6.11.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 290/39


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2010

για καθορισμό κριτηρίων και μέτρων χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7499]

(2010/670/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10α παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2008 ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν ένα μηχανισμό παροχής κινήτρων για επενδύσεις των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα ώστε να εξασφαλιστεί, μέχρι το 2015, η κατασκευή και λειτουργία έως 12 βιομηχανικών εγκαταστάσεων επίδειξης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

(2)

Με το άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ συστάθηκε μηχανισμός χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση CO2 και αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηματισμούς (εφεξής «έργα επίδειξης CCS»), καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (εφεξής «έργα επίδειξης ΑΠΕ»). Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του μηχανισμού αυτού, είναι αναγκαίο να καθοριστούν, αφενός οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής και εκτέλεσης των έργων αυτών και, αφετέρου, οι βασικές αρχές που θα διέπουν την αποτίμηση σε νόμισμα των δικαιωμάτων και τη διαχείριση των εσόδων.

(3)

Στις 7 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» (2), στην οποία τονίζεται ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ), όσον αφορά τα αναγκαία έργα επίδειξης.

(4)

Λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να συναρτάται με την έγκριση από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της συνθήκης, των κρατικών ενισχύσεων που ενδεχομένως περιλαμβάνει η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά του δημόσιου τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί ο περιορισμός της χρηματοδότησης στην αναγκαία για την εκτέλεση και τη λειτουργία του έργου. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε χρηματοδότηση που περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της συνθήκης, ώστε να καταστεί δυνατός ο συντονισμός μεταξύ της διαδικασίας επιλογής έργων βάσει της παρούσας απόφασης και της αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων.

(5)

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση δεν εντάσσεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί συνεπώς να συνδυάζεται με χρηματοδότηση από άλλα μέσα, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ). Μπορεί επίσης να συνδυάζεται με δανειοδότηση μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων που έχει συσταθεί από την Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).

(6)

Προκειμένου να μην ανταγωνίζονται τα κράτη μέλη για την επιδότηση, η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να οριστεί σε ποσοστό 50 % των συναφών δαπανών, εκτός εάν το συνολικό ύψος της υπερβαίνει το όριο του 15 % του συνόλου των διαθέσιμων δικαιωμάτων που αναφέρεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, οπότε θα πρέπει να περιοριστεί στο 15 % του συνόλου των διαθέσιμων δικαιωμάτων. Η χρηματοδότηση θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει σημαντική συγχρηματοδότηση από τον φορέα εκμετάλλευσης. Για να μην είναι προνομιακή η μεταχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται βάσει του ΕΕΠΑ, η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να μειώνεται κατά το ποσό της χρηματοδότησης από το ΕΕΠΑ.

(7)

Η συγκρότηση ενωσιακού προγράμματος επίδειξης, απαρτιζόμενου από τα βέλτιστα έργα που καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εκτελούνται σε γεωγραφικές θέσεις ισόρροπα κατανεμημένες εντός του εδάφους, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς με την επιλογή των έργων σε εθνική κλίμακα. Η επιλογή πρέπει επομένως να πραγματοποιείται στο επίπεδο της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή με τις εθνικές διαδικασίες επιλογής και χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη συγκέντρωση των υποβαλλόμενων από τους χορηγούς αιτήσεων χρηματοδότησης και για την αξιολόγηση των έργων με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Δεδομένου ότι τα χρηματοδοτούμενα βάσει της παρούσας απόφασης έργα θα συγχρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από τα κράτη μέλη, τα τελευταία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ποια έργα επιθυμούν να στηρίξουν και να διαβιβάζουν τις αντίστοιχες αιτήσεις προκειμένου να υποβληθούν στην ενωσιακή διαδικασία επιλογής. Στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση, η υποβολή των εν λόγω αιτήσεων δεν αποβλέπει στην υποκατάσταση της κοινοποίησης κρατικής ενίσχυσης. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των κρατών μελών με επαναδιαβούλευση με τα σχετικά κράτη μέλη, προκειμένου να επιβεβαιώνονται, κατά περίπτωση, το ύψος και η διάρθρωση της συνολικής δημόσιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθώς και με την υποβολή του σχεδίου καταλόγου των επιλεγόμενων έργων στην επιτροπή κλιματικών μεταβολών, η οποία πρέπει να αφορά και την ποιότητα των έργων, πριν από τη λήψη των αποφάσεων κατακύρωσης.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα της στην επιλογή και χρηματοδότηση έργων, η Επιτροπή επιδίωξε τη συμμετοχή της ΕΤΕ στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η ΕΤΕ συμφώνησε να εκτελεί – κατόπιν αιτήματος, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Επιτροπής – ορισμένα καθήκοντα σχετικά με την επιλογή των έργων, την αποτίμηση σε νόμισμα των δικαιωμάτων και τη διαχείριση των εσόδων. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής της ΕΤΕ, θα πρέπει να καθοριστούν με συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕ, υποκείμενη σε έγκριση από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΤΕ. Η αμοιβή της ΕΤΕ για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών πρέπει να προέρχεται από τα εισοδήματα που αποφέρει η εκ μέρους της διαχείριση των εσόδων.

(9)

Τα διαθέσιμα έσοδα από τα 300 εκατ. δικαιώματα εκπομπής θα πρέπει να χορηγηθούν μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε δύο κύκλους, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα, αφενός να χρηματοδοτούνται τα ώριμα έργα ήδη από τον πρώτο κύκλο και, αφετέρου, να διορθώνεται κατά τον δεύτερο κύκλο η τυχόν τεχνική ή γεωγραφική ανισορροπία. Όταν σε μια συγκεκριμένη υποκατηγορία έργων δεν παρατηρείται επαρκής ανταγωνισμός κατά τον πρώτο κύκλο, οι αποφάσεις κατακύρωσης για την υποκατηγορία αυτή πρέπει να μετατίθενται στον δεύτερο κύκλο με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

(10)

Η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να περιοριστεί σε έργα στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες που είναι καινοτόμες ως προς τις τελευταίες εξελίξεις σε κάθε καίριο επιμέρους τεχνολογικό κλάδο. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να μην είναι ακόμη διαθέσιμες στο εμπόριο, αλλά να είναι αρκούντως ώριμες για επίδειξη σε προεμπορική κλίμακα. Πρέπει να παρουσιάζουν εύλογες προοπτικές επιτυχίας της επίδειξης, λαμβανομένου υπόψη ότι οι τεχνολογικοί κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι, η δε προτεινόμενη κλίμακα επίδειξης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αναμένονται σημαντικά πρόσθετα προβλήματα κατά την περαιτέρω κλιμάκωση. Οι εν λόγω τεχνολογίες πρέπει επίσης να διαθέτουν υψηλό δυναμικό μαζικής εφαρμογής και, κατ’ επέκταση, να προσφέρουν σημαντικές προοπτικές οικονομικά συμφέρουσας μείωσης του CO2, τόσο στην Ένωση, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον λόγο αυτό, επιλέξιμα για χρηματοδότηση πρέπει να είναι μόνο έργα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και πληρούν ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(11)

Για να εξασφαλιστεί τεχνολογική ποικιλία, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οκτώ έργα επίδειξης CCS (τουλάχιστον ένα και όχι περισσότερα από τρία ανά κατηγορία έργων, τουλάχιστον τρία έργα αποθήκευσης σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και τουλάχιστον τρία έργα αποθήκευσης σε αλμυρούς υδροφορείς) κατά τον πρώτο κύκλο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και ένα έργο ανά υποκατηγορία έργων ΑΠΕ κατά τον πρώτο κύκλο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Εάν υπάρχουν επαρκείς πόροι, πρέπει να είναι δυνατή η χρηματοδότηση περισσότερων έργων, με ταυτόχρονη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των έργων επίδειξης CCS και ΑΠΕ. Παράλληλα, για να εξασφαλιστεί γεωγραφική ισορροπία, πρέπει να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον ένα και όχι περισσότερα από τρία έργα ανά κράτος μέλος. Τα έργα που προορίζονται να υλοποιηθούν στο έδαφος πολλών κρατών μελών, ως εκ της φύσεώς τους, θα πρέπει να μην υπόκεινται στον περιορισμό των κριτηρίων αυτών.

(12)

Θα πρέπει να επιλεγούν, καταρχήν, έργα που πληρούν τις απαιτήσεις για τον αριθμό έργων ανά κατηγορία με την καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

(13)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα έναρξη της εκμετάλλευσης των επιλεγέντων έργων και η αποδοτική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων, οι αποφάσεις κατακύρωσης θα πρέπει να συναρτώνται με την έκδοση όλων των σχετικών εθνικών αδειών σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και με τη λήψη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων από τους χορηγούς εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την έκδοση των αποφάσεων κατακύρωσης.

(14)

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκταμιεύουν τα έσοδα προς διάθεση στα έργα βάσει νομικά δεσμευτικών πράξεων. Όπως επιβάλλει η οδηγία 2003/87/ΕΚ, η εκταμίευση πρέπει να είναι ετήσια και να βασίζεται, προκειμένου για έργα επίδειξης CCS, στην αποθηκευθείσα ποσότητα CO2 που δηλώνεται, παρακολουθείται και επαληθεύεται σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ ή, προκειμένου για έργα επίδειξης ΑΠΕ, στην παραγόμενη ποσότητα ενέργειας. Στις περιπτώσεις, όμως, που τα κράτη μέλη εγγυώνται την επιστροφή της τυχόν καθ’ υπέρβαση χρηματοδότησης, πρέπει να είναι δυνατή η εκταμίευση μέρους ή του συνόλου του ποσού με το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί ένα έργο, πριν από την έναρξη της εκμετάλλευσής του. Με δεδομένη την ιδιαίτερη σημασία της διάδοσης των γνώσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων επίδειξης, οι χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να εκταμιεύονται μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν τη διάδοση των γνώσεων.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλιματικών μεταβολών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση ορίζει κανόνες και κριτήρια για:

1)

την επιλογή των έργων επίδειξης σε εμπορική κλίμακα που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση CO2 και αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηματισμούς («έργα επίδειξης CCS») και των έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές («έργα επίδειξης ΑΠΕ») που αναφέρονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ·

2)

την αποτίμηση σε νόμισμα των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ για τη στήριξη έργων επίδειξης CCS και ΑΠΕ, καθώς και τη διαχείριση των σχετικών εσόδων·

3)

την εκταμίευση των εσόδων και την εκτέλεση των έργων επίδειξης CCS και ΑΠΕ.

Η παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τη χρηματική αποτίμηση των δικαιωμάτων εκπομπής, εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των λοιπών εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 2

Γενικές αρχές

1.   Τα δικαιώματα από το απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 8 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ανέρχονται σε 300 εκατ.

2.   Τα έργα επίδειξης CCS και ΑΠΕ επιλέγονται για χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης μέσω δύο κύκλων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίοι οργανώνονται από την Επιτροπή, απευθύνονται στα κράτη μέλη και καλύπτουν, ο μεν πρώτος κύκλος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων το ισοδύναμο 200 εκατ. δικαιωμάτων, ο δε δεύτερος κύκλος το ισοδύναμο 100 εκατ. δικαιωμάτων και τα αδιάθετα δικαιώματα από τον πρώτο κύκλο.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10α παράγραφος 8 τέταρτο εδάφιο τέταρτη φράση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε ποσοστό 50 % των συναφών δαπανών. Σε περίπτωση που η συνολική αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση είναι μικρότερη από το 50 % των συναφών δαπανών, χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης το σύνολο των αιτούμενων δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων.

Ωστόσο, σε περίπτωση συνδυασμού χρηματοδότησης βάσει της παρούσας απόφασης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ), η χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης μειώνεται κατά το ποσό της χρηματοδότησης από το ΕΕΠΑ.

Άρθρο 3

Συναφείς δαπάνες

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 3 ισχύουν οι κανόνες των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.   Συναφείς δαπάνες των έργων επίδειξης CCS είναι οι επενδυτικές δαπάνες που βαρύνουν το έργο λόγω της εφαρμογής τεχνολογίας CCS, αφαιρουμένης της καθαρής παρούσας αξίας της βέλτιστης εκτίμησης των λειτουργικών εσόδων και εξόδων που οφείλονται στην εφαρμογή της τεχνολογίας CCS κατά τα πρώτα δέκα έτη εκμετάλλευσης.

3.   Συναφείς δαπάνες των έργων επίδειξης ΑΠΕ είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που βαρύνουν το έργο λόγω της εφαρμογής καινοτόμου τεχνολογίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αφαιρουμένης της καθαρής παρούσας αξίας της βέλτιστης εκτίμησης των λειτουργικών εξόδων και εσόδων που προκύπτουν κατά τα πρώτα πέντε έτη, σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή με την ίδια δυναμικότητα από πλευράς ενεργού παραγωγής ενέργειας.

4.   Οι επενδυτικές δαπάνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 καλύπτουν το κόστος των επενδύσεων σε γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Οι επενδυτικές δαπάνες μπορούν επίσης να αφορούν επενδύσεις σε μεταφορά τεχνολογίας και άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας (εφεξής «άυλα περιουσιακά στοιχεία»), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί αποσβέσιμο·

β)

το άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται με αγοραίους όρους στη χαμηλότερη δυνατή τιμή·

γ)

το άυλο περιουσιακό στοιχείο παραμένει στις εγκαταστάσεις του αποδέκτη για μία πενταετία τουλάχιστον.

Εάν το άυλο περιουσιακό στοιχείο πωληθεί πριν λήξει η πενταετία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ), το προϊόν της πώλησης αφαιρείται από τις συναφείς δαπάνες.

5.   Τα καθαρά λειτουργικά έξοδα και έσοδα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 βασίζονται στη βέλτιστη εκτίμηση των δαπανών λειτουργίας που βαρύνουν το έργο όσον αφορά το κόστος παραγωγής και σε αυτά συνυπολογίζονται τα ενδεχόμενα πρόσθετα έσοδα που προέρχονται από καθεστώτα στήριξης, έστω και αν δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης, το αποφευγόμενο κόστος και τα ισχύοντα φορολογικά κίνητρα.

Άρθρο 4

Ο ρόλος της ΕΤΕ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκτελεί τα καθήκοντά της δυνάμει της παρούσας απόφασης κατόπιν αιτήματος, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή φέρει την ευθύνη έναντι τρίτων.

Η ΕΤΕ αμείβεται για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών από τα εισοδήματα που αποφέρει η εκ μέρους της διαχείριση των εσόδων.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕ συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που διέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της ΕΤΕ.

Άρθρο 5

Διαδικασία επιλογής

1.   Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης έργων τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στο έδαφός τους.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που ένα έργο προορίζεται να υλοποιηθεί στο έδαφος περισσότερων του ενός κρατών μελών (εφεξής «διασυνοριακό έργο»), το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης ενημερώνει τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και συνεργάζεται με αυτά, προκειμένου να ληφθεί κοινή απόφαση σχετικά με την υποβολή της πρότασης για το έργο από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης.

3.   Τα κράτη μέλη κρίνουν αν ένα έργο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 6. Εφόσον η απάντηση είναι καταφατική και το κράτος μέλος στηρίζει το έργο, το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει την πρόταση στην ΕΤΕ και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Κατά την υποβολή των προτάσεων για χρηματοδότηση, το κράτος μέλος παρέχει, για κάθε έργο, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

συναφείς δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, σε ευρώ·

β)

συνολική αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση, σε ευρώ, η οποία ισούται με τις συναφείς δαπάνες, αφαιρουμένης της ενδεχόμενης συνεισφοράς του φορέα εκμετάλλευσης στις δαπάνες αυτές·

γ)

βέλτιστη εκτίμηση της καθαρής παρούσας αξίας των πρόσθετων εσόδων που προέρχονται από καθεστώτα στήριξης, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5·

δ)

για τα έργα επίδειξης CCS, συνολική ποσότητα CO2 που προβλέπεται να αποθηκευθεί κατά την πρώτη δεκαετία εκμετάλλευσης· ή, για τα έργα επίδειξης ΑΠΕ, συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται να παραχθεί κατά την πρώτη πενταετία εκμετάλλευσης.

Το κράτος μέλος γνωστοποιεί επίσης στην Επιτροπή κάθε χρηματοδότηση έργου που περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της συνθήκης, ώστε να είναι δυνατός ο συντονισμός μεταξύ της διαδικασίας επιλογής και της αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων.

4.   Με βάση τις προτάσεις που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΤΕ αξιολογεί την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα των έργων (οικονομική και τεχνική δέουσα επιμέλεια) σύμφωνα με το άρθρο 7.

Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, η ΕΤΕ διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8, για την έκδοση αποφάσεων κατακύρωσης.

5.   Με βάση τις συστάσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 4 και ύστερα από επαναδιαβούλευση με τα σχετικά κράτη μέλη, προκειμένου να επιβεβαιώνονται, κατά περίπτωση, το ύψος και η διάρθρωση της συνολικής δημόσιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθώς και από γνωμοδότηση της επιτροπής κλιματικών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου (3), η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις κατακύρωσης που απευθύνονται στα αντίστοιχα κράτη μέλη και περιλαμβάνουν την κατακυρωθείσα χρηματοδότηση των σχετικών έργων, σε ευρώ.

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.   Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι τα έργα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

τα έργα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες του παραρτήματος Ι μέρος Α·

β)

τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι μέρος Β·

γ)

τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος A σημείο II πρέπει να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα. Υφιστάμενες αποδεδειγμένες τεχνολογίες δεν είναι επιλέξιμες.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αδυνατεί να υποβάλει στην ΕΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, προτάσεις για έργα που εμπίπτουν σε οποιασδήποτε από τις υποκατηγορίες του παραρτήματος Ι μέρος Α σημείο ΙΙ και τα οποία τηρούν τα σχετικά όρια, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει προτάσεις για έργα που υπολείπονται των σχετικών ορίων για οποιαδήποτε από τις υποκατηγορίες, οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Άρθρο 7

Οικονομική και τεχνική δέουσα επιμέλεια

Η ΕΤΕ αξιολογεί με τη δέουσα επιμέλεια κάθε προτεινόμενο έργο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, καλύπτοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

1)

τεχνικό αντικείμενο·

2)

κόστος·

3)

χρηματοδότηση·

4)

εκτέλεση·

5)

εκμετάλλευση·

6)

περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

7)

διαδικασίες προμηθειών.

Άρθρο 8

Επιλογή των έργων

1.   Χρηματοδοτούνται οκτώ έργα που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι μέρος Α σημείο Ι και ένα έργο ανά υποκατηγορία έργων που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Α σημείο ΙΙ.

Ωστόσο, εάν το επιτρέπουν οι πόροι, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν περισσότερα έργα, με ταυτόχρονη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των έργων επίδειξης CCS και ΑΠΕ.

Σε περίπτωση υποβολής όχι περισσότερων από δύο προτάσεων για δεδομένη υποκατηγορία, η Επιτροπή εκτιμά τις πιθανές επιπτώσεις του περιορισμένου αριθμού προτάσεων στον ανταγωνισμό για την επιλογή στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και, εάν είναι σκόπιμο, μπορεί να αποφασίσει να μεταθέσει στον δεύτερο κύκλο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τη λήψη των αποφάσεων κατακύρωσης για την υποκατηγορία αυτή.

2.   Τα έργα κατατάσσονται κατ’ αύξουσα σειρά κόστους ανά μοναδιαία επίδοση. Τα έργα επίδειξης CCS κατατάσσονται σε ενιαία ομάδα. Τα έργα επίδειξης ΑΠΕ κατατάσσονται ανά υποκατηγορία έργων που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Α σημείο ΙΙ.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το κόστος ανά μοναδιαία επίδοση υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος των ποσών που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) διά της συνολικής ποσότητας CO2 που προβλέπεται να αποθηκευθεί κατά την πρώτη δεκαετία εκμετάλλευσης, προκειμένου για έργα επίδειξης CCS, ή η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται να παραχθεί κατά την πρώτη πενταετία εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των έργων επίδειξης ΑΠΕ.

Εφόσον το οικείο κράτος μέλος επιβεβαιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, ότι η δημόσια χρηματοδοτική συνεισφορά είναι επαρκής στην περίπτωση των έργων επίδειξης CCS, επιλέγονται κατά σειρά τα έργα που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

επιλέγονται τουλάχιστον ένα και όχι περισσότερα από τρία έργα ανά κατηγορία έργων,

β)

επιλέγονται τουλάχιστον τρία έργα αποθήκευσης σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και

γ)

επιλέγονται τουλάχιστον τρία έργα αποθήκευσης σε αλμυρούς υδροφορείς.

Εάν τα προαναφερόμενα κριτήρια δεν τηρηθούν, δεν επιλέγεται το υπό εξέταση έργο και εξετάζεται η επιλογή του επόμενου στη σειρά κατάταξης έργου. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να επιλεγούν οκτώ έργα.

Εφόσον το οικείο κράτος μέλος επιβεβαιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, ότι η δημόσια χρηματοδοτική συνεισφορά είναι επαρκής στην περίπτωση των έργων επίδειξης ΑΠΕ, επιλέγεται το έργο που έχει καταταχθεί στην πρώτη θέση σε κάθε υποκατηγορία. Εάν σε οποιονδήποτε κύκλο υποβολής προτάσεων δεν προταθούν έργα επιλέξιμα και βιώσιμα από οικονομικής και τεχνικής πλευράς για μία η περισσότερες υποκατηγορίες έργων, χρηματοδοτείται αντίστοιχος αριθμός πρόσθετων έργων που ανήκουν σε άλλες υποκατηγορίες της ίδιας κατηγορίας έργων. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1.

Το σύνολο των επιλεγόμενων έργων επίδειξης CCS αποτελεί την «ομάδα CCS», ενώ το σύνολο των επιλεγόμενων έργων επίδειξης ΑΠΕ αποτελεί την «ομάδα ΑΠΕ».

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε περίπτωση που η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση βάσει της παρούσας απόφασης υπερβαίνει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους, ο αριθμός των επιλεγόμενων έργων μειώνεται κατά τρόπο ώστε η αιτούμενη χρηματοδότηση να μειωθεί κατά την ίδια αναλογία σε κάθε ομάδα της παραγράφου 2, τρίτο και πέμπτο εδάφιο.

Για κάθε ομάδα ανακαλείται πρώτα η επιλογή του έργου με το υψηλότερο κόστος ανά μοναδιαία επίδοση και, κατόπιν, του έργου με το υψηλότερο κόστος ανά μοναδιαία επίδοση σε άλλη κατηγορία. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να καλυφθεί η αιτούμενη χρηματοδότηση από τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

4.   Με την επιφύλαξη της ύπαρξης προτάσεων που έχουν υποβληθεί στην ΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3 και για τις οποίες η ΕΤΕ έχει διατυπώσει συστάσεις προς την Επιτροπή για την έκδοση αποφάσεων κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4, χρηματοδοτούνται τουλάχιστον ένα και όχι περισσότερα από τρία έργα στο ίδιο κράτος μέλος.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα διασυνοριακά έργα.

Άρθρο 9

Αποφάσεις κατακύρωσης

Οι αποφάσεις κατακύρωσης συναρτώνται με την έκδοση όλων των σχετικών εθνικών αδειών σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης, με την έγκριση από την Επιτροπή των κρατικών ενισχύσεων που ενδεχομένως έχουν χορηγηθεί για έργα, καθώς και με τη λήψη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων από τους χορηγούς, διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την έκδοση των αποφάσεων κατακύρωσης.

Προκειμένου για έργα επίδειξης CCS σε αλμυρούς υδροφορείς, οι αποφάσεις κατακύρωσης συναρτώνται με την έκδοση όλων των σχετικών εθνικών αδειών σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης, με την έγκριση από την Επιτροπή των κρατικών ενισχύσεων που ενδεχομένως έχουν χορηγηθεί για έργα, καθώς και με τη λήψη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων από τους χορηγούς, διαδικασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την έκδοση των αποφάσεων κατακύρωσης.

Οι αποφάσεις κατακύρωσης παύουν να έχουν νομική ισχύ, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου ή δεύτερου εδαφίου.

Άρθρο 10

Αποτίμηση σε νόμισμα των δικαιωμάτων και διαχείριση των εσόδων

1.   Για την αποτίμηση σε νόμισμα των δικαιωμάτων και τη διαχείριση των εσόδων, η Επιτροπή ενεργεί εξ ονόματος των κρατών μελών.

2.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι τα 300 εκατ. δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μεταβιβάζονται στην ΕΤΕ για αποτίμηση σε νόμισμα και για τη διαχείριση των εσόδων.

3.   Η ΕΤΕ πωλεί τα δικαιώματα για τον πρώτο κύκλο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πριν από την έκδοση των αποφάσεων κατακύρωσης από την Επιτροπή για κάθε κύκλο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Η ΕΤΕ διαχειρίζεται τα έσοδα και τα διαβιβάζει στα κράτη μέλη ανάλογα με τις ανάγκες εκταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 11

Εκταμίευση των εσόδων και χρήση των μη εκταμιευμένων εσόδων

1.   Τα κράτη μέλη εκταμιεύουν τα έσοδα στους χορηγούς των έργων βάσει νομικά δεσμευτικών πράξεων, στις οποίες παρατίθενται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

το έργο και η κατακυρωμένη χρηματοδότηση, σε ευρώ·

β)

η ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης·

γ)

οι απαιτήσεις για τη διάδοση των γνώσεων σύμφωνα με το άρθρο 12·

δ)

οι απαιτήσεις σχετικά με την εκταμίευση των εσόδων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου·

ε)

οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13·

στ)

πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ισχύος των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Για τον πρώτο κύκλο των αναφερόμενων στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης, που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου θα είναι, το αργότερο, η 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός των περιπτώσεων όπου η αντίστοιχη απόφαση κατακύρωσης εκδίδεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οπότε η ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης θα είναι, το αργότερο, τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

2.   Η εκταμίευση είναι ετήσια. Το εκταμιευόμενο ποσό αντιστοιχεί, για μεν τα έργα επίδειξης CCS, στο γινόμενο της ποσότητας CO2 που αποθηκεύθηκε κατά το σχετικό έτος, όπως αυτή έχει δηλωθεί, παρακολουθηθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, επί το ποσοστό χρηματοδότησης, για δε τα έργα επίδειξης ΑΠΕ, στο γινόμενο της παραχθείσας ποσότητας ενέργειας επί το ποσοστό χρηματοδότησης.

Το ποσοστό χρηματοδότησης υπολογίζεται με διαίρεση της κατακυρωμένης χρηματοδότησης διά του 75 % της συνολικής ποσότητας CO2 που προβλέπεται να αποθηκευθεί κατά την πρώτη δεκαετία εκμετάλλευσης, προκειμένου για έργα επίδειξης CCS, ή διά του 75 % της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται να παραχθεί κατά την πρώτη πενταετία εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των έργων επίδειξης ΑΠΕ.

3.   Η εκταμίευση για δεδομένο έτος πραγματοποιείται μόνον εάν πληρούνται για το έτος αυτό οι απαιτήσεις που αφορούν τη διάδοση των γνώσεων.

4.   Η εκταμίευση περιορίζεται σε περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), προκειμένου για έργα επίδειξης CCS, και σε περίοδο πέντε ετών από την ίδια ημερομηνία, στην περίπτωση των έργων επίδειξης ΑΠΕ. Το συνολικό ύψος των εκταμιευόμενων χρηματοδοτικών πόρων δεν υπερβαίνει την κατακυρωμένη χρηματοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

5.   Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγγυάται την επιστροφή στην ΕΤΕ της ενδεχόμενης χρηματοδότησης που υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, επιτρέπεται η εκταμίευση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης ενός έργου πριν από την έναρξη της εκμετάλλευσής του, με τρόπο που προβλέπεται ειδικά στην απόφαση κατακύρωσης.

6.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 δεύτερο εδάφιο, τα έσοδα που δεν εκταμιεύονται για έργα, καθώς και τα εισοδήματα που αποφέρει η διαχείριση των εσόδων χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση περαιτέρω έργων επίδειξης βάσει της παρούσας απόφασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα κράτη μέλη αποδίδουν στην ΕΤΕ τα έσοδα που δεν εκταμιεύθηκαν.

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι υπολειπόμενοι χρηματοδοτικοί πόροι περιέρχονται στα κράτη μέλη Όταν ολοκληρωθεί η εκταμίευση, οι εν λόγω πόροι διαβιβάζονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 10α παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 12

Διάδοση των γνώσεων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς εκτέλεσης έργων, μέλη κοινοπραξιών, προμηθευτές και υπεργολάβοι που αποκομίζουν σημαντικό όφελος από την παρεχόμενη δημόσια χρηματοδότηση, όσον αφορά την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους, διαθέτουν τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε άλλους φορείς εκτέλεσης έργων, σε δημόσιες αρχές, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και στο ευρύ κοινό σύμφωνα με τις περαιτέρω προδιαγραφές των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Η διάδοση των πληροφοριών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και καλύπτει όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη διάρκεια δεδομένου έτους.

Άρθρο 13

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

Κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των έργων.

Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε έργο:

1)

ποσότητα CO2 που αποθηκεύθηκε ή καθαρής ενέργειας που παρήχθη·

2)

χρηματοδοτικοί πόροι που εκταμιεύθηκαν·

3)

τυχόν σοβαρά προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 14

Έκθεση της Επιτροπής

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή κλιματικών μεταβολών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτού του κύκλου προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, στην οποία αναφέρει κατά πόσον απαιτείται τροποποίηση της παρούσας απόφασης με σκοπό να εξασφαλιστεί η γεωγραφική και τεχνική ισορροπία κατά τον δεύτερο κύκλο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Connie HEDEGAARD

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  COM(2009) 519 τελικό.

(3)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

A.   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

I.   Κατηγορίες έργων επίδειξης CCS (με κατώτατα όρια δυναμικότητας  (1) )

Ηλεκτροπαραγωγή: 250 MW, προ καύσης,

ηλεκτροπαραγωγή: 250 MW, μετά την καύση,

ηλεκτροπαραγωγή: 250 MW, καύση με οξυγόνο (oxyfuel),

βιομηχανικές εφαρμογές: α) εφαρμογή CCS σε διυλιστήρια, με αποθήκευση 500 χιλιοτόνων ανά έτος (kt/y) CO2 ανά έτος από μία ή περισσότερες πηγές εντός του διυλιστηρίου, β) εφαρμογή CCS σε τσιμεντοκαμίνους με αποθήκευση 500 kt/y CO2 ανά έτος, γ) εφαρμογή CCS για την πρωτογενή παραγωγή στη σιδηρουργία και τη χαλυβουργία, με αποθήκευση 500 kt CO2 ανά έτος ή δ) εφαρμογή CCS για την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου, με αποθήκευση 500 kt CO2 ανά έτος.

II.   Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια δυναμικότητας):

Βιοενέργεια — υποκατηγορίες έργων:

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε ενδιάμεσους φορείς βιοενέργειας — στερεούς, υγρούς ή λασπώδεις — με πυρόλυση, δυναμικότητας 40 kt/y τελικού προϊόντος,

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε ενδιάμεσους φορείς βιοενέργειας — στερεούς, υγρούς ή λασπώδεις — με φρύξη, δυναμικότητας 40 kt/y τελικού προϊόντος,

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε συνθετικό φυσικό αέριο ή αέριο σύνθεσης (syngas) ή/και σε ηλεκτρική ενέργεια με αεριοποίηση, δυναμικότητας 40 M Nm3/y (εκατ. κανονικά κυβικά μέτρα ανά έτος) τελικού προϊόντος ή 100 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος,

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε βιοκαύσιμα ή βιορευστά ή/και σε ηλεκτρική ενέργεια, μεταξύ άλλων με αεριοποίηση με απευθείας θέρμανση, δυναμικότητας 15 εκατ. λίτρα ανά έτος (Ml/y τελικού προϊόντος ή 100 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. Από την παρούσα υποκατηγορία εξαιρείται η παραγωγή συνθετικού φυσικού αερίου,

μετατροπή λιγνοκυτταρινούχου πρώτης ύλης, όπως π.χ. μαύρου υγρού ή/και προϊόντων πυρόλυσης ή φρύξης, σε κάθε είδους βιοκαύσιμο με αεριοποίηση εξαναγκασμένης ροής, δυναμικότητας 15 Ml/y τελικού προϊόντος,

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε ηλεκτρική ενέργεια με απόδοση 48 % βάσει της χαμηλότερης θερμικής αξίας (υγρασία 50 %), ισχύος 40 MWe και άνω,

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε αιθανόλη και ανώτερες αλκοόλες με χημικές και βιολογικές διεργασίες, δυναμικότητας 40 Ml/y τελικού προϊόντος,

μετατροπή λιγνοκυτταρίνης ή/και οικιακών αποβλήτων σε βιοαέριο, βιοκαύσιμα ή βιορευστά με χημικές και βιολογικές διεργασίες, δυναμικότητας 6 mio Nm3/y (εκατ. κανονικά κυβικά μέτρα ανά έτος) μεθανίου ή 10 Ml/y τελικού προϊόντος,

μετατροπή αλγών (φυκών) ή/και μικροοργανισμών σε βιοκαύσιμα ή βιορευστά με βιολογικές ή/και χημικές διεργασίες, δυναμικότητας 40 Ml/y τελικού προϊόντος.

Σημείωση: Τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (2) πρέπει να πληρούνται στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών, όπως ορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα — υποκατηγορίες έργων:

σύστημα παραβολικού κοίλου ή Fresnel, στο οποίο χρησιμοποιούνται τήγματα αλάτων ή άλλα, αβλαβή για το περιβάλλον ρευστά μεταφοράς θερμότητας, ονομαστικής ισχύος 30 MW,

σύστημα παραβολικού κοίλου ή Fresnel που λειτουργεί με βάση την άμεση παραγωγή ατμού, ονομαστικής ισχύος 30 MW. Η θερμοκρασία του άμεσα παραγόμενου ατμού στην έξοδο του ηλιακού πεδίου πρέπει να υπερβαίνει τους 500 °C,

σύστημα ηλιακού πύργου που λειτουργεί με κύκλο υπέρθερμων ατμών (είτε πολλαπλοί πύργοι είτε συνδυασμός γραμμικών συλλεκτών-πύργου), ονομαστικής ισχύος 50 MW,

σύστημα ηλιακού πύργου στο οποίο χρησιμοποιούνται αέρας υπό πίεση, θερμοκρασίας άνω των 750 °C, και υβριδικός στρόβιλος ηλιακής ενέργειας/αερίου, ονομαστικής ισχύος 30 MW,

μεγάλης κλίμακας σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακά συστήματα δίσκου (Stirling dish), με απόδοση μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική άνω του 20 % και ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 25 MW.

Σημείωση: Οι εγκαταστάσεις επίδειξης μπορούν να περιλαμβάνουν ξηρή ψύξη, υβριδισμό και (προηγμένες) τεχνικές λύσεις για την αποθήκευση θερμότητας.

Φωτοβολταϊκά συστήματα — υποκατηγορίες έργων:

μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με συγκεντρωτές, ονομαστικής ισχύος 20 MW,

μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με τεχνολογία λεπτού υμενίου πυριτίου, πολλαπλών επαφών (multi-junction), ονομαστικής ισχύος 40 MW,

μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με τεχνολογία CIGS, ονομαστικής ισχύος 40 MW.

Γεωθερμική ενέργεια — υποκατηγορίες έργων:

βελτιωμένα γεωθερμικά συστήματα σε εντατικά πεδία εφελκυσμού, ονομαστικής ισχύος 5 MWe,

βελτιωμένα γεωθερμικά συστήματα σε εντατικά πεδία συμπίεσης, ονομαστικής ισχύος 5 MWe,

βελτιωμένα γεωθερμικά συστήματα σε περιοχές με βαθιά συμπαγή ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και άλλες κρυσταλλικές δομές, ονομαστικής ισχύος 5 MWe,

βελτιωμένα γεωθερμικά συστήματα σε βαθιά ασβεστολιθικά πετρώματα, ονομαστικής ισχύος 5 MWe.

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι επίσης οι εφαρμογές στη συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, με τα ίδια κατώτατα όρια ηλεκτρικής ισχύος

Αιολική ενέργεια — υποκατηγορίες έργων:

υπεράκτια αιολικά συστήματα (ελάχιστο μέγεθος ανεμογεννητριών 6 MW), ονομαστικής ισχύος 40 MW,

υπεράκτια αιολικά συστήματα (ελάχιστο μέγεθος ανεμογεννητριών 8 MW), ονομαστικής ισχύος 40 MW,

υπεράκτια αιολικά συστήματα (ελάχιστο μέγεθος ανεμογεννητριών 10 MW), ονομαστικής ισχύος 40 MW,

πλωτά υπεράκτια αιολικά συστήματα, ονομαστικής ισχύος 25 MW,

χερσαίες ανεμογεννήτριες, βελτιστοποιημένες για σύνθετα εδάφη (π.χ. δασικές εκτάσεις, ορεινές περιοχές), ονομαστικής ισχύος 25 MW,

χερσαίες ανεμογεννήτριες, βελτιστοποιημένες για ψυχρά κλίματα (συμβατές με θερμοκρασίες κάτω των – 30 °C και συνθήκες ισχυρού παγετού), ονομαστικής ισχύος 25 MW.

Ωκεάνια ενέργεια — υποκατηγορίες έργων:

εγκαταστάσεις αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 5 MW,

εγκαταστάσεις αξιοποίησης της ενέργειας των θαλάσσιων/παλιρροϊκών ρευμάτων, ονομαστικής ισχύος 5 MW,

μετατροπή ωκεάνιας θερμικής ενέργειας (OTEC) με ονομαστική ισχύ 10 MW.

Υδροηλεκτρική ενέργεια — υποκατηγορίες έργων:

ηλεκτροπαραγωγή με γεννήτριες υπεραγωγιμότητας σε υψηλή θερμοκρασία: 20 MW.

Διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα) — υποκατηγορίες έργων:

διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτιστοποίηση για κατανεμημένες γεννήτριες μικρής και μεσαίας κλίμακας σε αγροτικό περιβάλλον, που λειτουργούν κυρίως με ηλιακή ενέργεια: 20 MW σε δίκτυο χαμηλής τάσης (ΧΤ) + 50 MW σε δίκτυο μεσαίας τάσης (ΜΤ),

διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτιστοποίηση για κατανεμημένες γεννήτριες μικρής και μεσαίας κλίμακας σε αγροτικό περιβάλλον, που λειτουργούν κυρίως με αιολική ενέργεια: 20 MW σε δίκτυο ΧΤ + 50 MW σε δίκτυο ΜΤ,

διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτιστοποίηση για κατανεμημένες γεννήτριες μικρής και μεσαίας κλίμακας σε αστικό περιβάλλον: 20 MW σε δίκτυο ΧΤ + 50 MW σε δίκτυο ΜΤ.

Σημείωση: Δεν εξαιρείται η χρήση ενεργών φορτίων (ηλεκτρικοί θερμαντές/αντλίες θερμότητας κ.λπ.).

B.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

I.   Κοινές απαιτήσεις

Πρέπει να τηρούνται τα κατώτατα όρια δυναμικότητας που καθορίζονται στο τμήμα Α,

όσον αφορά τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι ρεαλιστική η έναρξη εκμετάλλευσης των έργων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 βάσει της έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης κατακύρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011,

πρέπει είτε να έχουν εκδοθεί όλες οι κατάλληλες εθνικές άδειες για το έργο και να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης, είτε να έχουν αρχίσει όλες οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης και να έχουν προχωρήσει επαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται η έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015, για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, βάσει της έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης κατακύρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011,

ο φορέας εκτέλεσης του έργου οφείλει να αναλαμβάνει δέσμευση για τη διάδοση των γνώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12,

τα έργα πρέπει να εκτελούνται στο έδαφος, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα των κρατών μελών.

II.   Έργα επίδειξης CCS

Σε κάθε έργο πρέπει να υλοποιείται ολόκληρη η αλυσίδα (δέσμευση, μεταφορά, αποθήκευση).

Σε κάθε έργο επίδειξης πρέπει να εφαρμόζεται η ενσωμάτωση θερμότητας κατά τη δέσμευση που αποτελεί σκέλος της διεργασίας.

Το ποσοστό δέσμευσης πρέπει να ισούται τουλάχιστον με 85 % του CO2 των απαερίων στα οποία εφαρμόζεται η δέσμευση.

Κάθε έργο πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητη ενότητα έρευνας με αντικείμενο την ασφάλεια των χώρων αποθήκευσης και τη βελτίωση των τεχνολογιών παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά τη μετακίνηση της άλμης, τις πιθανές πορείες της και τις επιπτώσεις της.


(1)  Τα κατώτατα όρια δυναμικότητας CCS εκφράζονται σε μεικτή ηλεκτρική ισχύ εξόδου πριν από τη δέσμευση.

(2)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

A.   Τεχνική εγκατάσταση και επιδόσεις

αξιοπιστία,

δεσμευόμενο CO2,

επιδόσεις σε διαφορετικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ αναμενόμενων και πραγματικών επιδόσεων,

αύξηση των αναγκών σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και σε ψύξη,

βασικές εισροές και εκροές και σχεδιασμός,

εντοπιζόμενα ζητήματα μελλοντικής έρευνας και ανάπτυξης.

B.   Κόστος

κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες,

συνολικό κόστος και κόστος ανά μοναδιαία επίδοση (τόνος αποθηκευόμενου CO2, MWh παραγόμενης καθαρής ενέργειας).

Γ.   Διαχείριση του έργου

νομοθεσία/αδειοδότηση,

διαχείριση των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τις κυβερνήσεις,

προγραμματισμός,

οργάνωση του έργου.

Δ.   Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

αποτελεσματικότητα: μείωση των εκπομπών CO2 ανά μονάδα ενέργειας,

άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε συνθήκες αδιατάρακτης λειτουργίας.

E.   Υγεία και ασφάλεια

συμβάντα και παρ’ ολίγον ατυχήματα (διαταραχή της λειτουργίας),

συστήματα παρακολούθησης και επίλυσης προβλημάτων για την ιχνηλάτηση της ασφάλειας,

ζητήματα υγείας σε συνθήκες αδιατάρακτης λειτουργίας.

ΣΤ.   Επιδόσεις των χώρων αποθήκευσης CCS

μοντέλα και προσομοιώσεις (ανάπτυξη του μετώπου θυσάνου CO2 — πίεσης),

αποτελέσματα και προσαρμογές ιστορικής εναρμόνισης (history matching — εκτίμηση: κανονικότητα εντός εύρους απόκλισης ή σημαντική ανωμαλία που απαιτεί τη λήψη μέτρων),

συμπεριφορά της άλμης που εκτοπίζεται ως αποτέλεσμα της εισαγωγής CO2.