14.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 801/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια του κράτους σημαίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι επιδόσεις του κράτους σημαίας είναι μια από τις γενικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατηγορία κινδύνου του πλοίου.

(2)

Για να αξιολογηθεί η κατηγορία κινδύνου του πλοίου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό κράτησης εντός της Ένωσης και εντός της περιοχής που καλύπτεται από το μνημόνιο συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΜΣ των Παρισίων).

(3)

Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την εφαρμογή του ΜΣ των Παρισίων όσον αφορά τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων του κράτους σημαίας.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατηγοριοποίηση των κρατών σημαίας με βάση τα ποσοστά κράτησης

1.   Για να καθορισθούν οι επιδόσεις των κρατών σημαίας κατά την έννοια της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα κράτη σημαίας ταξινομούνται σε μαύρο, γκρίζο ή λευκό κατάλογο, οι οποίοι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ΜΣ των Παρισίων με βάση τις συνολικές επιθεωρήσεις και κρατήσεις μέσα σε περίοδο τριών ετών. Επιπλέον, τα κράτη σημαίας που περιλαμβάνονται στον μαύρο κατάλογο υποδιαιρούνται σε πολύ υψηλού, υψηλού, μέσου έως υψηλού ή μέσου κινδύνου, ανάλογα με το ποσοστό κράτησης. Η ταξινόμηση επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

2.   Για να ταξινομηθεί ένα κράτος σημαίας στον μαύρο, γκρίζο και λευκό κατάλογο απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα επιθεωρήσεις από το κράτος λιμένα.

3.   Η μεθοδολογία και οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των κρατών σημαίας πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα κριτήρια του κράτους σημαίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Επιδόσεις του κράτους σημαίας με βάση έλεγχο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)

Η συμμόρφωση που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος I.1 στοιχείο γ) σημείο iii) της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, η οποία απαιτείται για πλοία ώστε να θεωρούνται χαμηλότερου κινδύνου, θεωρείται ότι έχει καταδειχθεί όταν η Επιτροπή παραλάβει γραπτή επιβεβαίωση από το κράτος σημαίας ότι ολοκληρώθηκε η έκθεση τελικού ελέγχου και, κατά περίπτωση, ότι έχει υποβληθεί διορθωτικό σχέδιο δράσης. Λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 17 Ιουνίου 2009.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κριτήρια του κράτους σημαίας

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/16/ΕΚ)

1.

Οι επιδόσεις του κράτους σημαίας υπολογίζονται με βάση συνήθη μαθηματικό τύπο στατιστικών υπολογισμών, ορισμένες τιμές του οποίου είναι σταθερές. Τα όρια από μαύρο σε γκρίζο και από γκρίζο σε λευκό ορίζονται με τους κάτωθι τύπους:

Formula Formula

όπου:

N το πλήθος επιθεωρήσεων

p το επιτρεπτό όριο κράτησης

z η κρίσιμη τιμή κανονικής διανομής (1,645 για επίπεδο βεβαιότητας 95 %).

2.

Από τους μαθηματικούς τύπους που καθορίζονται στο σημείο 1 εξάγεται το επιτρεπτό πλήθος κρατήσεων για τον μαύρο ή τον λευκό κατάλογο. Πλήθος κρατήσεων ανώτερο του ορίου μαύρο έως γκρίζο σημαίνει επίδοση χειρότερη από τον μέσο όρο και, συνεπώς, πρέπει να περιληφθεί στον μαύρο κατάλογο, ενώ πλήθος κρατήσεων κατώτερο του ορίου λευκό έως γκρίζο σημαίνει επίδοση καλύτερη από τον μέσο όρο και συνεπώς πρέπει να ταξινομηθεί στον λευκό κατάλογο. Όταν το πλήθος κρατήσεων συγκεκριμένου κράτους σημαίας βρίσκεται μεταξύ των δύο, το κράτος σημαίας περιλαμβάνεται στον γκρίζο κατάλογο.

3.

Για να συγκριθούν οι επιδόσεις των κρατών σημαίας που έχουν ταξινομηθεί στον μαύρο, τον γκρίζο ή τον λευκό κατάλογο, επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός με προσαρμογή του p στους μαθηματικούς τύπους που καθορίζονται στο σημείο 1.

4.

Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση των επιδόσεων των κρατών σημαίας, χρησιμοποιείται ο συντελεστής υπέρβασης (excess factor (EF)). Ο EF αποτελεί ένδειξη πόσες φορές το p πρέπει να αλλάξει και να επαναϋπολογισθεί μέχρι το πλήθος κρατήσεων ενός κράτους σημαίας να αντιστοιχεί στα όρια. Αύξηση ή πτώση του p κατά 3 % αντιστοιχεί σε μια ακέραια μονάδα του EF. Για τα κράτη σημαίας που έχουν ταξινομηθεί στον γκρίζο κατάλογο, ο EF υπολογίζεται με τη χρήση του κάτωθι μαθηματικού τύπου:

Formula

5.

Για τη διαβάθμιση των κρατών σημαίας του μαύρου καταλόγου σε πολύ υψηλού, υψηλού, μεσαίου έως υψηλού κινδύνου ή μεσαίου κινδύνου ισχύουν οι κάτωθι τιμές του EF:

 

EF = 4,01 και άνω σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο

 

EF = 3,01 έως 4,00 σημαίνει υψηλό κίνδυνο

 

EF = 2,01 έως 3,00 σημαίνει μεσαίο έως υψηλό κίνδυνο

 

EF = 1,01 έως 2,00 σημαίνει μεσαίο κίνδυνο