23.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1284/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215, παράγραφοι 1 και 2,

την κοινή θέση 2009/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2009 (1), για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2009/1003/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας και της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κοινή θέση 2009/788/ΚΕΠΠΑ προβλέπει ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά μελών του Εθνικού Συμβουλίου για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (NCDD) και των συνδεόμενων με τα μέλη αυτά προσώπων, τα οποία ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή της 28ης Σεπτεμβρίου 2009 ή το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα.

(2)

Μεταξύ των εν λόγω μέτρων προβλέπεται η δέσμευση όλων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα της κοινής θέσης, καθώς και η απαγόρευση της παροχής τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με στρατιωτικό εξοπλισμό σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία της Γουινέας ή προς χρήση στη χώρα αυτή. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση της πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής στη Δημοκρατία της Γουινέας εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή.

(3)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και, επομένως, για να διασφαλιστεί κυρίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται νομοθετική πράξη σε επίπεδο Ένωσης για την εφαρμογή τους όσον αφορά την Ένωση.

(4)

Δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων θα πρέπει να τηρεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2), καθώς και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3).

(5)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει αυτός να τεθεί σε ισχύ αμέσως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(α)

ως «εξοπλισμός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή», νοούνται τα αγαθά που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι·

(β)

ως «τεχνική βοήθεια», νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών· η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει και προφορικές μορφές βοήθειας·

(γ)

ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης», νοούνται οι δραστηριότητες προσώπων, οντοτήτων και εταιρειών που ενεργούν ως διαμεσολαβητές μέσω της αγοράς, πώλησης ή διευθέτησης της μεταφοράς αγαθών και τεχνολογίας, ή της διαπραγμάτευσης ή της διενέργειας συναλλαγών που περιλαμβάνουν τη μεταφορά αγαθών ή τεχνολογίας·

(δ)

ως «κεφάλαια», νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

(i)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

(ii)

οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, τα υπόλοιπα λογαριασμών, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

(iii)

οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεώγραφα, όπως οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, τα ομόλογα, τα γραμμάτια, μακροπρόθεσμα δικαιώματα (warrants), τα μη εγγυημένα ομόλογα (debentures) και οι συμβάσεις επί παραγώγων μέσων·

(iv)

οι τόκοι, τα μερίσματα και τα άλλα έσοδα ή οι υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

(v)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

(vi)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

(vii)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους·

(ε)

ως «δέσμευση κεφαλαίων», νοείται η αποτροπή οποιασδήποτε κίνησης, μεταφοράς, μεταβολής, χρήσης, προσπέλασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ’ οιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

(στ)

ως «οικονομικοί πόροι», νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

(ζ)

ως «δέσμευση οικονομικών πόρων», νοείται η αποτροπή της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της υποθήκευσής τους·

(η)

ως «έδαφος της Κοινότητας», νοείται το έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σ’ αυτήν.

Άρθρο 2

Απαγορεύονται:

(α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, είτε προέρχεται από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Δημοκρατία της Γουινέας, ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

(β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο στοιχείο (α), σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Δημοκρατία της Γουινέας ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

(γ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο στοιχείο (α), σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Δημοκρατία της Γουινέας ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

(δ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία (α), (β) ή (γ).

Άρθρο 3

Απαγορεύονται:

(α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4), ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγω κοινό κατάλογο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Δημοκρατία της Γουινέας ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

(β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Δημοκρατία της Γουινέας ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

(γ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β).

Άρθρο 4

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν:

(α)

την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, ή για προγράμματα δημιουργίας θεσμών των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και των ΗΕ·

(β)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τον εξοπλισμό ή τα προγράμματα και τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (α)·

(γ)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, για προγράμματα δημιουργίας θεσμών των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και των ΗΕ·

(δ)

την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με μη στρατιωτικά οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν ή συναρμολογήθηκαν με υλικά προκειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ και των κρατών μελών της στη Δημοκρατία της Γουινέας.

2.   Δεν χορηγούνται άδειες για δραστηριότητες που έχουν ήδη διεξαχθεί.

Άρθρο 5

Τα άρθρα 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στον προστατευτικό ιματισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αλεξίσφαιρα γιλέκα και τα στρατιωτικά κράνη, που έχουν εξαχθεί προσωρινά στη Δημοκρατία της Γουινέας από το προσωπικό του Οργανισμού των ΗΕ, το προσωπικό της ΕΕ ή των κρατών μελών της, τους αντιπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και συναφές προσωπικό, αποκλειστικά και μόνον για προσωπική τους χρήση.

Άρθρο 6

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, ούτε αποδεσμεύεται προς όφελός τους.

3.   Το Παράρτημα II περιλαμβάνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που, σύμφωνα με το άρθρο 3α της κοινής θέσης 2009/788/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (NCDD) ή συνδεόμενα με τα εν λόγω μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς.

4.   Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 7

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που διέθεσαν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τις απαγορεύσεις αυτές.

Άρθρο 8

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α)

είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

(β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων αμοιβών επαγγελματιών και την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

(γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων· ή

(δ)

είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

2.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 9

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης η οποία έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης στο παράρτημα ΙΙ του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 6·

(β)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει σχετικής διαταγής ή απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω σχετικής απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

(γ)

η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναγράφεται στο Παράρτημα II και·

(δ)

η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

2.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 10

1.   Το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από μέρους χρηματοδοτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Κοινότητα, όταν αυτά λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στο λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, φορέων ή οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα, υπό τον όρο ότι τα κατατιθέμενα ποσά δεσμεύονται και αυτά. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

2.   Το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις προσαυξήσεις δεσμευμένων λογαριασμών που πραγματοποιούνται υπό μορφή:

(α)

τόκων ή άλλων εσόδων σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

(β)

πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή δεσμεύσεων που είχαν συναφθεί ή αναληφθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του προσώπου, οντότητας ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 3, που έχει περιληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ,

υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι αυτοί, τα άλλα έσοδα και πληρωμές ή χρηματοοικονομικά μέσα συνεχίζουν να δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 11

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τον φορέα ή οργανισμό που προέβη στη σχετική πράξη ούτε για τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους των, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν λόγω αμέλειας.

Άρθρο 12

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες ή οι φορείς:

(α)

παρέχουν πάραυτα κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όσον αφορά ιδίως τους δεσμευμένους λογαριασμούς και τα δεσμευμένα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 6, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου κατοικούν ή εδρεύουν - οι οποίες αναγράφονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και τη διαβιβάζουν απευθείας ή μέσω των εν λόγω αρμόδιων αρχών στην Επιτροπή· και

(β)

συνεργάζονται με τις συγκεκριμένες αρμόδιες αρχές για κάθε επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνει απευθείας η Επιτροπή, τίθεται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 13

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 14

Το Παράρτημα II περιλαμβάνει τις πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται, για τα φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται στον κατάλογο με σκοπό την επαρκή ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)

επώνυμο και ονόματα, περιλαμβανομένων των ψευδωνύμων και των τίτλων, εάν υπάρχουν,

β)

ημερομηνία και τόπο γέννησης,

γ)

ιθαγένεια,

δ)

αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας,

ε)

αριθμό φορολογικού μητρώου και κοινωνικής ασφάλισης,

στ)

φύλο,

ζ)

διεύθυνση ή άλλα στοιχεία για τον εντοπισμό,

η)

λειτούργημα ή επάγγελμα,

θ)

ημερομηνία ορισμού.

Το Παράρτημα II μπορεί επίσης να περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία ταυτότητας των μελών της οικογενείας των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία σε συγκεκριμένη περίπτωση, με αποκλειστικό σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

Το Παράρτημα II περιλαμβάνει επίσης τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο, όπως την ιδιότητα.

Άρθρο 15

1.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

(α)

να τροποποιεί το Παράρτημα II με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με το Παράρτημα της κοινής θέσης 2009/788/ΚΕΠΠΑ· και

(β)

να τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

2.   Η Επιτροπή αναφέρει τους επιμέρους και ειδικούς λόγους για τις αποφάσεις που έχει λάβει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο (α), παρέχοντας στο υπόψη πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τη δυνατότητα να διατυπώσει τη θέση του επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.

3.   Η Επιτροπή επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 16

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες περί κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τους κανόνες αυτούς, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή.

Άρθρο 17

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ ή μέσω αυτών.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή.

3.   Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο Παράρτημα III.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

(α)

στο έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της,

(β)

επί των αεροσκαφών ή των πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

(γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, το οποίο είναι πολίτης κράτους μέλους,

(δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους,

(ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 19

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 281 της 28.10.2009, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(4)  ΕΕ C 65 της 19.3.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α) ΚΑΙ 1Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

1.

Πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και σχετικά εξαρτήματα, ως ακολούθως:

1.1.

Πυροβόλα όπλα μη ελεγχόμενα δυνάμει του ΣΚ 1 και του ΣΚ 2 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ·

1.2.

Πυρομαχικά που προβλέπονται ειδικά για τα πυροβόλα όπλα του σημείου 1.1 και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους μέρη·

1.3.

Σκόπευτρα μη ελεγχόμενα δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ.

2.

Βόμβες και χειροβομβίδες μη ελεγχόμενες δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ.

3.

Οχήματα, ως εξής:

3.1.

Οχήματα εφοδιασμένα με εκτοξευτήρες ύδατος, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την καταστολή ταραχών·

3.2.

Ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα οχήματα τα οποία καθίστανται ηλεκτροφόρα για την απώθηση επιτιθεμένων·

3.3.

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου οικοδομικού εξοπλισμού με θωράκιση κατά βλημάτων·

3.4.

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη μεταφορά ή μεταγωγή φυλακισμένων ή/και κρατουμένων·

3.5.

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για την ανάπτυξη κινητών φραγμών·

3.6.

Εξαρτήματα των οχημάτων που καθορίζονται στα σημεία 3.1 έως 3.5 ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο ταραχών.

Σημ. 1

Στο παρόν σημείο δεν υπάγονται τα οχήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για πυρόσβεση.

Σημ. 2

Για τους σκοπούς του σημείου 3.5, ο όρος «οχήματα» περιλαμβάνει τις ρυμούλκες.

4.

Εκρηκτικές ουσίες και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

4.1.

Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός και συσκευές για την πυροδότηση εκρήξεων με ηλεκτρικά ή μη μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυροδοτικών μηχανισμών, των πυροκροτητών, των ενισχυτών και του πυραγωγού σχοινιού και των ειδικά σχεδιασμένων συστατικών τους· εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ειδικά για συγκεκριμένη εμπορική χρήση, η οποία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ή λειτουργία με εκρηκτικά μέσα άλλου εξοπλισμού ή συσκευών, προορισμός των οποίων δεν είναι η δημιουργία εκρήξεων (π.χ. σύστημα πυροδότησης των αερόσακων των αυτοκινήτων, συστήματα αναστολής των ηλεκτρικών υπερτάσεων των διατάξεων ενεργοποίησης πυροσβεστικών συστημάτων καταιωνισμού)·

4.2.

Εκρηκτικά γραμμικής κοπής, μη ελεγχόμενα δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ·

4.3.

Άλλα εκρηκτικά μη ελεγχόμενα δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ και συναφείς ουσίες, ως εξής:

(α)

αματόλη·

(β)

νιτροκυτταρίνη (με περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 12,5 %)·

(γ)

νιτρογλυκόλη·

(δ)

τετρανικός πενταερυθρίτης (PETN)·

(ε)

πικρυλοχλωρίδιο·

(στ)

2,4,6-τρινιτροτολουόλη (TNT).

5.

Προστατευτικός εξοπλισμός μη υποβαλλόμενος σε έλεγχο δυνάμει του ΣΚ 13 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ, ως ακολούθως:

5.1.

Θωρακισμένες στολές με προστασία κατά βλημάτων ή/και κατά αιχμηρών αντικειμένων·

5.2.

Κράνη προστασίας κατά βλημάτων ή/και θραυσμάτων, κράνη και ασπίδες προστασίας για ταραχές, και ασπίδες προστασίας κατά βλημάτων.

Σημείωση: Στο παρόν σημείο δεν υπάγονται:

ειδικά σχεδιασμένος για αθλητικές δραστηριότητες εξοπλισμός·

εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ειδικά για την τήρηση απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία.

6.

Εξομοιωτές, πλην των υποβαλλομένων σε έλεγχο δυνάμει του ΣΚ 14 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ, για την εξάσκηση στη χρήση πυροβόλων όπλων και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό λογισμικό.

7.

Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας, εκτός από όσα υπόκεινται σε έλεγχο δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ.

8.

Κοφτερά συρματοπλέγματα.

9.

Στρατιωτικά μαχαίρια, μαχαίρια μάχης και ξιφολόγχες με λεπίδες μήκους άνω των 10 εκατοστών.

10.

Εξοπλισμός παραγωγής ειδικά σχεδιασμένος για τα αντικείμενα του παρόντος καταλόγου.

11.

Ειδική τεχνολογία για την ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση των αντικειμένων του παρόντος καταλόγου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΌΣΩΠΑ, ΟΝΤΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 6

 

Όνομα (ονοματεπώνυμο, ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία (αξίωμα/τίτλος, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως (ημερ. γεν. και τόπος γεν.), αριθμός διαβατηρίου (διαβ.)/δελτίου ταυτότητας …)

Λόγοι

1.

Λοχαγός Moussa Dadis CAMARA

ημερ. γεν.: 01/01/64 ή 29/12/68

διαβ.: R0001318

Πρόεδρος του CNDD

2.

Υποστράτηγος Mamadouba (άλλως Mamadou) Toto CAMARA

ημερ. γεν.: 01/01/46

διαβ.: R00009392

Υπουργός Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας

3.

Στρατηγός Sékouba KONATÉ

ημερ. γεν.: 01/01/64

διαβ.: R0003405/ R0002505

Υπουργός Εθνικής Άμυνας

4.

Συνταγματάρχης Mathurin BANGOURA

ημερ. γεν.: 15/11/62

διαβ.: R0003491

Υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών των Πληροφοριών

5.

Αντισυνταγματάρχης Aboubacar Sidiki (άλλως Idi Amin) CAMARA

ημερ. γεν.: 22/10/79

διαβ.: R0017873

Υπουργός Μόνιμος Γραμματέας του CNDD (καθαιρέθηκε από το Στρατό στις 26/01/09)

6.

Ταγματάρχης Oumar BALDÉ

ημερ. γεν.: 26/12/64

διαβ.: R0003076

Μέλος του CNDD

7.

Ταγματάρχης Mamadi (άλλως Mamady) MARA

ημερ. γεν.: 01/01/54

διαβ.: R0001343

Μέλος του CNDD

8.

Ταγματάρχης Almamy CAMARA

ημερ. γεν.: 17/10/75

διαβ.: R0023013

Μέλος του CNDD

9.

Αντισυνταγματάρχης Mamadou Bhoye DIALLO

ημερ. γεν.: 01/01/56

διαβ.: R0001855

Μέλος του CNDD

10.

Λοχαγός Koulako BÉAVOGUI

 

Μέλος του CNDD

11.

Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Kandia (άλλως Kandja) MARA

διαβ.: R0178636

Μέλος του CNDD,

Διευθυντής Περιφερειακής Ασφάλειας του Labé

12.

Συνταγματάρχης Sékou MARA

Αναπληρωτής Διευθυντής της Εθνικής Αστυνομίας ημερ. γεν.: 1957

Μέλος του

CNDD

13.

Morciré CAMARA

ημερ. γεν.: 01/01/49

διαβ.: R0003216

Μέλος του CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Μέλος του CNDD

Εθνικός Τελωνειακός Διευθυντής

15.

Συνταγματάρχης Mamadou Korka DIALLO

ημερ. γεν.: 19/02/62

Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΜΜΕ

16.

Ταγματάρχης Kelitigui FARO

ημερ. γεν.: 03/08/72

διαβ.: R0003410

Υπουργός Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας

17.

Συνταγματάρχης Fodeba TOURÉ

ημερ. γεν.: 07/06/1961

διαβ.: R0003417 /R0002132

Διοικητής της Kindia (πρώην Υπουργός Νεολαίας, καθαιρέθηκε από υπουργός στις 7/5/09)

18.

Ταγματάρχης Cheick Sékou (άλλως Ahmed) Tidiane CAMARA

ημερ. γεν.: 12/05/66

Μέλος του CNDD

19.

Συνταγματάρχης Sékou (άλλως Sékouba) SAKO

 

Μέλος του CNDD

20.

Υπολοχαγός Jean- Claude, ο λεγόμενος και COPLAN PIVI

ημερ. γεν.: 01/01/60

Μέλος του CNDD

Υπουργός αρμόδιος για την ασφάλεια του Προέδρου

21.

Λοχαγός Saa Alphonse TOURÉ

ημερ. γεν.: 03/06/70

Μέλος του CNDD

22.

Συνταγματάρχης Moussa KEITA

ημερ. γεν.: 01/01/66

Μέλος του CNDD

Υπουργός Μόνιμος Γραμματέας του CNDD, αρμόδιος για τις σχέσεις με τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα

23.

Αντισυνταγματάρχης Aïdor (άλλως Aëdor) BAH

 

Μέλος του CNDD

24.

Ταγματάρχης Bamou LAMA

 

Μέλος του CNDD

25.

κ. Mohamed Lamine KABA

 

Μέλος του CNDD

26.

Λοχαγός Daman (άλλως Dama) CONDÉ

 

Μέλος του CNDD

27.

Ταγματάρχης Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Μέλος του CNDD

28.

Ταγματάρχης Moussa Tiégboro CAMARA

ημερ. γεν.: 01/01/68

διαβ.: 7190

Μέλος του CNDD

Υπουργός Προεδρίας αρμόδιος για τις ειδικές υπηρεσίες καταπολέμησης των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος

29.

Λοχαγός Issa CAMARA

Κυβερνήτης του Mamou ημερ. γεν.: 1954

Μέλος του

CNDD

30.

Συνταγματάρχης Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

ημερ. γεν.: 26/02/57

διαβ.: 13683

Μέλος του CNDD

Υπουργός Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής

31.

Mamady CONDÉ

ημερ. γεν.: 28/11/52

διαβ.: R0003212

Μέλος του CNDD

32.

Ανθυπολοχαγός Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Μέλος του CNDD

33.

Αντισυνταγματάρχης Aboubacar Biro CONDÉ

ημερ. γεν.: 15/10/62

διαβ.: 2443/R0004700

Μέλος του CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Μέλος του CNDD

35.

Idrissa CHERIF

ημερ. γεν.: 13/11/67

διαβ.: R0105758

Υπουργός Επικοινωνίας με την Προεδρία και Υπουργός Άμυνας

36.

κ. Mamoudou (άλλως Mamadou) CONDÉ

ημερ. γεν.: 09/12/60

διαβ.: R0020803

Υφυπουργός ειδικών καθηκόντων, αρμόδιος για τις αποστολές, τα στρατηγικά θέματα και την αειφόρο ανάπτυξη

37.

Υπολοχαγός Aboubacar Chérif (άλλως Toumba) DIAKITÉ

 

Υπασπιστής του Προέδρου

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

ημερ. γεν.: 01/01/76

διαβ.: R0000968

Ειδικός Σύμβουλος του Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

39.

Ανθυπολοχαγός Marcel KOIVOGUI

 

Αναπληρωτής του Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

40.

κ. Papa Koly KOUROUMA

ημερ. γεν.: 03/11/62

διαβ.: R11914/R001534

Υπουργός Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

41.

Ταγματάρχης Nouhou THIAM

ημερ. γεν.: 1960

διαβ.: 5180

Γενικός Επιθεωρητής Ενόπλων Δυνάμεων

Εκπρόσωπος του CNDD

42.

Αστυνόμος Β' Théodore (άλλως Siba) KOUROUMA

ημερ. γεν.: 13/05/71

διαβ.: υπηρεσιακό R0001204

Ακόλουθος του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου

43.

κ. Kabinet (άλλως Kabiné) KOMARA

ημερ. γεν.: 08/03/50

διαβ.: R0001747

Πρωθυπουργός

44.

Λοχαγός Mamadou SANDÉ

ημερ. γεν.: 12/12/69

διαβ.: R0003465

Υπουργός Προεδρίας αρμόδιος για την Οικονομία και τα Οικονομικά

45.

Κ.Alhassane (άλλως Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

ημερ. γεν.: 31/12/61

διαβ.: 5938/R00003488

Υπουργός Προεδρίας αρμόδιος για τον κρατικό έλεγχο

46.

κ. Joseph KANDUNO

 

Υπουργός αρμόδιος για τους ελέγχους, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση

47.

κ. Fodéba (άλλως Isto) KÉIRA

ημερ. γεν.: 04/06/61

διαβ.: R0001767

Υπουργός νεότητας, αθλητισμού και προώθησης της απασχόλησης

48.

Συνταγματάρχης Siba LOHALAMOU

ημερ. γεν.: 01/08/62

διαβ.: R0001376

Υπουργός Δικαιοσύνης

49.

κ. Frédéric KOLIÉ

ημερ. γεν.: 01/01/60

διαβ.: R0001714

Υπουργός εσωτερικών και πολιτικών υποθέσεων

50.

κ. Alexandre Cécé LOUA

ημερ. γεν.: 01/01/56

διαβ.: R0001757

διπλωματικό: R 0000027

Υπουργός Εξωτερικών και αποδήμων

51.

κΜamoudou (άλλως Mahmoud) THIAM

ημερ. γεν.: 04/10/68

διαβ.: R0001758

Υπουργός ορυχείων και ενέργειας

52.

κ. Boubacar BARRY

ημερ. γεν.: 28/05/64

διαβ.: R0003408

Υπουργός Προεδρίας αρμόδιος για τα δημόσια έργα, τη χωροταξία και τα παραδοσιακά δημόσια κτήρια

53.

Demba FADIGA

ημερ. γεν.: 01/01/52

διαβ.: άδεια παραμονής FR365845/365857

Μέλος του CNDD, Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης.

Αρμόδιος για τις σχέσεις CNDD και κυβέρνησης

54.

κΜohamed DIOP

ημερ. γεν.: 01/01/63

διαβ.: R0001798

Μέλος του CNDD

Κυβερνήτης του Κονακρί

55.

Λοχίας Mohamed (άλλως Tigre) CAMARA

 

Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, στο στρατόπεδο της προεδρικής φρουράς «Koundara»

56.

κ. Habib HANN

ημερ. γεν.: 15/12/50

διαβ.: 341442

Επιτροπή ελέγχου και επιτήρησης των στρατηγικών τομέων του κράτους

57.

κ. Ousmane KABA

 

Επιτροπή ελέγχου και επιτήρησης των στρατηγικών τομέων του κράτους

58.

κ. Alfred MATHOS

 

Επιτροπή ελέγχου και επιτήρησης των στρατηγικών τομέων του κράτους

59.

Λοχαγός Mandiou DIOUBATÉ

ημερ. γεν.: 01/01/60

διαβ.: R0003622

Διευθυντής του γραφείου τύπου της Προεδρίας

Εκπρόσωπος τύπου του CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

ημερ. γεν.: 23/04/68

διαβ.: R0004490

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων

Διευθυντής των υπηρεσιών πληροφοριών και ερευνών του Υπουργείου Άμυνας

61.

κ. Ibrahima Ahmed BARRY

ημερ. γεν.: 11/11/61

διαβ.: R0048243

Γενικός Διευθυντής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Γουινέας

62.

κ. Alhassane BARRY

ημερ. γεν.: 15/11/62

διαβ.: R0003484

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας

63.

κ.Roda Namatala FAWAZ

ημερ. γεν.: 06/07/47

διαβ.: R0001977

Επιχειρηματίας σχετιζόμενος με το CNDD, έχοντας παράσχει χρηματοοικονομική βοήθεια στο CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Επιχειρηματίας σχετιζόμενος με το CNDD, έχοντας παράσχει χρηματοοικονομική βοήθεια στο CNDD

65.

Kerfalla CAMARA

 

Διευθυντικό στέλεχος της Gui. Co. Pres

Επιχειρηματίας σχετιζόμενος με το CNDD, έχοντας παράσχει χρηματοοικονομική βοήθεια στο CNDD

66.

Δρ.Moustapha ZABATT

ημερ. γεν.: 06/02/65

Ιατρός και προσωπικός σύμβουλος του Προέδρου

67.

Aly MANET

 

Κίνηση « Dadis Doit Rester »

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Υπουργός εργασίας, διοικητικής μεταρρύθμισης και δημόσιας διοίκησης

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Υπουργός πληροφορίας και πολιτισμού

70.

Boureima CONDÉ

 

Υπουργός γεωργίας και κτηνοτροφίας

71.

Mariame SYLLA

 

Υπουργός αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ιστότοποι προς ενημέρωση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 4, 8, 9, 10 παράγραφος 1, 12 και 17 και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.government.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ΙΣΠΑΝΙΑ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Directorate-General External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Belgium

Τηλ.: (32 2) 296 6133/295 5585

Φαξ: (32 2) 299 08 73