30.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Ιουλίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος 14 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αξιοπιστία της δημοσιονομικής εποπτείας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αξιόπιστες δημοσιονομικές στατιστικές. Είναι πρωταρχικής σημασίας τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) να είναι υψηλής ποιότητας και αξιόπιστα.

(2)

Το πλαίσιο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία αναπτύχθηκε περαιτέρω και το θεσμικό πλαίσιο επικαιροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση της παρακολούθησης των δημόσιων λογαριασμών από την Επιτροπή (Eurostat).

(3)

Συνολικά, το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη επέδειξαν, ως επί το πλείστον, άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας.

(4)

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μην μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται στην Επιτροπή λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία.

(5)

Στο πλαίσιο αυτό, και σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις (μεθοδολογικές επισκέψεις), η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (3), όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία.

(6)

Συνεπώς, κατά τη διεξαγωγή μεθοδολογικών επισκέψεων σε ένα κράτος μέλος τα στατιστικά στοιχεία του οποίου υπόκεινται σε λεπτομερή έλεγχο, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.

(7)

Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση.

(8)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των πραγματικών δεδομένων και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών στην Επιτροπή (Eurostat) να εκπληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις σε συνάρτηση με τις αρχές της στατιστικής.

(9)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2α

Ως “πρόσβαση” νοείται ότι τα σχετικά έγγραφα και άλλα πληροφορικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται όταν απαιτηθούν, είτε αμέσως ή αμέσως μόλις συγκεντρωθούν τα στοιχεία που απαιτήθηκαν.».

2)

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), το συντομότερο δυνατό, τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (4), όσον αφορά το στατιστικό απόρρητο.

Οι “στατιστικές πληροφορίες” του πρώτου εδαφίου περιορίζονται στις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους κανόνες ΕΣΛ. Ειδικότερα, ως “στατιστικές πληροφορίες” νοούνται:

α)

δεδομένα εθνικών λογαριασμών·

β)

απογραφές·

γ)

πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων δημοσιονομικής θέσης της ΔΥΕ·

δ)

πρόσθετα ερωτηματολόγια και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις.

Η μορφή των ερωτηματολογίων καθορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (εφεξής “ΕΣΝΧΙΠ”).

3)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

1.   Η Επιτροπή (Eurostat) εξασφαλίζει μόνιμο διάλογο με τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) πραγματοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη τακτικές επισκέψεις διαλόγου καθώς και ενδεχόμενες μεθοδολογικές επισκέψεις.

2.   Κατά τη διοργάνωση επισκέψεων διαλόγου και μεθοδολογικών επισκέψεων, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει τα προσωρινά πορίσματά της στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ώστε να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.».

4)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 11α

Οι επισκέψεις διαλόγου αποσκοπούν στην επανεξέταση των πραγματικών στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8, στην εξέταση μεθοδολογικών θεμάτων, στη συζήτηση στατιστικών διαδικασιών και πηγών που περιγράφονται στους καταλόγους και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους λογιστικούς κανόνες. Οι επισκέψεις διαλόγου χρησιμεύουν στον εντοπισμό των κινδύνων ή των δυνητικών προβλημάτων σχετικά με την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων.

Άρθρο 11β

1.   Οι μεθοδολογικές επισκέψεις αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2.   Οι μεθοδολογικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπισθεί σαφώς σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν από κράτος μέλος σε περιπτώσεις που:

α)

υπάρχουν συχνές και σημαντικές αναθεωρήσεις του ελλείμματος ή του χρέους για τις οποίες δεν δίνονται σαφείς και ενδεδειγμένες εξηγήσεις·

β)

το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν αποστέλλει στην Επιτροπή (Eurostat) όλες τις στατιστικές πληροφορίες που ζητήθηκαν στο πλαίσιο των σειρών αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κοινοποίηση ΔΥΕ ή συνεπεία μιας επίσκεψης διαλόγου, κατά τη συμφωνηθείσα μεταξύ τους περίοδο, και δεν εξηγεί με σαφή και ενδεδειγμένο τρόπο τους λόγους της καθυστέρησης ή της παράλειψης να απαντήσει·

γ)

το συγκεκριμένο κράτος μέλος αλλάζει, μονομερώς και χωρίς σαφή εξήγηση, τις πηγές και μεθόδους υπολογισμού του ελλείμματος και του χρέους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως επισημαίνεται στον κατάλογο ώστε να προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στους υπολογισμούς·

δ)

υπάρχουν εκκρεμή μεθοδολογικά ζητήματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις στατιστικές του χρέους ή του ελλείμματος, τα οποία δεν έχουν επιλυθεί μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής (Eurostat) και τα οποία ανέκυψαν από τις σειρές αιτημάτων για παροχή διευκρινίσεων ή από την προηγούμενη επίσκεψη διαλόγου, και για τα οποία εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την Επιτροπή (Eurostat) σε δύο διαδοχικές κοινοποιήσεις ΔΥΕ·

ε)

υπάρχουν διαρκείς, ασυνήθιστα υψηλές προσαρμογές αποθεμάτων-ροών, για τις οποίες δεν δόθηκαν σαφείς εξηγήσεις.

4.   Λαμβάνοντας προπάντων υπόψη τα κριτήρια που μνημονεύονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή (Eurostat), αφού ενημερώσει την ΕΣΝΧΙΠ, αποφασίζει τη διενέργεια μεθοδολογικής επίσκεψης.

5.   Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν τις μεθοδολογικές επισκέψεις.».

5)

Στο άρθρο 12, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη αναμένεται να εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), και σε προαιρετική βάση, τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.

Η Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την επιλογή των εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεδειγμένη κατανομή των εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη και την εκ περιτροπής συνδρομή των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, τις εργασιακές συνθήκες τους και τις οικονομικές λεπτομέρειες. Η Επιτροπή μοιράζεται με τα κράτη μέλη όλα τα έξοδα που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη συνδρομή των εθνικών εμπειρογνωμόνων τους.

2.   Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των υπαρχόντων λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τους λογαριασμούς και τον προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία σχετικά με τους λογαριασμούς και τον προϋπολογισμό περιλαμβάνουν:

συναλλαγές και ισολογισμούς,

σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα,

στοιχεία προερχόμενα από τις σχετικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των υποτομέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

τους λογαριασμούς φορέων, οργανισμών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων εκτός προϋπολογισμού καθώς και άλλων παρόμοιων φορέων που αποτελούν μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους εθνικούς λογαριασμούς,

τους λογαριασμούς των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ως εθνικοί συντονιστές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 223/2009, στηρίζουν την Επιτροπή (Eurostat) στη διοργάνωση και τον συντονισμό των επισκέψεων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και οι υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 την απαραίτητη συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος, καθώς και άλλα εμπιστευτικά στοιχεία, θα πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητάς τους. Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα εθνικών λογαριασμών που συντρέχουν την Επιτροπή (Eurostat) στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων υπογράφουν δήλωση με την οποία δεσμεύονται να μεριμνούν για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπιστευτικών καταστάσεων ή στοιχείων.».

6)

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Ως προς το θέμα αυτό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα γνωστοποιούμενα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη γνωστοποίηση των πραγματικών στοιχείων και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών στην Επιτροπή (Eurostat) είναι υπόλογοι και ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. VANACKERE


(1)  ΕΕ C 103 της 22.4.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

(4)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.».