24.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Ιουλίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 42, 43, παράγραφος 2, και 349,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 (3) του Συμβουλίου επέτρεψε, για διάστημα τεσσάρων ετών, τη διάθεση ζάχαρης από τις Αζόρες στην υπόλοιπη Ένωση σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές ροές. Αναγνωρίζοντας ότι η διαφοροποίηση της γεωργίας στις Αζόρες θα μπορούσε να αποβεί επωφελής και προκειμένου, κατά συνέπεια, να διευκολυνθεί η διαφοροποίηση, ιδίως όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων για το γάλα, απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης του τομέα ζάχαρης στην εν λόγω περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της τοπικής βιομηχανίας επεξεργασίας ζάχαρης, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η εκ νέου διάθεση ζάχαρης σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές ροές για περιορισμένο χρονικό διάστημα πέντε ετών και υπό την προϋπόθεση της προοδευτικής μείωσης των ετήσιων ποσοτήτων.

(2)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 προβλέπει απαλλαγή από τους δασμούς εισαγωγής, εντός των ορίων του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού, όσον αφορά τη ζάχαρη Γ για τον εφοδιασμό των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 (4) του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης. Μετά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης και την ένταξη του τομέα της ζάχαρης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (5), οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 θα πρέπει να προσαρμοσθούν. Ειδικότερα, θα πρέπει να επιτραπεί στις Αζόρες να απολαύουν της απαλλαγής από τους δασμούς εισαγωγής για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου εντός των ορίων του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού.

(3)

Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι Κανάριοι Νήσοι μπορούν να εξακολουθήσουν να εφοδιάζονται σε προσδιορισμένες ποσότητες παρασκευασμάτων με βάση το γάλα των κωδικών ΣΟ 1901 90 99 και 2106 90 92 που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση. Η μεταβατική αυτή περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Ωστόσο, το προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1901 90 99 – αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη με φυτικό λίπος – έχει καταστεί παραδοσιακό προϊόν για τους εντόπιους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των απόρων. Ο εφοδιασμός με το προϊόν αυτό έχει δημιουργήσει μια ειδική τοπική βιομηχανία η οποία εξασφαλίζει απασχόληση και προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί ο εφοδιασμός με το ειδικό αυτό προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για εντόπια κατανάλωση.

(4)

Το άρθρο 12 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 αναφέρεται σε διατάξεις για ελέγχους και κυρώσεις στα κοινοτικά προγράμματα στήριξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται α πό τα κράτη μέλη στην Επιτροπή προς έγκριση. Με βάση την πείρα που απέκτησε η Επιτροπή και προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων στήριξης, είναι ανάγκη να απαλειφθούν οι αναφορές στους ελέγχους και στις κυρώσεις στο στοιχείο στ) του άρθρου 12 του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω εθνικά μέτρα θα εξακολουθήσουν να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού αυτού.

(5)

Το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 καθορίζει κανόνες σχετικά με την εφαρμογή ειδικών κανόνων για τον αμπελοοινικό τομέα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Η κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (6) και, στη συνέχεια, ενσωματώθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Επομένως, οι αναφορές στα μέτρα αυτά πρέπει να ενημερωθούν. Επιπλέον, το άρθρο 85κα παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ρητή απαλλαγή από το καθεστώς εκρίζωσης για τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Συνεπώς, δεν είναι πλέον αναγκαίο να αναφέρεται η απαλλαγή αυτή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006.

(6)

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 προβλέπει τη βαθμιαία εξάλειψη, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, της καλλιέργειας των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί με ποικιλίες αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια η καλλιέργεια των οποίων απαγορεύεται στις Αζόρες και στη Μαδέρα. Το άρθρο 18 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού υποχρεώνει την Πορτογαλία να κοινοποιεί κατ’ έτος την πρόοδο που σημειώνουν οι εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης των εκτάσεων που έχουν φυτευθεί με τις σχετικές ποικιλίες αμπέλου. Οι διατάξεις αυτές είναι αυστηρότερες από τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 120α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, και συγκεκριμένα η υποχρέωση εκρίζωσης των απαγορευμένων ποικιλιών αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια, εκτός όταν ο σχετικός οίνος προορίζεται αποκλειστικά για κατανάλωση από την οικογένεια του οινοπαραγωγού. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 θα πρέπει να διαγραφεί, προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφορά μεταχείρισης μεταξύ των περιοχών των Αζορών και της Μαδέρας, αφενός, και της υπόλοιπης Ένωσης, αφετέρου.

(7)

Παρά την πρόσφατη ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής γάλακτος στο Υπερπόντιο Γαλλικό Διαμέρισμα της Ρεϋνιόν, δεν καλύπτεται επαρκώς η υφιστάμενη ανάγκη για γάλα κατανάλωσης στο νησί. Επιπλέον, ο νησιωτικός και εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας της περιοχής αυτής, δεν επιτρέπει άλλες πηγές μη επεξεργασμένου γάλακτος. Συνεπώς, η έγκριση παραγωγής γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη, καταγωγής της Ένωσης, που έχει χορηγηθεί στη Μαδέρα, δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 θα πρέπει να επεκταθεί στη Ρεϋνιόν.

(8)

Λόγω της τοπογραφίας των σχετικών νησιών, οι όροι για την περαιτέρω επέκταση της τοπικής γαλακτοπαραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι οποίες απολαύουν της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006, είναι πολύ περιορισμένοι. Αν και διατηρείται η υποχρέωση να εξασφαλίζονται η συλλογή και η διάθεση της παραγωγής εντοπίου γάλακτος, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η υποχρέωση της Επιτροπής, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, να προσδιορίζει ένα ποσοστό ενσωμάτωσης για το νωπό γάλα τοπικής παραγωγής.

(9)

Η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από 1ης Ιανουαρίου 2010 θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχεια στα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες των ενδιαφερόμενων παραγόντων.

(10)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 τροποποιείται ως ακολούθως:

(1)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, στοιχείο α) οι ακόλουθες ποσότητες ζάχαρης κατ’ ανώτατο όριο (κωδικός ΣΟ 1701) μπορούν να αποστέλλονται κάθε έτος από τις Αζόρες προς την υπόλοιπη Ένωση, για περίοδο πέντε ετών:

:

το 2011

:

3 000 τόνοι,

:

το 2012

:

2 500 τόνοι,

:

το 2013

:

2 000 τόνοι,

:

το 2014

:

1 500 τόνοι,

:

το 2015

:

1 000 τόνοι.»

(2)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Ζάχαρη

1.   Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 204 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (7), η κατωτέρω ζάχαρη που παράγεται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 61 του εν λόγω κανονισμού απολαύει απαλλαγής από τους δασμούς εισαγωγής, εντός των ορίων του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού:

α)

ζάχαρη που εισάγεται για να καταναλωθεί στη Μαδέρα ή στις Καναρίους Νήσους υπό μορφή λευκής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701·

β)

ζάχαρη που ραφινάρεται και καταναλώνεται στις Αζόρες υπό μορφή ακατέργαστης ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 12 10 (ακατέργαστη ζάχαρη τεύτλων).

2.   Στις Αζόρες, για τους σκοπούς του ραφιναρίσματος, οι ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συμπληρώνονται, εντός των ορίων του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού, με ακατέργαστη ζάχαρη του κωδικού ΣΟ 1701 11 10 (ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο). Κατά τον καθορισμό των αναγκών των Αζορών σε ακατέργαστη ζάχαρη, λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής ζαχαρότευτλων. Οι ποσότητες που απολαύουν του καθεστώτος εφοδιασμού καθορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συνολικός όγκος ραφιναρισμένης ζάχαρης στις Αζόρες δεν υπερβαίνει τους 10 000 τόνους ετησίως.

(3)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Παρασκευάσματα με βάση το γάλα

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι Κανάριοι Νήσοι μπορούν να εξακολουθήσουν να εφοδιάζονται σε παρασκευάσματα με βάση το γάλα του κωδικού ΣΟ 1901 90 99 (αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη με φυτικό λίπος) που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση έως 800 τόνους κατ’ έτος. Η ενίσχυση που καταβάλλεται για τον εφοδιασμό από την Ένωση με το προϊόν αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 EURανά τόνο και περιλαμβάνεται μέσα στο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 23. Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνον για την τοπική κατανάλωση.»

(4)

Στο άρθρο 12, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων δημοσιότητας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισμό ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση προγραμμάτων.»

(5)

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Οίνος

1.   Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 103κβ, 103κγ, 103κδ και 182α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν εφαρμόζονται στις Αζόρες και στη Μαδέρα.

2.   Παρά το άρθρο 120α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα σταφύλια που προέρχονται από ποικιλίες αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια η καλλιέργεια των οποίων απαγορεύεται (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Herbemont) και τα οποία συλλέγονται στις Αζόρες και τη Μαδέρα, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου ο οποίος κυκλοφορεί μόνο εντός των περιοχών αυτών.

Η Πορτογαλία προβαίνει στη βαθμιαία εξάλειψη της καλλιέργειας των εκτάσεων που είναι φυτεμένες με ποικιλίες αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια η καλλιέργεια των οποίων απαγορεύεται, ενδεχομένως με τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 103ιζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.   Τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 103κβ, 103κγ, 103κε και 182α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν εφαρμόζονται στις Καναρίους Νήσους.»

(6)

Στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Παρά το άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, επιτρέπεται στη Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο Διαμέρισμα της Ρεϋνιόν η παραγωγή γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη ενωσιακής καταγωγής, εντός του ορίου των αναγκών της τοπικής κατανάλωσης, εφόσον το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και τη διάθεση της παραγωγής εντοπίου γάλακτος. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται μόνο για τοπική κατανάλωση.

Η μέθοδος παραγωγής του εξ ανασυστάσεως γάλακτος UHT αναφέρεται με σαφήνεια στην ετικέτα πώλησης.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 7 Ιουλίου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

O. CHASTEL


(1)  Γνώμη της 17ης Μαρτίου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2010.

(3)  ΕΕ L 42 της 14.2.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.»;