1.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 258/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 913/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2009

για τον τερματισμό της επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την εκ νέου επιβολή του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για τον τερματισμό της καταγραφής των εν λόγω εισαγωγών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ και εισέπραξε οριστικά τον προσωρινό δασμό που επιβλήθηκε στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και βασικών μερών τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Για τις τέσσερις εταιρείες με ατομικούς δασμούς, οι ισχύοντες δασμοί κυμαίνονται από 7,6 % έως 39,9 %. Ο δασμός που ισχύει σε «όλες τις άλλες εταιρείες» είναι 46,7 %. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2008 (3) αποσαφήνισε το πεδίο των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1171/2005.

2.   ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

2.1.   Αίτημα επανεξέτασης

(2)

Η Επιτροπή έλαβε αίτημα επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1174/2005, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού από έναν παραγωγό εξαγωγέα τροχοφόρων φορείων και βασικών μερών τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(3)

Το αίτημα υποβλήθηκε από την Crown Equipment (Suzhou) Company Limited («Crown Suzhou» ή «ο αιτών»).

(4)

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι λειτουργεί υπό όρους οικονομίας της αγοράς και ότι δεν πραγματοποίησε εξαγωγές του οικείου προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας στην οποία βασίζονται τα μέτρα αντιντάμπινγκ, δηλαδή κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2003 έως τις 31 Μαρτίου 2004 (εφεξής «η αρχική περίοδος έρευνας») και ότι δεν συνδέεται με κανέναν από τους παραγωγούς εξαγωγείς του οικείου προϊόντος, στους οποίους επιβλήθηκαν τα προαναφερόμενα μέτρα αντιντάμπινγκ. Επιπλέον, υποστήριξε ότι είχε αρχίσει την εξαγωγή τροχοφόρων φορείων και βασικών μερών τους στην Κοινότητα μετά το τέλος της αρχικής περιόδου έρευνας.

2.2.   Έναρξη επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα»

(5)

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με τη συμβουλευτική επιτροπή, έκρινε ότι υφίστανται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα» σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού και, αφού έδωσε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις, κίνησε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 52/2009 (4), διαδικασία επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 όσον αφορά τον αιτούντα («η επανεξέταση»).

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 52/2009, καταργήθηκε ο δασμός αντιντάμπινγκ 46,7 % που επιβλήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 του Συμβουλίου στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και βασικών μερών τους που παρήχθησαν από τον αιτούντα. Παράλληλα, δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, κλήθηκαν οι τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή αυτών των εισαγωγών.

2.3.   Υπό εξέταση προϊόν

(7)

Το «υπό εξέταση προϊόν» είναι το ίδιο όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2008, δηλαδή τα τροχοφόρα φορεία και τα βασικά μέρη τους, όπως οι βάσεις και τα υδραυλικά συστήματα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 8427 90 00 και ex 8431 20 00. Ως τροχοφόρα φορεία ορίζονται τροχοφόρα φορεία με περόνες ανύψωσης για τον χειρισμό παλετών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ωθούνται, να έλκονται ή να οδηγούνται με το χέρι επί ομαλής, επίπεδης, σκληρής επιφάνειας από πεζό χειριστή που χρησιμοποιεί αρθρωτό βραχίονα. Τα τροχοφόρα φορεία προβλέπονται μόνον για την ανύψωση φορτίου, με τη μόχλευση του βραχίονα, σε ύψος επαρκές για τη μεταφορά του φορτίου και δεν προορίζονται για οιεσδήποτε άλλες πρόσθετες λειτουργίες ή χρήσεις, όπως για παράδειγμα: i) τη μετακίνηση και την ανύψωση φορτίων, έτσι ώστε να τοποθετούνται υψηλότερα, ή για να βοηθούν στην αποθήκευση φορτίων (παλετοφόρα ανυψωτικά)· ii) τη στοίβαξη μιας παλέτας επάνω στην άλλη (περονοφόρα ανυψωτικά)· iii) την ανύψωση φορτίου σε επίπεδο εργασίας (ψαλιδωτά ανυψωτικά)· ή iv) την ανύψωση και το ζύγισμα φορτίων (ζυγοί φορτηγών).

2.4.   Ενδιαφερόμενα μέρη

(8)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον αιτούντα, τους εκπροσώπους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και τους εκπροσώπους της χώρας εξαγωγής για την έναρξη της επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 52/2009.

(9)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έστειλαν επίσης έντυπο αίτησης για την αναγνώριση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς και ερωτηματολόγιο στον αιτούντα και έλαβε απαντήσεις εντός των προθεσμιών που καθορίστηκαν γι’ αυτόν το σκοπό.

2.5.   Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

(10)

Η έρευνα όσον αφορά το ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008.

3.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

(11)

Με επιστολή της στην Επιτροπή στις 22 Μαΐου 2009, η Crown Suzhou ανακάλεσε επίσημα το αίτημά της για επανεξέταση ως προς «νέο εξαγωγέα» βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(12)

Εξετάστηκε αν ήταν δικαιολογημένη η αυτεπάγγελτη συνέχιση της έρευνας. Η Επιτροπή θεώρησε ότι ο τερματισμός της έρευνας δεν επηρεάζει το ήδη ισχύον μέτρο αντιντάμπινγκ, ότι ο δασμός που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες» πρέπει να επιβληθεί εκ νέου στην Crown Suzhou και ότι ο εν λόγω τερματισμός δεν έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό συμφέρον. Σ’ αυτή τη βάση, η έρευνα πρέπει να τερματιστεί.

(13)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με την πρόθεση τερματισμού της έρευνας και επιβολής εκ νέου οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του οικείου προϊόντος που παράγεται και πωλείται για να εξαχθεί στην Κοινότητα από την Crown Suzhou και τους δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν παρατηρήσεις. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν την εν λόγω απόφαση.

(14)

Επομένως, συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές στην Κοινότητα τροχοφόρων φορείων και βασικών μερών τους, όπως οι βάσεις και τα υδραυλικά συστήματα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 8427 90 00 και ex 8431 20 00 και παράγονται και πωλούνται για εξαγωγή στην Κοινότητα από την εταιρεία Crown Suzhou πρέπει να υπόκεινται στον δασμό για όλη τη χώρα που ισχύει για «όλες τις εταιρείες» (46,7 %) και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιβληθεί εκ νέου ο εν λόγω δασμολογικός συντελεστής.

4.   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(15)

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων, ο δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται για την εταιρεία Crown Suzhou θα πρέπει να εισπραχθεί αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 52/2009, για τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που είχαν καταγραφεί δυνάμει του άρθρου 3 του ίδιου κανονισμού.

5.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(16)

Αυτή η επανεξέταση δεν επηρεάζει την ημερομηνία κατά την οποία λήγουν τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η επανεξέταση ως προς νέο εξαγωγέα που ξεκίνησε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 52/2009 τερματίζεται και ο δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 σε «όλες τις άλλες εταιρείες» (συμπληρωματικός κωδικός TARIC A999) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επιβάλλεται στις εισαγωγές που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 52/2009.

2.   Ο δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1174/2005 «σε όλες τις άλλες εταιρείες» της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επιβάλλεται αναδρομικά με ισχύ από την 23η Ιανουαρίου 2009 στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και βασικών μερών τους που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 52/2006.

3.   Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να τερματίσουν την καταγραφή εισαγωγών που διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 52/2009 της Επιτροπής.

4.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BILDT


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 189 της 21.7.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 192 της 19.7.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 19.