10.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 297/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Απριλίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρέπει να θεσπισθούν γενικά μέτρα για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στα πεδία του ελέγχου ασφάλειας, του ελέγχου πρόσβασης και άλλων διαδικασιών ασφάλειας, καθώς και όσον αφορά τα απαγορευμένα αντικείμενα, την αναγνώριση ισοτιμίας από τρίτες χώρες, την πρόσληψη προσωπικού, την εκπαίδευση, τις ειδικές διαδικασίες ασφάλειας και τις εξαιρέσεις από τους ελέγχους ασφάλειας.

(2)

Τα εν λόγω γενικά μέτρα είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί κοινό επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατευθεί το επιβατικό κοινό από έκνομη παρέμβαση. Η ενιαία ασφάλεια (one-stop) είναι το κύριο στοιχείο διευκόλυνσης που παρέχει η κοινοτική νομοθεσία. Συνεπώς, η εναρμόνιση των μεθόδων ελέγχου ασφάλειας είναι ουσιώδης ώστε να διατηρηθεί ενιαία ασφάλεια εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων χωρίς να θίγονται τα οφέλη της ενιαίας αγοράς αερομεταφορών για τους πολίτες της ΕΕ.

(3)

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες που προβλέπονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), στο μέρος A.3 αναφέρονται λεπτομερώς οι μέθοδοι ελέγχου ασφάλειας που επιτρέπονται για τις αποσκευές, το φορτίο και το ταχυδρομείο που πρόκειται να φορτωθούν στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους. Είναι αναγκαίο να προβλέπονται κατά καιρούς πρόσθετες μέθοδοι ελέγχου ασφάλειας αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας για τον έλεγχο ορισμένων ή όλων των τύπων φορτίου, και να ορίζεται η νομική βάση για τη λήψη λεπτομερών μέτρων εφαρμογής. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων θεωρείται αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου της ασφάλειας για ορισμένους τύπους φορτίου.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 272/2009 δεν προβλέπει ότι τα υγρά, αερολύματα και πηκτώματα ανήκουν σε κατηγορία ειδών τα οποία απαγορεύεται να εισάγονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας και εντός του αεροσκάφους. Αντίθετα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2009, απαιτείται η καθιέρωση μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών, για την ανίχνευση υγρών εκρηκτικών σε όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 29 Απριλίου 2010.

(5)

Ήλθε πλέον ο καιρός να λήξουν οι περιορισμοί για τα υγρά, τα αερολύματα και τα πηκτώματα και να γίνει προοδευτικά μετάβαση από την απαγόρευση των περισσότερων υγρών σε σύστημα ελέγχου ασφάλειας υγρών εκρηκτικών. Προς τον σκοπό αυτό απαιτούνται μεταβατικές ρυθμίσεις μετά τον Απρίλιο του 2010 για τη σταδιακή καθιέρωση των μεθόδων και των τεχνολογιών ανίχνευσης σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ χωρίς να διακυβευθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών. Εξαιτίας των ανησυχιών των αρμοδίων επιβολής του νόμου, όσον αφορά την πρόληψη ενδεχόμενων τρομοκρατικών απειλών στο μέλλον, απαιτείται να υπάρξει αποτελεσματικός μηχανισμός έως ότου εγκατασταθεί στους αερολιμένες αξιόπιστος εξοπλισμός ανίχνευσης. Συνεπώς, χρειάζεται νέα προσέγγιση. Η εν λόγω εγκατάσταση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 29 Απριλίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι αερολιμένες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν σε έλεγχο ασφάλειας υγρά, αερολύματα και πηκτώματα.

(6)

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν εμποδίζει τους αερολιμένες να εγκαταστήσουν και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ενωρίτερα τέτοιο εξοπλισμό, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εξοπλισμός πληροί τα πρότυπα της νομοθεσίας εφαρμογής που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Κατά τον τρόπο αυτόν, οι αερολιμένες θα είναι σε θέση να διευκολύνουν τη μεταφορά υγρών από τους αναχωρούντες επιβάτες, με την τοποθέτηση, παραδείγματος χάριν, σε έναν διάδρομο ελέγχου επιβατών του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας υγρών εκρηκτικών. Εξάλλου, ορισμένοι αερολιμένες μπορούν να επιλέξουν να εγκαταστήσουν ταχύτερα προηγμένο εξοπλισμό.

(7)

Δεδομένης της ανάγκης να υπάρχει ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας των μέτρων ασφάλειας στους αερολιμένες, τα κοινά βασικά πρότυπα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας παραμένουν αυστηρά ουδέτερα από τεχνολογική άποψη. Τα κράτη μέλη και οι φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων επιτρέπεται να επιλέξουν από τις διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπονται στον τροποποιούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2009 τις τεχνολογίες που θα εγκαταστήσουν και θα λειτουργούν με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο σε αερολιμένες.

(8)

Για τη λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας, ικανού να ανιχνεύει υγρά εκρηκτικά, απαιτείται οι φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων ή άλλες οντότητες αρμόδιες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας να προμηθεύονται και να εγκαθιστούν εξοπλισμό, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στα τεχνικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις που θα επιτρέψουν να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(9)

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια σε όλους τους κοινοτικούς αερολιμένες όπου εφαρμόζεται έλεγχος ασφάλειας. Οι αερολιμένες και οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζουν ότι η κατάσχεση υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων θα παραμείνει η έσχατη λύση.

(10)

Τα γενικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2009 πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να θεσπισθούν κανόνες που επιτρέπουν τη χρήση εξοπλισμού ανίχνευσης μετάλλων για τον έλεγχο ασφάλειας των παραδιδόμενων αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομείου, ανάλογα, και την προοδευτική καθιέρωση ρυθμίσεων για την εισαγωγή υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας ή μέσα σε αεροσκάφος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μη διακυβεύονται τα πρότυπα ασφάλειας.

(11)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 272/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Οι εξελίξεις τεχνολογικής ή κανονιστικής φύσεως τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ενδέχεται να έχουν επίπτωση στις ημερομηνίες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Εφόσον χρειασθεί, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις αναθεώρησης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού και τη διευκόλυνση των επιβατών.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 εφαρμόζεται πλήρως από την ημερομηνία που καθορίζεται στους κανόνες εφαρμογής, οι οποίοι θα αποφασισθούν με τις διαδικασίες του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού, το αργότερο όμως έως τις 29 Απριλίου 2010. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2010 μαζί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και τις συμπληρωματικές και εκτελεστικές πράξεις του.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  ΕΕ L 91 της 3.4.2009, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο μέρος Α.3, τα στοιχεία στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD)·

ζ)

θάλαμος προσομοίωσης· και

η)

εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων.»

2)

Μετά το μέρος B, προστίθεται το ακόλουθο μέρος B1:

«ΜΕΡΟΣ B1.

Υγρά, αερολύματα και πηκτώματα

Επιτρέπεται η εισαγωγή υγρών, αερολυμάτων και πηκτωμάτων σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και μέσα σε αεροσκάφος, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας ή έχουν εξαιρεθεί από αυτόν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων εφαρμογής που έχουν θεσπισθεί με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

1.

Έως τις 29 Απριλίου 2011, τα υγρά, αερολύματα και πηκτώματα που αγοράζονται σε αερολιμένα τρίτης χώρας ή μέσα σε αεροσκάφος μη κοινοτικού αερομεταφορέα επιτρέπονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας και μέσα σε αεροσκάφος, με την προϋπόθεση ότι είναι συσκευασμένα μέσα σε σακούλα που ανταποκρίνεται στις συστηνόμενες κατευθύνσεις ελέγχου ασφάλειας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και ότι η σακούλα περιέχει ικανοποιητική απόδειξη αγοράς κατά τις προηγούμενες τριάντα έξι ώρες στον ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα ή μέσα στο αεροσκάφος. Τα υγρά, αερολύματα και πηκτώματα υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων εφαρμογής που έχουν θεσπισθεί με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

2.

Έως τις 29 Απριλίου 2013, όλοι οι αερολιμένες ελέγχουν υγρά, αερολύματα και πηκτώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων εφαρμογής που έχουν θεσπισθεί με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

3.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις, για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας υγρών εκρηκτικών, ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εκτελεστικών κανόνων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Οι επιβάτες ενημερώνονται με σαφήνεια για τους κοινοτικούς αερολιμένες, στους οποίους επιτρέπεται να μεταφέρουν υγρά, αερολύματα και πηκτώματα σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας ή μέσα σε αεροσκάφος, και για οποιουσδήποτε σχετικούς όρους.».