23.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 338/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2010

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 170,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧV του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς βοείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162 έως 164 και 167 έως 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

(5)

Βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα βόεια κρέατα χωρίς κόκκαλα (5), μειώνεται η ειδική επιστροφή εάν η ποσότητα που πρόκειται να εξαχθεί είναι μικρότερη από 95 % της συνολικής ποσότητας κατά βάρος των τεμαχίων που προέρχονται από την αφαίρεση των οστών, χωρίς ωστόσο να είναι μικρότερη του 85 % αυτής.

(6)

Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 62/2010 της Επιτροπής (6) και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται επιστροφές κατά την εξαγωγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και τα ποσά των εν λόγω επιστροφών αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ιδίως να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης που ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007, το ύψος της επιστροφής για τα προϊόντα του κωδικού 0201 30 00 9100 μειώνεται κατά 7 EUR/100 kg.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 62/2010 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(5)  ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21.

(6)  ΕΕ L 17 της 22.1.2010, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζονται από τις 23 Απριλίου 2010

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

48,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

61,0

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

36,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (5)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

84,7

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

49,8

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

50,8

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

29,9

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

16,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

CA (5)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

22,6

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

20,7

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

B00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασμός και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Κοινότητας).

B02

:

B04 και προορισμός EG.

B03

:

Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσόβου (), Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανεφοδιασμός σκαφών [προορισμοί που εμφαίνονται στα άρθρα 33 και 42 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1)].

B04

:

Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μυανμάρ (Βιρμανία), Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουϊνέα Μπισσάου, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαμβίκη, Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσόθο.


(1)  Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.

(2)  Η υπαγωγή σε αυτή τη διάκριση υπόκειται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 433/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 3).

(3)  Η επιστροφή χορηγείται υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21), και, κατά περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής (EE L 329 της 25.11.2006, σ. 7).

(4)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 8.11.2006, σ. 7).

(5)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1041/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 24.10.2008, σ. 3).

(6)  Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 325 της 24.11.2006, σ. 12).

(7)  Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, προσδιορίζεται με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).

Ο όρος «μέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 4.5.2002, σ. 6). Διενεργείται δειγματοληψία από το τμήμα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου.