30.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2010

που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα σχετικά προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2010/30/ΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την επισήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια όταν αυτά παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων μολονότι έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά.

(2)

Διατάξεις για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων θεσπίστηκαν με την οδηγία 97/17/ΕΚ την Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 1997, για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2).

(3)

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα οικιακά πλυντήρια πιάτων αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της συνολικής οικιακής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα. Πέραν των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση που έχουν επιτευχθεί ήδη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

(4)

Η οδηγία 97/17/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να θεσπιστούν νέες διατάξεις με τον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλιστεί ότι η ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας παρέχει αποτελεσματικά κίνητρα στους προμηθευτές για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και την επιτάχυνση της μεταστροφής της αγοράς προς ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

(5)

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να προκύπτουν με αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες διαδικασίες μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, όπου διατίθενται, εναρμονισμένων προτύπων τα οποία έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (3).

(6)

Με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν ενιαίο σχέδιο και περιεχόμενο για την ετικέτα των οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

(7)

Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωση και το δελτίο που συνοδεύει τα οικιακά πλυντήρια πιάτων.

(8)

Επιπροσθέτως, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε είδους πωλήσεις εξ αποστάσεως, διαφημίσεις και τεχνικό υλικό προώθησης οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

(9)

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βάσει της τεχνολογικής προόδου που σημειώνεται.

(10)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την οδηγία 97/17/ΕΚ στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να θεωρείται ότι τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πληρούν την οδηγία 97/17/ΕΚ.

(11)

Επομένως, η οδηγία 97/17/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και σχετικά με τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδοτούνται με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Εκτός από τους ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)   «οικιακό πλυντήριο πιάτων»: μηχανή που καθαρίζει, ξεβγάζει και στεγνώνει πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα και μαγειρικά σκεύη με χημικά, μηχανικά, θερμικά και ηλεκτρικά μέσα, η οποία έχει σχεδιαστεί για μη επαγγελματική κυρίως χρήση·

2)   «εντοιχιζόμενο οικιακό πλυντήριο πιάτων»: οικιακό πλυντήριο πιάτων που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο, προκατασκευασμένη εσοχή σε τοίχο ή παρόμοια θέση και απαιτεί εξωτερικό έπιπλο·

3)   «ατομικό σερβίτσιο»: καθορισμένο σύνολο πιάτων, ποτηριών και μαχαιροπίρουνων για ένα άτομο·

4)   «διαβαθμισμένη χωρητικότητα»: ο μέγιστος αριθμός ατομικών σερβίτσιων μαζί με τα σκεύη σερβιρίσματος, που δηλώνει ο προμηθευτής, τα οποία είναι ικανό να επεξεργαστεί οικιακό πλυντήριο πιάτων με το επιλεγμένο πρόγραμμα εφόσον φορτωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή·

5)   «πρόγραμμα»: σειρά προκαθορισμένων λειτουργιών τις οποίες ο προμηθευτής δηλώνει ότι είναι οι ενδεδειγμένες για συγκεκριμένα επίπεδα ρύπων ή τύπους φορτίου ή και τα δύο και οι οποίες συναποτελούν πλήρη κύκλο·

6)   «διάρκεια προγράμματος»: ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη του προγράμματος (εξαιρουμένης οιασδήποτε προγραμματισμένης από τον τελικό χρήστη καθυστέρησης) μέχρι την ολοκλήρωσή του·

7)   «κύκλος»: όλη η διαδικασία που περιλαμβάνει τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, όπως προσδιορίζεται για το επιλεγόμενο πρόγραμμα·

8)   «κατάσταση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία η τροφοδοσία του οικιακού πλυντηρίου πιάτων με ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται μέσω διατάξεων ρύθμισης ή διακοπτών προσβάσιμων και προοριζόμενων να ενεργοποιούνται από τον τελικό χρήστη κατά την κανονική χρήση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος επ’ αόριστον και ενώ το οικιακό πλυντήριο πιάτων παραμένει συνδεδεμένο με την πηγή ισχύος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Όταν δεν υπάρχουν διατάξεις ρύθμισης ή διακόπτες προσβάσιμοι από τον τελικό χρήστη, ως «κατάσταση εκτός λειτουργίας» νοείται η κατάσταση που επιτυγχάνεται όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων μεταπέσει αυτόματα σε σταθερή κατάσταση από πλευράς κατανάλωσης ισχύος·

9)   «κατάσταση αναμονής»: η κατάσταση με τη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος που μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και το άδειασμα του οικιακού πλυντηρίου πιάτων χωρίς περαιτέρω επέμβαση του τελικού χρήστη·

10)   «ισοδύναμο οικιακό πλυντήριο πιάτων»: μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων που διατίθεται στην αγορά με διαβαθμισμένη χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου ίδια με εκείνα άλλου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο προμηθευτή, αλλά με διαφορετικό εμπορικό κωδικό·

11)   «τελικός χρήστης»: ο καταναλωτής που αγοράζει ή αναμένεται ότι θα αγοράσει οικιακό πλυντήριο πιάτων·

12)   «σημείο πώλησης»: χώρος όπου οικιακά πλυντήρια πιάτων εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις.

Άρθρο 3

Ευθύνες των προμηθευτών

Οι προμηθευτές μεριμνούν ώστε:

α)

κάθε οικιακό πλυντήριο πιάτων να φέρει τυπωμένη ετικέτα με τη μορφή και τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι·

β)

να υπάρχει διαθέσιμο δελτίο προϊόντος, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·

γ)

στις αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή να διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·

δ)

κάθε διαφήμιση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων να περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ή την τιμή·

ε)

κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων και το οποίο περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του να περιλαμβάνει την τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.

Άρθρο 4

Ευθύνες των εμπόρων

Οι έμποροι μεριμνούν ώστε:

α)

στο σημείο πώλησης, κάθε οικιακό πλυντήριο πιάτων φέρει την ετικέτα που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα το άρθρο 3 στοιχείο α), εξωτερικά στην εμπρόσθια ή άνω πλευρά του, έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατή·

β)

τα προσφερόμενα προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις οικιακά πλυντήρια πιάτων, στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται ότι ο τελικός χρήστης θα δει το οικιακό πλυντήριο πιάτων εκτεθειμένο στο σημείο πώλησης, διατίθενται στην αγορά με τις πληροφορίες που παρέχουν οι προμηθευτές σύμφωνα με το παράρτημα IV·

γ)

κάθε διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων περιέχει αναφορά της τάξης ενεργειακής απόδοσης, εάν η διαφήμιση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια ή την τιμή·

δ)

σε κάθε διαφημιστικό τεχνικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων και περιγράφει τις συγκεκριμένες τεχνικές παραμέτρους του αναφέρεται η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου αυτού.

Άρθρο 5

Μέθοδοι μετρήσεων

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά τα άρθρα 3 και 4 προκύπτουν από αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους μέτρησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων.

Άρθρο 6

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα V κατά την αξιολόγηση της τήρησης των δηλωμένων τιμών της τάξης ενεργειακής απόδοσης, της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας, της ετήσιας κατανάλωσης νερού, του δείκτη απόδοσης στεγνώματος, της διάρκειας του προγράμματος, της κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και αναμονής, της διάρκειας της λειτουργίας αναμονής και των εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση

Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή τον επανεξετάζει λαμβάνοντας υπόψη τη συντελεσθείσα τεχνολογική πρόοδο. Κατά την επανεξέταση αξιολογούνται κυρίως οι ανοχές επαλήθευσης που ορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Κατάργηση

Η οδηγία 97/17/ΕΚ καταργείται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) δεν ισχύουν για έντυπες διαφημίσεις και έντυπο διαφημιστικό τεχνικό υλικό που έχει δημοσιευθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2012.

2.   Τα οικιακά πλυντήρια πιάτων που διατίθενται στην αγορά πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2011 συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 97/17/ΕΚ.

3.   Σε περίπτωση έκδοσης εκτελεστικού μέτρου της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των οικιακών πλυντηρίων πιάτων, τα οικιακά πλυντήρια πιάτων τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εν λόγω εκτελεστικού μέτρου όσον αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης καθαρισμού και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τα οποία διατίθενται στην αγορά ή προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 97/17/ΕΚ.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, το άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) εφαρμόζονται από τις 20 Απριλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 118 της 7.5.1997, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

(4)  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ετικέτα

1.   ΕΤΙΚΕΤΑ

Image

1.

Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

I.

Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·

II.

αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·

III.

τάξη ενεργειακής απόδοσης όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VΙ· η αιχμή του βέλους που περιέχει την επισήμανση της τάξης ενεργειακής απόδοσης του οικιακού πλυντηρίου πιάτων τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους της σχετικής τάξης ενεργειακής απόδοσης·

IV.

ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC ), σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VΙΙ·

V.

ετήσια κατανάλωση νερού (AW C), σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VΙΙ·

VI.

τάξη απόδοσης στεγνώματος σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VΙ·

VII.

διαβαθμισμένη χωρητικότητα, ήτοι κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού·

VIII.

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.

2.

Η ετικέτα είναι σχεδιασμένη όπως προβλέπεται στο σημείο 2. Κατά παρέκκλιση, εφόσον στο μοντέλο έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), επιτρέπεται να προστίθεται αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

2.   ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Το σχέδιο της ετικέτας είναι το κατωτέρω απεικονιζόμενο.

Image

Όπου ισχύουν τα εξής:

α)

Η ετικέτα έχει ελάχιστο πλάτος 110 mm και ελάχιστο ύψος 220 mm. Εάν η ετικέτα τυπώνεται σε μεγαλύτερες διαστάσεις, για το περιεχόμενό της πρέπει εντούτοις να τηρούνται οι αναλογίες σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.

β)

Το φόντο είναι λευκό.

γ)

Τα χρώματα που περιέχει είναι CMYK – κυανό, κυανέρυθρο (magenta), κίτρινο και μαύρο – σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 00-70-X-00 όπου: 0 % κυανό, 70 % magenta, 100 % κίτρινο, 0 % μαύρο.

δ)

Η ετικέτα πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις (οι αριθμοί αναφέρονται στην ανωτέρω απεικόνιση):

Image

Πάχος περιγράμματος ετικέτας: 5 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Image

Λογότυπος ΕΕ – χρώματα: X-80-00-00 και 00-00-X-00.

Image

Λογότυπος κεφαλίδας «ενέργεια»

:

χρώμα: X-00-00-00. Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται· λογότυπος ΕΕ και λογότυπος κεφαλίδας «ενέργεια» (μαζί): πλάτος: 92 mm, ύψος: 17 mm.

Image

Περίγραμμα επιμέρους λογοτύπου: 1 pt – χρώμα: κυανό 100 % – μήκος: 92,5 mm.

Image

Κλίμακα A-G

Βέλος: ύψος: 7 mm, κενό: 0,75 mm – χρώματα:

Ανώτατη τάξη: X-00-X-00,

Δεύτερη τάξη: 70-00-X-00,

Τρίτη τάξη: 30-00-X-00,

Τέταρτη τάξη: 00-00-X-00,

Πέμπτη τάξη: 00-30-X-00,

Έκτη τάξη: 00-70-X-00,

Κατώτατη τάξη: 00-X-X-00.

Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκά· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά Calibri 12 pt, κεφαλαία, λευκά, ευθυγραμμισμένα σε μία σειρά.

Image

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Βέλος: πλάτος: 26 mm, ύψος: 14 mm, 100 % μαύρο.

Κείμενο: έντονη γραμματοσειρά Calibri 29 pt, κεφαλαία, λευκά· σύμβολα «+»: έντονη γραμματοσειρά Calibri 18 pt, κεφαλαία, λευκά, ευθυγραμμισμένα σε μία σειρά.

Image

Ενέργεια

Κείμενο: κανονική γραμματοσειρά Calibri 11 pt, κεφαλαία, 100 % μαύρα.

Image

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 37 pt, 100 % μαύρο.

Δεύτερη γραμμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 17 pt, 100 % μαύρο.

Image

Ετήσια κατανάλωση νερού:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται

Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο και κανονική γραμματοσειρά Calibri 16 pt, 100 % μαύρο

Image

Τάξη απόδοσης στεγνώματος:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται

Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Αριθμητική τιμή: κανονική γραμματοσειρά Calibri 16 pt, οριζόντια κλίμακα 75 %, 100 % μαύρο· και έντονη γραμματοσειρά Calibri 22 pt, οριζόντια κλίμακα 75 %, 100 % μαύρο.

Image

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται

Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο· και κανονική γραμματοσειρά Calibri 16 pt, 100 % μαύρο.

Image

Εκπομπές θορύβου:

Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται

Περίγραμμα: 2 pt – χρώμα: κυανό 100 % – στρογγυλεμένες γωνίες: 3,5 mm.

Αριθμητική τιμή: έντονη γραμματοσειρά Calibri 24 pt, 100 % μαύρο· και κανονική γραμματοσειρά Calibri 16 pt, 100 % μαύρο.

Image

Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα

Image

Αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή

Image

Το όνομα/η επωνυμία του προμηθευτή ή το εμπορικό σήμα και το αναγνωριστικό του μοντέλου πρέπει να χωρούν σε χώρο διαστάσεων 92 × 15 mm.

Image

Αρίθμηση του κανονισμού: έντονη γραμματοσειρά Calibri 9 pt, 100 % μαύρο.


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δελτίο

1.

Οι πληροφορίες στο δελτίο προϊόντος του οικιακού πλυντηρίου πιάτων παρέχονται με την ακόλουθη σειρά και περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο του προϊόντος ή σε άλλο έγγραφο το οποίο παρέχεται μαζί με το προϊόν:

α)

όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·

β)

το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή: κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·

γ)

διαβαθμισμένη χωρητικότητα, ήτοι κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού·

δ)

τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VΙ·

ε)

στην περίπτωση που στο οικιακό πλυντήριο πιάτων έχει απονεμηθεί το «οικολογικό σήμα της ΕΕ» βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, η πληροφορία αυτή επιτρέπεται να περιληφθεί στην ετικέτα·

στ)

ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC ), σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VII. Περιγράφεται ως «Κατανάλωση ενέργειας “X” kWh ανά έτος με βάση 280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού με χρήση κρύου νερού και κατανάλωση στην κατάσταση χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.»·

ζ)

κατανάλωση ενέργειας (Et ) του κανονικού κύκλου καθαρισμού·

η)

κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και αναμονής (Po και Pl

θ)

ετήσια κατανάλωση νερού (AWC ), σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VII. Περιγράφεται ως «Κατανάλωση “X” λίτρων νερού ανά έτος, με βάση 280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.»·

ι)

τάξη απόδοσης στεγνώματος που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το παράρτημα VI σημείο 2, εκφραζόμενη ως «Τάξη απόδοσης στεγνώματος “X” σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) μέχρι A (ανώτατη απόδοση)». Στην περίπτωση κατά την οποία η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε πίνακα, επιτρέπεται να εκφράζεται διαφορετικά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφές πως η κλίμακα εκτείνεται από G (κατώτατη απόδοση) μέχρι A (ανώτατη απόδοση)·

ια)

δήλωση ότι το «τυπικό πρόγραμμα» είναι ο τυπικός κύκλος καθαρισμού που αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για να καθαρίζονται κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη και ότι είναι το αποδοτικότερο πρόγραμμα ως προς τον συνδυασμό της κατανάλωσης ενέργειας και της κατανάλωσης νερού·

ιβ)

διάρκεια του κανονικού προγράμματος καθαρισμού, σε λεπτά και στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό·

ιγ)

διάρκεια της λειτουργίας αναμονής (Tl ), εάν το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος·

ιδ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο·

ιε)

εάν το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο ως εντοιχιζόμενο, σχετική ένδειξη.

2.

Το ίδιο δελτίο επιτρέπεται να καλύπτει διαφορετικά μοντέλα οικιακών πλυντηρίων πιάτων που διαθέτει στην αγορά ο ίδιος προμηθευτής.

3.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο επιτρέπεται να παρέχονται υπό μορφή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντιγράφου της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 1 και δεν εμφανίζονται στην ετικέτα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Τεχνική τεκμηρίωση

1.

Στην τεχνική τεκμηρίωση κατά το άρθρο 3 στοιχείο γ) περιλαμβάνονται τα εξής:

α)

όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·

β)

γενική περιγραφή του μοντέλου πλυντηρίου πιάτων, επαρκής για να αναγνωρίζεται σαφώς και εύκολα·

γ)

κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων·

δ)

κατά περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν·

ε)

στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον προμηθευτή·

στ)

τεχνικές παράμετροι των μετρήσεων, ως ακολούθως:

i)

κατανάλωση ενέργειας,

ii)

κατανάλωση νερού,

iii)

διάρκεια προγράμματος,

iv)

απόδοση στεγνώματος,

v)

κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας,

vi)

κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής,

vii)

διάρκεια κατάστασης αναμονής,

viii)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου·

ζ)

τα αποτελέσματα των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα VII.

2.

Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων προέρχονται από υπολογισμό με βάση τη μελέτη ή παρέκταση από άλλα ισοδύναμα οικιακά πλυντήρια πιάτων, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των δοκιμών που πραγματοποίησαν οι προμηθευτές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Η τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων πιάτων για τα οποία οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Παρεχόμενες πληροφορίες στην περίπτωση που δεν αναμένεται ότι οι χρήστες θα δουν εκτιθέμενο το προϊόν

1.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:

α)

τάξη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VΙ·

β)

διαβαθμισμένη χωρητικότητα, ήτοι κανονικά ατομικά σερβίτσια, για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού·

γ)

ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC ) σε kWh ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VΙΙ·

δ)

ετήσια κατανάλωση νερού (AWC ) σε λίτρα ανά έτος, στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο και υπολογισμένη σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VΙΙ·

ε)

τάξη απόδοσης στεγνώματος σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος VΙ·

στ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο·

ζ)

πρέπει να δηλώνεται κατά πόσον πρόκειται για εντοιχιζόμενο μοντέλο.

2.

Εφόσον παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο του προϊόντος, τηρείται η μορφή και η σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα II.

3.

Το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμματοσειρά που εκτυπώνονται ή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες κατά το παρόν παράρτημα είναι ευανάγνωστα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4, οι αρχές των κρατών μελών υποβάλλουν σε δοκιμή ένα μόνον οικιακό πλυντήριο πιάτων. Εάν οι μετρούμενες παράμετροι δεν αντιστοιχούν στις τιμές που δηλώνει ο προμηθευτής, εντός του εύρους τιμών που καθορίζεται στον πίνακα 1, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε τρία επιπλέον οικιακά πλυντήρια πιάτων. Ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρούμενων τιμών των εν λόγω τριών επιπλέον οικιακών πλυντηρίων πιάτων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις εντός του εύρους τιμών που καθορίζονται στον πίνακα 1, εξαιρουμένης της κατανάλωσης ενέργειας, της οποίας η μετρούμενη τιμή πρέπει να μην υπερβαίνει την ονομαστική τιμή της Et περισσότερο από 6 %.

Σε αντίθετη περίπτωση, το μοντέλο και όλα τα άλλα μοντέλα ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων πιάτων θεωρείται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4.

Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν μεθόδους μέτρησης αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και μεθόδους που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίνακας 1

Μετρούμενη παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή (1) AEC περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση νερού

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Wt περισσότερο από 10 %.

Δείκτης απόδοσης στεγνώματος

Η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη της διαβαθμισμένης τιμής ID περισσότερο από 19 %.

Κατανάλωση ενέργειας

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Et περισσότερο από 10 %.

Διάρκεια προγράμματος

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tt περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και σε κατάσταση αναμονής

Οι μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέθους μεγαλύτερου από 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμισμένη τιμή περισσότερο από 10 %. Οι μετρούμενες τιμές της κατανάλωσης ισχύος Po και Pl μεγέθους μικρότερου ή ίσου του 1,00 W δεν υπερβαίνουν τη διαβαθμισμένη τιμή περισσότερο από 0,10 W.

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής

Η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη διαβαθμισμένη τιμή Tl περισσότερο από 10 %.

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου

Η μετρούμενη τιμή συμφωνεί με τη διαβαθμισμένη τιμή.


(1)  «διαβαθμισμένη τιμή» νοείται τιμή που δηλώνεται από τον προμηθευτή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Τάξεις ενεργειακής απόδοσης και τάξεις απόδοσης στεγνώματος

1.   ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης οικιακού πλυντηρίου πιάτων προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) οικιακού πλυντηρίου πιάτων υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος VII.

Πίνακας 1

Τάξεις ενεργειακής απόδοσης

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης

A+++ (ανώτατη απόδοση)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (κατώτατη απόδοση)

EEI ≥ 90

2.   ΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Η τάξη απόδοσης στεγνώματος οικιακού πλυντηρίου πιάτων προσδιορίζεται με βάση τον δείκτη απόδοσης στεγνώματος (Drying Efficiency Index, ID ) σύμφωνα με τον πίνακα 2.

Ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID ) προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ σημείο 2.

Πίνακας 2

Τάξεις απόδοσης στεγνώματος

Τάξη απόδοσης στεγνώματος

Δείκτης απόδοσης στεγνώματος

A (ανώτατη απόδοση)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (κατώτατη απόδοση)

0,33 ≥ ID


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, του δείκτη απόδοσης στεγνώματος και της κατανάλωσης νερού

1.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων συγκρίνεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής με την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

α)

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

όπου:

AEC

=

ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου πιάτων

SAEC

=

τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου πιάτων.

β)

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Annual Energy Consumption, AEC) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

i)

Formula

όπου:

Et

=

κατανάλωση ενέργειας για τον τυπικό κύκλο, σε kWh, στρογγυλοποιημένη στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο·

Pl

=

ισχύς στην κατάσταση αναμονής για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε W, στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο·

Po

=

ισχύς στην κατάσταση εκτός λειτουργίας για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε W, στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο·

Tt

=

διάρκεια προγράμματος για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε λεπτά, στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό·

280

=

συνολικός αριθμός κανονικών κύκλων καθαρισμού ανά έτος.

ii)

Στην περίπτωση που το οικιακό πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ισχύος, βάσει του οποίου το οικιακό πλυντήριο πιάτων εισέρχεται αυτομάτως σε κατάσταση εκτός λειτουργίας μετά το τέλος του προγράμματος, η AEC υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διάρκεια της κατάστασης αναμονής, βάσει του εξής τύπου:

Formula

όπου:

Tl

=

μετρούμενη διάρκεια της κατάστασης αναμονής για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε λεπτά, στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο λεπτό·

280

=

συνολικός αριθμός κανονικών κύκλων καθαρισμού ανά έτος.

γ)

Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAEC ) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

i)

για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων ps ≥ 10 και πλάτος > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων ps ≤ 9 και για οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα αριθμού ατομικών σερβίτσιων 9 < ps ≤ 11 και πλάτος ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

όπου:

ps

=

αριθμός ατομικών σερβίτσιων.

2.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID ) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου πιάτων συγκρίνεται η απόδοση στεγνώματος της συσκευής με την απόδοση στεγνώματος πλυντηρίου πιάτων το οποίο χρησιμεύει ως αναφορά και έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους μετρήσεων καθώς και σε μεθόδους οριζόμενες σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α)

Ο δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

Formula

ID = exp(lnID )

όπου:

DT,i

=

απόδοση στεγνώματος του υπό δοκιμή οικιακού πλυντηρίου πιάτων για έναν κύκλο δοκιμής i

DR,i

=

απόδοση στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων αναφοράς για έναν κύκλο δοκιμής i

n

=

αριθμός κύκλων δοκιμής, n ≥ 5.

β)

Η απόδοση στεγνώματος (D) είναι η μέση βαθμολογία ύγρανσης κάθε αντικειμένου του φορτίου μετά την ολοκλήρωση του κανονικού κύκλου καθαρισμού. Η βαθμολογία ύγρανσης υπολογίζεται κατά τον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Αριθμός ιχνών νερού (WT) ή αυλακώσεων νερού (WS)

Συνολική επιφάνεια ύγρανσης (Aw) σε mm2

Βαθμολογία ύγρανσης

WT = 0 και WS = 0

Άνευ αντικείμενου

2 (ανώτατη απόδοση)

1 < WT ≤ 2 ή WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT ή WS = 2

ή WS = 1 και WT = 1

Aw > 50

0 (κατώτατη απόδοση)

3.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η ετήσια κατανάλωση νερού (AWC) οικιακού πλυντηρίου πιάτων, σε λίτρα, υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο:

AWC = Wt × 280

όπου:

Wt

=

κατανάλωση νερού κατά τον τυπικό κύκλο καθαρισμού, σε λίτρα, στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.