20.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 274/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 976/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2009

για την υλοποίηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δικτυακές υπηρεσίες

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (Inspire) (1), και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2007/2/ΕΚ θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για την καθιέρωση της υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συγκροτούν και να λειτουργούν δίκτυο υπηρεσιών για τα σύνολα χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, για τα οποία έχουν δημιουργηθεί μεταδεδομένα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

(2)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα και η χρηστικότητα των εν λόγω υπηρεσιών σε κοινοτική κλίμακα, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια ελάχιστων επιδόσεων για τις υπηρεσίες αυτές ως προς τα θέματα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

(3)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες αρχές και τα τρίτα μέρη θα διαθέτουν την τεχνική δυνατότητα να συνδέουν τα οικεία σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων στις υπηρεσίες δικτύου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι κατάλληλες απαιτήσεις για τις εν λόγω υπηρεσίες.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 22 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτυακών υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ (στο εξής «δικτυακές υπηρεσίες») και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών στις δημόσιες αρχές των κρατών μελών και σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του μέρους Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 (2).

Ισχύουν επίσης οι εξής ορισμοί:

1)

ως «αρχική επιχειρησιακή ικανότητα» νοείται η δυνατότητα μιας δικτυακής υπηρεσίας να παρέχει πλήρη λειτουργικότητα, χωρίς εγγύηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, ή πρόσβασης στην υπηρεσία για όλους τους χρήστες μέσω της δικτυακής πύλης Inspire·

2)

ως «επίδοση» νοείται το ελάχιστο επίπεδο με βάση το οποίο θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί ένας στόχος, αντιστοιχεί δε στην ταχύτητα ολοκλήρωσης ενός αιτήματος μέσα σε μία δικτυακής υπηρεσίας Inspire·

3)

ως «χωρητικότητα» νοείται o μέγιστος αριθμός των ταυτόχρονων αιτήσεων παροχής υπηρεσίας που διεκπεραιώνονται με εγγυημένη απόδοση·

4)

ως «διαθεσιμότητα» νοείται η πιθανότητα να είναι διαθέσιμη η δικτυακή υπηρεσία·

5)

ως «χρόνος απόκρισης» νοείται ο, μετρούμενος στη γεωγραφική θέση του κράτους μέλους όπου παρέχεται η υπηρεσία, χρόνος που απαιτείται έως ότου η υπηρεσία αποστείλει την πρώτη δυφιοσυλλαβή (byte) του αποτελέσματος·

6)

ως «αίτημα υπηρεσίας» νοείται κάθε αίτημα για μία και μόνη πράξη μιας δικτυακής υπηρεσίας Inspire·

7)

ως «στοιχείο μεταδεδομένων Inspire» νοείται ένα στοιχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008·

8)

ως «δημοσίευση» νοείται η πράξη προσθήκης, διαγραφής ή επικαιροποίησης στοιχείων μεταδεδομένων Inspire από πόρους της υπηρεσίας εξεύρεσης·

9)

ως «φυσική γλώσσα» νοείται μια ανθρώπινη ομιλούμενη, γραπτή, ή νοηματική γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς·

10)

ως «συλλογή» νοείται η πράξη άντλησης στοιχείων μεταδεδομένων Inspire από πόρους μιας πηγαίας υπηρεσίας εξεύρεσης και η δημιουργία, διαγραφή ή επικαιροποίηση των μεταδεδομένων αυτών των πόρων στην υπηρεσία εξεύρεσης-στόχο·

11)

ως «θεματικό επίπεδο» νοείται μια βασική ενότητα γεωγραφικών πληροφοριών που μπορούν να ζητηθούν υπό μορφή χάρτη από έναν εξυπηρετητή, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19128.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για δικτυακές υπηρεσίες

Οι δικτυακές υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Επιπλέον, κάθε είδος δικτυακής υπηρεσίας πληροί τα ακόλουθα:

α)

όσον αφορά τις υπηρεσίες εξεύρεσης, τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ·

β)

όσον αφορά τις υπηρεσίες απεικόνισης, τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες

1.   Το αργότερο την 9η Μαΐου 2011 τα κράτη μέλη παρέχουν τις υπηρεσίες εξεύρεσης και απεικόνισης με αρχική επιχειρησιακή ικανότητα.

2.   Το αργότερο την 9η Νοεμβρίου 2011 τα κράτη μέλη παρέχουν τις υπηρεσίες εξεύρεσης και απεικόνισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικτυακές υπηρεσίες τρίτων που συνδέονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιδείνωση λόγω πολλαπλών επιπτώσεων.

Εξασφαλίζονται τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την επίδοση, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα.

1.   ΕΠΙΔΟΣΗ

Ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος σε αίτημα υπηρεσίας εξεύρεσης είναι το πολύ 3 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες.

Για εικόνα 470 kilobyte (π.χ., 800 × 600 pixel με βάθος χρώματος 8 bit), ο χρόνος απόκρισης για την αποστολή του πρώτου αποτελέσματος σε αίτημα αποστολής χάρτη (Get Map) σε υπηρεσία απεικόνισης είναι το πολύ 5 δευτερόλεπτα υπό κανονικές συνθήκες.

Οι κανονικές συνθήκες αντιστοιχούν σε περιόδους εκτός αιχμής. Ορίζονται στο 90 % του χρόνου.

2.   ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ελάχιστος αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων αιτημάτων σε υπηρεσία εξεύρεσης σύμφωνα με την επίδοση «ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» είναι 30 ανά δευτερόλεπτο.

Ο ελάχιστος αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων αιτημάτων σε υπηρεσία απεικόνισης σύμφωνα με την επίδοση «ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» είναι 20 ανά δευτερόλεπτο,

3.   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η πιθανότητα να είναι διαθέσιμη η δικτυακή υπηρεσία ορίζεται στο 99 % του χρόνου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ A

Κριτήρια αναζήτησης

Για να πληροί την ελάχιστη δέσμη κριτηρίων αναζήτησης του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία εξεύρεσης υποστηρίζει αναζήτηση με τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire του πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 1

Ελάχιστα κριτήρια αναζήτησης

Στοιχεία μεταδεδομένων Inspire

Λέξεις-κλειδί

Λέξη-κλειδί

Ταξινόμηση χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών

(Για σύνολα χωρικών δεδομένων και σειρές συνόλων χωρικών δεδομένων)

Θεματική κατηγορία

Ταξινόμηση χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών

(Για υπηρεσίες χωρικών δεδομένων)

Τύπος υπηρεσίας χωρικών δεδομένων

Ποιότητα και εγκυρότητα συνόλων χωρικών δεδομένων

Καταγωγή

Ποιότητα και εγκυρότητα συνόλων χωρικών δεδομένων

Χωρική ανάλυση

Βαθμός συμμόρφωσης με τις εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ

Προδιαγραφή

Βαθμός συμμόρφωσης με τις εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ

Βαθμός

Γεωγραφική θέση

Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων

Προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

Προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης

Προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

Περιορισμοί στην πρόσβαση από το κοινό

Δημόσιες αρχές αρμόδιες για τη δημιουργία, διαχείριση, τήρηση και διάθεση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

Αρμόδιος φορέας

Δημόσιες αρχές αρμόδιες για τη δημιουργία, διαχείριση, τήρηση και διάθεση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

Ρόλος αρμόδιου φορέα

Τα παρακάτω στοιχεία ή σύνολα στοιχείων μεταδεδομένων Inspire είναι επίσης διαθέσιμα ως κριτήρια αναζήτησης:

α)

τίτλος πόρου (Resource Τitle)·

β)

σύνοψη πόρου (Resource Abstract)·

γ)

τύπος πόρου (Resource type)·

δ)

μοναδικό αναγνωριστικό πόρων (Unique Resource Identifier)·

ε)

χρονική αναφορά (Temporal Reference).

Για να καταστεί δυνατή η ανεύρεση πόρων μέσα από συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης, υποστηρίζονται λογικοί και συγκριτικοί τελεστές.

Για να καταστεί δυνατή η ανεύρεση πόρων με βάση τη γεωγραφική θέση του πόρου, υποστηρίζεται ο χωρικός τελεστής που αναφέρεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Όνομα τελεστή

Ιδιότητα

Τομή

Το στοιχείο μεταδεδομένων Inspire «περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων» απαιτείται να τέμνει καθορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος

ΜΕΡΟΣ B

Πράξεις

1.   ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΡΆΞΕΩΝ

Προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία εξεύρεσης υποστηρίζει τις πράξεις που αναφέρονται στον πίνακα 3 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 3

Πράξη

Ρόλος

Get Discovery Service Metadata (άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας εξεύρεσης)

Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και περιγράφει τις δυνατότητες της υπηρεσίας.

Discover Metadata (εξεύρεση μεταδεδομένων)

Η πράξη «εξεύρεση μεταδεδομένων» (Discover Metadata) επιτρέπει την ανάκτηση, από την υπηρεσία εξεύρεσης-στόχο (Discovery Service) βάσει διατυπούμενου ερωτήματος, στοιχείων μεταδεδομένων Inspire που αναφέρονται σε πόρους.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 12 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία εξεύρεσης υποστηρίζει τις πράξεις που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 4

Πράξη

Ρόλος

Publish Metadata (δημοσίευση μεταδεδομένων)

Η πράξη «δημοσίευση μεταδεδομένων» (Publish Metadata) επιτρέπει την επεξεργασία στοιχείων μεταδεδομένων Inspire των πόρων μέσω της υπηρεσίας εξεύρεσης (Discovery Service) [μηχανισμοί εισαγωγής (push) ή εξαγωγής (pull) μεταδεδομένων]. Επεξεργασία σημαίνει προσθήκη, επικαιροποίηση και διαγραφή.

Link Discovery Service (Σύνδεση με υπηρεσία εξεύρεσης)

Η πράξη «σύνδεση με υπηρεσία εξεύρεσης» (Link Discovery Service) επιτρέπει τη δήλωση διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας εξεύρεσης (Discovery Service) για την ανεύρεση πόρων, μέσω της υπηρεσίας εξεύρεσης του κράτους μέλους, ενώ τα μεταδεδομένα του πόρου παραμένουν στη γεωγραφική θέση του ιδιοκτήτη.

Οι παράμετροι αιτήματος και απόκρισης κάθε πράξης συμπληρώνουν την περιγραφή κάθε πράξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προδιαγραφής της υπηρεσίας εξεύρεσης.

2.   ΠΡΑΞΗ «ΆΝΤΛΗΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΎΡΕΣΗΣ» (GET DISCOVERY SERVICE METADATA)

2.1.   Αίτημα «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας εξεύρεσης» (Get Discovery Service Metadata)

2.1.1.   Παράμετροι αιτήματος «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας εξεύρεσης» (Get Discovery Service Metadata)

Η παράμετρος του αιτήματος «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας εξεύρεσης» (Get Discovery Service Metadata) αναφέρει τη φυσική γλώσσα του περιεχομένου της απόκρισης στην πράξη «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας εξεύρεσης» (Get Discovery Service Metadata).

2.2.   Απόκριση στο αίτημα «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας εξεύρεσης» (Get Discovery Service Metadata)

Η απόκριση στο αίτημα «Get Discovery Service Metadata» περιλαμβάνει τα ακόλουθα σύνολα παραμέτρων:

μεταδεδομένα υπηρεσίας εξεύρεσης (Discovery Service Metadata),

μεταδεδομένα πράξεων (Operations Metadata),

γλώσσες (Languages).

2.2.1.   Παράμετροι «μεταδεδομένα υπηρεσίας εξεύρεσης» (Discovery Service Metadata)

Οι παράμετροι «μεταδεδομένα υπηρεσίας εξεύρεσης» περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire της υπηρεσίας εξεύρεσης.

2.2.2.   Παράμετροι «μεταδεδομένα για τις πράξεις» (Operations Metadata)

Οι παράμετροι «μεταδεδομένα για τις πράξεις» (Operations Metadata) παρέχουν μεταδεδομένα για τις πράξεις που υλοποιούνται από την υπηρεσία εξεύρεσης. Αυτές οι παράμετροι μεταδεδομένων περιγράφουν κάθε πράξη. Προβλέπουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1)

ένδειξη, για την πράξη «Publish metadata», εάν είναι διαθέσιμος ο μηχανισμός εξαγωγής (push), ο μηχανισμός εισαγωγής (pull) ή αμφότεροι·

2)

περιγραφή κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της περιγραφής των δεδομένων που ανταλλάσσονται και της διεύθυνσης στο δίκτυο.

2.2.3.   Παράμετροι γλώσσας

Παρέχονται δύο παράμετροι γλώσσας:

η παράμετρος «γλώσσα απόκρισης» (Response Language), όπου αναφέρεται η φυσική γλώσσα που χρησιμοποιείται στις παραμέτρους απόκρισης στην εντολή «Get Discovery Service Metadata»,

η παράμετρος «υποστηριζόμενες γλώσσες», όπου περιλαμβάνεται ο κατάλογος των φυσικών γλωσσών που υποστηρίζει η υπηρεσία εξεύρεσης.

3.   ΠΡΑΞΗ «ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (DISCOVER METADATA)

3.1.   Αίτημα «εξεύρεση μεταδεδομένων» (Discover Metadata)

Το αίτημα «Discovery Metadata» περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

γλώσσα (Language),

ερώτημα (Query).

3.1.1.   Παράμετρος «γλώσσα»

Η παράμετρος «γλώσσα» αναφέρεται στη φυσική γλώσσα που ζητείται για το περιεχόμενο της απόκρισης στο αίτημα «Discover Metadata».

3.1.2.   Παράμετρος «Ερώτημα»

Η παράμετρος «ερώτημα» περιέχει το συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης, όπως ορίζεται στο μέρος Α.

3.2.   Απόκριση στο αίτημα «εξεύρεση μεταδεδομένων» (Discover Metadata)

3.2.1.   Παράμετρος απόκρισης στο αίτημα «εξεύρεση μεταδεδομένων» (Discover Metadata)

H παράμετρος απόκρισης «Discover Metadata Response» περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των μεταδεδομένων Inspire κάθε πόρου που ανταποκρίνονται στο ερώτημα.

4.   ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (PUBLISH METADATA)

Η πράξη «Publish Metadata» επιτρέπει τη δημοσίευση των στοιχείων μεταδεδομένων Inspire των πόρων στην υπηρεσία εξεύρεσης. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις:

μηχανισμός εισαγωγής (push): παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων μεταδεδομένων Inspire πό πόρους που είναι προσβάσιμοι από την υπηρεσία εξεύρεσης,

μηχανισμός εξαγωγής (pull): παρέχει στην υπηρεσία εξεύρεσης του κράτους μέλους τη δυνατότητα να αντλήσει στοιχεία μεταδεδομένων Inspire από πόρους σε απομακρυσμένη γεωγραφική θέση.

Υποστηρίζεται τουλάχιστον μία από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις.

4.1.   Μηχανισμός εισαγωγής (push)

4.1.1.   Αίτημα «επεξεργασία μεταδεδομένων» (Edit Metadata)

4.1.1.1.   Παράμετρος αιτήματος «επεξεργασία μεταδεδομένων» (Edit Metadata)

Η παράμετρος του αιτήματος «Edit Metadata» παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire των πόρων τα οποία πρόκειται να εισαχθούν, επικαιροποιηθούν ή διαγραφούν στην υπηρεσία εξεύρεσης.

4.2.   Μηχανισμός εξαγωγής (pull)

4.2.1.   Αίτημα «συλλογή μεταδεδομένων» (Collect Metadata)

4.2.1.1.   Παράμετρος αιτήματος «συλλογή μεταδεδομένων» (Collect Metadata)

Η παράμετρος του αιτήματος «συλλογή μεταδεδομένων» (Collect Metadata) παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την απομακρυσμένη γεωγραφική θέση, οι οποίες απαιτούνται για την ανάκτηση των διαθέσιμων μεταδεδομένων των πόρων. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire της αρμόδιας υπηρεσίας χωρικών δεδομένων.

5.   ΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ» (LINK DISCOVERY SERVICE)

Η πράξη «σύνδεση με υπηρεσία εξεύρεσης» (Link Discovery Service) παρέχει τη δυνατότητα δήλωσης διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας εξεύρεσης που έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για την ανεύρεση πόρων, μέσω της υπηρεσίας εξεύρεσης του κράτους μέλους, ενώ τα μεταδεδομένα του πόρου παραμένουν στη γεωγραφική θέση του ιδιοκτήτη.

5.1.   Αίτημα «σύνδεση με υπηρεσία εξεύρεσης» (Link Discovery Service)

5.1.1.   Παράμετρος αιτήματος «σύνδεση με υπηρεσία εξεύρεσης» (Link Discovery Service)

Η παράμετρος του αιτήματος «σύνδεση με υπηρεσία εξεύρεσης» (Link Discovery Service) παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία εξεύρεσης της δημόσιας αρχής ή τρίτου μέρους, η οποία έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, που επιτρέπουν στην υπηρεσία εξεύρεσης του κράτους μέλους να λάβει μεταδεδομένα πόρων βάσει συνδυασμού κριτηρίων αναζήτησης από την υπηρεσία εξεύρεσης της δημόσιας αρχής ή του τρίτου μέρους και να τα συνδυάσει με μεταδεδομένα άλλων πόρων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΜΈΡΟΣ A

Πράξεις

1.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Προκειμένου να συμμορφωθεί προς το άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία απεικόνισης υποστηρίζει τις πράξεις που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 1

Πράξη

Ρόλος

Get View Service Metadata (άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης)

Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και περιγράφει τις δυνατότητες της υπηρεσίας.

Get Map (άντληση χάρτη)

Εμφάνιση χάρτη που περιέχει τις γεωγραφικές και θεματικές πληροφορίες που προέρχονται από τα διαθέσιμα σύνολα χωρικών δεδομένων. Ο χάρτης είναι μια εικόνα με γεωαναφορά.

Προκειμένου να συμμορφωθεί προς το άρθρο 12 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, η υπηρεσία απεικόνισης υποστηρίζει τις πράξεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος.

Πίνακας 2

Πράξη

Ρόλος

Link View Service (σύνδεση με υπηρεσία απεικόνισης)

Παρέχει τη δυνατότητα, σε δημόσια αρχή ή σε τρίτο μέρος, να ορίσει μια υπηρεσία απεικόνισης για την προβολή των οικείων πόρων μέσω της υπηρεσίας απεικόνισης του κράτους μέλους, ενώ η δυνατότητα απεικόνισης παραμένει στη γεωγραφική θέση της δημόσιας αρχής ή του τρίτου μέρους.

Οι παράμετροι αιτήματος και απόκρισης κάθε εργασίας συμπληρώνουν την περιγραφή κάθε εργασίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προδιαγραφής της υπηρεσίας απεικόνισης.

2.   ΠΡΑΞΗ «ΆΝΤΛΗΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» (GET VIEW SERVICE METADATA)

2.1.   Αίτημα «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get View Service Metadata)

2.1.1.   Παράμετροι αιτήματος «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get View Service Metadata)

Η παράμετρος του αιτήματος «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get View Service Metadata) αναφέρει τη φυσική γλώσσα που ζητείται για το περιεχόμενο της απόκρισης στο αίτημα «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get View Service Metadata).

2.2.   Παράμετροι απόκρισης στο αίτημα «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get View Service Metadata)

Η απόκριση στο αίτημα «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get View Service Metadata) περιλαμβάνει τα ακόλουθα σύνολα παραμέτρων:

μεταδεδομένα υπηρεσίας απεικόνισης (View Service Metadata),

μεταδεδομένα πράξεων (Operations Metadata),

γλώσσες (Languages),

μεταδεδομένα θεματικών επιπέδων (Layers Metadata).

2.2.1.   Παράμετροι «μεταδεδομένα υπηρεσίας απεικόνισης» (View Service Metadata)

Οι παράμετροι «μεταδεδομένα υπηρεσίας απεικόνισης» (View Service Metadata) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων Inspire της υπηρεσίας απεικόνισης.

2.2.2.   Παράμετροι «μεταδεδομένα πράξεων» (Operations Metadata)

Η παράμετρος «μεταδεδομένα πράξεων» (Operation Metadata) περιγράφει τις πράξεις της υπηρεσίας απεικόνισης και περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των δεδομένων που ανταλλάσσονται και τη διεύθυνση στο δίκτυο για κάθε πράξη.

2.2.3.   Παράμετροι γλώσσας (Languages)

Παρέχονται δύο παράμετροι γλώσσας:

η παράμετρος για τη γλώσσα απόκρισης (Response Language), όπου αναφέρεται η φυσική γλώσσα που χρησιμοποιείται στις παραμέτρους απόκρισης στην εντολή «άντληση μεταδεδομένων υπηρεσίας απεικόνισης» (Get Service Metadata),

η παράμετρος για τις υποστηριζόμενες γλώσσες, όπου περιλαμβάνεται ο κατάλογος των φυσικών γλωσσών που υποστηρίζει η εν λόγω υπηρεσία απεικόνισης.

2.2.4.   Παράμετροι «μεταδεδομένα θεματικών επιπέδων» (Layers Metadata)

Τα στοιχεία μεταδεδομένων που αναφέρονται στον πίνακα 3 παρέχονται για κάθε θεματικό επίπεδο.

Πίνακας 3

Στοιχεία μεταδεδομένων

Περιγραφή

Τίτλος πόρου (Resource Τitle)

Ο τίτλος του θεματικού επιπέδου, που χρησιμοποιείται για την ανθρώπινη επικοινωνία, για παρουσίαση του θεματικού επιπέδου π.χ. σε ένα μενού

Σύνοψη πόρου (Resource Abstract)

Συνοπτική περιγραφή θεματικού επιπέδου

Λέξη-κλειδί (Keyword)

Πρόσθετες λέξεις-κλειδί

Περίγραμμα γεωγραφικών συντεταγμένων (Geographic Bounding Box)

Το ελάχιστο ορθογώνιο περίγραμμα σε όλα τα υποστηριζόμενα συστήματα συντεταγμένων της περιοχής που καλύπτεται από το θεματικό επίπεδο

Μοναδικό αναγνωριστικό πόρου (Unique Resource Identifier)

Το μοναδικό αναγνωριστικό για τον πόρο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του θεματικού επιπέδου

Οι παράμετροι των θεματικών επιπέδων που αναφέρονται στον πίνακα 4 παρέχονται για κάθε θεματικό επίπεδο.

Πίνακας 4

Παράμετρος

Περιγραφή

Όνομα (Name)

Εναρμονισμένο όνομα του θεματικού επιπέδου

Συστήματα αναφοράς συντεταγμένων (Coordinate Reference Systems)

Κατάλογος των συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων στα οποία διατίθεται το θεματικό επίπεδο

Μορφές (Styles)

Κατάλογος των διαθέσιμων μορφών για το θεματικό επίπεδο

Η μορφή αποτελείται από τον τίτλο και το Μοναδικό Αναγνωριστικó

Υπόμνημα URL

Θέση του υπομνήματος για κάθε μορφή, γλώσσα και ζεύγη διαστάσεων

Ζεύγη διαστάσεων

Αναφορά των υποστηριζόμενων δισδιάστατων ζευγών αξόνων για απεικόνιση συνόλων και σειρών συνόλων χωρικών δεδομένων πολλαπλών διαστάσεων

3.   ΠΡΑΞΗ «ΆΝΤΛΗΣΗ ΧΑΡΤΗ» (GET MAP)

3.1.   Αίτημα «άντληση χάρτη» (Get Map)

3.1.1.   Παράμετροι αιτήματος «άντληση χάρτη» (Get Map)

Παρέχονται οι παράμετροι του αιτήματος «άντληση χάρτη» (Get Map) του πίνακα 5.

Πίνακας 5

Παράμετρος

Περιγραφή

Θεματικά επίπεδα (Layers)

Κατάλογος των ονομάτων των θεματικών επιπέδων που θα περιληφθούν στον χάρτη

Μορφές (Styles)

Κατάλογος των μορφών που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε θεματικό επίπεδο

Σύστημα αναφοράς συντεταγμένων (Coordinate Reference System)

Σύστημα αναφοράς συντεταγμένων του χάρτη

Περίγραμμα συντεταγμένων (Bounding Box)

Οι συντεταγμένες των 4 γωνιών στον δισδιάστατο χάρτη για το επιλεγμένο ζεύγος συντεταγμένων και στο επιλεγμένο σύστημα αναφοράς συντεταγμένων

Πλάτος εικόνας (Ιmage width)

Πλάτος του χάρτη σε pixel

Ύψος εικόνας (Image height)

Ύψος του χάρτη σε pixel

Μορφότυπος εικόνας (Image format)

Μορφότυπος της παραγόμενης εικόνας

Γλώσσα (Language)

Γλώσσα που χρησιμοποιείται για την απόκριση

Ζεύγος διαστάσεων (Dimension Pair)

Αναφορά των υποστηριζόμενων δισδιάστατων ζευγών αξόνων που χρησιμοποιούνται για τον χάρτη, π.χ. μια γεωγραφική διάσταση και χρόνος

4.   ΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» (LINK VIEW SERVICE)

4.1.   Αίτημα «σύνδεση με υπηρεσία απεικόνισης» (Link View Service)

4.1.1.   Παράμετρος αιτήματος «σύνδεση με υπηρεσία απεικόνισης» (Link View Service)

Η παράμετρος του αιτήματος «σύνδεση με υπηρεσία απεικόνισης» (Link View Service) παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία απεικόνισης της δημόσιας αρχής ή τρίτου μέρους, η οποία συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, που παρέχουν τη δυνατότητα στην υπηρεσία απεικόνισης του κράτους μέλους να αντλήσει χάρτη μέσω της υπηρεσίας απεικόνισης της δημόσιας αρχής ή τρίτου μέρους και να τον συνδυάσει με άλλους χάρτες.

ΜΕΡΟΣ B

Λοιπά χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία απεικόνισης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

1.   Συστήματα αναφοράς συντεταγμένων (Coordinate Reference Systems)

Τα θεματικά επίπεδα απαιτείται να απεικονίζονται ταυτόχρονα με χρήση ενιαίου συστήματος αναφοράς συντεταγμένων και η υπηρεσία απεικόνισης υποστηρίζει τουλάχιστον τα συστήματα αναφοράς συντεταγμένων του παραρτήματος I σημείο 1 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

2.   Μορφότυπος εικόνας (Image format)

Η υπηρεσία απεικόνισης υποστηρίζει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους μορφότυπους εικόνας:

τον μορφότυπο Portable Network Graphics (PNG),

τον μορφότυπο Graphics Interchange Format (GIF), χωρίς συμπίεση.