21.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 336/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1228/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θεσπίστηκε η συνδυασμένη ονοματολογία («ΣΟ»), η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και άλλων πολιτικών της Ένωσης που αφορούν τις εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (2), εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν δικαιολογείται επιβάρυνση.

(3)

Σε ορισμένες περιστάσεις, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής φύσης ορισμένων μετακινήσεων αγαθών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009, φαίνεται σκόπιμο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος κατά τη δήλωση των εν λόγω μετακινήσεων, με την απόδοση ειδικού κωδικού ΣΟ. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την περίπτωση που η κατάταξη εκάστου είδους αγαθού μιας μετακίνησης, προκειμένου να καταρτιστεί η τελωνειακή διασάφηση, συνεπάγεται φόρτο εργασίας και δαπάνες δυσανάλογες προς τα διακυβευόμενα συμφέροντα.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις (3), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2004, για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1901/2000 και (ΕΟΚ) αριθ. 3590/92 της Επιτροπής (4), παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν απλουστευμένο σύστημα κωδικοποίησης για ορισμένα αγαθά στις στατιστικές εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου της ΕΕ.

(5)

Οι ανωτέρω κανονισμοί προβλέπουν τη χρησιμοποίηση ειδικών κωδικών για τα αγαθά σε ειδικές περιστάσεις. Για λόγους διαφάνειας, καθώς και για σκοπούς πληροφόρησης, οι εν λόγω κωδικοί θα πρέπει να αναφέρονται στη ΣΟ.

(6)

Για τους λόγους αυτούς, είναι σκόπιμο να παρεμβληθεί το κεφάλαιο 99 στη ΣΟ.

(7)

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23.

(3)  ΕΕ L 37 της 10.2.2010, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 343 της 19.11.2004, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στα περιεχόμενα, μέρος δεύτερο, τμήμα XXI, κεφάλαιο 99, η φράση «(Προορίζεται για ορισμένες ειδικές χρήσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Ειδικοί κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας».

2.

Στο μέρος δεύτερο, τμήμα XXI, μεταξύ του τέλους του κεφαλαίου 98 και του «Μέρος τρίτο», παρεμβάλλεται το ακόλουθο «Κεφάλαιο 99»:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Υποκεφάλαιο I

Κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας για ορισμένες ειδικές μετακινήσεις αγαθών

(Εισαγωγές ή εξαγωγές)

Συμπληρωματικές σημειώσεις:

1.

Οι διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου εφαρμόζονται μόνον για τις μετακινήσεις των αγαθών στα οποία αναφέρεται.

Τα εν λόγω αγαθά δηλώνονται στη σχετική διάκριση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις της διάκρισης, καθώς και των όποιων εφαρμοστέων κανονισμών. Η περιγραφή των εν λόγω αγαθών πρέπει να είναι επαρκώς ακριβής, ώστε να επιτρέπει την αναγνώρισή τους.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου, στον βαθμό που διακυβεύεται η καταβολή εισαγωγικών δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων.

2.

Οι διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών.

3.

Εξαιρούνται από το παρόν υποκεφάλαιο τα εισαγόμενα και εξαγόμενα αγαθά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και για τα οποία υπήρξε άρνηση να παρασχεθεί το ευεργέτημα της απαλλαγής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς.

Εξαιρούνται επίσης από το παρόν υποκεφάλαιο οι μετακινήσεις που περιέχουν αγαθά τα οποία υπόκεινται σε οιανδήποτε απαγόρευση ή περιορισμό.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Σημείωση

1

2

3

 

Ορισμένα εμπορεύματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (Εισαγωγή και εξαγωγή):

 

9905 00 00

Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους

 (1)

9919 00 00

Τα ακόλουθα αγαθά, πλην εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω:

 

Προικώα είδη και τα λοιπά κινητά, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του με την ευκαιρία του γάμου του· προσωπικά είδη που αποκτώνται στο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής.

 (1)

Είδη ιματισμού, μαθητικό υλικό και συναφή είδη για μαθητές ή φοιτητές

 (1)

Φέρετρα που περιέχουν τις σωρούς, τεφροδόχοι που περιέχουν την τέφρα των νεκρών και αντικείμενα νεκρώσιμου διακόσμου

 (1)

Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς και είδη υπέρ των θυμάτων καταστροφών

 (1)

Υποκεφάλαιο II

Στατιστικοί κωδικοί για ορισμένες συγκεκριμένες μετακινήσεις αγαθών

Συμπληρωματικές σημειώσεις:

1.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις (2), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2004, για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1901/2000 και (ΕΟΚ) αριθ. 3590/92 (3), παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν απλουστευμένο σύστημα κωδικοποίησης για ορισμένα αγαθά στις στατιστικές εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου της ΕΕ.

2.

Οι κωδικοί που παρατίθενται στο παρόν υποκεφάλαιο υπόκεινται στους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 113/2010 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1982/2004.

Κωδικός

Περιγραφή

1

2

9930

Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη:

9930 24 00

εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ

9930 27 00

εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της ΣΟ

9930 99 00

εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού

9931

Αγαθά που παραδίδονται για το πλήρωμα της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας:

9931 24 00

εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ

9931 27 00

εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της ΣΟ

9931 99 00

εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού

9950 00 00

Κωδικός που χρησιμοποιείται μόνον για τις εμπορικές συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών για μεμονωμένες συναλλαγές αξίας μικρότερης των 200 ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη δήλωση υπολειπόμενων προϊόντων»


(1)  Κατά την εισαγωγή, η υπαγωγή στην εν λόγω διάκριση και η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς υπόκεινται στους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009.

(2)  ΕΕ L 37 της 10.2.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 343 της 19.11.2004, σ. 3.