11.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 293/67


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/685/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τεχνικών πληροφοριών που χρειάζονται οι χρήστες των δικτύων για να αποκτήσουν αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα.

(2)

Με τις κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να καθιερωθούν απαιτήσεις διαφάνειας με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και την παροχή ελάχιστων εγγυήσεων για ουσιαστικά ισότιμους όρους πρόσβασης στην αγορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το κεφάλαιο 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Μαρτίου 2011.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«3.   Καθορισμός των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση στο σύστημα, καθορισμός όλων των σχετικών σημείων για τις απαιτήσεις διαφάνειας και των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται σε όλα τα σχετικά σημεία και του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές

3.1.   Καθορισμός των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται προκειμένου οι χρήστες του δικτύου να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα

3.1.1.   Μορφή δημοσίευσης

1.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.2 και στις παραγράφους 3.3.1 έως 3.3.5 με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

σε ιστότοπο προσβάσιμο δωρεάν από το κοινό και χωρίς εγγραφή ή άλλη διαδικασία εξακρίβωσης από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς·

β)

σε τακτική/κυλιόμενη βάση· η συχνότητα θα εξαρτάται από τις αλλαγές που επέρχονται και από τη διάρκεια της υπηρεσίας·

γ)

με φιλικό τρόπο για τον χρήστη·

δ)

κατά σαφή, ποσοτικοποιήσιμο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις·

ε)

σε μορφότυπο που επιτρέπει την τηλεφόρτωση για ποσοτικές αναλύσεις·

στ)

σε συμβατικές μονάδες, και πιο συγκεκριμένα σε kWh (σε θερμοκρασία καύσης αναφοράς 298,15 K) ως τη μονάδα ενεργειακού περιεχομένου και σε m3 (σε 273,15 K και 1,01325 bar) ως τη μονάδα όγκου. Δίδεται ο συντελεστής σταθεράς μετατροπής σε ενεργειακό περιεχόμενο. Επιπλέον της μορφής που προαναφέρθηκε, επιτρέπεται η δημοσίευση σε άλλες μονάδες·

ζ)

στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους και στην αγγλική.

2.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν εγκαίρως λεπτομερή στοιχεία για τις επερχόμενες αλλαγές σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 3.1.2 και στο 3.3.1 έως 3.3.5. μόλις περιέλθουν στη γνώση τους.

3.1.2.   Περιεχόμενο της δημοσίευσης

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και τις υπηρεσίες τους:

α)

λεπτομερή και πλήρη περιγραφή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται και της τιμολόγησής τους·

β)

τους διαφόρους τύπους συμβάσεων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές·

γ)

τον κώδικα του δικτύου ή/και τους τυπικούς όρους που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών του δικτύου, καθώς και:

1.

τις εναρμονισμένες συμβάσεις μεταφοράς και άλλα σχετικά έγγραφα·

2.

όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα, για όλα τα σχετικά σημεία που καθορίζονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος παραρτήματος, την προδιαγραφή των σχετικών παραμέτρων ποιότητας του αερίου, καθώς και τουλάχιστον τη μεικτή θερμογόνο αξία και τον δείκτη Wobbe, και την υποχρέωση ή το κόστος μετατροπής για τους χρήστες του δικτύου, εφόσον το αέριο δεν εμπίπτει στις προδιαγραφές αυτές·

3.

όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα, για όλα τα σχετικά σημεία πληροφορίες σχετικά με την πίεση·

4.

τη διαδικασία σε περίπτωση διακοπής της διακοπτόμενης δυναμικότητας, καθώς και, κατά περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα, την έκταση, και τη διαβάθμιση των μεμονωμένων διακοπών (π.χ. κατ’ αναλογίαν ή ο “πρώτος που έρχεται διακόπτεται τελευταίος”)·

δ)

τις εναρμονισμένες διαδικασίες που ισχύουν κατά τη χρήση του δικτύου μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων όρων·

ε)

διατάξεις σχετικά με τον καταμερισμό της δυναμικότητας, τη διαχείριση συμφορήσεων και τις διαδικασίες εναντίον της επί κερδοσκοπία αποθεματοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης·

στ)

τους κανόνες που ισχύουν για την εμπορία δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά έναντι του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς·

ζ)

κανόνες σχετικά με την εξισορρόπηση και τη μέθοδο υπολογισμού των τελών διαταραχής της ισορροπίας·

η)

εφόσον εφαρμόζονται, τα επίπεδα ευελιξίας και ανοχής που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες μεταφοράς και άλλες υπηρεσίες χωρίς χωριστό τέλος, την επιπλέον παρεχόμενη ευελιξία καθώς και τα αντίστοιχα τέλη·

θ)

λεπτομερή περιγραφή του δικτύου αερίου του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς και των σχετικών σημείων διασύνδεσης όπως ορίζει η παράγραφος 3.2 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και τα ονόματα των διαχειριστών των διασυνδεδεμένων συστημάτων ή εγκαταστάσεων·

ι)

κανόνες που ισχύουν για τη σύνδεση με το σύστημα του διαχειριστή·

ια)

πληροφορίες για μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης εφόσον ευθύνεται ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς, όπως μέτρα που επιτρέπουν την αποσύνδεση ομάδων καταναλωτών, και άλλοι γενικοί κανόνες περί ευθύνης που εφαρμόζονται για τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς·

ιβ)

διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί από τους διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς στα σημεία διασύνδεσης, σχετικές με την πρόσβαση των χρηστών του συστήματος στα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς, για τη διαλειτουργικότητα του δικτύου, συμφωνημένες διαδικασίες με τις οποίες καθορίζεται ο καταμερισμός της ροής του αερίου και η εξισορρόπηση, καθώς και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι·

ιγ)

οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και της διαδικασίας, καθώς και πληροφορίες για τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους και τις βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τεχνικής δυναμικότητας.

3.2.   Ορισμός όλων των σχετικών σημείων για τις απαιτήσεις διαφάνειας

1.

Τα σχετικά σημεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

όλα τα σημεία εισόδου σε δίκτυο μεταφοράς και τα σημεία εξόδου από το δίκτυο αυτό, το οποίο λειτουργεί από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, εξαιρουμένων των σημείων εξόδου που συνδέονται με έναν μόνον τελικό καταναλωτή, καθώς και των σημείων εισόδου που συνδέονται απευθείας με έναν και μόνον παραγωγό ευρισκόμενο εντός της ΕΕ·

β)

όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου που συνδέουν τις ζώνες εξισορρόπησης διαχειριστών συστήματος μεταφοράς·

γ)

όλα τα σημεία που συνδέουν το δίκτυο ενός διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου, κόμβους φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής, εκτός αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις παραγωγής εξαιρούνται βάσει του στοιχείου α)·

δ)

όλα τα σημεία που συνδέουν το δίκτυο συγκεκριμένου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς με την υποδομή που απαιτείται για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

2.

Οι πληροφορίες για μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές και για εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες δεν περιέχονται στον ορισμό των σχετικών σημείων που περιγράφονται στο 3.2.1 στοιχείο α), δημοσιεύονται υπό μορφή συνολικών μεγεθών, τουλάχιστον ανά ζώνη εξισορρόπησης. Το σύνολο των μεμονωμένων τελικών καταναλωτών και των εγκαταστάσεων παραγωγής, που δεν περιέχονται στον ορισμό των σχετικών σημείων που περιγράφονται στο 3.2.1 στοιχείο α), θεωρείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος ως ένα σχετικό σημείο.

3.

Εφόσον τα σημεία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων διαχειριστών μεταφοράς χειρίζονται μόνον οι αντίστοιχοι διαχειριστές των συστημάτων, χωρίς καμία συμβατική ή επιχειρησιακή εμπλοκή των χρηστών των συστημάτων, ή εφόσον τα σημεία συνδέουν ένα σύστημα μεταφοράς με ένα σύστημα διανομής και δεν υφίσταται συμβατικός φόρτος στα σημεία αυτά, οι διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς εξαιρούνται όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία από την υποχρέωση δημοσίευσης των απαιτήσεων της παραγράφου 3.3 του παρόντος παραρτήματος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να απαιτήσει από τους διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς να δημοσιεύσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος παραρτήματος για ομάδες εξαιρουμένων σημείων ή για όλα τα εξαιρούμενα σημεία. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες, εφόσον οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς τις διαθέτουν, δημοσιεύονται συγκεντρωτικά με εύληπτο τρόπο, τουλάχιστον ανά ζώνη εξισορρόπησης. Το εν λόγω σύνολο σημείων, για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος θωρείται ως ένα σημείο.

3.3.   Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται σε όλα τα σχετικά σημεία και χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές

1.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) για όλες τις υπηρεσίες και τις βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται (ιδίως πληροφορίες για την ανάμειξη, τον ερματισμό και τη μετατροπή). Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται ως αριθμητικές πληροφορίες ανά ωριαίες ή ημερήσιες περιόδους, ίσες προς τη βραχύτερη περίοδο αναφοράς για την κράτηση και τον (επαν)ορισμό δυναμικότητας και τη βραχύτερη περίοδο εκκαθάρισης για την οποία υπολογίζονται τα τέλη διαταραχής της ισορροπίας. Εάν η βραχύτερη περίοδος αναφοράς είναι διαφορετική από μια ημερήσια περίοδο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) διατίθενται επίσης και για την ημερήσια περίοδο. Οι πληροφορίες αυτές και οι επικαιροποιήσεις τους δημοσιεύονται αμέσως μόλις έρχονται στη διάθεση του διαχειριστή του συστήματος (“σχεδόν σε πραγματικό χρόνο”).

α)

Η τεχνική δυναμικότητα για τη ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις·

β)

η συνολική συμβατική και διακοπτόμενη δυναμικότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις·

γ)

η δυναμικότητα και η επανορισμένη δυναμικότητα και στις δύο κατευθύνσεις·

δ)

η διαθέσιμη σταθερή και η διακοπτόμενη δυναμικότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις·

ε)

πραγματικές φυσικές ροές·

στ)

η προγραμματισμένη και η πραγματική διακοπή όλης της διακοπτόμενης δυναμικότητας·

ζ)

προγραμματισμένες και μη διακοπές στις αμετάβλητες υπηρεσίες, καθώς και πληροφορίες για την αποκατάσταση των αμετάβλητων υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση του συστήματος και ενδεχόμενη διάρκεια κάθε διακοπής λόγω συντήρησης). Οι προγραμματισμένες δημοσιεύονται τουλάχιστον 42 ημέρες πριν.

2.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι πληροφορίες του 3.3.1 στοιχεία α), β) και δ) δημοσιεύονται για περίοδο που καλύπτει τουλάχιστον τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες.

3.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία για τις απαιτήσεις του 3.3.1 στοιχεία α) έως ζ) για τα τελευταία πέντε έτη σε κυλιόμενη βάση.

4.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τις τιμές μέτρησης της μεικτής θερμογόνου αξίας ή του δείκτη Wobbe σε όλα τα σχετικά σημεία, σε ημερήσια βάση. Προσωρινά στοιχεία δημοσιεύονται τουλάχιστον ύστερα από μια ολόκληρη ημέρα ροής του αερίου. Τα τελικά στοιχεία δημοσιεύονται εντός τριών μηνών από τη λήξη του αντίστοιχου μήνα.

5.

Σε όλα τα σχετικά σημεία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τις διαθέσιμες δυναμικότητες, τις δυναμικότητες κράτησης και τις τεχνικές δυναμικότητες, σε ετήσια βάση για όλα τα έτη της συμβατικής δυναμικότητας συν ένα έτος και τουλάχιστον για τα επόμενα δέκα έτη. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται τουλάχιστον κάθε μήνα ή συχνότερα, εφόσον υπάρχουν νέες πληροφορίες. Η δημοσίευση αντιστοιχεί στην περίοδο για την οποία προσφέρεται δυναμικότητα στην αγορά.

3.4.   Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται για το σύστημα μεταφοράς και χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές

1.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξασφαλίζουν καθημερινή δημοσίευση και επικαιροποίηση των συγκεντρωτικών ποσοτήτων της προσφερόμενης και της συμβατικής δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά (δηλαδή που πωλείται από έναν καταναλωτή του δικτύου σε άλλον καταναλωτή του δικτύου), εφόσον οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

το σημείο διασύνδεσης από το οποίο πωλείται η δυναμικότητα·

β)

τον τύπο δυναμικότητας, δηλαδή εισερχόμενη, εξερχόμενη, αμετάβλητη, διακοπτόμενη·

γ)

την ποσότητα και τη διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης της δυναμικότητας·

δ)

τον τύπο πώλησης, δηλαδή μεταβίβαση ή εκχώρηση·

ε)

τον συνολικό αριθμό συναλλαγών/μεταβιβάσεων·

στ)

τυχόν άλλους όρους γνωστούς στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο 3.3.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τρίτο, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξαιρούνται της παρούσας διάταξης.

2.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν εναρμονισμένους όρους με βάση τους οποίους δέχονται συναλλαγές δυναμικότητας (δηλαδή μεταβιβάσεις και εκχωρήσεις). Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

περιγραφή των τυποποιημένων προϊόντων που είναι δυνατόν να πωληθούν στη δευτερογενή αγορά·

β)

προθεσμία για την εφαρμογή/αποδοχή/εγγραφή των δευτερογενών συναλλαγών. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, δημοσιεύονται οι λόγοι·

γ)

κοινοποίηση στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από τον πωλητή ή τρίτο όπως αναφέρεται στο 3.4.1 από τον διαχειριστή του μηχανισμού εμπορίας του ονοματεπωνύμου του πωλητή και του αγοραστή και των προδιαγραφών της δυναμικότητας όπως προβλέπεται στο 3.4.1.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τρίτο, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξαιρούνται της παρούσας διάταξης.

3.

Όσον αφορά την υπηρεσία εξισορρόπησης του συστήματός του, κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς παρέχει σε κάθε καταναλωτή του δικτύου, για κάθε περίοδο εξισορρόπησης, τα ειδικά προκαταρκτικά δεδομένα για τις ποσότητες και το κόστος διαταραχής της ισορροπίας ανά μεμονωμένο καταναλωτή δικτύου, τουλάχιστον ένα μήνα από τη λήξη της περιόδου εξισορρόπησης. Τα τελικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων πελατών με βάση τυποποιημένα χαρακτηριστικά φορτίων επιτρέπεται να δημοσιεύονται έως δεκατέσσερις μήνες αργότερα. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται από τρίτο, οι διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς εξαιρούνται της παρούσας διάταξης. Κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών τηρείται η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

4.

Εφόσον προσφέρονται υπηρεσίες ευελιξίας, πλην των ανοχών, όπως η αποθήκευση αγωγών για την πρόσβαση τρίτων μερών, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν καθημερινά προβλέψεις για κάθε επόμενη ημέρα της μέγιστης ποσότητας ευελιξίας, του επιπέδου ευελιξίας που έχει κρατηθεί και της διαθεσιμότητας ευελιξίας για την επόμενη ημέρα παροχής αερίου. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν επίσης πληροφορίες εκ των υστέρων σχετικά με τη συγκεντρωτική χρήση κάθε υπηρεσίας ευελιξίας στο τέλος κάθε ημέρας παροχής αερίου. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν περιθώρια ενδεχόμενης κατάχρησης από τους χρήστες του δικτύου, μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από την υποχρέωση αυτή.

5.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν ανά ζώνη εξισορρόπησης την ποσότητα αερίου στο δίκτυο μεταφοράς κατά την έναρξη κάθε 24ώρου ροής και την πρόγνωση της ποσότητας αερίου στο δίκτυο μεταφοράς στο τέλος κάθε ημέρας ροής. Η πρόγνωση της ποσότητας αερίου στο δίκτυο μεταφοράς στο τέλος κάθε 24ώρου ροής επικαιροποιείται ανά ώρα καθ’ όλο το 24ωρο ροής. Εάν τα τέλη εξισορρόπησης υπολογίζονται ανά ώρα, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δημοσιεύει την ποσότητα αερίου ανά ώρα. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν περιθώρια ενδεχόμενης κατάχρησης από τους χρήστες του δικτύου, μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από την υποχρέωση αυτή.

6.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν παρέχουν φιλικά προς τον καταναλωτή μέσα υπολογισμού των τιμολογίων.

7.

Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς τηρούν στη διάθεση των αρμοδίων εθνικών αρχών, επί τουλάχιστον πέντε έτη, πραγματικά αρχεία με όλες τις συμβάσεις δυναμικότητας και όλες τις σχετικές πληροφορίες που συνδέονται με τον υπολογισμό και την παροχή πρόσβασης σε διαθέσιμες δυναμικότητες, και συγκεκριμένα για μεμονωμένους ορισμούς και διακοπές. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς οφείλουν να τηρούν τα έγγραφα με όλες τις σχετικές πληροφορίες βάσει του 3.3.4 και 3.3.5 επί τουλάχιστον πέντε έτη και τα διαθέτουν στη ρυθμιστική αρχή, εφόσον τα ζητήσει. Αμφότερες οι πλευρές τηρούν το εμπορικό απόρρητο.»