15.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 180/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 617/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2010

σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 337,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 187,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας σχετικά με την εξέλιξη των επενδύσεων στην Ένωση είναι απαραίτητη προκειμένου η Επιτροπή να επιτελέσει τα καθήκοντά της στον τομέα της ενέργειας. Εάν διαθέτει τακτικά και ενημερωμένα στοιχεία και πληροφορίες, η Επιτροπή θα μπορεί να κάνει τις αναγκαίες συγκρίσεις, εκτιμήσεις ή να προτείνει σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

(2)

Το ενεργειακό τοπίο εντός και εκτός Ένωσης έχει αλλάξει σημαντικά τα πρόσφατα έτη και καθιστά τις επενδύσεις σε ενεργειακή υποδομή καίριας σημασίας ζήτημα για την εξασφάλιση της ενεργειακής τακτικού ενεργειακού εφοδιασμού για την Ένωση, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για τη μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που έχει δρομολογήσει η Ένωση.

(3)

Η νέα κατάσταση στον ενεργειακό τομέα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε παντός είδους υποδομή σε όλους τους ενεργειακούς κλάδους, καθώς και την ανάπτυξη νέων τύπων υποδομής και νέων τεχνολογιών που να αφομοιώνονται από την αγορά. Η ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα και η περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς καθιστούν σημαντικότερο τον ρόλο των οικονομικών φορέων στο θέμα των επενδύσεων, παράλληλα δε νέες απαιτήσεις άσκησης πολιτικής, όπως στόχοι που επηρεάζουν το ενεργειακό μείγμα, θα στρέψουν τις πολιτικές που ασκούν τα κράτη μέλη προς νέα ή/και εκσυγχρονισμένη ενεργειακή υποδομή.

(4)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή στην Ένωση, προκειμένου ιδίως να προλαμβάνονται τα προβλήματα, να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος στην Ένωση.

(5)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και, ιδίως, το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών της θα πρέπει να διαθέτουν ακριβή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια, καθώς και τον παροπλισμό, στις σημαντικότερες συνιστώσες του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης.

(6)

Δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας παραγωγής, μετάδοσης και αποθήκευσης, καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους ενεργειακούς κλάδους ενδιαφέρουν την Ένωση και είναι σημαντικά για τις μελλοντικές επενδύσεις. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι ανακοινώνονται στην Επιτροπή επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει ήδη εργασίες κατασκευής ή παροπλισμού ή για τα οποία έχει ληφθεί οριστική απόφαση περί επένδυσης.

(7)

Δυνάμει των άρθρων 41 και 42 της Ευρατόμ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια επενδύσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανάγκη να συμπληρώνονται, ιδίως, με τακτικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Οι πρόσθετες αυτές εκθέσεις θα πρέπει να τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 41 έως 44 της συνθήκης Ευρατόμ.

(8)

Προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώνει συνεκτική εικόνα των μελλοντικών εξελίξεων του συνολικού ενεργειακού συστήματος της Ένωσης, είναι απαραίτητο εναρμονισμένο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων σχετικά με επενδυτικά σχέδια, βασιζόμενο σε επικαιροποιημένες κατηγορίες επίσημων δεδομένων και πληροφοριών που πρέπει να υποβάλουν τα κράτη μέλη.

(9)

Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια στις ενεργειακές υποδομές που αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιοκαυσίμων και τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα τα οποία προγραμματίζονται ή εκτελούνται στο έδαφός τους, περιλαμβανομένων των διασυνδέσεων με τρίτες χώρες. Οι οικείες επιχειρήσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρονικό ορίζοντα των επενδυτικών σχεδίων στον ενεργειακό τομέα, θα πρέπει να θεωρείται επαρκής η υποβολή εκθέσεων ανά διετία.

(11)

Προκειμένου να αποφευχθεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να εξαιρούνται τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι στην Επιτροπή θα παρέχονται ισοδύναμες πληροφορίες σύμφωνα με τις ειδικές για τον ενεργειακό τομέα νομικές πράξεις της Ένωσης, που έχουν θεσπισθεί από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών, την αειφορία του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά.

(12)

Η Επιτροπή και ιδίως το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων και την απλουστευμένη και ασφαλή διαβίβασή τους, συγκεκριμένα με την εφαρμογή ενοποιημένων εργαλείων και μεθόδων της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ).

(13)

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ενώ η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Ο παρών κανονισμός δεν άπτεται αυτών των διατάξεων.

(14)

Τα κράτη μέλη, ή εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες, και η Επιτροπή θα πρέπει να τηρούν το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη ή οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες θα πρέπει, εξαιρουμένων των δεδομένων και των πληροφορικών σχετικά με τα διασυνοριακά έργα μεταφοράς, να συνομαδώνουν αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο πριν τα υποβάλουν στην Επιτροπή. Εάν απαιτείται, η Επιτροπή θα πρέπει να συνομαδώνει περαιτέρω τα δεδομένα αυτά κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να αποκαλυφθούν ή να συναχθούν στοιχεία σχετικά με μεμονωμένες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

(15)

Η Επιτροπή και, ιδίως, το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών της θα πρέπει να καταρτίζουν σε τακτική βάση διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης και, όπου ενδείκνυται, περισσότερο εστιασμένη ανάλυση σε συγκεκριμένες πτυχές αυτού του ενεργειακού συστήματος. Η ανάλυση θα πρέπει, ιδίως, να συμβάλλει στη διαπίστωση δυνητικών κενών στις υποδομές και στις επενδύσεις, με σκοπό την εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Η ανάλυση θα πρέπει να αποτελεί επίσης συμβολή σε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές και, επομένως, θα πρέπει να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και να τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

(16)

Την Επιτροπή μπορούν να επικουρούν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη ή άλλοι ικανοί εμπειρογνώμονες με σκοπό να διαμορφωθεί συναντίληψη των δυνητικών κενών στις υποδομές και των συναφών κινδύνων και να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις.

(17)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, στο μέτρο του δυνατού με βάση το μορφότυπο της κοινοποίησης που χρησιμοποιείτο δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2386/96 της Επιτροπής (3), περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση επενδυτικών έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος των κλάδων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας προς την Επιτροπή (4) και αφού διαβουλευθεί με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

(18)

Με δεδομένη την έκταση των αναγκαίων τροποποιήσεων για την προσαρμογή στις τρέχουσες ενεργειακές προκλήσεις και χάριν σαφήνειας, ο κανονισμός αριθ. 736/96 θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την ανακοίνωση στην Επιτροπή των δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών, και των βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από αυτούς τους κλάδους.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα επενδυτικά σχέδια ή τις υποδομές που απαριθμούνται στο παράρτημα, για τις οποίες έχουν αρχίσει ήδη εργασίες κατασκευής ή παροπλισμού ή έχει ληφθεί οριστική απόφαση περί επένδυσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλουν εκτίμηση δεδομένων ή προκαταρκτικές πληροφορίες για επενδυτικά σχέδια των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα βάσει των οποίων έχει προγραμματισθεί έναρξη κατασκευαστικών εργασιών εντός πέντε ετών ή παροπλισμός εντός τριών ετών και για τα οποία δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση περί επένδυσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«υποδομή»: κάθε είδους εγκαταστάσεις ή μέρος εγκαταστάσεων που αφορούν την παραγωγή, μετάδοση και αποθήκευση·

2)

«επενδυτικά σχέδια»: σχέδια που αποβλέπουν:

i)

στην κατασκευή νέας υποδομής·

ii)

στη μετατροπή, τον εκσυγχρονισμό υπάρχουσας υποδομής, στην αύξηση ή τη μείωση της δυναμικότητας υπάρχουσας υποδομής·

iii)

στον μερικό ή ολικό παροπλισμό υπάρχουσας υποδομής·

3)

«οριστική απόφαση περί επένδυσης», η απόφαση που ελήφθη σε επίπεδο επιχείρησης να διατεθούν οριστικώς κονδύλια προς την επενδυτική φάση έργου, όπου επενδυτική φάση σημαίνει η φάση κατά την οποία πραγματοποιείται η κατασκευή ή ο παροπλισμός και καθίστανται απαιτητές οι κεφαλαιακές δαπάνες. Στην επενδυτική φάση δεν περιλαμβάνεται η φάση σχεδιασμού, κατά την οποία προετοιμάζεται η υλοποίηση του έργου και η οποία περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, αξιολόγηση σκοπιμότητας, προπαρασκευαστικές και τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών και εγκρίσεων και καταβολή των κεφαλαιακών δαπανών·

4)

«επενδυτικά σχέδια υπό εκτέλεση»: επενδυτικά σχέδια των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και έχουν προκύψει κεφαλαιουχικές δαπάνες·

5)

«παροπλισμός»: η φάση οριστικής παύσης της λειτουργίας μιας υποδομής·

6)

«παραγωγή»: η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η επεξεργασία καυσίμων, περιλαμβανομένων των βιοκαυσίμων·

7)

«μετάδοση»: η μεταφορά ενεργειακών πηγών ή προϊόντων ή διοξειδίου του άνθρακα μέσω δικτύου, συγκεκριμένα:

i)

μέσω σωληναγωγών, πλην του ανάντη δικτύου σωληναγωγών και πλην του τμήματος των σωληναγωγών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοπική διανομή·

ii)

μέσω διασυνδεδεμένων συστημάτων υπερυψηλής και υψηλής τάσης, πλην των συστημάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοπική διανομή·

8)

«αποθήκευση»: η μόνιμη ή προσωρινή αποθεματοποίηση ενέργειας ή πηγών ενέργειας σε υπέργεια ή υπόγεια υποδομή ή σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή απομόνωση διοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς·

9)

«επιχειρήσεις»: φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που λαμβάνουν αποφάσεις για επενδυτικά σχέδια ή την υλοποίησή τους·

10)

«πηγές ενέργειας»:

i)

πρωτογενείς πηγές ενέργειας, όπως π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άνθρακας·

ii)

πηγές ενέργειας από μετατροπή, όπως π.χ. ηλεκτρική ενέργεια·

iii)

πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπου περιλαμβάνεται η υδροηλεκτρική, η βιομάζα, το βιοαέριο, η αιολική, η ηλιακή, η παλιρροιακή και η γεωθερμική ενέργεια και

iv)

ενεργειακά προϊόντα, όπως π.χ. προϊόντα διύλισης πετρελαίου και βιοκαύσιμα.

11)

«ειδικό όργανο»: ένα όργανο στο οποίο μια ειδική για τον ενεργειακό τομέα νομική πράξη της Ένωσης έχει αναθέσει την προετοιμασία και την έγκριση πολυετών σχεδίων ανάπτυξης πανενωσιακών δικτύων και επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές, όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ENTSO/E») σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (5) και το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου(«ENTSO/G»), σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (6).

Άρθρο 3

Κοινοποίηση δεδομένων

1.   Τα κράτη μέλη, ή η οντότητα στην οποία έχουν αναθέσει αυτό το καθήκον, συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου 2011 και εφεξής ανά διετία, μεριμνώντας να τηρούν σε εύλογα επίπεδα τις δαπάνες συγκέντρωσης και αναφοράς των πληροφοριών.

Κοινοποιούν στην Επιτροπή τα δεδομένα και τις σχετικές με τα σχέδια πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό το 2011, το οποίο είναι το πρώτο έτος υποβολής έκθεσης, και εφεξής ανά διετία. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε συγκεντρωτική μορφή, εκτός των δεδομένων και συναφών πληροφοριών που αφορούν διασυνοριακά έργα μεταφοράς.

Τα κράτη μέλη ή οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες κοινοποιούν τα συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές με τα σχέδια πληροφορίες μέχρι τις 31 Ιουλίου του εκάστοτε έτους υποβολής έκθεσης.

2.   Τα κράτη μέλη ή οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον και στον βαθμό που, σύμφωνα με το ειδικό για τον ενεργειακό τομέα δίκαιο της Ένωσης και τη συνθήκη Ευρατόμ:

α)

το οικείο κράτος μέλος ή η εξουσιοδοτημένη από αυτό οντότητα έχει ήδη ανακοινώσει στην Επιτροπή δεδομένα ή πληροφορίες ισοδύναμες προς εκείνες που απαιτεί ο παρών κανονισμός και έχει αναφέρει την ημερομηνία κοινοποίησης και τη συγκεκριμένη ειδική νομική πράξη·

β)

έχει ανατεθεί σε ειδικό όργανο η εκπόνηση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος για ενεργειακή υποδομή σε ενωσιακό επίπεδο, και το εν λόγω όργανο συγκεντρώνει προς το σκοπό αυτό δεδομένα και πληροφορίες ισοδύναμες προς εκείνες που απαιτεί ο παρών κανονισμός. Στην περίπτωση αυτή και για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το ειδικό όργανο κοινοποιεί όλα τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες στην Επιτροπή.

Άρθρο 4

Πηγές δεδομένων

Οι οικείες επιχειρήσεις κοινοποιούν τα δεδομένα ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 στα κράτη μέλη, ή στις εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες, στο έδαφος των οποίων έχουν προγραμματίσει να εκτελέσουν επενδυτικά σχέδια, πριν από την 1η Ιουνίου κάθε έτους υποβολής έκθεσης. Τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που κοινοποιούνται αποτυπώνουν την κατάσταση των επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαΐου του έτους υποβολής έκθεσης.

Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εφόσον το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους για την παροχή στην Επιτροπή των δεδομένων ή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο της ανακοίνωσης

1.   Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται στο παράρτημα, η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 κοινοποίηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

α)

τον όγκο των δυναμικοτήτων που προγραμματίζονται ή είναι υπό κατασκευή·

β)

το είδος και τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων ή υπό κατασκευή υποδομών ή δυναμικοτήτων, περιλαμβανομένης της θέσης των διασυνοριακών έργων μεταφοράς, εφόσον υπάρχουν·

γ)

το πιθανό έτος έναρξης λειτουργίας·

δ)

το είδος των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας·

ε)

τις εγκαταστάσεις που είναι ικανές να ανταποκρίνονται σε κρίσεις ασφάλειας του εφοδιασμού, όπως εξοπλισμός που επιτρέπει αντίστροφες ροές ή χρήση άλλων καυσίμων·

στ)

τον εξοπλισμό των συστημάτων δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα ή τους μηχανισμούς μετασκευής για τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.

2.   Όσον αφορά τυχόν προτεινόμενο παροπλισμό, η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 κοινοποίηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τον χαρακτήρα και τη δυναμικότητα της σχετικής υποδομής και

β)

το πιθανολογούμενο έτος παύσης της λειτουργίας.

3.   Κάθε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τον συνολικό όγκο των εγκατεστημένων δυναμικοτήτων παραγωγής, μετάδοσης και αποθήκευσης οι οποίες υφίστανται στην αρχή του κρίσιμου έτους αναφοράς ή η λειτουργία των οποίων διακόπτεται για περίοδο μεγαλύτερη των τριών ετών.

Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή το ειδικό όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μπορούν να προσθέτουν στις κοινοποιήσεις τους συναφείς παρατηρήσεις, όπως π.χ. παρατηρήσεις σχετικά με καθυστερήσεις ή εμπόδια κατά την εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 6

Ποιότητα και δημοσιοποίηση των δεδομένων

1.   Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, τα ειδικά όργανα επιδιώκουν να εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων και των πληροφοριών που κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Σε περίπτωση ειδικών οργάνων, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μπορούν να συνοδεύονται από συναφείς παρατηρήσεις των κρατών μελών.

2.   Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει δεδομένα και πληροφορίες που της διαβιβάσθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες δημοσιεύονται σε συγκεντρωτική μορφή και δεν αποκαλύπτονται ή μπορούν να συναχθούν στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

3.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, ή οι εντεταλμένες τους οντότητες τηρούν όλοι το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών που διαθέτουν.

Άρθρο 7

Εκτελεστικές διατάξεις

Εντός των ορίων που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θεσπίζει, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010, τις αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διατάξεις, όσον αφορά τη μορφή και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για την κοινοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5.

Άρθρο 8

Επεξεργασία δεδομένων

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη φύλαξη, τη διαχείριση και τη συντήρηση των πόρων ΤΠ που απαιτούνται για τη λήψη, αποθήκευση και κάθε είδους επεξεργασία των δεδομένων ή των πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή υποδομή που κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το ενωσιακό δίκαιο, και, ειδικότερα, δεν τροποποιεί με κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία εκ μέρους τους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές επιβάλλονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ, ή τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στα θεσμικά και λοιπά όργανα και Ένωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται και, εφόσον ενδείκνυται, τυχόν άλλες πηγές δεδομένων καθώς και δεδομένα που έχει αγοράσει η Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές αναλύσεις, όπως τα πολυετή σχέδια ανάπτυξης δικτύων για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και δημοσιεύει τουλάχιστον ανά διετία, διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή έχει ιδίως ως σκοπό:

α)

τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών χασμάτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας που είναι σημαντικά από την οπτική της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης·

β)

τη διαπίστωση επενδυτικών εμποδίων και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή τους·

γ)

αύξηση της διαφάνειας για όσους μετέχουν ή ενδέχεται να εισέλθουν στην αγορά.

Βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκπονεί οποιαδήποτε ειδική ανάλυση κρίνει αναγκαία ή ενδεδειγμένη.

2.   Για την προετοιμασία των αναλύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ή/και άλλους εμπειρογνώμονες, επαγγελματικές ενώσεις με ειδικές γνώσεις στον σχετικό τομέα.

Η Επιτροπή παρέχει σε όλα τα κράτη μέλη την ευκαιρία να σχολιάσουν τα σχέδια αναλύσεων.

3.   Η Επιτροπή συζητά τις αναλύσεις με τους ενδιαφερόμενους, όπως το ΕΔΔΣΜ-Ε, το ΕΔΔΣΜ-G, ομάδα συντονισμού για το αέριο και η ομάδα πετρελαϊκού εφοδιασμού.

Άρθρο 11

Επανεξέταση

Έως τις 23 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής. Στην επανεξέταση, η Επιτροπή μεταξύ άλλων, εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκταθεί πεδίο εφαρμογής ώστε να περιλάβει την απόσπαση φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/96 καταργείται.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(2)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 326 της 17.12.1996, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 102 της 25.4.1996, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15.

(6)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1.1.   Διύλιση

Εγκαταστάσεις απόσταξης με δυναμικότητα τουλάχιστον 1 000 000 τόνους ετησίως·

επέκταση της δυναμικότητας απόσταξης άνω των 1 000 000 τόνων ετησίως·

εγκαταστάσεις αναμόρφωσης/πυρόλυσης με δυναμικότητα τουλάχιστον 500 τόνους ημερησίως·

εγκαταστάσεις αποθειώσεως υπολειμμάτων μαζούτ/πετρελαίου εσωτερικής καύσης/πρώτης ύλης τροφοδοσίας διυλιστηρίου/άλλων προϊόντων πετρελαίου.

Εξαιρούνται οι χημικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή/και καύσιμα κινητήρων ή τα παράγουν μόνον ως παραπροϊόντα.

1.2.   Μεταφορά

Σωληναγωγοί αργού πετρελαίου με δυναμικότητα μεταφοράς τουλάχιστον 3 εκατ. τόνων ετησίως, καθώς και επέκταση ή επιμήκυνσή τους μήκους τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων·

σωληναγωγοί προϊόντων πετρελαίου με δυναμικότητα μεταφοράς τουλάχιστον 1,5 εκατ. τόνων ετησίως, καθώς και επέκταση ή επιμήκυνσή τους μήκους τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων·

σωληναγωγοί που αποτελούν σημαντικές συνδέσεις εθνικών ή διεθνών δικτύων διασύνδεσης και σωληναγωγοί και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») (1).

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.1.

1.3.   Αποθήκευση

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (εγκαταστάσεις με χωρητικότητα από 150 000 m3 και άνω ή, εφόσον πρόκειται για δεξαμενές, με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 000 m3).

Εξαιρούνται οι δεξαμενές που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσες τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.1.

2.   ΑΕΡΙΟ

2.1.   Μετάδοση

Σωληναγωγοί μεταφοράς αερίου, περιλαμβανομένου του φυσικού και του βιοαερίου, που αποτελούν τμήμα δικτύου το οποίο περιέχει κυρίως σωληναγωγούς υψηλής πίεσης, εκτός σωληναγωγών που αποτελούν τμήμα δικτύου προς τα ανάντη και εκτός από το τμήμα των σωληναγωγών υψηλής πίεσης που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της τοπικής διανομής φυσικού αερίου·

σωληναγωγοί και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της ΣΛΕΕ (2).

2.2.   Τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου

Τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, με ισχύ επαναέρωσης 1 δισεκατ. m3 ετησίως ή μεγαλύτερη.

2.3.   Αποθήκευση

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συνδεδεμένες με τους σωληναγωγούς μεταφοράς που αναφέρονται στο σημείο 2.1.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί, οι τερματικοί σταθμοί και οι εγκαταστάσεις αερίου για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι τροφοδοτούν χημικές εγκαταστάσεις που δεν παράγουν ενεργειακά προϊόντα ή τα παράγουν μόνον ως παραπροϊόντα.

3.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3.1.   Παραγωγή

Θερμικοί και πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (συγκροτήματα με ισχύ 200 MWe ή μεγαλύτερη)·

εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιορευστά/απόβλητα (με ισχύ 20 MW ή μεγαλύτερη)·

σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμης θερμικής ενέργειας (εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 20 MW ή μεγαλύτερης)·

υδροηλεκτρικοί σταθμοί (εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 30 MW ή μεγαλύτερης)·

αιολικά πάρκα ισχύος 20 MW ή μεγαλύτερης·

συγκεντρωτικές ηλιοθερμικές και γεωθερμικές εγκαταστάσεις (με ισχύ 20 MW ή μεγαλύτερη)·

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ 10 MW ή μεγαλύτερη).

3.2.   Μετάδοση

Εναέριες γραμμές μεταφοράς, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για την τάση που χρησιμοποιείται συνήθως σε εθνικό επίπεδο για τις γραμμές διασύνδεσης και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιαστεί για τάση 220 kV και άνω·

υπόγεια και υποβρύχια καλώδια μεταφοράς, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV και άνω·

σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της ΣΛΕΕ (3).

4.   ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

4.1.   Παραγωγή

Εγκαταστάσεις που είναι σε θέση να παράγουν ή να διυλίσουν βιοκαύσιμα [] (εγκαταστάσεις με ισχύ 50 000 τόνους ανά έτος ή μεγαλύτερη).

5.   ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

5.1.   Μεταφορά

Σωληναγωγοί μεταφοράς CO2 συνδεδεμένοι με τις εγκαταστάσεις παραγωγής που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 3.1.

5.2.   Αποθήκευση

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χώρος ή συγκρότημα αποθήκευσης με χωρητικότητα 100 kt ή μεγαλύτερη).

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που προορίζονται για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.


(1)  Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΕΕ L 262 της 22.9.2006, σ. 1) εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 155 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(2)  Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 155 της συνθήκης ΕΚ.

(3)  Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 155 της συνθήκης ΕΚ.