29.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 789/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Αυγούστου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά την προστασία από προσβολή από φορείς του ιού και ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα παρακολούθησης και επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα άρθρα 11 και 12, καθώς και το άρθρο 19 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών (2), καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις μετακινήσεις των εν λόγω ζώων προς και από απαγορευμένες ζώνες, σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων. Επίσης, καθορίζει τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την απαγόρευση εξόδου που ισχύει για τις μετακινήσεις των εν λόγω ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2000/75/ΕΚ. Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την προστασία των εν λόγω ζώων από προσβολή από φορείς του ιού.

(2)

Για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των προγραμμάτων παρακολούθησης και επιτήρησης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και ειδικότερα όσον αφορά την οριοθέτηση «περιοχών χαμηλότερου κινδύνου», μπορούν να σχεδιαστούν εναλλακτικές στρατηγικές επιτήρησης με ζώα-δείκτες, οι οποίες όμως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο εγγυήσεων όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία για την απουσία κυκλοφορίας του ιού. Οι ορολογικές/ιολογικές έρευνες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δοκιμή δειγμάτων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για άλλους σκοπούς, όπως δείγματα από σφαγεία ή από ασυσκεύαστο γάλα.

(3)

Η πείρα έδειξε ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 με στόχο την πρόληψη της έκθεσης των ζώων σε φορείς του ιού μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, σε εγκαταστάσεις όπως τα κέντρα τεχνητής γονιμοποίησης ή οι σταθμοί απομόνωσης, μπορεί να είναι δυνατή η πρόληψη της έκθεσης ζώων σε φορείς του ιού. Η προστασία από προσβολή από φορείς του ιού δεν εξαρτάται μόνο από τη χρήση εντομοκτόνων ή/και απωθητικών, αλλά θα έπρεπε επίσης να απαιτείται να φυλάσσονται τα ζώα εντός απρόσβλητης από φορείς του ιού εγκατάστασης, στην οποία έχουν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα, ιδίως με συνδυασμό των κατάλληλων φυσικών φραγμών με χημικές επεξεργασίες (εντομοκτόνα ή/και απωθητικά) για την πρόληψη της επαφής μεταξύ των ζώων και των φορέων του ιού. Η απουσία φορέων του ιού μπορεί να διαπιστωθεί με τη χρησιμοποίηση παγίδων για τους φορείς του ιού εντός των εγκαταστάσεων αυτών.

(4)

Η επιστημονική γνώμη της ομάδας της ΕΑΑΤ για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων με τίτλο «Risk of Bluetongue Transmission in Animal Transit» (Κίνδυνος μετάδοσης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου κατά τη διαμετακόμιση ζώων), που εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 (3) επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι που προέρχονται από τη μετακίνηση ζώων στη διάρκεια εποχικής περιόδου με χαμηλό κίνδυνο μετάδοσης, ακόμη και χωρίς επιπρόσθετες δοκιμές, παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι κατά τη διάρκεια άλλων περιόδων, ακόμη και όταν συνδυάζεται με ορολογική δοκιμασία ή με PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης). Επιπλέον, εάν η διάρκεια της περιόδου διαμετακόμισης κατά την οποία τα ζώα εκτίθενται στην επίθεση των φορέων του ιού δεν υπερβαίνει τη μία ημέρα, η αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων ή/και των απωθητικών ως μέτρων μετριασμού του κινδύνου θεωρείται επαρκής για την προστασία των ζώων από τέτοιου είδους προσβολή.

(5)

Η διαμετακόμιση μέσω «περιοχών χαμηλότερου κινδύνου», όπου διενεργείται εμβολιασμός και στις οποίες δεν κυκλοφορεί συγκεκριμένος ορότυπος ή ορότυποι του ιού καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, δεν αποτελεί κίνδυνο μόλυνσης για τα ζώα.

(6)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να εγκριθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τη γενική απαίτηση που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2007, σύμφωνα με την οποία ζώα και οχήματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με εντομοκτόνα ή απωθητικά για όλες τις διαμετακομίσεις ζώων.

(7)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2α, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2α.   Τα κράτη μέλη δύνανται, βάσει του αποτελέσματος μιας αξιολόγησης κινδύνου που πρέπει να λάβει υπόψη επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία που λαμβάνονται μετά από εφαρμογή της παρακολούθησης σύμφωνα με το σημείο 1.1.2.1 ή το σημείο 1.1.2.2 του παραρτήματος I, να οριοθετήσουν ένα τμήμα μιας ζώνης προστασίας ως “απαγορευμένη ζώνη όπου έχει διενεργηθεί εμβολιασμός και όπου δεν κυκλοφορεί ιός καταρροϊκού πυρετού των προβάτων συγκεκριμένου οροτύπου ή συγκεκριμένων οροτύπων” (“περιοχή χαμηλότερου κινδύνου”), κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:».

2)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

όταν προβλέπεται περίοδος ανάπαυσης με διάρκεια άνω της μιας ημέρας σε σταθμό ελέγχου κατά τη μετακίνηση μέσω απαγορευμένης ζώνης, τα ζώα προστατεύονται από οποιαδήποτε προσβολή από φορείς του ιού σε απρόσβλητη από φορείς του ιού εγκατάσταση.

2.   Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου δεν εφαρμόζεται εάν η διαμετακόμιση πραγματοποιείται:

α)

αποκλειστικά από ανάλογες, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφικές περιοχές της απαγορευμένης ζώνης, ή μέσω αυτών, στη διάρκεια της εποχικώς απαλλαγμένης από φορείς του ιού περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V, ή

β)

από τμήματα της απαγορευμένης ζώνης, ή μέσω αυτών, τα οποία οριοθετούνται ως “περιοχή χαμηλότερου κινδύνου” σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2α.

3.   Εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σημεία 5, 6 και 7 του τμήματος A του παραρτήματος III, δεν εφαρμόζεται η επεξεργασία των ζώων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και η προστασία των ζώων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

4.   Για τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση προστίθεται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ, ή που αναφέρονται στην απόφαση 93/444/ΕΟΚ:

“Επεξεργασία με εντομοκτόνο/απωθητικό με … (ονομασία του προϊόντος) στις … (ημερομηνία) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 (4)”.

3)

Στο άρθρο 9α προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4.   Για τα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ακόλουθη επιπλέον φράση προστίθεται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ, ή που αναφέρονται στην απόφαση 93/444/ΕΟΚ:

“Ζώα που συμμορφώνονται με το άρθρο 9α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.”.».

4)

Τα παραρτήματα I και III τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.

(2)  ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 37.

(3)  The EFSA Journal (2008) 795, 1-56.

(4)  ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 37.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και III τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 1.1.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.1.2.2.

Οι ορολογικές/ιολογικές έρευνες:

αποτελούνται από τουλάχιστον ένα ενεργό ετήσιο πρόγραμμα ορολογικών/ιολογικών δοκιμών σε πληθυσμούς ευπαθών ειδών, με σκοπό τον εντοπισμό στοιχείων που να αποδεικνύουν μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου μέσω τυχαίων ορολογικών ή/και ιολογικών δοκιμών οι οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε ανάλογη από επιδημιολογική άποψη γεωγραφική περιοχή κατά την περίοδο του έτους όπου η μόλυνση ή η ορολογική μετατροπή είναι πιθανότερο να εντοπιστεί,

πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά και προσαρμοσμένα στη δομή του πληθυσμού ευπαθών ειδών στα οποία θα γίνει δειγματοληψία στην ανάλογη, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος του δείγματος έχει υπολογιστεί ώστε να ανιχνεύεται επιπολασμός 20 % με αξιοπιστία 95 % στον πληθυσμό ευπαθών ειδών της εν λόγω ανάλογης, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφικής περιοχής. Για λόγους οριοθέτησης τμήματος μιας ζώνης προστασίας ως “περιοχής χαμηλότερου κινδύνου” σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2α, η έρευνα πρέπει να έχει μέγεθος δείγματος που έχει υπολογιστεί ώστε να ανιχνεύεται μηνιαίος επιπολασμός 2 % με αξιοπιστία 95 % στον πληθυσμό ευπαθών ειδών της εν λόγω ανάλογης, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφικής περιοχής,

πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα οροθετικά ζώα από εμβολιασμένους ή ανοσοποιημένους πληθυσμούς δεν επεμβαίνουν στις ορολογικές έρευνες,

πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εργαστηριακή δοκιμή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι θετικές δοκιμές ελέγχου να ακολουθούνται από ειδικές ορολογικές/ιολογικές δοκιμές οροτύπων που εστιάζονται στον ορότυπο ή του οροτύπους του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται στην ανάλογη, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφική περιοχή και είναι αναγκαίες για να επαληθευτεί η κυκλοφορία του συγκεκριμένου οροτύπου,

μπορούν επίσης να έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της κάλυψης του εμβολιασμού και την κατανομή των διαφόρων οροτύπων του καταρροϊκου πυρετού που εμφανίζονται στην απαγορευμένη ζώνη,

μπορούν να περιλαμβάνουν τη δοκιμή δειγμάτων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για άλλους σκοπούς, όπως δείγματα από σφαγεία ή από ασυσκεύαστο γάλα.».

β)

Το σημείο 2.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.2.

Οι ορολογικές/ιολογικές έρευνες:

αποτελούνται από τουλάχιστον ένα ενεργό ετήσιο πρόγραμμα ορολογικών/ιολογικών δοκιμών σε πληθυσμούς ευπαθών ειδών, με σκοπό τον εντοπισμό στοιχείων που να αποδεικνύουν μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου μέσω τυχαίων ορολογικών ή/και ιολογικών δοκιμών οι οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε ανάλογη, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφική περιοχή κατά την περίοδο του έτους όπου η μόλυνση ή η ορολογική μετατροπή είναι πιθανότερο να εντοπιστεί,

πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά και προσαρμοσμένα στη δομή του πληθυσμού ευπαθών ειδών στα οποία θα γίνει δειγματοληψία στην ανάλογη, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος του δείγματος έχει υπολογιστεί ώστε να ανιχνεύεται επιπολασμός 20 % με αξιοπιστία 95 % στον πληθυσμό ευπαθών ειδών της εν λόγω ανάλογης, από επιδημιολογική άποψη, γεωγραφικής περιοχής,

πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα οροθετικά ζώα από εμβολιασμένους ή ανοσοποιημένους πληθυσμούς δεν επεμβαίνουν στις ορολογικές έρευνες,

μπορούν να περιλαμβάνουν τη δοκιμή δειγμάτων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για άλλους σκοπούς, όπως δείγματα από σφαγεία ή από ασυσκεύαστο γάλα.».

2)

Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

Το μέρος A τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο σημείο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ζώα προφυλάσσονταν έως τη στιγμή της αποστολής από την προσβολή από φορείς του ιού σε απρόσβλητη από φορείς του ιού εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον 60 ημερών πριν από την ημερομηνία της αποστολής.».

ii)

Στο σημείο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ζώα βρίσκονταν έως τη στιγμή της αποστολής σε μια ζώνη εποχικώς απαλλαγμένη από τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου κατά την εποχικώς απαλλαγμένη από φορείς του ιού περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V, ή προφυλάσσονταν από προσβολή από φορείς του ιού σε απρόσβλητη από φορείς του ιού εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον 28 ημερών και υποβλήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο σε ορολογική δοκιμή σύμφωνα με το εγχειρίδιο του OIE για τα χερσαία ζώα, με σκοπό την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της ομάδας ιών του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που ελήφθησαν από το ζώο τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από φορείς του ιού ή της εποχικώς απαλλαγμένης από φορείς του ιού περιόδου.».

iii)

Στο σημείο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ζώα βρίσκονταν έως τη στιγμή της αποστολής σε μια ζώνη εποχικώς απαλλαγμένη από τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου κατά την εποχικώς απαλλαγμένη από φορείς του ιού περίοδο, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V, ή προφυλάσσονταν από προσβολή από φορείς του ιού σε μια απρόσβλητη από φορείς του ιού εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον 14 ημερών και υποβλήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο σε δοκιμασία ταυτοποίησης παράγοντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο του OIE για τα χερσαία ζώα, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που ελήφθησαν από το ζώο τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από φορείς του ιού ή της εποχικώς απαλλαγμένης από φορείς του ιού περιόδου.».

β)

Στο τμήμα Β, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

έχουν προφυλαχθεί από προσβολή από φορείς του ιού σε απρόσβλητη από φορείς του ιού εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον 60 ημερών πριν από την έναρξη της συλλογής του σπέρματος και κατά τη διάρκεια της συλλογής αυτής·».

γ)

Στο τμήμα Γ, το σημείο 2 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

προφυλάσσονταν από προσβολή από φορείς του ιού σε απρόσβλητη από φορείς του ιού εγκατάσταση για τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την έναρξη της συλλογής των εμβρύων/ωαρίων και κατά τη διάρκεια της συλλογής αυτής·».