδηλώσεων στους δρόμους.

 

7.

KHALILI Ali

 

Στρατηγός του IRGC, Επικεφαλής της ιατρικής μονάδας της Βάσης της Sarollah. Υπέγραψε επιστολή η οποία εστάλη στο Υπουργείο Υγείας στις 26 Ιουνίου 2009 για την απαγόρευση της διαβίβασης εγγράφων ή ιατρικών φακέλων σε τραυματίες ή νοσηλευόμενους κατά τη διάρκεια των μετεκλογικών επεισοδίων.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Αρχηγός του Σώματος Seyyed al-Shohada του IRGC για την επαρχία της Τεχεράνης. Το Σώμα Seyyed al-Shohada έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της καταστολής διαδηλώσεων.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Najaf (Ιράκ) – ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: γύρω στο 1952

Διοικητής της Basij. Ως Διοικητής των Δυνάμεων της Basij του IRGC, ο Naqdi ήταν υπεύθυνος ή συνεργός στις παρανομίες της Basij στα τέλη του 2009, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης καταστολής διαδηλώσεων την Ημέρα της Ashura, τον Δεκέμβριο του 2009, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο έως και 15 ατόμων και τη σύλληψη εκατοντάδων διαδηλωτών.

Πριν από το διορισμό του ως Διοικητή της Basij τον Οκτώβριο του 2009, ο Naqdi ήταν αρχηγός της μονάδας μυστικών πληροφοριών της Basij, υπεύθυνος για την ανάκριση των συλληφθέντων κατά τα μετεκλογικά επεισόδια.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ισπαχάν (Ιράν) - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.:1963

Αναπληρωτής Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας του Ιράν. Ως Αναπληρωτής Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας από το 2008, ο Radan ήταν υπεύθυνος για ξυλοδαρμούς, δολοφονίες και αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις διαδηλωτών από τις αστυνομικές δυνάμεις.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας της Τεχεράνης (έως τον Ιανουάριο του 2010). Ως Διοικητής των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης, ο Azizollah Rajabzadeh είναι ο πλέον υψηλόβαθμος κατηγορούμενος για κακοποιήσεις στο Κέντρο Κράτησης Κahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Αρχηγός της Αστυνομίας της Τεχεράνης, πρώην Αναπληρωτής Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας του Ιράν, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της αστυνομίας. Συντονίζει, για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις δράσεις καταστολής στην ιρανική πρωτεύουσα.

 

13.

TAEB Hossein

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1963

Πρώην Διοικητής της Basij (έως τον Οκτώβριο του 2009). Νυν Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC για τις μυστικές πληροφορίες. Δυνάμεις υπό την εξουσία του συμμετείχαν σε μαζικούς ξυλοδαρμούς, δολοφονίες, κρατήσεις και βασανισμούς ειρηνικών διαδηλωτών.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Επικεφαλής των δικαστικών αρχών της Mashhad. Υπό την εποπτεία του διεξήχθησαν δίκες με συνοπτικές διαδικασίες και κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και βάσει ομολογιών που αποσπάσθηκαν κατόπιν πίεσης και βασανισμού. Δεδομένου ότι υπήρξε μαζική έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης, εκδόθηκαν αποφάσεις καταδίκης σε θάνατο χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες της δίκαιης δίκης.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Najafabad (Ιράν) - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1945

Πρώην Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν έως τον Σεπτέμβριο του 2009 (πρώην Υπουργός Μυστικών Πληροφοριών επί Προεδρίας Khatami). Ως Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν, διέταξε και επέβλεψε τη διεξαγωγή εικονικών δικών μετά τις πρώτες μετεκλογικές διαμαρτυρίες, στις οποίες οι κατηγορούμενοι στερήθηκαν τα δικαιώματα τους, όπως αυτό της συνδρομής δικηγόρου. Ευθύνεται επίσης για τα κρούσματα κακοποίησης στο Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(άλλως Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Δικαστής, Επαναστατικό Δικαστήριο Τεχεράνης, τμήμα 26. Ήταν υπεύθυνος για τις υποθέσεις κράτησης σχετικά με τις μετεκλογικές κρίσεις και συχνά απειλούσε τις οικογένειες των κρατουμένων για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους. Συνέβαλε σημαντικά στην έκδοση ενταλμάτων κράτησης στο Κέντρο Κράτησης Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Δικαστής, Επαναστατικό Δικαστήριο της Mashhad. Υπό τη δικαιοδοσία του διεξήχθησαν δίκες με συνοπτικές διαδικασίες και κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Δεδομένου ότι υπήρξε μαζική έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης, εκδόθηκαν αποφάσεις καταδίκης σε θάνατο χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες της δίκαιης δίκης.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Δικαστής, Επαναστατικό Δικαστήριο Τεχεράνης. Συμμετείχε σε δίκη διαδηλωτών. Εξετάσθηκε από τις δικαστικές αρχές σχετικά με τις κακοποιήσεις στο Kahrizak. Συνέβαλε σημαντικά στην έκδοση ενταλμάτων κράτησης στο Κέντρο Κράτησης Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Γενικός Εισαγγελέας της Τεχεράνης από τον Αύγουστο του 2009. Το Γραφείο του Dolatabadi παρέπεμψε σε δίκη πολλούς διαδηλωτές, μεταξύ αυτών, άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις την Ημέρα της Ashura, τον Δεκέμβριο του 2009. Διέταξε να κλείσει το γραφείο του κ. Karroubi τον Σεπτέμβριο του 2009 και να συλληφθούν αρκετοί μεταρρυθμιστές πολιτικοί. Έθεσε σε απαγόρευση δύο μεταρρυθμιστικά πολιτικά κόμματα τον Ιούνιο του 2010. Το γραφείο του απήγγειλε σε διαδηλωτές την κατηγορία του Muharebeh, ή μίσους κατά του Θεού, που επισύρει τη θανατική ποινή και δεν εξασφάλισε δίκαιη δίκη σε όσους αντιμετώπιζαν την ποινή αυτή. Επίσης, το γραφείο του έθεσε στο στόχαστρο και συνέλαβε μεταρρυθμιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο ευρείας καταστολής με στόχο την αντιπολίτευση.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(άλλως NASSERIAN)

 

Δικαστής, Πρόεδρος του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, τμήμα 28. Υπεύθυνος για τις μετεκλογικές υποθέσεις. Επέβαλε ποινές μακροχρόνιας κάθειρξης στο πλαίσιο άδικων δικών σε κοινωνικούς και πολιτικούς ακτιβιστές και δημοσιογράφους και αρκετές θανατικές ποινές σε διαδηλωτές και κοινωνικούς και πολιτικούς ακτιβιστές.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ejiyeh -ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: γύρω στο 1956

Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν από τον Σεπτέμβριο του 2009 και εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών (πρώην Υπουργός Μυστικών Πληροφοριών κατά τις εκλογές του 2009). Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Μυστικών Πληροφοριών κατά τις εκλογές, μυστικοί πράκτορες υπό τις εντολές του ήταν υπεύθυνοι για την κράτηση, βασανισμό και απόσπαση ψευδών ομολογιών κατόπιν πιέσεως από εκατοντάδες ακτιβιστές, δημοσιογράφους, αντιφρονούντες και μεταρρρυθμιστές πολιτικούς. Επίσης, πολιτικά πρόσωπα εξαναγκάστηκαν σε ψευδείς ομολογίες, στο πλαίσιο απάνθρωπων ανακρίσεων που περιλάμβαναν βασανισμό, κακοποίηση, εκβιασμό και απειλές κατά μελών της οικογένειάς τους.

 

22.

MORTAZAVI Said

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Meybod, Yazd (Ιράν) - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1967

Επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου του Ιράν, πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Τεχεράνης έως τον Αύγουστο του 2009. Ως Γενικός Εισαγγελέας της Τεχεράνης, εξέδωσε γενική διαταγή για την κράτηση εκατοντάδων ακτιβιστών, δημοσιογράφων και σπουδαστών. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Αύγουστο του 2010 μετά από έρευνα των δικαστικών αρχών σχετικά με την ανάμιξή του στο θάνατο τριών ανδρών οι οποίοι κρατούνταν με εντολή του μετά τις εκλογές.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης, τμήματα 26 και 28. Υπεύθυνος για τις μετεκλογικές υποθέσεις. Επέβαλε ποινές μακροχρόνιας κάθειρξης στο πλαίσιο άδικων δικών σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρκετές θανατικές ποινές σε διαδηλωτές.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Αναπληρωτής Εισαγγελέας της Mashhad. Υπό τη δικαιοδοσία του διεξήχθησαν δίκες με συνοπτικές διαδικασίες και κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Δεδομένου ότι υπήρξε μαζική έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης, εκδόθηκαν αποφάσεις καταδίκης σε θάνατο χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες της δίκαιης δίκης.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Δικαστής, πρόεδρος του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, τμήμα 15. Υπεύθυνος για τις μετεκλογικές υποθέσεις, ήταν ο δικαστής ο οποίος προήδρευσε των εικονικών δικών το καλοκαίρι του 2009. Καταδίκασε σε θάνατο δύο φιλομοναρχικούς που προσήχθησαν σε εικονικές δίκες. Έχει καταδικάσει περισσότερους από εκατό πολιτικούς κρατούμενους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδηλωτές σε μακροχρόνια κάθειρξη.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Προϊστάμενος των δικαστικών αρχών του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν. Ήταν υπεύθυνος για τη δίκη της Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Δικαστής, Εφετείο Τεχεράνης, τμήμα 36. Επιβεβαίωσε αποφάσεις μακροχρόνιας κάθειρξης και καταδίκης σε θάνατο διαδηλωτών.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Δικαστής, Επαναστατικό Δικαστήριο της Mashhad. Υπό τη δικαιοδοσία του διεξήχθησαν δίκες με συνοπτικές διαδικασίες και κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Δεδομένου ότι υπήρξε μαζική έκδοση αποφάσεων εκτέλεσης, εκδόθηκαν αποφάσεις καταδίκης σε θάνατο χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες της δίκαιης δίκης.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Διευθυντής της πτέρυγας 350 της Φυλακής του Evin. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποίησε αλόγιστη βία κατά διαδηλωτών.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Αρχηγός της Οργάνωσης Φυλακών του Ιράν. Υπ’ αυτή την ιδιότητα, ήταν συνεργός στις μαζικές κρατήσεις πολιτικών διαδηλωτών και κάλυπτε την κατάχρηση εξουσίας στο σωφρονιστικό σύστημα.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Βοηθός Γραμματέας της Γενικής Διεύθυνσης Φυλακών στην Τεχεράνη - Πρώην Διευθυντής της Φυλακής του Evin στην Τεχεράνη έως τον Οκτώβριο του 2010, περίοδο κατά την οποία σημειώνονταν βασανισμοί. Υπ’ αυτή την ιδιότητα, πολλές φορές απείλησε και άσκησε πίεση σε κρατούμενους.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Αναπληρωτής Αρχηγός της Οργάνωσης Φυλακών του Ιράν, υπεύθυνος για κακοποιήσεις και στέρηση δικαιωμάτων σε κέντρα κράτησης. Διέταξε να τεθούν σε απομόνωση πολλοί κρατούμενοι.