29.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 197/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 682/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Ιουλίου 2009

για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή έπειτα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 189/2009 του Συμβουλίου (3). Για τις οκτώ εταιρείες με ατομικούς δασμούς, οι ισχύοντες δασμοί κυμαίνονται από 4,3 % έως 12,8 %. Ο δασμός είναι 8,4 % για τις συνεργασθείσες εταιρείες χωρίς ατομικούς δασμούς, ενώ ο δασμός για τις υπόλοιπες εταιρείες είναι 28,8 %.

2.   Αίτηση επανεξέτασης

(2)

Στις 25 Μαρτίου 2008, η Επιτροπή έλαβε αίτηση για μερική ενδιάμεση επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού από έναν παραγωγό-εξαγωγέα ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(3)

Η αίτηση υποβλήθηκε από την CeDo Shanghai Limited («CeDo Shanghai» ή «ο αιτών»).

(4)

Ο αιτών ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι τιμές εξαγωγής του στην Κοινότητα για ορισμένους πλαστικούς σάκους και σακούλες αυξήθηκαν σημαντικά και υπερβαίνουν κατά πολύ την κατασκευασμένη κανονική αξία που προσδιορίστηκε βάσει του κόστους παραγωγής του αιτούντος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την εξάλειψη της πρακτικής ντάμπινγκ. Επομένως, η συνέχιση της επιβολής μέτρων στα ισχύοντα επίπεδα, τα οποία βασίστηκαν στο επίπεδο του ντάμπινγκ που είχε προγενέστερα καθορισθεί, δεν είναι πλέον απαραίτητη για την αντιστάθμιση του ντάμπινγκ.

3.   Έναρξη

(5)

Η Επιτροπή, αφού καθόρισε, έπειτα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υφίστανται επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, ανήγγειλε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωση  (4) την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, περιορίζοντας την εξέταση του ντάμπινγκ στην CeDo Shanghai.

(6)

Η έρευνα του ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως την 30ή Ιουνίου 2008.

(7)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον αιτούντα, τους εκπροσώπους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και τους εκπροσώπους της χώρας εξαγωγής για την έναρξη της επανεξέτασης. Δόθηκε η ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας.

Β.   ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(8)

Το υπό εξέταση προϊόν ήταν το ίδιο με εκείνο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1425/2006, όπως τροποποιήθηκε, δηλαδή πλαστικοί σάκοι και σακούλες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 20 % πολυαιθυλένιο και αποτελούνται από φύλλα με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 μικρόμετρα (μm), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 και ex 3923 29 90 (κωδικοί Taric 3923210020, 3923291020 και 3923299020).

Γ.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(9)

Με επιστολή της 24ης Μαρτίου 2009 προς την Επιτροπή, η CeDo Shanghai ανακάλεσε επίσημα την αίτησή της για μερική ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(10)

Εξετάστηκε αν ήταν δικαιολογημένη η αυτεπάγγελτη συνέχιση της έρευνας. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η περάτωση της έρευνας δεν επηρεάζει το ήδη ισχύον μέτρο αντιντάμπινγκ και ότι η εν λόγω περάτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό συμφέρον. Σ’ αυτή τη βάση, η έρευνα θα πρέπει να περατωθεί.

(11)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με την πρόθεση περάτωσης της έρευνας και τους δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν την εν λόγω απόφαση.

(12)

Συνεπώς, κρίνεται ότι η επανεξέταση όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, θα πρέπει να περατωθεί χωρίς τροποποίηση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η μερική ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που ξεκίνησε βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, περατώνεται χωρίς τροποποίηση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BILDT


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 270 της 29.9.2006, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 67 της 12.3.2009, σ. 5.

(4)  1. ΕΕ C 176 της 11.7.2008, σ. 9.